Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Code of Conduct TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 Code of Conduct TOIMINTAOHJE

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME LIIKETOIMINTATAVAT YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN VIESTINTÄ ETURISTIRIIDAT TOIMINTAOHJEEN NOUDATTAMINEN... 24

3 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI 4 Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Strategiamme perustuu kestävän kehityksen periaatteille, ja uskomme, että taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tasapainoinen huomioiminen tuottaa meille kilpailuetua. Myös turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme. Fortumin työntekijöillä on huomattava vapaus hoitaa tehtäviään itsenäisesti. Tämä vapaus tuo mukanaan myös merkittävän henkilökohtaisen vastuun. Siksi on tärkeää, että me kaikki noudatamme samoja eettisiä periaatteita, missä tahansa toimimme. Toimintaohje (Code of Conduct) kokoaa nämä periaatteet yhteen. Toimintaohjeemme pohjautuu yhteisiin arvoihimme: vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys. Arvot luovat perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Lakien ja määräysten huolellinen noudattaminen ei yksin riitä, vaan meidän on varmistettava, että myös arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme. Toimimme osana yhteiskuntaa eri puolilla maailmaa ja kohtaamme päivittäin erilaisia kulttuureja ja liiketoimintatapoja. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki Fortumin työntekijät tuntevat Fortumin tavan toimia. Toimintaohje auttaa päätöksenteossa sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja määrittelee, mitä lahjomattomuus, rehellisyys ja vastuullisuus merkitsevät meille. On tärkeää, että kaikkiin mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan välittömästi. Vastuullisuuden, rehellisyyden ja eettisen liiketoiminnan periaatteista ei saa tinkiä mistään syystä. Noudattamalla Toimintaohjetta vakuutamme sidosryhmämme siitä, että he voivat luottaa meihin. Luottamus on perusta yhtiömme pitkän aikavälin menestykselle. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut Fortumin Toimintaohjeeseen ja odotan jokaisen yhtiömme työntekijän ja kaikkien Fortumin kanssa toimivien tekevän samoin. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Maaliskuu

4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET 6 7 Fortumin Toimintaohje määrittelee yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Fortum toimii maailmanlaajuisesti, ja palveluksessamme on monien eri maiden kansalaisia. Sen vuoksi toimintaamme ohjaavat sekä kansalliset että kansainväliset lait ja määräykset. Alan johtavana toimijana emme ainoastaan noudata lainsäädäntöä, vaan toimimme myös muutoin rehellisesti ja korkeimpia eettisiä liiketoimintaperiaatteita noudattaen. Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksissa määriteltyjä kansainvälisiä työelämän normeja työntekijöiden oikeuksista. Tämä Toimintaohje määrittelee ne yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Fortumin arvot luovat perustan kaikelle toiminnallemme. Kaikkien Fortumin työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja muiden Fortumin yhtiöitä edustavien tahojen odotetaan noudattavan Toimintaohjetta. Tarvittaessa noudatamme maakohtaisia säännöksiä ja asetuksia, mutta ne eivät kuitenkaan ole ristiriidassa tämän ohjeen kanssa. Uskomme, että Toimintaohjeen määrittelemä eettinen liiketoimintatapa on myös taloudellisen menestyksen edellytys.

5 YHTIÖMME ARVOT LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN Fortumin ja sen työntekijöiden toimintaa koskevat monet kansalliset ja kansainväliset lait ja määräykset. Monet tässä Toimintaohjeessa määritetyt vaatimukset perustuvat lakisääteisiin velvoitteisiin. 8 VASTUULLISUUS Tunnemme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien tarpeet. Kannamme vastuun toiminnastamme ja pyrimme parhaisiin suorituksiin. LUOVUUS Olemme oma-aloitteisia ja kannustamme toisiamme uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Kehitämme jatkuvasti itseämme ja olemme avoimia muutokselle. Fortumin työntekijöiden edellytetään toimivan maakohtaisten, kyseiseen työtehtävään vaikuttavien lakien ja määräysten mukaisesti. On tärkeää ymmärtää, että lakien ja määräysten noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia sekä juridisesti että maineemme kannalta. Fortumin kaikkien työntekijöiden on aina noudatettava lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi: työterveyteen ja -turvallisuuteen 9 työsuhteeseen ympäristönsuojeluun kilpailuoikeuteen lahjonnan vastaisuuteen arvopaperi- ja energiamarkkinoihin KUNNIOITUS REHELLISYYS Arvostamme ja tuemme toisiamme. Toimimme eettisesti ja suoraselkäisesti. Jaamme tietoa, toimimme yhdessä ja keskustelemme asioista avoimesti. Olemme luotettavia ja teemme minkä lupaamme.

6 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME - KESKINÄINEN KUNNIOITUS JA ARVOSTUS Fortum noudattaa oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia. Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä rotuun, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, sukupuoleen, ikään, kansalliseen alkuperään, äidinkieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn tai vajaakykyisyyteen katsomatta. Noudatamme järjestäytymisvapautta, yksityisyyden suojaa, työehtosopimustoimintaa, henkilöstöedustusta, työaikoja, palkanmaksua sekä pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja syrjinnän kieltämistä koskevia lakeja ja sopimuksia. Fortumin tavoitteena on taata turvallinen ja terveellinen työympäristö. Fortum on päihteetön työpaikka. Sitoudumme noudattamaan tasavertaisen kohtelun periaatetta kaikissa työsuhteita koskevissa käytännöissä, ohjeistuksissa ja menettelytavoissa. Investoimme jatkuvasti työntekijöidemme henkilökohtaiseen ja ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen yksityiselämän yhteensovittamiseen. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta yksityisyyden suojaan henkilökohtaisten tietojen osalta. Fortum käsittelee kaikkia henkilökohtaisia

7 12 tietoja luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Fortumilla on kuitenkin oikeus näiden lakien ja määräysten puitteissa rajoittaa ja valvoa liiketoimintaan liittyvien tietojen ja järjestelmien käyttöä, jotta liiketoimintaan liittyvien tietojen saatavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus voitaisiin turvata. HÄIRINTÄ TAI KIUSAAMINEN Emme hyväksy työyhteisössämme työntekijöihin, urakoitsijoihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, häirintää tai kiusaamista. Kaikenlainen sukupuolinen häirintä on kielletty Fortumissa. Kielto koskee myös kaikkia loukkaavia, yleisen moraalikäsityksen vastaisia passiivisen työpaikkahäirinnän muotoja. Näitä ovat esimerkiksi sopimattomat kuvat, asiaton kielenkäyttö, loukkaavat kirjoitukset useimmissa tapauksissa häirintä on subjektiivinen, henkilökohtainen kokemus ja kunnioitamme mielestään häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön näkemystä. OMIEN MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN JULKISESTI Fortum tunnustaa perusoikeuden sananvapauteen sekä oikeuden osallistua yksityishenkilönä poliittiseen toimintaan kunkin maan paikallisten lakien ja määräysten Arvostamme erilaisuutta, vaalimme oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua ja pyrimme tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön. 13 mukaisesti. Fortumin työntekijöinä ymmärrämme, että työntekijäasemassa ilmaisemamme mielipiteet ja näkemykset voivat mahdollisesti vahingoittaa Fortumia ja velvollisuutenamme on välttää tilanteita, jotka voivat johtaa tähän. Ymmärrämme, että osallistuessamme yksityishenkilönä poliittiseen toimintaan meidän on tehtävä selväksi, että julkituodut näkemyksemme ovat omiamme, eivätkä edusta Fortumin kantaa. Sama koskee myös muiden henkilökohtaisten mielipiteiden esittämistä julkisesti.

8 4 LIIKETOIMINTA- TAVAT PALVELUN- JA TAVARANTOIMITTAJAT, ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA Fortum noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää liiketoimintatapaa. Noudatamme reilun kilpailun periaatteita ja vältämme tilanteita, joissa omat etumme saattavat olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. Fortum, sen työntekijät tai hallituksen jäsenet eivät saa vastaanottaa sääntöjenvastaisia maksuja. Kiristys, korruptio, lahjonta sekä toimintaa tukevien maksujen ja lahjusten maksaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Fortum sitoutuu noudattamaan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, estämään veronkiertoa ja harjoittamaan liiketoimintaa vain sellaisten toimittajien ja liikekumppaneiden kanssa, jotka noudattavat soveltuvaa lainsäädäntöä ja täyttävät Fortumin vastapuolille asettamat ehdot. Riskejä vähennetään liikekumppaneiden valinta- ja hyväksymismenettelyin. Pyrimme edistämään toiminnassamme avoimuutta ja välttämään välikäsien käyttöä, ellei se ole perusteltua liiketoiminnan kannalta. Liiketoimien, joissa Fortum on osallisena, on oltava rakenteeltaan läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja.

9 SUHTEET PALVELUN- JA TAVARANTOI- MITTAJIIN 16 YHTEISTYÖ VIRKAMIESTEN JA POLIITTISTEN PÄÄTTÄJIEN KANSSA Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat yhteistyötä kuntien, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen (esim. Euroopan unionin) virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa muun muassa edunvalvonnan osalta. Kunnioitamme yksittäisten instituutioiden mahdollisia periaatteita ja ohjeita yhteistyöstä yritysten kanssa. Valtion virastojen ja viranomaisten kanssa asioitaessa noudatamme maakohtaisia ohjeita. Fortumin suhteet palvelun- ja tavarantoimittajiin perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Tämä Toimintaohje sekä erillinen Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) luovat perustan yhteistyölle. Edellytämme toimittajiemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi samaa hyvää liiketoimintatapaa kuin Fortum. Kannustamme toimitusketjumme toimittajia noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta ja edellytämme heidän vastustavan korruptiota, kunnioittavan ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän normeja sekä edistävän ympäristövastuullista toimintaa. LAHJAT JA EDUSTUS 17 Avoimuus ja eettinen liiketoiminta muodostavat perustan kaikelle vuorovaikutukselle. Emme vastaanota tai anna arvokkaita tai tavanomaisessa liiketoiminnassa kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Lahjoihin saatetaan soveltaa maakohtaisia säännöksiä ja määräyksiä, ja ne tulee myös huomioida. Emme koskaan vastaanota rahalahjoja mukaan lukien käteinen raha ja arvopaperit. Emme koskaan vastaanota tai anna lahjoja, jotka voisivat vahingoittaa Fortumin mainetta tai yleistä luottamusta Fortumiin, Fortumin työntekijöihin tai liikekumppaneihin. Emme myöskään vastaanota lahjoja toistuvasti samoilta henkilöiltä tai organisaatioilta. Osallistuminen toimittajan tai muun liikekumppanin järjestämään ulkoiseen tapahtumaan on hyväksyttävää, jos osallistumiselle on todellinen ja dokumentoitu liiketoimintaan liittyvä syy. Suosituksena on, että tällaisissa tilanteissa Fortum maksaa matka- ja majoituskustannukset.

10 5 YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN 18 Fortumin omaisuudesta huolehtiminen sekä liiketoimintaan liittyvien tietojen salassapito on jokaisen fortumlaisen vastuulla. Fortumin omaisuus ja resurssit on tarkoitettu Fortumin liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen ja yhtiön menestyksen varmistamiseen. Fortumin työntekijöinä tehtävänämme on huolehtia yhtiön omaisuudesta ja resursseista. Ymmärrämme, että Fortumin omaisuus, mukaan lukien aineeton pääoma, resurssit, tilat, rakennukset ja laitteet, on tarkoitettu liiketoiminnan tarkoituksiin. Emme saa missään tapauksessa käyttää yhtiön omaisuutta tai resursseja laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai minkäänlaisen poliittisen toiminnan tukemiseen. Sama koskee kaikkea liikekumppaneidemme hallintaamme luovuttamaa omaisuutta. Fortum kunnioittaa muiden oikeuksia, eikä suvaitse toisen osapuolen varojen tai aineettoman pääoman laitonta käyttöä Fortumin liiketoiminnassa. TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS Fortum sitoutuu pitämään salassa niin yhtiön omat kuin liikekumppaneidenkin liikesalaisuudet sekä kaikki muut luottamukselliset liiketoimintaan liittyvät tiedot, joita saamme liiketoimintaa harjoittaessamme. Tiedostamme, että liiketoimintaan liittyvien tietojen ja liikesalaisuuksia sisältävien luottamuksellisten asiakirjojen joutuminen vääriin käsiin voi vaikuttaa haitallisesti Fortumin kilpailuasemaan, aiheuttaa taloudellisia tappioita ja johtaa luottamuksen menetykseen kumppaneidemme ja suuren yleisön taholta. LAHJOITUKSET JA SPONSOROINTI Fortumilla on konserninlaajuinen sponsorointiohjelma, josta vastaa Corporate Relations and Strategy -funktio. Sopimuksia tehdään vain kirjallisten hakemusten perusteella. Lahjoituksista päätetään kerran vuodessa osakeyhtiölain asettamissa puitteissa. Fortum ei yhtiönä tue suoraan tai välillisesti mitään poliittista puoluetta, muita poliittisia organisaatioita tai yksittäisiä poliitikkoja. Yhtiö ei myöskään osallistu minkään puolueen tai ehdokkaan vaalikampanjan rahoitukseen. Fortum ei tue uskonnollisia tai radikaaleja liikkeitä tai sellaisia liikkeitä, joista on henkilökohtaista etua Fortumin työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen. Fortum ei myöskään tue ympäristöä tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. 19

11 6 VIESTINTÄ 20 Fortum pyrkii omalta osaltaan edistämään kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Siksi Fortum osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tarvittaessa Fortum tarjoaa asiantuntijuuttaan poliittisten päätösten ja lainsäädännön valmisteluun. Fortumin viestintäperiaatteet määrittelevät, että viestintämme on ennakoivaa, avointa, sisällöltään objektiivista ja ajankohtaista. Nämä periaatteet koskevat myös edunvalvontaa. Fortumin tavoitteena on viestiä uskottavasti ja vastuullisesti kaikille sidosryhmille. Lisäksi tavoitteena on, että viestintä on kohderyhmän näkökulmasta mielekästä ja merkityksellistä. Viestinnän päämäärä on yhtiön mission ja strategian toteuttaminen. Fortumin tuotteet ja palvelut esitellään todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistossa. Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita. Ympäristöasioita koskevissa väitteissä noudatamme ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä. Fortumin osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Fortumin viestinnän ja taloudellisen raportoinnin on täytettävä Suomen laissa pörssiyhtiölle asetetut vaatimukset mukaan lukien pörssin säännöt ja määräykset sekä Euroopan unionin soveltuvien säädösten vaatimukset. Yhtiön pörssitiedotteet julkaistaan kaikille sidosryhmille samanaikaisesti. Emme kommentoi kilpailijoidemme toimia tai markkinahuhuja. Fortumia koskevia julkisia lausuntoja saavat antaa vain tähän tehtävään nimetyt henkilöt. Fortumin viestintä on ennakoivaa, avointa ja sisällöltään objektiivista. 21

12 7 ETURISTIRIIDAT 22 Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtaiset edut voivat aiheuttaa ristiriidan yhtiön etujen kanssa. Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökohtaiset suorat tai välilliset edut saattavat olla ristiriidassa yhtiön liiketoiminnan etujen kanssa. Eturistiriita syntyy, jos työntekijä tai hänen perheenjäsenensä on taloudellisesti osallisena yrityksessä, joka suoraan tai välillisesti toimii Fortumin palvelun- tai tavarantoimittajana, asiakkaana tai toimeksisaajana. Eturistiriita syntyy myös, jos työntekijä tai hänen perheenjäsenensä hyötyy vuorovaikutuksesta tällaisen yrityksen kanssa. Fortumin työntekijöinä ymmärrämme, että kaiken Fortumille tekemämme työn on koiduttava yksin Fortumin parhaaksi tavalla, johon ei liity minkäänlaisia eturistiriitoja. Eturistiriitoja voi syntyä myös liikekumppaneiden tai työtovereiden välisten henkilökohtaisten suhteiden vuoksi. Kyseisessä tilanteessa päätöksentekijän on vetäydyttävä asemastaan päättäjänä ja ilmoitettava tilanteesta esimiehille. Henkilökohtaisesta suhteesta esimiehen ja alaisen välillä on ilmoitettava esimiehille aina, kun eturistiriitatilanne voi syntyä. Eturistiriita voi vaikuttaa myös yhtiön omaisuudesta huolehtimiseen. Yleissääntönä on, että kaikkia eturistiriitatilanteita on vältettävä. Toisesta työsuhteesta, toimihenkilö- tai johtoasemasta ulkopuolisessa yrityksessä ja palkattomasta osallistumisesta hallitustyöskentelyyn on ilmoitettava esimiehille, jos asianomaisessa tehtävässä voi syntyä yhteys Fortumin liiketoimintaan. Eturistiriitoihin voi soveltaa maakohtaisia sääntöjä ja määräyksiä, mutta soveltaminen ei saa olla ristiriidassa tämän Toimintaohjeen kanssa. 23

13 8 TOIMINTAOHJEEN NOUDATTAMINEN Kaikkien Fortumin työntekijöiden on noudatettava tätä Toimintaohjetta. Jokaisen fortumlaisen on myös pyrittävä ehkäisemään mahdollisia rikkomuksia ja ilmoitettava niistä viipymättä. Esimiesten on varmistettava, että kaikki työntekijät tietävät, kuinka mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoitetaan. Vilpillisten ilmoitusten tekeminen ei ole sallittua. Kaikki Fortumissa ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan määritellyn menettelyn mukaisesti. Toimintaohjeen vastaisista toimista ilmoittaminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle. Väärinkäytösepäilyt tutkitaan luottamuksellisesti, eikä mahdollisiin seuraamus- tai kurinpitotoimiin ryhdytä ennen tutkinnan valmistumista. Toimintaohjetta rikkoneelle henkilölle aiheutuu asianmukaisia kurinpidollisia seuraamuksia. On helpompaa ehkäistä väärinkäytöksiä kuin vastata niiden seuraamuksista. Sen vuoksi Fortumin kaikkien työntekijöiden on vaalittava Toimintaohjeen mukaisia työtapoja. Jokaisen fortumlaisen on pyrittävä ehkäisemään mahdolliset rikkomukset ja ilmoitettava niistä viipymättä.

14 26 ILMOITUKSEN TEKEMINEN Mikäli sinulla on oikeaa toimintatapaa koskeva kysymys tai epäilys Toimintaohjeen vastaisesta menettelystä, ota yhteyttä esimieheesi, johtoon kuuluvaan henkilöön tai sisäiseen tarkastukseen. Voit tehdä ilmoituksen myös internetsivullamme: Konserni > Hallinto ja johtaminen > Toimintaohje Fortum ei hyväksy edellä mainittujen kanavien epäasiallista käyttöä. 27 Lisätietoja ja oheismateriaalia on saatavilla Fortumin intranetissä: Yrityksemme > Toimintaohje

15 Fortum Oyj Keilaniementie 1, Espoo PL FORTUM FINLAND puh faksi FIN

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen,

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen, Meidän tapamme toimia CSC:n toimintaohje 1. Hyvä CSC:läinen, CSC:n toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen, opetuksen, julkishallinnon ja yritysten toimintaedellytyksiä. Voittoa tavoittelemattomana

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct Fingridin toimintaperiaatteet Code of Conduct Fingridiläisyys arjen työssä Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävämme laadukas hoitaminen edellyttää

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja Rauten toimintaohje Kohtaamme päivittäisessä työssämme haasteita, jolloin on tärkeää muistaa, että paikallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toiminta

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Code of Ethics WDSF Leena Liusvaara, 27.8.2016 Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Tämä diasarja on esitetty kansallisessa tuomarikongressissa Helsingissä 27.8. Diojen tekstit perustuvat WDSF:n Code

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct , päivitetty Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct , päivitetty Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015, päivitetty 12.12.2017 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Elisan yleiset toimintaperiaatteet. (Code of Conduct)

Elisan yleiset toimintaperiaatteet. (Code of Conduct) Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) 2015 2 2 Toimitusjohtajan terveiset Toimitusjohtajan terveiset Elisan missiona on tuoda elämyksiä ja tuottavuutta. Visiomme on olla arvostettu kansainvälinen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1214/2015 12.11.2015 EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI työjärjestyksen 227 artiklan mukaisesti 11 artiklan muuttaminen (jäsenten

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

MARTELA VASTUULLISEN LIIKETAVAN PERIAATTEET Hyväksytty Martela Oyj:n hallituksessa

MARTELA VASTUULLISEN LIIKETAVAN PERIAATTEET Hyväksytty Martela Oyj:n hallituksessa Martela Oyj:n hallitus ja johtoryhmä ovat sitoutuneet kehittämään yhtiötä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, niin omistajien, asiakkaiden, henkilökunnan kuin muiden sidosryhmien odotuksiin vastaten. Vastuullisuus

Lisätiedot