Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta Viitasaaren kaupungilla, Pihtiputaan kunnalla ja Kinnulan kunnalla on ollut so pi mus Esperi Care Oy:n kanssa turvapuhelinpalveluista. Sopimusaika on al ka nut Kinnulan osalta , Viitasaaren kaupungin osalta ja Pih ti pu taan kunnan osalta Sopimus on ollut voimassa kolme (3) vuot ta. Jonka jälkeen tilaajalla ja toimittajalla on ollut optio sopimuksen jatka mi seen kahdella (2) vuodella. Sopimus on koskenut Esperi Care Oy:n tuottamaa turvapuhelinasiakkaiden tur va pu he lin pal ve lua Viitasaaren kaupungin, Pihtiputaan kunnan ja Kin nulan kunnan toiminta-alueilla. Palvelunkäyttäjinä ovat olleet kaupungin ja kun tien alueella asuvat ja tilaajan osoittamat turvapuhelinasiakkaat. Turvapuhelinpalvelu on sisältänyt seuraavat asiat: - Turvapuhelimen käyttöoikeus ja normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheu tu vien vikojen korjaamisen Toimittajan osoittamalla korjaamolla (myös pa ris ton ja akkujen vaihdot). Asiakas vastaa laitteelle virheellisen käytön, tai muun ulkopuolisen syyn aiheuttamien vikojen korjaamisen. - Hälytyspäivystys 24 tuntia vuorokaudessa. - Hälytysten, jotka edellyttävät auttamiskäyntiä, edelleen välittämisen ti laajan osoittamille yksiköille. - Asiakassopimuksen ja asiakastietojen ylläpidon. - Hälytysten raportointi sovitulla tavalla. - Hälytyspuhelujen nauhoitus. - Säännölliset palvelun seurantapalaverit asiakkaan edustajien kanssa. - Turvapuhelinlaitteiden asennus, tarvittaessa vikaantuneen vaihto ja pal velun päätyttyä laitteiden poisnouto. KL-Kuntahankinnat on valmistellut turvapuhelinpalvelujen kilpailutusta, kil pai lu tuk seen se etsi hankintaan sitoutuneita ja kiinnostuneita kuntia. Han ke on edennyt siihen vaiheeseen, että turvapuhelinpalvelun tar jous pyyntö on julkaistu Hilmassa. Tarjousten viimeinen jättöaika on Hankittavaan turvapuhelinpalveluun sisältyy: - hälytyspäivystys- sekä hälytystenvastaanottopalvelu vuoden jokaisena päivä nä 24h/vrk

2 - turvapuhelimet ja niiden lisälaitteet sekä tilaajille valinnaisesti hankittavana palveluna: - turva-auttajakäynnit vuoden jokaisena päivänä 24 h/vrk sisältäen tur va puhe - toimintakyvyn tai tilanteen seurantapalvelun (voinnintarkistussoitto) Yleisenä ehtona kilpailutuksessa valitulle toimittajalle on, että palvelu perus tuu asiantuntevaan henkilökuntaan. Toimittaja nimeää tilaajalle vas tuul lisen yhteyshenkilön ja hänelle varamiehen, joilla on riittävä osaaminen tarjot tuun palveluun ja jotka palvelevat vähintään suomen kielellä. Toimittaja ta kaa tarjottujen palveluiden saatavuuden koko sopimuskauden ajan. Ti laajal la on oikeus käyttää lisäpalveluina hankittaviin lisäpalveluihin, kuten turva-aut ta ja pal ve lu tai turvapuhelinlaitteiden asennuspalvelut, myös muita toimit ta jia tai tuottaa ne itse. Puitesopimusta hyödyntävät tilaajat hankkivat toimittajalta vähintään 1) turva pu he lin hä ly tys ten vastaanottopalvelut ja 2) turvapuhelimet ja niiden li sälait teet. Toimintakyvyn tai tilanteen seurantapalvelu on Tilaajalle va lin nainen peruspalvelu. KL-kuntahankinnat Oy valitsee puitesopimukseen yhden kilpailutuksessa par hai ten hinta-/laatuvertailussa menestyneen toimittajan, jonka kanssa Kun ta han kin nat solmii puitesopimuksen. Vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaisen esitys: Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan ja Kinnulan kunnat ovat mukana KL-Kun ta han kin nat Oy:n turvapuhelinpalvelun kilpailutuksessa ja tekevät so pi muk sen kilpailutuksen ratkettua kilpailutuksen voittaneen yrityksen kans sa. Hankinnassa olevaan turvapuhelinpalveluun sisältyvät: - hälytyspäivystys- sekä hälytystenvastaanottopalvelu vuoden jokaisena päivä nä 24 h/vrk - turvapuhelimet ja niiden lisälaitteet

3 - turva-auttajakäynnit vuoden jokaisena päivänä 24 h/vrk sisältäen tur va puhe Oheismateriaali: - Alihankkijat - Asiakkaat turvapuhelinpalvelut - Hinnoittelulomake turvapuhelinpalvelut - JYSE 2014 palvelut - JYSE 2014 tavarat - Palvelumaksuraporttipohja - Palvelun vaatimukset turvapuhelinpalvelu - Palvelusopimus Turvapuhelinpalvelut - Puitesopimus - Tarjoajan referenssit turvapuhelinpalvelu - Tarjouspyyntö - Toiminnalliset vaatimukset - Yritysvaikutusten arviointi Lisätiedot: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, p Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy turvapuhelinpalvelun kilpailuttamisen yhteis toi min ta-alu eel la vs. vanhuspalvelujohtajan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Tiedoksi: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen. Perusturvalautakunta Määräaikaan mennessä KL-Kuntahankinnat sai kolme tarjousta. Tar joa jat olivat Mainio Vire Oy, Stella Turvapuhelin ja hoiva Oy sekä Respon da 113 Oy. Tarjousten vertailumenetelmänä oli hinta (80%) ja laa dul li set tekijät (20%). Eniten hinta- ja laatupisteitä yhteensä saanut tarjous voitti ver tai lun. Vertailussa ensimmäiseksi sijoittui Stella Turvapuhelin ja hoiva Oy, toiseksi tuli Responda 113 Oy ja kolmanneksi Mainio Vire Oy. Edellä esitetyn perusteella KL-Kuntahankinnat Oy kutsui so pi mus neu vot teluun Stella Turvapuhelin ja hoiva Oy:n. Turvapuhelinpalveluun sisältyy: - hälytyspäivystys- sekä hälytystenvastaanottopalvelu vuoden jokaisena päi-

4 vä nä 24 h/vrk - turvapuhelimet ja niiden lisälaitteet - turva-auttajakäynnit vuoden jokaisena päivänä 24 h/vrk sisältäen tur va puhe KLKH / Turvapuhelin hankintapäätös on toimitettu sähköpostitse tar joa jil le tarjouksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen Vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaisen esitys: Koska KL-Kuntahankinnat Oy:n turvapuhelinpalvelukilpailutuksen on voitta nut Stella Turvapuhelin ja hoiva Oy, tekee yhteistoiminta-alue so pi muk sen edellä mainitun yrityksen kanssa turvapuhelinpalveluista. Oheismateriaali: - Turvapuhelin hankintapäätös - Turvapuhelin oikaisuohje ja valitusosoite - Turvapuhelin tarjouspyynnön vertailu Lisätiedot: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, p Vt. perusturvan toimialajohtaja ilmoitti, että KL Kuntahankintojen pää tökses tä on tullut oikaisupyyntö ja valitus Markkinaoikeuteen. Ehdotus Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Wiitaunionin ja Kinnulan yh teis toimin ta-alu een turvapuhelinpalvelun tuottajaksi Stella Turvapuhelin ja hoiva Oy:n ja tekee heidän kanssaan sopimuksen turvapuhelinpalvelusta. Vt. perusturvan toimialajohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Wiitaunionin ja Kinnulan yh teis toimin ta-alu een turvapuhelinpalvelun määräaikaiseki tuottajaksi Stella Tur vapu he lin ja hoiva Oy:n ja tekee heidän kanssaan määräaikaisen sopimuksen tur va pu he lin pal ve luis ta siihen saakka, kunnes Markkinaoikeuden ratkaisu sel viää. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. Muutoksenhakukielto.

5 Toimenpiteet Tiedoksi: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen.

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika 18.03.2015 klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalvelujohtaja Marja Laurilan esityksen.

Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalvelujohtaja Marja Laurilan esityksen. Perusturvalautakunta 48 30.05.2012 Kunnanhallitus 162 06.08.2012 Perusturvalautakunta 81 03.10.2012 Kunnanhallitus 227 15.10.2012 Perusturvalautakunta 132 31.10.2013 Perusturvalautakunta 143 14.11.2013

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet Kunnanhallitus 339 08.09.2014 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 545/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 339 Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Pal

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen hankinnasta 2014-2016

Oikaisuvaatimus arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen hankinnasta 2014-2016 Kaupunginhallitus 16 20.01.2014 Oikaisuvaatimus arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen hankinnasta 2014-2016 KH 16 Hankintapäätös Kaupungin keskushallinto on pyytänyt 28.11.2013 HILMA-palvelussa julkaistulla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot