Oulunkaaren vanhuspalveluiden tiekartta vuoteen Hyvinvointia ikäihmistä lähellä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren vanhuspalveluiden tiekartta vuoteen 2020. Hyvinvointia ikäihmistä lähellä"

Transkriptio

1 Oulunkaaren vanhuspalveluiden tiekartta vuoteen 2020 Hyvinvointia ikäihmistä lähellä

2 1. Tiekartan taustaa Valtakunnalliset vanhuspolitiikan tavoitteet korostavat terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisäämistä sekä mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaamista ikäihmisille. Tämä edellyttää hyvinvointinäkökulman laaja-alaista huomioimista sekä Oulunkaaren että kuntien tuottamissa palveluissa. Taustalla Oulunkaaren strategia, STM:n laatusuositus sekä uusi vanhuspalvelulaki ja sen pohjalta laadittu suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. Ikäihmisten palveluiden kehittämiseen haastaa osaltaan myös laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, joka astui voimaan (ns. vanhuspalvelulaki). Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa heidän mahdollisuutta osallistua elinoloihin vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. Oulunkaarella on laadittu lain edellyttämä suunnitelma toimenpiteistä, joilla huolehditaan ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä (Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille ). Uuden vanhuspalvelulain sekä STM:n ja Kuntaliiton antaman laatusuosituksen mukaan ikääntyneen väestön osalta tulee erityisesti huomioida kotona asumisen turvaaminen, kuntoutumista edistävät toimenpiteet sekä ikääntyneiden osallistaminen oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Myös Oulunkaaren kuntayhtymän strategia nostaa esiin palveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen ja siihen liittyvän tasapainoisen talouden lähtökohdan. Strategiset painopisteet on kirjattu seuraavasti: - Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut - Tasapainoinen talous - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Alueellinen vaikuttavuus Tiekartan tavoitteena on linjata vanhuspalveluiden kehittämistyötä vuoteen 2020 saakka ja samalla varmistaa, että jo käynnistetyt kehittämistoimet vastaavat Oulunkaaren ja sen omistajakuntien strategisiin tavoitteisiin. Tiekartta myös antaa pohjaa arvioida esim. lähivuosina käynnistettäviä kehittämishankkeita. Laadittu tiekartta sitoo yhteen eri palvelualojen yhteisen päämäärän terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaisesta edistämisestä.

3 Tiekarttaan on kiteytetty kuvaus vanhuspalveluiden kehittämisen suuntaviivoista ja ns. kärkitoimenpiteistä. Täsmälliset kehittämis- tai hankesuunnitelmat tarkennetaan erikseen kuhunkin kehittämistoimeen liittyen. Vanhuspalveluiden tiekartan suunnittelussa ja sen toteuttamisessa edetään vaiheittain. Ensimmäinen vaihe käsittää kotihoidon uudelleen määrittelyn. Prosessin tuloksena kotihoidon uudeksi määritelmäksi on muodostunut kodin hyvinvointipalvelut ikäihmisille. Käytännössä suurin osa ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä on jo käynnissä erilaisten kehittämishankkeiden osana. Toisessa vaiheessa kehittäminen keskittyy asumis- ja hoivapalveluihin. Tältä osin tiekarttaa tarkennetaan syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana siten, että konkreettiset kehittämistoimet ajoittuvat vuosille Tiekartan toimeenpanoon liittyvät tavoitteet kirjataan Oulunkaaren järjestämissopimuksiin vuosille 2015 ja Vuoden 2014 osalta toimenpiteet on sisällytetty kuntakohtaisiin järjestämissopimuksiin ja niitä täydennetään tarvittaessa. Kotona asumista tukevat hyvinvointipalvelut mahdollistavat ikäihmisille hyvän elämän kotona mahdollisimman pitkään. Palveluasuminen ja hoivahoito vastaavat osaltaan palvelurakenteessa vahvempien palvelujen tarpeeseen. Ikääntyneellä on aktiivinen rooli palveluprosessissa ja sen kehittämisessä. Sähköiset palvelut ja asiointi ovat saumaton osa palvelukokonaisuutta. Palvelujen tuottamiseen osallistuvat Oulunkaaren palvelualojen lisäksi muut alueen ja kylien toimijat sekä omaiset ja läheisverkosto. Palvelut ovat vaikuttavia ja siten myös kustannuskehitys pysyy maltillisena.

4 2. Tiekartan työstäminen Vanhuspalveluiden tiekartan työstäminen on toteutettu työryhmällä, johon on kutsuttu kaikki palvelutuotannon kannalta keskeiset toimijat ja toimijaryhmien edustajat. Tavoitteena on ollut tuottaa mahdollisimman laaja-alainen näkemys ikääntyvän väestön hyvinvointiin liittyvästä kokonaisuudesta. Vanhuspalveluiden henkilöstön lisäksi mm. perhe- ja terveyspalveluiden asiantuntemus on ollut merkittävässä roolissa palvelukokonaisuuden työstämisessä. Tiekartan työstämiseen ovat osallistuneet: - Vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Vanhuspalveluiden esimiehet - Vanhuspalveluiden henkilöstö - Projektipäällikkö Hanna Siltakoski - Sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen - Ylilääkäri H. Tapio Hanhela - Hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Kehitysjohtaja Anu Vuorinen - Tietohallintopäällikkö Matti Matero - Oulunkaaren kuntayhtymän johtoryhmä

5 3. Kotihoidon uudelleen määrittely Tiekarttaa työstettäessä keskeisenä kehittämistuloksena on ollut kotihoidon uudelleen määrittely, jossa kotihoidon ajatusmallia ja terminologiaa on suunnattu kohti ikäihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden korostamista. Tavoitteena on, että ikäihminen haluaa ja voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Työryhmä on tiekarttaprosessissa pyrkinyt vastaamaan erityisesti alla olevassa kuviossa oleviin kysymyksiin ja rakentamaan niiden pohjalta konkreettisia kehittämispolkuja. 4. Tiekartan toimeenpano Vanhuspalveluiden tiekarttaan kirjattujen kehittämistoimien konkreettinen toimeenpano tapahtuu toisiinsa linkittyvien kehittämishankkeiden muodossa sekä osana organisaation normaalia, jatkuvaa kehittämistyötä. Hankkeet perustuvat palvelutuotannon tarpeisiin ja ovat erottamaton osa arjen toimintaa. Tiekartan ensimmäisen vaiheen kehittämistoimenpiteet ( kodin hyvinvointipalvelut ikäihmisille ) muodostavat kolme kokonaisuutta: 1. Hyvinvointia tukevat ja varhaisen tuen palvelut (Vatupassi) 2. Asiakastyön uudelleenmäärittely ja organisointi 3. Arjen turvaa toimintamalli ja palvelukokonaisuus

6 4.1. Vatupassi - varhaisen tuen palveluita Sinulle Varhaisen tuen ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisen tavoitteena on laaja-alainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vatupassi on palvelu, joka perustuu kaikille avoimen laadukkaan hyvinvointi-informaation tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Palvelun avulla tuetaan asiakkaan oman osallisuuden lisäämistä. Tavoitteena on saada kaikki Oulunkaaren yli 65-vuotiaat asukkaat Vatupassipalveluiden piiriin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien toimenpiteiden myötä asiakkaiden tarve vanhuspalveluiden muille palveluille syntyy nykyistä myöhemmin. Kaikille avoimen, laadukkaan hyvinvointiinformaation tuottaminen ja hyödyntäminen. Tavoitteena on saada kaikki Oulunkaaren yli 65-vuotiaat Vatupassi-palveluiden piiriin. Kytkee yhteen eri hyvinvointipalveluiden ja -tiedon tuottajat. Esimerkkeinä Omahoito, ohjaus- ja neuvontapalvelut, internet-sivut, videoyhteydet, esitteet ja infopaketit. Oulunkaarella on käytössä Omahoito-palvelu, jolla on hieman yli rekisteröitynyttä käyttäjää. Omahoitoa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen asiointiin sekä oman terveys- ja hyvinvointitiedon tallentamiseen ja seurantaan. Erityisesti vanhuspalveluiden asiakkaille tuotettuja omahoitopalveluita ovat mm. yli 65-vuotiaiden omaishoidontukihakemus, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus, hakemus tehostettuun palveluasumiseen sekä vanhuspalveluiden palveluohjauksen ja neuvonnan kysymyslomake. Omahoitopalveluita kehitetään jatkuvasti eteenpäin asiakkaiden ja ammattihenkilöstön tarpeet huomioiden. Omahoito-palvelu mahdollistaa Vatupassille teknisen alustaratkaisun. Vatupassi tarjoaa kaikille avointa yleistä hyvinvointisisältöä, joka on käytettävissä ilman henkilön tunnistautumista. Eri mediamuodoissaan (mm. videoleikkeet) esitetyllä sisällöllä tuetaan asiakasta omaehtoiseen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Vastaavasti Omahoito-palvelu on tarkoitettu sähköiseen asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa ja vaatii käyttäjän tunnistautumisen. Omahoidon lisäksi Vatupassi-palveluita voidaan tarjota esim. Oulunkaaren ja kuntien internet-sivuilla ja myös tarvittaessa erilaisten perinteisempien (paperi)esitteiden tai infopakettien muodossa.

7 Vatupassi kytkee yhteen kunnan eri hyvinvointipalveluiden ja -tiedon tuottajat. Sisältöä Vatupassiin voivat olla Oulunkaaren palvelualojen lisäksi laatimassa ja tarjoamassa mm. muut kunnan hallinnon alat, alueen yritykset ja kolmas sektori sekä asiakkaat ja esim. omaiset. Vatupassiin voidaan myös koostaa kattavasti tietoa alueen yritys- ja järjestötoimijoista, joilta asiakas voi omaehtoisesti hankkia palveluita kotona asumisen ja hyvinvoinnin tueksi. Vatupassi-palvelun kehittämisen ja käytön kynnys on matala. Konkreettisia toimenpiteitä ovat sisällön suunnittelu, kokoaminen ja tuottaminen, palvelun ylläpito ja markkinointi. Esimerkkinä Vatupassi-palveluista voidaan mainita myös kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevat neuvontapalvelut. Oulunkaarella käynnistetään syksyllä 2014 monikanavainen palveluohjaus, jonka kautta ikääntyvä väestö saa ohjausta ja neuvontaa mm. puhelimitse, ns. senioripisteestä, hyvinvointia tukevina kotikäynteinä, sähköisesti Omahoidosta ja Vatupassi-palvelukanavasta. Tavoitteena on tuotteistaa Vatupassi osaksi Oulunkaaren vanhuspalveluiden normaalia palvelukokonaisuutta, joka osaltaan tukee asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista Asiakastyön uudelleen määrittely ja organisointi Tiekartan ensimmäisen vaiheen kehittämistoimiin liittyy myös asiakastyön uudelleen määrittely ja organisointi. Tavoitteena on kehittää henkilöstön työskentelytapoja siihen suuntaan, että välittömään asiakkaaseen kohdentuvaan työhön voidaan käyttää mahdollisimman suuri osa resursseista. Välilliseen työn (esim. matkat, kirjaaminen) käytettyä aikaa organisoidaan uudella tavalla. Asiakastyön uudelleen määrittelyyn ja organisointiin kytketään myös tavoitteellinen seuranta, jolla varmistetaan, että välittömään asiakastyöhön kohdentuvaa työaikaa saadaan Asiakkaat ovat oikeiden ja heidän yksilöllistä hyvinvointiaan tukevien palveluiden piirissä. Asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin merkitys korostuu ja samalla voidaan ottaa uusia palveluiden tuottamiseen mahdollistavia välineitä käyttöön. Välittömään asiakkaaseen kohdentuvaan työhön käytetään mahdollisimman suuri osa resursseista. Esim. mobiilikotihoito työvälineenä. aidosti lisättyä. Samoin palveluiden käyttöasteita seurataan jatkossa tehotetusti, jotta voidaan varmistaa asiakaslähtöinen palvelurakenne, eli ikäihmiset ovat oikeiden ja heille oikeantasoisten palveluiden piirissä. Asiakastyön uudelleen määrittely ja organisointi mahdollistaa myös asiakkaiden yksilöllisten palvelutarpeiden entistä paremman huomioimisen.

8 Konkreettisena esimerkkinä asiakastyön uudelleen organisoinnista ovat erilaiset kotihoidon sähköiset toiminnanohjausratkaisut. Erimerkiksi Kuntien Tiera Oy tarjoaa Mobiilikotihoito-palvelua, joka on kotihoidon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön suunniteltu toiminnanohjauspalvelu. Palvelu tukee kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua jättäen näin enemmän aikaa välittömälle asiakastyölle. Palvelun avulla kotihoidon ammattilaisilla on käytössään kentällä olennainen, asiakkaaseen ja työtehtäviin liittyvä tieto. Henkilöstön käytössä olevien päätelaitteen avulla palvelu mm. parantaa asiakastyön turvallisuutta ja laatua sekä vähentää kiinteiden työasemien tarvetta. Järjestelmä integroidaan käytössä oleviin asiakas- ja työajansuunnittelujärjestelmiin sekä tarvittaessa sähköiseen ovenavaukseen. Mobiilikotihoidon avulla voidaan mm. - vähentää matkoihin, asiakaskäyntien jakamiseen sekä toimistolla tapahtuvaan tilastointiin käytettyä työaikaa - lisätä asiakastyöhön käytettyä aikaa ilman lisäresursseja - tehdä reaaliaikaisia muutoksia henkilöstön päiväohjelmiin (esim. sairauspoissaolot) - optimoida reittejä ja matkoja - vähentää kiinteiden työasemien tarvetta ja niistä kertyviä kustannuksia - toteuttaa asiakaslaskutus perustuen todelliseen toteutuneeseen palvelun määrään Mobiilikotihoitopalveluja on otettu Suomessa viime vuosina enenevässä määrin käyttöön ja kokemukset palvelun hyödyistä ovat varsin myönteisiä niin asiakkaiden kuin henkilöstön näkökulmasta. Kotihoidon asiakastyön uudelleen määrittelyyn liittyy myös tavoite siitä, että asiakkaat ovat oikeiden ja heidän yksilöllistä hyvinvointiaan tukevien palveluiden piirissä. Asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin merkitys korostuu ja samalla voidaan ottaa uusia palveluiden tuottamiseen mahdollistavia välineitä käyttöön, kuten kotikäynnin korvaava etäyhteyskäynti yhtenä palvelumuotona.

9 4.3. Arjen turvaa Pudasjärven kaupunki on mukana Lapin aluehallintoviraston Arjen turvaa kunnissa hankkeessa. Tavoitteena on kehittää kuntiin laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyötä tehostava toimintamalli, joka lisää arjen turvaa ja monipuolistaa palvelutuotantoa harvaan asutulla maaseudulla. Toimintamalli rakennetaan yhdessä kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja tehostava ja suunnittelua yksinkertaistavasta toimintamallista on tarkoitus tulla keskeinen osa kuntien vuotuista toiminnan ja talouden suunnittelua sekä paikallisten resurssien tehokasta käyttöä. Pudasjärven palkittu Arjen turvaa kunnissa -hanke. Ikäihminen haluaa ja voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Tuetaan kotona asumista parantamalla asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Hyvinvointiteknologian ratkaisut apuna. Keskeiset välineet tavoitteisiin pääsemiseksi: - Kylien hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitus ja niistä kumpuavien asioiden sovittaminen kunnan toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. - Järjestöjen, yritysten, kunnan ja hankkeiden palvelujen kartoitus ja saattaminen asukkaitten tietoisuuteen ja käyttöön. - Palvelumuotoilu eli käyttäjälähtöiset palvelukokonaisuudet: lapset/lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Palvelumuotoilu tehdään yhdessä järjestöjen, kunnan, kyläyhdistysten, yritysten, hankkeiden, seurakunnan, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Kuvaus Arjen turvaa kunnissa -hankkeen toimintamallista, jolla johtamista ja resurssien käyttöä tehostetaan: 1. Kokonaisvaltainen tietopohja a. Sähköinen hyvinvointikertomus kokoaa kuntien lakisääteiset ohjelmat, seurantaindikaattorit, paikalliset tarpeet (mm. kylien hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitukset) ja olemassa olevat resurssit. 2. Yhteiset tavoitteet yhteiset resurssit a. Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmä (mm. kunnan poliittinen ja virkamiesjohto, muut viranomaiset, järjestöt, elinkeinoelämä ja seurakunta) määrittelee paikallisista tarpeista nousevat painopistealueet. 3. Arjen turvaa tukevat palvelukokonaisuudet a. Paikallisesti sovittuihin painopistealueisiin (esim. ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, lasten ja lapsiperheiden palvelut) muodostetaan arjen turvaa tukevat palveluko-

10 konaisuudet. Asukaslähtöiset palvelukokonaisuudet muodostetaan eri tahojen olemassa olevista toiminnoista esimerkiksi palvelumuotoilun avulla. Palveluaukot paikataan toimintoja mukauttamalla, yhteistyöllä tai yhteisillä hankkeilla. 4. Päätöksenteko ja seuranta a. Painopistealueet kirjataan kuntastrategiaan, kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä budjetointijärjestelmään. Eri tahojen toimenpiteet kirjataan sähköiseen hyvinvointikertomukseen (sopimuksellisuus). Näin erityisesti järjestöt, vapaaehtoistoiminta ja hankkeet pääsevät tasavertaiseen kumppanuuteen kunnan kanssa ja niiden merkitys sekä resurssit arjen turvan kokonaisuudelle tulevat esille. (Lähde: Arjen turvaa kunnissa hankkeen väliraportti.) Arjen turvaa kunnissa on valittu vuonna 2013 parhaimmaksi kehittämishankkeeksi Euroopan julkishallinnon instituutin EIPA:n suuressa hankekilpailussa. Kilpailussa haettiin luovia ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin taltuttamiseksi. Oulunkaarella vanhuspalveluiden tiekartassa sovelletaan Pudasjärvellä testattua Arjen turvaa -toimintamallia. Kokonaisuuteen sisällytetään yllä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi hyvinvointiteknologian tarjoamat mahdollisuudet tukea ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumista. Tavoitteena on, että Arjen turvaa -palvelukokonaisuuden tuloksena ikäihmiset haluavat ja voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Päämääränä on tukea kotona asumista eri keinoin parantamalla asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta sekä turvata ikäihmisen itsemääräämisoikeus. Arjen turvaa palvelukokonaisuuteen liittyy olennaisena osana kodin olosuhteiden kartoittaminen. Yksilöllinen asiakkaan palvelutarpeesta lähtevä olosuhteiden määrittäminen on tärkeää, sillä esimerkiksi lievää muistisairautta sairastavan asiakkaan turvallisuutta parantava apuväline on todennäköisesti hyvinkin erilainen kuin lonkkaleikkauksesta kotiutuvan asiakkaan tarvitsemat apuvälineet. Arjen turvaa palvelukokonaisuuteen liittyy myös asiakkaan suunnitelmallinen kotiutusprosessi esimerkiksi vuodeosastolta. Oulunkaarella on otettu käyttöön potilasturvallisuuden parantamiseksi mm. asiakkaan paikantamiseen perustuvaa teknologiaa. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa tehostetun palveluasumisen yksikössä erilaisen terveydentilan omaavien asiakkaiden turvallinen toiminta heidän yksilölliset edellytykset huomioiden. Vastaavia teknologisia ratkaisuja on markkinoilla useita ja niistä löytyy myös kotona asuvien ikäihmisten turvallisuutta parantavia ratkaisuja (mm. monitorointi, liikkeentunnistus, videokuva). Palvelukokonaisuuden kehittämisvaiheessa tullaan pilotoimaan erilaisia hyvinvointiteknologian ratkaisuja.

11 Vanhuspalveluiden henkilöstön tuottamien palveluiden lisäksi myös muilla kotona asuvien ikäihmisten elinpiirissä toimivilla henkilöillä ja tahoilla voi olla merkittävä rooli arjen turvallisuuden parantamiseksi ja arkipäivän rutiinien haasteista suoriutumiseksi. Arjen turvaa palvelukokonaisuuden kehittämisvaiheessa keskeistä on tunnistaa alueen toimijat ja luoda käytänteet keskinäiselle yhteistyölle. Kotikuntoutus Oulunkaaren kuntayhtymä on pilotoinut ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävää ja kehittävää videovälitteistä ryhmäkuntoutusta, ns. etäjumppaa. Toiminta on aloitettu kansainvälisessä kehittämishankkeessa (ITTS). Aluksi etäjumppaa tuotettiin Oulunkaaren terveyspalveluiden palveluna, mutta pilottijakson jälkeen palvelua on tuottanut Vaalan kunnan liikuntatoimen ohjaaja. Hyvinvointiteknologian ratkaisut apuna, esim. kotikuntoutus, kukkatolppa-konsepti ja Smartvisio-palvelu ja paikantaminen. Pilottiryhmän kokemukset ovat olleet myönteisiä, sillä kaikkien etäjumppaan osallistuneiden toimintakyky parani jakson aikana. Kokemuksen perusteella voidaan myös todeta, että hyvinvointia edistävää palvelua voidaan hyvin tarjota myös muun kuin terveyspalveluiden organisaation tuottamana. Etäkuntoutusta pyritään jatkamaan säännöllisenä palveluna ja laajentamaan tarjontaa koko Oulunkaaren alueelle laajakaistayhteyksien saatavuuden kehittyminen huomioiden. Kukkatolkka-monitorointi Esimerkkinä ikäihmisille joustavasti käyttöönotettavasta hyvinvointiteknologiasta voidaan mainita Seniortek Oy:n kehittämä valvontaja hälytysjärjestelmän, johon on liitetty hoitajakutsupalvelu. Teknologia on upotettu ikäihmisen kotiin soveltuvaan ns. kukkatolppaan. Hoivateknologia lisää ikääntyneen itsenäisyyttä ja mahdollistaa osaltaan kotona asumisen turvallisesti. Järjestelmää voidaan säätää kotihoidon toimesta asiakaskohtaisesti, ikääntyneen kunto ja päivärytmi huomioiden. Järjestelmä toimii liiketunnistimilla. Järjestelmä toimii ilman ranneketta eikä hälytys vaadi erillisiä toimenpiteitä. Kotihoito vastaanottaa hälytykset suo-

12 raan matkapuhelimeen ja seuranta sekä asukaskohtaiset säädöt tapahtuvat tietokoneen näytöltä. Konseptia on mahdollista soveltaa myös esim. tehostettuun asumispalveluun. (Lähde: Smartvisio-palvelukanava Kolmantena esimerkkinä hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä voidaan tuoda esiin Smartvisiopalvelukanava. Smartvisio tuottaa ns. ei-teknisiä etäpalveluita. Kyseessä on skaalautuva hoiva- ja ajanvietepalvelu joka tarjoaa mm. yhteydenpitoon, virikkeisiin ja hoivapalveluihin liittyviä sisältöjä. Palvelun päätelaitteena toimii normaali taulutelevisio. Smartvision tuottamaa sisältöjä ovat mm. jumppatuokiot, muisteluhetket, laulu- ja tarinahetket, lääkkeiden oton seuranta, muut muistutukset, videopuhelut läheisille, vertaisryhmät, yhteisön hetket palvelukodissa ja hengelliset tilaisuudet. (Lähde: 5. Jatkoaskeleet Vanhuspalveluiden tiekartan työstämisessä ovat olleet osallisina kaikki Oulunkaaren palvelutuotannon kannalta keskeiset toimijaryhmät. Tiekartan toimeenpano toteutuu Oulunkaarella meneillään olevan kehittämistyön sekä mm. käynnistettävien hankkeiden kautta. Vuotuisissa kuntakohtaisissa järjestämissopimuksissa nostetaan esiin konkreettiset kehittämistoimet ja niiden linkittyminen myös muihin palvelualoihin. Toimenpiteiden eteenpäin viemisestä vastaavat vanhuspalvelujohtaja sekä palvelualan lähiesimiehistä koostuva johtoryhmä. Hankkeet ja niiden henkilöstö tukee toimenpiteiden jalkautumista. Järjestämiskeskus on osaltaan tiiviisti mukana kehittämistyössä. Tiekartan linjausten toteutumista arvioidaan mm. osavuosikatsauksissa sekä tilipäätöksen yhteydessä toteutettavassa toiminnan arvioinnissa.

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 kriittiset resurssit

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Näkökulmia Arjen turvaa kunnissa -hankkeesta Pohjois-Lapin seutukunnan kehittämisneuvottelu Saariselkä 4.9.2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hanke Ulvilan elinkeinotiimin kokous 9.6.2015 HYVÄKSI

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etunimi Sukunimi Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa

IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa Riitta Vepsäläinen, projektipäällikkö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli Torniossa

Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli Torniossa ARJEN TURVAA KUNNISSA - HANKE Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli Torniossa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Länsi-Pohjassa seminaari 18.3.2014

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Avainalueen tavoitteet Strategiset tavoitteet Aktiivinen ja hyvinvoiva kansalainen - kansalaiset osallistuvat yhteisen

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT Havaintoja Varsinais-Suomen tilanteesta Varsinais-Suomen erityispiirteitä Varsinais-Suomen väestöstä 9,4 % oli 75 vuotta

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot