Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila"

Transkriptio

1 Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma KUINKA LAKI LUETAAN Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila

2 Sosiaaliturvan kehittymisestä Suomessa 1879 vaivaishuoltoasetus, 1922 köyhäinhoitolaki, 1956 huoltoapulaki päävastuun kantajina perhe ja omaiset 1970 poistettiin laista lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan ja isovanhemmistaan 1977 poistettiin puolisoiden huolehtimisvelvollisuu s ja kunta kuntalaisten lailliseksi huolehtijaksi (Ehdotus 2014: Palataan takaisin ennen v muutosta! V.1984 vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon tuki Asetus omaishoidon tuesta voimaan 1993.

3 Omaishoidon kehitys oli alussa hidasta Omaishoidon taso riippui kunnan päättämästä määrärahasta. Monet kunnat eivät ottaneet omaishoitoon lainkaan määrärahaa budjettiinsa Liitto joutui tekemään paljon valistustyötä kuntiin päin Yksi pakollinen vapaapäivä kuukaudessa liian vähän ja vapaapäiväoikeus vain sitovaa hoitotyötä tekevillä, Ongelmia ja erimielisyyksiä sitovuuden määrittelyssä Hoitajien halukkuus pitää vapaapäiviä on vaihdellut ja sijaishoitopaikat eivät aina tyydytä hoidettavia Merkittävä saavutus oli oman lain saaminen omaishoitoon vuonna 2006, vapaapäivien lisääminen kolmeen ja vapaapäivämaksujen kohtuullisuus

4 Oma laki v lisäsi näkyvyyttä Omaishoitolain voimaan tulo lisäsi omaishoidon tunnettavuutta kunnissa ja vaikutti ehkä myös määrärahoihin positiivisesti (poikkeuksiakin oli!) Useat kunnat alkoivat uusin tavoin tukea omaishoitajia. Esimerkiksi Helsinkiin alettiin perustaa omaishoitokeskuksia, jossa on tarjottu erilaista tukea ja tietoa. Helsinki on palkannut myös sijaishoitajia jo ennen v lainmuutosta. Useimmissa kunnissa omaishoitotilanteisiin annetaan edelleen vain niukasti kunnan palveluja. Erityisesti kotiin annettavia palveluja haluttaisiin. Uudistukset 2006 jälkeen: Sijaishoitojärjestelmä 2011 sekä työsopimuslain muutos: Mahdollisuus saada vapaata työstä hoitoa varten

5 Hallitusohjelma 2011, liiton tavoitteita Omaishoidon tukea ei tule ottaa huomioon omaishoitajan oikeutta sosiaalietuuksiin laskettaessa Omaishoitajat työterveyshuollon piiriin Omaishoitajien palvelut tulee säilyttää lähipalveluina Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseksi tulee kehittää uusia ratkaisumalleja Oikeutta omaishoidon tukeen tulee arvioida yhtenäisellä kriteeristöllä yhdenvertaisuuden takaamiseksi Omaishoitajan sairastuessa tai joutuessa työtapaturmaan on kunnan maksutta toteutettava hoitotehtävät omaishoitajan ollessa työkyvytön Varmistettava myös niiden omaishoitajien asema, joiden hoitosuhde ei ole riittävän intensiivinen omaishoidon tuen piiriin pääsemiseksi Vaatimuksia kuntoutuksesta ja järjestöjen asemasta

6 Kataisen hallitusohjelmasta Kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa omaishoitoa. Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen saatavuutta ja kattavuutta lisätään. Tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä tukipalveluja, mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia. Omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan

7 Omaishoidon haasteita Edelleen pelkoa solmia omaishoitajasopimus (lopullisuus, sitovuus) Omaishoitajien vapaapäivien käyttämättömyys pelot viedä hoitoon (huonot kokemukset hoitopaikoista, hoidettava ei lähde, syyllisyys viemisestä, hoitopaikkojen kalleus jne.) Kotiin saatavien palveluiden riittämättömyys (kuntien puuttuva tuki omaishoidolle) Alhaisimmissa maksuluokissa ei ole vapaapäiväoikeutta, hoito ei riittävän sitovaa Omaishoitajien oma hyvinvointi ja terveys ei työterveyshuoltoa Riittämätön kunnan ja omaishoitajan yhteistyö (yksin jääminen hoitotyössä)

8 KOHO työryhmän tehtävät ja loppuraportti Kansallisen Omaishoidon ohjelmaryhmä (KOHO) aloitti työnsä vuoden 2011 lopussa Tehtävänä oli laatia omaishoidon kehittämisohjelma, eli tällä ja seuraavalla hallituskaudella toteutettavat: - tavoitteet ja toimenpiteet ja niiden kustannusja muiden vaikutusten selvittäminen - toimeenpanosuunnitelma - tarpeellisten säädösmuutosten tekeminen Työ tuli valmiiksi maaliskuussa 2014: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, työryhmän loppuraportti STM 2014:2

9 Mitä muuta tapahtuu KOHO:n ohella? Hallitus on päättänyt: Laitoshoidon vähentämisestä vanhustenhuollossa (säästö 300 milj.) Vammaispalvelujen uudistamisesta ja vammaisten laitoshoidon lakkauttamisesta vuoteen 2020 mennessä Sosiaalipalvelujärjestelmän uudistamisesta ja uuden sosiaalihuoltolain säätämisestä v

10 Jo päätettyä KOHO työryhmän toteutukseen vaikuttaa myös: voimaan tullut vanhuspalvelulaki: Vanhuksilla oikeus hyvään hoitoon (myös Euroopan sosiaalisen peruskirjan 23 artiklan mukaan) SOTE uudistus (5 ERVA aluetta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, siis järjestääkö ERVA myös omaishoidon?) Kuntarakenne- ja valtionosuusuudistus.

11 Mitä uutta KOHO työryhmästä? Laki sopimusomaishoidosta korvaisi nykyisen lain Lakiluonnosta uudesta laista KOHO:ssa ei tehty, mutta mietinnössä hahmotettiin lain sisältöä Palvelutarpeen arviointi tehdään hoitomuotoa valittaessa. Arvioinnin yhteydessä selvitetään mahdollisuus omaishoitoon Omaishoitoon ja sen mukaiseen vapaaseen tulee subjektiivinen oikeus, jos edellytykset täyttyvät (eriarvoisuus asuinpaikan mukaan poistuu) Määrärahat ratkaise kuntamallissakaan Ei-sopimushoitajan asema ja tuki määritellään Kolme maksuluokkaa (1-3), palkkioiden määrä nousisi (1/1100 2/700 3/500 /kk,) mutta palkkioiden verollisuus säilyisi

12 Mitä uutta II Hoitoluokkien vaativuus ja sitovuus määritellään tarkasti yhdenvertaisuuden takaamiseksi Alimmassa 3. ryhmässä olisi kaksi vapaapäivää/kk, ylemmissä edelleen kolme vapaapäivää Valmennusta, ohjausta ja muu tukea kunnalta, samoin omaishoitoa tukevia palvelut Vastuutyöntekijä nimetään tarvittaessa Hoito- ja palvelusuunnitelman merkitystä korostetaan

13 Rahoituksessa kunta/kela mallit Omaishoitosopimus tehtäisiin aina kunnan ja omaishoitajan välillä mallista riippumatta. Vahvennetussa kuntamallissa kunta vastaa sopimusomaishoitajan ja hoidettavan palvelujen lisäksi hoitopalkkion järjestämisestä ja saa siihen valtionosuutta. Kelan rahoitusmallissa valtio vastaisi hoitopalkkion maksatuksesta ja rahoituksesta, mutta palvelut säilyisivät kunnan vastuulla. Molempien mallien kustannusvaikutukset on laskettu KOHO -mietinnössä

14 Omaishoidon tavoitetila vuoteen 2020 mennessä Omaishoito on sopimusomaishoitona tai muuna omaishoitona toimijoiden yhteistyönä toteutettu arvostettu hoitomuoto. Omaishoito mahdollistaa osaltaan kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, sairaiden tai vammaisten henkilöiden kotona asumisen. Omaishoitotilanteiden riittävä tukeminen edistää hoidettavien ja omaishoitajien hyvinvointia.

15 VUOTEEN 2020 MENNESSÄ SAAVUTETTAVAT OMAISHOIDON TAVOITTEET Omaishoitajien keskinäinen yhdenvertaisuus ja nykyistä vahvempi asema on saavutettu Sitova ja vaativa omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä ja muuta omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain mukaisin palveluin Sopimusomaishoitoa tukevien palvelujen ja hoitopalkkioiden järjestämis- ja rahoitusmalli turvaa omaishoitajien yhdenvertaisuuden Sopimusomaishoitajien hoitopalkkiot on määritelty laissa Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu

16 Lisää tavoitteita. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu eri hallinnonalojen toimenpitein Järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena on selkiytetty

17 Jatkotyötä Kehittämisohjelman toimenpiteet on aikataulutettu mietinnössä (Toteutus on kuitenkin riippuvainen tulevan hallituksen tahdosta) Rahoituksen valinta tärkeä, kunta vai Kela? Lopullisen lainsäädäntöesityksen kirjoitus Palveluiden varmistaminen ja tukipalvelujen maksupolitiikka (vuotuiseen omavastuuseen vai ei?) Omaishoitajien työttömyysturva? Palkkiot etuoikeutetuksi tuloksi, asumistuessa 2015 alkaen?

18 ETK, Kuntaliitto ja SOTE -uudistus ETK jätti eriävän mielipiteen (valtiontalouden tila ei salli, kustannukset liiallisia) Kuntaliitto jätti täydentävän mielipiteen: Kela malli ensisijaisesti SOTE uudistus: Keskeinen kysymys: Toteuttavatko 5 ERVA aluetta omaishoidon vai jokin pienempi yksikkö? SOTE uudistuksen aiemmissa versioissa sosiaalipalvelut jäivät vähälle huomiolle. Miten nyt kun konsepti kokonaan uusi? Säilyykö omaishoito lähipalveluna?

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa?

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Liiton ja paikallisyhdistysten neuvottelupäivät, Baltic Princess, Hki- Tallinna 25.8.2011 Yrjö Mattila

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

20 vuotta omaishoitoa

20 vuotta omaishoitoa 20 vuotta omaishoitoa Mitä minulle kuuluu? seminaari omaishoitajan oikeuksista Merja Purhonen, järjestöpäällikkö Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajien ajatuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot