Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku Ylitarkastaja Eine Heikkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen"

Transkriptio

1 Lastensuojelun valvontaohjelmat Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku Ylitarkastaja Eine Heikkinen Valvira

2 TEO ja STTV yhdistyivät: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA uusi keskusvirasto STM:n hallinnonalalla. Myös sosiaalihuollon valvontaa uuden viraston tehtäväksi Rovaniemelle alueellistettiin 11 virkaa

3 Sosiaalihuoltolaki 3 ( /670) Sosiaalihuollon ll yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Maakuntien alueella sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat aluehallintovirastoille. VALVIRA ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi sosiaalihuollon ohjauksessa ja valvonnassa.

4 Sosiaalihuoltolaki 3 Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo sosiaalihuoltoa erityisesti silloin, kun kysymyksessä k ovat: 1) periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat; 2) useaa aluehallintoviraston aluetta koskevaa tai koko maata koskevat asiat; 3) asiat, jotka liittyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa käsiteltävään terveydenhuoltoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaan valvonta-asiaan; sekä 4) asiat, joita aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään.

5 Tulossa: - sosiaalihuollon valvontalain muutos 2011, jossa mahdollisesti säännökset mm. sosiaalihuollon valtakunnallisista luvista ja omavalvonnasta

6 Valvonnan tavoitteena valvonta on suunnitelmallista ja niukat valvontaresurssit suunnataan oikeisiin kohteisiin valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan valvontaan valvonnan menetelmien kehittäminen sekä palveluntuottajien kannustaminen jatkuvaan laadun parantamiseen ja omavalvonnan kehittämiseen.

7 Valtakunnalliset valvontaohjelmat työkaluna Vv yhteensä 10 valvontaohjelmaa, l joista 2 koskee k lastensuojelua Palvelurakenteiden valvontaohjelma (tulossa) Omavalvontasuunnitelmia koskevien ohjeistusten valmistelu (tulossa) Tulossa kaikkiin valvontaohjelmiin yhteinen sosiaalihuollon palvelujen valvonnan periaatteet -osio Tavoitteena Valvonnan ja ohjauksen yhdenmukaisuus ja suunnitelmallisuus Valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen / oikeat kohteet ja painoalueet Painopiste etukäteisvalvontaan / riskien havaitseminen jo ennen ongelmien syntymistä Palveluntuottajien kannustaminen jatkuvaan laadun parantamisen ja omavalvonnan kehittämiseen

8 Valvontaohjelmassa - Esitetään hyvän toiminnan tavoitetasot - Kuvataan keskeiset säädökset ja suositukset - Tuodaan esiin valvonnan painoalueet - Sovitaan Valviran ja AVIen työnjako ja tehtävät - Kartoitetaan riskialueet ja sovitaan valvonnan kohdentamisesta

9 Lastensuojelun valvontaohjelmat 1. Lastensuojelun käsittelyprosessien valvontaohjelma 2. Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma

10 Valmisteleva työryhmä Eine Heikkinen, Valvira pj. (sijaishuollon vo.) Marita Raassina, Valvira pj. (käsittelyprosessin vo) Jarno Virtanen, Valvira Marita Uusitalo, AVI Timo Mäkelä, AVI Marita Turppa, AVI Marja-Leena Stenroos, AVI, Sari Husa, AVI

11 Lastensuojelun käsittelyprosessin valvontaohjelma

12 Painopistealueet 1.Lastensuojelun järjestäminen 2. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttaminent tt 3. Menettely lastensuojeluasioissa l i

13 1. Lastensuojelun käsittelyprosessien valvontaohjelma 1. Lastensuojelun järjestäminen -lastensuojelusuunnitelma selvitys meneillään kl:ssa -moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen THL tehnyt selvityksen -päätöksenteko ja henkilöstö -kelpoisuuden omaava sos.tt., mitoitus -riittääkö kelpoisuuden omaavia sosiaalityöntekijöitä? t -kiireellisten palvelujen järjestäminen (päivystys) y

14 2. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttaminen Lastensuojelulaki asettaa eräitä ehdottomia lastensuojeluasian käsittelyn määräaikoja lastensuojeluilmoitus ja sen käsittely 7 vrk:n aikana lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n aikana Avohuolto -lakimutos vireillä: avohuollon tukitoimenpiteet asiakassuunnitelmaan (velvoittavuus) kiireellinen sijoitus huostaanotto sijaishuoltoon sijoittaminen jälkihuolto

15 3. Menettely lastensuojeluasioissa lapsen osallisuus suus -lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen, puhevalta, edunvalvojan määrääminen asiakassuunnitelmat sekä lapselle että vanhemmille lastensuojeluasioiden kirjaaminen

16 Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajat -kysely kunnille 2010 v Lastensuojelu- 37 % 73 % ilmoitukset 7 vrk:n kuluessa vireilletulosta Lastensuojelusel- 27 % 62 % vitykset laaditaan 3 kk:n aikana

17 Yleisimmäksi s määräaikojen äa ylittymisen syyksi esitettiin resurssipula. Joissakin kunnissa tilanne näyttäisi olevan krooninen, kun taas toisissa se kärjistyy loma-aikoina ja yllättävissä ruuhka- tai poissaolotilanteissa.

18 Valvira ja aluehallintovirastot valvovat määräaikojen noudattamista Lastensuojelulaissa mainitut määräajat ovat ehdottomia. Määräaikoja ei voida ylittää rikkomatta samalla lastensuojelulakia. Lastensuojelutarpeen selvitysten lain mukainen käsittely ja määräajoissa pysyminen on välttämätön osa asiakkaiden oikeusturvaa ja lasten oikeutta erityiseen suojeluun. Varhainen puuttuminen antaa parhaat mahdollisuudet ehkäistä ongelmien kasvua.

19 Sosiaalihuollon toimintaa valvovilla viranomaisilla, aluehallintovirastoilla ja Valviralla, on sosiaalihuoltolain perusteella mahdollisuus antaa kuntaa sitovia määräyksiä sosiaalihuollon järjestämisessä havaittujen puutteiden tai epäkohtien korjaamisesta (ShL 56 ).

20 Määräystä ä voidaan tarvittaessa tehostaa t uhkasakolla. k Laillisuusvalvonnassa on katsottu, että töiden organisointiin tai henkilöstön riittävyyteen liittyvillä seikoilla ei voi perustella poikkeamista siitä, mitä lainsäädäntö edellyttää asian käsittelyltä viivytyksettä ja viimeistään säädetyssä määräajassa. Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti Kuopion kaupunkia euron uhkasakon uhalla saattamaan mennessä lastensuojeluasioiden käsittelyt lain edellyttämälle tasolle

21 Lastensuojelun ympärivuorokautisen j y p hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma

22 Yksityisten sosiaalipalveluntuottajien määrä on lisääntynyt tasaisesti koko 2000-luvun. Vuonna 2000 kaikkiaan yksityisiä toimintayksiköitä oli vajaa 2 700, kun niitä vuonna 2008 oli lähes Tästä lasten ja nuorten laitos- ja perhehoidon osuus oli vuonna 2008 yhteensä 607 toimintayksikköä.

23 2. Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma Valvontaohjelman tarkoituksena on vahvistaa lasten oikeutta asianmukaiseen ja turvalliseen sijaishuoltoon i sekä tasa-arvoiseen kohteluun yhdenmukaistamalla valvontaviranomaisten käytäntöjä -yhtenäinen luvanmyöntämiskäytäntö ja määrittämällä ällä yhtenäiset t valvontakriteerit sekä puuttumiskynnys havaittuihin epäkohtiin.

24 Painopistealueet 1. Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne 2. Henkilöstö ö 3. Toimitilat 4. Asiakkaiden asema ja oikeudet sijaishuollossa 5. Lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito 6. Dokumentointi ja asiakirjahallinta

25 1. Organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne -Toiminta-ajatus -Asiakkaiden id sijoittamisprosessi itt i i -Toiminnan johtaminen -Yhteistyö

26 2. Henkilöstö - Hoito- oto ja kasvatustehtävistä atuste tä stä vastaavan kelpoisuus - Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimukset - Henkilöstön täydennyskoulutus, työnohjaus - Henkilöstömitoitus ja rakenne - Henkilöstön hyvinvointi

27 3. Toimitilat - Lasten yksityisyys syys - Yhteisöllisyys - Turvallisuus - Ympäristö - Sijainti

28 4. Lasten asema ja oikeudet - Asiakas- sa as sekä hoito ja kasvatussuunnitelma - Lapsen osallisuuss - Yhteistyö läheisten kanssa - Rajoitustoimenpiteet

29 5. Lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito - Lapsen perustarpeet peet - Lapsen kasvun tukeminen - Lapsen koulutus - Lapsen harrastukset - Lapsen erityistarpeet - Lapsen itsenäistymisen tukeminen

30 6. Dokumentointi ja asiakirjahallinta - Asiakirjahallinto - Arkistointi

31 Yhteisiä linjauksia vaativat Lasten/perheiden määrä ja henkilöstömitoitus ei perinteisissä lastensuojelulaitoksissa: -laitosluvalla toimiva perhekoti -laitokset, joissa palveluntuottaja asuu -laitosluvalla toimiva perhekotiyhteisö -perhetuki- ja kuntoutusyksiköt -erityisen huolenpidon yksiköt (EHO)

32 Perhehoito toimeksiantosuhteinen ja luvanvarainen -Perhehoitolaki h on vireillä illä ja on odotettavissa tt selkiytystä käsitteisiin sekä vaadittavaan henkilöstömäärään

33 Toiminta sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla LsL 49 Sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet: Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti i sijoitetun i tai lastensuojelulain l l 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää elikkä 1)perhehoitona, 2)laitoshuoltona taikka 3)muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.

34 Sairaalahoidon jälkeen lapsille ei ole asianmukaisia jatkopaikkoja Lastensuojelulaitoksiin voidaan sijoittaa lapsia vain lastensuojelulain mukaisilla päätöksillä. Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain huostassa oleville lapsille Terveydenhuollon lähetteillä lastensuojelulaitoksiin psykiatriseen kuntoutukseen, vaikka lapsi ei ole sijaishuollon tarpeessa. Lastensuojeluyksiköllä voi olla myös terveydenhuollon lupa, mutta se tarkoittaa lupaa kotisairaanhoitoon yksikössä, jossa on myös terveydenhuollon henkilökuntaa (laitoksessa sairaanhoitaja) -ei kuitenkaan k terveydenhuollon lupaa psykiatriseen i kuntoutukseen

35 Tilat: - Vanhat kiinteistöt - Palvelujen suunnittelu lähtee tiloista isot tilat ja monenlaista toimintaa (lastensuojelu vanhustenhuolto mielenterveyspalvelut kehitysvammahuolto) - Neliöt?

36 Valvontaohjelmassa tullaan asettamaan vähimmäiskriteerit eri sijaishuollon i muodoille niin henkilöstön kuin tilojenkin osalta. Valvontaohjelmassa laaditaan yhtenäinen tarkastuskertomuslomake Lomaketta käytetään tää sekä paikan päällä tehtävissä ä tarkastuksissa että asiakirjavalvonnassa. Lomake ohjaa kiinnittämään huomiota hyvän hoidon ja kasvatuksen kannalta oleellisiin tekijöihin. Valvontaohjelmia voivat hyödyntää aluehallintovirastojen ohella kunnat ja yksityiset palveluntuottajat.

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano 1 Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano Dnro 5138/05.00.00.03/2014 Päiväys 26.5.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Riskinarviointi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku 1 Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 15 kpl 2 Aluehallintovirastojen tehtävät Aluehallintovirastot

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Dnro 321/54/2010 Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Tarkastuskertomus 6/2012 Lastensuojelu JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 8 tarja heino Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset Selvitys Lastensuojelun kehittämisohjelmalle Sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta

Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta PÄÄTÖS 18.12.2012 Dnro OKV/7/50/2011 1/7 ASIA Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri teki 3.11.2010 tarkastuskäynnin Kuopion kaupungin päihdehuoltopalveluihin.

Lisätiedot

Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä

Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot