Muonion kunta Esityslista 14/ Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Esityslista 14/2015 4 Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 Muonion kunta Esityslista 14/ Asia 3 Terveyskeskuskiinteistön kunnostaminen , 258 Useissa kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu terveyskeskuskiinteistön sisäilman laadusta ja myös Palvelukeskus Marjapaikan kunnostustarpeista. Tekniseltä osastolta saadun tiedon mukaan terveyskeskuksen ilmanpuhdistusjärjestelmän kunnostamisen kustannusarvio on euroa ja Palvelukeskus Marjapaikan euroa. Palvelukeskus Marjapaikan palo- ja henkilöstöturvallisuutta on valvottu vuosittain palotarkastusten yhteydessä. Turvallisuustoimet ovat viime vuosien aikana parantuneet mm. henkilöstön koulutuksen, kohteen riskikartoituksen ja turvallisuusasenteiden parantumisen myötä. Palvelukeskuksen poistumisturvallisuusselvityksessä on ilmennyt, että kohteen poistumisturvallisuustaso ei ole automaattisen sammutuslaitteiston puuttumisen takia riittävä. Turvallisuudesta on neuvoteltu , ja sosiaalijohtaja esittää kirjeellään (dnro 150/18.9.) määrärahan varaamista palvelukeskuksen sammutusjärjestelmän suunniteluun ja varautumista järjestelmän toteuttamiseen vuonna Pelastusviranomaiselle tulee antaa mennessä turvallisuuden parantamisesta selvitys siitä, millä menetelmillä ja millä aikataululla poistumisturvallisuustasoa nostetaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tarkastuskertomuksessaan edellyttänyt, että työantaja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Tarkastuskertomuksesta on toimitettu kopio kunnalle, ja johtava lääkäri on kirjeellään pyytänyt toimittamaan kiinteistön kunnostusjärjestyksen ja -aikataulun mennessä. Tekninen lautakunta valitsi ilmanpuhdistimien toimittajan terveyskeskuskiinteistöä varten. Muutettu ehdotus merkitsee tilanteen tiedoksi. edellyttää, että tekninen osasto huolehtii mahdollisimman pian terveyskeskuskiinteistön ja Palvelukeskus Marjapaikan ilmanpuhdistusjärjestelmien kunnostamisesta. Matti Myllykangas saapui paikalle terveyskeskushenkilöstön mielenilmauksen aikana.

2 Muonion kunta Esityslista 14/ Mielenilmauksen yhteydessä kunnalle puhtaiden työtilojen puolesta jätetystä vaatimuksesta jaettiin kopio kokouksessa. Kirjeessä viitataan viime vuosina tehtyihin työsuojelutarkastuksiin ja vaaditaan kuntaa ja terveydenhuollon kuntayhtymää järjestämään terveydenhuollon henkilöstölle terveet ja turvalliset työskentelytilat. Vaatimuksen mukaan terveyskeskuksen toiminnalle tulee välittömästi etsiä uudet tilat. Sosiaaliosaston päällikkö sosiaalijohtaja Päivi Salminen, teknisen osaston päällikkö teknisen johtajan sijainen Jaakko Muotka ja terveydenhuollon kuntayhtymän osastonhoitaja Saara Vuollo olivat läsnä kokouksessa. Osastonhoitaja selosti terveyskeskuskiinteistön ja sosiaalijohtaja Palvelukeskus Marjapaikan tilannetta ja tekninen johtaja kummankin kiinteistön korjaustarpeita ja suunnitelmia. Yhdeksi tärkeimmistä ensivaiheen kunnostustoimista nähtiin vesikaton uusiminen. Osastonhoitaja selosti terveyskeskuskiinteistön sisäilman laatuun ja peruskorjaukseen liittyviä näkökulmia ja väistötilojen tarvetta. Hän totesi mm., että myös potilaat ja muut asiakkaat kärsivät huonosta ilmanlaadusta ja henkilöstö toivoo peruskorjauksen II vaiheen pikaista käynnistämistä. Terveyskeskuksessa tehdään selvitystä sisäilman laadun aiheuttamista vaaroista, ja kuluvan vuoden loppuun mennessä aluehallintovirastolle tulee antaa selvitys toimenpiteistä. Keskustelussa todettiin mm., että terveyskeskuskiinteistön poliklinikka- ja laboratoriotilat on syytä huolehtia kuntoon ja jo ilmakanavien puhdistus ja suodattimien vaihto voi parantaa huoneilmaa. Eräissä puheenvuoroissa nähtiin parhaaksi suunnitelmien mukainen eteneminen ja todettiin, että uusien ilmastointijärjestelmien säätäminen ja hoito edellyttävät säätölaiteteknistä asiantuntemusta. Osastonhoitaja, sosiaalijohtaja ja tekninen johtaja poistuivat kokouksesta yleiskeskustelun jälkeen. Valtuuston puheenjohtaja Kosti Hietala ja taloussihteerin sijainen Virpi Kotakorva saapuivat kokoukseen ennen päätösvaihetta. Hallitus merkitsi terveyskeskushenkilöstön vaatimuksen tässä vaiheessa tiedoksi ja hyväksyi n muutetun ehdotuksen. Palvelukeskuksen peruskorjaus tulee käsittelyyn taloussuunnitelman yhteydessä. Kunnanvaltuusto , 9 (muut asiat, kunnan kiinteistöt) Kokouksen alkuvaiheen nimenhuudon jälkeen Teemu Taulavuori luovutti kunnalle kuntalaisaloitteen, jossa esitetään terveyskeskuksen korjaamisen keskeyttämistä ja uuden rakentamista. Aloitteessa viitataan rakenteellisiin vaurioihin ja todetaan, että vain kokonaan uusi kiinteistö ratkaisee ongelmat ja vapauttaa henkilöstön ja potilaat sisäilmaongelmasta.

3 Muonion kunta Esityslista 14/ Kunnanvaltuusto , 24 (muut asiat) Kokouksessa jaettiin kopio tarkastuslautakunnan päätöksestä esittää valtuustolle eräitä terveyskeskuskiinteistöön liittyviä toimenpiteitä, ja lautakunnan puheenjohtajana toimiva Anne-Mari Keimiöniemi selosti esitystä. Lautakunta esittää valtuustolle, että koko terveyskeskuskiinteistöön teetetään kosteus- ja homekartoitus, työ- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi järjestetään mahdollisimman pikaisesti väistötilat ja Enontekiön kunnan kanssa neuvotellaan kiinnostuksesta ja valmiudesta rakentamiseen osallistumiseen. Teknistä lautakuntaa on pyydetty laskemaan karkea hintaarvio nykyisen kaltaisen uuden kiinteistön kustannuksista. Lautakunnan päätöksessä viitataan myös ajantasaisen ja asianmukaisen tiedon antamisen tärkeyteen ja suositetaan, että tutkimustulokset esitellään avoimesti ja selkeästi sekä henkilökunnalle ja valtuutetuille. Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka kertoi terveyskeskuskiinteistön kunnostustöistä. Peruskorjauksen I vaihe toteutettiin vuosina 2010 ja 2011 ja seuraavina vuosina tehtiin pieniä korjaus- ja mittaustöitä. Viime vuonna on huolehdittu mm. salaojapumppaamon ja viemäriputkiston sekä ilmanvaihtolaitteiden kunnostustöistä, hulevesien johtamisesta hulevesiviemäriin, vanhojen mattojen ja tasoitteiden poistamisesta ja uuden ns. ilmamaton laittamisesta. Parhaillaan puhdistetaan ilmanvaihtokanavia. Teknisen johtajan arvion mukaan mittaustuloksia saadaan kuukauden kuluessa. Valtuutettu Markku Vuollo viittasi valtatien puolelle kasattavien lumien sulamisvesien valumisen estämiseen ja lumikasojen siirtämismahdollisuuteen. Terveyskeskuskiinteistön sisäilmatutkimus on valmistunut. Tutkimuksen tiivistelmästä on jaettu kopio hallituksen kokouksessa ja muille valtuutetuille se toimitetaan esityslistan ohessa. Kokouksen alkuvaiheen järjestäytymispykälien jälkeen Arkkitehtisuunnittelu Hiilivirta Oy:n toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija Taavi Hiilivirta ja Pohjois- Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy:n edustaja Jani Norvapalo selostivat mm. terveyskeskuskiinteistön rakennusaikaisia vaatimuksia, rakennuksen kuntoa, sisäilmatutkimusta ja erilaisia vaihtoehtoja maapohjan kuivattamiseen ja itse rakennuksen kunnostamiseen. Keskustelussa esitettiin arvioita kustannuksista ja myös uuden terveyskeskuksen rakentaminen oli esillä. Työterveyslääkäri Anne-Mari Ranne totesi, että henkilöstön terveys tulee ottaa huomioon ja tarvittaessa järjestää väistötiloja. Esittelyn ja keskustelun jälkeen valtuusto merkitsi tilanteen tiedoksi, ja kokous keskeytettiin noin puoleksi tunniksi.

4 Muonion kunta Esityslista 14/ , 114 Muissa asioissa keskusteltiin mm. ilmanvaihtolaitteiden nuohousurakan kilpailuttamisesta ja maaperätutkimusten tekemisestä. Vedentulon selvittämiseksi Juha-Pekka Kangosjärvi peräsi maaperätutkimuksen tekemistä laajemmalta alueelta ja Manu Friman esitti tutkimuksen laajentamista valtatiehen saakka. Terveyskeskuskiinteistössä järjestetyissä työsuojelun seurantatarkastuksissa käsiteltiin rakennuksen sisäilman aiheuttamaa terveyshaittaa. Keittiötilojen tarkastuksessa esillä olivat myös henkilöstötilat, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, lämpöolosuhteet, melu, kulkutiet ja lattiat sekä työpaikan rakenteet ja materiaalit. Terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksen suunnittelutoimikunta kokoontui ja perehtyi tilanteeseen. Tilojen arkkitehtisuunnitelma on valmistunut, ja tavoitteena on, että väistötilojen suunnitelmat saadaan valmiiksi toukokuussa ja tiloihin päästään heinäkuun alussa. Maaperätutkimuksia tarvitaan mm. sulamis- ja hulevesien ohjaamiseksi muualle. Rakennuksesta korjataan ensimmäisenä hammashoitolan aulan seinärakenteet ja sen jälkeen teetetään alapohjan kuivatus- ja korjaussuunnitelmat. Toimikunta totesi, että terveydenhuollon kuntayhtymän tulee työnantajana selvittää toimintojen mahdolliset siirrot ensisijaisesti olemassa oleviin tiloihin. Myös ulkopuolisten väistötilojen tarvetta ja käyttötarkoitusta on syytä selvittää, ja kuntayhtymä vastaa väistötilojen kustannuksista. Toimikunta esittää oikaisujen tekemistä terveyskeskustilojen työsuojelutarkastuskertomukseen. Toimikunnan pöytäkirjaluonnoksesta jaetaan kopio kokouksessa. Menettelysäännökset sisältyvät lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta. Lain 45. :n mukaan mm. työnantajalla on oikeus tehdä tarkastuksesta aluehallintovirastolle kirjallinen muistutus kahden kuukauden kuluessa tarkastuksesta. ottaa asian tässä kokouksessa käsiteltäväkseen ja merkitsee tilanteen ja suunnittelutoimikunnan päätökset tiedoksi. Hallitus viittaa puutteelliseen tarkastuskertomukseen ja toteaa, että siitä on syytä valmistella muistutus. Terveydenhuollon kuntayhtymän johtava lääkäri Anne-Mari Ranne oli kutsuttu kokoukseen. Hän kertoi havainnoistaan ja toi esille huolensa mm. henkilöstölle sisäilmasta aiheutuvista terveyshaitoista. Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka selosti tutkimuksia ja kiinteistön kunnostamissuunnitelmia. Ranne ja Muotka poistuivat ennen päätöksen tekemistä.

5 Muonion kunta Esityslista 14/ , 155 Hallitus hyväksyi n ehdotuksen. Teemu Taulavuoren ja 365 muun henkilön allekirjoittamassa aloitteessa (dnro 17/25.1.) Muonion kuntaan uusi kiinteistö terveyskeskukselle vanhan korjaamisesta luovutaan todetaan, että nykyinen terveyskeskus on yli 30-vuotisen olemassaolonsa aikana kärsinyt jatkuvista kosteusvaurioista yläpohjassa, pohjalaatassa ja seinärakenteissa. Kiinteistön korjausyritykset eivät poista rakenteellisia vaurioita, jotka ylläpitävät terveydelle haitallisten kosteusvauriomikrobien kasvua. Korjausrakentaminen tulee maksamaan miljoonia, ja kosteusvaurioiden saastuttama rakennus pilaa siellä olevien ihmisten terveyttä korjaamisesta huolimatta. Terveyskeskuskiinteistö on kunnan omistuksessa, ja kunnanvaltuusto on vuosien taloussuunnitelmassa osoittanut kuluvalle vuodelle euron suuruisen määrärahan sisäilman korjaustöihin ja suunnittelun jatkamiseen. Suunnitelmavuosille on merkittynä yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmassa todetaan, että peruskorjauksen II vaiheen on määrä käynnistyä vuoden 2016 aikana. Kunta on toteuttanut aiempina vuosina Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastuksissa edellytettyjä toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi. Toistuvien vesivuotojen takia kunta on uusinut terveyskeskuksen katon ja tehostanut kiinteistönhoitoa. Vuodeosasto peruskorjattiin kokonaisuudessaan vuosina Ilmastointikanavat kunnostettiin vuosina ja siinä yhteydessä kanavista ja äänenvaimentimista poistettiin mineraalivilla, minkä jälkeen ilmastointi on tasapainotettu ja säädetty. Salaojakaivon pumppaamo on korjattu ja purkuputki liitetty tontin ulkopuolella hulevesiviemäriin. Taloustoimistosiipi on korjattu, vanhojen mattojen tilalle asennettu ilmastoivat lattiamatot ja vioittuneet rakenteet korvattu uusilla. Eri puolilla rakennusta on tehty pieniä sisärakenteiden korjauksia. Mineraalivillaa sisältäviä akustiikkalevyjä on korvattu pinnoitetuilla levyillä (mm. ensiavun eteinen, vastaanoton toimistohuone). Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy otti ilmanäytteitä Andersenkeräimellä eri puolilta rakennuksen saneeraamatonta osaa (11 näytettä). Tulosten perusteella kohteessa ei näytteenottohetkellä ollut normaalista poikkeavia mikrobipitoisuuksia. Tutkimuksessa on todettu, että maaperän kosteustila tulisi selvittää (maaperän vapaa vesipinta rakennuksen sisä- ja ulkopuolella). Samassa yhteydessä tulisi tehdä ulkopuolisen maaperän tutkiminen kairaamalla ja pintavaaitus. Myös alustäyttömateriaalin kapilaarinen vedennostokyky on hyvä määrittää. Mittauksilla päivitetään ja tarkennetaan olemassa olevia korjaussuunnitelmia.

6 Muonion kunta Esityslista 14/ Terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksen suunnittelutoimikunta kokoontui ja perehtyi tilanteeseen. Tilojen arkkitehtisuunnitelma oli valmistunut, ja tavoitteena oli, että väistötilojen suunnitelmat saadaan valmiiksi toukokuussa ja tiloihin päästään heinäkuun alussa. Toimikunta totesi Pohjois- Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy:n esittämät lisätutkimukset avopuolen lattian alta, maaperän rakenteista ja kosteuksista tarpeellisiksi. Maaperätutkimuksia tarvitaan mm. sulamis- ja hulevesien ohjaamiseksi muualle. Rakennuksesta korjataan ensimmäisenä hammashoitolan aulan seinärakenteet ja sen jälkeen teetetään alapohjan kuivatus- ja korjaussuunnitelmat. Toimikunta totesi, että terveydenhuollon kuntayhtymän tulee työnantajana selvittää toimintojen mahdolliset siirrot ensisijaisesti olemassa oleviin tiloihin. Myös ulkopuolisten väistötilojen tarvetta ja käyttötarkoitusta on syytä selvittää, ja kuntayhtymä vastaa väistötilojen kustannuksista. hyväksyi 2.6. toimikunnan esittämät toimenpiteet ja totesi, että maaperätutkimuksen tekeminen on niistä kiireellisin. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue viittaa tarkastuskertomukseen ja ilmoittaa kuulemiskirjeellä (dnro 108/ 25.5.) varaavansa työnantajalle, työpaikan työsuojeluvaltuutetulle ja vuokranantajalle tilaisuuden selvityksen antamiseen ennen velvoittavan päätöksen tekemistä ja uhkasakon asettamista. Kuulemiskirje sisältää kaksi velvoitetta. Välittömissä toimenpiteissä toteuttamisen määräaika on ja korjaustoimenpiteissä Vastaus tulee toimittaa viimeistään Terveydenhuollon kuntayhtymän johtava lääkäri on kirjeellään pyytänyt, että kunnanhallitus ottaa terveyskeskuksen väistötilat esille seuraavassa kokouksessa. Kunnalle on toimitettu tarjous Sairaala, Sairaala II ja Sairaala III kiinteistöistä mahdollisen uuden terveyskeskuksen paikaksi. Alueen pinta-ala on yhteensä noin m 2. Enontekiön kunnan edustajien kanssa on neuvoteltu terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Viraston päällikön kannan mukaan kokonaissuunnittelussa päätöksentekoon vaikuttavat tulevaisuuden tilatarpeet, joissa tulee ottaa huomioon myös sote-uudistuksen vaikutukset. Kunnan haasteellinen taloustilanne vaikuttaa kunnan kaikkiin investointipäätöksiin. Aloiteoikeudesta säädetään kuntalain 28 :ssä. Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Tämän lisäksi valtuuston tietoon tulee saattaa vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

7 Muonion kunta Esityslista 14/ esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tehtävät kosteusmittaukset ja ulkoseinä- ja lattianrajatutkimukset tiedoksi. Lisätutkimusten pohjalta kunta päivittää terveyskeskuksen korjaussuunnitelman ja korjaustöiden kustannusarvion kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien korjaussuunnitteluun erikoistuneilla osaajilla. Myös mahdollisen uuden terveyskeskuksen rakentamisesta teetetään kustannusarvio. Valtuusto vastaa kuntalaisaloitteeseen näiden selvitysten valmistuttua syyskuussa Hallitus hyväksyi n ehdotuksen. Kunnanvaltuusto , 34 Kunnanjohtaja totesi, että valtuustolle on esitelty kokouksessa terveyskeskuksen kiinteistöön liittyvät mittaustulokset ja viimeisimpänä hallitus on tehnyt päätöksen toimenpiteistä kuluvan kesän ajalle. Tekninen johtaja käytti puheenvuoron, jossa hän kertoi maaperätutkimusten käynnistyvän ja uuden rakennusmestarin aloittavan työnsä lähipäivinä. Keskustelun kuluessa todettiin maaperän kuivatuksen käynnistävän toimenpiteet asian eteenpäin viemiseksi. Vaikka valtuusto päätyisi uuden terveyskeskuksen rakentamiseen, sen valmistuminen vie aikaa ja terveyskeskuksen palveluja tulee sinä aikana tarjota joissakin tiloissa. Tämän vuoksi nykyisen kiinteistön tiloja tulee korjata ainakin niin, että henkilöstön ja potilaiden on turvallista olla tiloissa. Toisaalta tuotiin esille myös huoli kiinteistön kunnon ja maineen vaikutuksesta muun muassa kuntayhtymän rekrytointeihin. Uusi sote-järjestelmä asettaa mahdollisesti reunaehtoja tuleville tiloille, koska palveluntuottaja tullee vuokraamaan terveydenhuollon käytössä olevia tiloja tarpeen mukaan. Puheenvuoroissa tuli esille myös toive työrauhasta. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen , 172 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kaksi työsuojelutarkastuksiin liittyvää kuulemiskirjettä (dnro 107 ja 108/25.5.). Keskuskeittiötiloihin liittyvässä kuulemiskirjeessä (dnro 107) kunnalle työnantajana ja työpaikan työsuojeluvaltuutetulle varataan tilaisuus selvityksen antamiseen keskuskeittiön melusta ennen velvoittavan päätöksen antamista ja uhkasakon asettamista. Keskuskeittiön työntekijöiden päivittäinen

8 Muonion kunta Esityslista 14/ melualtistus ylittää tason 8 db, jolloin työnantajan tulee hankkia työntekijöiden saataville työhön sopivat henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Keskuskeittiön emäntä Maija-Liisa Sysimetsä on hankkinut kuulosuojaimet, ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lakimies toteaa lähettämässään sähköpostissa, että toimenpide on tässä vaiheessa riittävä ratkaisu terveydelle aiheutuvan vaaran torjunnassa ja hallinnollinen pakkokeinomenettely päätetään. Hän huomauttaa, että keskuskeittiötä uusittaessa on otettava huomioon laitteista aiheutuva melu ja valittava työntekijöiden terveyttä ylläpitäviä vaihtoehtoja. Kunnan on yhdessä työterveyshuollon kanssa etsittävä kuuloa suojaava ratkaisu työntekijälle, joka ei voi käyttää kuulosuojaimia. Toisessa kuulemiskirjeessä (dnro 108) terveydenhuollon kuntayhtymälle työnantajana, työpaikan työsuojeluvaltuutetulle ja vuokranantajalle varataan tilaisuus selvityksen antamiseen terveyskeskuskiinteistön sisäilmaterveysvaarasta ennen velvoittavan päätöksen antamista ja uhkasakon asettamista. Työnantajan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin, jotta huonolle sisäilmalle altistumista voidaan vähentää esimerkiksi väistötilojen hankkimisella. Työnantajan tulee lisäksi korjata rakenne- ja kosteusvauriot tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotta altistumista huonolle sisäilmalle voidaan vähentää tai pienentää mahdollisimman vähäiseksi. Työsuojeluviranomainen on antanut työnantajalle viranomaisohjeistusta sisäilman aiheuttaman terveysvaaran poistamiseksi vuodesta 2006 alkaen. Valmistellusta vastauksesta jaetaan kopio kokouksessa. selostaa vastauksessaan aikaisempia toimenpiteitä ja valmistuneita suunnitelmia sekä jo toteutettuja väistötiloja ja maaperätutkimuksia. Terveyskeskustiloissa sijainneen hoivaosaston asukkaat ja henkilöstö on helmikuussa siirretty Palvelukeskus Marjapaikan tiloihin Ojusniityn yksikön valmistumiseen saakka. Laboratorio on siirretty kesäkuussa väistötiloihin, ja hammashoitola siirtyy muihin tiloihin heinäkuussa aloitettavan remontin ajaksi. Muita tarvittavia väistötiloja kartoitetaan yhdessä kuntayhtymän kanssa. Aloitetuilla maaperätutkimuksilla selvitetään pohjaveden pinta ja tutkitaan maaperän koostumus. Saatavien tulosten perusteella tehdään vedenpoistosuunnitelma maaperän kuivattamiseksi. Hallitus ilmoittaa valtuuston 8.6. päättäneen terveyskeskuksen korjaussuunnitelmien ja kustannusarvioiden tarkistamisesta. Syyskuussa kokoontuvalle valtuustolle esitetään vaihtoehdot kiinteistön korjaamisesta tai uuden rakentamisesta. Kunta on palkannut määräaikaisen rakennusmestarin, jonka työpanos keskitetään terveyskeskuskiinteistöön. Kunta ja kuntayhtymä järjestävät säännöllisesti henkilöstölle tiedotustilaisuuksia.

9 Muonion kunta Esityslista 14/ Hallitus hyväksyi n ehdotuksen ja päätti, että vastaukseen lisätään tieto vedenpoistosuunnitelman valmistumisesta , 205 Terveyskeskuskiinteistön suunnittelutoimikunta kokoontui ja Toimikunta totesi muun muassa korjaussuunnitelman ja toimenpiteiden toteutumisen, lisätutkimuksen tilaamisen ja korjausten toteutusjärjestyksen. Toimikunta keskusteli myös kustannusarvioiden teettämisen tilanteesta korjatun ja uuden terveyskeskuksen vertailemiseksi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta on saapunut tiedoksi päätös (dnro 108/25.5.) velvoitteen ja uhkasakon asettamisesta Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymälle. Uhkasakot on asetettu työnantajalle korjaamaan tai poistamaan terveyskeskuksessa määräajassa ja sakon uhalla säännösten vastaisen olotilan. Tuija Muotka on toimittanut aloitteen (dnro 17/25.1.) yleisen informaatiotilaisuuden järjestämisestä. Muotka esittää tilaisuuteen kutsuttavan asiantuntijoita, luottamusmiehiä ja viranomaisia kertomaan tilanteesta ja vastaamaan sekä etukäteen toimitettaviin että tilaisuudessa esitettäviin kysymyksiin. merkitsee terveyskeskuksen tilanteen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen ja Muotkan aloitteen tiedoksi. Kunnanjohtaja totesi, että valtuusto kokoontuu päättämään terveyskeskuskiinteistöä koskevista jatkotoimenpiteistä. Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto ja rakennusmestari Juha Vainio kertoivat terveyskeskuskiinteistöä koskevien korjaussuunnitelmien ja töiden tilasta ja aikatauluista seuraavasti: kustannusarvio kiinteistön korjaamiseksi tai uuden rakentamiseksi toimitettaneen 9.9., hammashoitolan seinän korjaus on valmistumassa, pohjavesitutkimus ja tontin kuivatussuunniltema ovat valmistuneet, salaojat ja kattokaivot on kuvattu, niskaojan kaivaminen ja pihan leikkaaminen on suunnitteilla. Tekninen johtaja totesi, että kiinteistön ongelmana ovat tasakattoisuus ja pihan pintakallistukset sekä rakennuksen ilmastointi.

10 Muonion kunta Esityslista 14/ , asia 3 Terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksen suunnittelutoimikunnan kokouksessa 9.9. (dnro 215/ ) esiteltiin kiinteistön korjaustapaselostus ja kustannusvaihtoehdot jatkotoimille nykyinen kiinteistö peruskorjataan laaditun korjaussuunnitelman mukaan 3,8 milj. euroa uudishinta korjauksen alaisille tiloille 5,8 milj. euroa uusi terveyskeskus 7,7 milj. euroa. Suunnittelutoimikunta esittää, että edetään korjaustapaselostuksen mukaan ja sen toimenpiteiden riittävyys hyväksytetään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla. Tekninen lautakunta esitti kokouksessa kunnanhallitukselle, että selvitetään uuden terveyskeskuksen rakentamista kuntayhtymän voimin. esittää kunnanvaltuustolle, että Muonioon rakennetaan uusi terveyskeskus kuntayhtymän voimin. Mikäli yhteistä linjaa Enontekiön kanssa ei saavuteta, edetään korjaustapaselostuksen mukaan. Korjaustapaselostuksessa olevien toimenpiteiden riittävyydestä pyydetään lausunto Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselta. (Korjaustapaselostus ja kustannusvaihtoehtojen laatijat pyritään saamaan kokoukseen etäyhteydellä, suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja esittelee tilannetta kokouksessa.) (Asiasta neuvotellaan Enontekiön kunnan kanssa ennen kunnanvaltuuston kokousta.)

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista 1.12.2014 n kokous Aika to klo 17.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaalilautakunta 29.1.2015. 3 Tehostetun asumispalveluyksikön vuokrien määritys

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaalilautakunta 29.1.2015. 3 Tehostetun asumispalveluyksikön vuokrien määritys MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaalilautakunnan kokous to klo 17:00 19.20 pykälät otsikko 1 Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 2 Toimeentulotukiohjeen päivitys 3 Tehostetun asumispalveluyksikön

Lisätiedot

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283.

9.5.2014. Viite Työsuojelutarkastus 18.2.2013 nro 13/2220, 24.5 2013 nro 13/2248, 25.11.2013 nro 13/2283. Aluehallintovirasto 11 Kokkolan kaupunki PL 43 67101 Kokkola Kuuleminen Dnro LSSAVI/328/05.13.01.02/2014 9.5.2014 T ', 66 l.an ; J U!' KI Kaupii ri9inhailitus -- 2o itir T 1 (3) Viite Työsuojelutarkastus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2010 1(21) Kokousaika Tiistaina 23.2.2010 klo 14.00 16.00 Kokouspaikka Siikajoen kunnan valtuustosali Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot