LOHI LAATOKALTA LATVAVESILLE. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHI LAATOKALTA LATVAVESILLE. Loppuraportti"

Transkriptio

1 1 LOHI LAATOKALTA LATVAVESILLE Loppuraportti

2 2 TIIVISTELMÄ Toimenpiteet: Lohen ja taimenen emokalapyynti ja siirrot voimaloiden yläpuolisille kunnostetuille koskialueille, joissa kutu ja poikastuotanto on mahdollista. Taimenkannan palautus Lohiojaan. Kalataloudellisten kunnostusten suunnittelu ja toteuttaminen Hiitolanjoen vesistöalueella (Ali-Juvankoski, Rapukoski, Silamusjoki, Sarajoki ja Lohioja). Kalataloudelliset tutkimukset Suomessa ja Venäjällä. Esiselvitys kalatien mahdollisuudesta Torsanjoen Kurunkoskeen. Venäläisten kontaktien luominen ja ylläpito. Kangaskosken alueen yleissuunnitelma. Tuloksia: Ylisiirrettyjä nousukaloja saatiin yhteensä 22 kpl. Näistä lohia 4 ja järvitaimenia 18. Taimenista suurin osa oli kookkaita naaraita, joten järvitaimenen osalta ylisiirto onnistui hyvin. Lohiojaan siirrettiin 80 eri ikäistä taimenta vesistöalueen joista, joissa on alkuperäinen taimenkanta. Kunnostuksien ansiosta lohikaloille soveltuvien lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden määrä kasvoi merkittävästi. Kunnostussunnitelmat Sarajokeen ja Lohiojaan. Sähkökalastuksilla saatiin tärkeää tietoa lohikalojen poikastiheyksistä Suomessa ja Venäjällä ja löydettiin uusi taimenpuro vesistöalueen Suomen puoleisilta osilta. Kalatien esiselvitys Torsanjoen Kurunkoskeen. Kangaskosken alueen yleissuunnitelma. Venäläisten kontaktien luominen ja ylläpito. Rahoitus: Julkisen rahoituksen lisäksi (Kaakkois-Suomi Venäjä Naapuruusohjelma & MMM) hanketta rahoitti Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Rautjärven kunta, Rautjärven kalastusalue ja Rautjärven Torsansalon osakaskunta. Muita kumppaneita olivat Änkilän osakaskunta, Koitsanlahden osakaskunta, Hiitolan kunta, Ympäristökeskus sekä riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

3 3 1. Hankkeen nimi, toteuttaja ja EU-rakennerahasto Hanke: LOHI Laatokalta latvavesille Hankkeen toteuttaja: Hiitolanjoki-yhdistys ry Yhteyshenkilö: Matti Vaittinen Puhelin: EU-rakennerahasto: Kaakkois-Suomi Venäjä naapuruusohjelma 2. Hankkeen eteneminen Lohi Laatokalta latvavesille hanke on eteni pääosin alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan lisättiin kalataloudellisten selvitysten suorittaminen myös Suomen puolella. Suomen puolella suoritettiin sähkökoekalastuksia ja sukelluksia. Näillä toimilla saatiin tietoa lohikalojen levinneisyydestä ja poikastiheyksistä. Hankeen käytännön toimien kannalta talkooväki oli ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Emokalapyyntien ja koskikunnostusten toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman motivoituneita ja päteviä talkoomiehiä. Myös kaikki hankkeen kumppanit auttoivat omalta osaltaan hankkeen läpi viemistä.

4 4 Kuva 1. Talkoomiehiä tauolla. Koskikunnostuksen lomassa rannalle muurattiin nuotiopaikka. 3. Tehtävät ja tulokset 3.1. Emokalapyynti ja kalojen siirrot Laatokasta nousevien järvilohien ja taimenten emopyynnit aloitettiin toukokuussa ja niitä jatkettiin noin kuukauden ajan. Pyynti täytyi keskeyttää kovimpien helteiden ajaksi, koska lämpimässä vedessä kalat rasittuvat helposti ja voivat kuolla pyynnin ja ylisiirron rasituksiin. Pyynnit käynnistettiin uudelleen syyskuussa ja ne päätettiin marraskuun alussa, kun kalat aloittivat kutunsa. Järvilohia ja taimenia pyydettiin Kangaskoskelta ja saaliiksi saadut kalat siirrettiin voimaloiden yläpuolisille lisääntymis- ja poikastuotantoalueille. Istutuspaikaksi valittiin Uudensillankoski ja Silamusjoki. Istutuspaikoilta kaloilla oli vapaa pääsy Hiitolanjokea ylävirtaan aina Juankoskelle saakka sekä Torsanjärven reitille Kurunkosken padon alapuolelle saakka (hankkeessa laadittiin esiselvitys kalatien mahdollisuudesta Kurunkosken patoon). Emokalapyynnissä käytettiin vapavälineitä, haaveja, lippoa ja verkkoja. Kangaskosken vanhasta koskiuomasta saatiin ohijuoksutusten jälkeen nousukaloja pelkän haavin ja lipon avulla.

5 5 Kuva 2. Saaliiksi saadut emokalat siirrettiin sumppuun odottamaan siirtoa latvavesille. Kuvassa Laatokan lohi (naaras). Kuva 3. Emokalat vaputettiin Uudensillankoskeen.

6 6 Laatokasta nousevien lohikalojen lisäksi pyydettiin Silamusjoen, Torsanjoen ja Lohijoen taimenia siirrettäviksi Lohiojaan, jonka taimenkanta on mitä todennäköisimmin kadonnut. Siirroilla pyritään muodostamaan uusi taimenkanta Lohiojaan. Pitkällä ja monimuotoisella Lohiojalla on potentiaalia tuottaa huomattavia määriä taimenia myös vesistön alapuolisiin osiin, aina Laatokkaan saakka. Siirrettävät emokalat pyydettiin vapavälinein. Emopyynneissä tarvittavia välineitä teetettiin Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kalatalouden koulutuslinjalla (hankinnat kilpailutettiin) ja lainattiin riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta. Muita vähäisempiä tarvikehankintoja tehtiin tarpeen vaatiessa. Käytännön työt hoiti projektipäällikkö yhteistyössä talkooväen kanssa. Tuloksia: Kangaskoskelta pyydettiin yhteensä 22 Laatokasta noussutta lohikalaa. Näistä neljä oli järvilohia ja loput 18 taimenia. Taimenista suurin osa oli kookkaita naaraita, joten järvitaimenen osalta ylisiirto onnistui hyvin. Järvilohien määrään jäi toivomisen varaa, mutta kauden aikana saatiin runsaasti tietoa ja taitoa, joita voidaan hyödyntää tulevina vuosina. Järvilohia kuitenkin nousi melko runsaasti Kangaskoskelle, mutta parhaan nousun aikana veden lämpötila nousi niin korkeaksi, että pyynti oli pakko keskeyttää. Lohikalat eivät kestä pyynnin ja siirron aiheuttamia rasituksia lämpimässä ja vähähappisessa vedessä. Vapaaajankalastajat pystyivät tietenkin jatkamaan kalastustaan ja saivatkin runsaasti lohia. Syksyyn mennessä suurin osa lohista oli siis pyydetty pois ja uusia parvia ei enää Suomen puolelle noussut. Lohiojaan siirrettiin yhteensä 80 eri ikäluokkaa edustavaa taimenta. Kalojen koko vaihteli välillä senttiä. Suuri osa kaloista oli jo kutukypsiä, sillä Silamus- ja Torsan- ja Lohijoen taimenet tulevat sukukypsiksi huomattavasti Laatokan lohikaloja aikaisemmin. Naarastaimenetkin voivat olla kutukypsiä reilusti alle 40 sentin pituisina.

7 7 Kuva 4. Pöntöllinen taimenia matkalla Lohiojaan. Suurella todennäköisyydellä Lohiojaan muodostuu jälleen taimenkanta, joka tuottaa merkittävän määrän taimenia vesistöalueelle. Tulevina vuosina kantaa voidaan vahvistaa uusilla siirtoistutuksilla, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Kannan kehittymistä tullaan seuraamaan koekalastuksin Kalataloudelliset selvitykset ja kontaktien luominen Venäjän puoleisella jokiosuudella Hiitolanjoen tulevaisuutta ajatellen oli tärkeää luoda hyvät suhteet Venäjälle maiden välistä yhteistyötä varten. Pääosa Hiitolanjoesta virtaa Venäjän puolella, mutta latvavesien tärkeät lisääntymisalueet ovat Suomen puolella, joten yhteistyötä tarvitaan. Venäjän puolella suoritettiin sähkökoekalastuksia sekä suomalaisten, että venäläisten toimesta (kts kappale 3.9.). Näiden koekalastusten tulosten perusteella voidaan arvioida lohikalojen poikastiheyksiä Hiitolanjoessa. Karjalan tasavallan kalantutkimuslaitoksen tutkija Igor Shurov laati sähkökalastuksista sekä muista tutkimuksista (mm loistutkimus) LLLhankkeelle tutkimusraportin.

8 8 Kuva 5. Sähkökalastusta Syrjäkoskella. Osion koordinoinnin hoiti projektipäällikkö. Apuna toimi Markku Kaukoranta rajavesikomissiosta. Apuna toimivat myös riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Kaakkois-Suomen te- ja ympäristökeskuksen virkamiehet. Tuloksia: Hankkeen aikana on luotu ja pidetty yllä tärkeitä yhteistyösiteitä venäläisiin kumppaneihin, kuten Karjalan tasavallan kalantutkimuslaitokseen ja Hiitolan kuntaan. Lisäksi tutustuimme Hiitolan alueen muihin asukkaisiin, muun muassa ainoaan majoitusyrittäjään, jonka palveluja tullaan käyttämään myös jatkossa. Karjalan tasavallan kalantutkimuslaitos laati hankkeelle raportin kalataloudellisista selvityksistä Esiselvitys kalatiestä Torsanjoen Kurunkoskeen Torsanjoen Kurunkoskessa sijaitsevan sahan pato muodostaa nousuesteen kaloille. Kurunkosken yläpuolisilla alueilla sijaitsee Torsanjärveen laskevat Sarajoki ja Saarenjoki, joissa on runsaasti lohikalojen poikastuotantoon soveltuvaa koskialaa, joten patoon on syytä rakentaa kalatie.

9 9 Selvityksestä tulee aiottua laajempi, koska Jyväskylän yliopiston kalabiologian opiskelija laatii selvityksen kandityönään. Osioon oli varattu alunperin yksi kuukausi projektipäällikön työaikaa, joka kuluu opiskelijan työn ohjaamiseen sekä tarvittaviin kenttätöihin. Kandityöstä ei aiheudu ylimääräisiä kuluja hankkeelle. Kuva 6. Torsanjoen virtaamia mitattiin kalatieselvitystä varten. Tuloksia: Selvitys kalatien mahdollisuudesta Torsanjoen Kurunkoskeen. Selvitys tulee toimimaan pohjana Kurunkoskeen tulevaisuudessa rakennettavan kalatien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

10 10 Kuva 7. Kurunkosken pato Kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelu ja toteuttaminen Lohiojalla Lohiojaan laadittiin kunnostustarveselvitys. Tärkein toimenpide Lohiojalla on kutualueiden lisääminen (soraistus) ja taimenten siirtoistutus, eli uuden kannan muodostaminen. Poikasalueita Lohiojassa on erittäin paljon, mutta yhtenäiset soraikot ovat melko harvassa.

11 11 Kuva 8. Lohioja alkutalvella. Tuloksia: Kunnostustarveselvytys, sekä sen pohjalta suoritetut talkookunnostukset. Syksyn aikana ehdittiin muodostaa pari yhtenäistä kutusoraikkoa Lohiojaan. Kunnostustoimia tulee jatkaa tulevina vuosina Sarajoen ja muiden alueen jokien kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen ja kunnostusten toteuttaminen Sarajoen lisäksi selvitettiin kunnostusmahdollisuuksia myös muilla alueen joilla, kuten Saarenjoella. Lisäksi vesistöalueen kunnostettuja koskia viimeisteltiin talkoovoimin. Tuloksia: Sarajoelle laadittiin kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Käytännön toimiin ei hankkeen aikana päästy. Saarenjoen soveltuvuutta lohikaloille pystyttäisiin parantamaan koskikunnostuksin, mutta hankkeen toimesta ei kunnostuksia voida tehdä, koska yksi ranta-alueiden omistajista ei antanut suostumustaan.

12 12 LLL -hanke osallistui kesäkuun alussa projektipäällikön työpanoksella Hiitolanjoessa sijaitsevien Rapu- ja Ali-Juvankosken kunnostuksiin. Kunnostus oli muutoin ympäristökeskuksen koordinoima. Lisäksi hanke järjesti kyseisillä koskilla kunnostustalkoita, joiden tarkoituksena oli viimeistellä koneellisesti suoritettuja kunnostuksia. Myös Silamusjoella pidettiin syksyllä kunnostustalkoot. Jokeen muodostettiin useita uusia kutusoraikkoja. Kuva 9. Kunnostus meneillään Hiitolanjoen Rapukoskella Kalastuksen järjestäminen Kangaskoskella ja yläpuolisilla vesialueilla Vesistöalueen kalastuksen järjestämisestä päättävät alueen osakaskunnat. Hankkeen puitteissa pohdittiin keinoja, joilla pyritään vesialueen mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen luontaisesti uusiutuvien lohikalakantojen ehdoilla. Osion tuloksena syntyi suunnitelma kalastusjärjestelyistä, jotka mahdollistavat Laatokan lohen ja taimenen kestävien kantojen muodostumisen Hiitolanjoen vesistön Suomen

13 13 puoleisille osilla, mikäli Hiitolanjoen Suomen puoleisiin voimalakoskiin saadaan kalatie tai muu kalojen vapaan kulun mahdollistava ratkaisu Kangaskosken alueen yleissuunnitelma kalastus- ja virkistyskäytön parantamiseen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö omistaa Kangaskosken alapuolella 2,5 ha alueen joen etelärannalla. Alueelle tarvittiin yleissuunnitelma palvelujen kehittämistä varten sekä kalastuksen ja retkeilyn ohjaamiseksi. Talvella Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön edustaja ja projektipäällikkö tekivät alueelle maastokäynnin, jossa pohdittiin tarvittavia toimia. Yleissuunnitelma laadittiin syksyn aikana. Osion tuloksena on yleissuunnitelma Kangaskosken alueen käytöstä, jonka pohjalta aluetta kehitetään Tiedottaminen Hankkeen etenemisestä ja toimenpiteistä on tiedotettu useisiin sanomalehtiin, radioon ja televisioon. Lehtijuttuja on ollut lukuisia ja Kaakkois-Suomen uutiset sekä paikallisradio uutisoivat hankkeesta kolmesti. Kaakkois-Suomen uutisten tv-lähetys esitettiin myös valtakunnallisesti (aamu-tv). Lisäksi hanketta ja Hiitolanjoen vesistöaluetta esiteltiin keväällä Turun ammattikorkeakoulun ympäristö- ja kalatalouden opiskelijoille. Vesistöaluetta onkin erittäin tärkeää esitellä alan nykyisille ja tuleville ammattilaisille, koska ainutlaatuisuudestaan huolimatta Hiitolanjoki ja sen latvat ovat valtakunnallisesti melko huonosti tunnettuja.

14 14 Kuva 10. Opiskelijaryhmä Silamusjoella Matkat Hankesuunnitelman mukaisesti Venäjälle järjestettiin yksi matka. Matka kohdistui Hiitolan kylään, josta käsin käytiin eri koskilla kenttätöissä. Suomen puolella suoritettiin opintomatka Uudellemaalle ja Kotkaan. Matkan tarkoituksena oli tutustua eri kalatieratkaisuihin sekä tutustua Kymijoen kehittämishankkeisiin. Venäjälle suuntautuneen matkan tavoitteena oli sähkökoekalastaa Hiitolanjoen kosket Kalliokoskesta alavirtaan, tavata Hiitolan kunnan johtoa (hankkeen venäläinen partneri) ja tehdä yhteistyötä venäläisten kalatutkijoiden kanssa. Kalliokoskea lukuunottamatta kaikki kosket saatiin sähkökoekalastettua. Kalliokoski kuului ennakkotiedoista poiketen rajavyöhykkeeseen, joten sen sähkökalastuksen tulee hoitamaan venäläiset tutkijat syksyn aikana ja raportoivat tuloksista hankkeelle.

15 15 Kuva 11. Hiitolan kunnanjohtaja Ludmila Glutenko ja Hiitolanjoki-yhdistys ry:n puheenjohtaja Mikko Europaeus. Matkoille saattiin kerättyä lähes kaikki tulevien hankkeiden ja vesistöalueen kehittämisen kannalta tärkeät tahot: Hiitolanjoki-yhdistys ry, Änkilän osakaskunta, Koitsanlahden osakaskunta, Rautjärven kalastusalue, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kaakkois- Suomen ympäristö ja te-keskus Kalataloudelliset selvitykset Hiitolanjoen vesistöalueen Suomen puoleisilla osilla Tämä osio lisättiin hankesuunnitelmaan jälkikäteen. Muiden töiden lomassa on tarkoitus kerätä tietoa hankealueen kalaston tilasta. Tuloksia: Sarajoen alimmalla koskella suoritettiin sähkökoekalastus. Tarkoituksena oli selvittää, onko te-keskuksen vuosituhannen vaihteessa suorittamat taimenistutukset tuottaneet tulosta. Tämän ja aiempien koekalastusten perusteella istutukset eivät ole tuoneet toivottua tulosta, eli saaliiksi ei saatu taimenia. Tästä johtuen ennen seuraavaa taimenen kotiutusyritystä on tärkeää kunnostaa Sarajoki paremmin taimenelle soveltuvaksi. Kangaskosken alapuolella sijaitsevalla purolla suoritettu sähkökoekalastus antoi hienoja tuloksia. Purosta löydettiin aiemmin tuntematon taimenesiintymä.

16 16 Kangaskoskella suoritettiin elokuussa pintasukelluksia. Pintasukellus on tehokas keino emokalojen määrän arvioinnissa, mutta myös poikasten esiintyminen alueella voidaan varmistaa kyseisellä menetelmällä. Sukelluksissa nähtiin useita lohen poikasia (ikä 1+). Kuva 12. Laatokan lohen poikanen elementissään Kangaskoskella.

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti 31.8.2010 Pikes Oy Mirko Laakkonen Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT...

Lisätiedot

taimen turun seudun virtavesissä

taimen turun seudun virtavesissä oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 165 tutkimuksia Jussi Laaksonlaita & Eemeli Huhta (toim.) taimen turun seudun virtavesissä Kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yhteiset joet yhteiset kalat

Yhteiset joet yhteiset kalat Yhteiset joet yhteiset kalat "Rivers and fish our common interest (RIFCI)" 1 Hankepartnerit: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS) Biologists for Nature Conservation (BFN) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kaakon jokitalkkari hanke

Kaakon jokitalkkari hanke Kaakon jokitalkkari hanke VUOSIRAPORTTI 2014 Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry Kymenlaakson kalatalouskeskus ry 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOIMIALUE JA TOTEUTTAJAORGANISAATIOT 4 2 HANKKEEN KESKEINEN

Lisätiedot

Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: väliraportti 2010 2013

Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: väliraportti 2010 2013 Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: väliraportti 2010 2013 Toimittajat: Aki Mäki-Petäys, Pauliina Louhi, Panu Orell & Timo P. Karjalainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2014 Riista-

Lisätiedot

KAAKON JOKITALKKARI HANKE

KAAKON JOKITALKKARI HANKE KAAKON JOKITALKKARI HANKE Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry/kymenlaakson kalatalouskeskus ry - Kaakkois-Suomen vesistöjen lohikalakantojen säilymiseen ja elvyttämiseen kohdistettu hanke - HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Vantaanjoki vuonna 2009

Vantaanjoki vuonna 2009 1 Vantaanjoki vuonna 2009 1. Vantaanjoki elpyy Vuonna 2009 Vantaanjokeen nousi meritaimenia runsaasti. Lohien määrä oli pienempi kuin parina edellisenä vuotena. Meritaimenien ja lohien kutuhavainnot painottuivat

Lisätiedot

Puroista syntyy virtapienvesihanke 2009-2011

Puroista syntyy virtapienvesihanke 2009-2011 1 Puroista syntyy virtapienvesihanke 2009-2011 LOPPURAPORTTI Teemu Tuovinen / SLL 2 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA... 3 2. HANKEALUE...4 2.1 Pääasiallinen hankkeen kohdealue...4 2.1.1 Karvianjoen vesistöalue...4 2.1.2

Lisätiedot

INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA INARIN KALASTUSALUE 2007 www.inarinkalastusalue.fi 2 SISÄLLYS A. PERUSOSA... 3 1. Johdanto... 3 2. Kalastusalueen vesistöt... 3 2.1 Paatsjoen vesistöalue...

Lisätiedot

MERITAIMEN (Salmo trutta m. trutta L.) RAUMANJOESSA SÄHKÖKOEKALASTUKSET, DNA- TUTKIMUS JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

MERITAIMEN (Salmo trutta m. trutta L.) RAUMANJOESSA SÄHKÖKOEKALASTUKSET, DNA- TUTKIMUS JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA Opinnäytetyö MERITAIMEN (Salmo trutta m. trutta L.) RAUMANJOESSA SÄHKÖKOEKALASTUKSET, DNA- TUTKIMUS JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA Outi Aalto Kala- ja ympäristötalous 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma:

Lisätiedot

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 162/2007 Hanna Häkkinen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa mahdollista paikkaa

Lisätiedot

Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista

Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista Matti Havumäki 15.3.2010 Suomen vesistöpalvelu osk. Siltamäenkatu 21, 15300 LAHTI Y tunnus:

Lisätiedot

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen ja Petri Heinimaa Konneveden kalatutkimus ry 2013 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Suunnitelma-alueen kuvaus 4 3.

Lisätiedot

Kymijoen kalatalouden kehittämisen monitavoitearviointi vaelluskalakantojen

Kymijoen kalatalouden kehittämisen monitavoitearviointi vaelluskalakantojen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 32/215 Kymijoen kalatalouden kehittämisen monitavoitearviointi vaelluskalakantojen elvyttämiseksi Pia Rotko, Mika Marttunen, Teppo Vehanen, Panu Orell, Ari Saura, Mikko

Lisätiedot

Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti

Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2011/4 Dnro ESAVI/234/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.7.2011 ASIA HAKIJA Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti Kymenlaakson

Lisätiedot

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Hakemus 1 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen 22.04.2015 FORTUM POWER AND HEAT OY HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Fortum Power and Heat Oy hakee

Lisätiedot

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Imatra Imatran voimalaitos. Kuvaaja Hannu Alatalo Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TARVITTAVIEN LUPIEN TARPEEN ARVIOINTI... 4 3. NYKYISEN YLISYÖKSYLTÄ

Lisätiedot

LOPEN KALASTUSALUEEN. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA v. 2014 2018

LOPEN KALASTUSALUEEN. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA v. 2014 2018 LOPEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA v. 2014 2018 Hyväksytty Lopen kalastusalueen kokouksessa 28.11.2013 Tomi Ranta Hämeen kalatalouskeskus Kansikuva: Kesijärven talviverkkosaalista, kuvaaja

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009 Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009 Ulla-Maija Hyytiäinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 205/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE

RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE - 1 - RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE Käyttö- ja hoitosuunnitelma III Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry 2007 - 2 - - 3 - Yhteystiedot: Rasvanki-Virmasveden kalastusalue

Lisätiedot

KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 ANTTI VAIKKINEN 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 A. PERUSTIETO-OSA 2. KALASTUSALUEEN KUVAUS...2 2.1 ALUEEN KUVAUS...2 2.2 VESISTÖKUVAUS...2

Lisätiedot

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 85(2-2008)

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 85(2-2008) Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2 2008 Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 85(2-2008) KALA- JA RIISTAHALLINNON JULKAISUSARJA

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Tiivistelmä Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän.

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 4. kokous

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 4. kokous Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 4. kokous Aika: 17.3.2009 Paikka: Vammalan Seurahuone, Puistokatu 4, Sastamala Läsnä: Lista osanottajista liitteenä 1. Kokouksen avaus. Kari Ranta-aho,

Lisätiedot

Toutain ( Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa 77(1-2006)

Toutain ( Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa 77(1-2006) Toutain ( Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa 77(1-26) Toutain (Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa Niko Lehtola,

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

Kalataloudelliset istutus ja maksuvelvoitteet Kalamiehet ry:n kurssi sekä Järvet Iktyonomipäivien koulutusteema Tampere 24. 25.11.

Kalataloudelliset istutus ja maksuvelvoitteet Kalamiehet ry:n kurssi sekä Järvet Iktyonomipäivien koulutusteema Tampere 24. 25.11. Kalataloudelliset istutus ja maksuvelvoitteet Kalamiehet ry:n kurssi sekä Järvet Iktyonomipäivien koulutusteema Tampere 24. 25.11.2004 OHJELMA Keskiviikko 24.11. 12.00 Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke RKTL:n työraportteja 9/213 Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 212 Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen, Kimmo Sivonen, Olli Sivonen ja Anssi Eloranta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Matkailukalastuksen kehittäminen Saimaan Pihlajavedellä

Matkailukalastuksen kehittäminen Saimaan Pihlajavedellä KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 240 Janne Hänninen Mika Tonder Matkailukalastuksen kehittäminen Saimaan Pihlajavedellä Helsinki 2001 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika

Lisätiedot