Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta UUDELLEEN KILPAILUTUS JA SUORAHANKINTA JOUTSAN KUNNAN KOULUKULJETUKSET KOHDE 3; REITIT 3B JA 3F 4/5/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta hyväksyi kou lu kul je tuk set lu ku vuosil le sekä mahdolliselle yhdelle op tio vuo del le pe rus palve lu joh ta jan muutetun päätösehdotuksen mukaan kohteen 3, Kur kiau ran koulun kuljetukset: "Kuljetuskohteiden ajettavat reitit ja suoritteet tarkistetaan lu ku vuoden käynnistyessä, kun on käytettävissä lopulliset tiedot oppilaiden kou lui hin sijoittumisista ja lukujärjestyksistä. Tarkistukset tehdään tilaa jan ja valittujen sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyössä. Tilaa ja hyväksyy lopulliset suunnitelmat ja aikataulut. Tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan myös so pi musai ka na. Ennen muutoksista tehtävää päätöstä neuvotellaan pal velun tuot ta jan kanssa. Hankintakohteet ja sopimuskumppanit: Kohde 3 Kurkiauran koulun koulukuljetukset: 3a Kyytiässä Kalevi Heinonen 3b Relink Oy konserni 3c Relink Oy konserni 3d Relink Oy konserni 3e Kyytiässä Kalevi Heinonen 3f Relink Oy konserni 3g Relink Oy konserni 3h Kyytiässä Kalevi Heinonen 3i Relink Oy konserni 3j Kyytiässä Kalevi Heinonen 3k Relink Oy konserni " Kurkiauran koulun, tarjouspyynnössä kohde 3, kuljetukset pää tet tiin an taa halvimmat hinnat tarjonneille Kyytiässä Kalevi Heinoselle ja Re link Oy konsernille. Op pi las mää rät-, reittien pituudet, - erisuuntaisuus ja - yh tä ai kai suus eri tyi ses ti aamuisin tuovat haasteita kuljetuksiin. Il ta päi vä kul je tus ten mää rä selviää, kun Kurkiauran koulun lu ku jär jes tys lu ku vuo del le on päätetty. Kurkiauran koulun kuljetuksiin si säl ty vät myös esiopetuksen oppilaat se kä yläkoululaisten syöt tö kyydit aa mul-

2 la lin ja-au tol le ja iltapäivällä linja-autolta. Relink Oy konserni on tar jon nut kohteen 3 käyttöön yhden auton 10 op pi laan yhtäaikaiseen kul jet ta mi seen. Relink Oy on kohdistanut tarjouk sen sa Kurkiauran kou lun, kohteen 3 reitteihin. Hankintayksikkö toteaa, ettei tarjouspyyntöjen vertailussa ole riit täväs ti huo mioi nut tarjoajan, Relink Oy:n tarjouksen kaluston mää rää tar jo tun koh teen reiteillä 3b- ja 3f. Tarjouspyynnössä kohteen 3 osalta on tarjoushinnan ala puo lel la merkintä: Tarjoushinta / km (alv 0 %) (mille tahansa koh teen osalle, tilaaja tekee yhdistelyn)". Hankintalain 80 pykälän mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheel li sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoa jien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu). Hankintayksikkö on ilmoittanut hankintaoikaisun vireilletulon jälkeen asias ta niille tarjoajille, jotka ovat tarjonneet Jout san kou lu kul je tus ten kohteen 3 reittejä ajettavaksi. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun te kemis tä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu ja va li tus oikeus mark ki na oi keu teen ovat toisistaan eril li siä muu tok sen ha ku keino ja. Mi kä li asiassa on tehty myös valitus mark ki na oi keu teen, hankin ta yk si kön on ilmoitettava han kin ta oi kai sun vireilletulosta mark kina oi keu del le ja toimitettava sille oikaisun joh dos ta tehty pää tös. Hankintaoikaisua käsitellessään hankintayksikkö voi kieltää tai keskeyt tää päätöksen tai muun ratkaisun toimeenpanon. Tästäkin toimen pi tees tä on ilmoitettava markkinaoikeudelle, mikäli asiasta on sin ne valitettu. Valmistelija peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p Peruspalvelujohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää tehdä hankintaoikaisun hankintalain 80 :n perusteella. Hankintaoikaisu koh dis tuu Joutsan si vis tys lau ta kunnan päätökseen Jout san koulukuljetusten kil pai lu tus koh teen 3 Kurkiauran koulun reitteihin 3b ja 3f lukuvuodelle mah dol li nen yh den vuoden optio- osalta seuraavasti: 1. Sivistyslautakunta kumoaa päätöksensä kou lu kulje tus ten kilpailutuksesta kohteen 3 Kurkiauran koulun reittien 3bja 3f- osalta. 2. Sivistyslautakunta päättää keskeyttää hankintalain 73 a :n perus teel la hankinnan Kurkiauran kou lun kohteen 3 reittien 3b- ja 3f- osalta liittyen han kin ta oi kai suun. - Hankintayksikkö ei ole tar jous ver tai lus sa riit tä väs ti huomioinut

3 Re link Oy:n tarjoaman auton ko koa verrattuna em. kah del la reitil lä tarvittavan kaluston suu ruu teen. 3b- reitillä arvioidaan tarjous pyys sä olevan 18 op pi las ta ja reitillä 3f arvioidaan olevan 11 op pi las ta lukuvuonna Tarjouspyynnössä kohteen 3 hintapyynnön jälkeen on merkintä mil le tahansa kohteen osalle, tilaaja tekee yhdistelyn. Relink Oy on tarjonnut 10 oppilaan autoa kohteelle 3. Toisena tarjoajana reitille 3b- erillisen tarjouksen tehneen Anssi Mä ki sen tar jous on todettu tarjousvertailussa olevan liian kallis, eikä si tä ole voitu hyväksyä. Täten kohteen 3 reitille 3b ei ole yhtään hyväksyttävää tarjousta. - Kurkiauran koulun, tarjouspyynnössä kohteen 3 reitille 3f on toise na tarjoajana Anssi Mäkinen tehnyt tar jouk sen ko ko nai suu tena kohteeseen 3. Tarjous ei ole ollut ko ko nai suu te na halvin, joten sitä ei ole voitu hyväksyä, siv.ltk tarjousvertailu. Täten kohteen 3 reitille 3f ei ole yhtään hyväksyttävää tarjousta. 3. Kurkiauran koulun, kohteen 3; 3 b- ja 3-f reittien kilpailutus järjes te tään uudelleen. 4. Kohteen 3b- ja 3f- reittien koulukuljetus hankitaan väliaikaisesti suo ra han kin ta na hankintalain 27 :n 3 mom. perusteella sii hen saak ka, kunnes uusi kilpailutus reittien osalta on ratkennut, ell ei Mark ki na oi keu den ratkaisusta muuta johdu. 5. Sivistyslautakunnan päätöksestä on mm. kohteen 3 reittien 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3i, 3k osalta tehty valitus Mark ki naoi keu del le. Hankintayksikkö on ilmoittanut hankintaoikaisun vireilletulosta Mark ki na oi keu del le, ja toimittaa sinne hankintaoikaisun johdosta pää tök sen. 6. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Sivistyslautakunta päätti puheenjohtajan selostuksen poh jalta: Sivistyslautakunta tekee hankintaoikaisun hankintalain 80 :n pe rusteel la. Hankintaoikaisu koh dis tuu Joutsan si vis tys lau ta kun nan päätök seen Jout san koulukuljetusten kil pai lu tus koh teen 3 Kurkiauran koulun reitteihin 3b ja 3f lukuvuodelle mah dol li nen yh den vuoden optio- osalta seuraavasti: 1. Sivistyslautakunta kumoaa päätöksensä kou lu kulje tus ten kilpailutuksesta kohteen 3 Kurkiauran koulun reittien 3bja 3f- osalta. 2. Sivistyslautakunta päättää keskeyttää hankintalain 73 a :n perusteella hankinnan Kurkiauran kou lun kohteen 3 reittien 3bja 3f- osalta liittyen han kin ta oi kai suun. - Hankintayksikkö ei ole tar jous ver tai lus sa riit tä väs ti huomioinut Re link Oy:n tarjoaman auton ko koa verrattuna em. kah del la reitil lä tarvittavan kaluston suu ruu teen. 3b- reitillä arvioidaan tarjous pyys sä olevan 18 op pi las ta ja reitillä 3f arvioidaan olevan 11

4 Sivistyslautakunta 149 op pi las ta lukuvuonna Tarjouspyynnössä kohteen 3 hintapyynnön jälkeen on merkintä mil le tahansa kohteen osalle, tilaaja tekee yhdistelyn. Relink Oy on tarjonnut 10 oppilaan autoa kohteelle 3. Toisena tarjoajana reitille 3b- erillisen tarjouksen tehneen Anssi Mä ki sen tar jous on todettu tarjousvertailussa olevan liian kallis, eikä si tä ole voitu hyväksyä. Täten kohteen 3 reitille 3b ei ole yhtään hyväksyttävää tarjousta. - Kurkiauran koulun, tarjouspyynnössä kohteen 3 reitille 3f on toise na tarjoajana Anssi Mäkinen tehnyt tar jouk sen ko ko nai suu tena kohteeseen 3. Tarjous ei ole ollut ko ko nai suu te na halvin, joten sitä ei ole voitu hyväksyä, siv.ltk tarjousvertailu. Täten kohteen 3 reitille 3f ei ole yhtään hyväksyttävää tarjousta. 3. Kurkiauran koulun, kohteen 3; 3 b- ja 3-f reittien kilpailutus järjes te tään uudelleen. 4. Kohteen 3b- ja 3f- reittien koulukuljetus hankitaan väliaikaisesti suo ra han kin ta na hankintalain 27 :n 3 mom. perusteella sii hen saakka, kunnes uusi kilpailutus reittien osalta on ratkennut, ell ei Markkinaoikeuden ratkaisusta muuta johdu. 5. Sivistyslautakunnan päätöksestä on mm. kohteen 3 reittien 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3i, 3k osalta tehty valitus Mark ki naoi keu del le. Hankintayksikkö on ilmoittanut hankintaoikaisun vireilletulosta Mark ki na oi keu del le, ja toimittaa sinne hankintaoikaisun johdosta pää tök sen. 6. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Liitteenä kohteen 3 hintavertailu: siv.ltk sekä hintavertailu kohteesta 3 siv.ltk Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti kohta 3: 3. Kurkiauran koulun, kohteen 3; 3 b- ja 3-f reittien kilpailutus jär jeste tään uudelleen. Sen lisäksi päätöksen kohta 4: 4. Kohteen 3b- ja 3f- reittien koulukuljetus hankitaan väliaikaisesti suo ra han kin ta na hankintalain 27 :n 3 mom. perusteella siihen saakka, kunnes uusi kilpailutus reittien osalta on ratkennut, ellei Mark kina oi keu den ratkaisusta muuta johdu. Väliaikainen suorahankintasopimus tehtiin ja sen mukaiset kul je tuk set aloitettiin halvimman tarjouksen jättäneen yrit tä-

5 jän kanssa. Sopimuksessa on maininta sopimuskaudesta seu raavas ti: Suorahankintasopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tavoitteena on, että suo ra han kin ta so pimus kau si alkaa ja päättyy, kun uusi kilpailutus (reitit 3b ja 3f) on ratkennut tai markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vaikutus sivis tys lau ta kun nan hankintapäätökseen selviää. Uudelleen kilpailutus ilmoitettiin hankintailmoitukset.fi -sivustolla reittien 3b ja 3f osalta ajalla Määräaikaan men nessä ei saapunut yhtään tarjousta. Markkinaoikeuden päätöksessä , nro 804/14, dnro 2014/585, todetaan, että markkinaoikeus jättää Juha Hauvalan va lituk sen tutkimatta siltä osin kuin se koskee Kurkiauran koulun reit tikoh tei ta 3b, 3f ja 3i sekä Mieskonmäen koulun reittikohdetta 4A. Avoimella hankintamenettelyllä ei saatu yhtään tarjousta reiteille 3b ja 3f, joten han kin ta yk sik kö siirtyy suorahankintamenettelyyn. (Laki jul ki sis ta han kin nois ta 27 1 mom.) Näin ollen sivistyslautakunta hankintayksikkönä valmistelee ja tekee suo ra han kin ta so pi muk sen Kurkiauran koulun reiteistä 3b ja 3f enintään tarjouskilpailutuksessa mainitun hankinnan alkuperäisen so pimus ajan päättymiseen saakka. Sopimus koskee ke vät lu ku kaut ta 2015 sekä lukuvuotta ( ) sekä mah dol li ses ti erikseen neu vo tel ta vaa optiovuotta lukuvuodelle Peruskoulun koulukuljetusten turvaamiseksi sivistyslautakunta keskus te lee tarjouskilpailussa mukana olleiden palveluntuottajien kanssa, jotta kuljetukset saadaan järjestettyä jäljellä olevalle so pi mus kaudel le. (Valmistelija peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p ) Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta aloittaa välittömästi keskustelun palvelun jär jes täjäk si soveltuvien, valitsemiensa palveluntuottajien kanssa ja val miste lee Lain julkisista hankinnoista 27 1 mom. mukaisen suo ra hankin ta so pi muk sen, turvatakseen välttämättömien koulukuljetusten järjes tä mi sen Kurkiauran koulun reiteille 3b ja 3f. Laki julkisista hankinnoista 5 kohta 13: suorahankinnalla tar koi tetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisematta hankin ta il moi tus ta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai usean toi mitta jan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen eh doista.

6 Tarjouksen jättäneistä sekä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyt tä vät Kyytiässä Kalevi Heinonen ja Havumäen taksi Juha Hau vala. Kurkiauran koulun kuljetusreiteistä osaan on jo valittu heidät so pimus kump pa neik si, joten kaikin puolin järkevää on, että heidän kanssaan saadaan tehtyä suorahankintasopimukset lopuista reiteistä. Suorahankintasopimukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle, kun ne on al le kir joi tet tu. Päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 Ikäihmisten lautakunta 47 17.06.2015 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 7702/02.07.01/2015 Ikäla 47 Ikäihmisten lautakunta hyväksyi 26.2.2015, 17 ikääntyneiden te hos

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 09.02.2015 Kunnan Taitoa Oy; talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö Kaupunginhallitus 220 16.06.2015 Kaupunginvaltuusto 53 22.06.2015 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 1840/00.01/2014 Khall 16.06.2015 220 Valmistelijat: sosiaali- ja ter veys toi

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet Kunnanhallitus 339 08.09.2014 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 545/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 339 Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Pal

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot