Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus"

Transkriptio

1 Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito. Konferenssi Tampere talo Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 1

2 Mikä Valvira on Valviran toimivalta virastoa koskevassa laissa. Tehtävänä huolehtia mm. sosiaalihuoltolaissa, yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa sille säädetystä lupahallinnosta, ohjauksesta ja valvonnasta. Sosiaalihuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Aluehallintoviraston alueella sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat aluehallintovirastoille. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi sosiaalihuollon ohjauksessa ja valvonnassa Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 2

3 Valvira ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveydenhuoltoa erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat: Periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat, usean AVIn toimialuetta tai koko maata koskevat asiat, asiat jotka liittyvät Valvirassa käsiteltävään terveydenhuoltoon tai terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaan valvonta-asiaan sekä asiat, joita AVI on esteellinen käsittelemään. Tavoitteina: Sosiaalihuollon ohjauksen yhdenmukaisuuden, vaikuttavuuden ja kattavuuden lisääminen Ratkaisukäytäntöjen ja menettelytapojen yhdenmukaisuus Valvonnan painopistealueiden asettaminen Suunnitelmallinen, ennaltaehkäisevä, oikein kohdistuva, läpinäkyvä valvonta Reaktiivisesta ennakoivaan valvontaan (omavalvonta) Heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien perusoikeuksien turvaaminen yhdenmukaisesti Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 3

4 Valvonnassa kyse on ensisijaisesti sen arvioimisesta ja varmistamisesta, että * toimitaan säädösten edellyttämällä tavalla; * toiminta, palvelu ja asiakkaiden/potilaiden kohtelu on asianmukaista ja laadultaan riittävän hyvää; * asiakkaiden/potilaiden perusoikeudet (mm. itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja ja henkilökohtainen vapaus sekä yhdenvertaisuus) toteutuvat palveluja annettaessa. Ensisijainen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan valvonnasta on toimintayksiköillä itsellään ( omavalvonta ). Lisäksi valvonnasta ovat vastuussa kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira. Julkisen toiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtivat lisäksi Eduskunnan oikeusasiamies ja Oikeuskansleri Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 4

5 Valvonnan palikoita Yksikön omavalvonta Välitön puuttuminen Työnantajan vastuu Kunnan valvonta Valvoo toimintaa alueellaan + ostopalveluitaan Muistutus asiakaslaki Kantelu aluehallintovirasto Viranomaisaloitteinen valvonta Suunnitelmiin, tulossopimuksiin ym. perustuen Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 5

6 Sosiaalihuollon asiakkuudesta Vammaispalvelulaki Henkilö, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista (ei diagnoosi rajoja) Sosiaalinen määritelmä Vamma on yksilön rajoitusten ja ympäristön välisestä suhteesta syntyvä tila Asiakaslaki Sosiaalihuoltoa hakeva tai käyttävä henkilö Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 6

7 Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Valviran keskeinen ohjauksen ja valvonnan väline - Yhteiset linjaukset, joita noudatetaan myös reaktiivisessa valvonnassa ja lupahallinnossa; hyväksyttävän tason kriteerit - Tavoitteena valvonnan (kattavuuden ja) vaikuttavuuden parantaminen sekä suunnitelmallinen, ennalta ehkäisevä, oikein kohdistuva ja läpinäkyvä valvonta - Tavoitteena yhtenäistää toimintakäytäntöjä, parantaa palvelujen laatua sekä turvata asiakkaiden yhdenvertaisia oikeuksia palvelujen saamiseen - Tarjoaa työkaluja omavalvonnan kehittämiseen sekä apuvälineen toiminnan suunnitteluun - Julkisen ja yksityisen toiminnan yhdenmukainen valvonta Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 7

8 Valviran ja AVIen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat Sosiaalihuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat Jakautuvat sosiaalihuollon valvonnan periaatteita käsittelevään yleiseen osaan sekä palvelukohtaisiin valvontaohjelmiin Palvelukohtaiset valvontaohjelmat Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva vanhustenhuollossa Valmistumassa / valmistelussa Toimeentulotuen määräaikojen noudattamisen Kotiin annettavat palvelut ja hoito Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut Vammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut Suunnitteilla useita Terveydenhuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat Hoitoon pääsy Valmistelussa neuvola/koulu/opiskelijaterveydenhuoltoa sekä lasten/nuorten suun ehkäisevää terveydenhuolto koskevat valvontaohjelmat Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 8

9 Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisia asumispalveluja koskeva valtakunnallinen valvontaohjelma Painoalueet: 1. Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen sekä henkilöstömitoituksen ja henkilöstön koulutuksen huomioon ottaen asianmukainen asiakasrakenne 2. Henkilöstö 3. Toimitilat 4. Asiakkaiden asema ja oikeudet 5. Asiakkaille annettava apu, tuki ja huolenpito 6. Dokumentointi ja asiakirjahallinta Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 9

10 Kotiin annettavat palvelut ja hoito. Valtakunnallinen valvontaohjelma, vuosille Kattaa sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja sen tukipalvelut Valvontaohjelman ulkopuolella terveydenhuollon ammattihenkilön antama sairaanhoito ja kotisairaanhoito Kotipalvelujen valvonnan painopisteet kotipalvelujen johtaminen ja laadunhallinta henkilöstö asiakkaan asema ja oikeudet kotipalvelun sisältö Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 10

11 Ihmisarvoinen elämä Itsemääräämisoikeus Tasa-arvo Valinnan vapaus Osallisuus Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 11

12 Sosiaalihuoltoa on ensisijaisesti toteutettava sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on yksilön ja perheen ongelmat otettava huomioon siten, että toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi yhteensovitetaan (SHL 39 ) Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve (VPL 3 ) Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 12

13 Asiakkaan oikeuksia vahvistavat menettelytavat Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään 7 arkipäivänä yhteydenoton jälkeen (VPL 3 a ). Palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma, siten kuin asiakaslain 7 :ssä säädetään (VPL 3 a ) (erityinen merkitys henkilökohtaisessa avussa). Palvelusuunnitelma on tarkistettava tarpeen mukaan tai kun palveluntarpeessa tai olosuhteessa on tapahtunut muutoksia (VPL 3 a ). Vammaispalvelulain perusteella tehtävä päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 3 kk hakemuksen esittämisestä, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa (VPL 3 a ) Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 13

14 Hyvä hallinto Neuvonta- ja palveluvelvollisuus Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden, toimivallan mukaisesti Oikeus saada asia käsitellyksi viranomaisessa Asian viivytyksetön käsittely Asianosaisen pyynnöstä viranomaisen annettava arvio päätöksen antamisajankohdasta ja vastattava käsittelyn etenemisestä koskeviin tiedusteluihin Annettava perusteltu päätös ja esitettävä selkeästi ratkaisu, oikaisuvaatimus/valitusosoituksineen Viranomaisaloitteisissa asioissa on huolehdittava tulkitseminen, jos asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi tulla ymmärretyksi Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 14

15 Eettinen periaate Mitä perustavammanlaatuiset inhimilliset tarpeet ovat uhattuina ja mitä heikommat ovat yksilön omat voimavarat selvitä, sitä vahvemmat ovat yksilön oikeudet ja sitä selkeämpi on julkisen velvollisuus järjestää toimeentulo ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan järjestämiseen ja asiakkaan oikeuksia arvioiva työryhmä (STUVA) Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 15

16 Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Valvira 16

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku 1 Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 15 kpl 2 Aluehallintovirastojen tehtävät Aluehallintovirastot

Lisätiedot

Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen

Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen Lastensuojelun valvontaohjelmat Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen Valvira TEO ja STTV yhdistyivät: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi OHJAUS Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 2013 Ohjaus 14 2013 Vanhuspalvelulaki pykälistä

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira 30.9.2010 1 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi 1.1.2009

Lisätiedot

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris 1 Vammaisfoorumi ry LAUSUNTO Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Lausuntopyyntö kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma

Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma TÄNÄÄN JA HUOMENNA - TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Seinäjoki 23.9.2014 24.9.2014 1 Ongelmakohtia Hyvän hallinnon toteuttaminen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivä Helsinki 10.4.2014 Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Peruste: Perusoikeudet Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Uusi itsemääräämisoikeuslaki

Uusi itsemääräämisoikeuslaki Uusi itsemääräämisoikeuslaki Sujuvat palvelut, täysivaltainen elämä Kuopio 29.10.2014 Sirkka Sivula Itsemääräämisoikeuslaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelulaki kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulaki kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu Omaishoitajat ja Läheiset -liitto 23.10.2013 OTM Jukka Kumpuvuori 24.10.2013 www.kumpuvuori.fi 1 Perhe-elämää Isän työ Isän

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Määräys 1(13) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Valtuutussäännökset Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VALVONTASUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VALVONTASUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VALVONTASUUNNITELMA Johtoryhmä 12.5.2015 Kuntayhtymän johtaja 24.6.2015 1 SISÄLLYS 1 VALVONNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 VALVONTAVIRANOMAISTEN TYÖNJAKO JA TEHTÄVÄT... 2 2.1

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano 1 Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano Dnro 5138/05.00.00.03/2014 Päiväys 26.5.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Riskinarviointi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot