VUODEN 2012 TALOUSARVIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2012 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2

3 VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan katsaus...3 Talousarvion sitovuus...5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...6 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...15 Tarkastuslautakunta...16 Kaupunginhallitus...17 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...20 Sosiaali- ja terveyslautakunta...24 Koulutuslautakunta...38 Sivistystyön lautakunta...53 Vapaa-ajan lautakunta...61 Tekninen lautakunta...63 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...75 TULOSLASKELMAOSA...78 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...93 RAHOITUSOSA...94 SISÄLLYSLUETTELO 2

4 VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kuntatalouteen kohdistamien toimenpiteiden kuntien valtionosuuksien leikkauksen, kuntien korotetun jako-osuuden puolittaminen yhteisöverosta ja kiinteistöveron tuoton poistaminen verotulotasauksen piiristä vaikutus Paimion kaupungin taloutta heikentävästi vuodelle 2012 on noin 1,7 milj.. Vaikeassa taloustilanteessa olevalle kaupungille näillä toimenpiteillä on iso merkitys. Silti nykyistä hallitusta ei kannata asiasta syyllistää edeltäjiään enempää, sillä kaikki ne ovat valtion taloutta tasapainottaneet kuntien kustannuksella. Paimion kaupunki on viime vuosien aikana kovalla kädellä tasapainottanut ja tervehdyttänyt talouttaan. Näiden toimenpiteiden sekä sen lisäksi noudatetun tiukan säästöpolitiikan tulokset ovat myös todennettavissa, mutta valtiovallan kuntatalouteen kohdistamien toimenpiteiden johdosta kaupungin omien toimenpiteiden tulokset eivät pääse esille sillä painolla kuin kuuluisi. Eittämättä tämä vähintäänkin harmittaa mukana olleita, koska ilman maan hallituksen tekemiä leikkauksia kaupungin talousarvio olisi jo hallintokuntien esityksistä kootussa versiossa ollut ylijäämäinen noin 1,3 milj.. Paimion kaupungin toimintamenojen kasvu talousarvioehdotuksessa on 4,4 %. Tälle on leimallista ensinnäkin se, että kaupungin omassa päätösvallassa olevien toimintamenojen kasvu on selvästi alle 4,4, % ja vastaavasti kuntayhtymiltä ja muilta toimittajilta hankittavien asiakaspalveluiden kustannusten kasvu on selvästi tämän yli. Toinen tärkeä huomattava seikka tässä on se, että toimintamenojen 4,4 %:n kasvu on laskettu tämän vuoden talousarvioon ja vastaavasti sen kasvu vuoden 2010 tilinpäätökseen nähden on lievästi negatiivinen. Siten toimintamenojen 4,4 %:n kasvu Paimiossa on siis kasvua kahden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, kun lehdistä luettavat muiden kuntien toimintamenojen kasvu-%:t ovat vuotuisia. Edellä kerrottu osoittaa sen, että kaupungin taloudellinen tila on hallintokunnissa hyvin ymmärretty ja siltä pohjalta syntyneet hallintokuntien talousarvioesitykset ovat perusteltuja ja maltillisia. Niiden toteutuminen merkitsee tulevanakin vuonna 2012 saman tiukan menokurin jatkumista, kuin mitä on noudatettu tähänkin saakka. Silti talousarvioesityksessä on myös kohdistettu lisää resurssia koulutoimeen oppilashuoltoon (koulupsykologin ja kuraattorin virat) sekä terveyskeskukseen (geriatriaan erikoistunut lääkäri sekä panostus hammashuoltoon). Suurin rakenteellinen muutos on vanhustyössä, kun Paltanpuiston toiminta ja henkilökunta (21,5 htv) siirtyvät kaupungille. Organisatorinen muutos on, kun päivähoito siirtyy koulutuslautakunnan alaiseksi toiminnaksi. Kaupungin investointiohjelma noudattaa perusteiltaan vuosi sitten voimakkaasti karsittua suunnitelmaa. Vuoden 2012 keskeisimmät hankkeet ovat Vistan koulukeskuksen keittiön saneeraus sekä Saaren alueen kunnallistekniikan rakentaminen Nämä kaksi hanketta ovat yli puolet ensi vuoden investoinneista. Suunnitelmavuosien osalta on nostettava esille varautuminen Vistan koulukeskuksen saneeraukseen, johon on vuosille varattu Saneerauksen todellinen suuruusluokka selviää kuitenkin vasta suunnittelun jälkeen ja se on tarkoitus aloittaa jo ensi vuonna. YLEISPERUSTELUT 3

5 Talousarvioehdotus vuodelle 2012 on lievästi ylijäämäinen, Tässä ylijäämässä on mukana 0,25 %-yksikön korotus tuloveroon, jolloin ehdotus uudeksi tulovero-%:ksi on 19,75 korotuksella arvioidaan kerättävän noin :n lisätulot. Edelleen talousarvioehdotuksessa on 0,10 %-yksikön korotukset kiinteistöveroprosentteihin sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron käyttöönotto 3,0 %-yksikön suuruisena kiinteistöverojen korotuksella arvioidaan saatavan noin :n lisätulot. Ilman em. korotuksia talousarvioehdotus olisi lievästi alijäämäinen, mutta se ei kuitenkaan ole ollut peruste korotusten esittämiselle. Ehdotus tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien korottamiseksi perustuu kaupungin kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Paimion kaupungille on kertynyt alijäämää noin 6,5 milj. ja sen lisäksi kaupungilla on aivan liian paljon velkaa, noin /asukas. Näillä lähtöarvoilla kaupungin ei ole perusteltua eikä järkevää ottaa vastaan valtion 1,7 milj. :n leikkauksia ilman, etteikö niitä edes osittain korvattaisi omaa tulopohjaa vahvistamalla. Muutoin kertyneiden alijäämien kattamisen aloittaminen ja lainan kasvun pysäyttäminen siirtyvät vain eteenpäin, mikä käytännössä merkitsee vuodella siirrettyä ja suurempaa korotusta. Paimion kaupungin talouden perusteiden tunnistaminen ja tunnustaminen ei ole helppoa, mutta siinä asuu viisaus. Paineeseen joutuvat vastuulliset päättäjät milloin missäkin toimielimessä, keskeiset viranhaltijat valmistelijoina sekä monen palvelun toteuttajat niukkoine resursseineen. Paras vaihtoehto on silti jatkaa toimintaa tosiasiat tunnustaen. Tämän toivon tulevan mahdollisimman laajasti ymmärretyksi. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto). Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

7 Hallintosäännön 31 säätää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti: "Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille." Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronnousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus. Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 3 :n kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan: Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa. Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä: Kaupunginjohtajalla on oikeus: 1. ottaa uutta eurolainaa, joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa nettona enintään 3 milj. euroa. 2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran. Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2011 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA12/TP10 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2012 talousarvion ja 2010 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

8 YHTEENVETO 1, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,0 15,0 30,0 30,0 100,0 % 0,0 % 0,0 15,0 Toimintakulut 0,0 14,5 45,3 45,3 212,2 % 0,0 % 0,0 16,0 Toimintakate 0,0 0,5-15,3-15,3-3154,0 % 0,0 % 0,0-1,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,4 23,9 23,8 23,8-0,1 % 3,1 % 27,0 24,0 Toimintakate -22,4-23,9-23,8-23,8-0,1 % 3,1 % -27,0-24,0 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 1 246, , , ,3-8,6 % -4,6 % 1 036, ,0 Toimintakulut 3 700, , , ,2 0,5 % -7,0 % 3 215, ,0 Toimintakate , , , ,9 6,3 % -8,2 % , ,0 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatuotot 4,1 46,9 53,6 53,6 14,3 % 598,0 % 253,5 256,5 Toimintakulut 254,0 325,2 316,2 316,2-2,8 % 12,3 % 543,0 547,2 Toimintakate -249,9-278,3-262,6-262,6-5,6 % 2,6 % -289,5-290,7 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatuotot 50,2 37,2 52,5 52,5 41,0 % 2,3 % 54,0 55,6 Toimintakulut 333,0 315,0 334,3 334,3 6,1 % 0,2 % 337,6 341,0 Toimintakate -282,8-277,8-281,8-281,8 1,5 % -0,2 % -283,6-285,3 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 620,5 617,9 598,7 598,7-3,1 % -1,8 % 616,7 635,2 Toimintakulut 4 787, , , ,4 5,1 % 0,4 % 4 869, ,3 Toimintakate , , , ,7 6,4 % 0,7 % , ,1 24 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 611,6 655,3 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 5 021, ,3 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate , ,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TA 2012 koulutusltk:n alaista toimintaa 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatuotot 1 019, , , ,7-3,0 % 3,8 % 1 128, ,4 Toimintakulut 5 018, , , ,6 2,2 % 1,8 % 5 252, ,1 Toimintakate , , , ,9 3,7 % 1,3 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut , , , ,2 5,8 % 3,1 % , ,0 Toimintakate , , , ,2 5,8 % 3,1 % , ,0 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ *) Toimintatuotot 2 307, , , ,8-2,1 % 1,5 % 1 799, ,2 Toimintakulut , , , ,5 5,0 % 2,3 % , ,5 Toimintakate , , , ,7 5,5 % 2,3 % , ,3 *) TA12/TA11 muutos-% ja TA12/TP10 KA-% vertailut eivät sisällä päivähoidon lukuja * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

9 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatuotot 40,1 225,4 94,0 94,0-58,3 % 67,2 % 50,0 25,0 Toimintakulut 244,4 441,6 303,8 303,8-31,2 % 12,2 % 280,0 257,0 Toimintakate -204,3-216,2-209,8-209,8-3,0 % 1,4 % -230,0-232,0 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 0,0 0,0 702,3 702,3 7,2 % 7,4 % 716,0 731,0 Toimintakulut 0,0 0, , ,1 7,0 % 3,6 % 5 490, ,0 Toimintakate 0,0 0, , ,8 6,9 % 3,0 % , ,0 TP 2010 ja TA 2011 sosiaaliltk:n alaista toimintaa 34 PERUSOPETUS Toimintatuotot 468,2 466,7 531,9 531,9 14,0 % 6,8 % 513,0 521,0 Toimintak 7 202, , , ,6 7,7 % 4,6 % 7 969, ,0 Toimintakate , , , ,7 7,3 % 4,5 % , ,0 36 LUKIO Toimintatuotot 3,2 3,1 3,1 3,1 0,0 % -1,4 % 3,0 3,0 Toimintakulut 1 167, , , ,6 1,5 % 9,1 % 1 418, ,0 Toimintakate , , , ,5 1,5 % 9,2 % , ,0 38 RUOKAPALVELU Toimintatuotot 1 863, , , ,4 3,4 % -0,7 % 1 882, ,2 Toimintakulut 1 911, , , ,5 3,4 % -2,0 % 1 882, ,2 Toimintakate -48,2 0,0-0,2-0,2 0,0 % -49,8 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 374, , , ,6 1,3 % 3,0 % 3 164, ,2 Toimintakulut , , , ,7 5,4 % 3,9 % , ,2 Toimintakate , , , ,1 6,4 % 4,1 % , ,0 *) TA12/TA11 muutos-% ja TA12/TP10 KA-% vertailut sisältävät päivähoidon luvut 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 240,7 223,8 238,9 238,9 6,7 % -0,4 % 230,0 231,0 Toimintakulut 1 042, , , ,4 0,9 % 1,4 % 1 031, ,0 Toimintakate -801,6-839,2-833,5-833,5-0,7 % 2,0 % -801,0-800,0 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 205,8 229,3 228,3 228,3-0,4 % 5,5 % 235,0 237,0 Toimintakulut 452,6 460,7 466,9 466,9 1,3 % 1,6 % 468,5 473,5 Toimintakate -246,8-231,4-238,6-238,6 3,1 % -1,7 % -233,5-236,5 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

10 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 0,2 4,0 5,0 5,0 25,0 % 1008,8 % 5,0 5,0 Toimintakulut 160,3 165,7 177,6 118,5-28,5 % -13,0 % 177,5 177,5 Toimintakate -160,1-161,7-172,6-113,5-29,8 % -14,5 % -172,5-172,5 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatuotot 1 478, , , ,3 0,8 % 3,0 % 1 615, ,8 Toimintakulut 1 037, , , ,4 6,5 % 5,0 % 1 152, ,4 Toimintakate 441,3 484,7 426,9 426,9-11,9 % -1,6 % 462,5 499,4 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 133,1 110,9 112,0 112,0 1,0 % -7,9 % 112,0 112,0 Toimintakulut 1 069, , , ,5 1,9 % 0,0 % 1 069, ,6 Toimintakate -936,1-938,8-957,5-957,5 2,0 % 1,1 % -957,6-957,6 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 475,1 456,2 512,2 512,2 12,3 % 3,9 % 512,2 512,2 Toimintakulut 3 171, , , ,1 4,1 % 1,6 % 3 214, ,9 Toimintakate , , , ,9 2,7 % 1,2 % , ,8 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 087, , , ,4 3,3 % 2,6 % 2 244, ,0 Toimintakulut 5 438, , , ,6 3,2 % 1,5 % 5 614, ,4 Toimintakate , , , ,1 3,1 % 0,8 % , ,4 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 106,5 122,4 126,0 126,0 2,9 % 9,1 % 129,8 133,7 Toimintakulut 414,0 473,7 460,2 460,2-2,8 % 5,6 % 459,9 459,9 Toimintakate -307,5-351,3-334,2-334,2-4,9 % 4,3 % -330,1-326,2 27 ALUEPELASTUSLAITOS Toimintatuotot ,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 666,9 689,0 716,0 716,0 3,9 % 3,7 % 723,2 730,4 Toimintakate -666,9-689,0-716,0-716,0 3,9 % 3,7 % -723,2-730,4 1 YHTEENSÄ Toimintatuotot 8 573, , , ,0 0,1 % 2,0 % 9 092, ,6 Toimintakulut , , , ,8 4,4 % 2,2 % , ,1 Toimintakate , , , ,8 5,3 % 2,2 % , ,5 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS 2014 Toimintatulot Myyntitulot 4 382, , , ,8 1,7 % 1,7 % 4 872, ,1 Maksutulot 1 861, , , ,7 1,0 % 1,0 % 1 955, ,3 Tuet ja avustukset 793,3 979,0 915,7 915,7-6,5 % 7,7 % 943,2 971,5 Muut toimintatulot 1 535, , , ,9-1,7 % 1,2 % 1 321, ,7 Yhteensä 8 573, , , ,0 0,1 % 2,0 % 9 092, ,5 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,9 7,7 % 6,0 % , ,8 Palvelujen ostot , , , ,3 1,3 % 0,6 % , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,1 5,9 % 4,7 % , ,3 Avustukset muille , , , ,8 12,1 % 2,2 % , ,9 Muut toimintamenot ,5-503,6-417,8-417,8-17,0 % -32,7 % -421,9-426,2 Yhteensä , , , ,8 4,4 % 2,2 % , ,9 Toimintakate , , , ,8 5,3 % 2,2 % , ,3 Verotulot , , , ,0 3,6 % 1,4 % , ,0 Valtionosuudet , , , ,0 11,4 % 1,4 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 34,2 40,0 30,0 30,0-25,0 % -6,1 % 40,0 40,0 Muut rahoitustulot 232,2 535,5 544,5 544,5 1,7 % 67,3 % 544,5 544,5 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 220,5 220,5 220,5 0,0 % 0,0 % 220,5 220,5 Korkomenot -558,5-650,0-750,0-750,0 15,4 % 17,1 % -750,0-750,0 Muut rahoitusmenot -984,9-230,5-230,5-230,5 0,0 % -38,3 % -230,5-230,5 Vuosikate 1 807, , , ,7 4,8 % 7,1 % 3 003, ,2 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 0,0 % 2,4 % , ,0 Satunnaiset erät ,9 Tilikauden tulos ,6 17,6-667,3 112,7 540,0 % -52,5 % 1 003, ,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 82,3 92,9 82,3 82,3-11,5 % 0,0 % 82,3 82,3 Tilikauden yli-/alij ,3 110,5-585,1 194,9 76,4 % -54,6 % 1 086, ,4 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 TS 2015 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 43,1 400,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 213,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -170,5 200,0-100,0-150,0-100,0-100,0-100,0-100, IRTAIN OMAISUUS Menot 26,6 22,0 65,0 65,0 25,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 26,6 22,0 65,0 65,0 25,0 10,0 10,0 10, ARVOPAPERIT Menot 3 189,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 3 189,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 3 259,1 442,6 165,0 115,0 125,0 110,0 110,0 110,0 Tulot 213,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno 3 045,5 242,6-35,0-85,0-75,0-90,0-90,0-90,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8220 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 272,9 65,5 35,0 35,0 50,0 135,0 95,0 500,0 Tulot 164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 108,1 65,5 35,0 35,0 50,0 135,0 95,0 500, RUOKAPALVELUT Menot 76,3 0,0 60,0 60,0 17,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 76,3 0,0 60,0 60,0 17,0 0,0 0,0 0, PÄIVÄHOITO Menot 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 349,2 65,5 123,0 123,0 67,0 135,0 95,0 500,0 Tulot 164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 184,4 65,5 123,0 123,0 67,0 135,0 95,0 500,0 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

13 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 8,2 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 7,2 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS, Monitoimihalli Menot 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS Menot 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 11,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 2 320,2 206,0 0,0 0,0 0,0 532,0 0,0 541,0 Tulot 1 095,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 225,1 206,0 0,0 0,0 0,0 532,0 0,0 541, TALONRAKENNUS Menot 145,5 295, , ,0 377, , , ,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 145,5 295, , ,0 377, , , , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 984,7 748,0 936,0 946,0 997,0 315, , ,0 Tulot 280,0 200,0 200,0 200,0 215,0 220,0 250,0 220,0 Nettomeno 704,7 548,0 736,0 746,0 782,0 95,0 823,0 862, IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 14,0 98,5 98,5 100,0 18,5 20,0 14,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 14,0 98,5 98,5 100,0 18,5 20,0 14, VESIHUOLTOLAITOS Menot 875,7 644,1 610,7 537,7 278,0 215,0 570,0 180,0 Tulot 344,9 35,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 Nettomeno 530,8 609,1 565,7 492,7 233,0 165,0 520,0 130,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 4 326, , , , , , , ,0 Tulot 1 720,0 235,0 245,0 245,0 260,0 270,0 300,0 270,0 Nettomeno 2 606, , , , , , , ,0 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

14 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 TS 2015 TS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 7 954, , , , , , , ,0 Tulot 2 099,4 435,0 445,0 445,0 460,0 470,0 500,0 470,0 Nettomeno 5 855, , , , , , , ,0 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

15 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 807, , , , , ,2 Satunnaiset erät Satunnaiset menot ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -628,5-600,0-600,0-500,0-400,0-400,0 Investoinnit Investointimenot , , , , , ,5 Rah os investointimenoihin 1 872,1 235,0 245,0 245,0 260,0 270,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 855,7 800,0 800,0 700,0 600,0 600,0 Toiminnan ja investointien rahavirta ,5 267, ,5-682, , ,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset 460,6 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 500, , , , , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht 2 089,7-582, ,0 418, , ,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokse 3 232,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Rahoituksen rahavirta 5 322,3-282, ,0 718, , ,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -892,2 3,4 60,5 53,5 355,7 121,7 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vuoden 2011 vaaleissa Vistan äänestysalueella sähköisen äänestysjärjestelmän piloitoinnista saatiin hyvät kokemukset ja sähköisen järjestelmän käyttöä on tarkoitus laajentaa. Päätetään äänestysalueiden määrästä maaliskuun 2012 loppuun mennessä, jolloin uusi/uudet äänestysalueet ovat käytössä lokakuun 2012 kunnallisvaaleissa. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 0,0 15,0 30,0 100,0 % 0,0 % 0,0 15,0 Ulkoiset tuotot 0,0 15,0 30,0 100,0 % 0,0 % 0,0 15,0 Sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 14,5 45,3 212,2 % 0,0 % 16,0 16,0 Ulkoiset kulut 0,0 14,5 45,3 212,2 % 0,0 % 16,0 16,0 Sisäiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0 0,5-15,3-3154,0 % 0,0 % -16,0-1,0 Toimintakate ulk. 0,0 0,5-15,3-3154,0 % 0,0 % -16,0-1,0 15

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, HTM Sinikka Niitynperä. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 22,4 23,9 23,8-0,1 % 3,1 % 27,0 24,0 Ulkoiset kulut 22,4 23,9 23,8-0,1 % 3,1 % 27,0 24,0 Sisäiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis -22,4-23,9-23,8 0,0 % 3,1 % -27,0-24,0 Toimintakate ulk. -22,4-23,9-23,8 0,0 % 3,1 % -27,0-24,0 16

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jaana Hölsö Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: virastopalveluista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Hallintopalvelujen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2010 alijäämäinen 2,1 milj. euroa ja taseessa on katettavaa alijäämää 6,6 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarviossa tilinkauden ylijäämä on 0,1 milj. euroa. Vuonna 2010 aloitetut omat talouden vakauttamistoimet (talkoovapaat, lomautukset ja kouluverkkomuutokset) ovat vaikuttaneet vielä vuoden 2011 toteutumaan, mutta talousarvion saavuttaminen on haasteellista, lähinnä verotulojen kasvun hidastumisesta johtuen. Vuosi 2012 tulee olemaan erittäin haasteellinen. Talouden epävarmuus vaikuttaa kunnan saamiin verotilityksiin ja hallituksen toimenpiteet valtionosuuksiin ja verotulotasaukseen leikkaavat valtionosuuksia. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella ei ole realistinen tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) päättyi ja tilalle tuli kuntauudistus, jonka kriteerit ja eteneminen määritellään vuoden 2011 aikana, vuoden 2012 aikana uudistetaan lainsäädäntöä ja vuosina on kuntien päätöksenteon vuoro. Muutokset ja valmistelutyö tulevat edelleen jatkumaan. Kaupunki liittyi 2011 Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi. Tiera tarjoaa omistajilleen tietohallinnon palveluja ja Taitoa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Kyseiset yhtiöt aloittivat toimintansa 2011 ja vuoden 2012 aikana Taitoa perustanee myös Varsinais-Suomen alueelle toimipisteitä. 17

19 Resurssimuutokset Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta supistui vuoden 2010 aikana 1,5 henkilötyövuodella ja vuoden 2011 aikana edelleen 0,5 henkilötyövuodella. Vuoden 2011 alussa henkilöstö määrä oli 22, josta määräaikaisia oli neljä työntekijää. Vuoden lopulla henkilöstöä oli 21, josta määräaikaisia kolme. Vuoden 2012 talousarvioesitys sisältää määräaikaisen tietohallintotyöntekijän ½ vuoden henkilöstökulut. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TS12 TS13 TS14 Tehokas tonttimarkkinointi Elinkeinotoiminnan tuloksellisuus Myytyjen omakotitonttien määrä Myytyjen yritystonttien määrä >2 >2 >2 Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä 5.parhaan joukossa 5.parhaan joukossa 5.parhaan joukossa Järjestettyjen tilaisuuksien määrä >2 >2 >2 kaupungissa toimivien yritysten lukumäärä lukumäärä kasvaa lukumäärä kasvaa lukumäärä kasvaa Rekrytointiprosessin tehostaminen Kuntarekryn käyttö käyttöönotto käytön laajentaminen käytön laajentaminen Tietohallintostrategian täytäntöönpano Aikataulutettujen tavoitteiden toteutuminen tavoitteet 2, 5, 6 ja 7b tavoitteet 1, 3 ja 4 tavoitteet 7a, 8 ja 9 Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 35% 50% 60% 70% 80% ei tehty >4 >4 >4 >4 18

20 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: - Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Hallintopalvelut selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. - Tietohallinto tuotteistaa ja hinnoittelee kustannusvastaavasti omat palvelunsa v siten, että se voidaan huomioida talousarvion 2013 laadinnassa (kaupunginhallituksen tavoitteet & mittarit: tavoite 2) - Kaupunginhallitus käynnistää neuvottelut kaupungin luottamuselinten (lautakunnat, toimikunnat ja neuvostot) määrästä valtuustokauden 2013 alusta lukien. Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty tavoite: - Selvitetään mahdollisuus oman elinkeinotoiminnan resurssien lisäämiseen TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 1246,9 1239,9 1133,3-8,6 % -4,6 % 1036,0 1050,0 ulkoiset tuotot 1196,7 1200,4 1089,8-9,2 % -4,5 % 990,5 1000,5 sisäiset tuotot 50,2 39,5 43,5 10,1 % -6,7 % 45,5 49,4 TOIMINTAKULUT 3700,1 3169,3 3184,2 0,5 % -7,0 % 3215,0 3255,0 ulkoiset kulut 3680,9 3158,4 3173,3 0,5 % -6,9 % 3205,0 3240,0 sisäiset kulut 19,2 10,9 11,0 0,5 % -21,5 % 10,0 15,0 Toimintakate ulk.+sis -2453,2-1929,4-2050,9 6,3 % -8,2 % -2179,0-2205,0 Toimintakate ulk ,2-1958,0-2083,5 6,4 % -8,1 % -2214,5-2239,4 19

21 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilöt Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta Ympäristönsuojelu- ja maaseutuasiat Eero Ekman, Sinikka Koponen-Laiho, Taina Wirberg Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä. Lisäksi ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja. Maaseutu- ja yksityistieasiat: Ympäristönsuojelu: Maaseutuasiat tulosalueeseen kuuluu maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja yksityistieavustusten jakaminen. Lautakunnan nimeämä yksityistiejaosto toimii yksityistielain mukaisena viranomaisena ja vastaa tietoimituksista. Maaseutuasiamies on kaupungin hallintosäännöllä nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kunnalle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Paimio hoitaa myös Kaarinan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät. Maaseututoimiston henkilöstö: 1 kokoaikainen ja 1 osa-aikainen maaseutuasiamies. Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena alkaen. Ympäristönsuojelun tulosalueeseen kuuluu ympäristönsuojelulain ja asetusten mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittely, valmistelu ja valvonta; lausuntojen antaminen; jätehuoltoon, roskaantumiseen ja valvontaan liittyvät tarkastukset; jätehuollon kehittäminen ja neuvonta; vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten käsittely; hajajätevesiasetuksen mukaiset valvonta- ja neuvontatehtävät; kestävän kehityksen edistäminen; ympäristön tilan seuranta (esim. vesistöjen tilan seuranta tutkimuksin); nitraattiasetuksen valvonta (eläinsuojat ja lantalat); tiedotus ja neuvonta puhelimitse, kaupungin www-sivuilla, paikallislehden välityksellä ja julkaisuin. Ympäristönsuojelun henkilöstö: ympäristönsuojelusihteeri. 20

22 Ympäristöanalyysi Maaseutu- ja yksityistieasiat: Ympäristönsuojelu: Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa velvoittaa kunnat muodostamaan suurempia alueellisia yhteistyöyksiköitä. Vuoden 2013 alusta yhteistyöalueen muodostavat Kaarina, Kemiönsaari, Parainen, Paimio ja Sauvo. Paimion kaupunki toimii allekirjoitetun sopimuksen mukaan isäntäkuntana. Vuoden 2011 alusta Kaarinan ja Paimion kaupunkien maaseutuhallinto yhdistettiin ja Kaarinan maaseutuasiamies siirtyi vanhana työntekijänä Paimion maaseutusihteerin työpariksi. Nimikkeet yhtenäistettiin ja molempien maaseutuelinkeinoviranomaisten nimike muutettiin maaseutuasiamieheksi. Sähköinen asiointi lisääntyy. Tienhoitokustannukset ovat nousseet ja tulevat nousemaan ulkoisista kustannuksista ja ilmastollisista tekijöistä johtuen. Näiden seurauksena teiden kunnossapitokustannukset kasvavat ja tiekuntien hallintoon liittyvien tukitoimien tarve lisääntyy. Yksityistieavustuksiin ja tiekuntien hallintoon tarkoitettujen ohjelmalisenssien hankintaan varataan vuodelle riittävä määräraha tavoitteiden saavuttamiseksi. Keväällä 2011 uusittu hajajätevesiasetus tuo edelleen tehtäviä sekä tiedotus- ja koulutustarvetta (Paimiossa usea sata viemäriverkkoon kuulumatonta kiinteistöä useiden jätevesiosuuskuntien perustamisista huolimatta). Haja-asutusalueen asukkaiden neuvonnalla on edelleen suuri tarve asetuksen siirtymäkauden päättymiseen vuoteen 2016 saakka. Apua neuvontaan on saatu osallistumalla Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen) alaiseen haja-asutusalueiden jätevesiprojektiin, mihin myös jatkossa on perusteltua osallistua. Jätelain uudistus astuu voimaan Se tuo uusia tehtäviä kunnan jätehuollon valvontaviranomaiselle, mm. jätteen ammattimaista keräämistä harjoittavan toimijan rekisteri-ilmoituksen käsittelyn. Laki antaa myös uusia työkaluja valvontaviranomaiselle, esim. yksittäisen määräyksen antamisen ja laiminlyöntimaksun määräämisen. Jätehuollossa valvontaviranomaisen rooli on työllistänyt entistä enemmän mm. roskaamisasioissa ja hyötyjäte- ja aluekeräyspisteiden väärinkäytöksistä aiheutuvien valitusten muodossa. Vuonna 2010 tuli voimaan useita uusia asetuksia, mm. asetus jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010), asetus alle 50 megawatin energiantuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010), asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010) ja asetus kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), joissa on uusia tehtäviä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanolain (113/2000) 6 :n mukaiset ilmoitukset aiheuttavat jatkossakin työtä toiminnanharjoittajien ympäristölupahakemusten käsittelyn muodossa. 21

23 Toiminnalliset tavoitteet Maaseutu- ja tieasiat: Asukkaiden yhteydenottokynnyksen madaltuminen ympäristöasioissa tuo mukanaan paljon asiakaskontakteja ja neuvontatyötä puhelimitse. Valitukset ja kantelut työllistävät jatkuvasti enemmän ja ovat pitkäaikaisia projekteja. Myös kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten puuttuminen osaltaan lisää neuvonnan ja ohjauksen tarvetta kuntalaisille ja siten lisää ympäristönsuojelun työmäärää. Ympäristölupahakemukset, ilmoitukset ja rekisteröinti-ilmoitukset on mahdollista tehdä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa sähköisesti ja lähettää sähköpostitse. - tiedottamisella ja koulutuksella pyritään vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos - hallinnolliset tehtävät hoidetaan annettuina määräaikoina ja maksut viljelijöille mahdollisimman nopeassa aikataulussa - yksityisteiden kunnossapitokustannusten osittelut tehdään tarpeen mukaan - avustettavat tiet pysyvät liikennetarpeiden mukaisessa kunnossa ympärivuotisesti. Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TS12 TS13 TS14 LFA ja ympäristötukisitoumukset Sitoutuneiden viljelijöiden >98 >98 >98 >98 >98 osuus mahdollisista % Kunnossapitoavustus /km Ympäristönsuojelu: - ympäristölupaa edellyttävien toimintojen luvitus, ilmoitusten ja rekisteröintiilmoitusten käsittely laadukkaasti henkilöstöresurssin puitteissa - luvitettujen ja rekisteriin merkittyjen toimintojen valvonta valvontaohjelman mukaisesti henkilöstöresurssin puitteissa - osallistuminen Valonian jätevesineuvontahankkeeseen Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TS12 TS13 TS14 Viihtyisä ja terveellinen elinympäristö: - ymp.lupaa/ilmoitusta edell. toimintojen luvitus/käsittely - lupien valvonnan tehostaminen Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tehostaminen: - osallistuminen Valonian jätevesineuvontaprojektiin - vuosittain saapuneet luvat/ilmoitukset käsitelty -valvontaohjelman toteutumis% 2 70 % 4 80 % käsitelty 90 % käs. 90 % käs. 90 % - osallistutaan osall. osall. osall. osall. osall. 22

24 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 4,1 46,9 53,6 14,3 % 603,7 % 253,5 256,5 ulkoiset tuotot 4,1 46,9 53,6 14,3 % 609,1 % 253,5 256,5 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 254,0 325,2 316,2-2,8 % 12,3 % 543,0 547,2 ulkoiset kulut 254,0 325,1 316,1-2,8 % 12,2 % 542,5 546,7 sisäiset kulut 0,0 0,2 0,2 0,0 % 450,0 % 0,6 0,6 Toimintakate ulk.+sis -249,9-278,3-262,6-5,6 % 2,6 % -289,5-290,7 Toimintakate ulk. -249,9-278,2-262,5-5,6 % 2,5 % -289,0-290,2 23

25 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto. Väestön ikärakenne muuttuu hitaasti ja erityisesti yli 75-vuotiaitten osuus kasvaa. Ikärakenteen muutos ja muuttoliike aiheuttavat palvelujen kysynnän kasvua. Päivähoito siirtyy alkaen sivistyspalveluihin. Sosiaali- ja terveysjohtajan toimenkuvan tarkistustarve selvitetään tästä syystä. Avustus Sotaveteraanit ja naisjaosto yhteensä Tavoitteet Talousarvion toteutumisseurantaa tehostetaan keskeisten suoritteiden määrien seurannalla määrärahaseurannan ohessa. Tehtäväalueet raportoivat neljännesvuosittain suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn. Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön interaktiivisia asiakaspalveluja. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. 24

26 TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 50,2 37,2 52,5 41,0 % 2,3 % 54,0 55,6 ulkoiset tuotot 50,2 37,2 52,5 41,0 % 2,3 % 54,0 55,6 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 333,0 315,0 334,3 6,1 % 0,2 % 337,6 341,0 ulkoiset kulut 329,1 310,5 332,7 7,1 % 0,6 % 336,0 339,4 sisäiset kulut 4,0 4,5 1,6-64,9 % -30,3 % 1,6 1,6 Toimintakate ulk.+sis -282,8-277,8-281,8 1,5 % -0,2 % -283,6-285,3 Toimintakate ulk. -278,9-273,3-280,3 2,5 % 0,2 % -282,0-283,8 25

27 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Jussi Mattila Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Toimintakuvaus Sosiaalityö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: lastensuojelu ja perhetyö, vammaishuolto, päihdehuolto, toimeentulotuki, perheasiainsovittelu ja lastenvalvojan palvelut sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Sosiaalityön tehtäväalueella on johtava sosiaalityöntekijä ja 3 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää ja kanslisti. Johtavan sosiaalityöntekijän ja kanslistin tehtäväkuvat tarkistetaan työntekijöiden eläkkeelle jäämisen yhteydessä v Työ- ja päivätoimintakeskuksessa on vastaavan ohjaajan ja ohjaajan toimet. Ohjaajan toimi on ollut kesästä 2010 alkaen täyttämättä ja hoidetaan työllistämistuella asti. Toimen täyttäminen vakinaisesti alkaen on edellytys tarkoituksenmukaiselle työ- ja päivätoiminnalle. Sosiaalityöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti aluejaon pohjalta. Käytössä on ajanvarausmenettely ja puhelinajat. Sosiaalityössä palvelut sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Ensisijaisesti käytetään avohuollon palveluita, esim. lastensuojelussa perhetyötä ja tukihenkilöitä. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioidensa järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen asiakkaiden ongelmiin puuttuminen, mihin yhteistyö esim. koulun, päivähoidon, nuorisotyön, lastenneuvolan, työvoimatoimiston ym. tahojen kanssa tähtää. Työ- ja päivätoimintakeskuksessa asiakkaille tarjotaan mahdollisuus normaalin päivärytmin löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tavoitteena on asiakkaiden työmarkkina-aseman kohentuminen ja toimeentulotuen ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön väheneminen. Ympäristöanalyysi Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2012 esitetään korotuksia peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 100 e/kk. Toimeentulotuen perusosaa korotetaan 6 %. Kunnan toimeentulotukimenoihin esityksillä ei liene kokonaisuutena merkittävää vaikutusta. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen koskien kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämistä. Vuosille ajoitetun ohjelman tavoitteena on vähentää laitospaikkoja suunnitelmallisesti ja tuottaa kehitysvammaisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja palveluineen laitoshoidosta ja lap- 26

28 suudenkodeista siirtyville kehitysvammaisille. Paimiossa ohjatun asumisen tarve olisi 8 henkilölle ja ympärivuorokautisen palvelun tarve 5 henkilölle 5 vuoden sisällä. Suunnitelma asumispalveluiden järjestämiseksi on käynnistetty v tehdyllä kaikkia vammaisia koskevalla asiakaskartoituksella. Tarkkaa ajankohtaa eri asiakkaiden asumispalvelutarpeen alkamisesta on vaikea määritellä. Suunnitelma vaihtoehtoisista tavoista asumispalveluiden järjestämisessä olisi hyvä tehdä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa ottaen huomioon vanhuspalveluiden konsulttiselvityksen sisältämät kannanotot mm. Välitien vanhustentalontalojen käytöstä tulevaisuudessa Lastensuojelun perhehoidon kehittämiseksi ja kuntien yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi on Varsinais-Suomen kuntien sijaishuoltoyksikössä valmisteltu Perhehoidon toimintaohjeet vuonna Ohjeissa määritellään myös suositukset perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määristä. Vuoden 2011 alussa on kulukorvaukset korotettu suositusten mukaiseksi ( euroa/kk) ja hoitopalkkioiden korotukset on toteutettu porrastetusti alkaen hoitopalkkio on ollut 750 euroa/kk. Vuoden 2012 alusta lukien otetaan käyttöön suositusten mukainen perushoitopalkkio pitkäaikaisessa perhehoidossa; e/kk. Indeksikorotusta ei tällöin tehdä. Tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TA12 TS13 TS14 Aikuissosiaalityö Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Toimeentulotuen määrä /ruokakunta Asiakkaiden/pitkäaikaisasiakkaiden määrä / / /110 Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa. - Työmarkkinoille ohjautuminen - Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille / % Asiakasmäärä (yli 500 pv) Päihdehuolto Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja aktivointi - Vaikuttavuusseuranta Kuntouttava hoito/asiakkaat

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO

VUODEN 2015 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO

VUODEN 2013 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIO

VUODEN 2016 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot