Etelä-Pirkanmaan kehittämistoimien tulosten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pirkanmaan kehittämistoimien tulosten arviointi"

Transkriptio

1 Etelä-Pirkanmaan kehittämistoimien tulosten arviointi yhteenveto seutustrategian arvioinnista ja ehdotuksista TOP 5 : PLUSSAT Paljon hyviä ja strategian mukaisia projekteja Verkottunut toteuttamismalli kehitysprojekteissa Sektorikohtainen seudullinen palvelukehittäminen (kirjasto, sote, kulttuuri...) Kuntalaisten halu saada palvelut seudullisina lähes yhtä vahva, kuin saada palvelut kuntakohtaisina (a Vahva mandaatti) Kuntajohtajavetoinen toimialatyöskentely parhaimmillaan TOP 5 : KORJATTAVAA Ylikunnallisen ylimpien poliittisten toimijoiden keskinäisen keskustelun puute (valtuustot, kh:t) Strategian konkreettisuus, mitattavuus ja haastavuus Toimialaryhmätyöskentely reagoivaa kun voisi olla strategista Projektien luomisen ja tarjoamisen intressi tuottajalla ei tilaajalla Meidän kunnan on hyödyttävä heti ja aina -ajattelu Pasi-Heikki Rannisto, Tutkimusjohtaja, HT, Silta Oy

2 Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi - yhteenveto arvioinnista ja ehdotuksista Pasi-Heikki Rannisto, Tutkimusjohtaja, HT, Silta Oy ARVIOITAVA KOHDE TOTEUTUSMALLI ARVIOINTIKRITEERIT ARVIO JA EHDOTUKSET SEUDUN TOTTUMUS JA HALU SEUTU- YHTEISTYÖHÖN Seutuorganisaation toiminta Valkeakosken kaupungin sisällä isäntäkuntamallilla. Kunta- ja hankekohtainen päätös mukaan menemisestä ja strategioiden toteuttamisesta. Toteutus pääsääntöisesti projektien kautta. Kunnanjohtajien vahva tahtotila seutustrategian toteuttamiseksi, sitoutumisen vahvistamiseksi sekä uusien yhteisten avausten, toimintojen ja toimintamallien kehittämiseksi. Organisoitumismalli mahdollistaa arviointikriteerissä mainitut kunnanjohtajien asettamat tavoitteet. Seutuyhteistyö toimii Etelä-Pirkanmaalla erityisen hyvin silloin kun saman sektorin viranhaltijat kehittävät yhdessä toimialalleen toimintamalleja ja yhteistyön muotoja. Kyseessä on tällöin olemassa olevan toiminnan kehittäminen omana projektinaan. Mikäli kunnilla on projektikohtaisia epäluuloja tai riskejä, aiheutti tämä ainakin toisinaan projekteista jättäytymisen. Seutuyhteistyön projektikohtainen toteutusmalli ei lähtökohtaisesti kuvasta vahvaa sitoutumista, jonka kuntajohtajat asettivat tavoitteekseen. Mahdollistahan on myös toteuttaa laajempia kokonaisuuksia, joissa kokonaisuuden voittaessa kaikki voittavat, vaikka jonkin yksittäisen projektin kohdalla näin ei tapahtuisikaan. STRATEGIA- PROSESSI Seitsemänvaiheinen seminaarien sarja, jossa kokoontumisia oli yhteensä 21, erilaisia toimijaryhmiä: - kuntajohtajat - valtuustot - seutuvaliokunta - teollisuuden neuv.k. - muut sidosryhmät Prosessin kesto noin 6kk, kuntajohtajat valmistelun keskiössä, kunnat käsittelivät strategiaversioita prosessin puolivälissä ja lopussa. Seutustrategiaa päivitetty 2 vuotta hyväksymisen jälkeen. Kuntajohtajien tavoitteista ja määrittelystä poimitut arviointikriteerit: - Osallistujapohjan laajuus - Viestinnän avoimuus ja toimivuus - Prosessin aikaisten teemojen käsittely ja tulevaisuuden hahmottaminen - Prosessin sitouttavuus - Seudullisen yhteistyön vahvistaminen - Prosessin tehokas toteuttaminen Prosessi oli tehokas, toimiva ja tavoitteellinen. Luottamushenkilöitä ja kunnanjohtajia osallistui prosessiin aktiivisesti paljon. Sidosryhmistä mukana oli vain teollisuuden neuvottelukunta. Prosessi ei lisännyt erityisesti sitoutumista, koska avoin ylikunnallinen keskustelu puuttui. Kuntakohtaiset tapaamiset olivat vasta prosessin puolivälissä ja lopussa ja niiden keskeinen sisältö oli jo strategiaversion muotoilua. Kuntastrategioiden päivittäminen pitäisi saada samanaikaiseksi seutustrategian luomisen kanssa. Strategiaprosessista tiedotettiin paikallislehdissä, mutta julkista keskustelua ei juuri käyty. Toinen kuntakierros voitaisiin korvata yhdellä isolla seudullisella seminaarilla sekä toimialakohtaisilla seudullisilla seminaareilla. Näissä keskeisessä roolissa voisivat olla myös kunnanjohtajien vetämät toimialaryhmät. VISIO, STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TASAPAINOTTAMI- NEN KRIITTISIKSI TEKIJÖIKSI On luotu visio ja sitä konkretisoivat strategiset päämäärät. Strategisista päämääristä on kehitetty tasapainottamalla kriittisiä menestystekijöitä ja sijoitettu ne tuloskortin neljään eri näkökulmaan. Tasapainottamisen onnistuminen, kriittisten menestystekijöiden määrä ja muotoilun konkreettisuus, mitattavuus ja tavoitteellisuus Seutuyhteistyölle asetetut strategiset päämäärät konkretisoivat vision, olivat hyvin muotoiltuja ja mahdollistivat konkreettisten tavoitteiden asettamisen. Tasapainottamisen seurauksena tuloskortin eri näkökulmiin muotoiltiin jokaiseen 2 3 kriittistä menestystekijää, tämä on johtamisen kannalta sopiva määrä. Erityisesti kuntien vahvuuksia hyödyntävä seutuyhteistyö ja laaja verkostoituminen nähtiin tärkeäksi ja löytyy kaikista tuloskortin näkökulmista. Kriittisten menestystekijöiden muotoilu ei kaikin osin konkretisoinut strategisia päämääriä ja asettanut toteutukselle selkeitä tavoitteita. Jatkossa näihin pitäisi paneutua paremmin joko strategiaprosessin aikana tai toimialaryhmien työskentelyn kautta. Projektointi ja parempi suunnittelu varmistaisi rahoituksen strategian toteutukselle. 2 7

3 TEKIJÄ 1: Seudun laadukkaat ja edulliset palvelut Seudulliset toimialojen kehittämisprojektit kirjastoja kulttuuritoimen sekä sosiaalitoimen alueella. Laadukkuuden ja, saatavuuden arviointi- ja kehittämishankkeet. - Seudun laadukkuuden ja vetovoimaisuuden lisääntyminen - Seudun asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin - Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Kulttuuri- ja kirjastoala sekä sosiaaliala toteuttivat seutustrategiaa strategialähtöisesti ja kehittivät omaa toimintaansa ja osaamistaan. Kummankin toimialan osalta toteutus on hyvää ja kunnianhimoista. Yrityksille on seudulla tarjolla hyvin palveluja ja kehittämisprojekteja. Kuntapalvelujen saavutettavuus seudullisesti (selvitys) osoitti, että palvelujen tarjonta seudullisina on kansalaisten mielestä lähes yhtä toivottava vaihtoehto kuin palvelujen tuottaminen oman kunnan toimesta (oman kunnan tuotanto oli toivotuin vaihtoehto). Seutuyhteistyö palvelutuotannossa sai vahvan mandaatin. Ammattilaisista ja toimialoista itsestään lähtevä palvelukehitys lisää yhteistyötä ja toiminnan kehitystä. Ne ovat kustannustehokkaita tapoja toteuttaa seutuyhteistyötä. TEKIJÄ 2: Seudun korkeatasoisen osaamisen kehittäminen Kehityskeskuksen perustaminen sekä yritysten toiminnan kehittämisprojektit, joissa on mukana seudun toimijat laajasti (yrityksiä, oppilaitoksia sekä julkisia projektirahoittajia) - Seudun laadukkuuden ja vetovoimaisuuden lisääntyminen - Seutuyhteistyöhön sitoutuminen ja - Luovatko toimenpiteet seudulle osaamista, jolle on kysyntää? - Yhteistyön tiivistäminen yliopistokentän ja amk:n kanssa - Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen - Seudun oppilaitosten vetovoiman kasvu Seutustrategian painopisteitä toteutettiin hyvin, olivathan yliopisto- ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen, MAC -koulutus- ja tutkimuskeskuksen sekä professuurien jatkon varmistaminen voimakkaasti strategiassa esillä. Yrityskasvatusta sekä toisen asteen koulutusyhteistyötä toteutettiin aktiivisesti. Teollisuuden rakennemuutoksesta sekä alueen teollisesta perinteestä johtuen ammatillisen koulutuksen merkitystä voisi harkita uudelleen. Käden taitajista ja teollisuuden ammattilaisista on pulaa valtakunnallisestikin, erityisesti metallialalla. 3 7

4 TEKIJÄ 3: Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen Kehittämis- ja palveluprojektien kautta laaja verkottunut toimintamalli. Yrityspalvelujen ja neuvonnan tuottaminen ja tuotannon laajentaminen projektirahoituksella. - seudun vetovoimaisuuden lisääntyminen - Palvelujen laadukkuuden ja - Seutuyhteistyöhön sitoutuminen ja - Tukevatko toimenpiteet seudun vetovoimaa yritysten sijoittumisessa - Kehittämispanoksia suunnataan seudun vahvoille toimialoille - Yritysten innovaatiokyvyn nosto, työpaikkojen synnytys ja työllisyysasteen nosto? Kokonaisuudessa on kahden päälinjan toimintaa: yritysten neuvontapalvelujen tuotantoa sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden työyhteisöjen kehittämistoimintaa. Yritysten neuvontapalvelujen tuotanto projektien kautta voi osoittaa perusrahoituksen puutetta tai sitten palveluorganisaation halua oman toimintansa laajentamiseen. Erityisesti konsulttipalveluja on saatavissa myös alan yrityksiltä. Niissä tuettu julkinen palvelutuotanto voi ehkäistä palvelukysyntää ja siten olla ajatuksensa vastaista. Työyhteisöjen kehittämisprojektit toteutettiin yhteistyössä yliopisto/korkeakoulutoimijoiden kanssa, ja olivat suunnatut seudun keskeisille toimialoille. Jatkossa projektirahoitus vähenee. Seudullisesti kannattaa käydä keskustelu projektirahojen käytön painopisteistä ja laajuudesta. TEKIJÄ 4: Tarkoituksenmukaisesti ja kokonaistaloudellisesti järjestetyt palvelut Kehittämisprojektien kautta verkottuneesti sekä toimialojen omiin strategioihin perustuvien kehittämishankkeiden kautta (sote, kulttu+kirjasto, yrityspalvelut, tekniset palvelut). - Seudun vetovoimaisuuden lisääntyminen - Lisäävätkö hankkeet julkisten palvelun tuottajien tuotteistus, kilpailu ja hankintaosaamista? - Lisäävätkö hankkeet kuntien ja toimijoiden välistä erikoistumista? - Kehittävätkö hankkeet seudun palvelumarkkinoita, -kokonaisuuksia ja toimijoita Toteutetuissa hallinnon sisäisissä hankkeissa oli voimakas yhteinen intressi. Usein onnistuneille hankkeille tyypillistä oli toimijoiden omakohtainen voimakas motiivi. Hallinnon sisäiset ja väliset hankkeet ovat tyyppiesimerkkejä kustannustehokkaista projekteista. Osa kehittämistyöstä tähtää PARAS -hankkeen edellyttämien selvitysten tuottamiseen. Näissä toteutus on selkeästi harkitsevampi, toisaalta osallistujapohjakin on seutua laajempi. Kuntakohtaisten intressien mennessä ristiin, pysähtyyseutukehittäminen. Helpot yhteistyöprojektit on kohta tehty, joten jatkossa yhteistyö vain hankaloituu, mikäli kunnat katsovat vain omia hetkellisiä etujaan. Tuleva seutustrategiakierros on tärkeä, jotta yhteistyö saadaan todella etenemään. Paineita valtiovallan, talouden ja kuntalaisten puolelta nousee koko ajan entistä enemmän esiin. 4 7

5 TEKIJÄ 5: Seutuyhteistyön organisointi Seutusopimuksen uusimista valmisteleva työryhmän perustaminen. Kuntajohtajien vetämät toimialatyöryhmät. Kuntien erilaisissa kokoonpanoissa omistamat yhteisorganisaatiot, joiden kautta tuotetaan merkittäviä palvelukokonaisuuksia. - Seudun vetovoimaisuuden lisääntyminen - Pystyttiinkö luomaan uusia seutuyhteistyön malleja? - Uudelle Aluekeskusohjelmakaudelle pääseminen? - Seudullisen edunvalvonnan onnistuminen? Uusi seutusopimus luo pohjan ja pelisäännöt tiivistyvälle yhteistyölle kuntien kesken. Uudelle Aluekeskuskaudelle päästiin. Sidosryhmäyhteistyö eteni strategiakaudella erityisesti oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Toimialojen omista intresseistä lähteneet kehittämisprojektit olivat erityisen hyviä panos / tuotos suhteessa. Toiminnan ja yhteistyön kehittäminen onnistuu toimialojen sisältä hyvin, radikaaleihin muutoksiin tarvitaan ylimmän johdon tahto ennen kuin ne toteutuvat. TEKIJÄ 6: Seudun kehittämisen riittävä resurssointi Projektitoiminnan kautta kehittäminen, hankkeiden toimintakohtainen jakauma, yhteensä 85: - Sosiaaliala 4 - Kulttuuri- ja kirjastoala 12 - Ympäristön ja luonnon parantaminen 15 - Yrittäjyyden edistäminen ja elinkeinopolitiikan toteutus 14 - Työllisyyden parantaminen 10 - Oppilaitosten ja tutkimuslaitosten osaamisen kehittämishankkeet 18 - Maankäytön, liikenteen ja tekniikan kehittäminen 7 - Seudullisen palvelutuotannon / organisaatioiden kehittämishankkeet 4 - Seudun vetovoimaisuuden lisääntyminen - Onko kehittämistoiminta seudun tarpeista lähtevää? - Onko hankearviointi systemaattista ja toimintaa kehittävää? - Järjestyykö kehittämisen rahoitus sovitulla tavalla? Projektitoiminta ja verkottunut toimintamalli on valittu seutustrategian ja seudullisen kehittämisen toimintamalliksi. Verkottunut toimintatapa edellyttää strategisesti ajattelevaa ja vahvaa tilaajaorganisaatiota, jotta strategiaa voidaan toteuttaa projektien kautta. Arvioidut projektit ovat seudun intressejä toteuttavia, valistunut hakija on kussakin tapauksessa oletettavasti perehtynyt tilaajan tarpeisiin. Kuitenkin strategista ohjaamista ja tilaajavetoisuutta voisi entisestään projektitoiminnassa vahvistaa. Todennäköisesti hallinnonalojen sisällä ja seudun kuntien kesken tapahtuu kehitystyötä, jota ei ole erikseen projektoitu vaan pidetään normaalina osana virkatyötä. 5 7

6 TEKIJÄ 7: Sijainnin ja infrastruktuurin hyödyntäminen Hallinnon verkko- ja laajakaistapalvelut ovat käytössä seudullisesti. Kehitystyö on tapahtunut yhteistuumin. Palvelut tuotetaan Valkeakosken kaupungin toimesta. Kansalaisille tarjottavat laajakaistapalvelut ovat operaattorien toimesta hoidettu. Projekteina on toteutettu keskustojen kehittämistä, yrittäjyyshankkeita (Iittala- Nuutajärvi) sekä Konhon alueen kehittämistä. - Seudun vetovoimaisuuden lisääntyminen - Onko tietoliikenneverkko kattava ja laajasti käytössä? - Kuntien kaavoitusyhteistyön onnistuminen rajaalueilla - Liikenneyhteyksien hyödyntäminen ja kehittäminen Tietoliikenneverkkojen ja palvelujen kehitys on ollut päämäärätietoista ja toimivaa sekä hallinnon että asukkaiden osalta kokonaisuudessa. Tämä mahdollistaa palveluyhteistyön laajentamisen ja tehokkaan tietohallinnon, joka lisää alueen vetovoimaa ja mahdollistaa palvelujen laadukkuuden ja kustannustehokkuuden. Strateginen näkemys eri liikennemuotojen tärkeydestä ja mahdollisuuksista on yhteinen, kuitenkin seudun maankäyttöön ja sijainnin hyödyntämiseen liittyvä yhteistyö on ollut mahdollisuudet huomioiden vähäistä. VT3:n hyödyntäminen on edessä oleva mahdollisuus. Kasvukäytävä -tyyppiset hankkeet eivät ole mielekkäitä, jolleivät kunnat löydä seudullista ja epäitsekästä näkemystä kehittämiseen. Liikenteen kehittäminen etenee näissä hankkeissa ja muutekin suurimpien kasvukeskusten vetämänä. TEKIJÄ 8: Uusien palveluntuottamistapojen pilotointi Tietoverkkojen hyväksikäytön laajentamista palvelutuotannossa on kehitetty Nuorten seutunettihankkeella. Palvelukehitystä on tehty mm. kirjastopalvelujen kotipalvelulla sekä vanhusten kotipalveluhankkeella, jossa on kehitetty myös tuotteistusosaamista ja suunniteltu rakenteellisia muutoksia kotihoidon palvelujen tuottamiseen. Toisen asteen oppilaitosyhteistyöllä on tiivistetty seudun oppilaitosten verkottumista ja laajennettu oppisisältöjen tarjontaa oppilaitosten välillä. Elämän eväänä yrittäjyys on kehittänyt yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen alueella. - Seudun vetovoimaisuuden lisääntyminen - Onko pilotoitu ja otettu käyttöön uusia palvelujen tuottamistapoja? - Onko päästy mukaan valtakunnallisiin palvelutuotannon kokeiluhankkeisiin? Palvelujen tuottamistapojen pilotointihankkeet ovat monin osin kesken. Eteneminen hankkeissa on ollut hyvää ja opettavaista. Hankkeet lisäävät osaamispääomaa ja tiivistävät seutuyhteistyötä erityisesti hallinnonalojen sisällä. Tämä lisää myös käytännön sitoutumista seutuyhteistyöhön. Todennäköisesti palvelukehittämistä ja uusien toimintatapojen pilotointia tapahtuu ilman erityistä projektointia osana normaalia hallinnon kehittämistyötä. Seutustrategiassa tämä osuus on merkittävämmässä roolissa kuin mitä projektitoiminnan kautta voi päätellä. Jatkossa palvelukehittämistä voi olla myös yksityisten toimijoiden kanssa eikä ainoastaan hallinnon sisällä. Sosiaalitoimen strategiassa tähän toki viitataankin. 6 7

7 TEKIJÄ 9: Yhteistyö kuntien henkilöstön kehittämisessä Elämän eväänä yrittäjyys projektin toteutus seudullisena painopisteenä. Seudullisen henkilöstöstrategian Etelä-Pirkanmaa osaamme ja kehitymme hyväksyminen ja toteuttaminen. Tavoitteena on yhteisten henkilöstöpoliittisten pelisääntöjen luominen seutukunnalle ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittyminen ja parempi jaksaminen. - Seudun vetovoimaisuuden lisääntyminen - Onko seudullinen henkilöstöstrategia tehty ja otettu käyttöön? - Onko seudullista yhteistyötä henkilöstökoulutuksessa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä? Seudullinen henkilöstöstrategia on tehty ja otettu käyttöön. Henkilöstön jaksamista, työhyvinvointia, kouluttautumista jne ei ole otettu toteutuman tavoitteiksi ja mittareiksi seutustrategiassa vaikka ne olisivat helppoja mitattavia ja seurattavia. Strategia on tältä osin turhan ylimalkainen. Elämän eväänä yrittäjyys on mielenkiintoinen seudullinen hanke opettajien ja oppilaiden yrittäjämyönteisyyden kasvattamiseksi. Seutustrategiaa toteuttavan kriittisen menestystekijän keskeiseksi sisällöksi se ei kuitenkaan riitä. Karkeat ja pelkistetyt huomiot kokonaisuudesta huomioitavaksi seuraavalla strategiajaksolla. Kohdat ovat syyseuraus suhteessa. Ilman ykköstä ei kakkonen voi toteutua, ilman ykköstä ja kakkosta ei kolmonen voi toteutua. 1. Sitoutuminen on välttämätöntä aina strategian luomisesta toteutukseen. Yhteistyössä ja kaikessa kehittämisessä on siedettävä ja uskallettava ottaa myös riskejä ja tappioita toisinaan. 2. Strateginen johtaminen on mahdollista, jos on konkreettisia tavoitteita ja mittareita. Tilaajaorganisaatioon ja tilaamistoimintaan kannattaa panostaa. Siinä ratkaistaan strategian toteutuminen. 3. Kehittäminen on aina hidasta, siksi ammattilaisten oman innostuksen varassa tapahtuvaa kehittämistä kannattaa suosia. Aikaperspektiivinä kannattaa katsoa tulevaisuuden hyötyjä. Harvan kehittämistyön hyödyt realisoituvat budjettikaudelle, hyvä jos strategiakaudelle. Strategiaprosessia kannattaa harkita ja päättää, mitä siltä haluaa. Tehokas strategian luominen edellyttää keskeisten vaikuttajien yksituumaista näke-mystä ja vahvaa tahtoa toteuttaa hyväksyttyä strategiaa omissa organisaatioissaan. Muuten strategiasta ei tiedetä, eikä sitä silloin voida myös toteuttaa. Laaja osallistuminen mahdollistaa sidosryhmien vaikuttamisen ja strategian toteutumisen osallistujien toimintana. Tämä ei vie vastuuta pois johtamiselta, mutta helpottaa painopisteiden ymmärtämistä, osin myös hyväksymistä ja sitä kautta toteuttamista. Kuntajohtajien vetämistä seudullisista toimialatyöryhmistä ei saatu parasta irti vaikka hyviä tuloksia saatiinkin. Tehokas projektointi ja strategian jalkautus voisi lähteä tätä kautta viranhaltijaorganisaatioon. Ryhmillä on riittävän vahva miehitys, että suunnitelmallisella toteutuksella voidaan saadaan tuloksia. Jos kuntien strategiatyötä ei kytketä seutustrategian toteuttamiseen, niin toimialaryhmien työlle on erityistä painetta. 7 7

8 Etelä-Pirkanmaan kehittämistoimien tulosten arviointi yhteenveto seutustrategian arvioinnista ja ehdotuksista TOP 5 : TOIMENPITEET Keskeisten toimijoiden vahvempi sitoutuminen ja seututoiminnan priorisointi jopa oman toiminnan edelle Tilaajan vahvistaminen ja strategian konkretisointi Toimialaryhmätyöskentelyn suunnitelmallisuuden ja strategisuuden parantaminen Yhteinen elinkeinopolitiikka ja toteutusorganisaatio Seutustrategian ja toiminnan tavoitteiden viestintä loppuun asti läpi kaikkien organisaatioiden Pasi-Heikki Rannisto, Tutkimusjohtaja, HT, Silta Oy

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA Khall 5.4.2004 Kvalt 10.5.2004 N:\STRATEGIAT\Palvelujen hankintastrategia.doc SISÄLLYS Johdanto 1. Strategian lähtökohdat ja määrittelyt 3 1.1. Strategia

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 Vaasanseudun strategia 2004 2015 Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 SISÄLTÖ: 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Strategian laadintaprosessi... 4 3. Vaasanseudun kivijalat ja

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Hiiden alueen kuntien yhteistä tulevaisuutta ja tahtotilaa linjattiin kuntapäättäjien kesken

Hiiden alueen kuntien yhteistä tulevaisuutta ja tahtotilaa linjattiin kuntapäättäjien kesken Hiiden aluekeskusohjelman tiedotelehti 2/2006 p a l e t t i Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Vihti JAKELU: Hiiden alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet Keväinen seututervehdys

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto Mikkeli muutoksessa Muutosohjelman arviointi 1 Tuula Siljanen, Ulla Keto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KEHITTÄMISTOIMINNAN ARVIOINTI... 3 2.1 Muutoksen johtamisen näkökulmia... 3 2.2 Kehittämishankkeiden arviointi...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 1 JOHDANTO... 6 1.1. SEUTUSELVITYSTEHTÄVÄ... 6 1.2. KAUPUNKISEUDULLISEN KOULUTUSSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 1.2.1. Seudullisuuden näkökulma

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

JOENSUUN, ENON JA PYHÄSELÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHDISTYMISPROSESSIN ARVIOINTI

JOENSUUN, ENON JA PYHÄSELÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHDISTYMISPROSESSIN ARVIOINTI Pekka Auvinen Päivi Sihvo JOENSUUN, ENON JA PYHÄSELÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHDISTYMISPROSESSIN ARVIOINTI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja. C: Tiedotteita,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista ENNAKOINTISELVITYS YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN OSAAMIS- JA JOHTAMISHAASTEISTA

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot