FS 450 F-02. Drift- och underhållshandbok Golvsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav. Bruker- og servicehåndbok Gulvsag

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FS 450 F-02. Drift- och underhållshandbok Golvsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav. Bruker- og servicehåndbok Gulvsag"

Transkriptio

1 FS 450 F-02 Drift- och underhållshandbok Golvsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav Bruker- og servicehåndbok Gulvsag Käyttö- ja huolto-ohje Lattiasaha S DK NO FI FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPEISKA DIREKTIV EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TILLVERKAREN PRODUCENTEN FABRIKANTEN VALMISTAJA Electrolux Construction Products France SA aktiebolag med aktiekapital Euro inregistrerat i BLOIS B Företagsadress: 26, Route Nationale - B.P. 2 FR LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Telefon Telefax Electrolux Construction Products France SA Aksjeselskap med egenkapital på Euro R.C. BLOIS B Hovedkontor: 26, Route Nationale B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Tlf.: Faks: S.A. med en kapital på Euro R.C. BLOIS B Hovedsæde: 26, Route Nationale - B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Tlf Fax S.A., osakepääoma euroa Kaupparek. BLOIS B Päätoimipaikka: 26, Route Nationale - B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Puh Faksi förklarar härmed att ovannämnda maskin erklærer nedenstående angivne maskine erklærer at maskinen som er beskrevet nedenfor vakuuttaa, että edellä mainittu kone överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet (89/392/EEC) med ändringar, Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC), EMK-direktivet (89/336/EEC) i enlighet med europanormerna EN 50081/1 och EN 55022, samt Bullerdirektivet (2000/14/EEC) enligt europanormen EN ISO 3744 er i overensstemmelse med EU's Maskindirektiv med ændringer (89/392/EF). SVAGSTRØMSDIREKTIVET (73/23/EØF) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89(336/EØF) i henhold til de europæiske standarder EN 50081/1 og EN samt STØJEMISSIONS -direktivet (2000/14) i henhold til de europæiske standarder EN ISO /03 - Nr D1 oppfyller kravene i EUs endrede maskindirektiv (89/392/CEE), i lavspenningsdirektivet (73/23/CEE) CEM -direktivet (89/336/CEE) og oppfyller de europeiske standardene EN 50081/1 og EN 55022, samt støydirektivet (2000/14/CEE) i henhold til de europeiske standardene EN ISO 3744 on muutetun konedirektiivin (89/392/ETY), pienjännitedirektiivin (73/23/ETY), eurooppalaisten standardien EN 50081/1 ja EN perusteella sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (89/336/ETY) ja eurooppalaisten standardien EN(.)ISO 3744 perusteella meludirektiivin (2000/14/ETY) vaatimusten mukainen Christer Carlberg Operations Manager Electrolux Construction Products

2 FÖRORD TILL HANDBOKEN Svenska Innan en maskin lämnar vår fabrik får den genomgå en rad kontroller varvid alla detaljer granskas noggrant. Om du alltid följer våra instruktioner kommer din maskin att under normala arbetsförhållanden uppnå en hög livslängd. De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden.vi påtar oss inget garantiansvar för fel eller försummelser vid handhavandet eller för skador som kan hänföras till leverans, konstruktion eller användning av maskinen. Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem. Den här handboken ska hjälpa dig som användare att: lära känna maskinen, lära dig dess användningsmöjligheter, förhindra olyckor till följd av felaktigt handhavande, eller handhavande av obehöriga, vid underhåll, service, reparation, förflyttning och transport, förbättra maskinens tillförlitlighet och livslängd, samt att använda den på rätt sätt, underhålla den regelbundet och snabbt avhjälpa fel för att på så sätt slippa höga reparations- och stilleståndskostnader. Håll alltid handboken tillgänglig på arbetsplatsen. Se till att alla som sysslar med installation eller användning av maskinen har läst handboken och utnyttjar den. Följ dessutom alla tekniska förordningar som gäller i det land där maskinen används, så att bästa möjliga säkerhet uppnås. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER De symbolbilder som finns på maskinen (i färg) och i handboken betecknar råd som rör din säkerhet.! VARNING Allmän symbol för fara FÖRESKRIFT Blå botten, vit markering: obligatorisk säkerhetsföreskrift + röd markering: förbud mot förflyttning VARNING Triangel och svart markering på gul botten: innebär fara om varningen inte beaktas, risk för skador på användare eller tredje man, kan medföra skador på maskinen eller verktyget. FÖRBUD Röd cirkel med eller utan tvärstreck: förbud mot användning eller beröring. ANVISNING Upplysning - Instruktion: särskilda anvisningar för användning eller kontroll. 1 Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av felaktig användning eller av att förändringar vidtagits.

3 Symbolen visar att maskinen uppfyller EU-direktivet. SÄRSKILDA ANVISNINGAR Sågen är konstruerad för att ge en säker och tillförlitlig drift under de användningsförhållanden som framgår av denna bruksanvisning. Vid dess användning kan dock risker för person- och maskinskador uppkomma. Därför måste maskinen regelbundet kontrolleras på byggplatsen i bland annat följande avseenden: Att maskinen är i fullgott tekniskt skick (användning enligt förutsättningarna, hänsynstagande till eventuella risker, avhjälpande av alla fel som kan påverka säkerheten). Att diamantskiva används för vattensågning (sågning av nya eller gamla betongytor, belagda ytor, asfaltytor etc.). Inga andra skivor (slipskivor, sågtandade etc.) är tillåtna. Att personalen har erforderlig kompetens (erfarenhet, ålder, utbildning m.m.) och har studerat handboken noggrant innan arbetet påbörjas. Alla fel av elektrisk, mekanisk eller annan natur skall åtgärdas av person som är behörig för ändamålet (elektriker, underhållsansvarig, auktoriserad återförsäljare etc.). Att alla varningar och föreskrifter på maskinen följs (tillräcklig personlig skyddsutrustning, användning i enlighet med anvisningarna, allmänna säkerhetsföreskrifter m.m.). Att inga förändringar, ombyggnader eller kompletteringar får äventyra säkerheten, och att de inte företas utan tillverkarens medgivande. Att föreskrivna kontroller och återkommande underhållsarbeten utförs med lämpliga intervall. Att endast originalreservdelar används vid reparationer. TYP Typskylt TILLVERKAREN kg mm mm SERIENUMMER NYTTIG MASSA STÖRSTA VERK- TYGSDIAMETER HÅLDIAMETER VARV/MIN - RPM TILLVERK- NINGSÅR EFFEKT SPÄNNINGS- OMRÅDE FREKVENS OM VARNINGSTEXTERNA INTE BEAKTAS KAN FÖLJDEN BLI DÖDSFALL ELLER SVÅR KROPPSSKADA kw Hz V A GÖR DETTA GÖR DETTA GÖR DETTA GÖR DETTA GÖR DETTA GÖR DETTA GÖR DETTA GÖR DETTA GÖR DETTA 1 Användning GÖR DETTA Läs uppmärksamt igenom alla instruktionerna och kontrollera att du har förstått dem innan du börjar använda sågen. Se alltid till att samtliga skyddsanordningar är monterade. Använd alltid godkända hörsel- och/eller ögonskydd, hjälm och andningsskydd. Håll dig alltid på tillräckligt avstånd från skivan och alla övriga rörliga delar. Lär dig hur man snabbt stoppar sågen i en nödsituation. Stäng av motorn och vänta tills den har kallnat innan du fyller på bensin. Kontrollera att skivan, flänsarna och axlarna inte är skadade innan du monterar skivan. Använd enbart skivor som är märkta med ett högsta tillåtet varvtal som är högre än skivaxelns varvtal. Iaktta försiktighet och följ anvisningarna när du lastar och lossar sågen. GÖR INTE DETTA GÖR INTE DETTA Låt inga andra uppehålla sig i närheten av sågen när du startar den, när du fyller på drivmedel eller medan du sågar. GÖR INTE DETTA Kör inte bensinmotorn i ett slutet utrymme utan tillräcklig luftväxling. GÖR INTE DETTA Använd inte utrustningsdetaljer eller skivor om de är skadade. GÖR INTE DETTA Använd inte sågen i utrymmen där det kan finnas brännbara produkter. De gnistor som alstras av sågen kan orsaka brand eller explosion. GÖR INTE DETTA Använd inte skivskydd som är mindre än 180 grader. GÖR INTE DETTA Lämna inte sågen utan tillsyn med motorn igång. GÖR INTE DETTA Använd inte sågen om du är påverkad av alkohol eller droger. Ändamål: Sågning av nya eller gamla betongytor med beläggning (asfalt). Verktyg: Diamantskivor för vattensågning - Ø 500 mm - fästhål 25,4 mm. (Upplysningar lämnas av närmaste återförsäljare för Diamant Boart) 2 Tekniska data Skärdjup: 190 mm Nominell vikt (tom): kg (beroende på version) Vikt under drift: kg (beroende på version) Yttermått (L x B x H): 1245 x 560 x 1045 mm. Spindelns varvtal: 2400 varv/minut Skiva: Ø 500 mm Behållare: 50 liter Motor Effekt (kw/hk) Start ARBETS- STRÖMSTYRKA Axeldiameter (mm) Max. skivdiameter (mm) Max. skärdjup (mm) Behållarvolym (liter) Yttermått ht (LxBxH) (mm) Vikt (kg) Ljudtryck Lpa (db) Ljudeffekt Lwa (db) Vibrationsnivå Bensin Honda GX390 Bensin Robin EH41 Diesel Hatz 1B40 9,6/13 9,6/13 7,4/9,9 7,5/10,2 manuell manuell manuell 25,4 25,4 25,4 25, Beskrivning av maskinen [se fig. 1] 1 - Skiva 2 - Gashandtag 3 - Skalm 4 - Vatteninloppskran 5 - Skivhus 6 - Främre ledare 7 - Ratt (nedsänkning av skiva) 8 - Låsning av ratt 9 - Motor 10 - Skyddshölje för rem 10 - Remhus 12 - Remspänning 13 - Behållare 14 - Parkeringsbroms 15 - Avtappningsöppning för motor 16 - Fästring för linstropp 17 - Nödstopp 18 - Frånskiljare 19 - Eluttag Hantering och transport 4 (skivan urmonterad) Elektrisk s/o 1245x x x x560 x1045mm x1045mm x1045mm x1045mm ,93 0,94 1,3 0,07 Skivan måste vara låst mot rotation medan sågen förflyttas på byggplatsen. För att förflytta golvsågen på byggnadsplatsen räcker det att skjuta den. Den rör sig lätt på sina fyra hjul utan att motorn behöver startas. Parkeringsbroms: Tryck på bromsspaken (14) [se figur 1] så blockeras bakhjulet. Skivan måste tas bort vid lyftning, lastning, lossning och transport på byggplatsen. Svenska 2

4 Svenska För transport på fordon eller med lyftdon finns tre fästpunkter för linstropparx: två i höjd med skalmarna och en på skyddsbågen. MASKIN MED ELMOTOR (rotationsriktning på skivhusets flank). Kontrollera följande: - ELSÄKERHET: Maskinen får endast anslutas till nät som är försedda med en frånskiljare för 30 ma differentialrestström med jordning. Välj en annan modell i vår katalog om nätet inte har en sådan frånskiljare. 7 Idrifttagning Fara: risk för skärskador. Ständig uppmärksamhet krävs. Innan sågen tas i drift måste skiftnycklar och inställningsverktyg tas bort från underlaget och maskinen. Under transport bör maskinens framdel understödjas med en träplanka. 5 Kontroller före idrifttagning Läs noga igenom bruksanvisningen och gör dig förtrogen med maskinen innan du tar den i bruk. Stopp av motorn Arbetsområdet måste vara iordningställt och väl upplyst och får inte innehålla några riskfaktorer (ingen fuktighet och inga farliga produkter i dess närhet). Operatören måste använda för arbetet lämpad skyddsutrustning. Hjälm med hörselskydd måste bäras. Obehöriga personer får inte vistas inom arbetsområdet. Använd enbart skivor som är märkta med ett högsta tillåtet arbetsvarvtal som är högre än spindelns effektiva varvtal. BENSIN- ELLER DIESELMOTOR (se underhållshandboken för motorn). - Anordningen för differentialrestström måste användas på rätt sätt och kontrolleras regelbundet. För tillbehör som levereras med anordning för differentialrestström inbyggd i kabeln eller i stickproppen måste, om kabeln eller stickproppen skulle bli skadade, reparationen utföras av tillverkaren eller hans ombud, eller av en auktoriserad reparationsverkstad, för att förhindra risker till följd av en felaktigt utförd reparation. Strömförsörjning av motorn: Förstärkt elkabel med 4 (3 poler + jord) eller 5 (3 poler + nolla + jord) ledare med area 2,5 mm 2 för längder upp till 100 m. Jordning av maskinen (obligatorisk). Motorns rotationsriktning ska överensstämma med pilen på skivhuset (kasta om två av ledarna vid uttaget om motorn inte roterar i önskad riktning). 6 Montering av skivan Stopp av motorn Stäng av maskinen genom att dra ur stickproppen. Lyft skivskyddshöljets (A) rörliga del bakåt [se figur 2] och lossa höljets mutter(b). Lossa skruven (D) och dra ut den släta flänsen (C). Ta fram skivan och för in den i det fasta huset. Skyddshöljet måste vara monterat så länge arbetet pågår. Stäng kranen (4) [se figur 1]. Fyll vattenbehållaren. Rita ut sågningsplatsen med krita på golvet. Placera maskinen så at den främre nedfällda ledaren (6) och skivan sammanfaller med det ritade strecket. Starta motorn: Bensin och diesel: Följ anvisningarna i tillverkarens servicehandbok. Låt motorn gå tills den blir varm. Öppna vatteninloppskranen (4). Ställ låshandtaget (8) i det undre läget för manövrering av ratten (7). Öka motorvarvtalet till dess högsta värde. Ställ in skivans nedsänkning med hjälp av ratten (7): Vi rekommenderar långsam sänkning så att motorn inte kör fast. (1 varv på ratten = 1 cm). För handtaget (8) uppåt när önskat djup har nåtts. Kör försiktigt maskinen framåt och se till att den främre ledaren och skivan linjerar med strecket. - Det går inte att bestämma den effektivaste framdrivningshastigheten: den är en funktion av skärdjupet, av skivtypen och av det material som sågas. Vi rekommenderar dig att inte anstränga motorn i onödan (märks på att avgaserna blir svarta). Driv istället fram sågen med normal hastighet. Riklig vattenbegjutning = god livslängd hos skivan Ta hänsyn till omgivningsförhållandena (hälsa och säkerhet). Kontrollera att bränsletanken är full. Diesel: vänta inte tills tanken är tom innan du fyller på den. Om det saknas drivmedel kan pumpen stanna. Observera dess rotationsriktning som är utmärkt med en pil på ena sidan. Kontrollera att stödytorna på skivan, flänsarna och spindeln är rena. Kontrollera oljenivån: Eftersom motorn ofta arbetar i lutande läge måste du ofta kontrollera att oljenivån i horisontalläge aldrig underskrider det andra strecket på mätstickan. Dra åt skruven (D) ordentligt med hjälp av en 18 mm skruvnyckel och håll samtidigt fast spindelaxeln med handen. Sätt tillbaka skyddshöljet (lås muttern (B)). 3 Följ bruksanvisningen för motorn beträffande start. - Motorbrytaren i motsatt läge mot stopp. Skivans låsskruv (D) är vänstergängad. Se till att alla skydd är monterade, för din egen och andras säkerhet.

5 8 Stopp Stopp av motorn. Frigör skivan ur spåret. Sänk motorvarvtalet innan motorn stoppas. Stäng vatteninloppet. Nödstopp (förbränningsmotor): Slå om omkastaren på maskinens manöverpanel. Nödstopp (dieselmotor): Gashandtaget i läge för maximal inbromsning Nödstopp (elmotor): Tryck på den röda tangenten (frånskiljaren). 9 Incidenter under sågningen Kontrollera motoroljan dagligen. Beträffande bytesintervall för olja och oljefilter se handboken. Använd följande: Motorolja SAE 10W30 med klass API MS, SD, SE eller högre för bensinmotorer. Olja klass API CD eller CE för dieselmotorer. Tappa ur motorn genom att ansluta en ränna till avtappningsöppningen (V) [se figur3]. LUFTFILTER Omhänderta smörjmedlet på det sätt som föreskrivs i gällande lagstiftning. Beträffande underhållsintervall se motorhandboken. Under mycket dammiga förhållanden kan det bli nödvändigt att rengöra filterelementet 2-3 gånger om dagen. Byt alla skadade filter eller packningar. Kontrollera att stödytorna på skivan, flänsarna och spindeln är rena. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av olämplig användning eller av att maskinen har förändrats, anpassats eller motoriserats på ett sätt som inte motsvarar tillverkarens ursprungliga specifikationer. Vid arbetsplatsen kan ljudeffektnivån överstiga 85 db(a). I sådana fall måste individuella skyddsåtgärder vidtas. Om du arbetar i ett trångt eller slutet utrymme måste du sörja för tillräcklig luftväxling. Avgaserna innehåller kolmonoxid. Om du inandas denna giftiga gas kan du förlora medvetandet och dö. Svenska Det finns flera orsaker till att skivan kan fastna i sågspåret eller i maskinen: Remspänningen. Bränslebrist (bensin eller diesel) eller strömbortfall (elmotor). För snabb framdrivning eller nedsänkning etc. Lossa i alla dessa fall skivan ur sågspåret och gör en fullständig kontroll av maskinen. Låt en utbildad person utföra reparationen. 10 Underhåll (motorn måste först stoppas) 11 Motorremmarnas spänning Efter en tids användning kan det bli nödvändigt att efterspänna remmarna något. Gör så här: Lossa skruven (M) i bottenplattan [se figur 3]. Förvara produkterna på säker plats, oåtkomligt för barn Ta bort alla inställningsverktyg och nycklar. Förvara diamantverktyget på en plats där det inte kan utsättas för åverkan eller skador. Vrid runt bottenplattan. Lås skruven (M) (åtdragningsmoment 86 Nm). 14 Reparationer S A V Kontakta din leverantör som gärna står till tjänst med alla reparationer inom kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad. 15 Reservdelar För att reservdelarna ska kunna levereras snabbt och ingen tid gå förlorad bör du vid varje beställning ange de uppgifter som finns på maskinens typskylt samt referensnumret för den del som måste bytas (0) Efter varje användning måste maskinen RENGÖRAS. SMÖRJNING Spindellagren måste smörjas med 8 drifttimmars intervall. Använd en smörjspruta och gör 3-5 pumpningar med fett i lagrens smörjnipplar. Använd enbart fett baserat på Super litium 12 med konsistensen NLG1 GRADE #2. Smörj var 40 drifttimma: Djupinställningsskruven. Underhåll av motorn : se underhållshandboken för motorn. OLJA 12 Inställning av förgasaren Motorvarvtalet är inställt vid fabriken så att det är så väl anpassat som möjligt till sågningshastigheten. Vi rekommenderar att inställningen kontrolleras regelbundet. Beträffande ändring av förgasar- och tomgångsinställningarna se användarhandboken för motorn. Överskrid aldrig det rekommenderade högsta spindelvarvtalet. 13 Viktiga rekommendationer Efterdra regelbundet alla skruvar och muttrar. Kontrollera remmens spänning och efterspänn den om så behövs, men inte för hårt. Om maskinen ställs i förråd bör du ta ut skivan och förvara den på lämpligt sätt. Se till att skivan får tillräcklig vattenbegjutning och kontrollera regelbundet hålen i gaffeln. Lås fast skivan på rätt sätt. Kod 16 Avfallshantering Om maskinen har försämrats så mycket att den måste kasseras ska den omhändertas på det sätt som framgår av gällande lagstiftning. Huvudmaterial: Se sprängskissen Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) Koppar (CU) - Polyamid (PA) - Maskin: Stålplåt (AC) - Gjutjärn (FT) Aluminium (AL) Antal De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden. Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem. 4

6 FORORD TIL VEJLEDNINGEN Enhver af vore maskiner underkastes, før den forlader fabrikken, en række tests, hvorunder alt kontrolleres omhyggeligt. Hvis vore vejledninger følges nøje, er maskinen under normale arbejdsforhold sikret lang levetid. Dansk De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende. Der ydes ingen garanti i tilfælde af fejl eller udeladelser, eller for skader i forbindelse med levering, opstilling eller anvendelse af maskinen. Da vi er meget omhyggelige med vore produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage eventuelle tekniske ændringer for at forbedre dem. Dette dokument hjælper brugeren til at: blive fortrolig med maskinen, kende sine anvendelsesmuligheder, undgå uheld under ikke tilsigtet anvendelse, ved en person, som ikke er uddannet hertil, under vedligeholdelse, rengøring, reparation, flytning, transport, øge maskinen pålidelighed og holdbarhed, sikre korrekt anvendelse, regelmæssig vedligeholdelse, hurtig afhjælpning ved nedbrud, for at mindske udgifterne til reparation og nedetid. Vejledningen bør altid være let tilgængelig på arbejdsstedet. Bør læses og anvendelse af enhver person, der tager sig af installation eller anvendelse. De tekniske bestemmelser, der er gældende i maskinens anvendelsesland, skal ligeledes overholdes for at opnå maksimal sikkerhed. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Anvendelse af piktogrammer på maskinerne (i farver) og i vejledningen angiver råd, der angår Deres sikkerhed.! ADVARSEL Generelt faresymbol FORPLIGTELSE Blå baggrund med hvidt mærke : obligatorisk sikkerhed + rødt mærke : bevægelsesforbud ADVARSEL Sort trekant og mærke på gul baggrund : fare, hvis anvisningen ikke følges, risiko for personskader for bruger eller tredjemand, kan medføre skader på maskinen eller værktøjet. FORBUD Rød cirkel med eller uden skrå overstregning : anvendelse, tilstedeværelse forbudt. FORBUD Information - Anvisning : særlige anvisninger vedrørende anvendelse, kontrol. 5 Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af anden anvendelse end den tilsigtede eller enhver ændring.

7 Dette symbol betyder, at maskinen er i overensstemmelse med EU's maskindirektiv. SÆRLIGE BESTEMMELSER Skæremaskinen er udformet således, at den kan fungere sikkert og pålideligt under anvendelsesbetingelser, der er i overensstemmelse med brugsanvisningen, og den kan udgøre fare for brugeren og risici for ødelæggelse; det er nødvendigt at foretage jævnlige kontroller på byggepladsen, kontrollér : at den er i perfekt teknisk stand (anvendelse i henhold til beskrivelsen under hensyntagen til eventuelle risici, afhjælpning af enhver fejlfunktion, som kan være skadelig for sikkerheden), anvendelse af en diamantskive med vandkøling (til skæring i frisk eller gammel og indkapslet beton, asfalt), det er ikke tilladt at anvende nogen anden form for skæreskive (slibende, savklinge, etc.) at den betjenes af kompetent personale (kvalifikation, alder, uddannelse, træning), som nøje har sat sig ind i brugsanvisningen, før arbejdet påbegyndes; at enhver unormal elektrisk, mekanisk eller anden tilstand kontrolleres af en person, som er godkendt til at foretage indgreb på maskinen (elektriker, vedligeholdelsesansvarlig, godkendt forhandler etc.), at sikre sig, at de advarsler og anvisninger, der er angivet på maskinen, følges (tilstrækkelig personbeskyttelse), korrekt anvendelse, sikkerhedsinstruktioner generelt...), at ingen ændring, forandring eller tilbygning kan være til skade for sikkerheden og ikke gennemføres uden producentens tilladelse, at de vejledende intervaller mellem faste eftersyn og kontroller overholdes, at der anvendes originale reservedele ved reparationer. TYPE NYTTEVÆGT MAKS. Ø VÆRKTØJ. Ø HUL T/MN - RPM Mærkeplade PRODUCENTEN Kg mm mm SERIENR. PRODUKTIONS- ÅR EFFEKT SPÆNDINGS- OMRÅDE FREKVENS STYRKE MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MEDFØRE DØDSFALD ELLER ALVORLIGE PERSONSKADER. kw Hz V A GØRES GØRES GØRES GØRES GØRES GØRES GØRES GØRES GØRES IKKE IKKE IKKE IKKE gennemlæs nøje og kontrollér, at alle vejledninger er forstået, før saven tages i anvendelse. bevar altid alle afskærmninger på pålads. bær altid høreværn og/eller sikkerhedsbriller, sikkerhedshjelm og godkendt åndedrætsværn. hold altid afstand til skæreklingen og alle andre dele i bevægelse. være klar over, hvordan saven stoppes hurtigt i nødstilfælde. afbryd motoren og lad den køle af, før den tankesop. kontrollér skæreskiven, flangerne og akslerne for eventuelle skader, før skæreskiven monteres. Anvend kun klinger mærket med en maksimal arbejdshastighed, der ligger over klingeakslens hastighed udvis forsigtighed og følg vejledningen ved påsætning læsning og losning af saven. tillade andre personer at befinde sig i nærheden ved igangsætning, påfyldning af brændstof eller skærearbejder. lade benzin- eller dieselmotorer køre i lukkede rum uden tilstrækkelig udluftning. anvende beskadiget materiale eller beskadigede skæreskiver. lade saven køre i rum, hvor der findes brændbare stoffer.gnister fra saven kan fremkalde brand eller eksplosion. IKKE tillade en beskyttelse af skæreskiven på mindre end 180 grader. IKKE IKKE efterlade saven uden opsyn, når motoren er i gang. anvende saven, hvis man er under påvirkning af alkohol eller lægemidler. 1 Anvendelse GØRES GØRES IKKE Anvendelse: savning af frisk eller gammel og indkapslet beton (asfalt). Værktøjer: Diamantskiver med vand Ø500 mm - boring 25,4 mm. (Yderligere oplysninger fås hos Deres sædvanlige leverandør af Diamant Boart) 2 Tekniske data Skæredybde: 190 mm Nominel vægt (uden belastning): 118 til 138 kg (alt efter version). Arbejdsvægt: 183 til 203 kg (alt efter version). Dimensioner (b x l x h): 1245 x 560 x 1045 mm. Spindelens rotationshastighed: 2400 o./min. Skæreskive: Ø 500 mm Beholder: 50 liter Motor Kraft (KW/HK) Start Akseldiameter (mm) Maks. skivediameter (mm) Maks. skæredybde (mm) Beholderkapacitet (liter) Benzin Honda GX390 Benzin Robin EH41 Diesel Hatz 1B40 9,6/13 9,6/13 7,4/9,9 7,5/10,2 manuel manuel manuel 3 Beskrivelse af maskinen [FIG. 1] 1 - Skæreskive 2 - Gashåndtag 1 - Stang 4 - Indgangshane for vand 1 - Klingehus 1 - Forreste styr 1 - Stillehjul (klingedybde) 8 - Blokering af stillehjul 9 - Motor 10 - Rembeskyttelseshus 10 - Kileremshus 12 - Remspænding 13 - Beholder 14 - Parkeringsbremse 15 - Udtømningsstuds for motorolie 16 - Løftering 17 - Nødstop 18 - Afbryder 19 - Elforsyningsstik Vedligeholdelse - Transport 4 (demonteret skæreskive) Elektrisk s/o 25,4 25,4 25,4 25, Dimens. h 1245x x x x560 (bxlxh) (mm) x1045mm x1045mm x1045mm x1045mm Vægt (Kg) Lydtryk Lpa (db) Lydstyrke Lwa (db) Vibrationsniveau ,93 0,94 1,3 0,07 Skæreskivens rotation skal stoppes ved flytning af maskinen på byggepladsen. For at få saven på plads på byggepladsen skal den blot skubbes på jorden. Den er nem at flytte på dens fire hjul, uden at motoren sættes i gang. Parkeringsbremse : Tryk på bremsearmen (14)[se fig.1] for blokering af baghjulet. Skæreskivens skal demonteres ved løft, læsning, losning og transport af maskinen på byggepladsen. Dansk 6

8 Dansk I tilfælde af transport på et køretøj eller ved anvendelse af et løfteredskab, er der fra fabrikkens side monteret et 3-punkts løftepunkt på maskinenx: To i højde med stængerne. En på beskyttelsesringen. Under transport bør maskinens forende hvile på et stykke træ. 5 Kontrol før idrifttagning Før enhver idrifttagning skal brugsanvisningen nøje gennemlæses, og man skal gøre sig fortrolig ned maskinen. Motorstop Arbejdsområdet bør være helt i orden, vel oplyst og må ikke være udsat for nogen risiko (hverken fugt eller farlige produkter i nærheden). Operatøren bør bære personlige værnemidler i overensstemmelse med arbejdets art. Brugeren skal bære hjelm med høreværn. Enhver uvedkommende bør fjernes fra arbejdsområdet. Anvend kun klinger mærket med en maksimal arbejdshastighed, der ligger over spindelens effektive hastighed MASKINE MED EL-MOTOR (omdrejningsretning på siden af huset). Kontrollér følgende: - ELSIKKERHED: Tilslutning skal ske på et net, der er forsynet med 30 ma overstrømsrelæ med jordforbindelse. Dersom et sådant relæ ikke findes på nettet, så se vort katalog, som indeholder forskellige modelforslag. - Korrekt anvendelse af overstrømsrelæ inklusive periodisk kontrol af dette; for værktøjer, der leveres med DCDR (overstrømsrelæ) indbygget i ledningen eller stikket, skal reparation, dersom der er formodning om beskadigelse af kabel eller stik, foretages af producenten eller en af dennes repræsentanter eller et kvalificeret serviceværksted for at undgå enhver risiko som følge af en dårligt udført reparation. Forsyning til motoren: armeret elkabel med 4 (3P+T) eller 5 (3P + N + T) ledere på 2,5 mm 2 til længder under 100 m. Jording af maskinen (påbudt). Motorens rotationsretning skal svare til pilen på højre side af klingehuset (hvis motoren ikke roterer i den ønskede retning, vendes to af forsyningsledningerne i stikket). 6 Montering af klinge Motorstop Afbryd ved at trække strømforsyningsstikket ud. Løft den flytbare del af klingebeskyttelseshuset (A) bagud [se Fig. 2] løsning af husets møtrik (B). 7 Idriftsættelse Fare: skærerisiko. Vær altid opmærksom. Inden idrifttagning fjernes nøgler og justeringsværktøj fra jorden eller maskinen. Hold beskyttelseshuset på plads, så længe arbejdet varer Luk for hanen (4) [SE FIG. 1]. Fyld vandbeholderen. Tegn med blåt en streg på gulvet, hvor der skal skæres. Placér maskinen sådan, at det forreste styr er slået ud (6), og klingen passer i sporet. Sæt motoren i gang: Benzin og Diesel: se vejledningen i servicehåndbogen fra producenten. Lad motoren varme op. Åbn indgangshanen for vand (4). Blokeringshåndtag (8) i laveste stilling for betjening af stillehjulet (7). Øg motorhastigheden til fuld styrke. Regulér motorens dybde ved hjælp af stillehjulet (7). det tilrådes kraftigt at sænke langsomt for at undgå, at motoren sætter sig fast. (1 omgang på stillehjulet = 1 cm). Når den ønskede dybde er nået, løftes håndtaget igen (8). Før roligt maskinen fremad og kontrollér, at det forreste styr og klingen hele tiden passer i sporet. - Man kan ikke forhåndsindstille en fornuftig hastyighed: denne afhænger af skæredybden, skæreskivetypen og det materiale, der skal skæres i. Det tilrådes ikke at lade motoren sejtrække (det ses ved, at udstødningen bliver sort) og at køre med en ensartet hastighed. MASKINE MED BENZIN- ELLER DIE- SELMOTOR (se motorvedligeholdelsesvejledningen). Løsn skruen (D), fjern den glatte flange (C). Frigør skæreskiven ved at føre den ind i det faste hus. Rigelig skylning = skæreskiven sikres lang levetid Bemærk de omgivende forhold (sundhed og sikkerhed). Sørg for, at der er fyldt op med brændstof. Hold øje med rotationsretningen, der er vist med en pil på den ene af dens sider. Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene. 7 Diesel: vent ikke, til tanken er tom, før der fyldes op. Manglende brændstoftilførsel kan få pumpen til at løbe tør. Kontrollér oliestanden: da motoren ofte arbejder skråt, skal man ofte kontrollere, i vandret stilling, at dens oliestand ikke kommer under den anden streg på måleglasset. For start, se vejledningen til motorerne. - Stopafbryderposition modsat stop. Bloker omhyggeligt skruen (D) med den medfølgende 18-nøgle, samtidigt med at akselbolten fastholdes med hånden. Sæt beskyttelseshuset på plads igen (blokér møtrikken (B). Spændeskruen (D) til klingen har venstregevind. Sæt alle afskæmninger på plads af hensyn til Deres egen og andres sikkerhed.

9 8 Stop Motorstop. Løsn skæreskiven fra sporet. Reducér motorens hastighed, før den stoppes. Luk for indkommende vand. Nødstop (varmekraftmotor): Vip afbryderen på maskinens kantpanel. Nødstop (dieselmotor): Gashåndtaget i maksimal decelerationsstilling Nødstop (el-motor): Tryk på den røde knap (afbryder). 9 Hændelser under savninger Kontrollér motoroliestanden daglig. Se motorvejledningen vedrørende intervaller for skift af olie og oliefilter.(.)anvend: En motorolie SAE 10W30 klasse API MS, SD, SE eller højere til benzinmotorer. En olie klasse API CD eller CE til dieselmotorer. For skift af motorolie sættes en afløbsrende på udtømningsåbningen (V) [SE FIG. 3]. LUFTFILTER Smøremidlet bortskaffes i overensstemmelse med de metoder, der er foreskrevet i den gældende lovgivning. Se motorvejledningen vedrørende vedligeholdelsesintervaller. Ved ekstremt støvende omgivelser skal man af og til rengøre filterelementet 2-3 gange om dagen. Udskift alle filtre eller pakninger, som er beskadigede. Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene. Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af anden anvendelse end den tilsigtede eller enhver ændring, tilpasning eller motorisering, som ikke er i overensstemmelse med den oprindelige definition som beskrevet af producenten. På arbejdsstedet kan lydtrykket komme op over 85 db (A). I så tilfælde bør der tages foranstaltninger til individuel beskyttelse (anvendelse af høreværn). I tilfælde af arbejde i begrænsede eller lukkede områder skal man sørge for tilstrækkelig udluftning, idet udstødningsluften indeholder kulilte (Udsættes man for denne giftige gas, kan det medføre tab af bevidsthed og livsfare). Dansk Der kan være flere årsager til, at skæreskiven stopper i savesporet, eller at maskinen stopper: Stramning af kileremmen. Ved mangel på brændstof (benzin eller diesel) eller mangel på strøm (elektrisk). For hurtig fremføring eller sænkning, etc. I alle tilfælde, frigør skæreskiven fra savsporet og foretag en komplet kontrol af maskinen. Få det repareret af en kvalificeret person. 10 Vedligeholdelse (motoren skal standses) 11 Spænding af motorens drivremme Efter nogen tids anvendelse kan det være nødvendigt at efterspænde kileremmen - dog uden at overdrive. Det gøres således: Løsn skruen (M) ved basis [SE FIG. 3]. Opbevar produkterne sikkert og utilgængeligt for børn. Fjern alle indstillingsværktøjer og nøgler. Opbevar diamantværktøjet sådan, at det ikke kan blive bøjet eller beskadiget. Drej basis. Blokér skruen (M) (tilspændingsmoment 86 Nm). 14 Reparationer S A V Ret henvendelse til Deres leverandør, som står til Deres disposition med hensyn til enhver reparation med hurtigst mulige levering og til de lavest mulige priser. 15 Reservedele For en hurtig levering af reservedele og for at undgå tidsspilde er det nødvendigt, ved enhver henvendelse til Deres leverandør at huske de angivelser, der står på maskinens typeplade, samt referencebetegnelsen på reservedelen (0) Rens maskinen NETTOYER efter hver anvendelse. SMØRING Spindelens lejer bør smøres for hver 8 timers drift, med en fedtpumpe, der giver 3-5 pumpeslag fedt i lejernes smørekop. Anvend udelukkende en fedt på basis af Super lithium 12 svarende til konsistensen NLG1 GRADE #2. For hver 40 timer smøres: Dybdejusteringsskruen. Motorvedligeholdelse : se motorvedligeholdelsesvejledningen. OLIE 12 Justering af karburatoren Motorhastigheden er justeret fra fabrikken, så den bedst muligt tilpasses til savehastigheden. Det er bedst at kontrollere indstillingen jævnligt. For ændring af karburatorindstillingen og tomgangen, se motorens vedligeholdelsesvejledning. Overskrid aldrig den maksimale anbefalede rotationshastighed for spindelen. 13 Vigtige anbefalinger Efterspænd jævnligt bolte og møtrikker. Kontrollér remstramningen og efterstram den uden at overdrive. Ved parkeringsstilling anbefales det at tage skæreskiven af og opbevare den et praktisk sted. Sørg for tilstrækkelig skylning af skæreskiven og efterse jævnligt gaflens huller. Foretag en korrekt tilspænding af skæreskiven. Kode 16 Kassation Se eksplosionstegning I tilfælde af ødelæggelse og maskinskade skal dette afhjælpes i overensstemmelse med de foreskrevne bestemmelser i den gældende lovgivning. Vigtigste materialer: Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) Motor: Kobber (CU) - Motor: Polyamid (PA) - Maskine: Stålplade (AC) - Maskine: Støbejern (FT) Maskine: Aluminium (AL) Antal De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende. Da vi er meget omhyggelige med vore produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage eventuelle tekniske ændringer for at forbedre dem. 8

10 HÅNDBOKENS INNLEDNING Før hver maskin forlater fabrikken, gjennomgår den en fullstendig sjekk. Dersom man overholder bruksanvisningene, har maskinen under normale bruksforhold lang levetid. Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet er gitt som informasjon og er ikke forpliktende. Det gis ingen garantier ved feil eller utelatelser, eller for skader som skyldes levering, design eller bruk av maskinen. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer. Norsk Bruk dette dokumentet med følgende for øye: bli kjent med maskinen, bli kjent med bruksmulighetene, unngå ulykker som skyldes at personer uten opplæring bruker sagen, ulykker under service, vedlikehold, reparasjon, forflytting og transport, øke maskinens levetid og pålitelighet, sikre korrekt bruk, jevnlig vedlikehold, hurtig reparasjon og reduksjon av reparasjonskostnadene og tid ute av drift. Ha alltid håndboken for hånden på arbeidsstedet. Håndboken skal leses og brukes av alle som monterer og bruker maskinen. Overhold også HMS-forskriftene i det aktuelle brukerlandet ved bruk av maskinen for å oppnå maksimal sikkerhet. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Symbolene på maskiner (i farger) og i håndboken gir råd om brukerens sikkerhet.! ADVARSEL Generelt faresymbol PÅBUD Hvit merking på blå bakgrunn: påbudt sikkerhet + rød merking: forbudt å flytte ADVARSEL sort trekant og merking på gul bakgrunn: fare dersom den ikke overholdes, risiko for personskade på bruker eller tredjeperson, kan forårsake skader på maskin og verktøy. FORBUD Rød sirkel med og uten tverrstrek: i bruk, opphold forbudt. MERKING Informasjon - Angivelse: særskilte angivelser om bruk og kontroll. 9 Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar som skyldes uegnet bruk eller modifikasjoner.

11 Dette symbolet betyr at maskinen oppfyller kravene i EU-direktivet. SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER Sagen er konstruert for sikker og pålitelig drift når bruksanvisningen overholdes, men kan være farlig for brukeren og kan skades. Kontroller følgende på anleggsplassen: at sagen er i perfekt teknisk stand (når den tas i bruk, skal man ta hensyn til evt. faremomenter, og fjerne alle feilfunksjoner som kan påvirke sikkerheten negativt), at det brukes et diamantbesatt blad til saging med vann (saging i ny og gammel betong, også dekket betong, asfalt). Det er forbudt å bruke andre typer blader (slipende, sagblad osv.), at personellet er kompetent (kvalifikasjoner, alder, utdannelse, opplæring) og er godt kjent med innholdet i håndboken før arbeidet starter. Alle unormale elektriske, mekaniske og andre funksjoner skal utføres av autorisert personell (som f.eks. elektriker, serviceansvarlig og godkjent leverandør). at brukeren overholder advarslene og anvisningene på maskinen (tilstrekkelig personlig verneutstyr, riktig bruk, generelle sikkerhetsanvisninger), at endringer, ombygging eller tilbehør ikke virker negativt på sikkerheten og ikke utføres uten tillatelse fra produsenten, at de foreskrevne kontrollintervallene og periodiske kontrollene overholdes, at det brukes originaldeler ved reparasjoner. TYPE EFFEKTIV MASSE Ø MAKS. VERKTØY. Ø BORING T/MN - o/min Signalkonsoll FABRIKANTEN Kg mm mm SERIENUMMER FABRIKASJONS- ÅR EFFEKT SPENNINGS- OMRÅDE FREKVENS EFFEKTIV STRØMSTYRKE DERSOM DISSE ADVARSLENE IKKE OVERHOLDES, KAN DETTE FØRE TIL DØDEN ELLER ALVORLIGE PERSONSKADER. kw Hz V A GJØR FØLGENDE les nøye og gjør deg ordentlig kjent med bruksanvisningen før du bruker sagen. GJØR FØLGENDE a l l e sikkerhetsanordninge r skal være på plass. GJØR FØLGENDE bruk alltid hørselvern o g / e l l e r beskyttelsesbriller, hjelm og godkjent åndedrettsvern. GJØR FØLGENDE Hold alltid avstand til bladet og til alle andre bevegelige deler. GJØR FØLGENDE vær klar over hvordan du stopper sagen straks i nødsfall. GJØR FØLGENDE stopp motoren og la den avkjøles før du fyller drivstoff. GJØR FØLGENDE kontroller at bladet, flensene og akslene ikke er skadet før du monterer bladet. GJØR FØLGENDE bruk kun blad som er merket for høyere rotasjonshastighet enn maksimal hastighet på akselen og bladet. GJØR FØLGENDE vis varsomhet og overhold bruksanvisningen når du legger på og tar av sagen. UNNGÅ at andre personer befinnes seg i nærheten når sagen tas i bruk, når det fylles drivstoff eller under saging. UNNGÅ å bruke bensin- eller dieselmotorer i lukkede områder uten tilpasset ventilasjon. UNNGÅ skadd materiell eller skadde blader. UNNGÅ å bruke sagen i områder med brannfarlige stoffer. Gnistsprut fra sagen kan føre til brann eller eksplosjon. UNNGÅ å bruke en sikkerhetsanordning for bladet på mindre enn 180 grader. UNNGÅ å la sagen stå uten oppsyn med motoren i gang. UNNGÅ å bruke sagen under påvirkning av narkotika eller alkohol. 1 Bruk GJØR FØLGENDE UNNGÅ FØLGENDE: Bruksområde: saging i fersk eller gammel betong, også dekket betong (asfalt). Verktøy: Diamantbesatte blad med vannkjøling - Ø 500 mm - boring 25,4 mm. (Be om informasjon hos den lokale leverandøren av Diamant Boart.) 2 Tekniske data Kappedybde: 190 mm Nettovekt(tom) fra 118 til 138 kg (avhengig av versjon). Vekt under drift: fra 183 til 203 kg (avhengig av versjon). Mål (L x B x H): 1245 x 560 x 1045 mm. Spindelens rotasjonshastighet: 2400 o/min Blad: Ø 500 mm Tank: 50 liter Motor Effekt (KW/CV) Start Akseldiameter (mm) Maks bladdiameter (mm) Maks kappedybde (mm) Karetskapasitet (liter) Mål høyde (Lxbxh) (mm) Vekt (Kg) Trykk Akust. Lpa (db) Effekt Akust. Lwa (db) Bensin Honda GX390 Bensin Robin EH41 Diesel Hatz 1B40 9.6/13 9.6/13 7.4/ /10.2 manuell manuell manuell Beskrivelse av sagen [FIG. 1] 1 - Blad 2 - Gasshåndtak 3 - Håndtak 4 - Innløpskran for vann 5 - Bladdeksel 6 - Fremre skinne 7 - Ratt (tilting av bladet) 8 - Blokkering av ratt 9 - Motor 10 - Remmens beskyttelsesdeksel 11 - Remdeksel 12 - Remspenning 13 - Tank 14 - Parkeringsbrems 15 - Tømmeåpning 16 - Løftering 17 - Nødstopp 18 - Bryter 19 - Strømkontakt Håndtering - Transport 4 (demontert blad) Elektrisk s/o## 1245x x x x560 x1045mm x1045mm x1045mm x1045mm Det er påbudt å stoppe sagbladets rotasjon når man forflytter seg på anleggsplassen. Skyv sagen bortover bakken for å installere den på anleggsplassen. Det er lett å flytte den på de fire hjulene uten å starte motoren. Parkeringsbrems: Skyv på bremsehåndtaket (14)[se fig.1] for å blokkere bakhjulet. Det er påbudt å demontere bladet under løfting, lasting, lossing og under transport på anleggsplassen. Norsk 10

12 Når sagen skal transporteres på et kjøretøy eller ved hjelp av en løfteanordning, brukes ett av 3 løftepunkterx: To punkter på høyde med håndtakene Ett punkt på beskyttelsesringen SAG MED ELEKTRISK MOTOR (rotasjonsretning på dekselets kant). Kontroller følgende: - ELEKTRISK BESKYTTELSE: Det er på påbudt med tilkopling til et nett med en jordet bryter med reststrøm på 30 ma. Dersom det ikke finnes en slik bryter i kretsen, kan du finne flere modeller av slike i vår katalog. 7 Hvordan maskinen tas i bruk Fare: Fare for kuttskader. Vær alltid årvåken. Før maskinen tas i bruk, skal man fjerne nøkler og justeringsverktøy fra bakken eller fra maskinen. Norsk Under transport skal sagens forkant hvile mot et trestykke. 5 Kontroll før maskinen settes i drift Før maskinen tas i bruk, skal man lese anvisningene nøye og gjøre seg kjent med maskinen. Slå av motoren Arbeidsområdet skal være ryddig, godt opplyst og uten faremomenter (verken fuktighet eller farlige stoffer i nærheten). Brukeren må bruke egnet verneutstyr under arbeidet. Bruk av hørselvern er påbudt. Uvedkommende skal holdes unna arbeidsområdet. Bruk kun blader med høyere maksimal arbeidshastighet enn spindelens faktiske hastighet. - Riktig bruk av utstyret for reststrøm, herunder periodisk kontroll av dette, gjelder verktøy levert med slikt utstyr integrert i kabelen eller i kontakten. Dersom kabelen eller kontakten skades, skal disse repareres av fabrikanten, en av underleverandørene, eller av et kvalifisert verksted for å hindre risiko for dårlige reparasjoner. Motorens strømforsyning: armert strømkabel 4 (3P+T) eller 5 (3P+N+T) ledere på 2,5 mm 2 for lengder på under 100 m. Jording av maskinen (påbudt). Motorens rotasjonsretning skal samsvare med pilen på bladdekselet (dersom motoren ikke roterer i ønsket retning, skal de to strømkabelen byttes om. 6 Montering av bladet Slå av motoren Slå av sagen ved å trekke ut støpselet. Løft den bevegelig delen av dekselet bakover (A)[se Fig. 2] løsne dekselets mutter (B). La beskyttelsesdekselet sitte på under hele arbeidet. Steng kranen (4) [SE FIG. 1]. Fyll vannkaret. Lag et merke på bakken der det skal sages. Still sagen slik at den nedfelte fremre skinnen (6) og bladet sammenfaller med merkingen. Start maskinen: Bensin og diesel: Se i motorfabrikantens servicehåndbok. La motoren bli varm. Åpne innløpskranen for vann (4). Blokkeringshåndtak (8) i nedre posisjon for å bruke rattet (7). Gi full gass på motoren. Innstill bladets nedsenkning ved hjelp av håndtaket (7): Senk langsomt for å unngå at motoren kveles. (1 omdreining på rattet = 1 cm). Når ønsket dybde er nådd, trekkes håndtaket opp igjen (8). Før sagen forsiktig framover slik at den fremre skinnen og bladet alltid sammenfaller med merkingen. - Det er ikke mulig å bestemme farten på forhånd: Farten avhenger av kappedybde, type sagblad og materialet som skal kappes. Man bør ikke presse motoren unødig (sort eksos). Før sagen fremover med jevn fart. MASKIN MED BENSINMOTOR (se i motorens servicehåndbok). Løsne skruen (D), ta ut den glatte flensen (C). Klargjør bladet og sett det inn i det fastmonterte dekselet. Rikelig fukting = sagbladet varer lenge Ta hensyn til forholdene i omgivelsene (hensyn til helse, miljø og sikkerhet). Observer rotasjonsretningen som er avmerket med en pil på en av bladets flater. Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene. Sørg for å fylle drivstoff. 11 Diesel: Fyll drivstoff før tanken er tom. Mangel på drivstoff kan sette pumpen ut av drift. Kontroller oljenivået: Motoren arbeider ofte på skrå. Med motoren vannrett skal man jevnlig kontrollere at oljenivået ikke kommer under den andre streken på målepinnen. Startanvisninger finner du i motorens bruksanvisning. - Bryter for stans i motsatt stilling til stopp. Stram skruen (D) hardt med nøkkelen 18 og stopp spindelen med hånden. Sett på låseflensen og lås deretter bolten (B). Bladets festebolt (D) har venstregjenger. Monter alle sikkerhetsanordninger av hensyn til din egen og andres sikkerhet.

13 8 Stopp Slå av motoren. Trekk bladet ut av sagerillen. Gi gradvis mindre gass før du stanser motoren. Steng vanninnløpet. Nødstopp (forbrenningsmotor): Drei på bryteren på sagens kontrollpanel. Nødstopp (dieselmotor): Gasshåndtaket ved minste hastighet. Nødstopp (elektrisk motor): Trykk på den røde knappen (bryter). 9 Hendelser som kan inntreffe under saging Kontroller motoroljen daglig. Se i motorens bruksanvisning for informasjon om oljeskiftintervaller og skift av oljefilter. Bruk: Motorolje SAE 10W30 av klasse API MS, SD, SE eller bedre til bensinmotorer. Motorolje av klasse API CD eller CE til dieselmotorer. Ved oljeskift skal man stille en trakt ved tømmeåpningen (V) [SE FIG. 3]. LUFTFILTER Smøringen skal avfallshåndteres i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Se i motorens bruksanvisning for informasjon om vedlikeholdsintervaller. Under svært støvete forhold kan det være nødvendig å rengjøre filteret 2 til 3 ganger per dag. Skift ut alle filtre eller tilbehør som ikke lenger er tett. Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene. Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser som skyldes uriktig bruk, og for enhver endring, tilpasning eller motorisering som ikke oppfyller konstruktørens spesifikasjoner. Ved arbeidsstedet kan lydtrykket overstige 85 db (A). Personlig verneutstyr må da brukes. Ved arbeid i trange eller lukkede områder skal man sørge for god ventilasjon. Eksosen inneholder karbonmonoksid (eksponering for denne giftige gassen kan føre til bevisstløshet og død.) Norsk Det er flere årsaker til at bladet kan stoppe i sagerillen, eller til at maskinen kan stoppe: Remspenning Tom for drivstoff (bensin eller diesel) manglende strøm (elektrisk motor). For rask framføring o.l. I alle tilfeller skal man trekke bladet ut fra rillen og foreta en fullstendig kontroll av maskinen. Skal repareres av kvalifisert personell. 10 Vedlikehold (motoren skal stoppes) 11 Motorremmenes spenning Etter en tids bruk kan det bli nødvendig å stramme remmene noe. Gjør følgende: Løsne skruen (M) i bunnplaten [SE FIG. 3]. Lagre stoffer på et sikkert sted utilgjengelig for barn. Fjern alle reugleringsverktøy og nøkler. Oppbevar det diamantbesatte verktøyet på et sted der det ikke kan få feil eller skades. Vipp på bunnplaten. Blokker skruen (M) (tiltrekkingsmoment 86 Nm). 14 Reparasjon S A V Leverandøren står til disposisjon for å utføre reparasjoner på kortest mulig tid og til de laveste prisene (se adressen på baksiden). 15 Reservedeler For rask levering av reservedeler uten tidstap skal man oppgi dataene på maskinens merkeplate og delenumrene til delene som skal byttes (0) RENGJØR maskinen etter hver gangs bruk. SMØRING Spindelens kulelagre skal smøres etter hver 8. driftstime med en fettpumpe og 3-5 pumpeomganger med fett i lagrenes smørenippel. Bruk kun fett med Super lithium 12 som oppfyller kravene til konsistens i NLG1 GRADE #2. Hver 40. driftstime smøres følgende: Justerskruen for dybderegulering. Motorvedlikehold : Se i motorens servicehåndbok. OLJE 12 Justering av forgasser Motorhastigheten er fabrikkinnstilt slik at den er best mulig tilpasset sagehastigheten. Kontroller innstillingen jevnlig. Se i motorens bruksanvisning for informasjon om justering av forgasseren og sakte fart. Overskrid aldri spindelens maksimale rotasjonshastighet. 13 Viktige anbefalinger Stram boltene regelmessig. Kontroller remspenningen, men ikke stram remmen for hardt. Når sagen står i verkstedposisjon anbefales det å ta av bladet og oppbevare det på et egnet sted. Sørg for nok fukting av bladet og kontroller jevnlig hullene på gaffelen. Foreta riktig stramming av bladet. Kode 16 Avhending Dersom maskinen er ødelagt eller skal kasseres, skal avfallshåndteringen skje i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Hovedmaterialer: Se perspektivtegning Motor: Aluminium (AL) - Stål (ST) Motor: Kobber (KO) - Motor: Polyamid (PA) Maskin: Stålplate (ST) Maskin: Jern (JE) Maskin: Aluminium (AL) Antall Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet er gitt som informasjon og er ikke forpliktende. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer. 12

14 OHJEKIRJAN ESIPUHE Jokaiselle koneelle tehdään ennen sen toimitusta tehtaaltamme sarja tarkastuksia, joiden aikana kaikki konetta koskevat seikat tarkistetaan yksityiskohtaisesti. Kun noudatat tarkasti antamiamme ohjeita, koneesi säilyy toimintakuntoisena erittäin pitkään tavanomaisissa työskentelyolosuhteissa. Tässä asiakirjassa olevat käyttöä koskevat neuvot ja varaosat on mainittu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa.(.)emme myönnä mitään takuuta painovirheiden tai unohdusten varalta emmekä laitteen toimitukseen, suunnitteluun tai käyttöön liittyvien vahinkojen varalta. Koska yhtiömme haluaa varmistaa tuotteidensa laadun, varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi. Tämän asiakirjan avulla perehdyt koneeseen saat selville sen käyttömahdollisuudet vältät onnettomuudet, joita voi aiheutua väärästä käytöstä tai puutteellisesta käyttökoulutuksesta sekä huollon, kunnossapidon, korjauksen, siirron ja kuljetuksen aikana parannat koneen toimintavarmuutta ja pidennät sen käyttöikää varmistut siitä, että käytät ja huollat konetta oikein ja että vikojen korjaus käy ripeästi, jolloin korjauskulut pienenevät ja seisonta-aika lyhenee. Suomi Käyttöohje on pidettävä aina saatavilla työpisteessä. Jokaisen koneen asentajan ja käyttäjän on luettava ohje ja käytettävä sitä. Lisäksi on noudatettava koneen käyttömaassa voimassa olevia pakollisia teknisiä määräyksiä parhaan mahdollisen turvallisuustason varmistamiseksi. YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET Koneiden (värillisillä) kuvasymboleilla ja ohjekirjassa toistetuilla kuvasymboleilla merkitään neuvot, jotka koskevat omaa turvallisuuttasi.! VAROITUS Yleinen vaaran symboli PAKKO Sinisellä pohjalla valkoinen teksti: pakollinen turvatoimi + punainen teksti: liikkumiskielto VAROITUS Musta kolmio ja teksti keltaisella pohjalla: vaara laiminlyönnin yhteydessä, käyttäjän tai ulkopuolisten loukkaantumisvaara, koneen tai työkalun rikkoutumisvaara. KIELTO Punainen ympyrä, jossa vinoviiva tai ei: käyttö tai lähistöllä olo kielletty. HUOMAUTUS Tieto - ohje: käyttöä tai valvontaa koskeva erityinen huomautus. 13 Valmistaja ei ole vastuussa laitteen käyttötarkoitukseen sopimattomasta käytöstä eikä muutoksista.

15 Tämä merkki tarkoittaa, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ Saha on suunniteltu toimimaan varmasti ja luotettavasti ohjeiden mukaisissa käyttöolosuhteissa. Jotta käyttäjälle ja koneelle aiheutuvat vaarat vältetään, työmaalla on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia. Varmista täydellinen tekninen kunto (käyttötarkoituksen mukainen käyttö mahdolliset riskit huomioon ottaen, turvallisuutta heikentävien häiriöiden korjaaminen) että käytät vesijäähdytykseen sopivaa timanttiterää sahatessasi tuorebetonia tai vanhaa betonia, päällystettyä betonia, asfalttia. Muunlaisten terien (hionta- tai sahanterien jne.) käyttö on kielletty työntekijöiden pätevyys (soveltuvuus, ikä, koulutus, ohjeistus), käyttöohjeen yksityiskohtainen tuntemus ennen työn aloittamista, sähköisten, mekaanisten tai muiden toimintahäiriöiden tarkastuttaminen valtuutetulla henkilöllä (sähkömiehellä, huoltovastaavalla, valtuutetulla jälleenmyyjällä jne.) koneeseen merkittyjen varoitusten ja ohjeiden noudattaminen (asianmukaiset henkilösuojaimet), koneen käyttö käyttötarkoituksen mukaisesti ja yleisten turvaohjeiden noudattaminen ettei turvallisuutta vaarantavia muutoksia tai lisäyksiä ole tehty eikä tehdä ilman valmistajan lupaa että tarkistukset ja tarkastukset tehdään suositelluin määrävälein että korjauksissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia, joilla on takuu. TYYPPI PAINO TERÄN SUURIN Ø TUUMAN Ø K/MIN(.)- RPM Arvokilpi VALMISTAJA kg mm mm SARJANRO Käytä aina hyväksyttyjä kuuloja/tai silmäsuojaimia, päänsuojainta ja hengityssuojainta. VALMISTUS- VUOSI TEHO JÄNNITE- ALUE TAAJUUS KATK VIRTA NÄIDEN VAROITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA KUOLEMAN TAI VAKAVIA RUUMIINVAMMOJA. kw Hz V A TEE TEE TEE TEE TEE TEE Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne ennen sahan käyttöä. Pidä kaikki suojavarusteet aina paikoillaan. Pysy aina kaukana terästä ja kaikista muista liikkuvista osista. Varmista aina, että tiedät, miten saha pysäytetään nopeasti hätätilanteessa. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä, ennen kuin täytät polttoainesäiliön. TEE Tarkista aina ennen terän asentamista, etteivät terä, kiinnikkeet tai akselit ole vahingoittuneet. TEE TEE ÄLÄ ÄLÄ ÄLÄ ÄLÄ ÄLÄ ÄLÄ Käytä ainoastaan sellaisia teriä, joihin merkitty suurin sallittu kierrosnopeus on suurempi kuin koneen akselin nopeus. Ole aina varovainen ja noudata ohjeita sahan kuormauksen ja purkamisen yhteydessä. päästä muita koneen lähelle sitä käynnistettäessä, polttoainesäiliötä täytettäessä tai sahaustöitä tehtäessä. käytä polttomoottoreita suljetussa tilassa, jollei sitä ole asianmukaisesti tuuletettu. käytä vahingoittuneita tarvikkeita tai teriä. käytä sahaa tiloissa, joissa on helposti syttyviä aineita. Sahasta sinkoavat kipinät saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. salli sellaisten terän suojien käyttöä, joiden kehä on alle 180 astetta. jätä sahaa ilman valvontaa moottorin käydessä. ÄLÄ käytä sahaa alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 1 Käyttötarkoitus TEE NÄIN ÄLÄ TEE NÄIN Käyttö: tuoreen tai vanhan betonin, betonipäällysteiden (asfaltin) sahaus. Terät: vesijäähdytteiset timanttiterät - Ø 500 mm - tuuman koko 25,4 mm. (Lisätietoja vakituiselta Diamant Boart - toimittajaltanne) 2 Tekniset tiedot Sahaussyvyys: 190 mm Nettopaino (tyhjänä): kg (version mukaan) Paino käyttökunnossa: kg (version mukaan) Mitat (L x S x K): 1245 x 560 x 1045 mm Akselitapin pyörimisnopeus: 2400 k/min Terä: Ø 500 mm Säiliö: 50 litraa Moottori Teho (kw/hv) Käynnistys Akselin läpim. (mm) Terän maks.halk.( mm) Maks.leikka ussyv. (mm) Säiliön tilavuus (litraa) Mitat (LxSxK) (mm) Paino (kg) Äänenpaine Lpa (db) Ääniteho Lwa (db) Bensiini Honda GX390 Bensiini Robin EH41 Diesel Hatz 1B40 9.6/13 9.6/13 7.4/ /10.2 käsin käsin käsin Koneen kuvaus [KUVA. 1] 1 - Terä 2 - Kaasuvipu 3 - Varsi 4 - Veden tulohana 5 - Terän suojus 6 - Etupuolen ohjain 7 - Säätöpyörä (terän upotus) 8 - Säätöpyörän lukitus 9 - Moottori 10 - Hihnan turvasuojus 11 - Hihnan suojus 12 - Hihnan kiristin 13 - Säiliö 14 - Käsijarru 15 - Moottorin öljynpoistoaukko 16 - Nostorengas 17 - Hätäpysäytys 18 - Katkaisin 19 - Virranotto Kunnossapito - Kuljetus 4 (terä irrotettuna) Sähkö ei koske 1245x x x x560 x1045mm x1045mm x1045mm x1045mm Tärinä 0,93 0,94 1,3 0,07 Terän on oltava pysähtynyt siirrettäessä konetta työmaalla. Kun siirrät sahaa työmaalla, työnnä sitä maata tai lattiaa pitkin. Se liikkuu helposti neljän pyöränsä ansiosta. Älä käynnistä moottoria. Käsijarru: työnnä jarruvipua (14) [ks. kuva 1], niin takapyörä lukittuu. Terä on irrotettava nostettaessa, kuormattaessa, purettaessa ja siirrettäessä konetta työmaalla. Suomi 14

16 Koneeseen on tehtaalla asennettu kolme eri nostokohtaa, joita voidaan käyttää kuljetettaessa sitä ajoneuvossa tai nostettaessa nostolaitteellax: kaksi on varsien kohdalla kolmas suojarenkaassa. SÄHKÖMOOTTORILLA VARUSTETTU KONE (pyörimissuunta merkitty suojuksen kylkeen). Tarkista seuraavat kohdat: - SÄHKÖTURVALLISUUS: Koneen saa kytkeä ainoastaan 30 ma:n jäännösvirtakatkaisijalla varustettuun maadoitettuun sähköverkkoon. Jollei verkossa ole jäännösvirtakatkaisijaa, löydät kuvastostamme erilaisia malleja. 7 Käynnistys Vaara: leikkautumisen vaara. Muista aina olla tarkkana. Poista avaimet ja säätötarvikkeet sekä koneesta että lattialta ennen koneen käynnistystä. Suomi Kuljetuksen aikana koneen etuosa on asetettava puukappaleen päälle. 5 Tarkistukset ennen käynnistystä Ennen koneen käynnistämistä käyttöohje on luettava tarkasti ja koneeseen on perehdyttävä. Moottorin pysäytys Työtilan on oltava hyvässä järjestyksessä ja hyvin valaistu, eikä lähistöllä saa olla mitään riskitekijöitä (esim. kosteutta tai vaarallisia aineita). Koneen käyttäjän on käytettävä työhön sopivia suojavarusteita. Kuulosuojainten käyttöpakko. Asiattomia henkilöitä ei saa olla työskentelyalueella. Käytä ainoastaan sellaisia teriä, joihin merkitty suurin sallittu työskentelynopeus on suurempi kuin akselitapin todellinen nopeus. - Jäännösvirtakatkaisijan asianmukainen toiminta edellyttää sen tarkastamista määrävälein. Jos laitteessa on itsessään jäännösvirtakatkaisija joko sähköjohdossa tai -pistokkeessa, vahingoittuneen johdon tai pistokkeen korjauksen saa tehdä ainoastaan valmistaja, sen edustaja tai sen valtuuttama pätevä korjaamo. Näin vältetään virheellisen korjauksen aiheuttamat riskit. Moottorin virransyöttö: vahvistettu sähköjohto, 4 (3P + T) tai 5 (3P + N +T) johdinta, paksuus 2,5 mm 2, pituus alle 100 m. Koneen maadoitus (pakollinen). Moottorin pyörimissuunnan on vastattava terän suojuksessa olevan nuolen suuntaa. Jollei moottorin pyörimissuunta ole oikea, vaihda sähköjohdon kahden johtimen paikkaa keskenään pistokkeessa. 6 Terän asennus Moottorin pysäytys Irrota kone verkkovirrasta irrottamalla virtapistoke. Nosta terän turvasuojuksen liikkuva osa taaksepäin (A)[ks. kuva 2]. Löysää suojuksen mutteri (B). Pidä turvasuojus aina paikallaan koko työn ajan. Sulje hana (4) [KS. KUVA 1]. Täytä vesisäiliö. Vedä maahan tai lattiaan viiva sahattavaan kohtaan. Aseta kone niin, että alas laskettu etupuolen ohjain (6) ja terä ovat viivan kohdalla. Käynnistä moottori: Bensiini- ja dieselmoottori: katso ohjeet moottorin huolto-ohjekirjasta. Anna moottorin lämmetä. Avaa veden tulohana (4). Pidä lukitusvipu (8) ala-asennossa, niin voit käyttää säätöpyörää (7). Nosta moottorin kierrokset täyden kuormituksen käyttöalueelle. Säädä terän uppoamissyvyys säätöpyörän (7) avulla: suosittelemme, että lasket terän hitaasti, jottei moottori pysähdy. (1 säätöpyörän kierros = 1 cm). Kun haluttu syvyys on saavutettu, nosta vipu (8) ylös. Työnnä konetta hitaasti eteenpäin ja varmista, että etupuolen ohjain ja terä seuraavat koko ajan merkittyä viivaa. - Koneen työskentelynopeutta ei pysty määrittelemään ennalta: se riippuu sahaussyvyydestä, terän tyypistä, sahattavasta materiaalista. Suosittelemme, ettei moottoria rasiteta turhaan liikaa (musta pakokaasu) ja että etenet tasaisella nopeudella. BENSIINI- TAI DIESELMOOTTORI (ks. moottorin huolto-ohjekirja). Löysää ruuvi (D), irrota sileä laippa paikaltaan (C). Aseta terä paikoilleen työntämällä se kiinteään suojukseensa. Runsas vedentulo = terän pitkän käyttöiän tae Ota huomioon ympäristön olosuhteet (terveys- ja turvallisuuste kijät). Varmista, että polttoainesäiliö on täysi. Ota huomioon pyörimissuunta, joka on osoitettu terän jommallakummalla sivulla olevalla nuolella. Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat. Dieselmoottori: Älä odota, että säiliö tyhjenee, ennen kuin täytät sen. Polttoaineensyötön katkeaminen saattaa katkaista pumpun imun. Tarkista moottorin öljymäärä: koska moottori käy usein kallellaan, tarkista usein ja säännöllisesti moottorin ollessa vaaka-asennossa, että öljyn pinta on aina vähintään tikun toisen viivan tasolla. Kiristä ruuvi (D) tiukalle käyttäen avainta nro 18 ja pidä samalla terästä kiinni kädellä. Aseta turvasuojus paikalleen (kiristä ruuvi (B)). Terän kiristysruuvissa (D) on vasenkätinen kierre. 15 Katso käynnistysohjeet moottorin käyttöohjeesta. - Aseta pysäytyskytkin seis-asentoon nähden vastakkaiseen asentoon. Laita kaikki suojalaitteet takaisin paikoilleen oman ja muiden turvallisuuden vuoksi.

17 8 Pysäytys Moottorin pysäytys. Nosta terä urasta. Pienennä moottorin kierroslukua, ennen kuin pysäytät sen. Sulje veden tulohana. Hätäpysäytys (polttomoottori): Käännä koneen kojetaulun katkaisimesta. Hätäpysäytys (dieselmoottori): Aseta kaasuvipu alinta kierroslukua vastaavaan asentoon. Hätäpysäytys (sähkömoottori): Paina punaista painiketta (katkaisin). 9 Poikkeustilanteet kesken sahauksen Tarkista moottorin öljymäärä päivittäin. Katso moottorin ohjekirjasta öljyn ja öljynsuodattimen vaihtovälit.(.)käytä moottoriöljyä SAE 10W30, luokka API MS, SD, SE tai parempi, bensiinimoottoreihin luokan API CD tai CE öljyä dieselmoottoreihin. Voiteluaineet hävitetään ja kerätään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Öljyä vaihtaessasi aseta astia öljyn poistoaukon alle (V) [KS. KUVA 3]. ILMANSUODATIN Katso moottorin ohjekirjasta huoltovälit. Jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset, puhdista suodatinyksikkö tarvittaessa 2 tai 3 kertaa päivässä. Vaihda kaikki vahingoittuneet suodattimet ja tiivisteet. Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen sopimattomasta käytöstä, siihen tehdyistä muutoksista eikä valmistajan alkuperäisestä määritelmästä poikkeavasta sovelluksesta tai moottoriasennuksesta. Ääniteho voi ylittää työpisteessä 85 db (A). Tällöin on käytettävä henkilösuojaimia. Kun työskentelet ahtaassa tai suljetussa tilassa, varmista asianmukainen tuuletus. Pakokaasut sisältävät häkää, jolle altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman. Monet eri syyt voivat aiheuttaa terän pysähtymisen sahausuraan tai koneen pysähtymisen: hihnan kireys polttoaineen loppuminen (bensiini- tai dieselmoottori) tai sähkökatko (sähkömoottori) liian nopea vauhti tai upottaminen jne. Kaikissa tapauksissa nosta terä aina urasta ja tarkasta kone kokonaisuudessaan. Teetä korjaukset pätevällä henkilöllä. 10 Huolto (moottori on pysäytettävä) 11 Moottorin hihnojen kireys Kun konetta on käytetty jonkin aikaa, voi olla tarpeen kiristää hihnat uudelleen. Varo kuitenkin kiristämästä liikaa.(.)toimi seuraavasti: Löysää kehyksen ruuvi (M) [KS. KUVA 3]. Säilytä tuotteet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Poista kaikki säätötarvikkeet ja avaimet. Säilytä timanttiterä paikassa, jossa se ei voi vääntyä eikä vahingoittua. Taita kehys syrjään. Kiristä ruuvi (M) (kiristysmomentti 86 Nm). 14 Korjaus S A V 15 Varaosat Käänny toimittajasi puoleen. Hän on aina asiakkaiden käytettävissä ja suorittaa korjaukset erittäin nopeasti ja edullisesti. Jotta varaosien toimitus on mahdollisimman nopea eikä aikaa mene hukkaan, toimittajalle on jokaisen tilauksen yhteydessä mainittava koneen arvokilvessä olevat tiedot ja vaihdettavan osan tiedot (0) Suomi PUHDISTA kone joka käytön jälkeen. 12 Kaasuttimen säätö Koodi Määrä VOITELU Moottorin nopeus on säädetty tehtaalla niin, että se soveltuu mahdollisimman hyvin sahaukseen. Säätö on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Katso räjäytyskuva 16 Koneen poistaminen käytöstä Akselitapin laakerit on rasvattava kahdeksan käyttötunnin välein voitelupumpun avulla: 3-5 painallusta laakereiden rasvanippaan.(.)käytä ainoastaan Super lithium 12 -pohjaista rasvaa, jonka koostumus vastaa eritelmää NLG1 GRADE #2. Rasvaa 40 tunnin välein: Syvyydensäätöruuvi. Moottorin huolto: ks. moottorin huolto-ohjekirja. ÖLJY Katso kaasuttimen ja joutokäynnin säätöohjeet moottorin käyttöohjeesta. Älä koskaan ylitä suositeltua akselin suurinta pyörimisnopeutta. 13 Tärkeitä suosituksia Kiristä pultit säännöllisesti. Tarkista hihnan kireys, kiristä se. Älä kuitenkaan kiristä liikaa. Kun konetta pidetään varastossa, suosittelemme irrottamaan terän ja säilyttämään sen asianmukaisesti. Varmista, että terän kostutus on asianmukainen. Tarkasta säännöllisesti, etteivät haarukan reiät ole tukossa.(.)(.) Kiristä terä oikein. Jos kone rikkoutuu lopullisesti tai jos se romutetaan, nämä osat on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Pääasialliset valmistusmateriaalit: Moottori: alumiini (AL) - teräs (AC) Moottori: kupari (CU) - Moottori: polyamidi (PA) Kone: teräslevy (AC) - Kone: valurauta (FT) Kone: alumiini (AL) Tässä asiakirjassa mainitut käyttöä koskevat neuvot ja varaosat on ilmoitettu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa. Koska yhtiömme haluaa varmistaa tuotteidensa laadun, varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi. 16

18 FIG.1 ABB.1 A C D B V M FIG.2 ABB.2 FIG.3 ABB / FS 450 F 02

19 (1) [E] [E] (1) (1) (1) [C] 01.04/ FS 450 F (1) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) [B] (3)

20 (1) (1) (2) (8) (2) (6) (1) (2) (4) 01.04/ FS 450 F (1) (6) (6) (0.1M) (1) (4) (4) (4) (1) (1) (1) (2) (0.1M) (1) (1) (2) (2) (1) (4) (2) (1) (2) (1) (2)