VUODEN 2012 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2012 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2

3 VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan katsaus...3 Talousarvion sitovuus...5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...6 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...15 Tarkastuslautakunta...16 Kaupunginhallitus...17 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...20 Sosiaali- ja terveyslautakunta...24 Koulutuslautakunta...38 Sivistystyön lautakunta...53 Vapaa-ajan lautakunta...61 Tekninen lautakunta...63 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...75 TULOSLASKELMAOSA...78 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...93 RAHOITUSOSA...94 SISÄLLYSLUETTELO 2

4 VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kuntatalouteen kohdistamien toimenpiteiden kuntien valtionosuuksien leikkauksen, kuntien korotetun jako-osuuden puolittaminen yhteisöverosta ja kiinteistöveron tuoton poistaminen verotulotasauksen piiristä vaikutus Paimion kaupungin taloutta heikentävästi vuodelle 2012 on noin 1,7 milj.. Vaikeassa taloustilanteessa olevalle kaupungille näillä toimenpiteillä on iso merkitys. Silti nykyistä hallitusta ei kannata asiasta syyllistää edeltäjiään enempää, sillä kaikki ne ovat valtion taloutta tasapainottaneet kuntien kustannuksella. Paimion kaupunki on viime vuosien aikana kovalla kädellä tasapainottanut ja tervehdyttänyt talouttaan. Näiden toimenpiteiden sekä sen lisäksi noudatetun tiukan säästöpolitiikan tulokset ovat myös todennettavissa, mutta valtiovallan kuntatalouteen kohdistamien toimenpiteiden johdosta kaupungin omien toimenpiteiden tulokset eivät pääse esille sillä painolla kuin kuuluisi. Eittämättä tämä vähintäänkin harmittaa mukana olleita, koska ilman maan hallituksen tekemiä leikkauksia kaupungin talousarvio olisi jo hallintokuntien esityksistä kootussa versiossa ollut ylijäämäinen noin 1,3 milj.. Paimion kaupungin toimintamenojen kasvu talousarvioehdotuksessa on 4,4 %. Tälle on leimallista ensinnäkin se, että kaupungin omassa päätösvallassa olevien toimintamenojen kasvu on selvästi alle 4,4, % ja vastaavasti kuntayhtymiltä ja muilta toimittajilta hankittavien asiakaspalveluiden kustannusten kasvu on selvästi tämän yli. Toinen tärkeä huomattava seikka tässä on se, että toimintamenojen 4,4 %:n kasvu on laskettu tämän vuoden talousarvioon ja vastaavasti sen kasvu vuoden 2010 tilinpäätökseen nähden on lievästi negatiivinen. Siten toimintamenojen 4,4 %:n kasvu Paimiossa on siis kasvua kahden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, kun lehdistä luettavat muiden kuntien toimintamenojen kasvu-%:t ovat vuotuisia. Edellä kerrottu osoittaa sen, että kaupungin taloudellinen tila on hallintokunnissa hyvin ymmärretty ja siltä pohjalta syntyneet hallintokuntien talousarvioesitykset ovat perusteltuja ja maltillisia. Niiden toteutuminen merkitsee tulevanakin vuonna 2012 saman tiukan menokurin jatkumista, kuin mitä on noudatettu tähänkin saakka. Silti talousarvioesityksessä on myös kohdistettu lisää resurssia koulutoimeen oppilashuoltoon (koulupsykologin ja kuraattorin virat) sekä terveyskeskukseen (geriatriaan erikoistunut lääkäri sekä panostus hammashuoltoon). Suurin rakenteellinen muutos on vanhustyössä, kun Paltanpuiston toiminta ja henkilökunta (21,5 htv) siirtyvät kaupungille. Organisatorinen muutos on, kun päivähoito siirtyy koulutuslautakunnan alaiseksi toiminnaksi. Kaupungin investointiohjelma noudattaa perusteiltaan vuosi sitten voimakkaasti karsittua suunnitelmaa. Vuoden 2012 keskeisimmät hankkeet ovat Vistan koulukeskuksen keittiön saneeraus sekä Saaren alueen kunnallistekniikan rakentaminen Nämä kaksi hanketta ovat yli puolet ensi vuoden investoinneista. Suunnitelmavuosien osalta on nostettava esille varautuminen Vistan koulukeskuksen saneeraukseen, johon on vuosille varattu Saneerauksen todellinen suuruusluokka selviää kuitenkin vasta suunnittelun jälkeen ja se on tarkoitus aloittaa jo ensi vuonna. YLEISPERUSTELUT 3

5 Talousarvioehdotus vuodelle 2012 on lievästi ylijäämäinen, Tässä ylijäämässä on mukana 0,25 %-yksikön korotus tuloveroon, jolloin ehdotus uudeksi tulovero-%:ksi on 19,75 korotuksella arvioidaan kerättävän noin :n lisätulot. Edelleen talousarvioehdotuksessa on 0,10 %-yksikön korotukset kiinteistöveroprosentteihin sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron käyttöönotto 3,0 %-yksikön suuruisena kiinteistöverojen korotuksella arvioidaan saatavan noin :n lisätulot. Ilman em. korotuksia talousarvioehdotus olisi lievästi alijäämäinen, mutta se ei kuitenkaan ole ollut peruste korotusten esittämiselle. Ehdotus tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien korottamiseksi perustuu kaupungin kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Paimion kaupungille on kertynyt alijäämää noin 6,5 milj. ja sen lisäksi kaupungilla on aivan liian paljon velkaa, noin /asukas. Näillä lähtöarvoilla kaupungin ei ole perusteltua eikä järkevää ottaa vastaan valtion 1,7 milj. :n leikkauksia ilman, etteikö niitä edes osittain korvattaisi omaa tulopohjaa vahvistamalla. Muutoin kertyneiden alijäämien kattamisen aloittaminen ja lainan kasvun pysäyttäminen siirtyvät vain eteenpäin, mikä käytännössä merkitsee vuodella siirrettyä ja suurempaa korotusta. Paimion kaupungin talouden perusteiden tunnistaminen ja tunnustaminen ei ole helppoa, mutta siinä asuu viisaus. Paineeseen joutuvat vastuulliset päättäjät milloin missäkin toimielimessä, keskeiset viranhaltijat valmistelijoina sekä monen palvelun toteuttajat niukkoine resursseineen. Paras vaihtoehto on silti jatkaa toimintaa tosiasiat tunnustaen. Tämän toivon tulevan mahdollisimman laajasti ymmärretyksi. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto). Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

7 Hallintosäännön 31 säätää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti: "Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille." Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronnousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus. Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 3 :n kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan: Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa. Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä: Kaupunginjohtajalla on oikeus: 1. ottaa uutta eurolainaa, joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa nettona enintään 3 milj. euroa. 2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran. Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2011 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA12/TP10 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2012 talousarvion ja 2010 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

8 YHTEENVETO 1, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,0 15,0 30,0 30,0 100,0 % 0,0 % 0,0 15,0 Toimintakulut 0,0 14,5 45,3 45,3 212,2 % 0,0 % 0,0 16,0 Toimintakate 0,0 0,5-15,3-15,3-3154,0 % 0,0 % 0,0-1,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,4 23,9 23,8 23,8-0,1 % 3,1 % 27,0 24,0 Toimintakate -22,4-23,9-23,8-23,8-0,1 % 3,1 % -27,0-24,0 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 1 246, , , ,3-8,6 % -4,6 % 1 036, ,0 Toimintakulut 3 700, , , ,2 0,5 % -7,0 % 3 215, ,0 Toimintakate , , , ,9 6,3 % -8,2 % , ,0 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatuotot 4,1 46,9 53,6 53,6 14,3 % 598,0 % 253,5 256,5 Toimintakulut 254,0 325,2 316,2 316,2-2,8 % 12,3 % 543,0 547,2 Toimintakate -249,9-278,3-262,6-262,6-5,6 % 2,6 % -289,5-290,7 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatuotot 50,2 37,2 52,5 52,5 41,0 % 2,3 % 54,0 55,6 Toimintakulut 333,0 315,0 334,3 334,3 6,1 % 0,2 % 337,6 341,0 Toimintakate -282,8-277,8-281,8-281,8 1,5 % -0,2 % -283,6-285,3 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 620,5 617,9 598,7 598,7-3,1 % -1,8 % 616,7 635,2 Toimintakulut 4 787, , , ,4 5,1 % 0,4 % 4 869, ,3 Toimintakate , , , ,7 6,4 % 0,7 % , ,1 24 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 611,6 655,3 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 5 021, ,3 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate , ,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TA 2012 koulutusltk:n alaista toimintaa 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatuotot 1 019, , , ,7-3,0 % 3,8 % 1 128, ,4 Toimintakulut 5 018, , , ,6 2,2 % 1,8 % 5 252, ,1 Toimintakate , , , ,9 3,7 % 1,3 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut , , , ,2 5,8 % 3,1 % , ,0 Toimintakate , , , ,2 5,8 % 3,1 % , ,0 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ *) Toimintatuotot 2 307, , , ,8-2,1 % 1,5 % 1 799, ,2 Toimintakulut , , , ,5 5,0 % 2,3 % , ,5 Toimintakate , , , ,7 5,5 % 2,3 % , ,3 *) TA12/TA11 muutos-% ja TA12/TP10 KA-% vertailut eivät sisällä päivähoidon lukuja * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

9 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatuotot 40,1 225,4 94,0 94,0-58,3 % 67,2 % 50,0 25,0 Toimintakulut 244,4 441,6 303,8 303,8-31,2 % 12,2 % 280,0 257,0 Toimintakate -204,3-216,2-209,8-209,8-3,0 % 1,4 % -230,0-232,0 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 0,0 0,0 702,3 702,3 7,2 % 7,4 % 716,0 731,0 Toimintakulut 0,0 0, , ,1 7,0 % 3,6 % 5 490, ,0 Toimintakate 0,0 0, , ,8 6,9 % 3,0 % , ,0 TP 2010 ja TA 2011 sosiaaliltk:n alaista toimintaa 34 PERUSOPETUS Toimintatuotot 468,2 466,7 531,9 531,9 14,0 % 6,8 % 513,0 521,0 Toimintak 7 202, , , ,6 7,7 % 4,6 % 7 969, ,0 Toimintakate , , , ,7 7,3 % 4,5 % , ,0 36 LUKIO Toimintatuotot 3,2 3,1 3,1 3,1 0,0 % -1,4 % 3,0 3,0 Toimintakulut 1 167, , , ,6 1,5 % 9,1 % 1 418, ,0 Toimintakate , , , ,5 1,5 % 9,2 % , ,0 38 RUOKAPALVELU Toimintatuotot 1 863, , , ,4 3,4 % -0,7 % 1 882, ,2 Toimintakulut 1 911, , , ,5 3,4 % -2,0 % 1 882, ,2 Toimintakate -48,2 0,0-0,2-0,2 0,0 % -49,8 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 374, , , ,6 1,3 % 3,0 % 3 164, ,2 Toimintakulut , , , ,7 5,4 % 3,9 % , ,2 Toimintakate , , , ,1 6,4 % 4,1 % , ,0 *) TA12/TA11 muutos-% ja TA12/TP10 KA-% vertailut sisältävät päivähoidon luvut 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 240,7 223,8 238,9 238,9 6,7 % -0,4 % 230,0 231,0 Toimintakulut 1 042, , , ,4 0,9 % 1,4 % 1 031, ,0 Toimintakate -801,6-839,2-833,5-833,5-0,7 % 2,0 % -801,0-800,0 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 205,8 229,3 228,3 228,3-0,4 % 5,5 % 235,0 237,0 Toimintakulut 452,6 460,7 466,9 466,9 1,3 % 1,6 % 468,5 473,5 Toimintakate -246,8-231,4-238,6-238,6 3,1 % -1,7 % -233,5-236,5 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

10 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 0,2 4,0 5,0 5,0 25,0 % 1008,8 % 5,0 5,0 Toimintakulut 160,3 165,7 177,6 118,5-28,5 % -13,0 % 177,5 177,5 Toimintakate -160,1-161,7-172,6-113,5-29,8 % -14,5 % -172,5-172,5 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatuotot 1 478, , , ,3 0,8 % 3,0 % 1 615, ,8 Toimintakulut 1 037, , , ,4 6,5 % 5,0 % 1 152, ,4 Toimintakate 441,3 484,7 426,9 426,9-11,9 % -1,6 % 462,5 499,4 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 133,1 110,9 112,0 112,0 1,0 % -7,9 % 112,0 112,0 Toimintakulut 1 069, , , ,5 1,9 % 0,0 % 1 069, ,6 Toimintakate -936,1-938,8-957,5-957,5 2,0 % 1,1 % -957,6-957,6 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 475,1 456,2 512,2 512,2 12,3 % 3,9 % 512,2 512,2 Toimintakulut 3 171, , , ,1 4,1 % 1,6 % 3 214, ,9 Toimintakate , , , ,9 2,7 % 1,2 % , ,8 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 087, , , ,4 3,3 % 2,6 % 2 244, ,0 Toimintakulut 5 438, , , ,6 3,2 % 1,5 % 5 614, ,4 Toimintakate , , , ,1 3,1 % 0,8 % , ,4 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 106,5 122,4 126,0 126,0 2,9 % 9,1 % 129,8 133,7 Toimintakulut 414,0 473,7 460,2 460,2-2,8 % 5,6 % 459,9 459,9 Toimintakate -307,5-351,3-334,2-334,2-4,9 % 4,3 % -330,1-326,2 27 ALUEPELASTUSLAITOS Toimintatuotot ,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 666,9 689,0 716,0 716,0 3,9 % 3,7 % 723,2 730,4 Toimintakate -666,9-689,0-716,0-716,0 3,9 % 3,7 % -723,2-730,4 1 YHTEENSÄ Toimintatuotot 8 573, , , ,0 0,1 % 2,0 % 9 092, ,6 Toimintakulut , , , ,8 4,4 % 2,2 % , ,1 Toimintakate , , , ,8 5,3 % 2,2 % , ,5 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TA12/TA11 muutos-% TA12/TP10 KA-% TS 2013 TS 2014 Toimintatulot Myyntitulot 4 382, , , ,8 1,7 % 1,7 % 4 872, ,1 Maksutulot 1 861, , , ,7 1,0 % 1,0 % 1 955, ,3 Tuet ja avustukset 793,3 979,0 915,7 915,7-6,5 % 7,7 % 943,2 971,5 Muut toimintatulot 1 535, , , ,9-1,7 % 1,2 % 1 321, ,7 Yhteensä 8 573, , , ,0 0,1 % 2,0 % 9 092, ,5 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,9 7,7 % 6,0 % , ,8 Palvelujen ostot , , , ,3 1,3 % 0,6 % , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,1 5,9 % 4,7 % , ,3 Avustukset muille , , , ,8 12,1 % 2,2 % , ,9 Muut toimintamenot ,5-503,6-417,8-417,8-17,0 % -32,7 % -421,9-426,2 Yhteensä , , , ,8 4,4 % 2,2 % , ,9 Toimintakate , , , ,8 5,3 % 2,2 % , ,3 Verotulot , , , ,0 3,6 % 1,4 % , ,0 Valtionosuudet , , , ,0 11,4 % 1,4 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 34,2 40,0 30,0 30,0-25,0 % -6,1 % 40,0 40,0 Muut rahoitustulot 232,2 535,5 544,5 544,5 1,7 % 67,3 % 544,5 544,5 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 220,5 220,5 220,5 0,0 % 0,0 % 220,5 220,5 Korkomenot -558,5-650,0-750,0-750,0 15,4 % 17,1 % -750,0-750,0 Muut rahoitusmenot -984,9-230,5-230,5-230,5 0,0 % -38,3 % -230,5-230,5 Vuosikate 1 807, , , ,7 4,8 % 7,1 % 3 003, ,2 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 0,0 % 2,4 % , ,0 Satunnaiset erät ,9 Tilikauden tulos ,6 17,6-667,3 112,7 540,0 % -52,5 % 1 003, ,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 82,3 92,9 82,3 82,3-11,5 % 0,0 % 82,3 82,3 Tilikauden yli-/alij ,3 110,5-585,1 194,9 76,4 % -54,6 % 1 086, ,4 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 TS 2015 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 43,1 400,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 213,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -170,5 200,0-100,0-150,0-100,0-100,0-100,0-100, IRTAIN OMAISUUS Menot 26,6 22,0 65,0 65,0 25,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 26,6 22,0 65,0 65,0 25,0 10,0 10,0 10, ARVOPAPERIT Menot 3 189,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 3 189,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 3 259,1 442,6 165,0 115,0 125,0 110,0 110,0 110,0 Tulot 213,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno 3 045,5 242,6-35,0-85,0-75,0-90,0-90,0-90,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8220 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 272,9 65,5 35,0 35,0 50,0 135,0 95,0 500,0 Tulot 164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 108,1 65,5 35,0 35,0 50,0 135,0 95,0 500, RUOKAPALVELUT Menot 76,3 0,0 60,0 60,0 17,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 76,3 0,0 60,0 60,0 17,0 0,0 0,0 0, PÄIVÄHOITO Menot 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 349,2 65,5 123,0 123,0 67,0 135,0 95,0 500,0 Tulot 164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 184,4 65,5 123,0 123,0 67,0 135,0 95,0 500,0 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

13 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 8,2 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 7,2 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS, Monitoimihalli Menot 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS Menot 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 11,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 2 320,2 206,0 0,0 0,0 0,0 532,0 0,0 541,0 Tulot 1 095,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 225,1 206,0 0,0 0,0 0,0 532,0 0,0 541, TALONRAKENNUS Menot 145,5 295, , ,0 377, , , ,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 145,5 295, , ,0 377, , , , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 984,7 748,0 936,0 946,0 997,0 315, , ,0 Tulot 280,0 200,0 200,0 200,0 215,0 220,0 250,0 220,0 Nettomeno 704,7 548,0 736,0 746,0 782,0 95,0 823,0 862, IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 14,0 98,5 98,5 100,0 18,5 20,0 14,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 14,0 98,5 98,5 100,0 18,5 20,0 14, VESIHUOLTOLAITOS Menot 875,7 644,1 610,7 537,7 278,0 215,0 570,0 180,0 Tulot 344,9 35,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 Nettomeno 530,8 609,1 565,7 492,7 233,0 165,0 520,0 130,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 4 326, , , , , , , ,0 Tulot 1 720,0 235,0 245,0 245,0 260,0 270,0 300,0 270,0 Nettomeno 2 606, , , , , , , ,0 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

14 Toimielin/Tulosalue TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 TS 2015 TS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 7 954, , , , , , , ,0 Tulot 2 099,4 435,0 445,0 445,0 460,0 470,0 500,0 470,0 Nettomeno 5 855, , , , , , , ,0 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

15 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 TP 2010 TA 2011* 2012 ltk ehd 2012 kj/kh ehd TS 2013 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 807, , , , , ,2 Satunnaiset erät Satunnaiset menot ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -628,5-600,0-600,0-500,0-400,0-400,0 Investoinnit Investointimenot , , , , , ,5 Rah os investointimenoihin 1 872,1 235,0 245,0 245,0 260,0 270,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 855,7 800,0 800,0 700,0 600,0 600,0 Toiminnan ja investointien rahavirta ,5 267, ,5-682, , ,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset 460,6 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 500, , , , , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht 2 089,7-582, ,0 418, , ,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokse 3 232,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Rahoituksen rahavirta 5 322,3-282, ,0 718, , ,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -892,2 3,4 60,5 53,5 355,7 121,7 * Vuoden 2011 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vuoden 2011 vaaleissa Vistan äänestysalueella sähköisen äänestysjärjestelmän piloitoinnista saatiin hyvät kokemukset ja sähköisen järjestelmän käyttöä on tarkoitus laajentaa. Päätetään äänestysalueiden määrästä maaliskuun 2012 loppuun mennessä, jolloin uusi/uudet äänestysalueet ovat käytössä lokakuun 2012 kunnallisvaaleissa. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 0,0 15,0 30,0 100,0 % 0,0 % 0,0 15,0 Ulkoiset tuotot 0,0 15,0 30,0 100,0 % 0,0 % 0,0 15,0 Sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 14,5 45,3 212,2 % 0,0 % 16,0 16,0 Ulkoiset kulut 0,0 14,5 45,3 212,2 % 0,0 % 16,0 16,0 Sisäiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0 0,5-15,3-3154,0 % 0,0 % -16,0-1,0 Toimintakate ulk. 0,0 0,5-15,3-3154,0 % 0,0 % -16,0-1,0 15

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, HTM Sinikka Niitynperä. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 22,4 23,9 23,8-0,1 % 3,1 % 27,0 24,0 Ulkoiset kulut 22,4 23,9 23,8-0,1 % 3,1 % 27,0 24,0 Sisäiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis -22,4-23,9-23,8 0,0 % 3,1 % -27,0-24,0 Toimintakate ulk. -22,4-23,9-23,8 0,0 % 3,1 % -27,0-24,0 16

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jaana Hölsö Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: virastopalveluista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Hallintopalvelujen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2010 alijäämäinen 2,1 milj. euroa ja taseessa on katettavaa alijäämää 6,6 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarviossa tilinkauden ylijäämä on 0,1 milj. euroa. Vuonna 2010 aloitetut omat talouden vakauttamistoimet (talkoovapaat, lomautukset ja kouluverkkomuutokset) ovat vaikuttaneet vielä vuoden 2011 toteutumaan, mutta talousarvion saavuttaminen on haasteellista, lähinnä verotulojen kasvun hidastumisesta johtuen. Vuosi 2012 tulee olemaan erittäin haasteellinen. Talouden epävarmuus vaikuttaa kunnan saamiin verotilityksiin ja hallituksen toimenpiteet valtionosuuksiin ja verotulotasaukseen leikkaavat valtionosuuksia. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella ei ole realistinen tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) päättyi ja tilalle tuli kuntauudistus, jonka kriteerit ja eteneminen määritellään vuoden 2011 aikana, vuoden 2012 aikana uudistetaan lainsäädäntöä ja vuosina on kuntien päätöksenteon vuoro. Muutokset ja valmistelutyö tulevat edelleen jatkumaan. Kaupunki liittyi 2011 Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi. Tiera tarjoaa omistajilleen tietohallinnon palveluja ja Taitoa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Kyseiset yhtiöt aloittivat toimintansa 2011 ja vuoden 2012 aikana Taitoa perustanee myös Varsinais-Suomen alueelle toimipisteitä. 17

19 Resurssimuutokset Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta supistui vuoden 2010 aikana 1,5 henkilötyövuodella ja vuoden 2011 aikana edelleen 0,5 henkilötyövuodella. Vuoden 2011 alussa henkilöstö määrä oli 22, josta määräaikaisia oli neljä työntekijää. Vuoden lopulla henkilöstöä oli 21, josta määräaikaisia kolme. Vuoden 2012 talousarvioesitys sisältää määräaikaisen tietohallintotyöntekijän ½ vuoden henkilöstökulut. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TS12 TS13 TS14 Tehokas tonttimarkkinointi Elinkeinotoiminnan tuloksellisuus Myytyjen omakotitonttien määrä Myytyjen yritystonttien määrä >2 >2 >2 Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä 5.parhaan joukossa 5.parhaan joukossa 5.parhaan joukossa Järjestettyjen tilaisuuksien määrä >2 >2 >2 kaupungissa toimivien yritysten lukumäärä lukumäärä kasvaa lukumäärä kasvaa lukumäärä kasvaa Rekrytointiprosessin tehostaminen Kuntarekryn käyttö käyttöönotto käytön laajentaminen käytön laajentaminen Tietohallintostrategian täytäntöönpano Aikataulutettujen tavoitteiden toteutuminen tavoitteet 2, 5, 6 ja 7b tavoitteet 1, 3 ja 4 tavoitteet 7a, 8 ja 9 Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 35% 50% 60% 70% 80% ei tehty >4 >4 >4 >4 18

20 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: - Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Hallintopalvelut selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. - Tietohallinto tuotteistaa ja hinnoittelee kustannusvastaavasti omat palvelunsa v siten, että se voidaan huomioida talousarvion 2013 laadinnassa (kaupunginhallituksen tavoitteet & mittarit: tavoite 2) - Kaupunginhallitus käynnistää neuvottelut kaupungin luottamuselinten (lautakunnat, toimikunnat ja neuvostot) määrästä valtuustokauden 2013 alusta lukien. Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty tavoite: - Selvitetään mahdollisuus oman elinkeinotoiminnan resurssien lisäämiseen TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 1246,9 1239,9 1133,3-8,6 % -4,6 % 1036,0 1050,0 ulkoiset tuotot 1196,7 1200,4 1089,8-9,2 % -4,5 % 990,5 1000,5 sisäiset tuotot 50,2 39,5 43,5 10,1 % -6,7 % 45,5 49,4 TOIMINTAKULUT 3700,1 3169,3 3184,2 0,5 % -7,0 % 3215,0 3255,0 ulkoiset kulut 3680,9 3158,4 3173,3 0,5 % -6,9 % 3205,0 3240,0 sisäiset kulut 19,2 10,9 11,0 0,5 % -21,5 % 10,0 15,0 Toimintakate ulk.+sis -2453,2-1929,4-2050,9 6,3 % -8,2 % -2179,0-2205,0 Toimintakate ulk ,2-1958,0-2083,5 6,4 % -8,1 % -2214,5-2239,4 19

21 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilöt Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta Ympäristönsuojelu- ja maaseutuasiat Eero Ekman, Sinikka Koponen-Laiho, Taina Wirberg Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä. Lisäksi ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja. Maaseutu- ja yksityistieasiat: Ympäristönsuojelu: Maaseutuasiat tulosalueeseen kuuluu maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja yksityistieavustusten jakaminen. Lautakunnan nimeämä yksityistiejaosto toimii yksityistielain mukaisena viranomaisena ja vastaa tietoimituksista. Maaseutuasiamies on kaupungin hallintosäännöllä nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kunnalle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Paimio hoitaa myös Kaarinan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät. Maaseututoimiston henkilöstö: 1 kokoaikainen ja 1 osa-aikainen maaseutuasiamies. Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena alkaen. Ympäristönsuojelun tulosalueeseen kuuluu ympäristönsuojelulain ja asetusten mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittely, valmistelu ja valvonta; lausuntojen antaminen; jätehuoltoon, roskaantumiseen ja valvontaan liittyvät tarkastukset; jätehuollon kehittäminen ja neuvonta; vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten käsittely; hajajätevesiasetuksen mukaiset valvonta- ja neuvontatehtävät; kestävän kehityksen edistäminen; ympäristön tilan seuranta (esim. vesistöjen tilan seuranta tutkimuksin); nitraattiasetuksen valvonta (eläinsuojat ja lantalat); tiedotus ja neuvonta puhelimitse, kaupungin www-sivuilla, paikallislehden välityksellä ja julkaisuin. Ympäristönsuojelun henkilöstö: ympäristönsuojelusihteeri. 20

22 Ympäristöanalyysi Maaseutu- ja yksityistieasiat: Ympäristönsuojelu: Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa velvoittaa kunnat muodostamaan suurempia alueellisia yhteistyöyksiköitä. Vuoden 2013 alusta yhteistyöalueen muodostavat Kaarina, Kemiönsaari, Parainen, Paimio ja Sauvo. Paimion kaupunki toimii allekirjoitetun sopimuksen mukaan isäntäkuntana. Vuoden 2011 alusta Kaarinan ja Paimion kaupunkien maaseutuhallinto yhdistettiin ja Kaarinan maaseutuasiamies siirtyi vanhana työntekijänä Paimion maaseutusihteerin työpariksi. Nimikkeet yhtenäistettiin ja molempien maaseutuelinkeinoviranomaisten nimike muutettiin maaseutuasiamieheksi. Sähköinen asiointi lisääntyy. Tienhoitokustannukset ovat nousseet ja tulevat nousemaan ulkoisista kustannuksista ja ilmastollisista tekijöistä johtuen. Näiden seurauksena teiden kunnossapitokustannukset kasvavat ja tiekuntien hallintoon liittyvien tukitoimien tarve lisääntyy. Yksityistieavustuksiin ja tiekuntien hallintoon tarkoitettujen ohjelmalisenssien hankintaan varataan vuodelle riittävä määräraha tavoitteiden saavuttamiseksi. Keväällä 2011 uusittu hajajätevesiasetus tuo edelleen tehtäviä sekä tiedotus- ja koulutustarvetta (Paimiossa usea sata viemäriverkkoon kuulumatonta kiinteistöä useiden jätevesiosuuskuntien perustamisista huolimatta). Haja-asutusalueen asukkaiden neuvonnalla on edelleen suuri tarve asetuksen siirtymäkauden päättymiseen vuoteen 2016 saakka. Apua neuvontaan on saatu osallistumalla Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen) alaiseen haja-asutusalueiden jätevesiprojektiin, mihin myös jatkossa on perusteltua osallistua. Jätelain uudistus astuu voimaan Se tuo uusia tehtäviä kunnan jätehuollon valvontaviranomaiselle, mm. jätteen ammattimaista keräämistä harjoittavan toimijan rekisteri-ilmoituksen käsittelyn. Laki antaa myös uusia työkaluja valvontaviranomaiselle, esim. yksittäisen määräyksen antamisen ja laiminlyöntimaksun määräämisen. Jätehuollossa valvontaviranomaisen rooli on työllistänyt entistä enemmän mm. roskaamisasioissa ja hyötyjäte- ja aluekeräyspisteiden väärinkäytöksistä aiheutuvien valitusten muodossa. Vuonna 2010 tuli voimaan useita uusia asetuksia, mm. asetus jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010), asetus alle 50 megawatin energiantuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010), asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010) ja asetus kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), joissa on uusia tehtäviä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanolain (113/2000) 6 :n mukaiset ilmoitukset aiheuttavat jatkossakin työtä toiminnanharjoittajien ympäristölupahakemusten käsittelyn muodossa. 21

23 Toiminnalliset tavoitteet Maaseutu- ja tieasiat: Asukkaiden yhteydenottokynnyksen madaltuminen ympäristöasioissa tuo mukanaan paljon asiakaskontakteja ja neuvontatyötä puhelimitse. Valitukset ja kantelut työllistävät jatkuvasti enemmän ja ovat pitkäaikaisia projekteja. Myös kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten puuttuminen osaltaan lisää neuvonnan ja ohjauksen tarvetta kuntalaisille ja siten lisää ympäristönsuojelun työmäärää. Ympäristölupahakemukset, ilmoitukset ja rekisteröinti-ilmoitukset on mahdollista tehdä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa sähköisesti ja lähettää sähköpostitse. - tiedottamisella ja koulutuksella pyritään vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos - hallinnolliset tehtävät hoidetaan annettuina määräaikoina ja maksut viljelijöille mahdollisimman nopeassa aikataulussa - yksityisteiden kunnossapitokustannusten osittelut tehdään tarpeen mukaan - avustettavat tiet pysyvät liikennetarpeiden mukaisessa kunnossa ympärivuotisesti. Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TS12 TS13 TS14 LFA ja ympäristötukisitoumukset Sitoutuneiden viljelijöiden >98 >98 >98 >98 >98 osuus mahdollisista % Kunnossapitoavustus /km Ympäristönsuojelu: - ympäristölupaa edellyttävien toimintojen luvitus, ilmoitusten ja rekisteröintiilmoitusten käsittely laadukkaasti henkilöstöresurssin puitteissa - luvitettujen ja rekisteriin merkittyjen toimintojen valvonta valvontaohjelman mukaisesti henkilöstöresurssin puitteissa - osallistuminen Valonian jätevesineuvontahankkeeseen Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TS12 TS13 TS14 Viihtyisä ja terveellinen elinympäristö: - ymp.lupaa/ilmoitusta edell. toimintojen luvitus/käsittely - lupien valvonnan tehostaminen Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tehostaminen: - osallistuminen Valonian jätevesineuvontaprojektiin - vuosittain saapuneet luvat/ilmoitukset käsitelty -valvontaohjelman toteutumis% 2 70 % 4 80 % käsitelty 90 % käs. 90 % käs. 90 % - osallistutaan osall. osall. osall. osall. osall. 22

24 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 4,1 46,9 53,6 14,3 % 603,7 % 253,5 256,5 ulkoiset tuotot 4,1 46,9 53,6 14,3 % 609,1 % 253,5 256,5 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 254,0 325,2 316,2-2,8 % 12,3 % 543,0 547,2 ulkoiset kulut 254,0 325,1 316,1-2,8 % 12,2 % 542,5 546,7 sisäiset kulut 0,0 0,2 0,2 0,0 % 450,0 % 0,6 0,6 Toimintakate ulk.+sis -249,9-278,3-262,6-5,6 % 2,6 % -289,5-290,7 Toimintakate ulk. -249,9-278,2-262,5-5,6 % 2,5 % -289,0-290,2 23

25 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto. Väestön ikärakenne muuttuu hitaasti ja erityisesti yli 75-vuotiaitten osuus kasvaa. Ikärakenteen muutos ja muuttoliike aiheuttavat palvelujen kysynnän kasvua. Päivähoito siirtyy alkaen sivistyspalveluihin. Sosiaali- ja terveysjohtajan toimenkuvan tarkistustarve selvitetään tästä syystä. Avustus Sotaveteraanit ja naisjaosto yhteensä Tavoitteet Talousarvion toteutumisseurantaa tehostetaan keskeisten suoritteiden määrien seurannalla määrärahaseurannan ohessa. Tehtäväalueet raportoivat neljännesvuosittain suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn. Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön interaktiivisia asiakaspalveluja. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien parempaa hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön ja kehittää sähköisiä toimintamalleja. 24

26 TA12/TA11 TA12/TP10 (1000t ) TP 2010 TA 2011 TA 2012 muutos-% KA% TS 2013 TS 2014 TOIMINTATUOTOT 50,2 37,2 52,5 41,0 % 2,3 % 54,0 55,6 ulkoiset tuotot 50,2 37,2 52,5 41,0 % 2,3 % 54,0 55,6 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 333,0 315,0 334,3 6,1 % 0,2 % 337,6 341,0 ulkoiset kulut 329,1 310,5 332,7 7,1 % 0,6 % 336,0 339,4 sisäiset kulut 4,0 4,5 1,6-64,9 % -30,3 % 1,6 1,6 Toimintakate ulk.+sis -282,8-277,8-281,8 1,5 % -0,2 % -283,6-285,3 Toimintakate ulk. -278,9-273,3-280,3 2,5 % 0,2 % -282,0-283,8 25

27 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Jussi Mattila Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Toimintakuvaus Sosiaalityö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: lastensuojelu ja perhetyö, vammaishuolto, päihdehuolto, toimeentulotuki, perheasiainsovittelu ja lastenvalvojan palvelut sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Sosiaalityön tehtäväalueella on johtava sosiaalityöntekijä ja 3 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää ja kanslisti. Johtavan sosiaalityöntekijän ja kanslistin tehtäväkuvat tarkistetaan työntekijöiden eläkkeelle jäämisen yhteydessä v Työ- ja päivätoimintakeskuksessa on vastaavan ohjaajan ja ohjaajan toimet. Ohjaajan toimi on ollut kesästä 2010 alkaen täyttämättä ja hoidetaan työllistämistuella asti. Toimen täyttäminen vakinaisesti alkaen on edellytys tarkoituksenmukaiselle työ- ja päivätoiminnalle. Sosiaalityöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti aluejaon pohjalta. Käytössä on ajanvarausmenettely ja puhelinajat. Sosiaalityössä palvelut sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Ensisijaisesti käytetään avohuollon palveluita, esim. lastensuojelussa perhetyötä ja tukihenkilöitä. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioidensa järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen asiakkaiden ongelmiin puuttuminen, mihin yhteistyö esim. koulun, päivähoidon, nuorisotyön, lastenneuvolan, työvoimatoimiston ym. tahojen kanssa tähtää. Työ- ja päivätoimintakeskuksessa asiakkaille tarjotaan mahdollisuus normaalin päivärytmin löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tavoitteena on asiakkaiden työmarkkina-aseman kohentuminen ja toimeentulotuen ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön väheneminen. Ympäristöanalyysi Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2012 esitetään korotuksia peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 100 e/kk. Toimeentulotuen perusosaa korotetaan 6 %. Kunnan toimeentulotukimenoihin esityksillä ei liene kokonaisuutena merkittävää vaikutusta. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen koskien kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämistä. Vuosille ajoitetun ohjelman tavoitteena on vähentää laitospaikkoja suunnitelmallisesti ja tuottaa kehitysvammaisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja palveluineen laitoshoidosta ja lap- 26

28 suudenkodeista siirtyville kehitysvammaisille. Paimiossa ohjatun asumisen tarve olisi 8 henkilölle ja ympärivuorokautisen palvelun tarve 5 henkilölle 5 vuoden sisällä. Suunnitelma asumispalveluiden järjestämiseksi on käynnistetty v tehdyllä kaikkia vammaisia koskevalla asiakaskartoituksella. Tarkkaa ajankohtaa eri asiakkaiden asumispalvelutarpeen alkamisesta on vaikea määritellä. Suunnitelma vaihtoehtoisista tavoista asumispalveluiden järjestämisessä olisi hyvä tehdä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa ottaen huomioon vanhuspalveluiden konsulttiselvityksen sisältämät kannanotot mm. Välitien vanhustentalontalojen käytöstä tulevaisuudessa Lastensuojelun perhehoidon kehittämiseksi ja kuntien yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi on Varsinais-Suomen kuntien sijaishuoltoyksikössä valmisteltu Perhehoidon toimintaohjeet vuonna Ohjeissa määritellään myös suositukset perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määristä. Vuoden 2011 alussa on kulukorvaukset korotettu suositusten mukaiseksi ( euroa/kk) ja hoitopalkkioiden korotukset on toteutettu porrastetusti alkaen hoitopalkkio on ollut 750 euroa/kk. Vuoden 2012 alusta lukien otetaan käyttöön suositusten mukainen perushoitopalkkio pitkäaikaisessa perhehoidossa; e/kk. Indeksikorotusta ei tällöin tehdä. Tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP10 TA11 TA12 TS13 TS14 Aikuissosiaalityö Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Toimeentulotuen määrä /ruokakunta Asiakkaiden/pitkäaikaisasiakkaiden määrä / / /110 Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa. - Työmarkkinoille ohjautuminen - Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille / % Asiakasmäärä (yli 500 pv) Päihdehuolto Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja aktivointi - Vaikuttavuusseuranta Kuntouttava hoito/asiakkaat

VUODEN 2013 TALOUSARVIO

VUODEN 2013 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO

VUODEN 2015 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIO

VUODEN 2016 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot