Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa."

Transkriptio

1 - 1 - TARJOUSPYYNTÖ Uimakoulutoiminta Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään ajalle Tehtävä sopimus on voimassa ko. määräajan. Opetustoiminnan järjestäjällä on käytettävissä Ulpukan lastenallas sekä sovittaessa muitakin tiloja ja oikeus käyttää Uintikeskus Ulpukan vauvauinti- ja uimaopetusvälineitä. Opetuksen tulee olla suomenkielistä. Korvaus toiminnan järjestämisestä maksetaan toteutuneiden opetustuntien mukaisesti. Ulpukan huolto- ym. seisokeiden aikana toimintaa ei järjestetä. Opetustoiminnan järjestäjä vastaa: yleisten hygieniasäädösten noudattamisesta tarvittavista sijaisjärjestelyistä Ulpukan huolto- ym.seisokkeiden sekä uimahallissa järjestettävien kilpailuiden ym. johdosta peruuntuneiden uimakouluvuorojen tiedottamisesta osallistujille tarvittavien vakuutusten voimassaolosta koko uimakoulun ajan: o tapaturmavakuutus sekä osallistujille että uimaopettajalle o vastuuvakuutus uimaopettajalle Toimeksianto sisältää yhden lukuvuoden option ajalle Uintikeskus Ulpukka huolehtii uimakoulujen ilmoittautumisten vastaanottamisesta, tekee tarvittavat tilavaraukset sekä osallistuu toimintojen markkinointiin Raisio Tiedottaa- lehden ilmoituksilla. Kassahenkilökunta on paikalla toimintojen ajankohtana ja huolehtii osallistujamaksujen vastaanottamisesta. Uimakoulujen kohderyhmänä ovat 5-7- vuotiaat lapset. Uimakoulun tavoitteena on uimataidon kehittyminen alkeisuinnista jatkoryhmätasoiseksi. Tavoiteltava ryhmäkoko on 10 henkilöä. Ryhmä voidaan minimissään toteuttaa 6 lapsen ryhmänä. Uimakouluun tulee voida osallistua myös erityisryhmiin kuuluvat lapset avustajineen. puh. (02) Postiosoite: faksi (02) PL RAISIO - 1 -

2 - 2 - Raision Uintikeskus Ulpukassa uimakoulut toteutuvat maanantaista perjantaihin kello 16.30, ja Uimakoulujakso kestää pääsääntöisesti kaksi viikkoa maanantaista - perjantaihin. Vuoden aikana tulee olemaan noin kymmenen kahden viikon uimakoulujaksoa. Käytännön opetustoiminnassa työskentelevillä tulee olla hyväksytysti suoritettu Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliiton järjestämä Uimaopettajakurssi tai Allasmestarikoulutus sekä (Ennen Uimaopettajan jatkokurssin tai A/B- uimaopettajakurssin hyväksytysti suorittanut henkilö on edelleen pätevä toimimaan vastaavana/ toimintaa suunnittelevana uimaopettajana. Ennen Uimaopettajan peruskurssin tai C- uimaopettajakurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi toimia apuopettajana. Tai Folkhälsanin Simlärarutbildning kurssi. Todistus kelpoisuudesta esitettävä tarjouksen liitteenä. Mahdolliset suosittelijat pyydetään tarjouksessa mainittavaksi. Hankintamenettely ja valintaperuste Toimittajan kelpoisuus Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Valinta suoritetaan niiden tarjouksentekijöiden kesken, joiden tarjous täyttää kaikki edellä asetut ehdot toimitusvarmuudesta, kelpoisuudesta, laadusta ja muista seikoista sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on edellytetty. Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua hankintaa ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjouspyyntö on julkaistu Raision kaupungin internet-sivuilla > päätöksenteko ja hallinto > hankinnat. Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tulee toimittaa ennen sopimuksen laatimista seuraavat asiakirjat 1. todistus siitä, että yritys on kotipaikkamaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Kaupparekisteriote) 2. selvitys siitä, että toimittaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 3. viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että yritys on maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset veronsa (Suomessa todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus) - 2 -

3 Sopimus ja hinnoittelu viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että yritys on maksanut kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy selvitykseen verojen maksamisesta). 5. todistus siitä, että yritys on maksanut kaikki lakisääteiset eläkemaksut 6. selvitys siitä, että toimittaja soveltaa työehtosopimusta ja keskeisiä työehtoja 7. todistus vastuuvakuutuksesta. Toimittajalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä toimeksiantajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot 8. rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä. Alihankintamenettelyä ei hyväksytä. Ulkomaisen toimittajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjous tulee jättää tarjouslomakkeella, liite 1. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta toimeksiantajan ja toimittajan välille. Sopimus toimeksiantajan ja valitun toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. Sopimus liitteineen 2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 3. JYSE 2009 Palvelut 4. Tarjous liitteineen Tarjouksen hinta on esitettävä tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Hinta tulee esittää ilman arvonlisäveroa. Maksuehdot, laskutus ja viivästyskorko - 3 -

4 Tarjousohjeet Maksuehto on 21 päivää netto laskun päiväyksestä. Myöskään erillisiä laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Tarjouksen käsittelyvaiheet a) Myöhästyneiden tarjousten toteaminen ja hylkääminen b) Toimittajia ja tarjouksia koskevien ehdottomien vaatimusten täyttymisen tarkistaminen c) Tarjousten vertailu d) Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen e) Hankintasopimuksen yksityiskohtien täsmentäminen valitun palvelun toimittajan kanssa f) Hankintasopimuksen tekeminen hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi Tarjouksen hylkäämisperusteet Toimeksiantajalla on oikeus hylätä ne toimittajat, jotka eivät täytä julkisista hankinnoista annetun lain sisältämiä ehdottomia valintakriteereitä. Tarjous hylätään, mikäli tarjouspyynnössä esitetyt ehdottomat vaatimukset eivät täyty tai se on muutoin tarjouspyynnön vastainen. Myöhästyneenä saapunut tarjous hylätään ja se palautetaan avaamattomana toimittajalle. Toimittaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, mikäli hankintalain (348/2007) 53 :n ja 54 :n perusteet täyttyvät. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksenteon jälkeen. Toimittajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista. Tarjousasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Mikäli näiden tietojen sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, ne tulee esittää erillisellä liitteellä. Liitteeseen tulee merkitä, että toimittaja katsoo tietojen kuuluvan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Hankintayksikkö päättää hankinnan yhteydessä mahdollisesta salassapidosta. Hintaa ei pidetä liike- ja ammattisalaisuutena. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousasiakirjojen toimittamisohjeet - 4 -

5 Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen Raision kaupunki, sivistyskeskus, Nallinkatu 2, PL 100, RAISIO. Kuoren päälle merkintä uimakoulu tarjous. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida. Tarjouksen tulee olla voimassa neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä vastaanottopäivästä. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset ja yhteydenpito Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen klo mennessä. Yhteenveto hankintaa koskevista kysymyksistä julkaistaan klo mennessä tarjouspyynnön yhteydessä osoitteessa > päätöksenteko ja hallinto > hankinnat. Kaikki tarjouksen jättävät ovat velvollisia huomioimaan mahdolliset lisätiedot tarjouksessaan. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat toimeksiantajaa sitovia. Tarjouskilpailuasiakirjat ja tarjouskilpailusta ilmoittaminen Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Raision kaupungin internet-sivuilla osoitteessa > Päätöksenteko ja hallinto > Hankinnat Raisiossa Raision kaupunki Esa Ilanti talouspäällikkö LIITE Tarjouslomake - 5 -

6 - 6 - Tarjouslomake Tarjouspyynnön LIITE Tarjous tulee tehdä tälle lomakkeelle. Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Hinta on ilmoitettava verottomana. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Tarjoaja Osoite Puhelin Sähköposti Y-tunnus Yhteyshenkilö Tarjouksen ehdottomat vaatimukset Todistus opetuskelpoisuudesta liitteenä Opettajilla/ohjaajalla on vähintään hyvä suomen kielen suullinen taito Kyllä / Ei Toimittajat sitoutuvat tarkistamaan opetuskelpoisuuden jokaiselta toiminnassa mukana olevalta opettajalta sekä noudattamaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Toimittaja vastaa siitä, että rikosrekisteriotteet tarkastetaan alaikäisten opetusta ohjaavien osalta ja, että niissä ei ole merkintöjä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Uimakoulutoiminnan hinta tulee ilmoittaa euroa/ opetustunti, tarjouksen hinta /alv. 0%. Päiväys paikka ja aika allekirjoitus ja nimen selvennys - 6 -

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot