EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA"

Transkriptio

1 TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja huolto-ohje Rakennustyösaha S DK NO FI FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPEISKA DIREKTIV EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TILLVERKAREN PRODUCENTEN FABRIKANTEN VALMISTAJA DIMAS France aktiebolag med aktiekapital Euro inregistrerat i BLOIS B Företagsadress: 26, Route Nationale - B.P. 2 FR LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Telefon Telefax DIMAS Frankrig S.A. med en kapital på Euro R.C. BLOIS B Hovedsæde: 26, Route Nationale - B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Tlf Fax örklarar härmed att ovannämnda maskin erklærer nedenstående angivne maskine erklærer at maskinen som er beskrevet nedenfor vakuuttaa, että edellä mainittu kone DIMAS France Aksjeselskap med egenkapital på Euro R.C. BLOIS B Hovedkontor: 26, Route Nationale B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Tlf.: Faks: DIMAS France S.A., osakepääoma euroa Kaupparek. BLOIS B Päätoimipaikka: 26, Route Nationale - B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Puh Faksi /03 - Nr överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet (89/392/EEC) med ändringar, Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC), EMK-direktivet (89/336/EEC) i enlighet med europanormerna EN 50081/1 och EN 55022, samt Bullerdirektivet (2000/14/EEC) enligt europanormen EN ISO 3744 oppfyller kravene i EUs endrede maskindirektiv (89/392/CEE), i lavspenningsdirektivet (73/23/CEE) CEM -direktivet (89/336/CEE) og oppfyller de europeiske standardene EN 50081/1 og EN 55022, samt støydirektivet (2000/14/CEE) i henhold til de europeiske standardene EN ISO 3744 er i overensstemmelse med EU's Maskindirektiv med ændringer (89/392/EF). SVAGSTRØMSDIREKTIVET (73/23/EØF) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89(336/EØF) i henhold til de europæiske standarder EN 50081/1 og EN samt STØJEMISSIONS -direktivet (2000/14) i henhold til de europæiske standarder EN ISO 3744 on muutetun konedirektiivin (89/392/ETY), pienjännitedirektiivin (73/23/ETY), eurooppalaisten standardien EN 50081/1 ja EN perusteella sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (89/336/ETY) ja eurooppalaisten standardien EN(.)ISO 3744 perusteella meludirektiivin (2000/14/ETY) vaatimusten mukainen Christer Carlberg Operations Manager Electrolux Construction Products

2 FÖRORD TILL HANDBOKEN Svenska Innan en maskin lämnar vår fabrik får den genomgå en rad kontroller varvid alla detaljer granskas noggrant. Om du alltid följer våra instruktioner kommer din maskin att under normala arbetsförhållanden uppnå en hög livslängd. De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden.vi påtar oss inget garantiansvar för fel eller försummelser vid handhavandet eller för skador som kan hänföras till leverans, konstruktion eller användning av maskinen. Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem. Den här handboken ska hjälpa dig som användare att: lära känna maskinen, lära dig dess användningsmöjligheter, förhindra olyckor till följd av felaktigt handhavande, eller handhavande av obehöriga, vid underhåll, service, reparation, förflyttning och transport, förbättra maskinens tillförlitlighet och livslängd, samt att använda den på rätt sätt, underhålla den regelbundet och snabbt avhjälpa fel för att på så sätt slippa höga reparations- och stilleståndskostnader. Håll alltid handboken tillgänglig på arbetsplatsen. Se till att alla som sysslar med installation eller användning av maskinen har läst handboken och utnyttjar den. Följ dessutom alla tekniska förordningar som gäller i det land där maskinen används, så att bästa möjliga säkerhet uppnås. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER De symbolbilder som finns på maskinen (i färg) och i handboken betecknar råd som rör din säkerhet.! VARNING Allmän symbol för fara FÖRESKRIFT Blå botten, vit markering: obligatorisk säkerhetsföreskrift + röd markering: förbud mot förflyttning VARNING Triangel och svart markering på gul botten: innebär fara om varningen inte beaktas, risk för skador på användare eller tredje man, kan medföra skador på maskinen eller verktyget. FÖRBUD Röd cirkel med eller utan tvärstreck: förbud mot användning eller beröring. ANVISNING Upplysning - Instruktion: särskilda anvisningar för användning eller kontroll. 1 Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av felaktig användning eller av att förändringar vidtagits.

3 FÖRESKRIFT VARNING ANVISNING UPPLYSNING INSTRUKTION FÖRBUD Dessa symboler uppmärksammar dig på råd som rör din säkerhet Att föreskrivna kontroller och återkommande underhållsarbeten utförs med lämpliga intervall. Att endast originalreservdelar används vid reparationer. 1 Användning Ändamål: Sågning av betongsten, mursten, gasbetong, eldfast tegel m.m. Verktyg: Diamantskivor för vatten- och torrsågning - Ø mm - Fästhål 25,4 mm Carbo-skiva Symbolen visar att maskinen uppfyller EU-direktivet. TYP Typskylt TILLVERKAREN kg mm mm SERIENUMMER NYTTIG MASSA STÖRSTA VERK- TYGSDIAMETER HÅLDIAMETER TILLVERKNINGS- ÅR EFFEKT SPÄNNINGS- OMRÅDE FREKVENS SÄRSKILDA ANVISNINGAR Kapsågen är konstruerad för att ge en säker och tillförlitlig drift under de användningsförhållanden som framgår av denna bruksanvisning. Vid dess användning kan dock risker för person- och maskinskador uppkomma. Därför måste maskinen regelbundet kontrolleras på byggplatsen i bland annat följande avseenden: Att maskinen är i fullgott tekniskt skick (användning enligt förutsättningarna, hänsynstagande till eventuella risker, avhjälpande av alla fel som kan påverka säkerheten). Att diamantskiva används för vattensågning av marmor, sten, granit, tegel och beklädnader (stengods, keramik m.m.). Inga andra skivor (slipskivor, sågtandade etc.) är tillåtna. Att personalen har erforderlig kompetens (erfarenhet, ålder, utbildning m.m.) och har studerat handboken noggrant innan arbetet påbörjas. Alla fel av elektrisk, mekanisk eller annan natur skall åtgärdas av person som är behörig för ändamålet (elektriker, underhållsansvarig, auktoriserad återförsäljare etc.), Att alla varningar och föreskrifter på maskinen följs (tillräcklig personlig skyddsutrustning, användning i enlighet med anvisningarna, allmänna säkerhetsföreskrifter m.m.). Att inga förändringar, ombyggnader eller kompletteringar får äventyra säkerheten, och att de inte företas utan tillverkarens medgivande. Sågblad All användning som inte motsvarar det avsedda ändamålet är förbjuden (användning av sågblad eller slipskivor m.m.). kw Hz V 2 Tekniska data Spindelns varvtal: - Elektrisk version: 1600 varv/minut - Version med förbränningsmotor: 2045 varv/minut Elektrisk skyddsklass: IP 55. Skärdjup: mm med Ø 400 mm mm med Ø 450 mm mm med Ø 500 mm mm med Ø 600 mm Skärlängd: 520 mm Yttermått (mm) L x B x H: 1400 x 690 x 1550 Tomvikt: kg Kylning av skivan genom vattenbegjutning i skivhuset. Minsta behållarvolym: 57 liter Vattenpump: 14 liter / minut Strömförsörjning: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - längd 3 m V: H07-RNF 5 x 1,5 2 - längd 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - längd 3 m. MODELL LJUDEFFEKT Lwa (db) ISO 4872 LJUDTRYCK Lpa (db) ISO ,5 kw 110 V ,21 2,2 kw 240 V ,13 5,5 kw 440 V ,23 HONDA GX Kontroll - Beskrivning av maskinen Kontrollera maskinens tillstånd vid mottagningen. Se till att maskinen alltid är väl rengjord. Kontrollera regelbundet nätkabeln och förlängningskabeln. Var alltid uppmärksam under arbetet. Kontrollera detaljernas fastsättning (onormala vibrationer) och att de är rätt monterade. Se figur Lådstativ 12 - Bakhjul 13 - Framhjul 14 - Vattenpump 15 - Låshandtag för huvudet 16 - Inställbar ratt 17 - Skruvnyckelsats 18 - Avtappningsplugg 19 - Motor 10 - Frånskiljare 11 - Manöverhandtag 12 - Skivhus 13 - Inspektionshål 14 - Löstagbart bord 15 - Bordsstopp 16 - Löstagbart bordsanslag 17 - Typskylt 18 - Pedal 19 - Anslag 20 - Kran 21 - Låsratt VIBRATIONS- NIVÅ G 89/392/EEC och 91/368/EG 4 Hantering och transport [se figur 2] Transporterbar med hjälp av fyra hjul. Låsning av framhjul. Skena för gaffel. 5 Kontroller före användning Läs noga igenom bruksanvisningen och gör dig förtrogen med maskinen innan du tar den i bruk. Hjälm med hörselskydd måste bäras. Operatören måste använda för arbetet lämpad skyddsutrustning. Arbetsområdet måste vara iordningställt och väl upplyst och får inte innehålla några riskfaktorer (ingen fuktighet och inga farliga produkter i dess närhet). Obehöriga personer får inte vistas inom arbetsområdet. Använd skivor som är lämpliga för det arbete som skall utföras (varvtal, geometri, tillämpning m.m.). Ta hänsyn till omgivningsförhållandena. Maskin med bensinmotor (se underhållshandboken för motorn) -Kontrollera att bränsletanken är full. -Kontrollera oljenivån. Eftersom motorn ofta arbetar i lutande läge måste du ofta kontrollera att oljenivån i horisontalläge aldrig underskrider det andra strecket på mätstickan. -Kör inte motorn på för lågt varvtal. Rätt varvtal motsvarar spakens maximiläge. -Följ bruksanvisningen för motorn beträffande start. Svenska 2

4 Svenska 6 Montering av skivan [se figur 3] Stäng av kapsågen genom att dra ur stickproppen. Av säkerhetsskäl måste tändstiftet kopplas ifrån. Lossa låsmuttern med hjälp av en 36 mm skiftnyckel. 230 V 3 x 2, m + (x2) 400 V 5 x 1, m + (x2) 110 V 3 x m + (x2) - Förlängningskabel: Kabelns tvärsnittsarea måste vara tillräcklig för den elektriska effekten. Anslutning till nätet med en kabel typ H07 RNF med tvärsnittsareax: - 3 x 2,5 mm 2 upp till 50 m för 230 V - 5 x 1,5 mm 2 upp till 100 m för 400 V - 3 x 4 mm 2 upp till 40 m för 110xV Millimeterinställning: Gör som ovan. Ändra sedan inställningen med plus eller minus 5 mm genom att skruva ratten inåt eller utåt (J). För nedsänkningar med samma djup lossar man spaken (K). Ställ in önskat djup med pedalen eller handtaget. Lås spaken (A). Huvudet kan då inte höjas över den fastställda nivån. Lås ratten (B) för att förhindra att skärhöjdinställningen går förlorad. Skivans låsmutter är vänstergängad. 8 Idrifttagning Lossa spaken (K) om du vill ändra inställningen. Ta bort låsflänsen. Ta ut skivan. Ständig uppmärksamhet krävs. Observera rotationsriktningen, som anges med en pil på en av sidorna. Kontrollera att skivans stödytor, flänsarna och spindeln är rena. Innan kapsågen tas i drift måste skiftnycklar och inställningsverktyg tas bort från underlaget och maskinen. Skyddshöljet måste vara monterat så länge arbetet pågår. Dra åt muttern. Sätt tillbaka skyddshöljet på dess plats. Vid montering av skivor större än 500 mm (se figur 5) måste skruven A tas bort så att stången B kan lossas. Fäll skivhuset bakåt. 7 Elektrisk anslutning Fyll vattenbehållaren (högsta nivå i höjd med skenfötterna). Vattenpumpen ska vara kopplad till motorn. Eftersom alla maskiner är försedda med en självstartande pump vattenbegjuts skivan ända från starten. 11 Underhåll (motorn måste först stoppas) Elmotor Starta motorn genom att trycka på frånskiljartangenten. Förbränningsmotor Följ anvisningarna i tillverkarens servicehandbok. - ELSÄKERHET: Maskinen får endast anslutas till nät som är försedda med en frånskiljare för 30 xma differentialrestström med jordning. Välj en annan modell i vår katalog om nätet inte har en sådan frånskiljare. - Anordningen för differentialrestström måste användas på rätt sätt och kontrolleras regelbundet. För tillbehör som levereras med anordning för differentialrestström inbyggd i kabeln eller i stickproppen måste, om kabeln eller stickproppen skulle bli skadade, reparationen utföras av tillverkaren eller hans ombud, eller av en auktoriserad reparationsverkstad, för att förhindra risker till följd av en felaktigt utförd reparation. Riklig vattenbegjutning = god livslängd hos skivan Skyddshöljet och motorkonsolen med deflektor ger en god fördelning av kylvattnet. 9 Skärmetod Placera materialet på bordet. Håll fast det med båda händerna. Trampa på pedalen och skjut materialet mot klingan. Allt efter materialets tjocklek och hårdhet kan ett eller flera tempon erfordras. Elmotor Stoppa kapsågen genom att trycka på den röda tangenten. Förbränningsmotor Slå om brytaren på gashandtaget. Underhåll av motorn : se underhållshandboken för motorn. Omhänderta smörjmedlet på det sätt som föreskrivs i gällande lagstiftning. Rengör maskinen regelbundet. Töm ofta behållaren så att kapningsavfallet avlägsnas, annars finns risk för igensättning och förtida slitage av tryckpumpen. Skölj ur behållaren med rikligt med vatten. Rengör noggrant bordsrullarnas löpområden. Om kapsåghuvudet efter en tids användning inte återgår till sitt utgångsläge (övre läge) måste man skruva ytterligare några varv på den mutter som används för att spänna huvudets återgångsfjäder [se sprängskiss]. 3 2 poler +jord - Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på maskinens typskylt. - Trefasmotor: Kontrollera att rotationsriktningen överensstämmer med den inpräglade pilen på skivhuset: Kasta om två av ledarna ifall motorn inte roterar i avsedd riktning. - Använd enfas nätuttag av typ 2 polerx+ jord, eller 3polerx+ jord / 3 poler + nolla + jord allt efter spänningen. 10 Inställning av skärdjup [se figur 5] Huvudets vikt, efter kompensation för fjäderkrafterna, är avpassad så att användaren bara behöver utöva ett lätt tryck för att reglera skärdjupet. Låsning av huvudet: Lossa anslagsspaken (K). Trampa på pedalen så att skivan kommer på önskat djup. Lås spaken på nytt. Förvara på säker plats, oåtkomligt för barn Vårda verktygen omsorgsfullt.

5 FELSÖKNING Om maskinen inte fungerar normalt, sök då i tabellen nedan efter en lösning på de uppkomna problemen. Maskinen fungerar inte ORSAKER Felaktig anslutning eller skadad kabel Ingen nätspänning Defekt omkastare, skadad motorkabel ÅTGÄRDER - Kontrollera att nätanslutningen är rätt utförd (stickpropp, förlängningskabel etc.). - Kontrollera nätkabeln. -Kontrollera eller låt e l e k t r i k e r kontrollera (frånskiljare, uttag etc.). 12 Byte av remmen Skruva loss de fyra fästskruvarna och ta bort spindelstödets regel. Skruva loss växellådans låsskruv med en 19 mm skiftnyckel. Spänn remmen med hjälp av en spak. Om detta inte är tillräckligt måste motorn förskjutas (öppningar i motorfästet). Lås därefter växellådan. 13 Vattenbegjutning av skivan För att förhindra att skivan blir dammig och överhettad är alla kapsågar försedda med pump. Skivan vattenbegjuts ända från starten Reparationer Vi finns alltid till hands för dig för att reparera din maskin inom kortast möjliga tid och till våra bästa priser (adressen finns på baksidan). För att reservdelarna ska kunna levereras snabbt och ingen tid gå förlorad bör du vid varje beställning ange de uppgifter som finns på maskinens typskylt samt referensnumret för den del som måste bytas. 18 S A V Reservdelar Kod (0) Se sprängskissen Avfallshantering Antal Svenska Motorskada (ingen effekt, luktar illa etc.) Startsvårigheter ORSAKER Startkondensator för enfas-motor Trefasmatningen fungerar inte rätt (bara två faser, motorkabeln skadad) - Låt kundtjänsten ombesörja byte av motorn. ÅTGÄRDER - Byt kondensatorn. - Låt elektriker kontrollera eller kontakta kundtjänsten. - Låt elektriker kontrollera eller kontakta kundtjänsten. 14 Inställningar Maskinen har ställts in vid vår verkstad och några ytterligare inställningar behövs inte. Vid hårda stötar, om skruvar skulle lossna eller vid häftiga vridmanövrer på huvudet bör du dock kontrollera vinkelrätheten genom att vrida anslagsskruven (gäller rätlinjiga skär). Om maskinen har försämrats så mycket att den måste kasseras ska den omhändertas på det sätt som framgår av gällande lagstiftning. Huvudmaterial: - Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) - Koppar (CU) - Polyamid (PA) - Maskin: Stålplåt (AC) - Gjutjärn (FT) Pumpen startar inte ORSAKER ÅTGÄRDER Nätkabeln är skadad eller inte ansluten Det finns ingen spänning i kretsen eller vid nätuttaget - Kontrollera eller låt en elektriker kontrollera nätkabeln. - Kontrollera eller låt en elektriker kontrollera kretsen eller nätuttaget. Det kommer ingen vätska ur pumpen ORSAKER En luftblåsa kan ha bildats inuti pumpstommen Pumphjulet fastnat har ÅTGÄRDER - Håll i utloppsröret och ta upp pumpen ur vätskan. Sänk den sedan åter ned i vätskan. - Skruva loss filtret och rengör pumphjulets arbetsområde från alla materialrester med hjälp av en liten skruvmejsel. 15 Viktiga rekommendationer Efterdra regelbundet alla skruvar och muttrar. Var noga med underhåll och skydd av skivan om maskinen används under långa perioder. Kontrollera att skivan får en tillräcklig vattenbegjutning. Lås fast skivan på rätt sätt. Kontrollera att stödytorna på skivan, flänsarna och spindeln är rena. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av olämplig användning eller av att maskinen har förändrats, anpassats eller motoriserats på ett sätt som inte motsvarar tillverkarens ursprungliga specifikationer. Vid arbetsplatsen kan ljudeffektnivån överstiga 85 db(a). I sådana fall måste individuella skyddsåtgärder vidtas. De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden. Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem. 4

6 FORORD TIL VEJLEDNINGEN Enhver af vore maskiner underkastes, før den forlader fabrikken, en række tests, hvorunder alt kontrolleres omhyggeligt. Hvis vore vejledninger følges nøje, er maskinen under normale arbejdsforhold sikret lang levetid. Dansk De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende. Der ydes ingen garanti i tilfælde af fejl eller udeladelser, eller for skader i forbindelse med levering, opstilling eller anvendelse af maskinen. Da vi er meget omhyggelige med vore produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage eventuelle tekniske ændringer for at forbedre dem. Dette dokument hjælper brugeren til at: blive fortrolig med maskinen, kende sine anvendelsesmuligheder, undgå uheld under ikke tilsigtet anvendelse, ved en person, som ikke er uddannet hertil, under vedligeholdelse, rengøring, reparation, flytning, transport, øge maskinen pålidelighed og holdbarhed, sikre korrekt anvendelse, regelmæssig vedligeholdelse, hurtig afhjælpning ved nedbrud, for at mindske udgifterne til reparation og nedetid. Vejledningen bør altid være let tilgængelig på arbejdsstedet. Bør læses og anvendelse af enhver person, der tager sig af installation eller anvendelse. De tekniske bestemmelser, der er gældende i maskinens anvendelsesland, skal ligeledes overholdes for at opnå maksimal sikkerhed. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Anvendelse af piktogrammer på maskinerne (i farver) og i vejledningen angiver råd, der angår Deres sikkerhed.! ADVARSEL Generelt faresymbol FORPLIGTELSE Blå baggrund med hvidt mærke : obligatorisk sikkerhed + rødt mærke : bevægelsesforbud ADVARSEL Sort trekant og mærke på gul baggrund : fare, hvis anvisningen ikke følges, risiko for personskader for bruger eller tredjemand, kan medføre skader på maskinen eller værktøjet. FORBUD Rød cirkel med eller uden skrå overstregning : anvendelse, tilstedeværelse forbudt. FORBUD Information - Anvisning : særlige anvisninger vedrørende anvendelse, kontrol. 5 Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af anden anvendelse end den tilsigtede eller enhver ændring.

7 Dette symbol betyder, at maskinen er i overensstemmelse med EU's maskindirektiv. FORPLIGTELSE ADVARSEL ANVISNING INFORMATION INSTRUKTION FORBUD Disse mærkater angiver gode råd, der angår Deres sikkerhed TYPE NYTTEVÆGT MAKS. Ø VÆRKTØJ. Ø HUL T/MN - RPM Mærkeplade PRODUCENTEN Kg mm mm SERIENR. PRODUKTIONS- ÅR EFFEKT SPÆNDINGS- OMRÅDE FREKVENS STYRKE SÆRLIGE BESTEMMELSER Skæremaskinen er udformet således, at den kan fungere sikkert og pålideligt under anvendelsesbetingelser, der er i overensstemmelse med brugsanvisningen, og den kan udgøre fare for brugeren og risici for ødelæggelse; det er nødvendigt at foretage jævnlige kontroller på byggepladsen, kontrollér: at den er i perfekt teknisk stand (anvendelse i henhold til beskrivelsen under hensyntagen til eventuelle risici, afhjælpning af enhver fejlfunktion, som kan være skadelig for sikkerheden), anvendelse af en diamantskive med vandkøling til skæring i marmor, sten, granit, mursten, beton og facadeplader (sandsten, fajance, keramik, etc.), det er ikke tilladt at anvende nogen anden form for skæreskive (slibende, savklinge, etc.) at den betjenes af kompetent personale (kvalifikation, alder, uddannelse, træning), som nøje har sat sig ind i brugsanvisningen, før arbejdet påbegyndes; at enhver unormal elektrisk, mekanisk eller anden tilstand kontrolleres af en person, som er godkendt til at foretage indgreb på maskinen (elektriker, vedligeholdelsesansvarlig, godkendt forhandler etc.), at sikre sig, at de advarsler og anvisninger, der er angivet på maskinen, følges (tilstrækkelig personbeskyttelse), korrekt anvendelse, sikkerhedsinstruktioner generelt), at ingen ændring, forandring eller tilbygning kan være til skade for sikkerheden og ikke gennemføres uden producentens tilladelse, at de vejledende intervaller mellem faste eftersyn og kontroller overholdes, at der anvendes originale reservedele ved reparationer. 1 Anvendelse Anvendelse: savning i råt murværk, gennemgående sten, cellebeton, brændte mursten etc. Værktøjer: Diamantskiver med vandtilførsel og tørt - Ø 400 til 600 mm - hul 25,4 mm: kw Hz V A 2 Tekniske data Spindelens rotationshastighed: - elektrisk version: 1600 o./min. - termisk version: 2045 o./min. Elektrisk beskyttelse: IP 55. Skæredybde: mm med Ø 400 mm mm med Ø 450 mm mm med Ø 500 mm mm med Ø 600 mm Skærelængde: 520 mm Dimensioner (mm)(b x l x h: 1400 x 690 x 1550 Vægt uden last: 150 til 175 Kg ~ Køling af klingen ved overrisling i klingehuset. Beholderens minimumkapacitet: 57 liter Vandpumpe: 14 liter / minut Spændingsforsyning: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - Lgd. 3 m V: H07-RNF 5 x 1,5 2 - Lgd. 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - Lgd. 3 m MODEL STØJSTYRKE Lwa (db) ISO 4872 LYDTRYK Lpa (db) ISO ,5 KW 110 V ,21 2,2 kw 240 V ,13 5,5 kw 440 V ,23 HONDA GX Ved modtagelsen kontrolleres maskinens tilstand. Sørg for altid at holde maskinen ren. Kontrollér jævnligt forsyningsledningen, forlængerledningen. Bevar altid opmærksomheden under arbejdet. Kontrollér, at komponenterne sidder fast (unormal vibration) og er korrekt monteret. Se FIG Chassis-beholder 12 - Baghjul 13 - Forhjul 14 - Vandpumpe 15 - Greb til blokering af skærehoved 16 - Justérbart svinghjul 17 - Nøglesæt 18 - Udtømningsstuds 19 - Motor 10 - Afbryder 11 - Styregreb 12 - Klingehus 13 - Skærm 14 - Flytbart bord 15 - Modhold 16 - Flytbart modhold 17 - Mærkeplade 18 - Pedal 19 - Modhold 20 - Hane 21 - Tilspændingshjul Savklinge Karborundumskive Klingerne må ikke anvendes til noget andet formål end det tilsigtede (som savklinge, slibeskive). VIBRATIONS- NIVEAU G 89/392/CEE og 91/368/CE 3 Kontrol - Beskrivelse af maskinen 4 Vedligeholdelse - Transport [se FIG. 2] Transportabel med 4 hjul. Blokering af forhjul. Skinne til gaffel. 5 Kontrol før igangsættelse Før enhver idrifttagning skal brugsanvisningen nøje gennemlæses, og man skal gøre sig fortrolig med maskinen. Brugeren skal bære hjelm med høreværn. Operatøren bør bære personlige værnemidler i overensstemmelse med arbejdets art. Arbejdsområdet bør være helt i orden, vel oplyst og må ikke være udsat for nogen risiko (hverken fugt eller farlige produkter i nærheden). Enhver uvedkommende bør fjernes fra arbejdsområdet. Anvend skæreskiver, der er tilstrækkelige til det arbejde, der skal udføres (hastighed, geometri, anvendelse etc.). Hold øje med de omgivende forhold. Maskine med benzinmotor (se motorvedligeholdelsesvejledningen) - Sørg for, at der er fyldt op med brændstof. - Kontrollér oliestanden: da motoren ofte arbejder skråt, skal man ofte kontrollere, i vandret stilling, at dens oliestand ikke kommer under den anden streg på måleglasset. - Anvend ikke motoren under dens omdrejningshastighed, omdrejningshastigheden angives ved håndtagets maksimumposition - For start, se vejledningen til motorerne. Dansk 6

8 Dansk 6 Montering af klinge [se FIG. 3] Skæremaskinen afbrydes ved at trække strømforsyningsstikket ud. Skru tændrøret løs af hensyn til sikkerheden. Løsn spændeskruen ved hjælp af 36- nøglen. Spændeskruen til klingen har venstregevind. 230 V 3 x 2, M + (x2) 400 V 5 x 1, M + (x2) - Forlængerledning: tilstrækkeligt ledningstværsnit til den elektriske strømstyrke, tilslutning til nettet med kabel af typen H07 RNF med et tværsnit på: - 3 x 2,5 mm 2 op til 50 m til 230 V - 5 x 1,5 mm 2 op til 100 m til 400 V - 3 x 4 mm 2 op til 40 m til 110xV 8 Idriftsættelse 110 V 3 x M + (x2) Millimeterjustering: gå frem som nævnt ovenfor, justér dernæst med + eller - 5 mm ved at skrue op eller ned på justérhjulet (J). Ved neddykninger med identisk dybde, løsnes grebet (K). Aktiver pedalen eller håndtaget til den ønskede dybde. Blokér grebet (A). Derefter kan skærehovedet kun komme op til den fastsatte højde. For at undgå, at skærehøjden ændrer sig, tilspændes hjulet (B). For at omstille, løsnes grebet (K). Fjern spændeflangen. Få klingen frem. Vær altid opmærksom. Bemærk rotationsretningen, der er vist med en pil på den ene af dens sider Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene Inden idrifttagning fjernes nøgler og justeringsværktøj fra jorden eller maskinen. Hold beskyttelseshuset på plads, så længe arbejdet varer. Tilspænd møtrikken. Sæt beskyttelseshuset på plads. For montering af skæreskiver på mere end 500mm (FIG 5), demonteres skruen A for at løsne stangen B. Vip klingehuset bagud. 7 Elektrisk tilslutning Fyld vandbeholderen (maks.-niveau ved skinnebasis). Vandpumpe, som startes samtidig med motoren. Eftersom hver maskine er udstyret med en selvspædende pumpe, oversprøjtes skæreskiven allerede fra starten. 11 Vedligeholdelse (motoren skal standses) Elmotor Sæt i gang ved at trykke på afbryderknappen. Varmekraftmotor Se vejledningen i servicehåndbogen fra producenten. - ELSIKKERHED: Tilslutning skal ske på et net, der er forsynet med 30xmA overstrømsrelæ med jordforbindelse. Dersom et sådant relæ ikke findes på nettet, så se vort katalog, som indeholder forskellige modelforslag. - Korrekt anvendelse af overstrømsrelæ inklusive periodisk kontrol af dette; for værktøjer, der leveres med en DCDR (overstrømsrelæ) indbygget i ledningen eller stikket, skal reparation, dersom der er formodning om beskadigelse af kabel eller stik, foretages af producenten eller en af dennes repræsentanter eller et kvalificeret serviceværksted for at undgå enhver risiko som følge af en dårligt udført reparation. Rigelig skylning = skæreskiven sikres lang levetid Beskyttelseshuset og motorunderstøtningen med deflektor sikrer perfekt fordeling af skylningen. 9 Skæremetode Anbring materialet på bordet. Fasthold det med begge hænder. Træd på pedalen og pres materialet hen mod klingen. Alt efter materialets tykkelse og hårdhed køres det en eller flere gange igennem. Elmotor Tryk på den røde knap for at stoppe skæremaskinen. Varmekraftmotor Vip gashåndtagsafbryderen. Motorvedligeholdelse : se motorvedligeholdelsesvejledningen. Smøremidlet bortskaffes i overensstemmelse med de metoder, der er foreskrevet i den gældende lovgivning. Rens maskinen jævnligt. Tøm hyppigt beholderen for at fjerne skærestøv, som ellers risikerer at tilstoppe trykpumpen og slide den ned før tiden. Vask beholderen med rigeligt vand. Rengør omhyggeligt bordets ruller på fladerne. Hvis skærehovedet efter nogen tids brug ikke vender tilbage til sin udgangsposition (øverste stillilng), skal man blot tilspænde den møtrik, der spænder hovedets returfjeder, et par omgange [SE EKSPLOSIONSTEGNING]. - Kontrollér netspændingen, som skal være den samme som det, der er angivet på typeskiltet. - Trefasemotor: Kontrollér, at rotationsretningen svarer til den pil, der er angivet på huset: hvis motoren ikke roterer i den ønskede retning, vendes to af forsyningsledningerne. 10 Dybdejustering [se FIG. 5] Vægten af hovedet er kompenseret af fjedre og er udviklet sådan, at brugeren blot behøver udøve et let tryk for at justere skæredybden. 7 2 P + T - Anvend enfasestik af typen 2xPx+ T, eller 3xPx+ T / 3 P + N + T i henhold til de tilsvarende spændinger. Låsning af skærehovedet: løsn modholdsgrebet (K), aktiver pedalen så skæreklingen er i den ønskede dybde, og blokér igen. Opbevares sikkert og utilgængeligt for børn. Vedligehold omhyggeligt værktøjet.

9 FEJLFINDING 12 Skift af drivrem 16 Reparationer I tilfælde af unormal funktion, kan man gennemgå nedenstående liste for at finde frem til en løsning på de indtrufne problemer. Maskinen fungerer ikke ÅRSAGER AFHJÆLPNINGER Dårlig tilslutning - Kontrollér, at eller beskadiget tilslutning til kabel elforsyningen er korrekt (stik, forlængerledning). - Kontrollér elforsyningskablet. Ingen netspænding -Kontrollér eller få en elektriker til at kontrollere (afbryder, stik). Omskifter defekt, motorkabel beskadiget - Få en elektriker til at kontrollere eller ret henvendelse til serviceafdeling. Løsn de 4 fastgørelsesskruer og fjern låsestiften. Løsn husets spændeskrue ved hjælp af 19-nøglen. Stram remmen ved hjælp af en arm. Hvis dette er ikke er tilstrækkeligt, påvirkes motoren (lys i motorstøtte), derefter fastgøres huset 13 Skylning af skæreskiven For st undgå støv og ophedning af skæreskiven er hver skæremaskine udstyret med en pumpe. Allerede fra start skylles skæreskiven. 15 S A V Vi står til Deres disposition med hensyn til enhver reparation med hurtigst mulige levering og til de lavest mulige priser (se adresse på bagsiden). Reservedele: For en hurtig levering af reservedele og for at undgå tidsspilde er det nødvendigt, ved enhver henvendelse at huske de angivelser, der står på maskinens typeplade, samt referencebetegnelsen på reservedelen. Kode 12 Kassation (0) Antal Se eksplosionstegning Dansk Motor beskadiget (ingen effekt, ubehagelig lugt) - Udskift motoren ved henvendelse til serviceafdeling. 14 Indstillinger I tilfælde af ødelæggelse og maskinskade skal dette afhjælpes i overensstemmelse med de foreskrevne bestemmelser i den gældende lovgivning. Startvanskeligheder ÅRSAGER AFHJÆLPNINGER Startkondensator för e n f a s - motorstartkondensa Trefasetilførsel ikke korrekt (på to faser, motorkabel ødelagt) - Udskift kondensatoren. - Få en elektriker til at kontrollere eller kontakt serviceafdeling. Maskinen er indstillet på vort værksted, og det er ikke nødvendigt med yderligere justering. Men i tilfælde af stød, løsning af bolte, voldsomme manøvrer under drejning af skærehovedet, aktiveres modholdsskruen, og vinklingen kontrolleres (for retvinklede skæringer). Vigtigste materialer: - Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) - Kobber (CU) - Polyamid (PA) - Maskine: Stålplade (AC) - Støbejern (FT) Pumpen starter ikke ÅRSAGER AFHJÆLPNINGER Elforsyningskablet er ikke korrekt tilsluttet eller er beskadiget Der er ingen spænding i kredsløbet eller i kontakten - Kontrollér elforsyningskablet eller få det kontrolleret. - Kontrollér eller få kontrolleret kredsløbet eller kontakten. Der trænger ingen væske ud fra pumpen ÅRSAGER Der kan være dannet en luftboble inden i pumpehuset Turbinen er blokeret AFHJÆLPNINGER - Hold pumpen i udgangsstudsen og træk den ud af væsken, sænk den dernæst ned i væsken igen. - Skru filteret af og rens turbinens arbejdsområde for alle rester ved hjælp af en lille skruetrækker. 15 Vigtige anbefalinger Efterspænd jævnligt bolte og møtrikker. Ved lange anvendelsesperioder skal man sørge for at vedligeholde og beskytte skæreskiven. Sørg for tilstrækkelig skylning af skæreskiven. Foretag en korrekt tilspænding af skæreskiven. Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene. Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af anden anvendelse end den tilsigtede eller enhver ændring, tilpasning eller motorisering, som ikke er i overensstemmelse med den oprindelige definition som beskrevet af producenten. På arbejdsstedet kan lydtrykket komme op over 85 db (A). I så tilfælde bør der tages foranstaltninger til individuel beskyttelse (anvendelse af høreværn). De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende. Da vi er meget omhyggelige med vore produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage mindre tekniske ændringer for at forbedre dem. 8

10 HÅNDBOKENS INNLEDNING Før hver maskin forlater fabrikken, gjennomgår den en fullstendig sjekk. Dersom man overholder bruksanvisningene, har maskinen under normale bruksforhold lang levetid. Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet er gitt som informasjon og er ikke forpliktende. Det gis ingen garantier ved feil eller utelatelser, eller for skader som skyldes levering, design eller bruk av maskinen. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer. Norsk Bruk dette dokumentet med følgende for øye: bli kjent med maskinen, bli kjent med bruksmulighetene, unngå ulykker som skyldes at personer uten opplæring bruker sagen, ulykker under service, vedlikehold, reparasjon, forflytting og transport, øke maskinens levetid og pålitelighet, sikre korrekt bruk, jevnlig vedlikehold, hurtig reparasjon og reduksjon av reparasjonskostnadene og tid ute av drift. Ha alltid håndboken for hånden på arbeidsstedet. Håndboken skal leses og brukes av alle som monterer og bruker maskinen. Overhold også HMS-forskriftene i det aktuelle brukerlandet ved bruk av maskinen for å oppnå maksimal sikkerhet. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Symbolene på maskiner (i farger) og i håndboken gir råd om brukerens sikkerhet.! ADVARSEL Generelt faresymbol PÅBUD Hvit merking på blå bakgrunn: påbudt sikkerhet + rød merking: forbudt å flytte ADVARSEL sort trekant og merking på gul bakgrunn: fare dersom den ikke overholdes, risiko for personskade på bruker eller tredjeperson, kan forårsake skader på maskin og verktøy. FORBUD Rød sirkel med og uten tverrstrek: i bruk, opphold forbudt. MERKING Informasjon - Angivelse: særskilte angivelser om bruk og kontroll. 9 Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar som skyldes uegnet bruk eller modifikasjoner.

11 Dette symbolet betyr at maskinen oppfyller kravene i EU-direktivet. PÅBUD ADVARSELL MERKING INFORMASJON INSTRUKSJON FORBUD Disse merkene viser til råd om brukerens sikkerhet. TYPE EFFEKTIV MASSE Ø MAKS. VERKTØY. Ø BORING T/MN - o/min Signalkonsoll FABRIKANTEN SERIENUMMER FABRIKASJONS- ÅR Kg EFFEKT mm SPENNINGS- OMRÅDE mm FREKVENS EFFEKTIV STRØMSTYRKE SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER Sagen er konstruert for sikker og pålitelig funksjon når bruksanvisningen overholdes, men kan være farlig for brukeren og kan skades. Kontroller følgende på anleggsplassen: at sagen er i perfekt teknisk stand (når den tas i bruk, skal man ta hensyn til evt. faremomenter og bli kvitt alle feilfunksjoner som kan påvirke sikkerheten negativt), at det brukes et diamantbesatt blad til saging med vann i marmor, stein, granitt, mur, betong og kledning (steintøy, fajanse, keramikk osv.). Det er forbudt å bruke andre typer blad (slipende, sagblad osv.), at personellet er kompetent(kvalifikasjoner, alder, utdannelse, opplæring) og er godt kjent med innholdet i håndboken før arbeidet starter. Alle unormale elektriske, mekaniske og andre funksjoner skal utføres av autorisert personell (som f.eks. elektriker, serviceansvarlig og godkjent leverandør). at brukeren overholder advarslene og anvisningene på maskinen (tilstrekkelig personlig verneutstyr, riktig bruk, generelle sikkerhetsanvisninger), at endringer, ombygging eller tilbehør ikke virker negativt på sikkerheten og ikke utføres uten tillatelse fra produsenten, at de foreskrevne kontrollintervallene og periodiske kontrollene overholdes, at det brukes originaldeler ved reparasjoner. 1 Bruk Bruksområde: saging av murverk, betongblokker, cellebetong, ildfast mur osv. Verktøy: Diamantbesatte blad for saging med og uten vann - Ø 400 til 600 mm - boring 25,4 mm Karbonblad Det er forbudt å bruke sagen på områder den ikke er beregnet for (som f.eks. bruk av sagblad og slipeskive). kw Hz V A Sagblad 2 Tekniske data Spindelens rotasjonshastighet: - Elektrisk versjon: 1600 o/min - termisk versjon: 2045 o/min Elektrisk beskyttelse: IP 55. Skjæredybde: mm med Ø 400 mm mm med Ø 450 mm mm med Ø 500 mm mm med Ø 600 mm Kuttelengde: 520 mm Mål (mm) (L x B x H): 1400 x 690 x 1550 Nettovekt: 150 til 175 kg Kjøling av kuttebladet ved fukting i bladdekselet. Beholderens minimumskapasitet: 57 liter Vannpumpe: 14 liter/minutt Strømforsyning: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - Br 3 m V: H07-RNF 5 x 1,5 2 - Br 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - Br 3 m. MODELL STØYNIVÅ Lwa (db) ISO 4872 LYDTRYKK Lpa (db) ISO ,5 kw 110 V ,21 2,2 kw 240 V ,13 5,5 kw 440 V ,23 HONDA GX Kontroll beskrivelse av maskinen Kontroller maskinens stand ved mottak. Sørg for at den er ren og i god stand. Kontroller jevnlig strømkabelen og forlengelseskabelen. Vær alltid årvåken under arbeidet. Kontroller at delene er ordentlig festet (unormal vibrasjon) og riktig montert. Se FIG Ramme-beholder 12 - Bakhjul 13 - Forhjul 14 - Vannpumpe 15 - Håndtak for låsing av hodet 16 - Regulerbart ratt 17 - Nøkkelsett 18 - Tømmelokk 19 - Motor 10 - Bryter 11 - Styrehåndtak 12 - Bladdeksel 13 - Visir 14 - Avtakbart bord 15 - Bordets buffer 16 - Avtakbar buffer (bord) 17 - Signalkonsoll 18 - Pedal 19 - Stopper 20 - Kran 21 - Strammeratt VIBRASJONS- NIVÅ G 89/392/CEE og 91/368/CE 4 Håndtering - Transport [se FIG. 2] Flyttbar med 4 hjul Låsing av hjulene AV. Skinne til gaffel 5 Kontroll før start. Før maskinen tas i bruk, skal man lese anvisningene nøye og gjøre seg kjent med maskinen. Bruk av hørselvern er påbudt. Brukeren må bruke egnet verneutstyr under arbeidet. Arbeidsområdet skal være ryddig, godt opplyst og uten faremomenter (verken fuktighet eller farlige stoffer i nærheten). Uvedkommende skal holdes unna arbeidsområdet. Bruk riktige blad til det aktuelle arbeidet (hastighet, utforming, bruksområde osv.) Ta hensyn til omgivelsestemperaturen. Maskin med bensinmotor (se i motorens servicehåndbok) - Sørg for å fylle drivstoff. - Kontroller oljenivået: Motoren arbeider ofte på skrå. Med motoren vannrett skal man jevnlig kontrollere at oljenivået ikke kommer under den andre streken på målepinnen. - Bruk aldri motoren ved lavere turtall enn normalt, normalt turtall er ved håndtakets maksimalposisjon. - Startanvisninger finner du i motorens bruksanvisning. Norsk 10

12 6 Montering av bladet [se FIG. 3] Trekk ut stpøselet for å slå av sagen. Kople ut tennpluggen av sikkerhetshensyn. Skru ut låsemutteren med nøkkel V 3 x 2, M + (x2) 400 V 5 x 1, M + (x2) 110 V 3 x M + (x2) - Forlengelseskabel: Kabelens tverrsnitt skal være tilstrekkelig for strømstyrken, bruk kabel av typen H07 RNF med tverrsnitt påx: - 3 x 2,5 mm 2 opptil 50 m for 230 V - 5 x 1,5 mm 2 opptil 100 m for 400 V - 3 x 4 mm 2 opptil 40 m for 110 VxV Finjustering: Gå fram som vist nedenfor, og juster med + eller - 5 mm ved å stramme eller løsne rattet (J). For å sage like dype fordypninger skal man løsne spaken (K). Bruk pedalen eller håndtaket til ønsket dybde er nådd. Stram spaken (A). Hodet kan da bare heves til innstilt høyde. For å unngå at kuttehøyden endrer seg, strammer man rattet (B). Bladets låsemutter har venstregjenger. 8 Hvordan maskinen tas i bruk For å sage like dype fordypninger skal man løsne spaken (K). Fjern låseflensen. Klargjør bladet. Vær alltid årvåken. Norsk Observer rotasjonsretningen som er avmerket med en pil på en av bladets flater. Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene. Før maskinen tas i bruk, skal man fjerne nøkler og justeringsverktøy fra bakken eller fra maskinen. La beskyttelsesdekselet sitte på under hele arbeidet. Stram mutteren. Sett på igjen beskyttelsesdekselet. For å sette på et blad på over 500 mm (FIG 5), skal man demontere skrue A for å ta av akselen B. Vipp bladdekselet bakover. 7 Strømtilkopling Fyll vannbeholderen (maksimalt nivå ved skinnenes nedre kant). Vannpumpen start er koplet til motoren. Alle sager har en selvstartende pumpe, og bladet blir fuktet helt fra oppstart. 11 Vedlikehold (Motoren skal stoppes) Elektrisk motor Start ved å trykke på knappen på på/av-bryteren. Forbrenningsmotor Se i motorfabrikantens servicehåndbok. - ELEKTRISK BESKYTTELSE: Det er på påbudt med tilkopling til en jordet bryter med reststrøm på 30 xma. Dersom det ikke finnes en slik bryter i kretsen, kan du finne flere modeller av slike i vår katalog. - Riktig bruk av utstyret for reststrøm, herunder periodisk kontroll av dette, gjelder verktøy levert med slikt utstyr integrert i kabelen eller i støpselet. Dersom kabelen eller støpselet skades, skal disse repareres av fabrikanten, en av underleverandørene, eller av et kvalifisert verksted for å hindre risiko for dårlige reparasjoner. Rikelig fukting = sagbladet varer lenge Beskyttelsesdekselet og motorstøtten med skjerm gir en helt jevn fordeling av vannet. 9 Kuttemetode Materialet plasseres på bordet. Hold i materialet med begge hender. Trykk på pedalen og skyv materialet mot bladet. Sag en eller flere ganger alt etter materialets hardhet. Elektrisk motor Stopp sagen ved å trykke på den røde knappen. Forbrenningsmotor Drei på gasshåndtaket. Motorvedlikehold : Se i motorens servicehåndbok. Smøringen skal avfallshåndteres i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Rengjør maskinen jevnlig. Tøm beholderen ofte for å fjerne slam fra sagingen. Slammet vil ellers tette pumpen og forårsake stor slitasje på den. Vask beholderen med mye vann. Rengjør omhyggelig lagrene til bordets løpetrinser. Dersom sagehodet ikke går tilbake i utgangsposisjonen etter noen tids bruk (hevet), holder det å stramme mutteren noen omdreininger for å spenne fjæren som trekker opp hodet [SE PERSPEKTIVTEGNING] P + T - Kontroller at nettspenningen er identisk med merket spenning på maskinen. - Trefaset motor: Kontroller at rotasjonsretning samsvarer med pilen på bladdekselet: Dersom motoren ikke roterer i ønsket retning, skal de to strømkablene byttes om. - Bruk enfasede kontakter av typen 2xPx+ T, eller 3xPx+ T / 3 P + N + T med respektive spenninger. 10 Dybdejustering [se FIG. 5] Hodets vekt er utjevnet av fjærene slik at brukeren bare må utøve ett lett press for å få rett kuttedybde. Låsing av hodet: Lås opp stopperspaken (K), og trykk på pedalen slik at bladet er ved ønsket dybde. Deretter låses den. Lagres på et sikkert sted utilgjengelig for barn. Verktøy skal vedlikeholdes omhyggelig.

13 FEILSØKING 12 Utskifting av rem: 16 Reparasjon Ved unormal funksjon skal man sjekke tabellene nedenfor for å finne en løsning på problemet. Maskinen fungerer ikke. ÅRSAKER Defekt tilkopling eller skadd kabel Ingen nettspenning Defekt vendebryter, skadd motorkabel Skadd motor (ingen effekt, ubehagelig lukt ) TILTAK - Sørg for at utstyret er ordentlig t i l k o b l e t strømkilden (plugg, forlengelseskabel). - Kontroller strømkabelen. -Kontroller eller få en elektriker til å kontrollere brytere og kontakter. - La en elektriker kontrollere dette eller kontakt leverandørens ettermarkedsavdel ing. - K o n t a k t ettermarkedsavdel ingen for å få erstattet motoren. Skru løs de 4 festeskruene og ta ut låsemekanismen til akselholderen. Skru ut festebolten til huset med nøkkel 19. Stram remmen ved hjelp av en hevarm. Dersom dette er utilstrekkelig, skal man bevege motoren (åpninger i motorholderen) og deretter feste huset. 13 Fukting av bladet Sagen har en pumpe for å hindre støv og oppheting av bladet. Når sagen starter, fuktes bladet. 14 Innstillinger S A V Vi står til disposisjon for å utføre reparasjoner på kortest mulig tid og til de laveste prisene (se adressen på baksiden). 17 Reservedeler For rask levering av reservedeler uten tidstap skal man oppgi dataene på maskinens merkeplate og delenumrene til delene som skal byttes. Kode (0) Antall Se perspektivtegning Norsk Startvansker ÅRSAKER Startkondensator til enfasemotoren Defekt trefaset strømforsyning (på 2 faser, skadd motorkabel) Pumpen fungerer ikke. ÅRSAKER Strømkabelen er ikke tilkoplet, eller den er skadet. TILTAK - Bytt kondensatoren. - La en elektriker kontrollere dette eller kontakt levera n d ø r e n s ettersalgsavdeling. TILTAK - Kontroller strømkabelen eller få den kontrollert. Maskinen er fabrikkinnstilt og trenger ikke ytterligere innstilling. Gjør likevel følgende når maskinen har fått et kraftig støt, mutrene er løsnet eller ved voldsom bruk under dreining av hodet: Skru på skruen til stopperen og kontroller vinkelinnstillingen (for rette kutt) 18 Avhending Dersom maskinen er ødelagt eller skal kasseres, skal avfallshåndteringen skje i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Hovedmaterialer: Det går ikke strøm i kretsen eller i kontakten. - Kontroller eller få kontrollert strømkretsen eller kontakten. Det kommer ikke væske ut av pumpen. ÅRSAKE En luftboble kan ha dannet seg inne i selve pumpen. Turbinen er blokkert TILTAK - Ta pumpen ut av væsken og støtt den under utløpsrøret, og senk den deretter ned igjen i væsken. - Skru ut filteret med en liten skrunøkkel, og rengjør turbinens arbeidsområde for alle fremmedlegemer. 15 Viktige anbefalinger Stram boltene regelmessig. Når kuttebladet brukes over lengre tid skal man sørge for å vedlikeholde og sikre den. Sørg for nok fukting. Foreta riktig stramming av bladet. Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene. Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser som skyldes uriktig bruk, og for enhver endring, tilpasning eller motorisering som ikke oppfyller konstruktørens spesifikasjoner. Ved arbeidsstedet kan lydtrykket overstige 85 db (A). Personlig verneutstyr må da brukes. - Motor: Aluminium (AL) - Stål (ST) - Kobber (CU) - Polyamid (PA) - Maskin: Stålplate (ST) - Jern (JE) Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet, er gitt som informasjon og er ikke forpliktende. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer. 12

14 OHJEKIRJAN ESIPUHE Jokaiselle koneelle tehdään ennen sen toimitusta tehtaaltamme sarja tarkastuksia, joiden aikana kaikki konetta koskevat seikat tarkistetaan yksityiskohtaisesti. Kun noudatat tarkasti antamiamme ohjeita, koneesi säilyy toimintakuntoisena erittäin pitkään tavanomaisissa työskentelyolosuhteissa. Tässä asiakirjassa olevat käyttöä koskevat neuvot ja varaosat on mainittu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa.(.)emme myönnä mitään takuuta painovirheiden tai unohdusten varalta emmekä laitteen toimitukseen, suunnitteluun tai käyttöön liittyvien vahinkojen varalta. Koska yhtiömme haluaa varmistaa tuotteidensa laadun, varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi. Tämän asiakirjan avulla perehdyt koneeseen saat selville sen käyttömahdollisuudet vältät onnettomuudet, joita voi aiheutua väärästä käytöstä tai puutteellisesta käyttökoulutuksesta sekä huollon, kunnossapidon, korjauksen, siirron ja kuljetuksen aikana parannat koneen toimintavarmuutta ja pidennät sen käyttöikää varmistut siitä, että käytät ja huollat konetta oikein ja että vikojen korjaus käy ripeästi, jolloin korjauskulut pienenevät ja seisonta-aika lyhenee. Suomi Käyttöohje on pidettävä aina saatavilla työpisteessä. Jokaisen koneen asentajan ja käyttäjän on luettava ohje ja käytettävä sitä. Lisäksi on noudatettava koneen käyttömaassa voimassa olevia pakollisia teknisiä määräyksiä parhaan mahdollisen turvallisuustason varmistamiseksi. YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET Koneiden (värillisillä) kuvasymboleilla ja ohjekirjassa toistetuilla kuvasymboleilla merkitään neuvot, jotka koskevat omaa turvallisuuttasi.! VAROITUS Yleinen vaaran symboli PAKKO Sinisellä pohjalla valkoinen teksti: pakollinen turvatoimi + punainen teksti: liikkumiskielto VAROITUS Musta kolmio ja teksti keltaisella pohjalla: vaara laiminlyönnin yhteydessä, käyttäjän tai ulkopuolisten loukkaantumisvaara, koneen tai työkalun rikkoutumisvaara. KIELTO Punainen ympyrä, jossa vinoviiva tai ei: käyttö tai lähistöllä olo kielletty. HUOMAUTUS Tieto - ohje: käyttöä tai valvontaa koskeva erityinen huomautus. 13 Valmistaja ei ole vastuussa laitteen käyttötarkoitukseen sopimattomasta käytöstä eikä muutoksista.

15 Tämä merkki tarkoittaa, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. PAKKO VAROITUS HUOMAUTUS TIEDOKSI OHJE KIELTO Näillä merkeillä osoitetaan omaa turvallisuuttasi koskevat neuvot. TYYPPI PAINO TERÄN SUURIN Ø TUUMAN Ø K/MIN(.)- RPM Arvokilpi VALMISTAJA kg mm mm SARJANRO VALMISTUS- VUOSI TEHO JÄNNITE- ALUE TAAJUUS KATK VIRTA ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ Katkaisusaha on suunniteltu toimimaan varmasti ja luotettavasti ohjeiden mukaisissa käyttöolosuhteissa. Jotta käyttäjälle ja koneelle aiheutuvat vaarat vältetään, työmaalla on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia. Varmista täydellinen tekninen kunto (käyttötarkoituksen mukainen käyttö mahdolliset riskit huomioon ottaen, turvallisuutta heikentävien häiriöiden korjaaminen) että käytät vesijäähdytykseen sopivaa timanttiterää sahatessasi marmoria, kiveä, graniittia, tiiltä ja päällysteitä (kivitavaraa, fajanssia, keramiikkaa jne.). Muunlaisten terien (hionta- tai sahanterien jne.) käyttö on kielletty työntekijöiden pätevyys (soveltuvuus, ikä, koulutus, ohjeistus), käyttöohjeen yksityiskohtainen tuntemus ennen työn aloittamista, sähköisten, mekaanisten tai muiden toimintahäiriöiden tarkastuttaminen valtuutetulla henkilöllä (sähkömiehellä, huoltovastaavalla, valtuutetulla jälleenmyyjällä jne.) koneeseen merkittyjen varoitusten ja ohjeiden noudattaminen (asianmukaiset henkilösuojaimet), koneen käyttö käyttötarkoituksen mukaisesti ja yleisten turvaohjeiden noudattaminen ettei turvallisuutta vaarantavia muutoksia tai lisäyksiä ole tehty eikä tehdä ilman valmistajan lupaa että tarkastukset tehdään suositelluin määrävälein että korjauksissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia, joilla on takuu. 1 Käyttötarkoitus Käyttö: kansirakennelmien, onteloharkkojen, solubetonin, tulitiilen jne. sahaus. Terät: Timanttiterät, vesi- ja kuivasahaus - Ø mm - tuuma 25,4 mm Piikarbidilevy Laitteen käyttö muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen on kielletty (sahanterän ja hiomaterän käyttö ym.). kw Hz V A Sahanterä 2 Tekniset tiedot Akselitapin pyörimisnopeus: - sähköversio: 1600 k/min - polttomoottoriversio: 2045 k/min Sähkösuojausluokka: IP 55. Katkaisusyvyys (E): mm kun Ø 400 mm mm kun Ø 450 mm mm kun Ø 500 mm mm kun Ø 600 mm Katkaisupituus: 520 mm Mitat (mm) L x S x K: 1400 x 690 x 1550 Paino tyhjänä: kg Terän jäähdytys tapahtuu kastelemalla se suojuksessa. Säiliön vähimmäistilavuus: 57 litraa Vesipumppu: 14 litraa minuutissa Sähköjohto: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - pituus 3 m V: H07-RNF 5 x 1,5 2 - pituus 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - pituus 3 m MALLI ÄÄNITEHO Lwa (db) ISO 4872 ÄÄNENPAINE Lpa (db) ISO ,5 kw 110 V ,21 2,2 kw 240 V ,13 5,5 kw 440 V ,23 HONDA GX Tarkastus - Koneen kuvaus Tarkista koneen kunto heti vastaanotettuasi sen. Pidä kone aina puhtaana. Tarkasta säännöllisesti sähkö- ja jatkojohdon kunto. Muista aina olla tarkkana työskennellessäsi. Tarkista osien kiinnitys (tavallisuudesta poikkeava tärinä) ja oikea asennus. Ks. KUVA Runkosäiliö 12 - Takapyörä 13 - Etupyörä 14 - Vesipumppu 15 - Sahauspään lukituskahva 16 - Säädettävä pyörä 17 - Kiintoavainsarja 18 - Tyhjennystulppa 19 - Moottori 10 - Katkaisin 11 - Ohjauskahva 12 - Terän suojus 13 - Lippa 14 - Irrotettava pöytä 15 - Pöydän pysäytin 16 - Irrotettava pöydän pysäytin 17 - Arvokilpi 18 - Poljin 19 - Rajoitin 20 - Hana 21 - Kiristyspyörä TÄRINÄ G 89/392/ETY ja 91/368/EY 4 Kunnossapito - Kuljetus [ks. KUVA 2] Siirrettävissä neljällä pyörällä. Etupyörien lukitus. Haarukan kisko. 5 Tarkistus ennen käynnistämistä Ennen koneen käynnistämistä käyttöohje on luettava tarkasti ja koneeseen on perehdyttävä. Kuulosuojainten käyttöpakko. Koneen käyttäjän on käytettävä työhön sopivia suojavarusteita. Työtilan on oltava hyvässä järjestyksessä ja hyvin valaistu, eikä lähistöllä saa olla mitään riskitekijöitä (esim. kosteutta tai vaarallisia aineita). Asiattomia henkilöitä ei saa olla työskentelyalueella. Käytä ainoastaan työhön sopivia teriä (nopeus, muoto, käyttötarkoitus jne.). Ota huomioon ympäristön olosuhteet. Bensiinimoottorilla varustettu kone (ks. moottorin huolto-ohjekirja) -Varmista, että polttoainesäiliö on täysi. -Tarkista öljyn määrä: koska moottori käy usein kallellaan, tarkista usein ja säännöllisesti moottorin ollessa vaakaasennossa, että öljyn pinta on aina vähintään tikun toisen viivan tasolla. -Älä käytä moottoria liian pienellä kierrosluvulla. Pyörimisnopeus on ilmoitettu vivun ollessa ääriasennossa. -Katso käynnistysohjeet moottorin käyttöohjeesta. Suomi 14

16 6 Terän asennus [ks. KUVA 3] Irrota katkaisusaha verkkovirrasta irrottamalla sähköpistoke. Irrota sytytystulppa turvallisuuden vuoksi. Ruuvaa kiristysmutteri irti avaimella nro V 3 x 2, m + (x2) 400 V 5 x 1, m + (x2) 110 V 3 x m + (x2) - Jatkojohto: johdon paksuuden on oltava koneen teholle riittävä, käytä liitäntään johtotyyppiä H07 RNF, halkaisijax: - 3 x 2,5 mm 2 pituus enintään 50 m, jännite 230 V - 5 x 1,5 mm 2 pituus enintään 100 m, jännite 400 V - 3 x 4 mm 2 pituus enintään 40 m, jännite 110xV Millimetrisäätö: toimi kuten edellä ja säädä sen jälkeen +/- 5 mm kiertämällä pyörää (J) kiinni tai auki. Kun haluat asettaa vakiokatkaisusyvyyden, vapauta ensin vipu (K). Käytä poljinta tai kahvaa, kunnes syvyys on haluttu. Lukitse tämän jälkeen vipu (A). Pää nousee tällöin ainoastaan säädettyyn korkeuteen. Estä katkaisukorkeuden säädön muuttuminen kiristämällä pyörä (B). Terän kiristysmutterissa on vasenkätinen kierre. 8 Käynnistys Kun haluat säätää uudelleen, löysää vipu (K). Irrota kiristyslaippa. Aseta terä paikoilleen. Muista aina olla tarkkana. Huomaa pyörimissuunta, joka on osoitettu jommallakummalla puolella olevalla nuolella. Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat. Poista avaimet ja säätötarvikkeet sekä koneesta että lattialta ennen koneen käynnistystä. Pidä turvasuojus aina paikoillaan koko työn ajan. Suomi Kiristä mutteri. Laita turvasuojus paikoilleen. Kun haluat asentaa yli 500 mm:n terän (KUVA 5), irrota ruuvi A, jolloin tanko B irtoaa. Taita terän suojus taakse. 7 Sähköliitäntä Täytä vesisäiliö (yläraja on kiskojen pohjan taso). Vesipumppu käynnistyy moottorin kanssa yhtäaikaisesti. Koska kaikissa koneissa on itseimevä pumppu, terä kostuu heti koneen käynnistyttyä. 11 Huolto (moottori on pysäytettävä) Sähkömoottori Käynnistä painamalla katkaisijaa. Polttomoottori Katso ohjeet moottorin valmistajan huolto-ohjekirjasta. - SÄHKÖTURVALLISUUS: Koneen saa kytkeä ainoastaan 30xmA:n jäännösvirtakatkaisijalla varustettuun maadoitettuun sähköverkkoon. Jollei verkossa ole jäännösvirtakatkaisijaa, löydät kuvastostamme erilaisia malleja. - Jäännösvirtakatkaisijan asianmukainen toiminta edellyttää sen tarkastamista määrävälein. Jos laitteessa on itsessään jäännösvirtakatkaisija joko sähköjohdossa tai - pistokkeessa, vahingoittuneen johdon tai pistokkeen korjauksen saa tehdä ainoastaan valmistaja, sen edustaja tai sen valtuuttama pätevä korjaamo. Näin vältetään virheellisen korjauksen aiheuttamat riskit. Runsas vedentulo = terän pitkän käyttöiän tae Turvasuojus ja moottorin tuki suojalevyineen jakavat veden tasaisesti. 9 Katkaisumenetelmä Aseta kappale pöydälle.(.)pidä kiinni kaksin käsin.(.)paina poljinta ja työnnä kappaletta terää kohti. Kappaleen paksuuden ja kovuuden mukaan työstä kerran tai useammin. Sähkömoottori Saha pysähtyy punaista painiketta painamalla. Polttomoottori Käännä kaasuvivun kytkin ääriasentoon. Moottorin huolto: ks. moottorin huolto-ohjekirja. Voiteluaineet hävitetään ja kerätään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Puhdista kone säännöllisesti. Tyhjennä säiliö usein ja poista sahausjätteet - ne voivat tukkia painepumpun ja aiheuttaa sen ennenaikaisen kulumisen. Pese vesisäiliö runsaalla vedellä P + T - Varmista, että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilvessä. - Kolmivaihemoottori: Varmista, että pyörimissuunta on sama kuin suojukseen merkityn nuolen suunta: jollei moottorin pyörimissuunta ole oikea, vaihda kahden johtimen paikkaa keskenään. - Kytke kone yksivaihepistorasioihin, tyyppi 2xPx+ T tai 3xPx+ T / 3 P + N + T jännitteiden mukaan. 10 Katkaisusyvyyden säätö [ks. KUVA 5] Katkaisupään paino on tasapainotettu jousien avulla niin, että käyttäjä pystyy säätämään katkaisusyvyyttä kevyellä painalluksella. Katkaisupään lukitseminen: löysää rajoitinvipu (K) ja paina poljinta, kunnes terä on halutulla syvyydellä, ja lukitse vipu uudelleen. Puhdista pöydän nastojen pinnat huolellisesti. Jos katkaisupää ei jonkin aikaa käytettyäsi enää palaudu alkuasentoonsa (ylös), löysää muutama kierros mutteria, jolloin pään palautusjousi kiristyy [KS. RÄJÄYTYSKUVA]. Säilytä kone turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Huolla terät huolellisesti.

17 VIANETSINTÄ Jos kone käyttäytyy tavanomaisesta poikkeavasti, selvitä alla olevista taulukoista ratkaisu ongelmaan. Kone ei toimi SYYT Huono sähköliitäntä tai johto vahingoittunut Verkkojännitettä ei ole RATKAISU - V a r m i s t a asianmukainen sähköliitäntä ( p i s t o k e, jatkojohto ym.). - T a r k i s t a sähköjohdon kunto. -Tarkista tai t a r k i s t u t a sähkömiehellä (kytkin, pistorasia jne.) viallinen, - Tarkistuta sähkömiehellä tai ota yhteys huoltopalveluun. Kytkin m o o t t o r i n sähköjohto vahingoittunut 12 Hihnan vaihto Irrota kiinnitysruuvit (4 kpl) ja nosta akselitapin tuen kiinnitys paikaltaan. Irrota avaimella nro 19 kotelon kiristysruuvi. Kiristä hihna vivun avulla.(.)jollei tämä riitä, siirrä moottoria (moottorin pidikkeen aukoista) ja kiinnitä kotelo. 13 Terän kostutus Pölyämisen ja terän kuumenemisen estämiseksi jokaiseen koneeseen on asennettu pumppu. Terä kostuu heti koneen käynnistyttyä. 16 Korjaus S A V 17 Varaosat Olemme aina asiakkaidemme käytettävissä ja suoritamme korjaukset erittäin nopeasti ja edullisesti (ks. osoite kääntöpuolelta). Jotta varaosien toimitus on mahdollisimman nopea eikä aikaa mene hukkaan, jokaisen tilauksen yhteydessä on mainittava koneen arvokilvessä olevat tiedot ja vaihdettavan osan tiedot. Koodi (0) Katso räjäytyskuva Määrä Moottori viallinen - Vaihda moottori, (heikko teho, ota yhteys epämiellyttävä haju huoltopalveluun. jne.) Käynnistysvaikeudet SYYT RATKAISU M o o t t o r i n yksivaiheinen Vaihda kondensaattori. käynnistyskondensa attori Kolmivaiheliitäntä ei - Tarkistuta ole vaatimusten sähkömiehellä tai mukainen (vain ota yhteys kaksi vaihetta toimii huoltopalveluun. tai moottorin sähköjohto on vahingoittunut) 14 Säädöt Kone on säädetty valmiiksi tehtaalla, sen säätäminen ei ole tarpeen. Iskujen, pulttien löystymisen, katkaisupään äkkinäisten kääntöliikkeiden jälkeen voit kuitenkin kääntää rajoittimen ruuvia ja tarkistaa suorakulmaisuuden (suorakulmaisen katkaisun yhteydessä). 18 Koneen poistaminen käytöstä Jos kone rikkoutuu lopullisesti tai jos se romutetaan, nämä osat on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Pääasialliset valmistusmateriaalit: Suomi Pumppu ei käynnisty SYYT Sähköjohtoa ei ole kytketty verkkoon, tai se on vahingoittunut. RATKAISU Tarkista tai tarkistuta sähköjohto. 15 Tärkeitä suosituksia - Moottori: alumiini (AL) - teräs (AC) - kupari (CU) - polyamidi (PA) - Kone: teräslevy (AC) - valurauta (FT) Jännitekatko virtapiirissä tai pistorasiassa. - Tarkista tai tarkistuta virtapiiri tai pistorasia. Pumppu ei pumppaa nestettä. SYYT Pumpun pesässä voi olla ilmakupla Siipipyörä on juuttunut RATKAISU - Ota pumppu nesteestä pitämällä sitä poistoputkesta ja upota se tämän jälkeen uudelleen nesteeseen. - Irrota suodatin ja p u h d i s t a siipipyörän alue pienen ruuvitaltan avulla. Kiristä pultit säännöllisesti. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, muista terän huolto ja suojaus. Varmista, että terän kastelu toimii oikein. Kiristä terä oikein. Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen sopimattomasta käytöstä, siihen tehdyistä muutoksista eikä valmistajan alkuperäisestä määritelmästä poikkeavasta sovelluksesta tai moottoriasennuksesta. Ääniteho voi ylittää työpisteessä 85 db (A). Tällöin on käytettävä henkilösuojaimia. Tässä asiakirjassa mainitut käyttöä koskevat neuvot ja varaosat on ilmoitettu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa. Koska yhtiömme haluamme varmistaa tuotteidensa laadun, varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi. 16

18 Svenska GARANTIVILLKOR 1. GARANTITID Garantin gäller från inköpsdagen (datum på återförsäljarens faktura) och därefter under sex månader. 2. OMFATTNING Garantin är begränsad till kostnadsfritt byte av delar som är behäftade med tillverkningsfel som godkänts av DIMAS (med undantag för slitdelar och förbrukningsmateriel) om reparationen utförs vid en DIMAS-verkstad eller en verstad som auktoriserats av DIMAS. Tillverkaren ersätter inte direkta eller indirekta, materiella eller immateriella följdskador som drabbat personer eller egendom som följd av felaktigheter hos eller stopp av maskinen. 3. GARANTIVILLKOR För att garantin skall gälla måste användaren inom åtta dagar efter inköpet insända det vederbörligen ifyllda garanticertifikatet till DIMAS. Om det uppstår problem med maskinen under garantitiden kan vår kundtjänst upplysa dig om bästa sättet att lösa problemet och om så behövs hänvisa dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad. Du kan också på egen bekostnad sända maskinen till vår kundtjänst. Bifoga då fakturan samt en beskrivning av det uppkomna problemet och en begäran om att få ta garantin i anspråk. Så snart vi tagit emot maskinen genomför vi då en teknisk besiktning och meddelar dig resultatet av denna. 4. UNDANTAG Garantin gäller inte för skador eller fel av följande orsaker: - Onormal användning, felaktig transport eller hantering eller felaktigt underhåll. - Användning av smörjmedel eller drivmedel av otillfredsställande kvalitet eller av fabrikat som inte rekommenderas av DIMAS. - Användning av reservdelar eller tillbehör som inte är original. - Ingrepp som utförts av ej behörig personal. - Användning av defekta eller olämpliga diamantverktyg. (Vi rekommenderar användning av DIMAS-verktyg.) Transport av varorna sker på köparens bekostnad och risk. Köparen bör därför tillvarata sina rättigheter gentemot transportföretaget på det sätt och inom de tidsfrister som lagen föreskriver. Dansk GARANTIBETINGELSER 1. VARIGHED Garantien træder i kraft på brugerens købsdato (faktureringsdato for distributøren) og har en gyldighedstid på 6 måneder. 2. OMFANG Garantien er begrænset til gratis erstatning af komponenter med fabikationsfejl, der er erkendt af DIMAS (med undtagelse af sliddele og forbrugsstoffer), dersom reparation er foretaget på et DIMAS-værksted eller et værksted, der er godkendt af DIMAS. Producenten dækker ikke følgeskader, hverken direkte eller indirekte, materielle eller immaterielle, på personer eller ting som følge af nedbrud eller maskinstop. 3. GARANTIBETINGELSER For at opnå ret til afhjælpning under garantien skal vedlagte garantibevis nødvendigvis være indsendt i korrekt udfyldt stand til DIMAS otte dage efter købet. Dersom der opstår problemer på maskinen under garantiperioden, vil vore serviceafdelinger anvise den bedste måde, hvorpå Deres problemer kan løses, og om nødvendigt anvise Dem nærmeste servicecenter. De kan ligeledes for egen regning sende Deres maskine til vores serviceværksted og vedlægge Deres købsfaktura samt en rapport, der beskriver problemet, og gøre krav på afhjælpning under garantien. Der vil omgående blive foretaget en teknisk diagnosticering ved modtagelsen af maskinen, og resultatet af denne vil blive meddelt Dem. 4. UDELUKKELSER Der kan ikke ydes garanti på skader eller nedbrud som følge af - en unormal anvendelse, fejl ved transport eller vedligeholdelse eller renholdelse, - anvendelse af smøremidler eller brændstoffer af utilstrækkelig kvalitet eller som ikke er godkendt af, - som følge af anvendelse af uoriginale reservedele eller tilbehør, - som følge af indgreb foretaget af ikke-godkendt personale, - anvendelse af et defekt eller utilstrækkeligt diamantværktøj. (Vi tilråder stærkt anvendelse af DIMAS-værktøj). Varerne transporteres for købers regning og risiko, ligesom det påhviler denne at gøre regres over for transportfirmaet inden for de rammer og terminer, som loven angiver. Norsk GARANTIBETINGELSER 1. VARIGHET Garantien gjelder fra brukerens kjøpedato (leverandørens fakturadato) og i 6 måneder. 2. OMFANG Garantien omfatter kun gratis utskifting av deler med fabrikasjonsfeil som er akseptert av DIMAS (med unntak av slitedeler og forbruksdeler) dersom reparasjonen utføres på et DIMAS-verksted eller på et verksted godkjent av DIMAS. Fabrikanten dekker verken direkte eller indirekte følgeskader, herunder materielle og immaterielle skader på personer og gjenstander på grunn av skader eller driftstans i maskinen. 3. GARANTIBETINGELSER Riktig utfylt garantisertifikatet skal sendes til DIMAS innen 8 dager etter kjøpet for at kunden skal få garantirett. Dersom det oppstår problemer med sagen i garantiperioden, gir vår ettermarkedsavdeling råd om den beste løsningen på problemet og angir om nødvendig nærmeste godkjente verksted. Du kan også sende sagen til vår ettermarkedsavdeling for egen regning, og vedlegge kjøpefakturaen og en rapport som beskriver problemet sammen med et garantikrav. Det vil straks foretas en teknisk feildiagnose ved mottak av maskinen og du vil bli informert om denne. 4. GARANTIEN GJELDER IKKE FØLGENDE Garanti gis ikke for skader og driftstans som stammer fra følgende: - unormal bruk, feil under transport, håndtering eller vedlikehold, - bruk av smøremidler eller drivstoff som er for dårlige eller ikke godkjent av DIMAS, - bruk av uoriginale deler og tilbehør, - inngrep i maskinen av uautorisert personell, - bruk av et defekt eller uegnet diamantbesatt verktøy. (Vi anbefaler bruker av DIMAS verktøy.) Varer transporteres på kjøpers regning og risiko. Alle klager skal rettes til befrakteren i samsvar med lovbestemmelser og lovbestemte frister. suomi TAKUUEHDOT 1. TAKUUAIKA Takuu alkaa ostopäivästä, jona käyttäjä on ostanut koneen (vähittäismyyjän laskun päiväyksen mukaan), ja se on voimassa kuusi (6) kuukautta. 2. LAAJUUS Takuu kattaa ainoastaan niiden osien ilmaisen vaihdon uusiin, joissa on DIMASin myöntämä valmistusvirhe (ei kuitenkaan kuluvia eikä kertakäyttöisiä osia), jos niiden korjaus tapahtuu DIMASin omassa tai valtuuttamassa korjaamossa. Valmistaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä, aineellisista tai aineettomista tuottamuksellisista vahingoista, joita henkilöille tai esineille voi aiheutua koneen vioista tai toimimattomuudesta. 3. TAKUUEHDOT Jotta takuu tulee voimaan, ostajan on lähetettävä DIMASille viikon kuluessa ostosta oheinen takuutodistus asianmukaisesti täytettynä. Mikäli koneessa ilmenee ongelma takuuaikana, huoltopalvelumme kertoo parhaan tavan, jolla ongelma ratkaistaan, ja tarvittaessa myös lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin. Voit myös lähettää koneen omalla kustannuksellasi huoltopalveluumme. Liitä mukaan koneen ostolasku ja selvitys ilmenneestä ongelmasta. Selvityksessä on mainittava, että kyseessä on takuukorjaus. Koneen saavuttua sille tehdään välittömästi tekninen diagnoosi, jonka tulokset lähetetään Sinulle. 4. POIKKEUKSET Takuu ei koske vahinkoja eikä vikoja, joiden syynä on - tavanomaisesta poikkeava käyttö, kuljetus-, kunnossapito- tai huoltovirhe - laadultaan epäasianmukaisten tai muiden kuin DIMASin suosittelemien voitelu- tai polttoaineiden käyttö - muiden kuin alkuperäisten varaosien tai alkuperäisten lisävarusteiden käyttö - muun kuin valtuutetun henkilöstön tekemät työt tai korjaukset - viallisen tai sopimattoman timanttiterän käyttö. (Suosittelemme DIMAS-terien käyttöä). Koneiden ja osien kuljetus tapahtuu ostajan kustannuksella ja vastuulla. Ostajan on itse reklamoitava mahdollisista kuljetukseen liittyvistä seikoista kuljetusliikkeelle voimassa olevien menettelyjen ja määräaikojen puitteissa. :

19 DIMAS in Europe Headquarters DIMAS S.A. Construction Business Group Avenue du Pont de Luttre, 74 B Brussels Belgium Phone (32-2) Fax (32-2) France Norway DIMAS. France DIMAS Norge AS. 26 Route Nationale-E.P. 2 Solheimveien O La Chaussée Saint-Victor 1473 Skarer Phone Phone (67) Fax Fax (67) Germany Portugal DIMAS DIMAS Deutschland GmbH Portuguesa S.A. Bautechnik Rua Infante 0. Henrique Postfach 1252 Trajouce Haan 2775 Parede Phone Phone (01) Fax Fax (01) Greece Spain DIMAS Hellas S.A. DIMAS lbérica S.A 438, Achamon and Kostanta Carretera de Rivas,Km 4, Athens Pol. lnd.de Vicálvaro Phone O Apartado decorreos49007 Fax O Madrid Phone Italy Fax DIMAS ltaliana S.P.A. Via Remato, 18.Loc.Maguzzano United Kitgdom Lonato(Brescia) DIMAS (U.K.) Ltd. Phone Construction Division Fax Station Road Staplehurst, Netherlands Kent, England DIMAS Nederland B.VTNl2CQD Endrachtsweg 5 Phone NS Vianen ZH Fax Phone Fax Garanticertifikat Garantibevis Garantisertifikat Takuutodist Fäst CE-dekalen med serienummer här. Her placeres CE-klæbemærkat med serienummer. Selvklebende CE-etikett med serienummer skal. plasseres her. Laita tähän CE-tarra, jossa on sarjanumero. DIMAS Frankrig Construction Business Group

20 För att garantin skall gälla måste användaren inom åtta dagar efter köpet insända det bifogade garanticertifikatet, vederbörligen ifyllt. For at opnå ret til afhjælpning under garantien skal vedlagte garantibevis nødvendigvis være indsendt i korrekt udfyldt stand til DIMAS inden for 8 dage efter købet. Garantienretten gjelder kun dersom man sender inn edlagte garantisertifikat riktig utfylt og inne 8 dageretter kjøpet. Jotta takuu tulee voimaan, Sinun on ehdottomasti de palautettava viikon kuluessa ostostaoheinen takuutodistus asianmukaisesti täytettynä Garantibevis Garantisertifikat Takuutodistus Garanticertifikat Företag :... Selskab Selskap Yritys Adress :... Adresse Adresse Osoite Inköpsdatum :... Købsdato s Kjøpsdato Ostopäivä Maskintyp :... Maskintype Maskintype Koneen tyyppi Maskinens serienummer :... Maskinens serienume Maskinens serienummer Koneen sarjanumero Datum :... Dato Dato Päiväys Namnteckning Underskrift Signatur Allekirjoitus Placera dekalen eller serienumret här. Her placeres klæbemærkat eller serienummer Selvklebende CE-etikett eller serienummer skal plasseres her. Laita tähän tarra tai sarjanumero

TS 66 R. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 66 R. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 66 R Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg- og anlegg 05/04 - Nr 543071762 - E Käyttö-

Lisätiedot

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 FD Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071765 Käyttö- ja

Lisätiedot

FS 350/400 C-03. Drift- och underhållshandbok Golvsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav. Bruker- og servicehåndbok Gulvsag

FS 350/400 C-03. Drift- och underhållshandbok Golvsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav. Bruker- og servicehåndbok Gulvsag FS 350/400 C-03 Drift- och underhållshandbok Golvsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav 01/04 - Nr. 543071768 -R- Bruker- og servicehåndbok Gulvsag Käyttö- ja huolto-ohje Lattiasaha S FÖRKLARING

Lisätiedot

TS 100 R. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 100 R. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 100 R 10/03 - Nr 543071767 Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

FS 450 F-02. Drift- och underhållshandbok Golvsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav. Bruker- og servicehåndbok Gulvsag

FS 450 F-02. Drift- och underhållshandbok Golvsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav. Bruker- og servicehåndbok Gulvsag FS 450 F-02 Drift- och underhållshandbok Golvsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvsav Bruker- og servicehåndbok Gulvsag Käyttö- ja huolto-ohje Lattiasaha S DK NO FI FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

TS 180 E. Drift- och underhållshandbok. Bärbar kapsåg för plattor. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning. Transportabel fliseskærer

TS 180 E. Drift- och underhållshandbok. Bärbar kapsåg för plattor. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning. Transportabel fliseskærer TS 180 E Drift- och underhållshandbok Bärbar kapsåg för plattor Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Transportabel fliseskærer Bruker- og servicehåndbok Bærbar flisesag 12/03 - Nr 543071757 -C- Käyttö-

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI AM/FM Radio. AM/FM-radio. Model: BS-320-UK/BS-320. Ver

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI AM/FM Radio. AM/FM-radio. Model: BS-320-UK/BS-320. Ver 18-8002 38-2080 AM/FM Radio AM/FM-radio ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: BS-320-UK/BS-320 Ver. 200802 www.clasohlson.com AM/FM Radio Art no. 18-8002/38-2080 Model BS-320-UK/BS-320 Please read the entire

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

DS350V&DS350. Drift- och underhållshandbok Byggplatsborrmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Boremaskine til byggepladsbrug

DS350V&DS350. Drift- och underhållshandbok Byggplatsborrmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Boremaskine til byggepladsbrug DS350V&DS350 12/03 - DS 350V & DS 350 - A Drift- och underhållshandbok Byggplatsborrmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Boremaskine til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Boremaskin til bygg

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm 18-234 Manual 140825.indd 2014-08-25, 15.55.02 Art. 18-234 Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning.

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning. MODEL 46999 ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORD TIL OVERFRÆSER Brugsanvisning BORD TIL OVERFRESER Bruksanvisning ÖVERFRÄSBORD Bruksanvisning YLÄJYRSINPÖYTÄ Käyttöohje 2 10 18 26 Fremstillet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning MODEL 79258 PENDULUM 1 JIG SAW INSTRUCTION MANUAL DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning SF Heiluripistosaha 8 Käyttöohje Fremstillet i

Lisätiedot

Multi-function Handy gym

Multi-function Handy gym Multi-function Handy gym Art.nr. 210 136 Model 4058BS-61 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 2 Advarsel / Varning / Varoitus / Warning 3 Deletegning / Sprängskiss / Räjäytyskuva / Parts drawing 3 Deleliste /

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1270000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 900 VIT 1271000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 1200 VIT 1272010 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL DUO 1200

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL MODEL 50900 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

MINI MILLING/ DRILL MACHINE

MINI MILLING/ DRILL MACHINE MODEL 60220 MINI MILLING/ DRILL MACHINE INSTRUCTION MANUAL DA VERTIKAL MINIFRÆSEMASKINE Brugsanvisning 3 NO VERTIKAL MINIFRESEMASKIN Bruksanvisning 22 SV VERTIKAL MINIFRÄSMASKIN Bruksanvisning 40 FI YLÄJYRSIN

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S

HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S Tume Agri Oy B 97623704 3.2.2017 HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S Käyttöohjekirja Alkaen valmistusnumerosta AG 52640 Oikeudet rakenteen muutoksiin pidetään Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! ALKUPERÄISET

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 44300 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-importör H.P. Værktøj

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor LED-lanterner LED Venelyhdyt Art. 25-7700 Art. 25-7701 Art. 25-7702 Art. 25-7703 Art. 25-7704, combi < 20 m < 20 m < 20 m < 20 m < 12 m 1 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor Lanternor:

Lisätiedot