SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015"

Transkriptio

1 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki ja hammaslääkäri / hammaslääkärit (jäljempänä sopimushammaslääkäri). Liitteenä olevassa tarjousasiakirjassa hammaslääkäri / hammaslääkärit (jatkossa sopimushammaslääkäri), jonka / jotka palveluntuottaja on siihen määrännyt, antaa / antavat suun terveydenhuollon perushoidon palveluita Naantalin kaupungin maksullisen hammashoidon piirissä oleville aikuispotilaille jäljempänä määritellyin ehdoin. Hammashoitoa ostetaan terveyskeskuksen kiirehuippujen tasaamiseksi. Naantalin kaupunki hankkii ostopalveluina ns. hampaiston kokonaishoitoja tai tarkoin rajattuja hoidon osia, esim. yksittäisten hampaiden hoitoja. Hoidossa ei tule kysymykseen erikoishammaslääkärin hoito. 3. Hoidon toteutusmenettely Terveyskeskushammaslääkäri tekee asiakkaalle suun tutkimuksen ja ottaa tutkimukseen liittyvät röntgenkuvat. Terveyskeskushammaslääkäri antaa asiakkaalle lähetteen sopimushammaslääkärin hoitoon. Sopimushammaslääkäri antaa asiakkaalle terveyskeskushammaslääkärin tekemästä ja potilaan hyväksymästä hoitosuunnitelmasta ilmenevän hoidon ja hoitosuunnitelma toimii samalla maksusitoumuksena. Terveyskeskukseen hoitoon hakeutunut asiakas voidaan ohjata myös suoraan kokonaishoitoon sopimushammaslääkärille. Sopimushammaslääkäri tekee kokonaishoitopotilaalle tutkimuksen ja ottaa siihen liittyvät röntgenkuvat. Suun terveydenhuollon ajanvaraus tai terveyskeskushammaslääkäri antaa asiakkaalle lähetteen sopimushammaslääkärin hoitoon. Sopimushammaslääkärillä on oikeus tehdä kokonaishoitopotilaalle tarkastuksen perusteella perushoito, johon kuuluu ehkäisevä hoito, paikkaushoito, ienhoito, hampaiden poisto, purentafysiologinen hoito ja välttämätön proteettinen hoito irtoproteesein. Sopimushammaslääkäri

2 2 määrittelee kokonaishoitopotilaalle seuraavan tarkastuksen ajankohdan ja ilmoittaa sen terveyskeskukselle hoidon valmistuttua. Mikäli sopimushammaslääkärillä sopimuskauden aikana kokonaishoidossa käyneellä potilaalla ilmenee kiireellisen hammashoidon tarvetta, voi hän hakeutua ko. sopimushammaslääkärille ao. vaivan hoitoa varten. Tästä kiireellisestä hoidosta sopimushammaslääkärin ei tarvitse lähettää kuntayhtymään kustannusarviota hyväksyttäväksi. Ensiapuluonteisessa hoidossa noudatetaan ensiapuluonteisen hoidon mukaisia käytäntöjä. Kahden ilman perusteltua syytä tapahtuneen poisjäännin jälkeen tulee hoitavan sopimushammaslääkärin palauttaa maksusitoumus lähettävälle terveyskeskushammaslääkärille ja asiakkaan katsotaan luopuneen oikeudestaan maksusitoumukseen. Sopimushammaslääkäri vastaa potilaan hoidosta hoitojakson ajan. Sopimushammaslääkärin tulee tutkia potilas ja varmistua lähettäneen hammaslääkärin suunnitelman asianmukaisuudesta. Tästä ei laskuteta erikseen terveyskeskusta eikä potilasta. Jos sopimushammaslääkäri katsoo tarpeelliseksi olennaisesti poiketa hoitosuunnitelmasta, hänen tulee saada muutokseen lupa lähettäneeltä terveyskeskushammaslääkäriltä. Jos sopimushammaslääkäri olennaisesti muuttaa em. hoitosuunnitelmaa ilman lähettäneen terveyskeskushammaslääkärin suostumusta, maksusitoumuksena potilaalle annettu hoitolähete peruuntuu kokonaan. Potilas ei siis enää ole minkään alkuperäisessä hoitosuunnitelmassa todetun hoidon osalta terveyskeskuksen hammashuollon piirissä eikä Naantalin kaupunki maksa hammaslääkärille korvausta hänen ao. potilaalle antamastaan hammashoidosta. Sopimushammaslääkäri on velvollinen varmistamaan, että potilas ymmärtää em. seuraamukset suostuessaan vastoin terveyskeskuksen suostumusta tehtävään hoitosuunnitelman muutokseen. Terveyskeskushammaslääkäri määrittelee tarkastuskäynnin yhteydessä sopimusasiakkaille seuraavan tarkastuksen ajankohdan ja potilas hakeutuu itse sovitun ajan kuluttua terveyskeskukseen hoitoon. Sopimushammaslääkäri määrittelee kokonaishoitopotilaille seuraavan tarkastuksen ajankohdan, joka kirjataan potilaan hoitotietoihin ja ilmoitetaan terveyskeskukseen. 4. Potilasmaksujen perintä ja maksuehdot Sopimushammaslääkäri perii antamastaan hoidosta Naantalin kaupungin hyväksymät maksuasetuksen mukaiset maksut potilaalta ja Naantalin kaupungilta oman sopimuksessa sovitun taksan ja kaupungin taksan erotuksen.

3 3 5. Laboratoriopalvelut 6. Muut ehdot Annettavan palvelun laskutusperuste on yhden pinnan täytteen (SFA10) hinta, jonka perusteella kaikki muut hinnat määräytyvät toimenpideluettelon osoittamien kertoimien mukaan. Suuhygienistipalvelun sopimushinta on / tunti. Sopimushammaslääkäri laskuttaa potilasta peruuttamattomista käyntiajoista maksuasetuksen mukaisella hinnalla, niistä ei laskuteta kaupunkia. Sopimushammaslääkäri laskuttaa Naantalin kaupunkia kuukauden välein. Sopimushammaslääkäri lähettää laskun kaupungille ja siinä tulee olla ainakin seuraavat tiedot: potilaan henkilötiedot, merkinnät käyntipäivistä, hampaasta, johon toimenpide kohdistui, hampaan pinta tai pinnat, joille toimenpide kohdentui, täyteaineen materiaaliryhmä (amalgaami, yhdistelmämuovi jne), toimenpiteen nimi ja sen sairausvakuutuskoodi (uusin koodinumeroin), toimenpiteen kustannus. Laskun allekirjoituksessa tulee ilmetä tunnistetietona sopimushammaslääkärin sv-numero. Korvaus annetusta hoidosta sopimushammaslääkärille suoritetaan sopimushintojen mukaisesti jälkikäteen 30 pv netto. Mikäli potilas jättää maksunsa sopimushammaslääkärille maksamatta, sopimushammaslääkäri on oikeutettu laskuttamaan nämä kaupungilta ja tämä johtaa hoidon keskeyttämiseen ja maksusitoumus katsotaan irtisanotuksi. Hammastekninen laboratorio laskuttaa teknisistä töistä potilasta. Hoito toteutetaan kansanterveyslain sekä potilaiden oikeuksia koskevan lain mukaisesti ja siten, että hoito vastaa maassamme yleisesti hyväksyttyä tasoa. Sopimushammaslääkärin tulee tarjota palvelujaan koko sopimuskauden ajan lomakautta lukuun ottamatta normaalina virka-aikana ellei sopimushammaslääkäri ja asiakas toisin sovi. Sopimuksessa noudatetaan muilta osin Naantalin kaupungin yleisiä hankintaehtoja. Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. 7. Salassapito ja tietojen luovutus Sopimushammaslääkärin salassapitovelvollisuus on yhtä laaja kuin terveyskeskuksen henkilökunnalla. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan julkisuuslakia (Säädk. n:o 621/99),

4 4 henkilötietolakeja ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä terveyskeskuksen antamia ohjeita. Sopimushammaslääkäri sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettävät potilastiedot ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimushammaslääkäri vastaa siitä, että asiakkaan/ potilaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne sopimushammaslääkärin palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa sopimushammaslääkärin on palautettava tai ostajan suostumuksella hävitettävä ostajan aineisto. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli laki tai viranomaisen määräykset vaativat säilyttämistä. Julkisuuslain asiakirjoja koskevia määräyksiä sovelletaan sopimushammaslääkärin asiakirjoihin ja tietojen luovuttamiseen näistä asiakirjoista. Julkisuuslain 14 edellyttää, että tiedon antamista koskeva päätös on tehtävä silloin, kun tiedon saanti evätään tai jos asianosaiselle annetaan toista henkilöä koskevia salassa pidettäviä tietoja ilman tämän suostumusta. Tämän tiedon antamisesta siltä osin kuin ne ovat sopimushammaslääkärin hallussa, päättää tilaaja, mitä varten sopimushammaslääkäri saattaa terveyskeskuksen vastaavan hammaslääkärin tietoon tietopyynnön käsittelemiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen tiedon pyytäjälle edellytä päätöksen tekemistä, sen antaa palvelun sopimushammaslääkäri. Nämä määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Tietosuojan osalta sopimushammaslääkäri vastaa siitä, että sopimuspotilaita koskevat asiakirjat ja tiedot on suojattu henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla. Sopimushammaslääkäri on ostopalvelusta syntyvän potilasrekisterin vastuuhenkilö. 8. Korvausvastuut Potilasvahingot korvataan sopimushammaslääkärin potilasvakuutuksesta. Muista Naantalin kaupungin osoittamalle asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista sopimushammaslääkäri vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti.

5 5 9. Yhteydenpito Sopimuksen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilöinä Naantalin kaupungin puolelta toimivat: 10. Sopimuksen voimassaolo hoitosuunnitelmasta poikkeavan hoidon osalta maksusitoumuksen antanut (=hoitosuunnitelman tehnyt) terveyskeskushammaslääkäri laskutusta koskevissa asioissa vastaava hammaslääkäri Virpi- Maija Kyrki sopimusehtoja koskevissa asioissa terveyskeskuksen vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki Tämä sopimus on voimassa lukien toistaiseksi ja jatkuu enintään asti, kuitenkin niin, että ennen vm. päivää annettuun maksusitoumukseen perustuva ja aloitettu hoito voidaan saattaa loppuun vuoden 2016 maaliskuun aikana. Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) vuodella mikäli molemmat osapuolet sen hyväksyvät. Kummallakin sopijapuolella on kuitenkin oikeus sanoa sopimus irti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Naantali Sopimushammaslääkäri Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Naantalin kaupunki LIITTEET: Tarjous

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA

OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1. SOPIJAPUOLET Ostaja: Myyjä: Heinäveden kunta, perusturvalautakunta Kermanrannantie 7 79700 Heinävesi 040-5319116 Yhteyshenkilö Marja Lyytikäinen Toimintaterapeutti

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot