Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Code of Conduct TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 Code of Conduct TOIMINTAOHJE

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME LIIKETOIMINTATAVAT YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN VIESTINTÄ ETURISTIRIIDAT TOIMINTAOHJEEN NOUDATTAMINEN... 24

3 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI 4 Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Strategiamme perustuu kestävän kehityksen periaatteille, ja uskomme, että taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tasapainoinen huomioiminen tuottaa meille kilpailuetua. Myös turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme. Fortumin työntekijöillä on huomattava vapaus hoitaa tehtäviään itsenäisesti. Tämä vapaus tuo mukanaan myös merkittävän henkilökohtaisen vastuun. Siksi on tärkeää, että me kaikki noudatamme samoja eettisiä periaatteita, missä tahansa toimimme. Toimintaohje (Code of Conduct) kokoaa nämä periaatteet yhteen. Toimintaohjeemme pohjautuu yhteisiin arvoihimme: vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys. Arvot luovat perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Lakien ja määräysten huolellinen noudattaminen ei yksin riitä, vaan meidän on varmistettava, että myös arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme. Toimimme osana yhteiskuntaa eri puolilla maailmaa ja kohtaamme päivittäin erilaisia kulttuureja ja liiketoimintatapoja. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki Fortumin työntekijät tuntevat Fortumin tavan toimia. Toimintaohje auttaa päätöksenteossa sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja määrittelee, mitä lahjomattomuus, rehellisyys ja vastuullisuus merkitsevät meille. On tärkeää, että kaikkiin mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan välittömästi. Vastuullisuuden, rehellisyyden ja eettisen liiketoiminnan periaatteista ei saa tinkiä mistään syystä. Noudattamalla Toimintaohjetta vakuutamme sidosryhmämme siitä, että he voivat luottaa meihin. Luottamus on perusta yhtiömme pitkän aikavälin menestykselle. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut Fortumin Toimintaohjeeseen ja odotan jokaisen yhtiömme työntekijän ja kaikkien Fortumin kanssa toimivien tekevän samoin. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Maaliskuu

4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET 6 7 Fortumin Toimintaohje määrittelee yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Fortum toimii maailmanlaajuisesti, ja palveluksessamme on monien eri maiden kansalaisia. Sen vuoksi toimintaamme ohjaavat sekä kansalliset että kansainväliset lait ja määräykset. Alan johtavana toimijana emme ainoastaan noudata lainsäädäntöä, vaan toimimme myös muutoin rehellisesti ja korkeimpia eettisiä liiketoimintaperiaatteita noudattaen. Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksissa määriteltyjä kansainvälisiä työelämän normeja työntekijöiden oikeuksista. Tämä Toimintaohje määrittelee ne yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Fortumin arvot luovat perustan kaikelle toiminnallemme. Kaikkien Fortumin työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja muiden Fortumin yhtiöitä edustavien tahojen odotetaan noudattavan Toimintaohjetta. Tarvittaessa noudatamme maakohtaisia säännöksiä ja asetuksia, mutta ne eivät kuitenkaan ole ristiriidassa tämän ohjeen kanssa. Uskomme, että Toimintaohjeen määrittelemä eettinen liiketoimintatapa on myös taloudellisen menestyksen edellytys.

5 YHTIÖMME ARVOT LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN Fortumin ja sen työntekijöiden toimintaa koskevat monet kansalliset ja kansainväliset lait ja määräykset. Monet tässä Toimintaohjeessa määritetyt vaatimukset perustuvat lakisääteisiin velvoitteisiin. 8 VASTUULLISUUS Tunnemme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien tarpeet. Kannamme vastuun toiminnastamme ja pyrimme parhaisiin suorituksiin. LUOVUUS Olemme oma-aloitteisia ja kannustamme toisiamme uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Kehitämme jatkuvasti itseämme ja olemme avoimia muutokselle. Fortumin työntekijöiden edellytetään toimivan maakohtaisten, kyseiseen työtehtävään vaikuttavien lakien ja määräysten mukaisesti. On tärkeää ymmärtää, että lakien ja määräysten noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia sekä juridisesti että maineemme kannalta. Fortumin kaikkien työntekijöiden on aina noudatettava lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi: työterveyteen ja -turvallisuuteen 9 työsuhteeseen ympäristönsuojeluun kilpailuoikeuteen lahjonnan vastaisuuteen arvopaperi- ja energiamarkkinoihin KUNNIOITUS REHELLISYYS Arvostamme ja tuemme toisiamme. Toimimme eettisesti ja suoraselkäisesti. Jaamme tietoa, toimimme yhdessä ja keskustelemme asioista avoimesti. Olemme luotettavia ja teemme minkä lupaamme.

6 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME - KESKINÄINEN KUNNIOITUS JA ARVOSTUS Fortum noudattaa oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia. Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä rotuun, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, sukupuoleen, ikään, kansalliseen alkuperään, äidinkieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn tai vajaakykyisyyteen katsomatta. Noudatamme järjestäytymisvapautta, yksityisyyden suojaa, työehtosopimustoimintaa, henkilöstöedustusta, työaikoja, palkanmaksua sekä pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja syrjinnän kieltämistä koskevia lakeja ja sopimuksia. Fortumin tavoitteena on taata turvallinen ja terveellinen työympäristö. Fortum on päihteetön työpaikka. Sitoudumme noudattamaan tasavertaisen kohtelun periaatetta kaikissa työsuhteita koskevissa käytännöissä, ohjeistuksissa ja menettelytavoissa. Investoimme jatkuvasti työntekijöidemme henkilökohtaiseen ja ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen yksityiselämän yhteensovittamiseen. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta yksityisyyden suojaan henkilökohtaisten tietojen osalta. Fortum käsittelee kaikkia henkilökohtaisia

7 12 tietoja luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Fortumilla on kuitenkin oikeus näiden lakien ja määräysten puitteissa rajoittaa ja valvoa liiketoimintaan liittyvien tietojen ja järjestelmien käyttöä, jotta liiketoimintaan liittyvien tietojen saatavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus voitaisiin turvata. HÄIRINTÄ TAI KIUSAAMINEN Emme hyväksy työyhteisössämme työntekijöihin, urakoitsijoihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, häirintää tai kiusaamista. Kaikenlainen sukupuolinen häirintä on kielletty Fortumissa. Kielto koskee myös kaikkia loukkaavia, yleisen moraalikäsityksen vastaisia passiivisen työpaikkahäirinnän muotoja. Näitä ovat esimerkiksi sopimattomat kuvat, asiaton kielenkäyttö, loukkaavat kirjoitukset useimmissa tapauksissa häirintä on subjektiivinen, henkilökohtainen kokemus ja kunnioitamme mielestään häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön näkemystä. OMIEN MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN JULKISESTI Fortum tunnustaa perusoikeuden sananvapauteen sekä oikeuden osallistua yksityishenkilönä poliittiseen toimintaan kunkin maan paikallisten lakien ja määräysten Arvostamme erilaisuutta, vaalimme oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua ja pyrimme tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön. 13 mukaisesti. Fortumin työntekijöinä ymmärrämme, että työntekijäasemassa ilmaisemamme mielipiteet ja näkemykset voivat mahdollisesti vahingoittaa Fortumia ja velvollisuutenamme on välttää tilanteita, jotka voivat johtaa tähän. Ymmärrämme, että osallistuessamme yksityishenkilönä poliittiseen toimintaan meidän on tehtävä selväksi, että julkituodut näkemyksemme ovat omiamme, eivätkä edusta Fortumin kantaa. Sama koskee myös muiden henkilökohtaisten mielipiteiden esittämistä julkisesti.

8 4 LIIKETOIMINTA- TAVAT PALVELUN- JA TAVARANTOIMITTAJAT, ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA Fortum noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää liiketoimintatapaa. Noudatamme reilun kilpailun periaatteita ja vältämme tilanteita, joissa omat etumme saattavat olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. Fortum, sen työntekijät tai hallituksen jäsenet eivät saa vastaanottaa sääntöjenvastaisia maksuja. Kiristys, korruptio, lahjonta sekä toimintaa tukevien maksujen ja lahjusten maksaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Fortum sitoutuu noudattamaan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, estämään veronkiertoa ja harjoittamaan liiketoimintaa vain sellaisten toimittajien ja liikekumppaneiden kanssa, jotka noudattavat soveltuvaa lainsäädäntöä ja täyttävät Fortumin vastapuolille asettamat ehdot. Riskejä vähennetään liikekumppaneiden valinta- ja hyväksymismenettelyin. Pyrimme edistämään toiminnassamme avoimuutta ja välttämään välikäsien käyttöä, ellei se ole perusteltua liiketoiminnan kannalta. Liiketoimien, joissa Fortum on osallisena, on oltava rakenteeltaan läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja.

9 SUHTEET PALVELUN- JA TAVARANTOI- MITTAJIIN 16 YHTEISTYÖ VIRKAMIESTEN JA POLIITTISTEN PÄÄTTÄJIEN KANSSA Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat yhteistyötä kuntien, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen (esim. Euroopan unionin) virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa muun muassa edunvalvonnan osalta. Kunnioitamme yksittäisten instituutioiden mahdollisia periaatteita ja ohjeita yhteistyöstä yritysten kanssa. Valtion virastojen ja viranomaisten kanssa asioitaessa noudatamme maakohtaisia ohjeita. Fortumin suhteet palvelun- ja tavarantoimittajiin perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Tämä Toimintaohje sekä erillinen Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) luovat perustan yhteistyölle. Edellytämme toimittajiemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi samaa hyvää liiketoimintatapaa kuin Fortum. Kannustamme toimitusketjumme toimittajia noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta ja edellytämme heidän vastustavan korruptiota, kunnioittavan ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän normeja sekä edistävän ympäristövastuullista toimintaa. LAHJAT JA EDUSTUS 17 Avoimuus ja eettinen liiketoiminta muodostavat perustan kaikelle vuorovaikutukselle. Emme vastaanota tai anna arvokkaita tai tavanomaisessa liiketoiminnassa kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Lahjoihin saatetaan soveltaa maakohtaisia säännöksiä ja määräyksiä, ja ne tulee myös huomioida. Emme koskaan vastaanota rahalahjoja mukaan lukien käteinen raha ja arvopaperit. Emme koskaan vastaanota tai anna lahjoja, jotka voisivat vahingoittaa Fortumin mainetta tai yleistä luottamusta Fortumiin, Fortumin työntekijöihin tai liikekumppaneihin. Emme myöskään vastaanota lahjoja toistuvasti samoilta henkilöiltä tai organisaatioilta. Osallistuminen toimittajan tai muun liikekumppanin järjestämään ulkoiseen tapahtumaan on hyväksyttävää, jos osallistumiselle on todellinen ja dokumentoitu liiketoimintaan liittyvä syy. Suosituksena on, että tällaisissa tilanteissa Fortum maksaa matka- ja majoituskustannukset.

10 5 YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN 18 Fortumin omaisuudesta huolehtiminen sekä liiketoimintaan liittyvien tietojen salassapito on jokaisen fortumlaisen vastuulla. Fortumin omaisuus ja resurssit on tarkoitettu Fortumin liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen ja yhtiön menestyksen varmistamiseen. Fortumin työntekijöinä tehtävänämme on huolehtia yhtiön omaisuudesta ja resursseista. Ymmärrämme, että Fortumin omaisuus, mukaan lukien aineeton pääoma, resurssit, tilat, rakennukset ja laitteet, on tarkoitettu liiketoiminnan tarkoituksiin. Emme saa missään tapauksessa käyttää yhtiön omaisuutta tai resursseja laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai minkäänlaisen poliittisen toiminnan tukemiseen. Sama koskee kaikkea liikekumppaneidemme hallintaamme luovuttamaa omaisuutta. Fortum kunnioittaa muiden oikeuksia, eikä suvaitse toisen osapuolen varojen tai aineettoman pääoman laitonta käyttöä Fortumin liiketoiminnassa. TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS Fortum sitoutuu pitämään salassa niin yhtiön omat kuin liikekumppaneidenkin liikesalaisuudet sekä kaikki muut luottamukselliset liiketoimintaan liittyvät tiedot, joita saamme liiketoimintaa harjoittaessamme. Tiedostamme, että liiketoimintaan liittyvien tietojen ja liikesalaisuuksia sisältävien luottamuksellisten asiakirjojen joutuminen vääriin käsiin voi vaikuttaa haitallisesti Fortumin kilpailuasemaan, aiheuttaa taloudellisia tappioita ja johtaa luottamuksen menetykseen kumppaneidemme ja suuren yleisön taholta. LAHJOITUKSET JA SPONSOROINTI Fortumilla on konserninlaajuinen sponsorointiohjelma, josta vastaa Corporate Relations and Strategy -funktio. Sopimuksia tehdään vain kirjallisten hakemusten perusteella. Lahjoituksista päätetään kerran vuodessa osakeyhtiölain asettamissa puitteissa. Fortum ei yhtiönä tue suoraan tai välillisesti mitään poliittista puoluetta, muita poliittisia organisaatioita tai yksittäisiä poliitikkoja. Yhtiö ei myöskään osallistu minkään puolueen tai ehdokkaan vaalikampanjan rahoitukseen. Fortum ei tue uskonnollisia tai radikaaleja liikkeitä tai sellaisia liikkeitä, joista on henkilökohtaista etua Fortumin työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen. Fortum ei myöskään tue ympäristöä tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. 19

11 6 VIESTINTÄ 20 Fortum pyrkii omalta osaltaan edistämään kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Siksi Fortum osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tarvittaessa Fortum tarjoaa asiantuntijuuttaan poliittisten päätösten ja lainsäädännön valmisteluun. Fortumin viestintäperiaatteet määrittelevät, että viestintämme on ennakoivaa, avointa, sisällöltään objektiivista ja ajankohtaista. Nämä periaatteet koskevat myös edunvalvontaa. Fortumin tavoitteena on viestiä uskottavasti ja vastuullisesti kaikille sidosryhmille. Lisäksi tavoitteena on, että viestintä on kohderyhmän näkökulmasta mielekästä ja merkityksellistä. Viestinnän päämäärä on yhtiön mission ja strategian toteuttaminen. Fortumin tuotteet ja palvelut esitellään todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistossa. Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita. Ympäristöasioita koskevissa väitteissä noudatamme ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä. Fortumin osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Fortumin viestinnän ja taloudellisen raportoinnin on täytettävä Suomen laissa pörssiyhtiölle asetetut vaatimukset mukaan lukien pörssin säännöt ja määräykset sekä Euroopan unionin soveltuvien säädösten vaatimukset. Yhtiön pörssitiedotteet julkaistaan kaikille sidosryhmille samanaikaisesti. Emme kommentoi kilpailijoidemme toimia tai markkinahuhuja. Fortumia koskevia julkisia lausuntoja saavat antaa vain tähän tehtävään nimetyt henkilöt. Fortumin viestintä on ennakoivaa, avointa ja sisällöltään objektiivista. 21

12 7 ETURISTIRIIDAT 22 Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtaiset edut voivat aiheuttaa ristiriidan yhtiön etujen kanssa. Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökohtaiset suorat tai välilliset edut saattavat olla ristiriidassa yhtiön liiketoiminnan etujen kanssa. Eturistiriita syntyy, jos työntekijä tai hänen perheenjäsenensä on taloudellisesti osallisena yrityksessä, joka suoraan tai välillisesti toimii Fortumin palvelun- tai tavarantoimittajana, asiakkaana tai toimeksisaajana. Eturistiriita syntyy myös, jos työntekijä tai hänen perheenjäsenensä hyötyy vuorovaikutuksesta tällaisen yrityksen kanssa. Fortumin työntekijöinä ymmärrämme, että kaiken Fortumille tekemämme työn on koiduttava yksin Fortumin parhaaksi tavalla, johon ei liity minkäänlaisia eturistiriitoja. Eturistiriitoja voi syntyä myös liikekumppaneiden tai työtovereiden välisten henkilökohtaisten suhteiden vuoksi. Kyseisessä tilanteessa päätöksentekijän on vetäydyttävä asemastaan päättäjänä ja ilmoitettava tilanteesta esimiehille. Henkilökohtaisesta suhteesta esimiehen ja alaisen välillä on ilmoitettava esimiehille aina, kun eturistiriitatilanne voi syntyä. Eturistiriita voi vaikuttaa myös yhtiön omaisuudesta huolehtimiseen. Yleissääntönä on, että kaikkia eturistiriitatilanteita on vältettävä. Toisesta työsuhteesta, toimihenkilö- tai johtoasemasta ulkopuolisessa yrityksessä ja palkattomasta osallistumisesta hallitustyöskentelyyn on ilmoitettava esimiehille, jos asianomaisessa tehtävässä voi syntyä yhteys Fortumin liiketoimintaan. Eturistiriitoihin voi soveltaa maakohtaisia sääntöjä ja määräyksiä, mutta soveltaminen ei saa olla ristiriidassa tämän Toimintaohjeen kanssa. 23

13 8 TOIMINTAOHJEEN NOUDATTAMINEN Kaikkien Fortumin työntekijöiden on noudatettava tätä Toimintaohjetta. Jokaisen fortumlaisen on myös pyrittävä ehkäisemään mahdollisia rikkomuksia ja ilmoitettava niistä viipymättä. Esimiesten on varmistettava, että kaikki työntekijät tietävät, kuinka mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoitetaan. Vilpillisten ilmoitusten tekeminen ei ole sallittua. Kaikki Fortumissa ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan määritellyn menettelyn mukaisesti. Toimintaohjeen vastaisista toimista ilmoittaminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle. Väärinkäytösepäilyt tutkitaan luottamuksellisesti, eikä mahdollisiin seuraamus- tai kurinpitotoimiin ryhdytä ennen tutkinnan valmistumista. Toimintaohjetta rikkoneelle henkilölle aiheutuu asianmukaisia kurinpidollisia seuraamuksia. On helpompaa ehkäistä väärinkäytöksiä kuin vastata niiden seuraamuksista. Sen vuoksi Fortumin kaikkien työntekijöiden on vaalittava Toimintaohjeen mukaisia työtapoja. Jokaisen fortumlaisen on pyrittävä ehkäisemään mahdolliset rikkomukset ja ilmoitettava niistä viipymättä.

14 26 ILMOITUKSEN TEKEMINEN Mikäli sinulla on oikeaa toimintatapaa koskeva kysymys tai epäilys Toimintaohjeen vastaisesta menettelystä, ota yhteyttä esimieheesi, johtoon kuuluvaan henkilöön tai sisäiseen tarkastukseen. Voit tehdä ilmoituksen myös internetsivullamme: Konserni > Hallinto ja johtaminen > Toimintaohje Fortum ei hyväksy edellä mainittujen kanavien epäasiallista käyttöä. 27 Lisätietoja ja oheismateriaalia on saatavilla Fortumin intranetissä: Yrityksemme > Toimintaohje

15 Fortum Oyj Keilaniementie 1, Espoo PL FORTUM FINLAND puh faksi FIN

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen,

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen, Meidän tapamme toimia CSC:n toimintaohje 1. Hyvä CSC:läinen, CSC:n toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen, opetuksen, julkishallinnon ja yritysten toimintaedellytyksiä. Voittoa tavoittelemattomana

Lisätiedot

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct Fingridin toimintaperiaatteet Code of Conduct Fingridiläisyys arjen työssä Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävämme laadukas hoitaminen edellyttää

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vastuulliset toimintatapamme

Vastuulliset toimintatapamme Vastuulliset toimintatapamme Keskon muodostavat Kesko Oyj tytäryhtiöineen. - 2 - SISÄLTÖ Toimintamme periaatteet Yhteiset periaatteet jokaisessa toimintamaassa Vastuumme on kansainvälistä Vastuullisuus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGINHALLITUKSEN EETTISET OHJEET

KIURUVEDEN KAUPUNGINHALLITUKSEN EETTISET OHJEET KIURUVEDEN KAUPUNGINHALLITUKSEN EETTISET OHJEET Kaupunginhallitus 9.1.2017 19 Tekijä: Va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen 1. JOHDANTO Kaupungin johtamisella tarkoitetaan vastuun kantamista ja hallintaa

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet

Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet Dokumentin nimi: Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet Dokumentin hyväksyjä: Ramirent Oyj:n hallitus Dokumentin omistaja: Ramirent Risk

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Tämä Black Boxin liiketoiminnan eettinen säännöstö sitoo meitä kaikkia. Sen tarkoituksena on antaa jokaiselle tietoa ja opastusta hyväksyttävän

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Tahdomme menestyä Toimimme asiakasläheisesti Onnistumme yhdessä

Tahdomme menestyä Toimimme asiakasläheisesti Onnistumme yhdessä Tahdomme menestyä Toimimme asiakasläheisesti Onnistumme yhdessä 1 Patrian eettinen tapa toimia Eettinen toiminta ja sen jatkuva kehittäminen on tärkeätä kaikessa kansainvälisessä liiketoiminnassa, mutta

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot