SUUN TERVEYDENHUOLLON PERUSHOITOPALVELUT NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUN TERVEYDENHUOLLON PERUSHOITOPALVELUT NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE"

Transkriptio

1 puh TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON PERUSHOITOPALVELUT NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE Naantalin kaupunki pyytää tarjouksia suun terveydenhuollon perushoidon palveluista Naantalin kaupungin maksullisen hammashoidon piirissä oleville aikuispotilaille jäljempänä määritellyin ehdoin. Kaupungin palveluksessa olevat hammaslääkärit ja hammashoitajat eivät voi osallistua tarjouskilpailuun. Tarjous tulee laatia oheisen liitteen mukaan, liite 1. Määrät Asiakasryhmä Asiakkaiden kokonaismäärää ei etukäteen pystytä määrittämään. Palveluja ostetaan tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa. Kaupunkia sitovia kiintiöitä hankinnan määrästä ei tehdä. Hammashoitoa ostetaan Naantalin terveyskeskuksen kiirehuippujen tasaamiseksi. Terveyskeskus päättää lähetettävistä potilaista. Hoidon toteutusmenettely Terveyskeskus hankkii ostopalveluina ns. hampaiston kokonaishoitoja tai tarkoin rajattuja hoidon osia, esim. yksittäisten hampaiden hoitoja. Hoidossa ei tule kysymykseen erikoishammaslääkärin hoito. Terveyskeskushammaslääkäri tekee asiakkaalle suun tutkimuksen ja ottaa tutkimukseen liittyvät röntgenkuvat. Terveyskeskushammaslääkäri antaa asiakkaalle lähetteen sopimushammaslääkärin hoitoon. Sopimushammaslääkäri antaa asiakkaalle terveyskeskushammaslääkärin tekemästä ja potilaan hyväksymästä hoitosuunnitelmasta ilmenevän hoidon ja hoitosuunnitelma toimii samalla maksusitoumuksena. Terveyskeskukseen hoitoon hakeutunut asiakas voidaan ohjata myös suoraan kokonaishoitoon sopimushammaslääkärille. Sopimushammaslääkäri tekee kokonaishoitopotilaalle tutkimuksen ja ottaa siihen liittyvät röntgenkuvat. Suun terveydenhuollon ajanvaraus tai terveyskeskushammaslääkäri antaa asiakkaalle lähetteen sopimushammaslääkärin hoitoon. Sopimushammaslääkärillä on oikeus tehdä kokonaishoitopotilaalle tarkastuksen perusteella perushoito, johon kuuluu ehkäisevä hoito, paikkaushoito, ienhoito, hampaiden poisto, purentafysiologinen hoito ja välttämätön proteettinen hoito irtoproteesein. Sopimushammaslääkäri määrittelee kokonaishoitopotilaalle seuraavan tarkastuksen ajankohdan ja ilmoittaa sen terveyskeskukselle hoidon valmistuttua.

2 puh Sopimushammaslääkäri vastaa potilaan hoidosta hoitojakson ajan. Jos sopimushammaslääkäri katsoo tarpeelliseksi olennaisesti poiketa hoitosuunnitelmasta, hänen tulee saada muutokseen lupa lähettäneeltä terveyskeskushammaslääkäriltä. Tarjoushinta Tarjoushinta on yhden pinnan täytteen (SFA10) hinta, jonka perusteella kaikki muut hinnat määräytyvät toimenpideluettelon osoittamien kertoimien mukaan, liite 2. Toimenpiteen tarjoushinta on kiinteä koko hankintakauden. Suuhygienistipalvelun tarjoushinta pyydetään esittämään / tunti Sopimushammaslääkäri laskuttaa potilasta peruuttamattomista käyntiajoista maksuasetuksen mukaisella hinnalla, niistä ei laskuteta Naantalin kaupunkia. Potilasmaksujen perintä ja maksuehdot Palveluntuottaja perii antamastaan hoidosta kaupungin hyväksymät maksuasetuksen mukaiset maksut potilaalta, liite 3 ja Naantalin kaupungilta oman sopimuksessa sovitun taksan ja kaupungin taksan erotuksen. Asetuksen mukaisista maksuista ei suoriteta KELA-korvausta. Palvelun tuottaja laskuttaa Naantalin kaupunkia kuukauden lopussa. Palvelun tuottaja lähettää laskun kaupungille ja siinä tulee olla ainakin seuraavat tiedot: potilaan henkilötiedot, merkinnät käyntipäivistä, hampaasta, johon toimenpide kohdistui, hampaan pinta tai pinnat, joille toimenpide kohdentui, täyteaineen materiaaliryhmä (amalgaami, yhdistelmämuovi jne), toimenpiteen nimi ja sen sairausvakuutuskoodi (uusin koodinumeroin), toimenpiteen kustannus. Mikäli potilas jättää maksunsa maksamatta palvelun tuottajalle, sopimushammaslääkäri on oikeutettu laskuttamaan nämä kaupungilta ja tämä johtaa hoidon keskeyttämiseen ja maksusitoumus katsotaan irtisanotuksi. Laboratoriopalvelut Sopimusaika Maksuehto Hammastekninen laboratorio laskuttaa teknisistä töistä potilasta , optio vuodelle pv netto. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun lasku on saapunut ostajalle. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa asti.

3 puh Tarjouksen toimitusosoite Tarjous tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä klo mennessä osoitteeseen: Naantalin kaupunki Kirjaamo PL Naantali Kuoreen merkintä Suun terveydenhuollon perushoitopalvelujen tarjous. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Huom! Myös postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä ennen määräajan umpeutumista. Muut ehdot Sopimushammaslääkärin tulee olla laillistettu hammaslääkäri. Hammaslääkärin kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Mikäli tarjouksen tekijänä on yhteisö tai säätiö, tulee tarjouksen liittää jäljennös lääninhallituksen palveluntuottajalle myöntämästä luvasta yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Sopimushammaslääkärin tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Palveluntuottaja vastaa omista ja työntekijöidensä eläke-, sotu- ja muista vakuutusmaksuista. Palvelun tuottaja ja sopimushammaslääkäri vastaavat mahdollisista hoitovirheistä ja vahingoista tarpeen mukaisin vakuutuksin. Palvelun tuottajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassa olevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta. Varaamme mahdollisuuden tutustua vastaanottoonne ja kaupungin ostopalvelupotilaiden hoitoon. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjain julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, että ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli tarjoaja katsoo, että tarjous sisältää sellaisia lain tarkoittamia liike- tai ammattisalaisuuksia, joita ostaja ei saa ilmaista muille, on kyseiset tiedot ilmoitettava eri liitteellä selkein merkinnöin tietojen salaisuudesta. Julkiselle hankintayksikölle tarjottu hinta, hinnan osa tai muu hinnan määräytymisperuste ei lain mukaan ole liike- tai ammattisalaisuus, joten näitä tietoja ei saa esittää salaiseksi tarkoitetulla liitteellä.

4 puh Sopimuksen tekemisen ja valinnan perusteet Sopimus tullaan tekemään yhden tai useamman sopimushammaslääkärin tai palvelun tuottajan kanssa. Sopimushammaslääkärien tulee olla hyvämaineisia, yhteistyökykyisiä ja luotettavia. Sopimushammaslääkärin tulee työskennellä hammashoitajan kanssa. Annetuista tarjouksista valitaan se tai ne, jotka ovat Naantalin kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisimpia. Arviointiperusteina ovat tällöin palvelun laatu, hinta, saatavuus ja saavutettavuus. Tarjouksen tulee sisältää kuvaus palvelusta sekä palvelun toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden pätevyydestä. Osana hoidon laatua arvioidaan palvelun antajan kokemus, täydennyskoulutus sekä ammattitaitoansiot. Valinnassa kiinnitämme lisäksi huomiota toimintavarmuuteen ja mahdollisiin laatujärjestelmiin sekä palvelujen tarjoajan toiminnan ympäristövaikutuksiin. Arviointiperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Valinta Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Hankintapäätöksestä annetaan kirjallinen ilmoitus kaikille tarjoajille. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen mahdollisen otto-oikeuden perusteella. Sopimus Yhteyshenkilö Sopimushammaslääkärien ja palvelun tuottajien kanssa tehdään kirjallinen puiteluonteinen ostopalvelusopimus, liite 4. Lisätietoja antaa tarvittaessa vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki, puh NAANTALIN KAUPUNKI Virpi-Maija Kyrki Vastaava hammaslääkäri LIITTEET tarjouslomake, liite 1 koodiluettelo kertoimineen, liite 2 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaiset maksut, liite 3 sopimus suun terveydenhuollon perushoitopalvelujen ostamisesta Naantalin kaupungin yli 18-vuotiaille asiakkaille, liite 4

5 puh T A R J O U S Liite 1 Tarjouksen toimitusosoite: Naantalin kaupunki Kirjaamo PL Naantali Suun terveydenhuollon perushoitopalvelut Naantalin kaupungin yli 18-vuotiaille asiakkaille Ammatinharjoittaja/hoitolaitos Vastaanoton osoite Puhelinnumero yhteydenottoja varten Asiakkaat/kaupunki Varmimmin tavattavissa Tarjoan/tarjoamme Naantalin kaupungille suun terveydenhuollon perushoitopalveluista ajalle tarjouspyynnössä mainituin sekä seuraavin ehdoin: 1. Terveyskeskushammaslääkäri tekee asiakkaalle suun tutkimuksen ja ottaa tutkimukseen liittyvät röntgenkuvat. Terveyskeskushammaslääkäri antaa asiakkaalle lähetteen sopimushammaslääkärin hoitoon. 2. Sopimushammaslääkäri antaa asiakkaalle terveyskeskushammaslääkärin tekemästä ja potilaan hyväksymästä hoitosuunnitelmasta ilmenevän hoidon ja hoitosuunnitelma toimii samalla maksusitoumuksena. 3. Terveyskeskukseen hoitoon hakeutunut asiakas voidaan ohjata suoraan kokonaishoitoon sopimushammaslääkärille. Sopimushammaslääkäri tekee kokonaishoitopotilaalle tutkimuksen ja ottaa siihen liittyvät röntgenkuvat. Suun terveydenhuollon ajanvaraus tai terveyskeskushammaslääkäri antaa asiakkaalle lähetteen sopimushammaslääkärin hoitoon. Sopimushammaslääkärillä on oikeus tehdä kokonaishoitopotilaalle tarkastuksen perusteella perushoito, johon kuuluu ehkäisevä hoito, paikkaushoito, ienhoito, hampaiden poisto, purentafysiologinen hoito ja välttämätön proteettinen hoito irtoproteesein.

6 puh Sopimushammaslääkäri määrittelee kokonaishoitopotilaalle seuraavan tarkastuksen ajankohdan ja ilmoittaa sen terveyskeskukselle hoidon valmistuttua. 4. Sopimushammaslääkäri vastaa potilaan hoidosta hoitojakson ajan. 5. Jos sopimushammaslääkäri katsoo tarpeelliseksi olennaisesti poiketa hoitosuunnitelmasta, hänen tulee saada muutokseen lupa lähettäneeltä terveyskeskushammaslääkäriltä. 6. Annettavan palvelun laskutusperuste on yhden pinnan täytteen (SFA10) hinta, jonka perusteella kaikki muut hinnat määräytyvät toimenpideluettelon osoittamien kertoimien mukaan. Toimenpiteen tarjoushinta on kiinteä koko hankintakauden. SFA10 Suuhygienistipalvelun tarjoushinta on / tunti 7. Ammatinharjoittajan/hoitolaitoksen arvio mahdollisuudestaan suorittaa tarjoamiaan palveluja potilasta/kuukausi. 8. Sopimushammaslääkäri perii antamastaan hoidosta kaupungin hyväksymät maksuasetuksen mukaiset maksut potilaalta ja Naantalin kaupungilta oman sopimuksessa sovitun taksan ja kaupungin taksan erotuksen. Sopimushammaslääkäri laskuttaa potilasta peruuttamattomista käyntiajoista maksuasetuksen mukaisella hinnalla, niistä ei laskuteta kaupunkia. 9. Sopimushammaslääkäri laskuttaa kaupunkia kuukauden välein. Sopimushammaslääkäri lähettää laskun kaupungille ja siinä tulee olla ainakin seuraavat tiedot: potilaan henkilötiedot, merkinnät käyntipäivistä, hampaasta, johon toimenpide kohdistui, hampaan pinta tai pinnat, joille toimenpide kohdentui, täyteaineen materiaaliryhmä (amalgaami, yhdistelmämuovi jne), toimenpiteen nimi ja sen sairausvakuutuskoodi (uusin koodinumeroin), toimenpiteen kustannus. Kokonaishoitopotilaista ilmoitetaan myös seuraavan tarkastuksen ajankohta hoidon valmistuttua. Hammastekninen laboratorio laskuttaa teknisistä töistä potilasta. 10. Sopimushammaslääkärin hoitolaitos huolehtii, että Naantalin kaupungilla on tieto voimassa olevasta ennakkoperintärekisteriotteesta. Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRI JA HOITAJA TYÖPARIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISEKSI KIRKKONUMMEN SUUN TERVEYDENHUOLTOON VUOSILLE 2008-2009 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2010 Kirkkonummen kunnan suun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot