Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta"

Transkriptio

1 Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira Hanna Ahonen 1

2 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen perustuslaki (731/1999) 19 - jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon - julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään - julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä 22 Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Hanna Ahonen 2

3 Muuta lainsäädäntöä Sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuollon erityislait Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa koskeva laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista Hanna Ahonen 3

4 ..ja ohjeistusta Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus Ara. Suunnitteluopas. Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnitteluun Asumista ja kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus. STM. Helsinki Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:25. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki Päihdepalvelujen laatusuositukset Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita STM ja Suomen kuntaliitto. Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttaminen: ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi Kuntakirje. Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, Kuntaliitto. Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:25. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi Kehitysvamma-alan neuvottelukunta Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttaminen: ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi Kuntakirje. Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, Kuntaliitto. Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:4. Sosiaali- ja terveysministeriö ja kuntaliitto. Edita Prima Oyj. Helsinki Hanna Ahonen 4

5 Säädöspohja jatk. Voimassa oleva lainsäädäntö ei ohjaa yksityiskohtaisesti sosiaalihuollon Palveluiden järjestämistapaa, sisältöä tai laatua. Tämän vuoksi perusoikeuksilla ja perusoikeusmyönteisellä tulkinnalla on merkittävä vaikutus sosiaalihuollon eri osa-alueilla ja myös niiden valvonnassa Suositusten merkitys valvontatyössä Esim. KHO T 3888 Dnro 2145/3/10 Helsingin HO /0877/06 Hanna Ahonen 5

6 Sosiaalihuollon valvonnan haasteita - Puitelainsäädäntö, vain vähän sitovia säädöksiä - Nopeasti muuttuva toimintaympäristö: muuttuvat palvelu- ja kuntarakenteet, kilpailuttaminen, uudet palvelumuodot ja toimintakokonaisuudet, vastuun sumeutuminen - Puitteiden valvonta vs. tuloksen valvonta Hanna Ahonen 6

7 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista (sospa-laki 7 ). Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan (sospa-laki 11 ). Uusi palveluntuottaja (Y-tunnus) -> uusi lupa! Hanna Ahonen 7

8 Luvan/ilmoituksenvarainen toiminta jatk. Ympärivuorokautinen toiminta: Toiminta on ympärivuorokautista silloin, kun asiakkailla on säännöllinen hoidon/hoivan tarve kaikkina vuorokauden aikoina. Toiminta ei ole ympärivuorokautista silloin, kun yksittäisten asiakkaiden mahdolliseen tuen tarpeeseen on varauduttu esim. turvarannekkein Hanna Ahonen 8

9 Lupaprosessista - Lupaa haetaan ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaista muuttamista - Olennaista muuttamista on esim. uusiin toimitiloihin siirtyminen, henkilöstön määrän huomattava lisäys tai vähentäminen, henkilöstörakenteen muuttaminen ja yritysmuodon muuttaminen - Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan - Jos palveluja tuotetaan kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, lupaa haetaan Valviralta Hanna Ahonen 9

10 Valtakunnalliset valvontaohjelmat Käsikirja Valviralle ja aluehallintovirastoille - lupahallintoon, ohjaukseen ja valvontaan Määrittelevät yhteiset linjaukset ja hyväksyttävän tason kriteerit Yhdenmukaistavat valtakunnallista ohjausta sekä yksityisen ja julkisen sosiaalihuollon valvonta- ja ratkaisukäytäntöjä Hanna Ahonen 10

11 Sosiaalihuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat Sosiaalihuollon valvonnan periaatteita käsittelevä yleinen osa Kokonaiskuvan saaminen edellyttää sekä yleiseen osaan että palvelukohtaiseen valvontaohjelmaan tutustumista. Palvelukohtaiset valvontaohjelmat Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva vanhustenhuollossa Kotiin annettavat palvelut ja hoito Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut Vammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut Toimeentulotuen määräaikojen noudattaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen (valmistelussa) Lastensuojelun prosessit (valmistelussa) Toimeentulotuen sisältö ja prosessit (valmistelussa) Hanna Ahonen 11

12 Valvonnan painopistealueet valvontaohjelmissa Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne Henkilöstö (kelpoisuus, määrä, kehittäminen) Toimitilat Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaiden hoito, huolenpito ja kuntoutus Asiakirjahallinta ja dokumentointi Hanna Ahonen 12

13 Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne Toiminta-ajatus ja strateginen suunnittelu Toimintayksiköllä on toiminta-ajatus ja suunnitelma, johon on kirjattu, mille asiakasryhmille palvelu on tarkoitettu ja millaisiin tarpeisiin palvelulla pyritään vastaamaan. Pääperiaate: yksikön asiakkailla on suunnilleen samankaltaiset palvelutarpeet; lapsille omat yksiköt Toiminnan johtaminen Yksiköllä on kelpoisuusehdot täyttävä yksikössä työskentelevä vastuuhenkilö: johtamisen merkitys hyvän toimintakulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä Laadunhallinta ja omavalvonta Yksikössä on omavalvontasuunnitelma ja/tai laatujärjestelmä Hanna Ahonen 13

14 Henkilöstö Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Henkilöstöllä on lain mukainen kelpoisuus. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden tarpeita. Hoitohenkilöstöön lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät Kaikissa työvuoroissa on koulutettuja työntekijöitä Tavoitteena, että kaikilla hoitoon osallistuvilla on alan ammatillinen koulutus Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Täydennyskoulutus on järjestetty Työnohjaus ja tarvittavat konsultaatiopalvelut on järjestetty Hanna Ahonen 14

15 Toimitilat Ei erityisryhmille tarkoitettujen asumispalvelujen keskittymiä Yksittäisiä lupahakemuksia käsiteltäessä Valvira ja AVIt kiinnittävät tästä näkökulmasta huomiota myös yksikön suunniteltuun sijoituspaikkaan. Integraatio lähiyhteisöön Asumispalveluyksikön sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon päivittäisten palvelujen saatavuus. Asukkaiden tilat Pääsääntöisesti jokaisella oma huone; pariskunnille ja vast. yhteinen huone/asunto Myös ryhmäasumisessa asukkaalle varmistettava riittävä yksityisyys Yhteiset tilat ja tilojen esteettömyys Toimitilat ovat esteettömät ja turvalliset mahdollistavat asiakkaan kuntouttavan toiminnan ja ulkoilun sekä osallistumisen Kameravalvonta Vain perustellusta syystä, rekisteriseloste laadittu Hanna Ahonen 15

16 Asiakkaiden asema ja oikeudet Asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen ja palvelun järjestäminen Luotettavalla mittarilla tehty toimintakyvyn arviointiin varmistetaan asiakkaan osoittaminen hänen tarpeitaan vastaavaan yksikköön palvelu, kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat Oikeusturvakeinot Asiakkailla on tiedossa sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ja asiakasta neuvotaan muistutus- ja kantelumenettelystä Yksikön omavalvontasuunnitelma on julkisesti esillä Rajoitteet ja eristäminen Tiedot rajoitteesta, päätöksentekijästä ja päätöksen voimassaolosta kirjataan asiakastietoihin. Mikäli rajoitteita käytetään, niiden käytöstä on kirjalliset ohjeet ja käytön valvonta kuuluu myös yksikön omavalvontasuunnitelmaan Hanna Ahonen 16

17 Asiakkaille annettava apu, tuki ja huolenpito Omaehtoista elämää tukeva työote, toimintakyvyn ylläpito ja edistävä toiminta Asiakkaalle järjestetään palveluita ja tukitoimia hoito -ja palvelusuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Toimintakyvyn kehitystä seurataan mittareilla. Terveyden- ja sairaanhoito Yksikön terveydenhuollon palvelut on järjestetty. Asiakkaat saavat tarvitsemansa erityis- ja sairaanhoidon palvelut. Lääkehuolto Yksiköllä on oppaan mukaisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma Ravinto ja ruokahuolto Ruokahuolto on suunnitelmallista ja asiakkaiden erityistarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Hoivaa tarvitsevien asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti. Henkilökohtainen hygienia Asiakkailla on oikeus päivittäiseen hygieniaan ja puhtauteen Hanna Ahonen 17

18 Asiakirjahallinta ja dokumentointi Yksikössä tehdään asiakkaan hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset asiakas/potilaskirjaukset. Rekisterinpitäjä on määritelty ja yksiköllä on arkistointisuunnitelma. asiakasasiakirjat / potilasasiakirjat kunnan asiakasrekisteri / oma asiakasrekisteri Hanna Ahonen 18

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma Luonnos. Ylitarkastaja Eine Heikkinen, Valvira

Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma Luonnos. Ylitarkastaja Eine Heikkinen, Valvira Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma Luonnos Ylitarkastaja Eine Heikkinen, Valvira 1 Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisvastuu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito. Konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere talo. 17.11.2011 Elina Akaan-Penttilä,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Määräys 1(13) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Valtuutussäännökset Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Lisätiedot

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku 1 Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 15 kpl 2 Aluehallintovirastojen tehtävät Aluehallintovirastot

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Kannanotto kuntien tekemiin VPLhankintoihin tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Vammaisfoorumin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN JA ALLE 65 -VUOTIAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOS- TETUN ASUMISPALVELUN HANKINTA

IKÄÄNTYNEIDEN JA ALLE 65 -VUOTIAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOS- TETUN ASUMISPALVELUN HANKINTA 1/21 IKÄÄNTYNEIDEN JA ALLE 65 -VUOTIAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOS- TETUN ASUMISPALVELUN HANKINTA PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKITTAVAT PALVELUT... 2 1.1. Tehostettu asumispalvelu, sisältäen muistisairaat

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Perhepäivähoito S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA... 2 2. MÄÄRITELMÄT... 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA... 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen...

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset...14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö...15 10.3 Henkilökunta...16

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B

Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON VALVONTA-/OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B 1. SOVELTAMISALA... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 2 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Mäntyharjun Kunta Kotihoito SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI TILAAJARYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi OHJAUS Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 2013 Ohjaus 14 2013 Vanhuspalvelulaki pykälistä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot