Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Asumispalvelujen kilpailuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 68 24.04.2007 Perusturvalautakunta 90 22.05.2007 Perusturvalautakunta 157 23.10.2007. Asumispalvelujen kilpailuttaminen"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Asumispalvelujen kilpailuttaminen 2045/43/434/2006 PERUSLK 68 Valmistelijat: johtava lääkäri Sirkku Pikkujämsä, p. (08) , , sosiaalijohtaja Anna-Liisa Karppinen p. (08) , , vs. perusturvajohtaja Irma Toivanen, p. (08) , , hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , Hankintalain (1505/92, joka on voimassa saakka) ja myös uuden hankintalain (348/2007, joka astuu voimaa lukien) mm. kuntien on kilpailutettava tavara- ja palveluhankinnat eräin poikkeuksin. Perusturvapalvelujen asumispalveluihin liittyvät ostopalvelut tulee hankintalain mukaan kilpailuttaa. Valmistelussa on päädytty esittämään, että kilpailuttaminen suoritetaan erillisillä tarjouspyynnöillä mielenterveysasiakkaiden, kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelujen osalta siten, että uudet hankintasopimukset astuvat voimaan lukien. Luonnokset tarjouspyyntöasiakirjoiksi seuraavat esityslistaa. Hankinnat suoritetaan käyttäen avointa menettelyä, jolloin kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyynnössä on asetettu toimilupaa, henkilökuntaa ja palvelua ja tiloja koskevia edellytyksiä, jotka kaikkien tarjouksien tulee täyttää. Tämän lisäksi tulee toimittaa mm. vaadittavat selvitykset. Sopimusaika on kolme (3) vuotta täydennettynä kahdella yhden (1) vuoden optiomahdollisuudella. Valinta- perusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, jossa hintatekijöiden painoarvo on 70 % ja laadullisten tekijöiden painoarvo 30 %. Laadulliset tekijät on lueteltu ja pisteytetty. Tarjoukset pyydetään tuetusta asumisesta, palveluasumisesta ja tehostetusta pal veluasumisesta tai osista näitä vaihdellen mikä tarjouspyyntö on kyseessä. Lisäksi samoista palvelukokonaisuuksista on tilapäinen vaihtoehto. Hankintapäätöksen jälkeen valittujen toimittajien kanssa laaditaan hankintasopimukset tarjouspyynnön pohjalta ja sijoitukset suoritetaan viranhaltijapäätöksinä ao. yksikköön. Perusturvalautakunta käy keskustelun tarjouspyyntöasiakirjoista ja kuulee lautakunnan evästykset asiakirjojen jatkovalmistelulle. Asia tuodaan päätettäväksi toukokuun lautakuntaan. Perusturvalautakunta kävi keskustelun tarjouspyyntöasiakirjoista. Esille nousseet kysymykset, tarkennukset ja selvitettävät asiat huomioidaan jatkovalmistelussa. PERUSLK 90 Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) ,

2 , lääkäri Sirkku Pikkujämsä, p. (08) , , haukipudas.fi; sosiaalijohtaja Anna-Liisa Karppinen p. (08) , , Tarjouspyynnön jatkovalmistelussa vammaisten ja kehitysvammaisten tarjouspyynöjen palvelukokonaisuuksia on laajennettu ja tarkennettu. Vammaisten palvelukokonaisuusia on kaksi (2): tehostettu palveluasuminen ja vaativa tehostettu palveluasuminen. Kehitysvammaisten tarjouspyynnössä on huomioitu myös tuettu asumispalvelu. Pelastussuunnitelma kohtaan on lisätty viittaukset lainsäädäntöön. Laatupisteissä on hieman enemmän painotettu yksikön sijaintia lähellä Haukiputaan kirkonkylää. Tarjouspyyntö on ajoitettu niin, että hankintaan sovelletaan uutta hankintalakia. Uusi hankintalaki (348/2007) astuu voimaan Lain 87 :n 3 mom:n mukaan uutta lakia sovelletaan "hankintoihin, joissa hankintamenettely aloitetaan lain voimaantulon jälkeen. Hankintamenettely katsotaan aloitetuksi hankintailmoituksen julkai semisen hetkellä." Hankintailmoitus julkaistaan HILMA-järjestelmäs sä ja Kaleva-lehdessä Tarjouspyyntöaika päättyy Uuden hankintalain mukaan hankinnat jaetaan kolmeen ryhmään: kansallisen kynnysarvon alittaviin (ei sovelleta hankintalakia), kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankin toihin. Kansalliset kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa , sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa EU-kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa Tämä hankinta kuuluu hankintadirektiivien ja hankintalain liitteen B (toissijaiset palvelut, ryhmä 25 terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) piiriin. Tällaisia palveluja, niiden arvosta riippumatta, ei tarvitse kilpailuttaa esim. EU-laajuista ilmoitusmenettelyä noudattaen. Esityslistaa seuraa tarjouspyynnöt. Perusturvalautakunta päättää seuraavaa: - kilpailuttaa mielenterveysasiakkaiden, kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut ja hyväksyä tarjouspyyntöasiakirjat. Ilmoitus julkaistaan Kauppa- ja teollisuusministeriön sähköisessä hankintojen ilmoitusjärjestelmässä (HILMA) ja Kaleva-lehdessä. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen. PERUSLK 157 Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , johtava lääkäri Sirkku Pikkujämsä, p. (08) , , Ritva Kiviniemi, p. (08) ,

3 Tarjouspyynnöt on julkaistu Kauppa- ja teollisuusministeriön säh köisessä hankintojen ilmoitusjärjestelmässä tarjouspyyntöjen mukaisesti. Määräaikaan, kello mennessä mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista jätettiin 12 tarjousta ja kehitysvammaisten asumispalveluista 9 tarjousta sekä vammaisten asumispalveluista 2 tarjousta. Tarjousten avaamisesta on laadittu avauspöytäkirjat. Tarjouksista on ensimmäisessä vaiheessa on suoritettu tarjoajien kelpoisuuden arviointi tarjouspyynnön mukaisesti (mm. lupa, hen kilös tö, hoi dolli set/toi minnalli set edel ly tyk set ja tilat). Toisessa vaiheessa on suoritettu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi. Kolmannessa vaiheessa on suoritettu pisteytys tarjouspyynnössä ilmoitetuilla perusteilla. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuvan pisteytyksen perusteella hankinnan piiriin otettavien yritysten määrä on arvioitu huomioiden palvelujen tarve hankintakaudelle. Arvioinnin perusteella Palvelukoti Kuusela Oy:n tarjous mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista (puutteelliset liiteasiakirjat) ja Pal ve lu koti Vil les kän tar jous vammaisten asumispalveluista (tarjous koskee ikääntyviä ihmisiä) eivät vastaa tarjouspyyntöä. Esityslistaa seuraa yhteenveto suoritetusta kokonaistaloudellisuuden arvioinnista tuotteittain/palvelukokonaisuuksittain erikseen mielenterveysasiakkaiden ja kehitysvammaisten asumispalvelujen osalta. Perusturvalautakunta päättää hylätä Palvelukoti Kuusela Oy:n ja Palvelukoti Villeskän tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Hoivakoti Paavola Oy: n tarjous mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista hylätään tarjouspyynnössä mainitun etäisyysrajoituksen (n. 150 km) vuoksi. Muhoksen palvelukoti Ky: n ja : n tarjoukset tuetun asumispalvelun ja tilapäisen tuetun asumispalvelun osalta hylätään etäisyysrajoituksen perusteella (enintään 50 km). : n tarjous 2 hyväksytään ehdolla, että toiminta voi alkaa lukien, mikä varmistetaan hankinta sopimuksen tekemisen yhteydessä. Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus päättää hankkia asu mis pal velut suo ri te tun kil pai lu tuk sen pe rus teella ko ko nais ta loudelli sesti edulli simpi na seu raa vilta yh tiöiltä: Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut: Tuettu asuminen: Nuorten ystävät Palvelu Oy Palveluasuminen: 92 pist 81 pist. 71 pist.

4 90 pist. Iin Palvelukoti Oy 87 pist. Muhoksen palvelukoti Oy 76 pist. 68 pist. Tehostettu palveluasuminen: (useita yksiköitä) Soteko Oy Kaapontupa Oy Tilapäinen tuettu asumispalvelu: Jäälin palvelukoti Oy Tilapäinen palveluasuminen: Iin Palvelukoti Oy Tilapäinen tehostettu palveluas.: (useita yksiköitä) Soteko Oy 96 pist. (79 pist.) 79 pist. 77 pist. 71 pist. 79 pist. 76 pist. 76 pist. 68 pist. 96 pist. (79 pist.) 63 pist. Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen: Palveluasuminen: Hoivakoti Paavola Oy Osittain tehostettu palveluas.: Karentia Oy Tehostettu palveluasuminen: (useita yksiköitä) Laaksokoti Oijärvi Oy Tilapäinen tuettu palveluasuminen: Tilapäinen palveluasuminen Hoivakoti Paavola Oy 96 pist. 91 pist. 80 pist. 75 pist. 62 pist. 82 pist. 91 pist. (75 ja 76 pist.) 96 pist. 91 pist.

5 Haukiputaan palvelukoti Oy 70 pist. 62 pist. Tilapäinen osittain tehostettu as.: Karentia Oy Tilapäinen tehostettu palveluas.: (useita yksiköitä) Laaksokoti Oijärvi Oy 90 pist. 81 pist. 96 pist. (78 ja 79 pist.) 77 pist. Vammaisten asumispalvelut: Tehostettu asumispalvelu: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Oulun Validia-palvelut Vaativa tehostettu palveluasuminen: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Oulun Validia-palvelut Esityksessä on huomioitu asumispalvelujen tarve tarjouspyynnön ja tarjousten pohjalta koko hankinta-ajalle. Valittujen yrittäjien kans sa laa di taan hankintasopimukset. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 Ikäihmisten lautakunta 47 17.06.2015 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 7702/02.07.01/2015 Ikäla 47 Ikäihmisten lautakunta hyväksyi 26.2.2015, 17 ikääntyneiden te hos

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379 RAUMAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379 Korvaa kaupunginhallituksen 18.9.2006 ( 553) hyväksymän Hankintojen pelisäännöt ja 1.10.2007 ( 649) hyväksymän Rauman kaupungin

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 Johtokunta 17.5.2013 Johtoryhmä 10.4.2013 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje 1.6.2013 alkaen 2 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä 2 3. Hankintojen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin hankintaohje

Jämsän kaupungin hankintaohje Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintajohtoryhmä: 20.3.2013, 22.5.2013, 5.9.2013, 10.10.2013 ja 11.12.2013, 6.2.2014 Kaupungin johtoryhmä: 20.1.2014 Jämsän kaupunki Kaupunginhallitus xx.xx.2014 liite 6

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET KIRKKONUMMEN KUNTA 1482/103/2007 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET EU kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot Ei sovelleta hankintalakia EU - kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansallisen kynnysarvon

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 AIKA 25.03.2014 17:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 28.10.2014 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 377/232/2014 SOSTERV 83 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 116/232/2014 SOSTERV

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot