Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Code of Conduct TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 Code of Conduct TOIMINTAOHJE

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME LIIKETOIMINTATAVAT YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN VIESTINTÄ ETURISTIRIIDAT TOIMINTAOHJEEN NOUDATTAMINEN... 24

3 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI 4 Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Strategiamme perustuu kestävän kehityksen periaatteille, ja uskomme, että taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tasapainoinen huomioiminen tuottaa meille kilpailuetua. Myös turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme. Fortumin työntekijöillä on huomattava vapaus hoitaa tehtäviään itsenäisesti. Tämä vapaus tuo mukanaan myös merkittävän henkilökohtaisen vastuun. Siksi on tärkeää, että me kaikki noudatamme samoja eettisiä periaatteita, missä tahansa toimimme. Toimintaohje (Code of Conduct) kokoaa nämä periaatteet yhteen. Toimintaohjeemme pohjautuu yhteisiin arvoihimme: vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys. Arvot luovat perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Lakien ja määräysten huolellinen noudattaminen ei yksin riitä, vaan meidän on varmistettava, että myös arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme. Toimimme osana yhteiskuntaa eri puolilla maailmaa ja kohtaamme päivittäin erilaisia kulttuureja ja liiketoimintatapoja. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki Fortumin työntekijät tuntevat Fortumin tavan toimia. Toimintaohje auttaa päätöksenteossa sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja määrittelee, mitä lahjomattomuus, rehellisyys ja vastuullisuus merkitsevät meille. On tärkeää, että kaikkiin mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan välittömästi. Vastuullisuuden, rehellisyyden ja eettisen liiketoiminnan periaatteista ei saa tinkiä mistään syystä. Noudattamalla Toimintaohjetta vakuutamme sidosryhmämme siitä, että he voivat luottaa meihin. Luottamus on perusta yhtiömme pitkän aikavälin menestykselle. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut Fortumin Toimintaohjeeseen ja odotan jokaisen yhtiömme työntekijän ja kaikkien Fortumin kanssa toimivien tekevän samoin. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Maaliskuu

4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET 6 7 Fortumin Toimintaohje määrittelee yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Fortum toimii maailmanlaajuisesti, ja palveluksessamme on monien eri maiden kansalaisia. Sen vuoksi toimintaamme ohjaavat sekä kansalliset että kansainväliset lait ja määräykset. Alan johtavana toimijana emme ainoastaan noudata lainsäädäntöä, vaan toimimme myös muutoin rehellisesti ja korkeimpia eettisiä liiketoimintaperiaatteita noudattaen. Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksissa määriteltyjä kansainvälisiä työelämän normeja työntekijöiden oikeuksista. Tämä Toimintaohje määrittelee ne yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Fortumin arvot luovat perustan kaikelle toiminnallemme. Kaikkien Fortumin työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja muiden Fortumin yhtiöitä edustavien tahojen odotetaan noudattavan Toimintaohjetta. Tarvittaessa noudatamme maakohtaisia säännöksiä ja asetuksia, mutta ne eivät kuitenkaan ole ristiriidassa tämän ohjeen kanssa. Uskomme, että Toimintaohjeen määrittelemä eettinen liiketoimintatapa on myös taloudellisen menestyksen edellytys.

5 YHTIÖMME ARVOT LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN Fortumin ja sen työntekijöiden toimintaa koskevat monet kansalliset ja kansainväliset lait ja määräykset. Monet tässä Toimintaohjeessa määritetyt vaatimukset perustuvat lakisääteisiin velvoitteisiin. 8 VASTUULLISUUS Tunnemme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien tarpeet. Kannamme vastuun toiminnastamme ja pyrimme parhaisiin suorituksiin. LUOVUUS Olemme oma-aloitteisia ja kannustamme toisiamme uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Kehitämme jatkuvasti itseämme ja olemme avoimia muutokselle. Fortumin työntekijöiden edellytetään toimivan maakohtaisten, kyseiseen työtehtävään vaikuttavien lakien ja määräysten mukaisesti. On tärkeää ymmärtää, että lakien ja määräysten noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia sekä juridisesti että maineemme kannalta. Fortumin kaikkien työntekijöiden on aina noudatettava lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi: työterveyteen ja -turvallisuuteen 9 työsuhteeseen ympäristönsuojeluun kilpailuoikeuteen lahjonnan vastaisuuteen arvopaperi- ja energiamarkkinoihin KUNNIOITUS REHELLISYYS Arvostamme ja tuemme toisiamme. Toimimme eettisesti ja suoraselkäisesti. Jaamme tietoa, toimimme yhdessä ja keskustelemme asioista avoimesti. Olemme luotettavia ja teemme minkä lupaamme.

6 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME - KESKINÄINEN KUNNIOITUS JA ARVOSTUS Fortum noudattaa oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia. Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä rotuun, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, sukupuoleen, ikään, kansalliseen alkuperään, äidinkieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn tai vajaakykyisyyteen katsomatta. Noudatamme järjestäytymisvapautta, yksityisyyden suojaa, työehtosopimustoimintaa, henkilöstöedustusta, työaikoja, palkanmaksua sekä pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja syrjinnän kieltämistä koskevia lakeja ja sopimuksia. Fortumin tavoitteena on taata turvallinen ja terveellinen työympäristö. Fortum on päihteetön työpaikka. Sitoudumme noudattamaan tasavertaisen kohtelun periaatetta kaikissa työsuhteita koskevissa käytännöissä, ohjeistuksissa ja menettelytavoissa. Investoimme jatkuvasti työntekijöidemme henkilökohtaiseen ja ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen yksityiselämän yhteensovittamiseen. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta yksityisyyden suojaan henkilökohtaisten tietojen osalta. Fortum käsittelee kaikkia henkilökohtaisia

7 12 tietoja luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Fortumilla on kuitenkin oikeus näiden lakien ja määräysten puitteissa rajoittaa ja valvoa liiketoimintaan liittyvien tietojen ja järjestelmien käyttöä, jotta liiketoimintaan liittyvien tietojen saatavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus voitaisiin turvata. HÄIRINTÄ TAI KIUSAAMINEN Emme hyväksy työyhteisössämme työntekijöihin, urakoitsijoihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, häirintää tai kiusaamista. Kaikenlainen sukupuolinen häirintä on kielletty Fortumissa. Kielto koskee myös kaikkia loukkaavia, yleisen moraalikäsityksen vastaisia passiivisen työpaikkahäirinnän muotoja. Näitä ovat esimerkiksi sopimattomat kuvat, asiaton kielenkäyttö, loukkaavat kirjoitukset useimmissa tapauksissa häirintä on subjektiivinen, henkilökohtainen kokemus ja kunnioitamme mielestään häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön näkemystä. OMIEN MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN JULKISESTI Fortum tunnustaa perusoikeuden sananvapauteen sekä oikeuden osallistua yksityishenkilönä poliittiseen toimintaan kunkin maan paikallisten lakien ja määräysten Arvostamme erilaisuutta, vaalimme oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua ja pyrimme tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön. 13 mukaisesti. Fortumin työntekijöinä ymmärrämme, että työntekijäasemassa ilmaisemamme mielipiteet ja näkemykset voivat mahdollisesti vahingoittaa Fortumia ja velvollisuutenamme on välttää tilanteita, jotka voivat johtaa tähän. Ymmärrämme, että osallistuessamme yksityishenkilönä poliittiseen toimintaan meidän on tehtävä selväksi, että julkituodut näkemyksemme ovat omiamme, eivätkä edusta Fortumin kantaa. Sama koskee myös muiden henkilökohtaisten mielipiteiden esittämistä julkisesti.

8 4 LIIKETOIMINTA- TAVAT PALVELUN- JA TAVARANTOIMITTAJAT, ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA Fortum noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää liiketoimintatapaa. Noudatamme reilun kilpailun periaatteita ja vältämme tilanteita, joissa omat etumme saattavat olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. Fortum, sen työntekijät tai hallituksen jäsenet eivät saa vastaanottaa sääntöjenvastaisia maksuja. Kiristys, korruptio, lahjonta sekä toimintaa tukevien maksujen ja lahjusten maksaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Fortum sitoutuu noudattamaan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, estämään veronkiertoa ja harjoittamaan liiketoimintaa vain sellaisten toimittajien ja liikekumppaneiden kanssa, jotka noudattavat soveltuvaa lainsäädäntöä ja täyttävät Fortumin vastapuolille asettamat ehdot. Riskejä vähennetään liikekumppaneiden valinta- ja hyväksymismenettelyin. Pyrimme edistämään toiminnassamme avoimuutta ja välttämään välikäsien käyttöä, ellei se ole perusteltua liiketoiminnan kannalta. Liiketoimien, joissa Fortum on osallisena, on oltava rakenteeltaan läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja.

9 SUHTEET PALVELUN- JA TAVARANTOI- MITTAJIIN 16 YHTEISTYÖ VIRKAMIESTEN JA POLIITTISTEN PÄÄTTÄJIEN KANSSA Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat yhteistyötä kuntien, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen (esim. Euroopan unionin) virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa muun muassa edunvalvonnan osalta. Kunnioitamme yksittäisten instituutioiden mahdollisia periaatteita ja ohjeita yhteistyöstä yritysten kanssa. Valtion virastojen ja viranomaisten kanssa asioitaessa noudatamme maakohtaisia ohjeita. Fortumin suhteet palvelun- ja tavarantoimittajiin perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Tämä Toimintaohje sekä erillinen Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) luovat perustan yhteistyölle. Edellytämme toimittajiemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi samaa hyvää liiketoimintatapaa kuin Fortum. Kannustamme toimitusketjumme toimittajia noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta ja edellytämme heidän vastustavan korruptiota, kunnioittavan ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän normeja sekä edistävän ympäristövastuullista toimintaa. LAHJAT JA EDUSTUS 17 Avoimuus ja eettinen liiketoiminta muodostavat perustan kaikelle vuorovaikutukselle. Emme vastaanota tai anna arvokkaita tai tavanomaisessa liiketoiminnassa kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Lahjoihin saatetaan soveltaa maakohtaisia säännöksiä ja määräyksiä, ja ne tulee myös huomioida. Emme koskaan vastaanota rahalahjoja mukaan lukien käteinen raha ja arvopaperit. Emme koskaan vastaanota tai anna lahjoja, jotka voisivat vahingoittaa Fortumin mainetta tai yleistä luottamusta Fortumiin, Fortumin työntekijöihin tai liikekumppaneihin. Emme myöskään vastaanota lahjoja toistuvasti samoilta henkilöiltä tai organisaatioilta. Osallistuminen toimittajan tai muun liikekumppanin järjestämään ulkoiseen tapahtumaan on hyväksyttävää, jos osallistumiselle on todellinen ja dokumentoitu liiketoimintaan liittyvä syy. Suosituksena on, että tällaisissa tilanteissa Fortum maksaa matka- ja majoituskustannukset.

10 5 YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN 18 Fortumin omaisuudesta huolehtiminen sekä liiketoimintaan liittyvien tietojen salassapito on jokaisen fortumlaisen vastuulla. Fortumin omaisuus ja resurssit on tarkoitettu Fortumin liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen ja yhtiön menestyksen varmistamiseen. Fortumin työntekijöinä tehtävänämme on huolehtia yhtiön omaisuudesta ja resursseista. Ymmärrämme, että Fortumin omaisuus, mukaan lukien aineeton pääoma, resurssit, tilat, rakennukset ja laitteet, on tarkoitettu liiketoiminnan tarkoituksiin. Emme saa missään tapauksessa käyttää yhtiön omaisuutta tai resursseja laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai minkäänlaisen poliittisen toiminnan tukemiseen. Sama koskee kaikkea liikekumppaneidemme hallintaamme luovuttamaa omaisuutta. Fortum kunnioittaa muiden oikeuksia, eikä suvaitse toisen osapuolen varojen tai aineettoman pääoman laitonta käyttöä Fortumin liiketoiminnassa. TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS Fortum sitoutuu pitämään salassa niin yhtiön omat kuin liikekumppaneidenkin liikesalaisuudet sekä kaikki muut luottamukselliset liiketoimintaan liittyvät tiedot, joita saamme liiketoimintaa harjoittaessamme. Tiedostamme, että liiketoimintaan liittyvien tietojen ja liikesalaisuuksia sisältävien luottamuksellisten asiakirjojen joutuminen vääriin käsiin voi vaikuttaa haitallisesti Fortumin kilpailuasemaan, aiheuttaa taloudellisia tappioita ja johtaa luottamuksen menetykseen kumppaneidemme ja suuren yleisön taholta. LAHJOITUKSET JA SPONSOROINTI Fortumilla on konserninlaajuinen sponsorointiohjelma, josta vastaa Corporate Relations and Strategy -funktio. Sopimuksia tehdään vain kirjallisten hakemusten perusteella. Lahjoituksista päätetään kerran vuodessa osakeyhtiölain asettamissa puitteissa. Fortum ei yhtiönä tue suoraan tai välillisesti mitään poliittista puoluetta, muita poliittisia organisaatioita tai yksittäisiä poliitikkoja. Yhtiö ei myöskään osallistu minkään puolueen tai ehdokkaan vaalikampanjan rahoitukseen. Fortum ei tue uskonnollisia tai radikaaleja liikkeitä tai sellaisia liikkeitä, joista on henkilökohtaista etua Fortumin työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen. Fortum ei myöskään tue ympäristöä tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. 19

11 6 VIESTINTÄ 20 Fortum pyrkii omalta osaltaan edistämään kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Siksi Fortum osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tarvittaessa Fortum tarjoaa asiantuntijuuttaan poliittisten päätösten ja lainsäädännön valmisteluun. Fortumin viestintäperiaatteet määrittelevät, että viestintämme on ennakoivaa, avointa, sisällöltään objektiivista ja ajankohtaista. Nämä periaatteet koskevat myös edunvalvontaa. Fortumin tavoitteena on viestiä uskottavasti ja vastuullisesti kaikille sidosryhmille. Lisäksi tavoitteena on, että viestintä on kohderyhmän näkökulmasta mielekästä ja merkityksellistä. Viestinnän päämäärä on yhtiön mission ja strategian toteuttaminen. Fortumin tuotteet ja palvelut esitellään todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistossa. Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita. Ympäristöasioita koskevissa väitteissä noudatamme ympäristömarkkinoinnista annettuja säädöksiä. Fortumin osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Fortumin viestinnän ja taloudellisen raportoinnin on täytettävä Suomen laissa pörssiyhtiölle asetetut vaatimukset mukaan lukien pörssin säännöt ja määräykset sekä Euroopan unionin soveltuvien säädösten vaatimukset. Yhtiön pörssitiedotteet julkaistaan kaikille sidosryhmille samanaikaisesti. Emme kommentoi kilpailijoidemme toimia tai markkinahuhuja. Fortumia koskevia julkisia lausuntoja saavat antaa vain tähän tehtävään nimetyt henkilöt. Fortumin viestintä on ennakoivaa, avointa ja sisällöltään objektiivista. 21

12 7 ETURISTIRIIDAT 22 Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtaiset edut voivat aiheuttaa ristiriidan yhtiön etujen kanssa. Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökohtaiset suorat tai välilliset edut saattavat olla ristiriidassa yhtiön liiketoiminnan etujen kanssa. Eturistiriita syntyy, jos työntekijä tai hänen perheenjäsenensä on taloudellisesti osallisena yrityksessä, joka suoraan tai välillisesti toimii Fortumin palvelun- tai tavarantoimittajana, asiakkaana tai toimeksisaajana. Eturistiriita syntyy myös, jos työntekijä tai hänen perheenjäsenensä hyötyy vuorovaikutuksesta tällaisen yrityksen kanssa. Fortumin työntekijöinä ymmärrämme, että kaiken Fortumille tekemämme työn on koiduttava yksin Fortumin parhaaksi tavalla, johon ei liity minkäänlaisia eturistiriitoja. Eturistiriitoja voi syntyä myös liikekumppaneiden tai työtovereiden välisten henkilökohtaisten suhteiden vuoksi. Kyseisessä tilanteessa päätöksentekijän on vetäydyttävä asemastaan päättäjänä ja ilmoitettava tilanteesta esimiehille. Henkilökohtaisesta suhteesta esimiehen ja alaisen välillä on ilmoitettava esimiehille aina, kun eturistiriitatilanne voi syntyä. Eturistiriita voi vaikuttaa myös yhtiön omaisuudesta huolehtimiseen. Yleissääntönä on, että kaikkia eturistiriitatilanteita on vältettävä. Toisesta työsuhteesta, toimihenkilö- tai johtoasemasta ulkopuolisessa yrityksessä ja palkattomasta osallistumisesta hallitustyöskentelyyn on ilmoitettava esimiehille, jos asianomaisessa tehtävässä voi syntyä yhteys Fortumin liiketoimintaan. Eturistiriitoihin voi soveltaa maakohtaisia sääntöjä ja määräyksiä, mutta soveltaminen ei saa olla ristiriidassa tämän Toimintaohjeen kanssa. 23

13 8 TOIMINTAOHJEEN NOUDATTAMINEN Kaikkien Fortumin työntekijöiden on noudatettava tätä Toimintaohjetta. Jokaisen fortumlaisen on myös pyrittävä ehkäisemään mahdollisia rikkomuksia ja ilmoitettava niistä viipymättä. Esimiesten on varmistettava, että kaikki työntekijät tietävät, kuinka mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoitetaan. Vilpillisten ilmoitusten tekeminen ei ole sallittua. Kaikki Fortumissa ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan määritellyn menettelyn mukaisesti. Toimintaohjeen vastaisista toimista ilmoittaminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle. Väärinkäytösepäilyt tutkitaan luottamuksellisesti, eikä mahdollisiin seuraamus- tai kurinpitotoimiin ryhdytä ennen tutkinnan valmistumista. Toimintaohjetta rikkoneelle henkilölle aiheutuu asianmukaisia kurinpidollisia seuraamuksia. On helpompaa ehkäistä väärinkäytöksiä kuin vastata niiden seuraamuksista. Sen vuoksi Fortumin kaikkien työntekijöiden on vaalittava Toimintaohjeen mukaisia työtapoja. Jokaisen fortumlaisen on pyrittävä ehkäisemään mahdolliset rikkomukset ja ilmoitettava niistä viipymättä.

14 26 ILMOITUKSEN TEKEMINEN Mikäli sinulla on oikeaa toimintatapaa koskeva kysymys tai epäilys Toimintaohjeen vastaisesta menettelystä, ota yhteyttä esimieheesi, johtoon kuuluvaan henkilöön tai sisäiseen tarkastukseen. Voit tehdä ilmoituksen myös internetsivullamme: Konserni > Hallinto ja johtaminen > Toimintaohje Fortum ei hyväksy edellä mainittujen kanavien epäasiallista käyttöä. 27 Lisätietoja ja oheismateriaalia on saatavilla Fortumin intranetissä: Yrityksemme > Toimintaohje

15 Fortum Oyj Keilaniementie 1, Espoo PL FORTUM FINLAND puh faksi FIN

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet 4.11.2013 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen,

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen, Meidän tapamme toimia CSC:n toimintaohje 1. Hyvä CSC:läinen, CSC:n toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen, opetuksen, julkishallinnon ja yritysten toimintaedellytyksiä. Voittoa tavoittelemattomana

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Elisan yleiset toimintaperiaatteet. (Code of Conduct)

Elisan yleiset toimintaperiaatteet. (Code of Conduct) Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) 2015 2 2 Toimitusjohtajan terveiset Toimitusjohtajan terveiset Elisan missiona on tuoda elämyksiä ja tuottavuutta. Visiomme on olla arvostettu kansainvälinen

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Arvot Visio Eettiset periaatteet

Arvot Visio Eettiset periaatteet Arvot Visio Eettiset periaatteet Strategiaohjelma linjaa neljän vuoden tavoitteet ja tehtävät Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingille strategiaohjelman vuosiksi 2013 2016 kokouksessaan 24.4.2013. Strategiaohjelmassa

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy - Eettiset toimintaperiaatteet Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET 2 ESITTELY Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Vastuulliset toimintatapamme

Vastuulliset toimintatapamme Vastuulliset toimintatapamme Keskon muodostavat Kesko Oyj tytäryhtiöineen. - 2 - SISÄLTÖ Toimintamme periaatteet Yhteiset periaatteet jokaisessa toimintamaassa Vastuumme on kansainvälistä Vastuullisuus

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

GASUMIN TOIMINNAN PERUSTA

GASUMIN TOIMINNAN PERUSTA GASUMIN TOIMINNAN PERUSTA TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI Gasumin toiminta perustuu strategiaan, jonka visio on Pohjoismainen kaasuekosysteemi kestävän kehityksen edistäjänä. Strategiamme toteutus edellyttää meiltä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. henkilöstölle

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. henkilöstölle EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME henkilöstölle 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Code of Business Conduct (Hyvän liiketoimintatavan opas) Lainmukaisen toiminnan perusteet

Code of Business Conduct (Hyvän liiketoimintatavan opas) Lainmukaisen toiminnan perusteet Code of Business Conduct (Hyvän liiketoimintatavan opas) Lainmukaisen toiminnan perusteet 2 Code of Business Conduct Esipuhe Hyvät yhteistyökumppanit Yhtiömme on kehittynyt Robert Boschin vuonna 1886 perustamasta

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Oikeudelliset kysymykset. Tuottajan etiikka - essee. Ulla Viskari-Perttu

Oikeudelliset kysymykset. Tuottajan etiikka - essee. Ulla Viskari-Perttu Oikeudelliset kysymykset Tuottajan etiikka - essee Ulla Viskari-Perttu Oikeudelliset kysymykset 1/2 Lehtori Juha Iso-Aho Humanistinen ammattikorkeakoulu 2 TUOTTAJAN ETIIKKA Mitä eettisyys merkitsee kulttuurituotannossa?

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Addtech AB. Toimintaohjeet

Addtech AB. Toimintaohjeet Addtech AB Toimintaohjeet Johdanto Addtech on teknisen kaupan alalla toimiva konserni, joka tuo valmistajan asiakkalle sekä teknistä että taloudellista lisäarvoa. Konserni toimii tietyillä korkeateknologisten

Lisätiedot

lääketieteessä seminaari 28.3.2012

lääketieteessä seminaari 28.3.2012 Avoimuus Lisää tähän otsikko ja sidonnaisuudet lääketieteessä seminaari 28.3.2012 PK-johtaja Pentti Mäkinen Miksi sidonnaisuudet ovat ongelma Päätöksenteon riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaaminen

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot