TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011"

Transkriptio

1 (5) TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Tiedonkeruuaineistot: Metsäkeskusalueen sisäinen tiedonkeruu Luonnonhoidon laadun arviointitulokset Metsäkeskuksen tarkastukset Organisaatio- ja maastokäynnit: Etelä-Suomen metsänomistajien liitto (Nurmijärvi) Suomen metsäkeskus, Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö (Lahti, Hyvinkää ja Hartola) Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme (Hartola) Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme (Hämeenlinna) Metsänhoitoyhdistys Uusimaa (Mäntsälä) Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa (Lohja) Metsäliitto Osuuskunta (Lahti) UPM-Kymmene Oyj Metsä (Hämeenlinna) Harvestia Oy (Lahti) Sidosryhmäyhteydenotot ja lausuntapyynnöt: Uudenmaan ELY-keskus (Helsinki) Puu- ja Erityisalojen liitto ry METO Metsäalan Yrittäjät ry Metsänhoitajaliitto ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Arvioinnin ajankohta: Maasto- ja organisaatiokäynnit , loppukokous Tiedot alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvista tahoista Hakijaorganisaatio: Metsänomistajat: Etelä-Suomen metsänomistajien liitto ry Lahti Metsänomistajat metsänhoitoyhdistysten jäseninä metsänhoitoyhdistysten ylläpitämien rekistereiden mukaisesti sekä erikseen liittyneet yksityiset metsänomistajat ja metsää omistavat yritykset ja yhteisöt, jotka eivät ole Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki,

2 (5) metsänhoitoyhdistysten jäseniä, Etelä-Suomen metsänomistajien liitto ry:n ylläpitämän rekisterin mukaisesti. Muut organisaatiot: Metsäkeskusalueen kaikki metsänhoitoyhdistykset. Puuta ostavat metsäteollisuusyritykset: Herralan Saha Oy, Koskitukki Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Raunion Saha Oy, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo Oy, Versowood Oy, Harvestia Oy, L&T Biowatti Oy. Koneyrittäjien liitto ry ja sen alueella toimivat jäsenyhdistykset jäsenineen, METO Metsäalan Yrittäjät ry ja sen alueella toimivat jäsenet. Alueella toimivia, erillisellä ilmoituksella liittyneitä metsäkoneyrittäjä ja metsäpalveluyrityksiä oli auditointihetkellä 60. Puu- ja Erityisalojen liitto ry Suomen metsäkeskus, Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö. Muut toimijat: Etelä-Suomen ja Hämeen 4H-piirit. 3. Arvioinnin perusta Sertifiointiyrityksen ohjedokumentti: ABC 700 Metsien hoidon ja käytön arviointi- ja sertifiointimenettely Tiedonkeruu: Arvioinnissa on hyödynnetty Hämeen-Uudenmaan sertifiointiryhmän sisäistä tiedonkeruuta sekä lainvalvonnan ja alueellisten seuranta- ja inventointijärjestelmien tuottamaa tietoa kriteerien täyttymisestä. 4. Uudelleensertifiointiarvioinnin suoritus Arviointi on tiedonkeruun kautta kattanut kaikki sertifiointiin sitoutuneet toimijat. Organisaatio- ja maastokäyntejä on kohdistettu keskeisiin toimijaryhmiin, osin otantaan perustuen. Arviointia ovat täydentäneet keskeisiltä sidosryhmiltä pyydetyt lausunnot tai haastattelut. Toimisto-osuuksissa on tarkastettu, että sertifiointiryhmän sisäisen tiedonkeruun tulokset ovat kattavuudeltaan riittäviä ja luotettavia ja että organisaatioiden ohjeistus ja toimintatavat ovat kriteerien mukaisia. Ohjeiden, tietoaineistojen ja rekisterien olemassaolo ja ajantasaisuus on todettu toimipaikoilla. Maastokäynneillä on arvioitu hakkuiden, metsänhoito- ja metsänparannustöiden suunnittelua ja toteutusta. Johdanto: Arvioinnissa hakijaorganisaation ja muiden sertifiointiin osallistuvien metsätalouden toimijoiden menettelytapoihin ja toiminnan tuloksiin on perehdytty siinä laajuudessa, että niiden yhdenmukaisuus standardien kanssa on voitu todeta. Puutteet standardien vaatimusten täyttymisessä on raportoitu poikkeamina, joita koskevat korjaavat toimenpiteet on lähetetty sertifioijalle hyväksyttäväksi. Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki,

3 (5) Poikkeamien luokitus: Poikkeamat on luokiteltu lieviin ja vakaviin. Arvioinnin tulokset: Vakavia poikkeamia 0 Lieviä poikkeamia 7 Poikkeama on vakava, kun - kriteerin täyttymisessä tai soveltamisessa on oleellisia puutteita - kriteerin vaatimuksista poiketaan systemaattisesti. Poikkeama on lievä, kun - kriteerin täyttymisessä tai soveltamisessa on vähäisiä puutteita - kriteerin vaatimuksista on yksittäisiä poikkeamia. Poikkeama 1: PEFC FI 1001:2009, Metsänomistajien liiton päätös sertifikaatin hakemisesta on tehty ennen kuin metsänhoitoyhdistysten valtuustoissa on kattavasti tehty päätökset sertifiointiin osallistumisesta. Poikkeama 2: PEFC FI 1002:2009, Kriteeri 2. Puuston terveydestä huolehtimisessa on lieviä puutteita Poikkeama 3: PEFC FI 1002:2009, Kriteeri 16. Metsäpaloista riippuvaisen lajiston elinympäristöjä ei riittävästi ylläpidetä luonnonhoidollisilla kulotuksilla ja poltoilla. Poikkeama 4: PEFC FI 1002:2009, Kriteeri 17. Vesiensuojelussa on todettu puutteita. Poikkeama 5: PEFC FI 1002:2009, Kriteeri 22. Urakoitsijat eivät kattavasti noudata työterveyshuollon lakisääteisiä järjestelyjä. Poikkeama 6: PEFC FI 1002:2009, Kriteeri 23. Koneurakoitsijat eivät ole kattavasti tehneet kirjallisia työsopimuksia työntekijöidensä kanssa. Poikkeama 7: PEFC FI 1002:2009, Kriteeri 23 Urakanantajat eivät ole kattavasti vuosittain tarkastaneet, että urakoitsijat ovat hoitaneet vero- ja eläkemaksuvelvoitteensa. Korjaavat toimenpiteet: Arvioinnissa todettujen poikkeamien korjaavat toimenpiteet on hyväksytty Yhteenveto korjaavista toimenpiteistä: Päätösten tekojärjestys metsänomistajien liitossa ja metsänhoitoyhdistyksissä on ollut väärä, mutta lopputulokseen sillä ei ole ollut vaikutusta, koska liiton kokousedustajat ovat lähes kattavasti myös jäseninä olevien metsänhoitoyhdistysten valtuustojen jäseniä. Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki,

4 (5) Juurikäävän torjunta on jäänyt tavoitetasoa alhaisemmaksi, koska giljotiiniperiaatteella toimiviin energiapuuta hakkaaviin koneisiin ei ole saatavissa sopivaa torjuntatekniikkaa. Ongelma poistuu kaluston uusiutuessa. Harvennushakkuissa puustovaurioita on tavoitetasoa enemmän. Sertifiointitoimikunta painottaa toimijoille lähetetyssä kirjeessä ensiharvennus- ja energiapuuhakkuukohteiden menetelmävalintaa ja korjuuajankohdan valintaa, ennakkoraivausta ylitiheillä kohteilla, palautekeskusteluja havaituista korjuuvaurioista hakkuutyön työnjohdon ja toteuttajan kesken sekä korjuun omavalvonnan lisäämistä. Sertifiointitoimikunta lähettää kaikille toimijoille tiedotteen, jossa edellytetään luonnonhoidollisten kulotusten määrän lisäämistä tekemällä kulotuksia luonnonhoitohankkeina sekä kulotusten markkinoimista metsänomistajille sopivien kohteiden havaitsemisen yhteydessä. Seurannassa siirrytään kulotuspinta-aloista kulotuskohteiden lukumäärän seurantaan. Vesiensuojelun tehostamiseksi sertifiointitoimikunta organisoi maanmuokkausten työnjohdosta vastaaville ja maanmuokkausta tekeville yrittäjille ja kuljettajille kolme alueellista koulutustilaisuutta syksyllä Vuoden 2012 aikana kaikille metsätalouden toimenpiteitä suunnitteleville toimihenkilöille järjestetään koulutusta uuden vesilain tiimoilta yhteistyössä ELY-keskusten vesiasiantuntijoiden kanssa. Sertifiointitoimikunta korostaa tiedotteissaan ja tilaisuuksissaan vesiensuojelun tärkeyttä. Sertifiointitoimikunta lähettää kaikille urakanantajille ja sertifiointiin sitoutuneille yrittäjille tarkistuslistan asioista, joiden on oltava kunnossa urakkasopimusta tehtäessä, sekä asioista, jotka on hoidettava työntekijöitä palkattaessa. Urakanantajien ja työnantajien velvollisuudet pidetään esillä myös toimijoiden omissa koulutustilaisuuksissa. Sertifiointipäätös: Sertifikaatti numero on myönnetty Etelä-Suomen metsänomistajien liitto ry:lle Sertifikaatti on voimassa asti edellyttäen, että alueen metsien hoito ja käyttö täyttää jatkuvasti edellä mainittujen standardien ja Inspecta Sertifioinnin yleisten ohjeiden ABC 700 vaatimukset. Sertifikaatin kohde Sertifikaatin kattavuus Etelä-Suomen metsänomistajien liitto ry Lahti Suomen metsäkeskuksen Hämeen-Uudenmaan alueyksikön toimialue. Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki,

5 (5) 5. Arvioijat Etelä-Suomen metsänomistajien liitto ylläpitää rekisteriä ryhmäsertifiointiin sitoutuneista metsänomistajista ja toimijoista. Pääarvioija: Arvioijat: Risto Ranta 6. Sertifiointiyrityksen vakuutus Varmennan Inspecta Sertifiointi Oy:n puolesta tämän tiivistelmäraportin sisällön oikeellisuuden. INSPECTA SERTIFIOINTI OY Liite: Kopio voimassa olevasta metsäsertifikaatista Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki,

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

PUUN ALKUPERÄKETJUN HALLINTAJÄRJESTELMÄN JA METSÄKESKUKSEN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN SERTIFIOINTIMENETTELY

PUUN ALKUPERÄKETJUN HALLINTAJÄRJESTELMÄN JA METSÄKESKUKSEN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN SERTIFIOINTIMENETTELY PUUN ALKUPERÄKETJUN HALLINTAJÄRJESTELMÄN JA METSÄKESKUKSEN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN SERTIFIOINTIMENETTELY 1. DNV CERTIFICATION OY/AB DNV Certification OY/AB on norjalaisen Det Norske Veritas (DNV)

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifiointi 2011. Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi.

PEFC-metsäsertifiointi 2011. Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi. PEFC-metsäsertifiointi 2011 Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi. PEFC-metsäsertifiointi sopii suomalaiseen metsätalouteen parhaiten PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä,

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Metsäsertifioinnin kriteerit PEFC FI 1002:20XX PEFC-standardityöryhmän kokouksessa hyväksytty standardiluonnos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin kehittäminen

Metsäsertifioinnin kehittäminen Metsätehon raportti 138 27.9.2002 Metsäsertifioinnin kehittäminen Selvitys metsäteollisuuden ja Metsähallituksen näkemyksistä kehitystyötä varten Markus Strandström Metsäsertifioinnin kehittäminen Selvitys

Lisätiedot

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä:

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä: TOIMENPIDEOHJELMA LASTEN JA NUORTEN METSÄTIETÄMYKSEN EDISTÄMISEKSI SUOMEN METSÄKESKUKSEN ALUEYKSIKÖISSÄ: ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA, LOUNAIS-SUOMI JA PIRKANMAA 2012 2015 Luonnos: 31.3.2013 PEFC sertifiointikriteeri

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Toisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 15.5.2014 klo 9:00- Paikka:

Lisätiedot

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla 1(17) FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-1:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:05 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.3.2005 työryhmän selvittämään metsäkeskusten

Lisätiedot

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla 1(16) FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-2:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Standardit PEFC FI 1002:2009 ja PEFC FI 1003:2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla ja metsänomistajakohtaisen sertifioinnin

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 1-6 ja ryhmä 1-8) PEFC-standardityöryhmän kokous 18.10.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat.

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivu 3 Eskon puumerkki

Lisätiedot

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 7-18 ja ryhmä 9-20) PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla energiahuollon ja kulkuvarmuuden turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla energiahuollon ja kulkuvarmuuden turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla energiahuollon ja kulkuvarmuuden turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla hankkeen loppuraportti ajalta 1.1.2013 31.12.2014 Irmeli Ruokanen Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO BIOLOGIAN YO-KOKEEN JOKERIKYSYMYKSEEN

ASIANTUNTIJALAUSUNTO BIOLOGIAN YO-KOKEEN JOKERIKYSYMYKSEEN ASIANTUNTIJALAUSUNTO BIOLOGIAN YO-KOKEEN JOKERIKYSYMYKSEEN Biologian ylioppilaskokeen kysymys Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiemme eliölajistoa. Tämä on myös maailmanlaajuinen ongelma. Millaisin toimin

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1379-01 (äänestys 7-2, 14/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1379-01 (äänestys 7-2, 14/2000) 1 (14) Työneuvoston lausunto TN 1379-01 (äänestys 7-2, 14/2000) Työneuvoston lausunto työaikalain soveltamisesta metsäalan toimihenkilöiden työhön. Annettu Hämeen työsuojelupiirin pyynnöstä 16 päivänä

Lisätiedot

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22.

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivut 4 5 Puukaupassa

Lisätiedot