Metsäalan palvelut Internetiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan palvelut Internetiin"

Transkriptio

1 Ryhmähanke Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti

2 Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti Ryhmähanke: Asiasanat: Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy ja Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y. metsäpalvelut, Internet, yrittäjä, työvoima Metsäteho Oy Helsinki 2001

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ESIPUHE TAUSTA ESITUTKIMUKSEN TAVOITE ESITUTKIMUKSEN KYSELY Tarvekartoitus Tarve tiedottaa työtehtävistä eri resurssiryhmille Tarve saada tietoa eri resurssiryhmistä Resurssien yhteiskäyttöön kysynnästä ja tarjonnasta tiedottaminen Tehtäväkartoitus Sisältökartoitus Sijaintikartoitus ja sivuston markkinointi Kustannukset ja rahoitus Vapaa sana JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMET...19 LIITTEET: 1. Kyselyn vastausten jakautuma 2. Luokkamalli, tietosisältö 3. Markkinointisuunnitelma 4. Tietoturvasuunnitelma 5. Testaus- ja käyttöönottosuunnitelma 6. Oikeudelliset kysymykset 7. Projektin toteutuksen analyysiraportti Metsäpalvelut Internetiin -demoversio osoitteessa: Metsätehon raportti

4 TIIVISTELMÄ Hankkeessa haettiin uutta toimintatapaa perinteiseen metsäalan palveluyritysten sopimusten hankintaan, työsuhteiden luomiseen sekä metsätyövoiman yhteiskäyttöön. Suomessa toimii tällä hetkellä noin puunkorjuuyritystä. Puutavarakuljetusyritysten määrä on noin 920 kpl ja metsäpalveluyrittäjien 500. Metsureita on 5 000, metsäkoneen kuljettajia ja metsätoimihenkilöitä noin (Savotta selvitys). Metsäalan kone- ja kuljetusyrittäjät ovat yleensä paikallisia pienyrittäjiä, joiden liikevaihto on vuodessa noin 1 3 miljoonaa markkaa. Esitutkimuksen tulokset korostivat tiedottamisen tarpeellisuutta toimeksiannettavista urakointi- ja työtehtävistä. Niin ikään tiedon saatavuuden parantamista sekä yrittäjistä että työntekijöistä pidettiin tarpeellisena. Internetiä pidettiin suosituimpana informaatiokanavana. Työvoiman yhteiskäyttöön liittyvässä tiedonvälityksessä Internet koettiin "puskaradion" lisäksi merkittäväksi informaatiokanavaksi yhteiskäytön osapuolten välillä. Yhteiskäytön osapuolina voi metsäalan organisaatioiden lisäksi olla kone-, puutavara-auto- tai metsäpalveluyrittäjä, metsänomistaja, kunta, ulkoilupalveluja tuottava yritys, metsäteollisuuden tuotantolaitos tai muu tuotantolaitos. Metsäpalvelut Internetiin -markkinapaikan toimintamalleista suosituimmaksi koettiin Tori-sivusto. Torilla tarkoitetaan sivustoa, jolla asiakkaat voivat kohdentaa työtilaisuudet yksilöityjen palvelujen kysyntätiedoilla ja toisaalta palvelujen tarjoajien vapaiden resurssien tiedoilla sekä resurssien yhteiskäyttötiedoilla. Asiakkaat voivat lähettää ilmoitusten perusteella myös toiselle asiakkaalle kahdenkeskeisiä palvelujen osto- ja myyntitarjouksia. Työtai urakkasopimuksia ei Torilla solmita. Sopimukset tehdään Torin ulkopuolella perinteisin toimintatavoin. Tori vastaa lähinnä nykyisen avoimen tarjouskilpailun käytäntöä. Toiseksi suosituin sivusto oli asiakkaiden esittelysivusto. Torisivusto sisältää myös esittelyt. Tori- ja esittelysivustojen katsottiin soveltuvan sekä yrittäjille että palkansaajille. Kolmannes vastanneista piti huutokauppasivustoa yrittäjille, mutta ei palkansaajille, soveltuvana. Pörssisivustoja ei nähty markkinapaikkaan soveltuviksi. Metsäpalvelut Internetiin -palvelulle soveltuvaksi isäntäsivustoksi sai kannatusta Metsä-Sanomat. Palvelun tarjoavat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ja Metsäteollisuus ry sekä erikoispuukaupan osalta Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Jakelijana on palvelun toimittanut ja sitä ylläpitävä TietoEnator Oyj. Metsätehon raportti

5 Sivuston toteuttamis-, markkinointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat varmemmin arvioitavissa vasta eri sijaintipaikoilta ja jakelijoilta tehdyn tarjouskierroksen jälkeen. Loppuraportti liitteineen ja demoversioineen on käytettävissä tarjouspyyntöjen tukimateriaaliksi. Metsäpalvelut Internetiin -palvelun rahoituksessa sekä pelkkä käyttöön perustuva rahoitus että osaksi käyttöön ja käyttäjien taustayhteisöjen budjettirahoitukseen perustuva malli sai yhtä suuren kannatuksen kyselyyn vastanneiden keskuudessa. Metsä-Sanomat-palvelun hallinnolle ehdotetaan, että se ottaa yhteyttä Koneyrittäjien liittoon, Maaseudun Työnantajaliittoon, Metsäalan Kuljetusyrittäjiin, Metsäalan Toimihenkilöliitto Metoon, Metsähallitukseen, Metsäteollisuus ry:een, MTK:oon, Puu- ja erityisalojen liittoon, Maa- ja metsätalousministeriöön, Työministeriöön, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapioon, Yksityismetsätalouden Työnantajiin ja 4H-liittoon. Yhteydenottojen tarkoituksena on selvittää, mitkä tahot katsovat tarkoituksenmukaiseksi osallistua metsäalan verkkoyhteisöön ja vaikuttaa sen sisältöön ja kehittämiseen. Metsä-Sanomien hallinto kokoaa kannanottojen perusteella kehitysryhmän, jonka tehtävänä on määritellä palvelun sisältö, tietoturva- ja vastuukysymykset, linkit ja visuaalinen ilme sekä laatia laajennetulle Metsä-Sanomat-palvelulle markkinointi- ja rahoitussuunnitelmat. Metsäteho Oy:n asiantuntemus sekä esitutkimusraportti liitteineen ja demoversioineen ovat kehitysryhmän käytettävissä. Määrittelyjen perusteella pyydetään tarjoukset palvelun teknisestä toteutuksesta ja käynnistetään verkkoyhteisön markkinointi. Palvelun arvioidaan voivan käynnistyä Metsätehon raportti

6 1 ESIPUHE Tämä, kuten moni muukin metsäalan palvelutoimintaa kehittävä hanke, on peräisin MMT Tore Högnäsin analyyttisestä ideamyllystä. Hänelle lämpimät kiitokset johdattelusta kiintoisan hankkeen pariin. Kiitokset myös MH Harri Rumpuselle, joka on tukenut hankkeen aloittamista ja toteuttamista terävillä ja asian ytimeen osuvilla tausta-aineistoilla ja kommenteilla. Joulukuussa 2000 Metsähallituksessa pidetty asiantuntijakokous loi hyvää taustaa ja henkeä hankkeen toteuttamiselle. Kiitokset kaikille kokoukseen osallistuneille. Varsinaisena hankkeen työmyyränä on ansiokkaasti toiminut Helian Viestintä ja liiketoiminta tietoverkossa -kurssin oppilastyön projektiryhmä. Sen päällikkönä on toiminut Jarmo Lindroos Metsäteho Oy:stä ja jäseninä Jyrki Jaakkola, Merja Leppänen ja Eeva Liimatainen. Heille kiitokset pätevästä työstä. Hankkeessa olivat mukana Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy ja Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y. Projektin johtoryhmään kuuluivat MMT Tore Högnäs Metsähallituksesta puheenjohtajana, Reijo Haaja UPM-Kymmene Metsästä, Kari Immonen Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y:stä, Risto Lilleberg Metsäliitto Osuuskunnasta ja Harri Rumpunen Metsäteollisuus ry:stä. 2 TAUSTA Suomessa toimii tällä hetkellä noin puunkorjuuyritystä. Puutavarakuljetusyritysten määrä on noin 920 kpl ja metsäpalveluyrittäjien 500. Metsureita on 5 000, metsäkoneen kuljettajia ja metsätoimihenkilöitä noin (Savotta selvitys). Metsäalan kone- ja kuljetusyrittäjät ovat yleensä paikallisia pienyrittäjiä, joiden liikevaihto on vuodessa noin 1 3 miljoonaa markkaa. Metsäalan ja kuljetusten liikesuhteilla on pitkät perinteet, ja suhteisiin on heijastunut paljon työsuhteelle ominaisia piirteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteä suhde urakanantajan työnjohtoon, urakanantajan vaikutus logistiseen ohjaukseen sekä se, että urakanantaja tilittää tehdyn työn korvauksen yrittäjälle yrittäjän oman laskutuksen sijasta (Högnäs 2000). Metsäsektorilla, kuten muillakin toimialoilla, työvoiman hankinta on hyvin kirjavaa. Vallitseva tarjouspyyntömenetelmä on rajoitettu (suunnattu) tarjouspyyntö. Vähäisessä määrin käytetään myös avointa tarjouspyyntöä. Metsätehon raportti

7 Tarjouspyynnöt kohdistuvat yleensä vuosi- tai sitä pidempiaikaisiin sopimuksiin. Palkkatyövoimaa rekrytoidaan kuten muuallakin. Työvoiman yhteiskäyttö on erikoispiirre, joka sisältyy Metsäalan työehtosopimukseen. Yhteiskäytöllä tarkoitetaan, että työntekijä voi olla lainassa toisella työnantajalla, jos työntekijän omalla työnantajalla ei juuri silloin ole työtä hänelle tarjota. Työnantaja voi kuitenkin aina kutsua lainassa olevan työntekijänsä töihin niitä ilmaantuessa. Kehitysodotukset kohdistuvat etenkin lyhytaikaisten urakointitehtävien ja manuaalisten metsätöiden metsäpalvelujen tarjonnan ja kysynnän parempaan kohtaamiseen, jossa on ollut ongelmia. Metsäkone- ja metsäalan kuljetusyrittäjillä sekä metsäalan työnantajilla saattaa olla työllistämistarpeessa olevaa työvoimaa ja kalustoa, joille tehokkaan informointikanavan avulla uskotaan voitavan luoda kysyntää. 3 ESITUTKIMUKSEN TAVOITE Esitutkimuksen tavoitteena on selvittää toteutusedellytykset Internetissä toimivalle markkinapaikalle, joka edistää sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista korjuu-, kuljetus- ja puuntuottamisurakoinnissa ja muissa metsäpalveluissa että metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajien, asentajien, metsureiden, toimihenkilöiden ja harjoittelijoiden rekrytointia, työllistymistä ja yhteiskäyttöä. 4 ESITUTKIMUKSEN KYSELY Esitutkimuksen kysely suoritettiin Internetissä olleella kyselylomakkeella viikoilla 7 9/2001. Esitutkimuksessa kartoitettiin alustavasti markkinapaikan tarvetta, tehtävää, sisältöä sekä sijaintia Internetissä. Tarvekartoituksessa selvitettiin ongelmia ja puutteita yrittäjien ja palkansaajien rekrytoinnissa ja yhteiskäytössä sekä Internetin ja muiden tiedotuskanavien roolia niiden kehittämisessä. Tehtäväkartoituksessa kysyttiin Internet-markkinapaikan tehtävää seuraavien vaihtoehtojen puitteissa: Palvelu on 1) palvelujen kysyjiä ja tarjoajia esittelevä sivusto, 2) yksilöityjen palvelujen kysyntää ja tarjontaa rekisteröivä, informoiva ja välittävä tori, 3) niillä kauppaa käyvä huutokauppa tai 4) pörssi. Sisältökartoituksessa analysoitiin Internet-markkinapaikan tietosisältöä edellä olevissa tehtävävaihtoehdoissa. Sijaintikartoituksessa kysyttiin vastaajien kantaa markkinapaikan sijainniksi. Metsätehon raportti

8 Kysely osoitettiin tutkimukseen osallistuville Metsätehon osakkaille sekä lisäksi Koneyrittäjien liitolle, Metsäalan Kuljetusyrittäjille, Metsäalan toimihenkilöliitolle ja Puu- ja erityisalojen liitolle. Kultakin organisaatiolta toivottiin yksi, mutta riittävän laajapohjaisesti valmisteltu vastaus, joka edustaa organisaation kantaa asetettuihin kysymyksiin. Vastauksia saatiin yhteensä seitsemän, mikä merkitsee 30 prosentin vastausosuutta. Vastaajien joukossa olivat molemmat yrittäjäjärjestöt, yksi metsänhoitoyhdistysten liitto, Metsähallitus ja kolme metsäteollisuuden metsäosastoa. 4.1 Tarvekartoitus Tarvekartoituksessa analysoitiin nykyisen urakoinnin, metsäpalvelujen ja työvoiman rekrytoinnin ja yhteiskäytön ongelmia ja puutteita sekä täydentämis- ja kehittämistarpeita. Kartoituksessa selvitettiin myös mahdollisen markkinapaikan kohteena olevia resurssiryhmiä sekä resurssien yhteiskäyttöä koskevissa kysymyksissä metsäalan, ja myös ulkopuolisia, työnantajia Tarve tiedottaa työtehtävistä eri resurssiryhmille Kysyttiin, mille resurssiryhmille tarjolla olevista toimeksiannoista olisi tarpeellista tiedottaa ja mitä tiedotuskanavaa käyttäen. Ryhmät olivat: koneyrittäjät, puutavara-autoyrittäjät, metsäpalveluyrittäjät, metsurit, metsäkoneen kuljettajat, puutavara-auton kuljettajat, metsäkoneasentajat, metsätoimihenkilöt ja harjoittelijat. Kukin ryhmä, harjoittelijoita lukuunottamatta, oli jaettu vuosisopimusurakointiin ja lyhytaikaiseen urakointiin tai vakinaisiin työsuhteisiin ja lyhytaikaisiin työsuhteisiin. Tiedotustarve oli luokiteltu seuraavasti: erittäin tarpeellinen, tarpeellinen, ei tarvetta ja ei osaa sanoa. Tiedotuskanavat olivat: lehti-ilmoittelu, Internet, ilmoitustaulu ja puskaradio. Analyysissä tarveluokat erittäin tarpeellinen ja tarpeellinen yhdistettiin yhdeksi luokaksi tarpeellinen (liite 1). 69 % vastaajista katsoi, että tarjolla olevista vuosisopimusurakoista ja vakinaisista työsuhteista on tarve tiedottaa. 73 % katsoi tarpeelliseksi tiedottaa lyhytaikaisista urakoista ja työsuhteista. 48 % vastaajista piti Internetiä ensisijaisena kanavana vuosisopimusurakoista ja vakinaisista työsuhteista tiedotettaessa ja 46 % vastaajista toissijaisena ilmoituskanavana lyhytaikaisista urakoista ja työsuhteista tiedotettaessa. Metsätehon raportti

9 Tiedottamisen tarve nähtiin suurimmaksi (100 %) kone- ja puutavaraautoyrittäjien lyhytaikaisten urakoiden yhteydessä. Seuraavaksi eniten tarvetta tiedottamiseen (86 %) nähtiin metsäpalveluyrittäjien urakoiden, metsureiden lyhytaikaisten työsuhteiden ja metsäkoneen kuljettajien vakinaisten työsuhteisen yhteydessä. Vastaajista yli 2/3 oli sitä mieltä, että tiedottaa tulee myös puutavara-auton kuljettajille, metsureille vakinaisista työsuhteista, metsäkoneen kuljettajille lyhytaikaisista työsuhteista, metsätoimihenkilöille vakinaisista työsuhteista ja harjoittelijoille. Noin puolet vastaajista katsoi tarpeelliseksi tiedottaa kone- ja puutavara-autoyrittäjille vuosisopimusurakoista. Vähiten tiedottamisen tarvetta nähtiin metsäkoneasentajien ja metsätoimihenkilöiden lyhytaikaisten työsuhteiden yhteydessä. Näissä ryhmissä myös ei osaa sanoa -vastausten osuus oli suurin (kuva 1). Tarpeellista Ei tarvetta En osaa sanoa 100 % 90 % 80 % % vastauksista 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Koneyr, vsu Koneyr. lsu Puut.autoyr. vsu Puut.autoyr. lsu Metsäpalv.yr. vsu Metsäpalv.yr. lsu - Metsuri, vak.ts. - Metsuri, lyhytaik.ts. - Metsäk.kulj. vak.ts. - Metsäk.kulj. lyhytaik.ts. - Puut.auton kulj. vak.ts. - Puut.auton kulj. lyhytaik.ts. - Metsäk.asent. vak.ts. - Metsäk.asent. lyhytaik.ts. - Metsätoimih. vak.ts. Kuva 1. Tiedottamisen tarve eri intressiryhmille. - Metsätoimihenk. lyhytaik.ts. Harjoittelijoille Metsätehon raportti

10 Vastaajat asettivat Internetin ensisijaiseksi tiedotuskanavaksi tai yhtä tärkeäksi jonkin muun kanssa, kun tiedotetaan koneyrittäjille, puutavaraautoyrittäjille, metsäpalveluyrittäjille, metsureille lyhytaikaisissa työsuhteissa, metsäkoneen kuljettajille vakinaisissa työsuhteissa, puutavara-auton kuljettajille vakinaisissa työsuhteissa, metsäkoneasentajille vakinaisissa työsuhteissa, metsätoimihenkilöille tai harjoittelijoille. Internetiä pidettiin ensisijaisen tiedotuskanavana 13 resurssiryhmälle 17 ryhmästä. Lehti-ilmoittelua ja puskaradiota pidettiin ensisijaisena tai yhtä tärkeänä jonkin muun kanssa kuudelle resurssiryhmälle 17 ryhmästä (kuva 2). % vastaajista Lehti 1 Internet 1 Ilm.taulu 1 Puskaradio % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Koneyr, vsu Koneyr. lsu Puut.autoyr. lsu Puut.autoyr. vsu Metsäpalv.yr. lsu Metsäpalv.yr. vsu Metsuri, vak.ts. Metsäk.kulj. vak.ts. Metsuri, lyhytaik.ts. Puut.auton kulj. vak.ts. Metsäk.kulj. lyhytaik.ts. Metsäk.asent. vak.ts. Puut.auton kulj. lyhytaik.ts. Metsäk.asent. lyhytaik.ts. Metsätoimih. vak.ts. Metsätoimihenk. lyhytaik.ts. Harjoittelijoille Kuva 2. Ensisijaiset tiedotuskanavat eri resurssiryhmille. Toissijaisenakin ilmoituskanavana Internetiä pidettiin selvästi tärkeimpänä. Metsätehon raportti

11 4.1.2 Tarve saada tietoa eri resurssiryhmistä 66 % vastaajista katsoi tietojen saamisessa palvelun tarjoajista olevan parantamisen varaa, kun kyseessä ovat vuosisopimusurakat tai vakinaiset työsuhteet. 71 % vastaajista katsoi parantamisen varaa olevan, kun kyseessä ovat lyhytaikaiset urakat ja työsuhteet. Eniten parantamisen varaa on tiedonsaannissa kone- ja puutavara-autoyrittäjistä lyhytaikaisessa urakoinnissa, metsäpalveluyrittäjistä, puutavara-auton kuljettajista, metsäkoneen kuljettajista ja harjoittelijoista (kuva 3). % vastaajista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Parantamisen varaa Ei ongelmia En osaa sanoa Koneyr, vsu Koneyr. lsu Puut.autoyr. vsu Puut.autoyr. lsu Metsäpalv.yr. vsu Metsäpalv.yr. lsu Metsuri, vak.ts. Metsuri, lyhytaik.ts. Metsäk.kulj. vak.ts. Metsäk.kulj. lyhytaik.ts. Puut.auton kulj. vak.ts. Puut.auton kulj. lyhytaik.ts. Metsäk.asent. vak.ts. Metsäk.asent. lyhytaik.ts. Metsätoimih. vak.ts. Metsätoimihenk. lyhytaik.ts. Harjoittelijoille Kuva 3. Tiedonsaanti eri resurssiryhmistä. Metsätehon raportti

12 60 % vastaajista piti Internetiä ensisijaisena tiedonsaantia parantavana kanavana. Muuna ensisijaisena tiedonsaantia parantavana kanavana pidettiin vain puskaradiota koneyrittäjien vuosisopimusurakoinnissa ja metsurien työsuhteissa (kuva 4). Lehti 1 Internet 1 Ilm.taulu 1 Puskaradio 1 % vastaajista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Koneyr, vsu Koneyr. lsu Puut.autoyr. vsu Puut.autoyr. lsu Metsäpalv.yr. vsu Metsäpalv.yr. lsu Metsuri, vak.ts. Metsuri, lyhytaik.ts. Metsäk.kulj. vak.ts. Metsäk.kulj. lyhytaik.ts. Puut.auton kulj. vak.ts. Puut.auton kulj. lyhytaik.ts. Metsäk.asent. vak.ts. Metsäk.asent. lyhytaik.ts. Metsätoimih. vak.ts. Metsätoimihenk. lyhytaik.ts. Harjoittelijoille Kuva 4. Ensisijaiset tiedonsaantia eri resurssiryhmistä parantavat kanavat Resurssien yhteiskäyttöön kysynnästä ja tarjonnasta tiedottaminen Kysymys koski resurssien yhteiskäyttöön kysynnästä ja tarjonnasta tiedottamisen tarvetta eri työnantaja- ja urakanantajatahojen välillä sekä tiedotuskanavia. 67 % vastaajista piti yhteiskäytöstä tiedottamista tarpeellisena. 43 % vastaajista piti Internetiä yhteiskäytöstä tiedottamisessa ensisijaisena tiedotuskanavana ja 57 % piti puskaradiota tärkeimpänä kanavana. Internetiä pidettiin tärkeimpänä toissijaisena yhteiskäytön tiedotuskanavana 48 %:n vastausosuudella. Metsätehon raportti

13 Tarpeellisimpia ryhmiä (yli 70 % vastauksista), joiden välillä tiedon yhteiskäytöstä pitää kulkea, ovat vastaajien mukaan metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatiot, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset ja metsäkoneyrittäjät. Seuraavaksi tärkeimpinä (yli 50 % vastauksista) nähtiin kunnat, puutavara-autoyrittäjät, metsäpalveluyrittäjät, metsänomistajat, muun kuin metsäalan tuotantolaitokset ja ulkoilupalvelujen tuottajat. Vähiten tärkeänä partnerina (43 % vastauksista) yhteiskäytön tiedottamisessa nähtiin metsäteollisuuden tuotantolaitos (kuva 5). Tarpeellista Ei tarvetta En osaa sanoa % vastaajista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ulkoilupalvelujen tuottajaan Metsäteoll.puunhank.organisaatioon Metsähallitukseen Metsänhoitoyhdistykseen Metsäkoneyrittäjään Puutavara-autoyrittäjään Metsäpalveluyrittäjään Metsänomistajaan Metsäteollisuuden tuotantolaitokseen Muuhun tuotantolaitokseen Kuntaan Kuva 5. Tiedottamisen tarpeellisuus resurssien yhteiskäytön osapuolten välillä. Metsätehon raportti

14 Internetiä pidettiin tärkeimpänä tai samanarvoisena tiedotuskanavana jonkin muun kanavan kanssa tiedottamisessa ulkoilupalvelujen tuottajalle, metsäteollisuuden tuotantolaitokselle, metsäpalveluyrittäjälle, metsänomistajalle ja muulle kuin metsäteollisuuden tuotantolaitokselle. Ensisijaisena kanavana pidettiin puskaradiota, mikä tarkoittaa lähinnä puhelinyhteyksiä osapuolten välillä (kuva 6). Toissijaisena informaatiokanavana Internetin katsottiin olevan kaikissa ryhmissä tärkein tai samanarvoinen muun kanavan kanssa. Lehti 1 Internet 1 Ilm.taulu 1 Puskaradio 1 % vastaajista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Metsäteoll.puunhank.organisaatioon Metsähallitukseen Metsänhoitoyhdistykseen Metsäkoneyrittäjään Puutavara-autoyrittäjään Metsäpalveluyrittäjään Metsänomistajaan Metsäteollisuuden tuotantolaitokseen Muuhun tuotantolaitokseen Ulkoilupalvelujen tuottajaan Kuntaan Kuva 6. Resurssien yhteiskäytöstä tiedottamisen ensisijaiset kanavat. 4.2 Tehtäväkartoitus Tehtäväkartoituksella haettiin suunniteltavalle järjestelmälle tarkoituksenmukaista toimintatapaa, joka vastaisi asiakkaiden tarvetta. Tehtäväkartoitus suoritettiin neljän toteutusskenaarion mukaan: Metsätehon raportti

15 1. Esittely, ja sen lisäksi 2. Tori 3. Huutokauppa ja 4. Pörssi. Esittelyllä tarkoitetaan sivustoa, jolla asiakkaat voivat ilmoittaa yhteys- ja ominaisuustietojaan sekä kysyttäviä tai tarjottavia palveluja ja resurssien yhteiskäyttöä koskevia yleisiä tietoja. Torilla tarkoitetaan sivustoa, jolla asiakkaat voivat kohdentaa työtilaisuudet yksilöityjen palvelujen kysyntätiedoilla ja toisaalta palvelujen tarjoajien vapaiden resurssien tiedoilla sekä resurssien yhteiskäyttötiedoilla. Asiakkaat voivat lähettää ilmoitusten perusteella myös toiselle asiakkaalle kahdenkeskeisiä palvelujen osto- ja myyntitarjouksia. Työ- tai urakkasopimuksia ei Torilla solmita. Sopimukset tehdään Torin ulkopuolella perinteisin toimintatavoin. Tori vastaa lähinnä nykyisen avoimen tarjouskilpailun käytäntöä. Huutokaupassa käydään kauppaa yksilöityjen palveluiden osto- tai myyntitarjouksin lyhytaikaisessa määrättynä aikana toteutettavassa tarjouskilpailussa. Meklarina toimii automaatti. Kaupanteko palvelussa tapahtuu aina asiakkaiden kesken erillisin käyttäjien sopimin ehdoin, eikä sivuston operaattori ole kaupan osapuoli missään suhteessa. Hinta määräytyy rajahinnan sekä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Palvelu vaatii asiakkailta aktiivisuutta huutokauppatilanteessa. Pörssissä käydään kauppaa yksilöityjen palveluiden osto- tai myyntitarjouksin, jotka voivat sisältää yhden tai useamman yksilöidyn toimeksiannon. Kauppaa pörssissä hoitavat uskotut meklarit, ja toimeksiannot ovat sitovia. Tarjoukseen voi asettaa rajoituksia, joilla kaupan saa tehdä. Jos haluaa, että kaupat tehdään nopeasti, voi kaupan pyytää tekemään päivän hintaan. Kun kaupat on tehty, sopimuspaperit lähtevät molemmille osapuolille. Pörssi tarjoaa ostajille ja myyjille puolueettoman kauppapaikan. Kauppa on julkista, joten kaikki osapuolet saavat tiedon hinnoista ja kauppojen määristä. Kun kauppa on tehty, Pörssin selvitysmenettelyssä varmistetaan, että palvelun kysyjä kohtaa palvelun tarjoajan tai päinvastoin. Järjestelmässä ylempi ostotarjous syrjäyttää alemman ja alempi myyntitarjous ylemmän. Kauppa syntyy, kun osto- ja myyntitarjoukset ovat yhtä suuret. Toimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Kaupankäynnin yksikkö on toimeksianto, eli pienin määrä työtä, jolle voidaan noteerata hinta. Tarjouksia voidaan niputtaa yhteen tietyin edellytyksin. Metsätehon raportti

16 Vastausten perusteella Tori-vaihtoehto sai eniten kannatusta. 57 % vastaajista piti sitä sekä yrittäjille että palkansaajille soveltuvana ja 43 % vain yrittäjille soveltuvana. 57 % vastaajista piti Esittelysivua sekä yrittäjille että palkansaajille soveltuvana ja 29 % vain yrittäjille soveltuvana. 14 % vastaajista ei katsonut sen lainkaan soveltuvan. 29 % vastaajista piti Huutokauppaa yrittäjille soveltuvana, 0 % palkansaajille soveltuvana ja 71 % vastaajista ei katsonut sen lainkaan soveltuvan. Kaikki vastaajat katsoivat, ettei Pörssi-sivusto sovellu lainkaan tällaiseen markkinapaikkaan (kuva 7). Esittelysivusto Tori Huutokauppa Pörssi 100 % 90 % 80 % 70 % % vastaajista 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % vain yrittäjille vain palkansaajille sopii molemmille ei sovellu Kuva 7. Markkinapaikan toimintatapa. Puunhankintaorganisaatioissa ja Metsähallituksessa 33 % vastaajista katsoi, että piirin tai tiimin tulisi vastata Esittelysivuston ylläpidosta tai yläpitovastuu tulisi jakaa kaikkien organisaatiotasojen kesken asiasisällön mukaan. 43 % vastaajista katsoi, että Torisivuston ylläpidosta tulisi vastata hankintaaluetasoa vastaavan vastuualueen tai ylläpitovastuu tulisi jakaa kaikkien organisaatiotasojen kesken asiasisällön mukaan. Metsätehon raportti

17 Sivuston toimintaperiaatetta ja tietosisältöä on havainnollistettu markkinapaikkademossa: 4.3 Sisältökartoitus Sisältökartoituksella pyrittiin löytämään ne tiedot, jotka tulee sisällyttää kehitettävään järjestelmään. Kyselyn vastauksia on hyödynnetty sivuston tietosisällön suunnittelussa. Tietosisältö on dokumentoitu liitteenä 2 olevaan Luokkamalliin. 4.4 Sijaintikartoitus ja sivuston markkinointi Sijaintikartoituksessa selvitettiin vastaajien kanta markkinapaikan sijaintiin. Sijaintivaihtoehtoina olivat 1. itsenäinen sivusto tai että 2. sivusto liitetään johonkin olemassa olevaan kokonaisuuteen. 86 % vastaajista katsoi, että sivusto tulisi liittää johonkin olemassa olevaan sivustoon. Yli puolet vastaajista ehdotti sivuston sijaintipaikaksi Metsäsanomia. Metsätehoa pidettiin myös mahdollisena sijaintipaikkana. Myös sivuston hajauttamista resurssiryhmittäin ehdotettiin. Omaa portaaliakin sivustolle ehdotettiin. Sijaintia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon sekä palvelun isännöinti että jakelu. Isäntä on oikeudellisessa vastuussa palvelun sisällöstä, ja jakelija vastaa fyysisestä toteutuksesta. Metsäpalvelut Internetiin -palvelu tarvitsee luotettavan isännän, joka nauttii työntekijöiden ja työnantajien luottamusta, sillä palvelun sivustoilla tullaan harjoittamaan liiketoimintaa urakkasopimusten muodossa, ja palvelu on käyttäjiensä markkinointikanava. Metsä-Sanomat on puun myyjien ja ostajien kanssa kehitetty palvelu puukauppaan, metsien käsittelyyn ja metsään liittyvään tiedonvälitykseen. Palvelu on tarkoitettu metsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille ja puun ostajille sekä alan tiedottajille. Palvelu soveltunee isännöintiin, kunhan palvelun hallintoa on ensin täydennetty yrittäjä- ja palkansaajaosapuolten edustajilla. Palvelun ensisijaisena tavoitteena on saada puukaupan kysyntä ja tarjonta kohtaamaan nykyistä paremmin toisensa sekä alentamaan kynnystä käynnistää kaupankäynti. Palvelu avaa aivan uusia näkymiä ja monipuolistaa puukaupan toimintaympäristöä. Metsä-Sanomat-palvelun tarjoavat: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ja Metsäteollisuus ry sekä erikoispuukaupan osalta Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Jakelijana on palvelun toimittanut ja sitä ylläpitävä TietoEnator Oyj. Metsätehon raportti

18 Sijaintipaikan lisäksi sivuston käytettävyyttä voidaan tehostaa onnistuneilla linkityksillä. Sivusto tulisi saada sekä metsäalan että työvoiman yhteiskäytölle tärkeiden alan ulkopuolisten yhteisöjen ja yritysten sekä kuntien linkkilistoille. Linkitys työvoimahallinnon sivustoille on erityisen tärkeä. Sivuston laadinnassa on otettava huomioon, että se löytyy helposti Internetin hakukoneilla. Sivuston tunnetuksi tekeminen edellyttää tehokasta markkinointia ja hankkeen asettajien sitoutumista tehtäväänsä. Markkinointia on hahmoteltu liitteenä 3 olevassa Markkinointisuunnitelmassa. 4.5 Kustannukset ja rahoitus Toteutus-, käyttö- ja ylläpitokustannuksista voidaan muodostaa varmempi käsitys vasta tarjouspyyntöjen perusteella. Tarjouspyyntöjen liitteenä voidaan käyttää loppuraportin liitteitä, kuten edellä mainittuja liitteitä 2 ja 3, sekä lisäksi liitettä 4 Tietoturvasuunnitelma, liitettä 5 Testaus- ja käyttöönottosuunnitelma ja liitettä 6 Raportti verkkopalvelun oikeudellisista seikoista sekä Metsäpalvelut Internetissä -demoversiota. Sivuston markkinointikustannukset riippuvat myös jossain määrin sijaintipaikasta ja linkityksistä. Tunnettu, paljon käytetty portaali edellyttää vähemmän markkinointikustannuksia kuin tuntematon mahdollisesti aloitteleva portaali. Vastaajista 43 % kannatti sitä, että sivusto rahoitetaan ilmoituksilla. 14 % vastaajista katsoi rahoituksen tarkoituksenmukaiseksi sivuston käyttäjien etujärjestöjen budjettirahoituksella ja 43 % näiden yhdistelmällä. 4.6 Vapaa sana "Alan toimijat paikallistasolla tuntevat yleensä potentiaaliset yhteistyökumppanit. Tämän vuoksi puskaradio on yleisin kanava. Nettipohjainen pankki toimii, jos on netin käyttäjiä. Tämä on pullonkaula. Sähköposteja ei lueta kuukausiin. Tämä on nähty mm. Metsäsanomien puukauppapaikoilla." "Vastauksien luokittelu ei välttämättä kuvaa oikeaa asiantilaa, mutta tuskinpa essee-vastauksetkaan olisivat kattavampia." "Muulla tuotantolaitoksella on tässä vastauksessa tarkoitettu toista kuljetusalan yritystä, sellaista, joka ei toimi puutavaran kuljetuksissa. Yhteydenpidon tarve asiakaspuoleen tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että puunhankintaorganisaatio voisi olla esimerkiksi tiedon välittäjänä yrittäjien kesken työvoiman yhteiskäytössä." Metsätehon raportti

19 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMET Hankkeessa haetaan uutta toimintatapaa perinteisen metsäalan palveluyritysten sopimusten hankintatapaan ja urakointi- sekä työsuhteiden luomiseen ja metsätyövoiman yhteiskäyttöön. Kehitysodotukset kohdistuvat etenkin lyhytaikaisten urakointitehtävien ja manuaalisten metsätöiden metsäpalvelujen tarjonnan ja kysynnän parempaan kohtaamiseen, jossa on ollut ongelmia. Esitutkimuksen perusteella nähdään erittäin tarpeellisena tiedottaa toimeksiannettavista urakointi- ja työtehtävistä. Niin ikään tiedon saatavuuden parantamista sekä yrittäjistä että työntekijöistä pidetään tarpeellisena. Internetiä pidetään suosituimpana informaatiokanavana. Työvoiman yhteiskäyttöön liittyvässä tiedonvälityksessä Internet koettiin "puskaradion" lisäksi merkittäväksi informaatiokanavaksi yhteiskäytön osapuolten välillä. Yhteiskäytön osapuolina voi metsäalan organisaatioiden lisäksi olla kone-, puutavara-auto- tai metsäpalveluyrittäjä, metsänomistaja, kunta, ulkoilupalveluja tuottava yritys, metsäteollisuuden tuotantolaitos tai muu tuotantolaitos. Metsäpalvelut Internetiin -markkinapaikan toimintamalleista suosituimmaksi koettiin Tori-tyyppinen sivusto. Torilla tarkoitetaan sivustoa, jolla asiakkaat voivat kohdentaa työtilaisuudet yksilöityjen palvelujen kysyntätiedoilla ja toisaalta palvelujen tarjoajien vapaiden resurssien tiedoilla sekä resurssien yhteiskäyttötiedoilla. Asiakkaat voivat lähettää ilmoitusten perusteella myös toiselle asiakkaalle kahdenkeskeisiä palvelujen osto- ja myyntitarjouksia. Työ- tai urakkasopimuksia ei Torilla solmita. Sopimukset tehdään Torin ulkopuolella perinteisin toimintatavoin. Tori vastaa lähinnä nykyisen avoimen tarjouskilpailun käytäntöä. Toiseksi suosituin sivusto oli asiakkaiden esittelysivusto. Torisivusto sisältää myös esittelyt. Tori- ja esittelysivustojen katsottiin soveltuvan sekä yrittäjille että palkansaajille. Kolmannes vastanneista piti Huutokauppasivustoa yrittäjille, mutta ei palkansaajille, soveltuvana. Pörssisivustoja ei nähty markkinapaikkaan soveltuviksi. Metsäpalvelut Internetiin -palvelulle soveltuvaksi isäntäsivustoksi sai kannatusta Metsä-Sanomat. Palvelun tarjoavat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ja Metsäteollisuus ry sekä erikoispuukaupan osalta Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Jakelijana on palvelun toimittanut ja sitä ylläpitävä TietoEnator Oyj. Metsätehon raportti

20 Sivuston toteuttamis-, markkinointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat varmemmin arvioitavissa vasta eri sijaintipaikoilta ja jakelijoilta tehdyn tarjouskierroksen jälkeen. Loppuraportti liitteineen ja demoversioineen on käytettävissä tarjouspyyntöjen tukimateriaaliksi. Metsäpalvelut Internetiin -palvelun rahoituksessa sekä pelkkä käyttöön perustuva rahoitus että osaksi käyttöön ja käyttäjien taustayhteisöjen budjettirahoitukseen perustuva malli saivat yhtä suuren kannatuksen kyselyyn vastanneiden keskuudessa. Metsä-Sanomat-palvelun hallinnolle ehdotetaan, että se ottaa yhteyttä Koneyrittäjien liittoon, Maaseudun Työnantajaliittoon, Metsäalan Kuljetusyrittäjiin, Metsäalan Toimihenkilöliitto Metoon, Metsähallitukseen, Metsäteollisuus ry:een, MTK:oon, Puu- ja erityisalojen liittoon, Maa- ja metsätalousministeriöön, Työministeriöön, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapioon, Yksityismetsätalouden Työnantajiin ja 4H-liittoon. Yhteydenottojen tarkoituksena on selvittää, mitkä tahot katsovat tarkoituksenmukaiseksi osallistua metsäalan verkkoyhteisöön ja vaikuttaa sen sisältöön ja kehittämiseen. Kannanottojen perusteella Metsä-Sanomien hallinto kokoaa kehitysryhmän, jonka tehtävänä on määritellä palvelun sisältö, tietoturva- ja vastuukysymykset, linkit ja visuaalinen ilme sekä laatia laajennetulle Metsä-Sanomat-palvelulle markkinointi- ja rahoitussuunnitelmat. Metsäteho Oy:n asiantuntemus, esitutkimusraportti liitteineen ja demoversioineen ovat kehitysryhmän käytettävissä. Määrittelyjen perusteella pyydetään tarjoukset palvelun teknisestä toteutuksesta ja käynnistetään verkkoyhteisön markkinointi. Palvelun arvioidaan voivan käynnistyä Metsätehon raportti

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto 26.10.2016 Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja

Lisätiedot

TE-Digi Työ markkina tori. Työnhakijoiden ja työnantajien digitaalinen kohtauspaikka

TE-Digi Työ markkina tori. Työnhakijoiden ja työnantajien digitaalinen kohtauspaikka TE-Digi Työ markkina tori Työnhakijoiden ja työnantajien digitaalinen kohtauspaikka Työmarkkinatori kauppapaikkana Myyjä Kautta aikojen on tori toiminut kauppapaikkana, jossa tarjonta ja kysyntä kohtaavat

Lisätiedot

SAVOTTA Metsätyövoiman tarvelaskelmien keskeinen anti. Markus Strandström

SAVOTTA Metsätyövoiman tarvelaskelmien keskeinen anti. Markus Strandström SAVOTTA 2015 Metsätyövoiman tarvelaskelmien keskeinen anti Markus Strandström SAVOTTA 2015: keskeinen anti 1 Laskelman tausta ja tarkoitus Määräajoin päivitetty metsätyövoiman tarvetarkastelu edellinen

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Metsätyövoiman tarve ja koulutus

Metsätyövoiman tarve ja koulutus Metsätehon raportti 175 22.6.2004 Julkinen jakelu nro 3 ISSN 1459-773X Metsätyövoiman tarve ja koulutus 2003-2010 Jouko Örn Metsätyövoiman tarve ja koulutus 2003-2010 Jouko Örn Metsätehon raportti 175

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kari Väätäinen, Perttu Anttila, Juha Laitila, Yrjö Nuutinen Metsäntutkimuslaitos FORESTENERGY2020 - vuosiseminaari 2013 Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad metsätietiedon jakelualustana Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot Yhteensä

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Metsäalan työvoimatarve Savotta Metsätehon tuloskalvosarja 15/2016 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy

Metsäalan työvoimatarve Savotta Metsätehon tuloskalvosarja 15/2016 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy Metsäalan työvoimatarve Savotta 2025 Markus Strandström Asko Poikela Metsäteho Oy Tausta ja tavoite Tämän työn tavoitteena on tuottaa tietoa metsäalan ammatillisen koulutuksen saaneiden henkilöiden työvoimatarpeesta

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOTARPEET PUUNTUOTTAMISEN TOIMINNOISSA

TIEDONSIIRTOTARPEET PUUNTUOTTAMISEN TOIMINNOISSA TIEDONSIIRTOTARPEET PUUNTUOTTAMISEN TOIMINNOISSA Projektiryhmä Markus Strandström, Tapio Räsänen Rahoittajat Koskitukki Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Palvelualusta metsätiedon jakeluun

Palvelualusta metsätiedon jakeluun Palvelualusta metsätiedon jakeluun Jarmo Hämäläinen Metsäteho Oy Taustaa Metsäalan digitalisaation keskiössä on metsätiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Metsätietoa tuotetaan tulevaisuudessa monin

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke Biotalouspaneelin kokous 19.1.2016 Jussi Manninen, TEM Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä TAVOITE: Puun käyttöä monipuolistetaan,

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila,

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. erno.jarvinen@mtk.fi

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA

20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA 20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA 12/2016 JONKUN PITÄISI JAKAA TIETOA METSIEN MONIPUOLISESTA KÄYTÖSTÄ KOULULAISILLE JA OPETTAJILLE KERTOA METSÄALASTA PÄÄTTÄJILLE JA VAIKUTTAJILLE MILLÄ RAHALLA?...SAADA MAHDOLLISIMMAN

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen

Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Puunmyynnit ja neuvontaan osallistuminen Harri Hänninen Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Esityksen

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut Metsätieto ja sähköiset palvelut Niina Riissanen 1 Metsätieto ja sähköiset palvelu Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä Toimenpide 1: Lisätään puun tarjontaa

Lisätiedot

Aineistokatalogityön tilanne. Kaisa-talo

Aineistokatalogityön tilanne. Kaisa-talo Aineistokatalogityön tilanne Kaisa-talo 28.10.2014 Taustaa Aineistokatalogin rakentaminen kuuluu Tilastokeskuksen ja Kansallisarkiston toteuttamaan Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Esityksen sisällys 2 Lain tausta Lain tavoitteet Toimintaympäristö Muutokset lakitekstissä Muutosten vaikutukset - Metsänomistajille - Metsänhoitoyhdistyksille Lain

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Mikkeli 17.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Wood Broker to the World!

Wood Broker to the World! Woodmarketnet Oy Woodmarketnet Oy Venture Capital Day - 13.1.2000 Ydinbisneksemme on elektronisen kaupankäynnin ratkaisujen tuottaminen saha- ja puutavara-alan kansalliseen ja kansainväliseen kauppaan

Lisätiedot

Tutkimuksen merkitys Ylä-Lapin metsärauhan saavuttamisessa

Tutkimuksen merkitys Ylä-Lapin metsärauhan saavuttamisessa Tutkimuksen merkitys Ylä-Lapin metsärauhan saavuttamisessa Liisa Saarenmaa MMM 11.12.2014 16.12.2014 1 Tausta MMM tilasi Metlalta Ylä-Lapin metsien kestävä käyttötutkimushankkeen vuonna 2003. Hanke käynnistyi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot