Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän."

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti Perusturvalautakunta Huhtikuu TAM 2015 E n n u s t e 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,9 3,5 Toimintamenot ,9 5,3 Toimintakate ,0 5,6 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,7 9,3 Lautakunta yhteensä ,2 7,3 Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän. Oman toiminnan osalta menot ovat noin korkeammat kuin viime vuonna. Myös erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuonna edellisvuotta korkeammat. Menot todennäköisesti ylittävät talousarviossa varatut määrärahat. Ennusteeseen on tässä vaiheessa tarvetta tehdä muutoksia. Sosiaalipalveluiden osalta varatut määrärahat ylittyvät. Tiukasta talousarviosta johtuen muidenkaan vastuualueiden osalta ei ole nähtävissä suuria säästöjä, joilla sosiaalipalvelujen määrärahavajetta voitaisiin paikata. Myös erikoissairaanhoidon osalta tässä vaiheessa on todennäköistä, että määräraha on riittämätön. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa eletään työntäyteistä aikaa, jossa työn kehittäminen vaatii erityistä panostamista ennaltaehkäisevään työhön kustannusten hillitsemiseksi. Uuden sosiaalihuoltolain myötä lastensuojelussa ennaltaehkäisevä työ vaatii lisää henkilöstöresursseja, jotta työskentelyn painopiste saadaan pois korjaavasta työstä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti perheohjaukseen, mutta myös sosiaaliohjaukseen tarvitaan kipeästi lisää henkilökuntaa. Lastensuojelussa alkuvuosi on ollut edellisen vuoden tavoin kiireinen. Tämä näkyy jälleen noususuuntaisesti kustannuksissa. Kokonaisuutena lasten suojelun menojen toteutumaprosentti alkuvuonna on n. 60 %. Talousarviomäärärahan ylit tyminen on väistämätöntä. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun kustannukset olivat huhtikuun lopulla e. Kustannukset tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan kesän kuluessa. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun asiakasmäärä ei ole niinkään lisääntynyt, vaan kotona asuminen henkilökohtaisen avun turvin ympärivuorokautisesti. Henkilökohtaisen avun kuukausikustannukset ovat n e/kk:ssa. Vastuu työttömien hoidosta on siirtymässä yhä enemmän kunnan harteille. Jaetun työmarkkinatuen kustannukset ovat voimakkaassa nousussa vuoden alusta voimaan astuneen lain myötä. Tämän seurauksena kuntien rahoitusvastuu laajeni koskemaan vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. Kunnan rahoittama osuus on

2 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50% ja vähintään päivää tukea saaneiden osalta 70%. Työttömyyden kasvaessa, kasvaa samassa suhteessa myös pitkäaikaistyöttömyys. Alkuvuoden aikana 48 uutta työnhakijaa on tullut jaetulle työmarkkinatuelle. Lisämenoja on syntynyt työmarkkinatuen kustannusvastuista kaupungille yhteensä e. Kulujen hillitsemiseksi tarvitaan kattavia työkykyselvityksiä, kaupungin omien työllistämismäärärahojen lisäämistä, aikuistuin työpaja-tyyppistä toimintaa, jossa voidaan toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä resursseja ryhmämuotoiseen toimintaan. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen menot tammi-huhtikuussa ovat sekä euromääräisesti että to teutumaprosentin osalta nousussa edellisiin vuosiin nähden. Muiden toimintojen kustannusten hillitsemisellä ei pystytä kattamaan lastensuojelun, vammaispalvelujen ja jaetun työmarkkinatuen kustannusten nousuja. Suunnitelmissa olevaa perhekeskustoimintaa on toteutettu siten, että ehkäisevään lastensuojelutyöhön on alkuvuonna perustettu kaksi määräaikaista perhetyöntekijän tointa, kustannukset katetaan valtiokonttorin kaupungille luovuttamia kuolinpesän varoja. Lisäksi kotipalvelussa on eriytetty lapsiperheiden kotipalveluun kolmen työntekijän työpanos. Alle 65-vuotiaiden kotipalvelutoiminta on siirtynyt hallinnollisesti muun kotihoidon alaisuuteen. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa on otettu käyttöön suunnitelmassa ollut taksikortti. Vanhustyö Koko kotihoito on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja kahden perhetyöntekijän resurssi on siirretty alle 65-vuotiaiden kotihoidosta hallinnollisesti muun kotihoidon yhteyteen. Hopearinteen asumisyksiköissä on otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä, jossa kahdella 15-paikkaisella yksiköllä on yhteinen esimies. Uusi 60-paikkainen asumisyksikkö on valmistumassa ja otetaan käyttöön syksyn aikana. Vanhustyön osalta talousarvion tuottojen ja menojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Terveyspalvelut Päivystysasetuksen muuttuessa vuoden alusta myös terveyskeskuksen vastaanottoaikoja muutettiin. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyi sairaanhoitopiirin hoidettavaksi, sen sijaan Lapualla jatketaan vastaanottotoimintaa ns. kiirevastaanottona arkisin klo sekä viikonloppuisin klo Toiminta-aikojen supistamisella pystytään saamaan säästöjä aikaan. Sairaanhoitopiirin päivystyspolin käyttö on alkuvuonna em. muutosten vuoksi kasvanut 26 %, mutta käyntihinnaston hinnat ovat laskeneet 50 %, joten terveyskeskuspäivystyksen kustannukset ovat edellisvuotta alhaisemmat.

3 Sosiaalipalvelut Lähetemäärät erikoissairaanhoitoon ovat ja se ylittää vain hieman sairaanhoitopiirin keskitason. Lähetemäärien nousussa korostuu ilman lähetettä sairaalaan menneiden määrä. Terveyskeskuksen tekemiä lähetteitä kokonaismäärästä on vain 51 %. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu näyttää alkuvuoden jälkeen hieman tasoittuvan. Erikoissairaanhoidon määrärahaa jouduttaneen syksyllä tarkastelemaan uudelleen ja todennäköisesti määrärahaa joudutaan lisäämään. Kokonaisuutena perusterveydenhuollon menot tammi-huhtikuussa ovat euromääräisesti jonkin verran edellisvuotta alemmat toteutumaprosentin ollessa kuitenkin vuotta 2014 korkeampi. Erikoissairaanhoidon menot ovat noin korkeammat kuin edellisvuonna vastaavana ajan kohtana. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Ammatillisen pätevyyden omaava henkilöstö ja sen py syvyyden turvaa minen Koulutetun henkilöstön rek rytointi (esim.yliopisto-opis kelijoita opiskelun aikai seen harjoitteluun) ja jo pä tevyy den omaaville tar peenmukai nen lisäkoulutus sekä työn ohjaus osittain. Rekrytointiprosessi on kesken. Lastensuojeluun on haastavaa rekrytoida muodollisen pätevyyden omaavia työntekijöitä. Asiakkaan itsenäisen selviytymisen tukeminen kaupun gin strategian mukaisesti Perhe- ja yksilökohtaiset suunnitelmat pitkäaikaisille asiakkaille, vähintään 90 %:lle Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen vä heneminen, ennaltaehkäi se vän työn tavoitteellinen lisää minen Ajoissa annetut lapsen kas vua ja kehitystä tukevat avohuollolliset palvelut riittävät turvaamaan lapsen terveen kasvun ja kehityksen Ei ole toteutunut. Sijaishuolto on kasvanut määrällisesti, ennaltaehkäisevään työhön ei ole osoitettavissa resursseja sosiaalityössä. perhekeskus Kaksi määräaikaista perhetyöntekijää on valittu ennaltaehkäisevään lapsiperheiden kotipalveluun. Työ on alkamassa 05-06/15 Perheohjauksen suunni telmallisuus Alku-, väli- ja loppuarvioinnit, asiakkuuksien kesto 6 kk tai 10

4 tapaamista Prosessimaisen lastensuoje lutarpeen selvitys työn käyn nistäminen LasSe-hankkeen koulutuksiin osallistuminen Työparina sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja Perheväkivalta avainkouluttajan koulutus työn tueksi Työparina yhä enemmän toinen viranomaistaho Avainkoulutus on vielä kesken Kasvatus- ja perheneuvonta: Kasvatus- ja perheneu vonnan palveluiden toi mivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Vanhemmuutta tukevien ryh mien toiminnan kehittäminen Ryhmien määrän seuranta vuosittain Osallistumisprosentin seu ranta Ryhmien kokoontumisten määrä vähintään 20 x vuosi Ei toteutunut. Vanhempana vahvemmaksi ryhmä ei päässyt alkamaan keväällä 2015, koska ei ollut riittävästi osallistujia. Terveyskeskuspsykologi: Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoi don tehos taminen ja toi mivien hoito ket jujen ke hittäminen Hoitoon ohjautumisen määrä ja seu ranta eri toimipisteissä Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille. Ennaltaehkäisevän päih detyön sisällyttäminen vastaan ottotyöhön Puheterapia: Päihteiden käytön puheeksi ottaminen Asiakkaiden tukeminen löytämään muita keinoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi osittain. Asiakasmäärä kasvanut => vastaanotolle tulematta jättäminen lisääntynyt opiskeluterveydenhuollossa

5 Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus arviointi < 1kk terapia < 4 kk Vammaispalvelut: Ajantasaiset palvelu suunnitelmat kaikilla vammaispalve luja saa ville Suunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Kehitysvammahuollon henki löstön yhteiskäyttö Työ- ja päivätoimintatilat sa man katon alla Tavoitteissa vuoden 2016 alusta Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Palvelurakenteen selkiyt tämi nen ja palveluiden kehittämi nen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveys asioista vastaava sosiaali työntekijä Päihde- ja mielenterveystyöryhmän perustaminen Suunnitelma vielä kesken. Ei ole toteutunut Tavoitteellinen työsken tely palveluiden järkeistämiseksi Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tukiasuntojen keskittäminen Oppimestarille, jossa 13 asuntoa Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn lisääminen, mutta jalkautuvan työn lisääminen vaatii resursseja Vanhustyö Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon resurssien mahdollisimman tehokas käyttö Alle 65-vuotiaiden ja yli 65-vuotiai den kotihoidon henki-

6 ja tasapuoliset palvelut kuntalai sille löstö yhdiste tään saman joh don alle Kuvaavien mittareiden käyttöön otto ja/tai tehostaminen Kotihoidon optimoinnin ja mobiili teknologian hyödyntäminen Rai-johtamisjärjestelmän käyttöönotto Ei vielä käytössä Ei vielä käytössä Ei vielä käytössä Kotihoidon johtamisjärjestel män muutos Henkilöstön työnkuvat uudis tetaan ja tarkistetaan Terveydenhoitajan toimen muutta minen kotihoidon päällikön viraksi Palveluohjauksen ja palvelu neuvonnan tehostaminen Hyvinvointia edistävien kotikäyn tien kehittäminen, vastuuhoitajan nimeäminen tarvittaessa Ei kokonaan toteutunut Palveluasuminen: Pitkäaikaishoivaa uudis tetaan, rakenteita ja toimintata poja muutetaan Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla Ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2015 Osaamisen lisääminen nimi kemuutosten avulla Matintuvan lähihoitajan toi men muuttaminen sairaan hoitajan toimeksi Ei vielä toteutunut Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoi minnan organisointi Puhelimeen vastaus % > 80 % 10 viikkoa 13 viikosta

7 asiakas lähtöisemmäksi Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön määrittely eri vastuualueilla vastausprosentit yli 80 % Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Lääkärien ja hoitajien päi vävastaanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä kiireellisen iltavas taanoton käynnit %-osuus päivystyskäynnit Lapuan terveyskeskuksessa (8-16) viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa päivystyskäynnit Sei näjoella Hoitotakuun edellytykset täyttyvät Lääkärien vastaanotolla oli tammi-huhtikuussa ajalla käyntejä Hoitajien vastaanotolla kävi tammi-huhtikuussa asiakasta Jonotusaika terveyskeskukseen on 10 arkipäivää - toteutunut Tukipalvelut: Selkäpotilaiden hoito polku on alueellisesti yhteneväinen Selkäpotilaiden akuuttivastaanottoaikoja tarjolla kol mena päivänä viikossa 2 päivänä viikossa Selkäryhmän aloitus Henkilökunnan koulutus käynnissä Yhteistyön lisääminen eri toi mijatahojen kanssa Osallistutaan uuden tehoste tun palveluasumisen yksikön ja terveyskeskuksen kuntoutusosaston suunnitteluun Kirjaukset tehdään alueelli sesti sovittujen käytäntöjen mukaan Asiakkaiden osallisuu den parantaminen strate gian mukaisesti Laaditaan asiakaspalautelomake Yksikössä on asiakaspalautelaatikko Hoitotavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa (terveys- ja hoitosuunnitelmat) Valmisteilla Avoterveydenhuolto:

8 Eri toimintasektorien palvelujen kehittäminen Säännöllisten synnytysten jälkitarkastukset tekee tehtävänsiirtokoulutuksen saanut th/kätilö Perehdytysoppaiden ajantasaistaminen Tilastointi on yhteneväistä (AvoHilmo) Perehdytysoppaiden päivitys käynnissä Yhteisistä käytännöistä sovittu. Toimintatapoja kehitetään edelleen Työnhakijoiden terveystarkas tustoiminnan laajentaminen Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhaki joille Työnhakijoiden laajennetut terveystarkastukset tehty suunnitelman mukaisesti Hammashuolto: Riittävät hammashoitopalve lut kuntalaisille Hoitotakuun toteutuminen alkuvuonna Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D- indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2, D-indeksi 12-vuotiailla 0,3 ja 15-vuotiailla 1,0 Vuodeosastohoito: Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyk sikkö akuutti osaston yhteyteen Monialaisen suunnittelutyöryhmän perustaminen, joka päävastuussa kuntoutusyksi kön suunnittelusta Työryhmä on kokoontunut kahdesti alkuvuonna Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Potilasturvallisuuden lisäämi nen sairaalaosas ton laajentu misen yhtey dessä Sprinklausjärjestelmä molempiin kerroksiin Hoitajakutsujärjestelmän uu- Toteutumassa syksyllä

9 siminen Jäähdyttävä ilmastointi Toteutetaan siivoustyön mitoitus Toteutumassa syksyllä Toteutumassa syksyllä Mitoitus käynnissä Terveyskeskuksen laitospaik kojen lakkauttaminen Henkilöstö osallistuu uuden tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan suunnitteluun ja valmistautunut organisaatiomuutokseen Muutoskoulutus meneillään Tarvittavat nimikemuutokset osaamisen lisäämiseksi Erikoissairaanhoito: Hoidon porrastuksen toteu tu minen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Tavoitteet saavutettu, vain 1 sakkopäivä Kustannusten pitäminen koh tuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa Tavoitteet saavutettu tutkimusmäärien osalta

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE TETOLA 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, OSAVUOSIRAPORTTI 5 KK / 2013 Menot 7 536 249,99 Tulot 429 323,79 Netto 7 106 926,20 Käyttö % 43,9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Menot 67 723,11 Tulot Netto 67 723,11 Käyttö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot