Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.8.2014"

Transkriptio

1 1 Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti Perusturvalautakunta, vertailussa huomioitu toimintojen siirrot Huhtikuu TAM 2014 E n n u s t e 2014 Poikkeama enn./tam Tot 08/2013 Tot 08/2014 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,2 7,3 Toimintamenot ,3 0,0 Toimintakate ,8-1,2 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,5-0,6 Lautakunta yhteensä ,4-1,0 Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt koko perusturvan osalta noin enemmän kuin edellisvuonna ja tulojen toteutumaprosentti kokonaisuudessaan on 59,2 %. Toimintatulojen arvioidaan kertyvän vähintään ennakoidusti. Oman toiminnan osalta menot ovat samalla tasolla kuin viime vuonna. Oman toiminnan osalta menojen toteutumaprosentti on 66,3 %, joten tämän perusteella oma toiminta pitäisi pysyä talousarviomäärärahan puitteissa, vaikka osassa toimintoja on tulossa selvä määrärahan ylittyminen. Näyttää kuitenkin siltä, että muussa toiminnassa on pystytty vähentämään toimintamenoja siten, että kokonaisuus on vielä hallinnassa. Erikoissairaanhoidon menot ovat ainakin vielä elokuun lopun tilanteessa edellisvuotta alhaisemmat, toteutumaprosentti oli 64,5 %. Talousarvion ennuste taan toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Ennusteeseen ei tässä vaiheessa ole tarvetta tehdä muutoksia. Näkemyksemme mukaan vammaispalveluihin ja myös lastensuojeluun varatut määrärahat tulevat vuoden aikana ylittymään. Muiden perusturvan toimintojen kustannusten hillitsemisellä pyrimme kattamaan lastensuojelun ja vammaispalvelujen talousarvion ylitykset. Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa eletään voimakasta toiminnan kehittämisen aikaa. Keskeisin painopiste alue on ennaltaehkäisevän työn kehittäminen, kuten lastensuojelun perhetyön ennaltaehkäisevä työ, perhekeskus-mallin suunnittelu ja Lasse-hankkeen mallinnus lastensuojelutarpeen selvittämiselle. Ennaltaehkäisevän, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan kautta voidaan lisätä lapsiperheiden hyvinvointia kaupungissamme. Lastensuojelussa kolmannesvuosi on ollut työn täyteinen, mikä on näkynyt useiden lapsiperheiden ja yksittäisten lasten tilanteiden kriisiytymisenä, joten huostaanottoja kiireellisiä sijoituksia on jouduttu tekemään. Kiireellisissä sijoituksissa on usein kysymys nuorten vaikeista päihde- ja mielenterveysongelmista, joiden hoitaminen avohuollossa asettaa haasteita. Kokonaisuutena lastensuojelun menojen ylit tyminen on erittäin todennäköistä. Lastensuojelun kustannuksiin kiinnitetään erityisesti huomiota ja pyritään tehostamaan resurssien mukaan lastensuojelun perhetyötä.

2 2 Päihde- ja mielenterveysasioista asioista vastaava sosiaalityöntekijä on aloittanut syyskuun alusta ja hän on muodollisen pätevyyden omaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijöiden paikat on saatu täytetyksi, mutta kaikilla ei ole sosiaalityöntekijän muodollista pätevyyttä. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun kustannukset tulevat reilusti ylittämään budjetoidun määrärahan. Vammaispuolella on lisääntynyt kotona asuminen henkilökohtaisen avun turvin ympärivuorokautisesti sekä osapäiväisesti. Henkilökohtaisen avun uusia ja lisähakemuksia tulee lähes viikoittain, palveluihin on vammaisilla henkilöillä subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun kuukausikustannukset ovat n e tällä hetkellä. Vanhustyö Palvelurakenteen muutos etenee suunnitellusti. Uuden 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisen rakennustyöt on aloitettu. Lapuan kaupungin vanhustyön palvelurakenteelle asetetut tavoitteet ovat pääosin täyttyneet ja uuden asumispalveluyksikön valmistumisen myötä laitoshoidon tavoitteetkin tulevat täyttymään. 75-v täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä (Lapualla yli 75-v 1485 henkilöä) Palvelu Valtak. tavoite v Lapuan tavoite v Lapuan tilanne ( ) Itsenäisesti kotona asuvat % 90 % 92 % Säännöllisen kotihoidon % 14 % 17 % piirissä Omaishoidon tuella 6-7 % 6 % 7 % Tehostetun palveluasumi sen 6-7 % 10 % 8 % piirissä Laitoshoidossa 2-3 % 0 % 2 % Suunnitelman mukaan vuoden 2014 aikana päivitetään vanhustyön strategia. Strategian päivittäminen on aloitettu. Kuluvan vuoden aikana on jatkettu ja syvennetty vuosina aloitettua asumispalveluyksiköiden laadun kehittämistyötä. Laatutyöskentely prosessi on ulotettu myös kotihoitoon. Vanhuspalvelulain mukaisesti kunnan on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen laatua ja riittävyyttä alueellaan. Ensimmäinen tiedote Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajoista on julkaistu Lapuan kaupungin kotisivuilla sekä paikallislehdessä. Terveyspalvelut Perusterveydenhuolto näyttää myös toteutuneen hyvin. Terveyspalveluissa on alitettu budjettia 5,5 %. Kokonaisuutena perusterveydenhuollon menot tammi-elokuussa ovat euromääräisesti jonkin verran edellisvuotta alemmat toteutumaprosentin ollessa kuitenkin vuoden 2013 tasolla. Talouden toteutumassa 1-8/2014 ei ole ylitystä erikoissairaanhoidon menoissa, vaan ollaan viime vuoden tasossa ja talous on toteutunut erikoissairaanhoidon osalta oikein hyvin ja tavoitteet on saavutettu. Erikoissairaanhoidossa on laskutettu vain 1 sakkopäivä. Vastaanotto-toimenpideosaston toimintaa on toteutettu uudella tavalla uusissa tiloissa vuoden ajan päivystyksen ja päivävastaanottojen ollessa kokonaan eriytettynä. Tämä on selkiyttänyt toimintaa merkittävästi. Puhelinpalveluiden parantamista on jatkettu teknisiä ongelmia poistamalla. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Avoterveydenhuollossa perhesuunnitteluneuvolan rajoituksista voidaan luopua uuden terveydenhoitajan toimen johdosta.

3 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sosiaalipalvelut Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Ammatillisen pätevyyden omaava henkilöstö Asiakkaan itsenäisen selviy tymisen tukeminen Koulutetun henkilöstön rekrytointi (esim.yliopisto-opiskelijoita opiskelun aikaiseen harjoitteluun) ja jo pätevyyden omaaville tarpeenmukai nen lisäkoulutus sekä työn ohjaus Perhe- ja yksilökohtaiset suunnitelmat pitkäaikaisille asiakkaille Muodollisen pätevyyden omaava sosiaalityöntekijä rekrytoitu aikuissosiaalityön puolelle Lastensuojelun sos.tt:n osalta 1/3:sta muodollisen pätevyyden omaava, virat täytetty epäpätevillä Lisäkoulutusta tarjottu Työnohjaus aloitettu Kehittämistyö aloitettu Sijaishuollon määrällinen väheneminen Alle 65-vuotiaiden kotipalvelun painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Yhteistyössä terveyspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa mielenterveys- ja päihdesuunnitelman laatiminen Kasvatus- ja perheneuvonta: Ajoissa annetut lapsen kasvua ja kehitystä tukevat avohuollolliset palvelut riittävät turvaamaan lapsen terveen kasvun ja kehityksen Pitkäaikaiseen perhetyöhön lastensuojeluperheissä määräaika ja tarkat suunnitelmat työn toteuttamiseen Matalan kynnyksen päihdeja mielenterveyspalvelut Paineita sijaishuollon kasvulle=> budjettiylityksiä avohuollon ja laitoshuollon puo lella Kehittämistyö aloitettu Päihde- ja mielenterveystyöryhmä tukena päihdeasioista vastaava sosiaalityöntekijä on aloittanut Kasvatus- ja perheneuvon nan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk - osittain - Ei ole toteutunut resurssipulan vuoksi aloitti uusi psykologi Kolmas psykologin paikka jätetään säästösyistä täyttämättä

4 4 Vanhemmuutta tukevien ryh mien sisällön kehittäminen vastaamaan perheiden tar peita ja toiveita Tk-psykologi: Vammaispalvelut: Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehos taminen ja toimivien hoito ketjujen kehittäminen Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Varhaiskuntoutuksen toteutus ja tarpeen arviointi Yksilöllinen ja perhekeskeinen työskentelytapa Ryhmien määrän seuranta vuosittain Asiakkailta saadun palautteen hyödyntäminen Hoitoon ohjautumisen seuranta eri toimipisteissä Tiivis yhteistyö eri toimipisteiden välillä Kriisityön suuronnettomuus valmiuden kehittäminen Suuronnettomuussuunnitelman testaaminen Yksilökuntoutusjakso, ryhmäkuntoutus Epäsuora terapia: neuvonta, ohjaus, kotiharjoit telu Ostopalvelujen käyttö Kielihäiriöiden seulonnan kehittäminen ja ohjaus lastenneuvoloissa sekä päivähoidossa Asiakaspalautteiden hyödyntäminen sekä vanhempien ja lähiympäristön aktiivinen rooli/motivointi kuntoutusprosessissa osittain Perhevalmennusryhmiä pystytty toteuttamaan (alle 10 kpl) ja erityislasten- ja nuorten ryhmät 1 krt/kk osittain Hoitoketjujen kehittämisen työryhmä yhdessä Kauhavan kanssa jatkuu vielä tämän vuoden Hälytysharjoitus toteutettu kerran n. 2-vuotta sitten Puheterapeutin palvelut ruuhkautuneet, terapiaan 3-4 kk:n jono osittain osittain Työssä jaksamisen tukeminen, koska vammaispalvelut erillään muusta sosiaalityöstä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat kaikilla vam maispalveluja saaville Laadukkaat palvelut kasvavalle kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintapalveluja tarvitseville Työnohjauksen järjestäminen ja säännölliset palaverit muun sosiaalityön kanssa 1 x kk Sisältö vastaa osallistujien tarpeita ja toimintakykyä Henkilöstön yhteiskäyttö mahdollista työ- ja päivätoimintatilojen ollessa fyysisesti lähekkäin Työnohjaus aloitettu syksyllä 2013 Tiimipalaverit 1 krt/vko Uudet tilat suunnitteilla, joissa yhteiskäyttö mahdollista Toteutus vuoden 2016 aikana

5 5 Mielenterveyspalvelut: Palvelurakenteen selkiyttä minen Psykiatrisista ongelmista kärsiville asiakkaille kuntoa vastaava tukitoimi (päivätoiminta, kotikäynti, tukiasuminen, palveluasuminen). Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Jalkautuva työ tukiasumisyksiköstä toiminnan sallimissa rajoissa ja yhteistyö kotipalvelun kanssa. Suunnitelma valmisteilla esimerkillisesti Vanhustyö Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon työajan oikea ja tehokas ajankäyttö Kotihoidon vastuulääkärin nimeäminen Osaamisen lisääminen kotihoidossa nimikemuutosten avulla Tukipalveluiden omaehtoisen käytön tehostaminen Omahoitajamalli Vastuuhenkilömalli Effica-ohjelman ajanva rausja mobiiliohjelman käyttöönotto Hoito- ja palvelusuunnitelmat Ajankäyttö määritelty vaativissa asiakastilanteissa Konsultointiajat tarpeettomien vastaanottoaikojen välttämiseksi Fysioterapeutin toimi (nimikemuutos) Palvelusetelin käyttöönotto Nimetään omahoitajat ja tehostetaan palvelu- ja hoitosuunnitelmien käyttöä hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa Nimetään asiakkaalle vastuuhoitaja tarvittaessa Selvitetään toteuttamismahdollisuutta E-P potin kautta, ohjelmistojen kilpailutus. Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetty E-P pottiin siirtymi sen yhteydessä Määritellään asiakkaan hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä Kotihoidon vastuulääkärinä toimii geriatri Kristiina Vihla Kotihoidon lähihoitajan toimen nimeke muutettu fysioterapeutin toimeksi, säästösyistä jää täyttämättä v.2014 Palvelusetelin käyttöönottoa selvitetään Omahoitajat pääsääntöisesti nimetty asiakkaille. Hoito- ja palvelusuunnitelmien käyttöä arjen hoitotyön työvälineenä käydään läpi osana kotihoidon laatutyötä. Vastuuhoitajan nimeämistä kriteereitä ja yhteistä alueel lista toimintamallia työstetään E-P:n vanhustyön kehittäjä ryhmän toimesta.

6 6 Palveluasuminen: Pitkäaikaishoivaa uudiste taan, rakenteita ja toimintata poja muutetaan Osaamisen lisääminen nimikemuutosten avulla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla kahden lähihoitajien toimien muuttaminen geronomin toimiksi Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat Uuden 60-paikkaisen asumispalveluyksikön rakentaminen on aloitettu. Laatukansiot käytössä jokaisessa yksikössä Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto: Tukipalvelut: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan organisointi asiakaslähtöisemmäksi Toiminnan selkiyttäminen Nimikemuutokset ammatillisen osaamisen lisäämiseksi (2 kpl) Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön määrittely eri vastuualueilla. Toimeen valittu sairaanhoitaja. Toisen toimen osalta järjestelyt kesken.. Ajankäytön määrittely ja tehtävänkuvien kehittäminen jatkuu edelleen. Puhelinpalvelun parantaminen ja puheluihin vastaamisen nopeuttaminen edelleen käynnissä. Ryhmätoimintojen lisääminen Ostopalvelujen kriteerien laatiminen Akuuttiselkäpotilaiden ryhmävastaanotot Neurologisten potilaiden hoito ja ensitietoryhmien aloitus pienryhmässä Fysioterapian toimesta laaditaan kriteerit ostettavista kuntoutuspalveluista, määrästä ja kestosta Akuuttiselkäpotilaiden kohdalla on alueellinen suunnittelu ja koulutus käynnissä Neurologisten po tilaiden hoitoa toteutetaan kahdentasoisissa pienryh missä. Ensitieto yksilöllisesti. osittain Ostopalvelujen kriteerit ostettavista kuntoutuspalveluista on valmistumassa.

7 7 Avoterveydenhuolto: Hammashuolto: Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittä minen toimintaohjelman suunnitelman mukaisesti ikuisvastaanottotoiminnan palveluvalikoiman uudistaminen asiakaslähtöisemmäksi Määräaikaisen terveydenhoitajan toimen vakinaistaminen vuonna 2014 Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Uusien mittausmenetelmien käyttöönotto (= lasten ja nuorten uudet kasvukäyrät) Vastaanotot ajanvarauksella Ryhmämuotoiset vastaanotot Kansanterveysajattelumal lin laajentuminen Terveydenhoitajan toimi täytetty äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa vakinaisesti. Lasten ja nuorten uudet kasvukäyrät on otettu käyttöön. Työ- ja aluejakoa tarkastelua jatketaan, jotta asetusten mukaiset tarkastukset saadaan toteutettua. Aikuisvastaanotot toimivat ajanvarauksella. Kansanterve ysajattelumallin ja ryhmämuo toisten vastaanottojen toiminta aloitettu ja suunnittelutyö jatkuu. Vuodeosastohoito: Riittävät hammashoitopalve lut kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Hoitotakuun toteutuminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistu nut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D- indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 On toteutunut Lyhyet hoitoajat osastolla (varautuminen yhä nopeam paan hoidon porrastukseen) Tehostetun kotihoidon edel leen kehittäminen Yksilöllinen ja laadukas hoito Huonesijoittelu / tilasuun-nittelussa infektioiden li sääntymisen huomiointi Tehokas yhteistyö (esh-pth-kotihoito) Henkilökunnan osaaminen vastaa vaatimuksia Osaamisen lisääminen nimikemuutosten avulla Omavalvontasuunnitelmat Erikoissairaanhoidosta on pystytty vastaanottamaan potilaat sairaalaosastolle viiveettä. Toiminta vakiintunutta. Hoivaosastoilla osaamista on lisätty nimikemuutosten avulla. Oma valvontasuunnitelmat ovat valmistumassa.

8 8 Erikoissairaanhoito: Hoidon porrastuksen toteu tuminen kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa Menot ovat pysyneet talousarvion asettamissa rajoissa sakkopäiviä vain 1 Toteutumaprosentti 64,5

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1.- 31.8.2014 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2014 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden

Lisätiedot

Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän.

Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän. Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.4.2015 Perusturvalautakunta Huhtikuu 2015 1000 TAM 2015 E n n u s t e 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012 LIITE TETOLA 13.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 3 329 959 3 117 440 3 052 730-2,1 TOIMINTAKULUT -23 667 320-24 550 770-25 271 520 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 337 361-21

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 Menot 7 536 249,99 Tulot 429 323,79 Netto 7 106 926,20 Käyttö % 43,9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Menot 67 723,11 Tulot Netto 67 723,11 Käyttö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 OULAISTEN VANHUSTÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 01.09.2011 1 Vanhustenhuollon palvelujen päivitystyöryhmä: Raimo Luhtavaara, päivitystyöryhmän puheenjohtaja, Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot