Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja"

Transkriptio

1 Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja Yamk-verkoston Laatu-teemaryhmä klo Laureassa Yliopettaja, HT Sirkka Rousu Metropolian sosiaalialan ylempi amk-tutkinnon koulutusohjelma

2 Laatutyö työelämän erilaisissa organisaatioissa Laatutyö osana toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmää eri tasoilla organisaatiota Laatupolitiikka, on myös osa riskien ehkäisyä ja hallintaa Laatulupaukset asiakkaille ja muille kohderyhmille Tavoiteltavat asiat ja niiden laatutason määrittäminen Laatua mittavien keskeisten/strategisten mittareiden määrittäminen Järjestelmällinen laadunseuranta : mitä tietoa tuotetaan, keiltä tieto saadaan / hankitaan, kuinka usein/milloin, tiedon analysointityö, tiedon yhteinen tulkinta/prosessointi, johtopäätökset sekä päätökset korjausliikkeistä ja kehittämistoimista eri tasoilla organisaatiota, myös itse laatujärjestelmän arviointi! raportointi ja viestintä organisaatiossa, sidosryhmille, asiakkaille, kansalaisille

3 LAADUNHALLINTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA >julkaisut>verkkojulkaisut > rap 10/2007 Poimintoja Stakesin ja Kuntaliiton yhteisestä selvityksestä, joka ilmestyi syksyllä Selvityksessä analysoidaan tilannetta vuonna 2004 ja verrataan sitä tilanteeseen Maarit Outinen & Outi Räikkönen, Stakes Tupu Holma, & Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Rousu 2012 soveltaen Holma

4 Laadunhallintaasiakirjat Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Yhteensä n= n= n= % % Kirjallinen visio Tuote-/palvelukuvaukset Kirjallinen laatupolitiikka Yksikkötason laadunhallintasuunnitelmat joillakin osastoilla/ yksiköillä/ klinik Yksikkötason laadunhallintasuunnitelmat kaikilla osastoilla/ yksiköillä/ klinik Toiminta- tai vuosikertomukseen sisältyvä laatuosuus Laatukäsikirja Rousu 2012 soveltaen Holma

5 LAADUNHALLINTAMENETELMIEN JA TYÖKALUJEN JÄRJESTELMÄLLINEN KÄYTTÖ (% vastanneissa organisaatioissa) Kehityskeskustelut Vierailukäynnit 5 12 Asiakastyyt.kyselyt Henkilöstötyyt.kys Yht.työtahojen tyyt.kys. 6 6 BSC-mittarit 2 16 Riskienhallinta - 23 Rousu 2012 soveltaen Holma

6 LAADUNHALLINTAMENETELMIEN JA TYÖKALUJEN JÄRJESTELMÄLLINEN KÄYTTÖ (% vastanneissa organisaatioissa) Kehityskeskustelut Vierailukäynnit 5 12 Asiakastyyt.kyselyt Henkilöstötyyt.kys Yht.työtahojen tyyt.kys. 6 6 BSC-mittarit 2 16 Riskienhallinta - 23 Rousu 2012 soveltaen Holma

7 Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Yht. Käytetyt mallit tai kriteerit n=359 n=215 n=574 (Käytössä jokin malli tai kriteeristö Rousu 2012 soveltaen Holma % % % 69 (n=522) 72 (n=299) 70 (n=821) Euroopan / Suomen laatupalkinto CAF yhteinen laatujärjestelmä 3 0,5 2 ISO standardit Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma SHQS (Efektia Oy) ITE -menetelmä työyksikön itsearviointiin ja laadunhallintaan (Suomen Kuntaliitto) PIENET -laatujärjestelmän malli (Stakes ja Suomen Kuntaliitto) Laboratorioiden akkreditointi Patologian laatutunnus Radiologian kliininen auditointi (Qualisan Oy) Joku muu

8 ORGANISAATIOSSA TEHTYJEN ULKOISTEN ARVIOINTIEN TAVAT (% vastanneista organisaatioista) yht.2004 YVP JVP YLS KL+SK Organisaatioiden välinen arviointi Ostajan tai rahoittajan käynti Ulkopuolisen konsultin tekemä arviointi Riippumattoman elimen tekemä arviointi -terveyspalveluissa 21 - sosiaalipalveluissa 11 Rousu 2012 soveltaen Holma

9 Jatkuvan laadunparantamisen malli Vakiinnuta uusia toimintatapoja, kouluta, ohjaa, kannusta, ylläpidä hyviä käytäntöjä... Ymmärrä nykytilasi: arvioi toimintaasi eri näkökulmista, täsmennä tehtäväsi ja tavoitteesi A act P plan Tarkista välillä tilanne: mitä mieltä asiakkaat? itsearviointi vertaisarviointi, vertailut muihin saadut tulokset ulkoinen arviointi LAATUKEHÄ C check D do soveltaen Soin S.S Tee johtopäätökset, suunnittele, täsmennä ja kuvaa toimintatapasi: näin toimimme, näin jatkamme tai mitä muutosta tarvitaan Toimi kuten olette päättäneet, sopineet ja kuvanneet Holma 2010/soveltaen Rousu

10 LAATUA VOIDAAN MÄÄRITELLÄ MONELLA TAVALLA esim. Laatua on sopivuus käyttötarkoitukseen. quality Amerikkalainen laatuguru Joseph Juran Holma 2010/soveltaen Rousu

11 ESIMERKKEJÄ LAADUN ERI OSA-ALUEISTA luottamuksellisuus, (confidentiality), suorituskyky (performance), yhdenmukaisuus (conformance), luotettavuus (pysyvyys, kestävyys, turvallisuus (reliability), palveluhalukkuus (serviceability), erityispiirteet ja -ominaisuudet (features), esteettisyys (aesthetics), laatuodotukset (image quality). (David A. Garvin) Holma 2010/soveltaen Rousu

12 Ollakseen hyvää / laadukasta pitää hoidolla, kuntoutuksella, asiakaspalvelulla olla kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset kuitenkin suhteutettuna omiin resursseihin ja omaan toimintaympäristöön kenen hyvästä on kyse? Laadun määritelmä Rousu 2012

13 Laatunäkökulmat terveydenhuollossa (Tiina Mäki) Palvelujen yksilöllisyys Itsemääräämisoikeus Asiakastyytyväisyys Osallistumismahdollisuudet (aktiivinen asiakas) Kokonaisvaikutus Asiakaskeskeinen laatunäkemys Kohtelu Tiedonsaanti Valinnan mahdollisuudet Palvelun laatu Hoidon räätälöinti Suunnittelukeskeinen laatunäkemys Virheettömyys Näyttöön perustuva hoito Ammatillinen osaaminen Toiminnan suunnittelu Oikeudenmukaisuus Tasa-arvo Yhteiskunta- ja systeemikeskeinen laatunäkemys Yhteinen hyvä Priorisointi Tuotantokeskeinen laatunäkemys Yhdenmukaisuus Kerralla oikein tekeminen Kriittisyys Sovitusti tekeminen Johtaminen Työyhteisö Holma 2010/soveltaen Rousu 2011 Mäki 2004

14 ydinasiakkaan tarpeet laadunhallinnan vaatimukset työpaikan, lähipiirin, omaisen odotukset rahoittajan /tilaajan vaateet ja taloudelliset ehdot lait ja asetukset, valtakunnalliset suositukset kokemus (hiljainen tieto) onnistuneista ratkaisuista ja hyviin tuloksiin johtavasta työstä Hyvä asiakaspalvelu ottaa huomioon eri tahoilta tulevat odotukset ja tarpeet tutkimuksen vaatimus (esim. näyttöön perustuva toiminta) Rousu 2012 oman talon tavoitteet & strategiat, johdon odotukset yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkemykset ammattialan etiikasta ja tietoperustasta nouseva käsitys ja tieto hyvästä

15 Toiminnan ja palvelujen laadun parantamisen ketju HYVÄ PALVELU Toiminnan laatu: tehdään oikeita asioita, kerralla oikein ja tehokkaasti Yrityksen laatu: sellaiset toimintapuitteet (mm. johtaminen) että henkilökunta voi ja haluaa tehdä työtä sovitun laadun saavuttamiseksi sekä laadun kehittämiseksi Yhteisön laatu: Arvot, asenteet, tapa toimia yhteisössä, toimintakulttuuri Rousu 2012

16 Mitä laadunhallinta tarkoittaa? Tavoitteet, suunta ja tehtävä selvillä On mietitty ja sovittu etukäteen mitä tehdään ja miten sekä mitä vaatimuksia laadulle asetetaan Toimitaan yhdenmukaisesti Tekemisiä arvioidaan ja korjataan toimintaa tarvittaessa Asiat ovat järjestyksessä päässä ja paperilla Homma on hanskassa Laatukäsikirja Rousu 2012 sen kertoo!

17 LAADUNHALLINNAN TOPICIT Asiakaslähtöisyys, asiakassuuntautuneisuus Työn (läpi)näkyväksi tekeminen: asiat päästä paperille, kirjaa mitä teet - tee mitä kirjaat.. Prosessien arviointi ja hallinta (työkäytännöt, palvelulinjat, palvelu- ja hoitoketjut..) Johtajien sitoutuminen Työntekijöiden osallistuminen Järjestelmällinen ote: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, tosiasioihin perustuva johtaminen, dokumentointi, jatkuva monipuolinen arviointi (asiakkaiden palaute, tuloksellisuus, talous...) Rousu 2012

18 Työ tehdään oikein ja sovitusti ei sählätä Henkilökunta voi hyvin Palveluita on riittävästi ja niiden piiriin pääsee oikeaan aikaan Saadaan aikaan halutut tulokset Yritys/ organisaatio on taloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen Asiakkaat ovat tyytyväisiä, palvelut vastaavat tarpeita ja odotuksia Palvelut ovat riskittömiä, tehokkaita ja vaikuttavia Pätevä ja motivoitunut johto Riittävät aineelliset ja henkiset resurssit Toiminnan tavoitteet ja perustehtävä kirkkaana mielissä Rousu 2012 Pätevä, osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävät ja soveltuvat työvälineet

19 EI OLE YHTÄ OIKEAA TAPAA KEHITTÄÄ LAATUA - EDETÄ VOI MONTAA TIETÄ JA POLKUA - TOIMINNAN JA PALVELUJEN LAADUN KEHITTÄ- MINEN ON PALAPELIN RAKENTAMISTA Rousu 2012

20 ITE -työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä Suomen/Euroopan laatupalkintokriteerit ISO standardit Palvelujärjestelmän auditointi ja kehittäminen (King`s Fund) TQM, CQI, Jatkuva laadun parantaminen, BSC PIENET -laatujärjestelmä, LASSO -konsepti, 7 LAATUPOL- KUA, muut koko toimintaa kehittävät työskentelymallit Tutkimus, Teknologioiden arviointi Laatu hallintaan: keinoja, menetelmiä Palvelusitoumus asiakkaille Rousu 2012 Palvelujen kehittäminen esim. tuotteistuksen kautta Vertaisarviointi, Benchmarking, vertailut muihin Yksittäisiin laatuongelmiin puuttuminen Laatuhankkeiden toteuttaminen - prosessien kuvaaminen ja kehittäminen - laatukriteerien laatiminen - asiakaspalautemenetelmien, tulos-ja laatumittareiden kehittäminen

21 ARVIOINTINÄKÖKULMIA OMASSA TYÖSSÄ Riippumaton ulkoinen arviointi (auditointi): riippumattoman akkreditoidun tahon Toimittajaarviointi: ostajan/ tilaajan suorittamana Sisäinen arviointi: organisaation toiminnan ja menettelytapojen sisäistä arviointia Asiakaspalaute palvelujen käyttäjiltä sidosryhmiltä, yhteistyökumppaneilta Itsearviointi: henkilökohtainen, tiimin, työyksikön, organisaation, kunnan Vertaisarviointi: samaa alaa edustavien kesken, kollega-arviointi Soveltaen lähde: Kirkasta, uudista laadunhallintaa Holma ym Holma 2010/soveltaen Rousu 2011

22 BSC tuloskortti toiminnan ohjauksen ja johtamisen välineenä Tasapainotetun mittariston malli eli balanced scorecard (BSC) kokonaisarvioinnin ja -johtamisen väline lähtöisin liikeyritysten strategisen johtamisen oppien uudistumisesta 1990-luvulla: BSC-mallia tuoneet esille erityisesti amerikkalaisprofessorit Robert Kaplan ja David Norton. jatkoa sille kehittämistyölle, jota laatuajattelu ja laatujohtaminen ovat jo edustaneet: prosessien kehittäminen ja asiakasnäkökulma tuodaan selkeästi esille, samoin henkilöstön näkökulma. Taloudellinen näkökulma on vain yksi näkökulma. menneen, nykyisen ja tulevaisuuden näkökulmat kriittiset (ratkaisevat) menestystekijät millainen seurantatieto kertoo miten hyvin ollaan onnistuttu toiminnan kannalta näissä tärkeimmissä kriittisissä menestystekijöissä Rousu 2012

23 Kestävämmän tuloksellisuuden tavoittelu Menneisyys Nykyisyys Tulevaisuus Kasvu Luottamuspääoma Katteet Pysyvät vaikutukset Tulos Tuloslaskelma Tase Henkilöstöpääoma Aineettomien resurssien hallinta Rousu 2012

24 Tasapainotetun mittariston perusmalli (räätälöityy kullekin organisaatiolle sopivaksi) Vaikuttavuusnäkökulma (ml.kustannusvaikuttavuus, riittävyys, kohdentuvuus) Asiakaspalvelun ja sidosryhmäsuhteiden näkökulma VISIO JA STRATEGIA Prosessinäkökulma Henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulma Ismo Lumijärvi Rousu 2012

25 Vision, painopisteiden ja mittareiden keskinäinen linkittyminen yksikön avaintoiminnoissa Visio ja arvot Mikä on tulevaisuuden visiomme ja tahtomme? V I S I O Perusnäkökulmat Mitkä aspektit ovat olennaisia tuloksellisessa toiminnassa? Vaikuttavuus Peittävyys Kohdentuvuus Asiakastyö ja yhteistyö sidosryhmiin Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Henkilökunnan aikaansaannoskyky Menestystekijät ja painopisteet Mitkä ovat ratkaisevat menestystekijät kunkin aspektin sisällä ja ajankohtaiset painopisteet? Avainmittarit Mitkä ovat keskeisimmät ko. suuntautumista kuvaavat mittarit? BSC-MATRIISI Millainen mittaristo kuvaa kokonaisonnistumista? TASAPAINOTETUN T A S ARVIOINNIN KOKONAISKEHIKKO (noin avainmittarin tulosmatriisi painottuen olennaisiin menestystekijöihin) Rousu 2012

26 BSC tuloksellisuuden perusnäkökulmat ASIAKAS- NÄKÖKUL- MASSA PROSESSI- NÄKÖKULMASSA MIKÄ ON TÄRKEÄÄ SAAVUTTAA? VAIKUTTAVUUS- NÄKÖKULMASSA HENKILÖSTÖ- NÄKÖKULMASSA Meidän mielestä tärkeää, asiakkaittemme mielestä tärkeää onko se myös visioiden ja strategioiden näkökulmasta tärkeää? Ydinprosessit, ja niitä tukevat tukiprosessit. Rousu 2012

27 Toimintaedellytyksille: henkilöstön ja tilojen, varustuksen ym. määrä ja laatu, toimintaympäristö Toiminnalle (prosessit): hoidon, ohjauksen, kuntoutuksen, kasvatuksen sisältö, työkäytännöt ja menetelmät, asiakkaan kohtelu ja osallisuus, suunnitelmallisuus Lopputuloksille: asiakkaan kokema hyöty, palvelun vaikutukset, vaikuttavuus Rousu 2012 soveltaen Holma

28 Hyvän tavoitteen tunnusmerkit Hyvä tavoite on konkreettinen ja sisällöltään toiminnan kannalta keskeinen eli on perusteltu ja kohdistuu toiminnan ytimeen. Tavoite on saavutettavaksi tarkoitettu tila, joka ohjaa toimintaa, eli on realistinen. Tavoitteessa onnistuminen tulee olla todettavissa eli käytännössä jotenkin mitattavissa. Usein tavoitteet liittyvät enemmänkin työntekijöiden erilaiseen tekemiseen kuten määrää kuvaavat palvelu- ja työsuoritteet ja vähän, jos ollenkaan siihen, mitä työllä tulisi saada vaikutuksina aikaan. Usein tavoitteet ovat ympäripyöreitä ja niin yleisiä, että niissä onnistumista on vaikea arvioida. Hyvä tavoite on motivaation lähde ja kannustaa. Tavoitteessa kuvautuu myös organisaation arvot. Rousu 2012

29 Laadunvalvonta omiin käsiin ajatuksia omavalvonnasta Omavalvontasuunnitelma palvelujen valvonnan välineenä (Valvira) Vrt. ympäristöterveydenhuolto: elintarvikkeiden ja ruokahuollon omavalvonta Yksityisen sosiaalipalvelun valvontalain 2011 myötä omavalvonta tullut myös sosiaalipalveluihin: Valviran ohjeet omavalvonnasta koskee myös julkisia yksikköjä Omavalvontasuunnitelma osana laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen kokonaisjärjestelmää Holma 2010/soveltaen Rousu

30 Esimerkki: OMAVALVONTA KUNTOUTUSTOIMINNASSA Tunnistetaan riskit ja missä voi mennä pieleen kirjataan, miten riskit ehkäistään ennalta ja miten toimitaan, jos puutteita todetaan (lähtökohtana asiat, joita meillä ei saa tapahtua!) Tiedetään, mitä laatu- ja muita vaatimuksia kohdistuu omaan toimintaan ja on selvitetty, miten omalta osalta niihin pystytään vastaamaan On mietitty, mitä hyvä laatu tarkoittaa omassa työssä konkretisoidaan se (laatulupaus, omat laatukriteerit tai vastaavat) Osataan kertoa (myös paperilla), mitä kuntoutustoiminta sisältää ja millaisia työmenetelmiä sekä arviointikäytäntöjä on käytössä Tehdään pari kertaa vuodessa laatuinventaario : mikä on mennyt hyvin, miten toimintaa on kehitetty ja missä vielä olisi parantamista ( laatukatselmus ) Omavalvonnassa tarvitaan systemaattista itsearviointia, vertailuja muiden kanssa, palautetta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta, sosiaalityöntekijöiltä jne. Laatukäsikirja tai vastaava dokumentti keskeisistä periaatteista ja toimintatavoista, joiden toteutumista seurataan ja valvotaan Holma 2010/soveltaen Rousu 2011

31 Arviointia yamk-koulutuksen laatutyöryhmän aineistoista Arviointikriteerit asiakirja: hyvä kokonaisuus Asiakirjan nimi: Suositus hyvästä ammattikäytännöstä Yamk-koulutusohjelman suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin ja kehittämiseen? Koulutusohjelman tämänkaltainen kokonaisarvioinnin aikajänne: esimerkiksi kolmen (3) vuoden välein? suositus tästä Voisiko suositus sisältää yhteisiä valtakunnallisia laatutason tavoitteita ainakin keskeisistä koulutusohjelman menestystekijöistä? Resursointi ja henkilöstön osaaminen kohta (s.5): jäin kaipaamaan opetushenkilöstöä on opiskelijoiden määrän nähden riittävästi (Akavan tavoite 1 opettaja/10 opiskelijaa), opetuksen tuntiresursointi (t / opintopiste?) Ont-ohjauksen resursointi (ja hyvä käytäntö) Itse- ja vertaisarviointi-työväline: hyvä apuväline, erityisesti kohta 6. päivitys aina uusien OKM:n tavoitemittareiden mukaan Taulukko-osa excel-tiedostoksi nettisivuille (vrt. ITE-menetelmä) Kyselyn vastaaja-analyysi: peittävyys, kato, edustavuus ei käynyt ilmi keitä 30 vastaajaa olivat johtopäätökset > Yamk-laatuverkoston toimintasuunnitelmaksi eteenpäin Mitä olette aikoneet saada aikaiseksi laatutyöryhmässä?

32 Myös Vapaaehtoistyön ja Järjestö- ITE ITE perus Itsearviointi- ) lomake: Arviointiohje + sanasto Arviointikysykysymykset (25) ITEsinkku PäiväkotiITE ITE toimisto ITE tuotepaketti Yhteenveto tuloksista: laatuprofiili CD-romppu: laskentapohja + lomakkeet Tarkistuslista ja sen sovellukset: mm. mitä eri kohdat hyvässä yrityksessä voisivat sisältää, mitä tavoitellaan Rousu 2012 soveltaen Holma Lomake johtopäätöksille ja jatkosuunnitelmille

33 Jatkoideoita Tarve laatia työväline, jolla voisi vuosittain työstää tiiviin itsearvioinnin BSC-kehyksessä: kriittisten menestystekijöiden - 12 kohdan mittaristo? Tai Rakenne/ Prosessit / tulokset kehyksessä - 9 kohdan mittaristo? Tehostaisi itsearviointia, sisäistä arviointia sekä vertaisarviointia Toimet, joilla yksiköiden laatutasoa kuvaavat tiedot olisi saatavilla yhteisillä nettisivuilla: hyödyt: lisäisi asiakkaiden mahdollisuutta vertailla ja toisaalta pakottaisi jokaisen amk:n tuottamaan tiedot sivuille, vrt. Palveluvaaka.fi suosituksen käyttöönotto paranisi ja myös koulutusohjelmien suunnittelu, toteutus ja seuranta kehittyisi yhdenmukaisemmaksi, vertailtavaksi Koulutusohjelma saisi laatumerkin kun noudattaa suosituksen mukaista arviointijärjestelmää, merkin voisi laittaa kunkin koulutusohjelman nettisivuille (merkin kehittely, myöntöproseduuriksi riittää se, että amk on tehnyt päätöksen käyttää suositusta arvioimme koulutustamme yhteisen suosituksen mukaisesti )

34 Jatkoideoita Onko vastaavaa käytäntöä joissakin muissa maissa? Edellyttää varmaan yhtenäisen suosituksen legitimointia esimerkiksi Arenessa Olisiko tarpeen myös yhteistyössä työstää keskeisten asioiden laatutasotavoitteet ja hankkia niille myös hyväksyntä osana suositusta? (OKM:n laatumittarit + amk:n yhdessä työstämät mittarit) Muut toimet aktivoida sisäistä ja vertaisarviointia (ovat hyviä tapoja kehittää omaa toimintaa) Keskeisten laatutyön hallinnan kompetenssien kuvaaminen (työelämän laadun kehittämisessä tarvittava yamk-tason osaaminen). Yamk-laadunhallinnan opetuksen keskeisen sisällön kuvaaminen? Työelämän ja koulutuksen laadun kehittämisen yhteistyömuotojen kehittäminen: kummiorganisaatioita, työelämätilauksia laadun kehittämisen opinnäytetöiksi tai laajemmiksi oppimistehtäviksi vertaisarviointia työelämän ja koulutuksen kesken laatujärjestelmistä, tai jostakin laatunäkökulmasta

35

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki Historian

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 8.4.2016 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1412-1

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Tilannekatsaus 1 (6) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Partnerin (osahanke) toiminta ja Olemassa olevan laadunhallintajärjestelmän saattaminen sähköisen toimintajärjestelmän muotoon ottaen huomioon

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Marjo Nykänen

Marjo Nykänen MAMK laadunvarmistuksen kehittäjänä Yhteistyötä laadun vuoksi ammattikorkeakoulujen laatutoimijoiden tapaaminen 9.12.2010 Sisältö MAMK vuonna 2010 Laadunvarmistuksen pitkät perinteet Laatu MAMKissa MAMKin

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille 29.9.2011 klo 11.30-12.00 Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Opetusneuvos Leena Koski Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5) 1 (5) Kirkkopalvelut ry/ Koulutuskeskus Agricola Hankkeen partnerin yhteystiedot Huvilakatu 31 76130 Pieksämäki Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen tuloksellisuus ja tuloksellisuuden arviointi

Ammattikoulutuksen tuloksellisuus ja tuloksellisuuden arviointi Ammattikoulutuksen tuloksellisuus ja tuloksellisuuden arviointi Laadun ja tuloksellisuuden mittaamista ja ohjaamista ohjaavat mittarit Hyvät käytännöt laatuseminaari Kokkola 12.12.2012 LAMPPU-hankkeen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus Arviointi, mittarit Pori maakuntakirjastokokous 22.3.2011 Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus asialista Arviointi kehittämisvälineenä Arvioinnin trendejä Erilaisia arviointeja Itsearviointi, tilastot,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnossa hakemuksen laatiminen ja kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Mitä vaikuttavuus on? Vaikuttavuuden arviointi? Kokemuksia Anu Räisänen 2012 Tuloksellisuuden käsitteistö (VM) Tuloksellisuus tehokkuus taloudellisuus suoritteet tulokset/tuotokset

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11. Keski-Pohjanmaan ympärist ristö strategia ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.2010, 19 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva asiakas

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 Informaatiotilaisuus 8.4.2016, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski www.oph.fi AMMATILLISEN

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIININEN AUDITOINTI Kliininen auditointi on säteilyn lääketieteellisen käytön Suunnitelmallista arviointia, jossa

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot