Microsoftin Toimittajien Käytännesäännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Microsoftin Toimittajien Käytännesäännöt"

Transkriptio

1 Microsoftin Toimittajien Käytännesäännöt Microsoftin pyrkimyksenä ei ole olla vain hyvä vaan erinomainen yritys. Tämän pyrkimyksen nojalla olemme sitoutuneet tehtäväämme koko maailman ihmisten ja yritysten auttamisesta parhaan mahdollisen tuottavuuden ja menestyksen aikaansaamiseksi. Tehtävämme toteuttamisessa ei ole kyse vain innovatiivisen tekniikan rakentamisesta. Siinä on kyse myös siitä, meitä me olemme yrityksenä ja yksilöinä, miten hallitsemme liiketoimintaamme sisäisesti ja miten työskentelemme asiakkaiden, kumppaneiden, hallitusten, yhteisöjen ja toimittajien kanssa. Microsoft on vahvistanut Liiketoiminnan Käytännestandardien (www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond) myötä yrityksen standardit, joihin sisältyvät eettiset liiketoimintakäytännöt ja säännösten noudattaminen. Näitä standardeja sovelletaan kaikkiin Microsoftin työntekijöihin, johtajiin ja toimihenkilöihin. Microsoft odottaa vastaavasti myös toimittajiensa sitoutuvan tällaiseen yhtenäisyyteen noudattamalla Microsoftin toimittajien käytännesääntöjä ja tarjoamalla työntekijöilleen Toimittajien Käytännesääntöjä koskevaa koulutusta. TOIMITTAJIEN KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN Toimittajat ja heidän työntekijänsä, edustajansa ja alihankkijansa (joihin viitataan kollektiivisesti nimellä Toimittajat ) on noudatettava näitä Toimittajien Käytännesääntöjä harjoittaessaan liiketoimintaa Microsoftin kanssa tai sen puolesta. Toimittajien on ilmoitettava pikaisesti Microsoft-yhteyshenkilölleen (tai Microsoftin hallinnon jäsenelle), kun syntyy tilanne, jonka johdosta Toimittaja toimii näiden Käytännesääntöjen vastaisesti. Vaikka Microsoftin Toimittajien odotetaan valvovan toimintaansa ja osoittavan noudattavansa näitä Käytännesääntöjä, Microsoft saattaa tarkastaa Toimittajiensa toimintaa tai Toimittajien toimitiloja vaatimustenmukaisuuden vahvistamiseksi. Microsoft saattaa vaatia sellaisen Toimittajan edustajan (edustajien) välitöntä erottamista, joka käyttäytyy lainvastaisella tai näiden Käytännesääntöjen tai minkä tahansa Microsoftin käytännön kanssa ristiriidassa olevalla tavalla. Sen lisäksi, että Toimittaja noudattaa mahdollisia muita velvoitteita, jotka on mainittu sen Microsoftin kanssa tekemissä sopimuksissa, Toimittajan on noudatettava näitä Käytännesääntöjä ja osallistuttava näitä Käytännesääntöjä koskevaan koulutukseen, jota Microsoft saattaa tarjota. LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMISTA KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT Kaikkien Microsoftin Toimittajien on harjoitettava liiketoimintaansa täysin sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti, kun ne harjoittavat liiketoimintaa Microsoftin kanssa ja/tai sen puolesta, ja niiden on rajoituksetta: Kaupankäynti: Noudatettava kaikkia sovellettavia kaupankäyntiä koskevia rajoituksia sekä kaikkia sovellettavia vientiä, jälleenvientiä ja tuontia koskevia lakeja ja säännöksiä. Kilpailuoikeus: Harjoitettava liiketoimintaa täysin niiden kilpailua ja kilpailun rehellisyyttä koskevien lakien mukaisesti, joita sovelletaan lainkäyttöalueisiin, joilla liiketoimintaa harjoitetaan. Boikotit: Osallistuttava vain Yhdysvaltain hallituksen tai sovellettavien lakien hyväksymiin kansainvälisiin boikotteihin. Lahjonnan Kielto: Vältettävä osallistumista minkäänlaiseen lahjontaan tai lahjuksiin yhteyksissään virkamiehiin tai yksityisen sektorin henkilöihin. Microsoft on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltain Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 1

2 Foreign Corrupt Practices Act -laissa ( FCPA ) ja niiden maiden lahjonnan kieltävissä ja rahanpesun torjuntaa koskevissa laeissa esitettyjä käytännestandardeja, joissa Microsoftilla on toimintaa. Toimittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lahjonnan kieltäviä ja rahanpesun torjuntaa koskevia lakeja, muun muassa FCPA-lakia, sekä painostusta, lahjoja ja virkamiehille tehtäviä maksuja koskevia lakeja, poliittisiin kampanjoihin tehtäviä lahjoituksia koskevia lakeja ja muita niihin liittyviä säännöksiä. Toimittajat eivät saa suoraan tai epäsuorasti tarjota tai maksaa mitään rahalliselta arvoltaan merkittävää (mukaan lukien lahjat, matkat, vastaanottokulut ja lahjoitukset hyväntekeväisyyteen) minkään hallituksen tai valtionhallinnon viraston virkamiehelle tai työntekijälle, poliittiselle puolueelle, julkiselle kansainväliselle organisaatiolle tai poliittiseen virkaan ehdolla olevalle henkilölle (i) vaikuttaakseen sopimattomalla tavalla tällaisen virkamiehen, työntekijän tai ehdokkaan toimintaan tai päätöksentekoon ja siten edistääkseen Microsoftin liiketoiminnallisia etuja millään tavalla tai (ii) edistääkseen muulla sopimattomalla tavalla Microsoftin liiketoiminnallisia etuja. Microsoftin edustajina Toimittajien on noudatettava täysin Microsoftin Edustajien Lahjonnan Kieltoon Liittyviä Käytäntöjä, jotka esitetään osoitteessa LIIKETOIMINTAKÄYTÄNNÖT JA ETIIKKA Microsoftin Toimittajien liiketoimintaan liittyvän vuorovaikutuksen on oltava rehellistä, niiden on harjoitettava ja toimintaansa rehellisesti ja niiden on rajoituksetta: Liiketoimintarekisterit: Kirjattava ja raportoitava kaikki liiketoimintaansa koskevat tiedot rehellisesti ja oikeellisesti ja noudatettava kaikkia niiden täydentämistä ja oikeellisuutta koskevia sovellettavia lakeja. Luotava, säilytettävä ja hävitettävä liiketoimintarekisterit täysin kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten vaatimusten mukaisesti. Oltava rehellisiä, suoria ja totuudenmukaisia keskusteluissaan sääntelyvirastojen edustajien ja hallituksen virkamiesten kanssa. Lehdistö: Puhuttava lehdistölle Microsoftin puolesta vain, jos Toimittajalla on saanut sitä varten Microsoftilta nimenomaisen kirjallisen valtuutuksen. Lahjat: Vältettävä lahjoja Microsoftin työntekijöille, koska myös hyvää tarkoittava lahja voidaan tietyissä olosuhteissa katsoa lahjukseksi, tai se saattaa aiheuttaa eturistiriitoja. Toimittaja ei saa tarjota mitään arvokasta saadakseen tai säilyttääkseen edun tai tarjota mitään, minkä voidaan katsoa vaikuttavan Microsoftin työntekijän toimintaan, vaarantaa tämän arvostelukyvyn tai velvoittaa tätä. Jos Microsoftin työntekijöille tarjotaan lahja, ateria tai viihdettä, on aina käytettävä harkintaa ja toimittava tahdikkaasti ja kohtuullisesti. Toimittajalta saatavan lahjan on oltava sallittu Microsoftin työntekijän liiketoimintayksikön ja maan käytännön nojalla, koska Microsoftin liiketoiminta- ja aluekäytännöt saattavat kieltää lahjat täysin tai asettaa lahjojen arvolle vaihtelevan ylärajan. Lahjojen, aterioiden tai viihteen on oltava sovellettavien lakien mukaisia, ne eivät saa rikkoa antajan ja/tai vastaanottajan asiaa koskevia käytäntöjä, ja niiden on oltava paikallisten tapojen ja käytäntöjen mukaisia. Toimittajat eivät saa antaa arvokkaita lahjoja Global Procurement Group (GPG) -konsernin jäsenille tai sen edustajille. Eturistiriidat: On vältettävä näennäistä tai todellista sopimattomuutta tai näennäisiä tai todellisia eturistiriitoja. Toimittajat eivät saa olla suorassa kanssakäymisessä sellaisen Microsoftin työntekijän kanssa, jonka puoliso, avopuoliso tai muu perheenjäsen tai sukulainen saa Toimittajan yrityksestä merkittävää taloudellista etua. Lisäksi suora kanssakäyminen Microsoftin palveluksessa olevan Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 2

3 Toimittajan henkilöstön jäsenen puolison, avopuolison tai muun perheenjäsenen tai sukulaisen kanssa on kiellettyä Toimittajan sopimuksesta neuvoteltaessa tai Toimittajan velvoitteita suoritettaessa. Sisäpiirikauppa: Sisäpiirikauppaa on vältettävä pidättäytymällä ostamasta tai myymästä Microsoftin tai muun yhtiön osakkeita silloin, kun Toimittajalla on Microsoftista tai muusta yhtiöstä tietoa, joka ei ole sijoittajayleisön käytettävissä ja joka saattaa vaikuttaa sijoittajan päätökseen osakkeen ostamisesta tai myynnistä. TYÖKÄYTÄNNÖT JA IHMISOIKEUDET Microsoft odottaa Toimittajiensa jakavan sen sitoumuksen ihmisoikeuksiin ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin työpaikalla. Kaikkien Microsoftin Toimittajien on harjoitettava työsuhdekäytäntöjään täysin kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti, ja niiden on rajoituksetta: Pidettävä kiinni Microsoftin sitoumuksesta työvoimaan ja työpaikkaan, jossa ei esiinny ahdistelua tai lainvastaista syrjintää. Vaikka tunnustamme kulttuurierojen olemassaolon ja kunnioitamme niitä, vaadimme, että Toimittajat eivät harjoita palkkauksen, korvauksen maksamisen, koulutukseen pääsyn tai ylennyksen, työsuhteen päättämisen ja/tai eläkkeelle siirtymisen yhteydessä syrjintää rodun, ihonvärin, sukupuolen, kansallisen alkuperän, uskonnon, iän, vamman, sukupuolisen identiteetin tai sen ilmaisemisen, siviilisäädyn, raskauden, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen suuntautumisen, ammattiliittoon kuulumisen tai veteraanin aseman perusteella. Käytettävä ainoastaan vapaaehtoista työvoimaa. Microsoftin Toimittajat eivät saa käyttää pakkotyövoimaa oppisopimustyövoiman, orjatyövoiman tai vankilatyövoiman muodossa. Lisäksi on kiellettyä tukea muun kuin vapaaehtoisen työvoiman ihmiskauppaa, joka tapahtuu uhkaamalla, voimaa käyttämällä, vilpillisten väitteiden tai muun pakkovallan avulla. Pidättäydyttävä vaatimasta työntekijöitä tekemään talletuksia tai jättämään henkilöllisyystodistuksiaan (hallituksen myöntämä henkilötodistus, passit tai työluvat) työntekijän haltuun. Työntekijöillä on oltava vapaus päättää työsuhteensa paikallisten ja kansallisten lakien tai säännösten mukaisesti ilman lainvastaista rangaistusta. Noudatettava kaikkia paikallisia ja kansallisia vähimmäistyöikää koskevia lakeja tai säännöksiä ja vältettävä lapsityövoiman käyttöä. Toimittajat eivät saa ottaa palvelukseensa alle 15-vuotiaita henkilöitä, henkilöitä, joiden ikä on oppivelvollisuuden päättymisikää tai lainmukaista vähimmäistä työn aloittamisikää alempi sen mukaan, kumpi on korkeampi. Microsoft tukee ainoastaan laillisia työharjoitteluohjelmia nuorten kouluttamiseksi eikä harjoita liiketoimintaa tällaisten järjestelmien väärinkäyttäjien kanssa. Alle 18-vuotiaat työntekijät eivät saa suorittaa vaarallisia työtehtäviä, ja heillä ei ehkä ole lupaa tehdä yötöitä, koska heidän koulutustarpeensa otetaan huomioon. Pidättäydyttävä ruumiillisesta kurinpidosta tai pahoinpitelystä. Fyysinen pahoinpitely tai kurinpito, fyysisellä pahoinpitelyllä uhkaaminen, seksuaalinen tai muu ahdistelu sekä sanallinen solvaaminen tai muu pelottelu on kielletty. Maksettava sovellettavat lainmukaiset palkat inhimillisissä olosuhteissa. Kaikille työntekijöille on toimitettava selkeät kirjalliset tiedot heidän palkkaa koskevista työehdoistaan ennen työsuhteen alkua ja tarvittaessa koko heidän työsuhteensa keston aikana. Palkoista tehtäviä vähennyksiä ei sallita kurinpitokeinona eikä muuna sellaisena toimenpiteenä, josta ei ole säädetty kansallisessa tai paikallisessa lainsäädännössä ilman kyseisen työntekijän nimenomaista kirjallista lupaa. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 3

4 Kaikki kurinpitotoimet on kirjattava. Normaalista työviikosta maksettavien palkkojen ja etuuksien on oltava vähintään paikallisten ja kansallisten lakisääteisten standardien mukaisia. Vaadittava työntekijöitä työskentelemään enintään paikallisissa ja kansallisissa laeissa tai säännöksissä määritetyt päivittäiset enimmäistyötunnit. Toimittajien on varmistettava, että ylityö on vapaaehtoista ja että siitä maksetaan paikallisten ja kansallisten lakien tai säännösten mukaisesti. Työviikon ei pitäisi olla yli 60 tuntia viikossa, ylityö mukaan lukien hätätilanteita tai epätavallisia tilanteita lukuun ottamatta. Työntekijöille on annettava vähintään yksi vapaapäivä seitsemän päivän viikkoa kohti. Pidettävä työntekijärekisteriä paikallisten ja kansallisten lakien tai säännösten mukaisesti ja ilmoitettava oikeaan aikaan palkkakuitin tai muiden vastaavien asiakirjojen avulla työntekijöiden palkanmaksun perusteet. Kunnioitettava työntekijöiden oikeutta yhdistyä ja neuvotella kollektiivisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Kuten yllä on mainittu, vaadimme, että Toimittajat eivät harjoita palkkauksen, korvauksen maksamisen, koulutukseen pääsyn tai ylennyksen, työsuhteen päättämisen ja/tai eläkkeelle siirtymisen yhteydessä syrjintää ammattiliittoon kuulumisen perusteella. TERVEYS JA TURVALLISUUS Microsoftin Toimittajien odotetaan integroivan hyvät terveyden ja turvallisuuden hallintakäytännöt kaikkiin liiketoimintanäkökohtiinsa ja niiden on rajoituksetta: Tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö ja noudatettava täysin kaikkia turvallisuutta ja terveyttä koskevia lakeja, säännöksiä ja käytäntöjä, mukaan mukien ne, joita sovelletaan työturvallisuuteen, hätävalmiuteen, työtapaturmiin ja sairauksiin, työhygieniaan, fyysisesti vaativaan työhön, koneiden turvallisuuden varmistamiseen, puhtaanapitoon, ravintoon ja majoitukseen. Työympäristön luontaisten vaarojen syiden minimointia varten on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin. Kiellettävä laittomien huumausaineiden käyttö, hallussapito, jakelu tai myynti Microsoftin omistamissa tai vuokraamissa kiinteistöissä. YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Microsoft tunnustaa ympäristön suojelemista koskevan yhteiskunnallisen vastuunsa ja odottaa Toimittajiensa jakavan sen sitoumuksen vastaamalla ilmastonmuutosten aiheuttamiin haasteisiin ja pyrkimällä suojelemaan ympäristöä. Osana tätä sitoumusta kaikkien Microsoftin Toimittajien on rajoituksetta: Noudatettava kaikkia sovellettavia vaarallisia materiaaleja, ilmapäästöjä, jätettä ja jätevesipäästöjä, muun muassa tällaisten materiaalien valmistusta, kuljetusta, varastointia, hävittämistä ja ympäristöön vapauttamista koskevia ympäristölakeja ja säännöksiä. Pyrittävä vähentämään kaikentyyppistä jätettä, muun muassa vettä ja energiaa, ottamalla toimitiloissaan käyttöön asianmukaiset säilytystoimenpiteet ylläpito- ja tuotantoprosessiensa myötä ja kierrättämällä, uudelleenkäyttämällä tai korvaamalla materiaaleja. Hankittava kaikki ympäristöluvat ja rekisteröinnit, pidettävä niitä yllä ja ajan tasalla ja noudatettava tällaisten lupien toiminnallisia ja raportointivaatimuksia. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 4

5 Tunnistettava soveltuvin osin vapautettavat kemikaalit tai muut materiaalit, jotka muodostavat uhan ympäristölle, ja hallittava niitä asianmukaisesti varmistaakseen niiden turvallisen käsittelyn, siirtämisen, varastoinnin, käytön, kierrätyksen tai uudelleenkäytön ja hävittämisen. Noudatettava kaikkia tiettyjen aineiden käytön kieltämistä tai rajoittamista, muun muassa kierrätys- ja hävittämismerkintää, koskevia sovellettavia lakeja, säännöksiä ja asiakkaiden vaatimuksia. RESURSSIEN JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN SUOJELU Immateriaalioikeuksien suojelu on kaikille yrityksille elintärkeää. Microsoftin toiminta riippuu tietojen, prosessien ja tekniikan kaltaisista immateriaalioikeuksista. Kaikkien Microsoftin Toimittajien on rajoituksetta: Noudatettava ja suojeltava kaikkien osapuolten immateriaalioikeuksia käyttämällä ainoastaan laillisesti hankittua ja käyttöoikeuden alaista tietotekniikkaa ja ohjelmistoja. Käytettävä ohjelmistoja, laitteistoja ja sisältöä ainoastaan niihin liittyvien käyttöoikeuksien tai käyttöehtojen mukaisesti. Suojattava ja käytettävä vastuullisesti Microsoftin fyysisiä ja immateriaaliresursseja, muun muassa immateriaalioikeuksia, aineellista omaisuutta, tarvikkeita, kulutushyödykkeitä ja laitteita saatuaan Microsoftilta valtuutuksen tällaisten resurssien käyttöön. Käytettävä Microsoftin tarjoamaa tietotekniikkaa ja järjestelmiä (muun muassa sähköpostia) ainoastaan sallittuihin Microsoft-liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Microsoft kieltää Toimittajia ankarasti käyttämästä Microsoftin tarjoamaa tekniikkaa ja järjestelmiä (i) pelottelevan, ahdistelevan, uhkaavan, herjaavan, avoimesti seksuaalisen tai muulla tavoin loukkaavan tai sopimattoman aineiston luontiin, käyttöön, tallennukseen, tulostukseen, pyytämiseen tai lähettämiseen tai (ii) perättömien, loukkaavien tai pahansuopien viestien lähettämiseen. Noudatettava kaikkia salasanojen, luottamuksellisuuden, tietoturvan ja yksityisyyden säilyttämistä koskevia Microsoftin vaatimuksia ja toimenpiteitä ehtona sille, että ne voivat tarjota Microsoftille tavaraa tai palveluita tai päästä käyttämään Microsoft sisäistä yritysverkostoa, järjestelmiä ja rakennuksia. Kaikki Microsoftin omistamissa tai vuokraamissa laitteissa säilytettävä tai niiden välityksellä lähetettävät tiedot on katsottava luonteeltaan yksityiseksi, ja se on Microsoftin omaisuutta. Microsoft voi valvoa yritysverkon ja kaikkien järjestelmien (muun muassa sähköpostin) käyttöä ja se voi käyttää kaikkea Microsoftin verkossa säilytettävää tai sen välityksellä lähetettävää tietoa. Noudatettava Microsoftin ja muiden muun muassa tekijänoikeuksiin, patentteihin, tavaramerkkeihin ja liikesalaisuuksiin liittyviä immateriaalioikeuksia koskevia omistusoikeuksia ja hallittava tekniikan ja osaamisen siirtoa immateriaalioikeuksia suojaavalla tavalla. ARVELUTTAVASTA KÄYTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN Jos haluat ilmoittaa arveluttavasta käytöksestä tai Toimittajien Käytännesääntöjen mahdollisesta rikkomisesta, kehotamme tekemään yhteystyötä ensisijaisen Microsoft-yhteyshenkilön kanssa huolenaiheesi ratkaisemiseksi. Jos se ei ole mahdollista tai sopivaa, ota yhteyttä Microsoftiin yhdellä seuraavista tavoista: Puhelin: Microsoftin Liiketoiminnan Menettelytapalinja numerossa MSFT (6738). Jos soitat puhelun Yhdysvaltain ulkopuolelta, voit tehdä vastaanottajan maksettavan puhelun Liiketoiminnan Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 5

6 Menettelytapalinjalle käyttämällä kansainvälistä operaattoria ja pyytämällä tekemään vastaanottajan maksettavan puhelun numeroon Sähköposti: Jos olet Toimittaja, jolla on Microsoftin intranetin käyttöoikeus, voit lähettää sähköpostia Vaatimustenmukaisuudesta Vastaavalle Johtajalle Liiketoiminnan Menettelytapojen ja Vaatimustenmukaisuuden sähköpostiosoitteeseen Posti: Lähetä kirje Vaatimustenmukaisuudesta Vastaavalle Johtajalle osoitteeseen Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA Faksi: Lähetä Vaatimustenmukaisuudesta Vastaavalle Johtajalle faksi numeroon Microsoft pitää luottamuksellisuutta mahdollisuuksien mukaan yllä eikä salli rangaistus- tai kostotoimia sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ovat hyvässä uskossa pyytäneet neuvoamme tai ilmoittaneet arveluttavasta käytöksestä tai mahdollisesta näiden Toimittajien Käytännesääntöjen mahdollisesta rikkomuksesta. Microsoft Supplier Code of Conduct (US 2014) 6

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet 1 (5) Nesteen ihmisoikeusperiaatteet Elokuu 2017, versio 1 Seuraavat seitsemän periaatetta määrittävät Nesteen ihmisoikeuksia koskevat lähestymistavat ja standardit ja pitävät samalla yllä parhaita käytäntöjä

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

LUONNOS. Takedan tavarantoimittajia koskevat menettelysäännöt. Versio 1.0

LUONNOS. Takedan tavarantoimittajia koskevat menettelysäännöt. Versio 1.0 Takedan tavarantoimittajia koskevat menettelysäännöt Versio 1.0 24. kesäkuuta 2015 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto ja sovellettavuus... 2 2.0 Soveltuvien lakien, asetusten ja tavarantoimittajasääntöjen noudattaminen...

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus 1 Suomenkielinen versio Tervetuloa Tervetuloa Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus. Tämän kurssin avulla kumppanit

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION TOIMITTAJIEN TOIMINTASÄÄNNÖT. Yleiskatsaus. Lakien noudattaminen. Laatu ja ympäristöterveys ja -turvallisuus

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION TOIMITTAJIEN TOIMINTASÄÄNNÖT. Yleiskatsaus. Lakien noudattaminen. Laatu ja ympäristöterveys ja -turvallisuus Yleiskatsaus United Technologies Corporation, mukaan lukien sen kaikki osastot, liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt (kollektiivisesti UTC ) on sitoutunut noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja ja

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot