Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -tutkimus- ja kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -tutkimus- ja kehittämishanke"

Transkriptio

1 INNOSTUKSEN SPIRAALI Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -tutkimus- ja kehittämishanke 1) Innostuksen Spiraali -hankkeen tausta Innostuksen spiraali Työterveyslaitoksella ( ) toteutettavan Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -tutkimus- ja kehittämishankkeen lähtökohtana on Tuottavuuden pyöreän pöydän (ks. liite 1, Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelma ja Tuottavuuden pyöreä pöytä) aloite suurimittaisesta työelämän laadun ja tuottavuuden lisäämiseen tähtäävästä tutkimuksesta koskien työn imua ja sitä edistäviä työn positiivisia tekijöitä. Tämän suurimittaisen hankkeen tavoitteena on toteuttaa tutkimus kymmenillä (jopa 150:llä) yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla. Ensimmäisen, suomalaisten työpaikkojen työhyvinvointia kartoittavan, tutkimusvaiheen jälkeen mahdollisimman monella mukana olleella työpaikalla toteutetaan voimavarasuuntautuneita kehittämishankkeita ja myöhemmin niiden vaikuttavuutta arvioidaan seurantatutkimuksella. Lisäksi myös ensimmäisen vaiheen kyselytutkimuksesta tullaan toteuttamaan suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin kehitystä kartoittava seurantatutkimus. 2) Innostuksen Spiraali -hankkeen tavoitteet ja käytännön toteutus Työterveyslaitoksella toteutettavan Innostuksen Spiraali -hankkeen teoreettisena viitekehyksenä on positiivinen työ- ja organisaatiopsykologia. Sen mukaisesti selvitämme yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niiden työntekijöiden potentiaalisia ja todellisia voimavaroja ja vahvuuksia, joiden turvin on mahdollista selvitä muutosten ja vaikeuksienkin keskellä. Voimavaralähtöisen positiivisen työn tutkimuksen lähtökohtia ja seurauksia olemme tarkemmin esitelleet Tuottavuuden pyöreän pöydän aloitteesta ja TSR:n tuella toteutetussa katsauksessa "Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? Kohti laadukasta työelämää" (Hakanen, 2009: ). Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , faksi , Y-tunnus ,

2 2/7 Tavoitteet Innostuksen Spiraali -hankkeen alustavina sisällöllisinä tavoitteina on: Tunnistaa keskeisimmät työn imua, innovatiivisuutta, hyvää työssä suoriutumista ja työssä jatkamista edistävät työn voimavarat eri töissä, aloilla ja organisaatioissa. Onko organisaatiosta riippumattomia yhteisiä avainvoimavaroja? Millaisia ainutkertaisia voimavaroja työpaikalla voi olla ja miten niitä voidaan vahvistaa? Selvittää työhyvinvoinnin kokonaiskuvaa työpaikoilla: miten yleisiä työn imu, työuupumus, työhön leipääntyminen ja stressi ovat suomalaisissa organisaatioissa tällä hetkellä? Selvittää mahdollisuuksien mukaan organisaatiorekistereihin pohjautuen työhyvinvoinnin ja työyksikköjen tuloksellisuuden yhteyksiä. Tarkastella, minkä verran työn imu, työpaikkojen innovatiivisuus ja työssä jatkaminen ovat yhteydessä yksilöllisiin kokemuksiin työoloista ja minkä verran puolestaan työyhteisöistä ja organisaatioista riippuviin yhteisiin piirteisiin. Kehittää ja testata suomenkielinen versio voimaannuttavan johtajuuden, ns. palvelevan johtamisen menetelmästä (Servant leadership; Van Dierendonck & Nuijten, painossa) sekä selvittää palvelevan johtamisen merkitys työn imulle, innovatiivisuudelle, työssä suoriutumiselle ja työssä jatkamiselle. Kartoittaa työn yksilöllisen muokkaamisen (Job crafting; Wrzesniewski & Dutton, 2001) ja kehittämisen edellytyksiä ja myönteisiä seurauksia. Voiko työntekijä muokata työtään paremmin itselleen sopivaksi? Selvittää, sitoutuvatko eri sukupolvet eri asioihin työssä. Sitoutuvatko Y-sukupolvi ja esimerkiksi yli 50-vuotiaat työntekijät samoihin asioihin? Muodostaa tiedon levittämistä, toisilta oppimista ja tutkimusta edistävä ainutlaatuinen Innostuksen Spiraali -verkosto osallistuvista yrityksistä ja julkisista organisaatioista. Verkostoon voi osallistua eri tavoin ohjelman eri vaiheissa siten, että otetaan huomioon myös yritysten ja julkisten organisaatioiden omat tarpeet ja mahdollisuudet. Tutkimuksen tulokset raportoidaan työpaikoille kirjallisesti. Lisäksi työpaikoilla on hankkeen aikana mahdollisuus osallistua alueittain järjestettävään yhteiseen palautetilaisuuteen. Lisäksi työpaikat voivat erillistä maksua vastaan tilata oman palautetilaisuuden ja työryhmäkohtaisia tuloskoosteita. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös työpaikoille tarjottavien maksullisten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja suuntaamisessa. Kehittämishankkeiden yleisenä tavoitteena on vahvistaa työyhteisöjen myönteisiä voimavaroja, vuorovaikutusta ja toimintatapoja. Myöhemmin toteutettavassa seurantatutkimuksessa (vuonna 2014) kaikille ensimmäisessä vaiheessa mukana olleille työpaikoille selvitetään sekä kehittämistoimien vaikuttavuutta että seurantatutkimuksen tulosten pohjalta laajemmin muutoksia työntekijöiden ja työpaikkojen voimavaroissa ja hyvinvoinnissa.

3 3/7 Aikataulu ja toteutus Tavoitteenamme on, että Innostuksen Spiraali -hanke koostuu kolmesta erillisestä toiminta- ja rahoitusvaiheesta: 1. vaihe: Suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin kokonaiskuva, TSR ( ) 2011: 1. helmikuuta 1,5 2 vuoden rahoitushakemus TSR:lle. Lisäksi rahoitushakemus valtion työsuojelurahastolle valtion henkilöstöä varten : TSR:n rahoituksen turvin käynnistetään hanke (organisaatioiden rekrytointi, aineiston keruu, alustavat analyysit, palautteet, raportointi). vaiheen tavoitteena on: selvittää suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin kokonaiskuva, miten työpaikoilla voidaan selvittää työpaikka- ja työntekijätason ilmiöiden suhteellista merkitystä hyvinvoinnille ja innovatiivisuudelle tunnistaa työn keskeisimmät voimavarat (muun muassa palvelevan johtamisen ulottuvuuksien merkitys) tutkia työn yksilöllisen muokkaamisen käsitettä selvittää eri sukupolvien työhön sitoutumisen eroja vaiheen tuotokset: raportti suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin tilasta ja sen keskeisistä voimavaroista organisaatiotason tuloskoosteet työhyvinvointia kuvaava organisaatioindeksi palvelevan johtamisen -konsepti alueittain järjestettävät palautetilaisuudet alustava tieteellinen raportointi kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla 2. vaihe: Työyhteisöjen interventio- ja suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin seurantatutkimus, Tekes ( ) 2013: valitaan osa organisaatioista interventiotutkimukseen, jossa interventiona esim. Työn imu -polku, Tuura, Palveleva johtaminen -konsepti, fyysisen työkyvyn tukeminen. 2014: intervention seuranta 2014: työhyvinvoinnin muutosten seuranta (seurantatutkimus) kaikille ensimmäiseen tutkimukseen osallistuneille

4 4/7 2015: tulosten raportointi vaiheen tavoitteena on: vahvistaa työyhteisöjen myönteisiä voimavaroja, vuorovaikutusta ja toimintatapoja selvittää kuinka erilaiset työpaikoilla toteutettavat interventiot vaikuttavat organisaatioiden innostavuuteen ja toimivuuteen sekä henkilöstön hyvinvointiin selvittää, miten suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin tila on kehittynyt vaiheen tuotokset: palvelevan johtamisen -konseptin ympärille kehitetty valmennusohjelma esimiehille organisaatiotason kooste intervention toteutuksesta ja sen vaikutuksista raportti interventioiden vaikuttavuudesta organisaatioiden innostavuuden ja toimivuuden kehittämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin kansainvälinen tieteellinen raportointi alan lehdissä käynnistyy raportti suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin nykytilasta ja sen kehityksestä 3. vaihe: Tieteellinen viitekehys, Akatemia (2016-) 2016-: tieteellisten artikkelien työstäminen vaiheen tavoitteena on: tieteellinen raportointi kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa hankkeen tuloksista kertominen kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla vaiheen tuotokset: kansalliset ja kansainväliset artikkelit luennot, koulutukset, kongressiesiintymiset Innostuksen Spiraali -tutkimus- ja kehittämishanke Suomalaisten työpaikkojen työhyvinvoinnin kokonaiskuva TSR Työyhteisöjen interventioja työhyvinvoinnin seurantatutkimus TEKES Tieteellinen viitekehys Akatemia 2016-

5 5/7 Osallistujat: Koko hankkeen ajan ovat mukana TTL:ssä seuraavat henkilöt: Jari Hakanen (vastuullinen tutkija) Piia Seppälä (tutkija) Krista Pahkin (projektipäällikkö) Anna Vanhala (kehittämiskonsultti) Maija Vattulainen (vanhempi konsultti) Lisäksi ensimmäisen tutkimusvaiheen toteutukseen haetaan rahoitus 1 2 tutkijalle (esim. käytännön koordinoinnit yritysten kanssa, raportit työpaikoille). Innostuksen Spiraali -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat: Kokonaiskuvaa kartoittavassa ensimmäisessä tutkimusvaiheessa sekä seurantatutkimuksessa tehdään yhteistyötä olemassa olevan kansallisen ja kansainvälisen tutkijaverkoston kanssa. Alustavasti yhteistyöstä on sovittu mm. European Business Schoolin, Hankenin ja Utrechtin yliopiston tutkijoiden kanssa. Hankkeessa kerätyn aineiston analysointiin osallistuu myös muita Työterveyslaitoksen tutkijoita. Interventio- ja seurantavaiheeseen osallistuu useita Työterveyslaitoksen mm. Työyhteisöpalvelut-tiimin kehittämiskonsultteja. Lisäksi yhteistyötä tehdään myös muiden palvelujatuottavien tahojen kanssa.

6 6/7 3) Innostuksen Spiraali -hankkeen käytännön merkitys Innostuksen spiraali -hanke hyötyy Palje-ohjelmaan kuulumisesta siten, että sen kautta viestintä työpaikoille moninkertaistuu, sillä viestintä on mahdollista toteuttaa oman tiedotustoiminnan lisäksi Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman kautta (esim. seminaarit päättäjille, jäsenlehdet, sihteeristön katsaukset). Siten mahdollisuudet tavoittaa käytännön toimijat ja tutkimustulosten levittäminen laajenevat. Tutkimuksen ensisijainen hyöty onkin sen laaja vaikuttavuus. Tavoitteena on tehdä ikään kuin kuperkeikka suomalaisilla työpaikoilla: ajatus- ja toimintamallinen siirtäminen pois negatiivisesta ja kohti voimavaralähtöistä myönteistä lähestymistapaa. Hankkiudutaan eroon syyllistämisestä ja suuntaudutaan kohti "toinen toisiaan vahvistaa" -kulttuuria. Innostuksen spiraali -hankkeeseen mukaan tulevat yritykset taas hyötyvät monitieteisestä verkostoyhteistyöstä eri Palje-osahankkeiden välillä. Tavoitteena on nimittäin hyödyntää verkostojen ja osahankkeiden tuottamaa kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja jalostaa se tuotteiksi tai kehittämispalveluiksi, kuten esimerkiksi tässä osahankkeessa kehitettävät organisaatioindeksi ja palvelevan johtamisen -konsepti. Lisätietoja hankkeesta: Piia Seppälä Tutkija Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki puh: , Jari Hakanen Vanhempi tutkija Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki puh: Krista Pahkin Tiimipäällikkö Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki puh: ,

7 7/7 Liite 1: Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelma ja Tuottavuuden pyöreä pöytä Tuottavuuden pyöreä pöytä perustettiin keväällä 2007 järjestöjen korkean tason elimeksi ja se koostuu työmarkkinakeskusjärjestöistä sekä tuottavuusyhteistyötoimijoista (SAK, EK, STTK, Kunnallinen työmarkkinalaitos, AKAVA, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos sekä TTK, TTL, Tekes, ja TSR). Vuonna 2009 Tuottavuuden pyöreä pöydän sihteeristö aloitti Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelun ja ohjelman hankkeet toteutetaan vuosina Laajaalaisena tavoitteena on edistää tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä suomalaisilla työpaikoilla. Tutkimus- ja kehittämisohjelma on suunniteltu siten, että tutkimuksesta kiinnostuneet yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja toimialat voivat osallistua siihen joko käynnistämällä omia kehityshankkeitaan tai työskentelemällä yhteistyössä tutkijoiden ja kehittämisasiantuntijoiden kanssa. Palje-ohjelma toteutetaan siis erillisinä tutkimus- ja kehittämishankkeina, jotka suunnataan käytännönläheisesti työpaikkakohtaisen kehittämisen tueksi. Lisätietoja Palje-ohjelmasta: Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS EIJA ALATALO Projektikoordinaattori AIJA AHOKANGAS Hankesihteeri 28.03.2006 1. JOHDANTO... 3 2. HANKKEEN TAVOITTEET... 5 3. ALKUKARTOITUSTILANNE... 6 3.1 Työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi

kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi 2015 Etelä-Pohjanmaan pkyritysten työhyvinvoinnin kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Tutkimus-

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin myönteiset voimavarakehät - kolmen vuoden seurantatutkimus

Työhyvinvoinnin myönteiset voimavarakehät - kolmen vuoden seurantatutkimus Työhyvinvoinnin myönteiset voimavarakehät - kolmen vuoden seurantatutkimus Loppuraportti Työsuojelurahaston hanke numero 1015325 Jari Hakanen ja Riku Perhoniemi Työterveyslaitos Työyhteisöt ja -organisaatiot

Lisätiedot

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit Tietoa työstä VÄLIRAPORTTI Mervi Viljamaa Jukka Uitti Kari Kurppa Pirjo Juvonen-Posti

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014 Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä Perustettiin keväällä 2007 järjestöjen korkean tason elimeksi, jonka tarkoitus on tuottavuuden, työelämän laadun ja tuottavuusyhteistyön

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Kira Topp 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työkykyjohtaminen - johdettua yhdessä tekemistä

Työkykyjohtaminen - johdettua yhdessä tekemistä - johdettua yhdessä tekemistä Tietoa työstä TAPAUSTUTKIMUS KÄYTÄNNÖN JOHTAMISMENETTE- LYISTÄ JA TALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA KUNNALLISESSA LIIKELAITOKSESSA Pirjo Juvonen-Posti Matti Joensuu Arto Reiman

Lisätiedot

Tuottavuuden kehittäminen Suomessa. Haasteet ja tutkimustarpeet. työsuojelurahaston selvityksiä

Tuottavuuden kehittäminen Suomessa. Haasteet ja tutkimustarpeet. työsuojelurahaston selvityksiä 1 2008 työsuojelurahaston selvityksiä Jonna Käpylä, Aki Jääskeläinen, Sanna Kaisa Seppänen, Maiju Vuolle ja Antti Lönnqvist Tuottavuuden kehittäminen Suomessa Haasteet ja tutkimustarpeet Tuottavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä

Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä ESR, Kaiku, KESTO, Kuntatyö 2010, Noste, Tykes, Työsuojelurahasto, Työtapaturmaohjelma, Veto Hyvää työaikaa! Työelämän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 16.3.2010 Tuottavuuden

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Tietoa työstä TUTKIMUSOHJELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot