Helsingin Vihreät. Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Vihreät. Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2015

2 Olemme Helsingin suurin puolue vuonna Helsingin Vihreät tekee tavoi<eellista ja vaiku<avaa vihreää poli>ikkaa, jonka tekemiseen kaikkien jäsenten on mahdollista mielekkäällä tavalla osallistua.

3 Poli>ikan lähtökohdat: Ilmastonmuutoksen hillitseminen Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja eriarvoistumisen ehkäisy Tasa- arvoiset, ja palvelut Kestävä kaupunkirakenne ja liikkuminen Arvokkaan kaupunkiluonnon suojeleminen Avoin ja demokraadnen päätöksenteko

4 Sisältö: 1. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta Helsingin Vihreät kansanliikkeenä Yhdistykset Työryhmät 2. Piirihallitus ja työntekijät 3. PoliLikka Valtuustoryhmä Edustajamme eduskunnassa 4. ViesLntä ViesLen kohdentaminen eri areenoilla ja medioissa 5. Eduskuntavaalikampanja Resurssit ja talous Taloudellinen toimintasuunnitelma

5 1. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta

6 Ollaan enemmän kuin puolue. Ollaan myös kansanliike.

7 "Kansanliike on laajal> kansan keskuuteen levinnyt liike. Se on joukkoliike, joka pitkäaikaises>, voimakasta yhteenkuuluvuu<a tun>en, mu<a usein löyhäs> organisoituna pyrkii erilaisin toimin joko synny<ämään yhteiskunnassa >e<yjä perusteellisia sosiaalisia muutoksia tai estämään sellaisten muutosten syntymisen."

8 Katse jäseniin Jäsenyys on arvokkaampaa, kun >etää mitä sillä tekee. Jäsenet ovat arvokkaampia, kun he osallistuvat toimintaan Kerrotaan, mitä jäsenyys Helsingin Vihreissä Jäsenyys on Jäsenyys voi olla enemmänkin. Kysytään Mitä sinä haluat sen olevan? ja mahdollistetaan omaehtoista toimintaa. Helsingin Vihreiden toimintaan voi pääosin osallistua myös ilman "Jäsenyys" kansanliikkeessä on arvokasta ilman puolueen

9 Yhdistykset Vuoden 2014 lopussa 14 jäsenyhdistystä Vuoden 2014 lopussa n henkilöjäsentä Arabian vihreät, Käpylän seudun vihreät ja Viikin- Pihlajanmäen seudun vihreät yhdistyvät vuoden 2015 alussa Yhdistysten puheenjohtajien ja HeVin työntekijöiden kesken järjestetään säännöllisiä pj- & vpj- tapaamisia

10 Tavoite 1: jäsenmäärän kasva<aminen sekä jäsenmäärää aklivien määrää. Näytään ja kuulutaan paremmin eri puolilla kaupunkia. Kasvu ei tapahdu, vaan se tehdään.

11 Toimenpiteet: Tunnistetaan likivihreät, kohdennetaan viesl Kampanjoidaan eri teemoilla myös vaalien välissä Selkeät kampanjasuunnitelmat ja aikataulut Mennään sinne, missä potenlaaliset ovat. Kutsutaan mukaan. Uusia ideoita perinteisen katukampanjoinnin lisäksi: Pop up puoluetoimisto, puoluetoimiston avoimet päivät, vihreät piknikit puistoissa, vihreitä illanistujaisia ja kolbileitä Katse jäseniin: Mitä haluat Helsingin Vihreiden jäsenyyden olevan?

12 Tavoite 2: Kokoustamisesta ja suunni<elusta tekemiseen Säästetään aikaa, poistetaan byrokralaa ja esteitä Hyvät tavat kiertoon helposl Mielekäs tekeminen kutsuu muutkin mukaan.

13 Toimenpiteet: Järjestetään mahdollisuuksia keskustella polilikasta, esim. Punkkua ja polilikkaa illat HeVi tarjoaa apua yhdistysten kirjanpitoon Yhdistysten yhteistyötä Livistetään Perustetaan hyvien käytäntöjen työkalupakki Kiitetään vapaaehtoisia

14 Työryhmät: AkLivisia: työryhmä, ilmastotyöryhmä, asuntotyöryhmä ja sosiaali- ja terveyspoliidnen työryhmä Kaupunkiluontotyöryhmä on mukaan toimintaan Pyöräilytyöryhmä ei ole järjestänyt viime vuosina tapahtumia, kaupunkifillariblogi pyörii aklivisena

15 Tavoite 3: Jäsenet mukaan tekemään poli>ikkaa, osaaminen en>stä paremmin käy<öön Työryhmien perustaminen helpoksi Työryhmät linkkinä kansalaisjärjestöihin

16 Toimenpiteet: Tiedotetaan aklivisesl työryhmien toiminnasta Järjestetään Llaisuuksia, joihin on helppo tulla mukaan Kysytään, mihin teemoihin jäsenet haluavat ja autetaan työryhmien perustamisessa Annetaan työryhmille rahaa toimintaa

17 2. Piirihallitus ja työntekijät

18 9- jäseninen hallitus Kolme työntekijää: Toiminnanjohtaja: yhdistyksen hallinto ja taloushallinto, ulkoinen vieslntä, hallituksen ja valtuustoryhmän sihteerin tehtävät, poliidnen valmistelu ja yhdistysten ja vapaaehtoistyön tukeminen ja sisäinen kampanjoiden tapahtumat, vaalipäällikön tehtävät (osa- aikainen): Valtuustoryhmän vieslnnän ja

19 Tavoite 4: Vastuunjaon selkiy<äminen Toimenpiteet: Jaetaan hallituksen jäsenille selkeät roolit ja tehtävät vuoden alussa Muotoillaan ja toimenpiteen tulevalle vuodelle Seurataan toteutumista hallituksen kokouksissa Hallitukselle järjestetään seminaaripäiviä toiminnan ja seurantaa varten Työntekijöille säännölliset kehityskeskustelut

20 3. PoliLikka

21 KunnallispoliLikka 19 vihreää Noin 200 omien toimielintensä asiat ja raportoivat helvi- sähköposllistalla PoliiDsista linjauksista ja keskustellaan myös HeVin jäsenille tarkoitetussa facebook- keskusteluryhmässä

22 Valtuustoryhmä päätösvaltaa kunnallispolilikassa Helsingin Vihreiden kunnallisvaaliohjelmaa Kokoustaa ennen kaupunginvaltuustoa. Kokoukset ovat jäsenille avoimia. Vuoden 2015 suurimpia aiheita: Yleiskaava Helsingin Energian investoinnit Sosiaali- ja terveysasemaverkon uudistaminen Johtamisjärjestelmän uudistaminen

23 Edustajamme eduskunnassa Pidetään säännöllisesl tavataan kansanedustajiamme Pyydetään aklivisesl mukaan tapahtumiin, velvoitetaan osallistumaan Järjestetään jäsenille mahdollisuuksia keskustella kansanedustajien kanssa

24 Tavoite 5: Avataan poliipsta päätöksentekoa ja tehdään osallistuminen helpommaksi Helsingin Vihreisiin tullaan mukaan polilikan vuoksi - > osallistumisen ja tulee olla mahdollista

25 Toimenpiteet: Säännöllisiä valtuustoryhmän kyselytunteja ja matalan kynnyksen keskustelullaisuuksia (livenä tai nelssä) PoliiLkot sitoutuvat osallistumaan Llaisuuksiin ja tapahtumiin eri puolilla kaupunkia Työryhmien ja valtuustoryhmän yhteistyötä Livistetään Valtuustoryhmän ja saavutuksista Ledotetaan selkeäsl

26 4. ViesLntä

27 Kanavat: verkkosivut, sähköposllistat, sosiaalinen media (facebook, youtube) Käytännöt: kannanotot, ja ryhmäpuheet nedsivuilla ja sähköposllistoilla ja muiden toimijoiden blogit Mainostaminen eri medioissa (mm. paikallislehdet, sosiaalinen media) Päävastuu ja toiminnanjohtajalla ja

28 Tavoite 6: Tavoitetaan poten>aaliset äänestäjät Toimenpiteet: - Määritellään ihmisryhmät, jotka ovat likivihreitä. Kohdennetaan kampanjavieslntää heille. Muistetaan vieslä myös omille. - ViesLtään aklivisesl eri medioissa (mm. video Helsingin Vihreiden historiikista) - Otetaan eri ikäryhmät ja vähemmistöt vieslnnässä huomioon - Päivitetään nedsivujen kieliversiot

29 Tavoite 7: Vies>tään selkeäs> tavoi<eista ja saavutuksista Toimenpiteet: valtuustoraporlt ja ryhmäpuheet hel nedsivuille ja sosiaaliseen mediaan Jäsenistölle lähtevä poliidsiin sisältöihin viesl (jäsenledotusviesln yhteydessä tai erikseen) Varotaan kun viesltään vaikeista päätöksistä. ViesLtään rehellisesl.

30 Tavoite 8: Posi>ivista, proak>ivista Toimenpiteet: vies>ntää Laaditaan selkeä vieslntäsuunnitelma Osallistetaan jäsenet vieslnnän Kerrotaan ja toistetaan tarinaa: Tehdään polilikkaa, joka pelastaa maailman. Hyödynnetään HeVin historiaa.

31 5. Eduskuntavaalikampanja 2015

32 22 ehdokasta Vaaliohjelma julkaistaan alkuvuonna 2015 VaalilehL jaetaan HS:n välissä ja täytejakeluna Aurinkosähköllä toimiva vaalikond Näkyvä katukampanja ympäri Helsinkiä

33 Tavoite 9: 5-6 vihreää kansanedustajaa Helsingistä Toimenpiteet: - PotenLaalisten äänestäjäryhmien tunnistaminen, kampanjan kohdentaminen - Ympäri Helsinkiä näkyvä joukkoliikennemainoskampanja - Ehdokaskoulutukset hyvissä ajoin (mainostaminen, kohderyhmät, some, katukampanja )

34 6. Resurssit ja talous

35 Tavoite 10: Ratkaisuja resurssipulaan: Hyödynnetään vapaaehtoisten osaaminen Toimenpiteet: Kannustetaan ihmisiä olemaan oma- ideoimaan ja Tuetaan Tarjotaan myös selkeitä erikokoisia vapaaehtoistehtäviä: Pienikin teko on arvokas. Kiitetään ja palkitaan vapaaehtoisia Selkeä kohdentamiseen perustuva suunnitelma. TakLkoidaan, ei yritetä olla joka paikassa samaan aikaan. Ideapankki tapahtumiin: Tuotetaan keskitetysl sisältöjä onnistuneisiin Llaisuuksiin ja tapahtumiin. Kerätään ja viesltään sisäisesl myös siitä, mikä meni pieleen.

36 Taloudellinen toimintasuunnitelma Vaalivuonna Llikauden tulos n euroa alijäämäinen Eduskuntavaaleissa HeVi rahaa noin euroa. VaalibudjeD kokonaisuudessaan euroa (suurin osa läpimenoeriä)

37 Tulot: n Kansanedustajamaksut (neljä kansanedustajaa) Tuki puolueelta: piirituki , työntekijätuki Valtuustoryhmän tuki kaupungilta Jäsenmaksut 4200

38 Menot: Palkat (toiminnanjohtaja/poliidnen sihteeri, Valtuustoryhmän tuesta maksetaan 2/3 tj:n palkasta sekä palkka Palkkiot (puheenjohtaja, valtuustoryhmän johto, Tuet yhdistyksille n

39 Eduskuntavaalit VaalilehL Yhteismainokset Vaalityöntekijät euron varaus mainospaikkojen lunastamista varten

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Sd- liike Helsingissä. Pilvi Tors3, Helsingin piirin pj- ehdokas 29.10.2014

Sd- liike Helsingissä. Pilvi Tors3, Helsingin piirin pj- ehdokas 29.10.2014 Sd- liike Helsingissä Pilvi Tors3, Helsingin piirin pj- ehdokas 29.10.2014 Mistä virta tulee? Asioista ja innostuneisuudesta. Poli3ikassa vaikueaa se, kun ihminen laieaa algiksi itsensä toisen ihmisen

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Tukiryhmän organisoiminen

Tukiryhmän organisoiminen Tukiryhmän organisoiminen Lasse Miettinen Yksi kampanjoinnin kultaisia sääntöjä on, että vaalityö on yhteistyötä. Mikään ei ole niin tärkeää vaalikampanjalle kuin ihmiset: ei raha, ei asema, ei aiemmat

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille!

Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille! Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille! Partion päämääränä on vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Viime

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: Lähidemokratian organisointi ja kehittäminen 1273/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 22.04.2013 201 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044 7782020 Kuntaliitoksen ensimmäisen

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola

Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola MUISTIOT KYLIEN BISNESILTAPÄIVÄ LAUANTAINA 26.1.2013 Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola Ideoita varainkeruuseen: - mainostaulu tien varressa. Jos taulu

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot