Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry."

Transkriptio

1 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi millaisella johtamisella tavoitteista tekoihin. Pedagogisen johtamisen verkosto Toimialajohtaja Hellevi Lassila Koulutuskeskus Sedu

2 Hankkeen tavoite ja arvioidut tulokset Tavoitteena on kehittää ja systematisoida pedagogisen johtamisen eri osa alueiden johtamiskäytäntöjä ja menetelmiä. Tuloksena syntyy pedagogisen johtamisen johtamisjärjestelmän malli, joka käsittää pedagogisen johtamisen eri osa alueiden osalta johtamisen kohteet johtamisen prosessit johtamisvastuut ja roolit johtamisen välineet, resurssit sekä johtamisfoorumit. Johtamisjärjestelmään sisältyvät arviointimenetelmät ja arviointikäytännöt. Pedagoginen johtamisjärjestelmä kirjataan näkyväksi koulutuksen järjestäjän pedagogisessa ohjelmassa, joka mallinnetaan hankkeessa.

3 Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmä ydinkehittäjät Savon koulutuskuntayhtymä, Ritva Ylitervo (KR1) Länsi Uudenmaan kky, Luksia Seija Katajisto Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä Tarja Asula Tampereen kaupunki, Tampereen ammattiopisto, Hannu Salakari (KR 2) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jämsän ammattiopisto, Seija Kivelä (KR 2) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä, KAM, Ari Sarpola Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Kauko Manninen Itä Savon koulutuskuntayhtymä, SAMIEDU, Arja Koli (KR 3) Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Anne Suomala Pj. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu, Hellevi Lassila ( KR 4) Kainuun maakunta kuntayhtymä KAO, Liisa Härmä Päijät Hämeen koulutuskonserni, Salpaus, Päivi Saarelainen Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU, Juhani Aaltonen (KR 5) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto Taisto Arkko (KR 5) Pohjois Karjalan koulutuskuntayhtymä, Jatta Herranen

4 Pedagogisen johtamisen (oppimisen johtamisen) viitekehys Koulutuksen ja kasvatuksen ydinprosessien ja arjen johtamista Johtajan tavoitteellinen toiminta kulminoituu: organisaation ydinprosessin ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja kehittämiseen analyyttiseen rakenteiden tajuun haluun ja taitoon toimia ihmisten kanssa tiedon aktiiviseen jakamiseen ja hyödyntämiseen, (vuoropuhelun foorumit) Ennakointi Mittaaminen, arviointi ja kehittäminen Selkeät tavoitteet, palautekyselyt ja tilastot, katselmukset, analyysi, reflektointi. Uuden oppimisen mahdollisuudet Strategisten tavoitteiden jalkauttaminen Strategia, toimintasuunnitelma, pedagoginen strategia, visio ja ohjelma, vastuutukset, työelämäyhteistyö jne. Johtajan vaikuttamisulottuvuudet: strateginen päätöksenteko päivittäisjohtaminen organisaation suorituskyvyn kehittäminen henkilöstön motivointi ja sitouttaminen kumppanuus ja verkostoyhteistyö Päivittäisjohtaminen Resurssien kohdentaminen Opetussuunnitelma, opetusmenetelmät, vuosisuunnitelma, lukujärjestys, työsuunnitelmat, opettajien osaaminen, johtamisosaaminen, kehittämisresurssit jne. Asiakastarpeiden tunnistaminen Koulutuksen ja kasvatuksen / osaamisen kehittämisen ydinprosessi Opiskelijan oppiminen; Oppimiskäsitys, Ydinprosessi yhteinen ymmärrys siitä miten parhaiten opitaan ja millä tavoin oppiminen on tarkoituksenmukaista organisoida. Opettajan / kouluttajan ohjausosaaminen Muutosjohtaminen Työelämän ja yksilöiden tarvitsema osaaminen

5 Viisi kehittämisryhmää, hankerajaus 1. Opetussuunnitelmatyön ja opetussisältöjen johtaminen 4. Opetushenkilöstön osaamistarpeet ja niiden ennakointi ja johtaminen 5. Pedagogisen johtamisen toteutumisen arviointi ja sen johtaminen 2. Oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittämisen johtaminen 3. Yksilölliset opinpolut ja henkilökohtaistamisen johtaminen

6 PEDA MATRIISI MALLI käsitteistö Pedagogisen johtamisen kohteet Pedagogisen johtamisen ydinprosessit Pedagogiset johtamisvastuut ja roolit Pedagogisen johtamisen välineet ja resurssit Pedagogisen johtamisen foorumit Opetussuunnitelmatyön ja opetussisältöjen johtaminen Oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittämisen johtaminen Yksilölliset opinolut ja henkilökohtaistamisen johtaminen Opetushenkilöstön osaamisen ja ennakoinnin/rekry toinnin johtaminen

7 Opetussuunnitelmatyön ja opetussisältöjen johtaminen Johtamisen kohteet: OPETUSSUUNNITELMAAN VALMISTAUTUMINEN OPS prosessiin osallistuvien tehtävien ja vastuiden määrittely OPS:n vahvistamisjärjestys OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tutkinnon perusteista koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaksi ja suunnitelmasta käytännön toiminnaksi Opetussuunnitelma prosessi (1. OPS:n yhteinen osa; 2. OPS:n tutkintokohtainen osa; 3. Arviointi ja ammattiosaamisen näyttösuunnitelma; 4. Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat;5. Näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmat) Oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittämisen johtaminen Johtamisen kohteet: Uudenlaiset pedagogiset opiskelutavat, joissa tuetaan oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä tvt tekniikkaa hyödyntäen. Erityyppisten, monipuolisten oppimisympäristöjen ja menetelmien joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö. Työvaltaiset opiskelumenetelmät., virtuaalisuus, yrittäjyys Vaihtoehtoiset koulutusmallit yhdistämällä erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja.

8 Yksilölliset opinpolut ja henkilökohtaistamisen johtaminen Johtamisen kohteet: Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja henkilökohtaistamisen periaatteet ja vaiheet: määrittely, suunnittelu ja kuvaus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinta Opetushenkilöstön osaamistarpeet, niiden ennakointi ja johtaminen Johtamisen kohteet: Ennakointi ja henkilöstösuunnittelu Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen Johtamisosaaminen Olemassa olevan osaamisen todentaminen ja käyttö/ hyödyntäminen/ kohdentaminen

9 Pedagogisen johtamisen vastuut ja roolit Strateginen johto strateginen suunnittelu koulutusten vuosittaiset painopistealueet toiminnanohjaus tiedonhallintajärjestelmät toiminnan pedagogiset linjaukset/ pedagoginen strategia ( pedagoginen visio jne.) taloudelliset raamit Keskijohto pedagoginen ajattelutapa pedagoginen ohjelma ja pedagogisen strategian toteuttaminen yhteiset ja alakohtaiset osaamisalueet Koulutus ja kehittämissuunnittelu palauteprosessin johtaminen, palautteen (opiskelija, henkilöstö, sidosryhmä) analysointi ja hyödyntäminen Lähiesimiestyö tutkintokohtainen osaaminen opetuspistekohtainen osaaminen henkilökohtainen ohjaus/osaaminen pedagogisen strategian toteuttaminen palautteen kerääminen ja kehittämistoimenpiteet

10 Pedagogista johtamistyötä tukevat foorumit Koulutuksen järjestäjän organisaation ja hallintomallin mukaan Toimintatavoista päättävät foorumit Päätöksiin tukea antavat foorumit, kokoukset, kehittämistilaisuudet sekä katselmukset Pedagogiset kehittäjäyhteisöfoorumit (viralliset tai vapaamuotoiset) esim.: Pedagogiset koulutusfoorumit, kokoukset, palaverit, kehittämispäivät sekä katselmukset Ammatilliset neuvottelukunnat Pedagogisten johtajien keskustelufoorumit varattuna ajankohtana ja vapaamuotoiset pedagogiset johtamisfoorumit Kehityskeskustelut, osaamiskartoitukset Opiskelija ja opiskelijahallinnon foorumit Opiskelijahuollon asiantuntijafoorumit sekä hyvinvointifoorumit Asiakas ja sidosryhmäyhteisöfoorumit (viralliset tai vapaamuotoiset) esim.: Opiskelija ja opiskelijayhdistystoiminta ja työelämäyhteistyöfoorumit, ammatilliset neuvottelukunnat Työssäoppimisen ohjaus ja näyttötilanteet ja kehittämistyö Yritystoiminnan tukiverkostot ja muut kehittämishankkeet

11 Peda hankkeen eteneminen keväällä 2012 Matriisi Itsearviointi Vertaisarviointi Pedagogisen toiminnan johtamisen tilannearviointi (itsearviointi) KV peerlearning kesäkuussa > Pedagogisen toiminnan johtamisen malli valmiina marraskuussa 2012 Pedagogisen johtamisen opas

12 Pedagogisen johtamisen tilannearviointi malli kevät 2012 Matriisimallin sisällön pohjalta on työstetty väittämiä ja todentajia arviointimalliin 1. vaihe: Pilotoinnit tehdään kehittämisryhmän omalla materiaalilla kehittäjien omassa organisaatiossa Pilotointi tehdään maaliskuun aikana. Ryhmillä arvioinnin näkökulma on sisällöstä ja lomakkeesta. Pilotoijien kohdejoukko samassa ryhmässä on saman sisältöinen huomioiden arviointikohteen sisällön ja ymmärryksen. Osallistujien toivotaan olevan osa organisaation johtamisjärjestelmää esim. ammatillisen koulutuksen tiimi rehtori, koulutuspäälliköitä (nuoret/aikuiset) opettajia, henkilöstöhallinnon edustaja, Todentajia voidaan lisätä pilotoinnin aikana. 2. vaihe: Saadut muutostoiveet kootaan kehittämisryhmien sisällä vertaisoppimalla Kehittämisryhmän yhteinen tilannekuvaus Muut toiveet esittämistavasta/lomakkeesta 3. vaihe: Tiedot kootaan > sparraus Aulangolla

13 1. Koulutuksen järjestäjä on ilmaissut pedagogisen tahtotilan ja arvioi sitä Arvio toteutumisesta toteutuu Vahvuudet Kehitettävää Mittari Todentajat ei toteudu Pedagogisen toiminnan tahtotila on julkaistu osana strategiaa tai erillisenä pedagogisena strategiana/visiona/ohjelmana On ilmaistu konkreettisesti mitä käytännön toimia tahtotilan saavuttaminen edellyttää Pedagogisen toiminnan ja tulosten arviointiprosessi on kuvattu ja aikataulutettu Arviointitiedon analysointi ja hyödyntäminen on kuvattu osana kehittämistyötä Pedagogisia katselmuksia toteutetaan kattavasti organisaatiossa ja niistä saatua tietoa käytetään hyväksi kehitystyössä Pedagogisen johtamisen vastuut ja roolit ovat selkeästi määriteltyjä

14 2a. Koulutuksen järjestäjällä on toimiva opetussuunnitelmaprosessi Arvio toteutumisesta toteutuu Vahvuudet Kehitettävää Mittari Todentajat ei toteudu Opetussuunnitelman laadinta ja päivitysprosessit on määritelty Opetussuunnitelmaprosessin vastuuhenkilöt, yhteistyökumppanit (työelämä, opiskelijat, muut koulutuksen järjestäjät) ja foorumit on määritelty Opetussuunnitelmatyö on mallinnettu ja ohjeistettu Opetussuunnitelman vahvistamisjärjestys on määritelty ja se on tiedotettu organisaation kaikilla tasoilla Koulutuksen järjestäjä on määritellyt miten opetussuunnitelmaprosessi arvioidaan, kuka sitä arvioi ja miten saatu tieto hyödynnetään

15 2b. Koulutuksen järjestäjällä on toimiva näyttötutkintoprosessi Arvio toteutumisesta toteutuu Vahvuudet Kehitettävää Mittari Todentajat ei toteudu Opetussuunnitelmaprosessin vastuuhenkilöt on määritelty Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen solmimisen prosessi on vastuutettu 3 vaiheinen henkilökohtaistaminen on kuvattu, dokumentoitu ja vastuuhenkilöt määritelty

16 3. Oppimisympäristöjen ja opiskelumenetelmien kehittäminen ja toteuttaminen on johdettua ja sitä arvioidaan Vahvuudet Arvio Kehitettävää Mittari toteutumisesta Todentajat toteutuu ei toteudu Koulutuksen järjestäjän strategiassa on linjauksia, jotka velvoittavat ja haastavat oppimisympäristöjen ja opiskelumenetelmien kehittämistyöhön Koulutuksen järjestäjällä on pedagoginen ohjelma, johon sisältyvät oppiympäristöjen ja menetelmien kehittämissuunnitelmat: tvt, yrittäjyystoiminta, työelämäyhteydet, oppimisympäristöt, opiskelumenetelmät ja kansainvälisyys suunnitelma Toiminta, vuosi, ja työsuunnitelmat mahdollistavat kehittämistyön toteutuksen edellä mainittujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti Opetussuunnitelmat ja opetuksen toteuttamissuunnitelmat mahdollistavat ajanmukaiset oppimisen tavat (pedagogiikka / didaktiikka) Tiedonkeruujärjestelmillä (esim. INKA) ja tietojärjestelmistä saatu tieto käytetään oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittämistyössä Resursseja hyödynnetään siten, että oppimisympäristöjen monipuolisten toimintamallien kehittäminen on mahdollista

17 Arvio toteutumisesta toteutuu ei toteudu Todentajat 4. Opintojen henkilökohtaistaminen on suunnitelmallista ja johdettua Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten on laadittu ohjeisto, ja sen tiedottaminen on suunniteltu. Suunnitelmaa arvioidaan ja parannetaan säännöllisesti Osaamisen tunnistamiseen käytetään sekä haastatteluja että työnäytteitä tai muita vaihtelevia menetelmiä Osaamisen tunnistaminen on dokumentoitu Opinto ohjaukseen on laadittu suunnitelma, ja sen tiedottaminen on suunniteltu sekä suunnitelmaa arvioidaan ja parannetaan säännöllisesti Erityisopetuksen toteuttamiseen on laadittu suunnitelma, ja sen tiedottaminen on suunniteltu sekä suunnitelmaa arvioidaan ja parannetaan säännöllisesti Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on laadittu HOJKS ja sen tiedottaminen on suunniteltu sekä suunnitelmaa arvioidaan ja parannetaan säännöllisesti Opiskelijalla on mahdollisuus toteuttaa yksilölliset valintansa toisista tutkinnoista, oppilaitoksista ja laajennetusta työssäoppimisesta sekä ei tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta Vahvuudet Kehitettävää Mittari

18 5. Koulutuksen järjestäjällä on toimiva henkilöstösuunnittelun prosessi sekä strategisen toiminnan että käytännön arjen näkökulmasta Arvio toteutumisesta Vahvuudet Kehitettävää Mittari toteutuu ei toteudu Todentajat Henkilöstösuunnitteluprosessi on määritelty ja kirjattu, ja toimitaan sen mukaisesti Henkilöstösuunnitteluprosessin roolit ja vastuut on selkeästi määritelty Organisaatiossa on kartoitettu strategian pohjalta tarvittava osaaminen ja ne on kirjattuna Yksilölliset kehittämis ja koulutussuunnitelmat on tehty ja ne pohjautuvat strategioihin Taloussuunnittelu ja henkilöstösuunnittelu toimivat yhdessä On olemassa menetelmä henkilöstön pedagogisen osaamisen arvioimiseksi ja kehittämiseksi Hiljaisen tiedon siirtämiseksi on tehty mentorointisuunnitelma Urakehitys on mahdollistettu Rekrytointiprosessi on määritelty ja roolit ja vastuut ovat selkeät Perehdytys on suunnitelmallista, vastuutettua ja pitkäjännitteistä Osaamispoistuma on todennettu Koulutuksen järjestäjä on huolehtinut, että opettajilla on riittävä opetussuunnitelma osaaminen Koulutuksen järjestäjä on määritelty toiminta / johtosäännöissään eri tehtäviin liittyvät velvollisuudet ja vastuut.

19 6. Koulutuksen järjestäjällä on toiminnan ennakointiprosessi, jossa on mukana sekä määrällinen että laadullinen ennakointi Arvio toteutumisesta toteutuu ei toteudu Vahvuudet Kehitettävää Mittari Todentajat Koulutuksen järjestäjän ennakointiprosessi on määritelty Ennakointityön roolit ja vastuut on määritelty eri toimijoille On varmistettu, miten ennakkotieto ja ennakointinäkemys tulevat osaksi opetussisältöjen suunnittelua On varmistettu, miten ennakkotieto ja ennakointinäkemys tulevat osaksi oppimisympäristöjen kehittämistä On varmistettu, miten ennakkotieto ja ennakointinäkemys tulevat osaksi henkilöstösuunnittelua (tulevaisuuden osaamistarpeet)

20 7. Pedagoginen johtaja hyödyntää johtamisessa erilaisia johtamisen foorumeita ja verkostoja Arvio toteutumisesta toteutuu ei toteudu Vahvuudet Kehitettävää Mittari Todentajat Pedagogisen johtamisen foorumit on määritelty ja ne toimivat organisaation eri tasoilla Pedagogisia hankkeita hyödynnetään erilaisten toimintamallien kehittämisessä Olemassa olevia foorumeita hyödynnetään yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi Työelämän yhteistyöfoorumeita hyödynnetään pedagogisessa johtamisessa Sisäiset verkostot tukevat johtamista Virtuaalisia oppimisfoorumeita hyödynnetään pedagogisessa johtamisessa Opiskelijoiden palautetta hyödynnetään pedagogisessa johtamisessa Hyödynnetään vertaisoppimisen foorumeita Hyödynnetään ulkopuolisia foorumeita / verkostoja: alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä.

21 8. Koulutuksen järjestäjällä on toimivat järjestelmät pedagogisen johtamisen tukena Arvio toteutumisesta toteutuu Vahvuudet Kehitettävää Mittari ei toteudu Todentajat Koulutuksen järjestäjällä on toimiva opiskelijahallintojärjestelmä Palautejärjestelmät ovat aktiivisessa käytössä Koulutuksen järjestäjällä on tarkoituksenmukainen työsuunnittelujärjestelmä Koulutuksen järjestäjällä on lukujärjestysjärjestelmä Koulutuksen järjestäjällä on johtamista tukeva toiminnanohjausjärjestelmä ja ajantasaiset informaatiojärjestelmät Pedagogista johtamista tukevat hallinnonjärjestelmät ( esim. sähköiset laskujen ja matkojen hallintajärjestelmät)

22 Pedagogisen johtamisen mallin elementtejä

23 Pedagoginen johtaja Mitä tukea pedagogisen johtaja antaa, kenelle, koska, miten > millä vuorovaikutuksella yhteinen ymmärrys luodaan yhteisistä päämääristä ja tavoitteista Mitä tukea pedagoginen johtaja tarvitsee ja keneltä Mitä tietoa pedagoginen johtaja tarvitsee voidakseen johtaa> tiedolla johtaminen Pedagogisen johtajan roolit ja vastuut > Piilojohtaminen Pedagogisen johtajan toiminnan arviointi ja kehittäminen Tarvitaan hyviä malleja ja käytänteitä!!

24 Peda hankkeen eteneminen AMKE:n pedagogisen johtamisen verkosto toimii tulosten rikastajana ja kommentaattorina sparraus. Verkostotapaamisissa esitellään tuloksia ja CASE malleja. Käsitteen määrittely, matriisi Pedagogisen johtamisen itsearviointimalli Pedagogisen johtamisjärjestelmän malli Pedagogisen johtajan tuki ja hyvät käytänteet Syksy 2012

25 Ota yhteyttä ole yhteydessä Toimisto; Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki Projektipäällikkö, Marja Liisa Antila, gsm Hankeassistentti, Nina Salminen gsm Johtoryhmän puheenjohtaja Hellevi Lassila gsm Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu, Viki Dynamo extranet jäsenympäristö ja suljetut valmisteluympäristöt, tunnukset (pyydetään, toimisto)

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen (oppimisen johtamisen) kehittämishanke, 2011 2012

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen (oppimisen johtamisen) kehittämishanke, 2011 2012 Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen (oppimisen johtamisen) kehittämishanke, 2011 2012 Loppuraportti 31.5.2013 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu Pl 75

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, kunnossapitoasentaja

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 Päivitetty kevään 2011 koontiraportin pohjalta (Eskola & Pursiainen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Voimassa 19.8.2015 alkaen.

Voimassa 19.8.2015 alkaen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 2015 Voimassa 19.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa... 4 1.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet...

Lisätiedot

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI

Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI Osaava Verso OSAAVA VERSO III RAPORTTI 2012-2013 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI 1 2 SISÄLTÖ 1 Hankkeen lähtökohtana Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen koulutusorganisaatiossa

Lisätiedot

Osaava Verso OSAAVA VERSO II RAPORTTI 2011-2012 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI

Osaava Verso OSAAVA VERSO II RAPORTTI 2011-2012 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI Osaava Verso OSAAVA VERSO II RAPORTTI 2011-2012 AILA PAASO HELJÄ HÄTÖNEN RITVA ARVOLA PÄIVI HAAPAKOSKI SISÄLTÖ 1 Hankkeen lähtökohtana Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen koulutusorganisaatiossa

Lisätiedot

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016 Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset Opinto-opas 2015 2016 2 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Visamäentie

Lisätiedot

Vuonna 2009 palkittiin vain yksi hakija, Kainuun ammattiopisto - liikelaitos. Alla ovat palkintotoimikunnan perustelut.

Vuonna 2009 palkittiin vain yksi hakija, Kainuun ammattiopisto - liikelaitos. Alla ovat palkintotoimikunnan perustelut. Palkitut vuosina 2008 2009 Vuosi 2009 Vuonna 2009 palkittiin vain yksi hakija, Kainuun ammattiopisto - liikelaitos. Alla ovat palkintotoimikunnan perustelut. Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen hakemus

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Päivi Karttunen Saku Jokisalo Pekka Kettunen Jukka Oresto Marita Ruohonen Krister Talvinen Kirsi Mustonen Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot