Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja"

Transkriptio

1 Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja Yamk-verkoston Laatu-teemaryhmä klo Laureassa Yliopettaja, HT Sirkka Rousu Metropolian sosiaalialan ylempi amk-tutkinnon koulutusohjelma

2 Laatutyö työelämän erilaisissa organisaatioissa Laatutyö osana toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmää eri tasoilla organisaatiota Laatupolitiikka, on myös osa riskien ehkäisyä ja hallintaa Laatulupaukset asiakkaille ja muille kohderyhmille Tavoiteltavat asiat ja niiden laatutason määrittäminen Laatua mittavien keskeisten/strategisten mittareiden määrittäminen Järjestelmällinen laadunseuranta : mitä tietoa tuotetaan, keiltä tieto saadaan / hankitaan, kuinka usein/milloin, tiedon analysointityö, tiedon yhteinen tulkinta/prosessointi, johtopäätökset sekä päätökset korjausliikkeistä ja kehittämistoimista eri tasoilla organisaatiota, myös itse laatujärjestelmän arviointi! raportointi ja viestintä organisaatiossa, sidosryhmille, asiakkaille, kansalaisille

3 LAADUNHALLINTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA >julkaisut>verkkojulkaisut > rap 10/2007 Poimintoja Stakesin ja Kuntaliiton yhteisestä selvityksestä, joka ilmestyi syksyllä Selvityksessä analysoidaan tilannetta vuonna 2004 ja verrataan sitä tilanteeseen Maarit Outinen & Outi Räikkönen, Stakes Tupu Holma, & Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Rousu 2012 soveltaen Holma

4 Laadunhallintaasiakirjat Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Yhteensä n= n= n= % % Kirjallinen visio Tuote-/palvelukuvaukset Kirjallinen laatupolitiikka Yksikkötason laadunhallintasuunnitelmat joillakin osastoilla/ yksiköillä/ klinik Yksikkötason laadunhallintasuunnitelmat kaikilla osastoilla/ yksiköillä/ klinik Toiminta- tai vuosikertomukseen sisältyvä laatuosuus Laatukäsikirja Rousu 2012 soveltaen Holma

5 LAADUNHALLINTAMENETELMIEN JA TYÖKALUJEN JÄRJESTELMÄLLINEN KÄYTTÖ (% vastanneissa organisaatioissa) Kehityskeskustelut Vierailukäynnit 5 12 Asiakastyyt.kyselyt Henkilöstötyyt.kys Yht.työtahojen tyyt.kys. 6 6 BSC-mittarit 2 16 Riskienhallinta - 23 Rousu 2012 soveltaen Holma

6 LAADUNHALLINTAMENETELMIEN JA TYÖKALUJEN JÄRJESTELMÄLLINEN KÄYTTÖ (% vastanneissa organisaatioissa) Kehityskeskustelut Vierailukäynnit 5 12 Asiakastyyt.kyselyt Henkilöstötyyt.kys Yht.työtahojen tyyt.kys. 6 6 BSC-mittarit 2 16 Riskienhallinta - 23 Rousu 2012 soveltaen Holma

7 Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Yht. Käytetyt mallit tai kriteerit n=359 n=215 n=574 (Käytössä jokin malli tai kriteeristö Rousu 2012 soveltaen Holma % % % 69 (n=522) 72 (n=299) 70 (n=821) Euroopan / Suomen laatupalkinto CAF yhteinen laatujärjestelmä 3 0,5 2 ISO standardit Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma SHQS (Efektia Oy) ITE -menetelmä työyksikön itsearviointiin ja laadunhallintaan (Suomen Kuntaliitto) PIENET -laatujärjestelmän malli (Stakes ja Suomen Kuntaliitto) Laboratorioiden akkreditointi Patologian laatutunnus Radiologian kliininen auditointi (Qualisan Oy) Joku muu

8 ORGANISAATIOSSA TEHTYJEN ULKOISTEN ARVIOINTIEN TAVAT (% vastanneista organisaatioista) yht.2004 YVP JVP YLS KL+SK Organisaatioiden välinen arviointi Ostajan tai rahoittajan käynti Ulkopuolisen konsultin tekemä arviointi Riippumattoman elimen tekemä arviointi -terveyspalveluissa 21 - sosiaalipalveluissa 11 Rousu 2012 soveltaen Holma

9 Jatkuvan laadunparantamisen malli Vakiinnuta uusia toimintatapoja, kouluta, ohjaa, kannusta, ylläpidä hyviä käytäntöjä... Ymmärrä nykytilasi: arvioi toimintaasi eri näkökulmista, täsmennä tehtäväsi ja tavoitteesi A act P plan Tarkista välillä tilanne: mitä mieltä asiakkaat? itsearviointi vertaisarviointi, vertailut muihin saadut tulokset ulkoinen arviointi LAATUKEHÄ C check D do soveltaen Soin S.S Tee johtopäätökset, suunnittele, täsmennä ja kuvaa toimintatapasi: näin toimimme, näin jatkamme tai mitä muutosta tarvitaan Toimi kuten olette päättäneet, sopineet ja kuvanneet Holma 2010/soveltaen Rousu

10 LAATUA VOIDAAN MÄÄRITELLÄ MONELLA TAVALLA esim. Laatua on sopivuus käyttötarkoitukseen. quality Amerikkalainen laatuguru Joseph Juran Holma 2010/soveltaen Rousu

11 ESIMERKKEJÄ LAADUN ERI OSA-ALUEISTA luottamuksellisuus, (confidentiality), suorituskyky (performance), yhdenmukaisuus (conformance), luotettavuus (pysyvyys, kestävyys, turvallisuus (reliability), palveluhalukkuus (serviceability), erityispiirteet ja -ominaisuudet (features), esteettisyys (aesthetics), laatuodotukset (image quality). (David A. Garvin) Holma 2010/soveltaen Rousu

12 Ollakseen hyvää / laadukasta pitää hoidolla, kuntoutuksella, asiakaspalvelulla olla kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset kuitenkin suhteutettuna omiin resursseihin ja omaan toimintaympäristöön kenen hyvästä on kyse? Laadun määritelmä Rousu 2012

13 Laatunäkökulmat terveydenhuollossa (Tiina Mäki) Palvelujen yksilöllisyys Itsemääräämisoikeus Asiakastyytyväisyys Osallistumismahdollisuudet (aktiivinen asiakas) Kokonaisvaikutus Asiakaskeskeinen laatunäkemys Kohtelu Tiedonsaanti Valinnan mahdollisuudet Palvelun laatu Hoidon räätälöinti Suunnittelukeskeinen laatunäkemys Virheettömyys Näyttöön perustuva hoito Ammatillinen osaaminen Toiminnan suunnittelu Oikeudenmukaisuus Tasa-arvo Yhteiskunta- ja systeemikeskeinen laatunäkemys Yhteinen hyvä Priorisointi Tuotantokeskeinen laatunäkemys Yhdenmukaisuus Kerralla oikein tekeminen Kriittisyys Sovitusti tekeminen Johtaminen Työyhteisö Holma 2010/soveltaen Rousu 2011 Mäki 2004

14 ydinasiakkaan tarpeet laadunhallinnan vaatimukset työpaikan, lähipiirin, omaisen odotukset rahoittajan /tilaajan vaateet ja taloudelliset ehdot lait ja asetukset, valtakunnalliset suositukset kokemus (hiljainen tieto) onnistuneista ratkaisuista ja hyviin tuloksiin johtavasta työstä Hyvä asiakaspalvelu ottaa huomioon eri tahoilta tulevat odotukset ja tarpeet tutkimuksen vaatimus (esim. näyttöön perustuva toiminta) Rousu 2012 oman talon tavoitteet & strategiat, johdon odotukset yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkemykset ammattialan etiikasta ja tietoperustasta nouseva käsitys ja tieto hyvästä

15 Toiminnan ja palvelujen laadun parantamisen ketju HYVÄ PALVELU Toiminnan laatu: tehdään oikeita asioita, kerralla oikein ja tehokkaasti Yrityksen laatu: sellaiset toimintapuitteet (mm. johtaminen) että henkilökunta voi ja haluaa tehdä työtä sovitun laadun saavuttamiseksi sekä laadun kehittämiseksi Yhteisön laatu: Arvot, asenteet, tapa toimia yhteisössä, toimintakulttuuri Rousu 2012

16 Mitä laadunhallinta tarkoittaa? Tavoitteet, suunta ja tehtävä selvillä On mietitty ja sovittu etukäteen mitä tehdään ja miten sekä mitä vaatimuksia laadulle asetetaan Toimitaan yhdenmukaisesti Tekemisiä arvioidaan ja korjataan toimintaa tarvittaessa Asiat ovat järjestyksessä päässä ja paperilla Homma on hanskassa Laatukäsikirja Rousu 2012 sen kertoo!

17 LAADUNHALLINNAN TOPICIT Asiakaslähtöisyys, asiakassuuntautuneisuus Työn (läpi)näkyväksi tekeminen: asiat päästä paperille, kirjaa mitä teet - tee mitä kirjaat.. Prosessien arviointi ja hallinta (työkäytännöt, palvelulinjat, palvelu- ja hoitoketjut..) Johtajien sitoutuminen Työntekijöiden osallistuminen Järjestelmällinen ote: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, tosiasioihin perustuva johtaminen, dokumentointi, jatkuva monipuolinen arviointi (asiakkaiden palaute, tuloksellisuus, talous...) Rousu 2012

18 Työ tehdään oikein ja sovitusti ei sählätä Henkilökunta voi hyvin Palveluita on riittävästi ja niiden piiriin pääsee oikeaan aikaan Saadaan aikaan halutut tulokset Yritys/ organisaatio on taloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen Asiakkaat ovat tyytyväisiä, palvelut vastaavat tarpeita ja odotuksia Palvelut ovat riskittömiä, tehokkaita ja vaikuttavia Pätevä ja motivoitunut johto Riittävät aineelliset ja henkiset resurssit Toiminnan tavoitteet ja perustehtävä kirkkaana mielissä Rousu 2012 Pätevä, osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävät ja soveltuvat työvälineet

19 EI OLE YHTÄ OIKEAA TAPAA KEHITTÄÄ LAATUA - EDETÄ VOI MONTAA TIETÄ JA POLKUA - TOIMINNAN JA PALVELUJEN LAADUN KEHITTÄ- MINEN ON PALAPELIN RAKENTAMISTA Rousu 2012

20 ITE -työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä Suomen/Euroopan laatupalkintokriteerit ISO standardit Palvelujärjestelmän auditointi ja kehittäminen (King`s Fund) TQM, CQI, Jatkuva laadun parantaminen, BSC PIENET -laatujärjestelmä, LASSO -konsepti, 7 LAATUPOL- KUA, muut koko toimintaa kehittävät työskentelymallit Tutkimus, Teknologioiden arviointi Laatu hallintaan: keinoja, menetelmiä Palvelusitoumus asiakkaille Rousu 2012 Palvelujen kehittäminen esim. tuotteistuksen kautta Vertaisarviointi, Benchmarking, vertailut muihin Yksittäisiin laatuongelmiin puuttuminen Laatuhankkeiden toteuttaminen - prosessien kuvaaminen ja kehittäminen - laatukriteerien laatiminen - asiakaspalautemenetelmien, tulos-ja laatumittareiden kehittäminen

21 ARVIOINTINÄKÖKULMIA OMASSA TYÖSSÄ Riippumaton ulkoinen arviointi (auditointi): riippumattoman akkreditoidun tahon Toimittajaarviointi: ostajan/ tilaajan suorittamana Sisäinen arviointi: organisaation toiminnan ja menettelytapojen sisäistä arviointia Asiakaspalaute palvelujen käyttäjiltä sidosryhmiltä, yhteistyökumppaneilta Itsearviointi: henkilökohtainen, tiimin, työyksikön, organisaation, kunnan Vertaisarviointi: samaa alaa edustavien kesken, kollega-arviointi Soveltaen lähde: Kirkasta, uudista laadunhallintaa Holma ym Holma 2010/soveltaen Rousu 2011

22 BSC tuloskortti toiminnan ohjauksen ja johtamisen välineenä Tasapainotetun mittariston malli eli balanced scorecard (BSC) kokonaisarvioinnin ja -johtamisen väline lähtöisin liikeyritysten strategisen johtamisen oppien uudistumisesta 1990-luvulla: BSC-mallia tuoneet esille erityisesti amerikkalaisprofessorit Robert Kaplan ja David Norton. jatkoa sille kehittämistyölle, jota laatuajattelu ja laatujohtaminen ovat jo edustaneet: prosessien kehittäminen ja asiakasnäkökulma tuodaan selkeästi esille, samoin henkilöstön näkökulma. Taloudellinen näkökulma on vain yksi näkökulma. menneen, nykyisen ja tulevaisuuden näkökulmat kriittiset (ratkaisevat) menestystekijät millainen seurantatieto kertoo miten hyvin ollaan onnistuttu toiminnan kannalta näissä tärkeimmissä kriittisissä menestystekijöissä Rousu 2012

23 Kestävämmän tuloksellisuuden tavoittelu Menneisyys Nykyisyys Tulevaisuus Kasvu Luottamuspääoma Katteet Pysyvät vaikutukset Tulos Tuloslaskelma Tase Henkilöstöpääoma Aineettomien resurssien hallinta Rousu 2012

24 Tasapainotetun mittariston perusmalli (räätälöityy kullekin organisaatiolle sopivaksi) Vaikuttavuusnäkökulma (ml.kustannusvaikuttavuus, riittävyys, kohdentuvuus) Asiakaspalvelun ja sidosryhmäsuhteiden näkökulma VISIO JA STRATEGIA Prosessinäkökulma Henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulma Ismo Lumijärvi Rousu 2012

25 Vision, painopisteiden ja mittareiden keskinäinen linkittyminen yksikön avaintoiminnoissa Visio ja arvot Mikä on tulevaisuuden visiomme ja tahtomme? V I S I O Perusnäkökulmat Mitkä aspektit ovat olennaisia tuloksellisessa toiminnassa? Vaikuttavuus Peittävyys Kohdentuvuus Asiakastyö ja yhteistyö sidosryhmiin Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Henkilökunnan aikaansaannoskyky Menestystekijät ja painopisteet Mitkä ovat ratkaisevat menestystekijät kunkin aspektin sisällä ja ajankohtaiset painopisteet? Avainmittarit Mitkä ovat keskeisimmät ko. suuntautumista kuvaavat mittarit? BSC-MATRIISI Millainen mittaristo kuvaa kokonaisonnistumista? TASAPAINOTETUN T A S ARVIOINNIN KOKONAISKEHIKKO (noin avainmittarin tulosmatriisi painottuen olennaisiin menestystekijöihin) Rousu 2012

26 BSC tuloksellisuuden perusnäkökulmat ASIAKAS- NÄKÖKUL- MASSA PROSESSI- NÄKÖKULMASSA MIKÄ ON TÄRKEÄÄ SAAVUTTAA? VAIKUTTAVUUS- NÄKÖKULMASSA HENKILÖSTÖ- NÄKÖKULMASSA Meidän mielestä tärkeää, asiakkaittemme mielestä tärkeää onko se myös visioiden ja strategioiden näkökulmasta tärkeää? Ydinprosessit, ja niitä tukevat tukiprosessit. Rousu 2012

27 Toimintaedellytyksille: henkilöstön ja tilojen, varustuksen ym. määrä ja laatu, toimintaympäristö Toiminnalle (prosessit): hoidon, ohjauksen, kuntoutuksen, kasvatuksen sisältö, työkäytännöt ja menetelmät, asiakkaan kohtelu ja osallisuus, suunnitelmallisuus Lopputuloksille: asiakkaan kokema hyöty, palvelun vaikutukset, vaikuttavuus Rousu 2012 soveltaen Holma

28 Hyvän tavoitteen tunnusmerkit Hyvä tavoite on konkreettinen ja sisällöltään toiminnan kannalta keskeinen eli on perusteltu ja kohdistuu toiminnan ytimeen. Tavoite on saavutettavaksi tarkoitettu tila, joka ohjaa toimintaa, eli on realistinen. Tavoitteessa onnistuminen tulee olla todettavissa eli käytännössä jotenkin mitattavissa. Usein tavoitteet liittyvät enemmänkin työntekijöiden erilaiseen tekemiseen kuten määrää kuvaavat palvelu- ja työsuoritteet ja vähän, jos ollenkaan siihen, mitä työllä tulisi saada vaikutuksina aikaan. Usein tavoitteet ovat ympäripyöreitä ja niin yleisiä, että niissä onnistumista on vaikea arvioida. Hyvä tavoite on motivaation lähde ja kannustaa. Tavoitteessa kuvautuu myös organisaation arvot. Rousu 2012

29 Laadunvalvonta omiin käsiin ajatuksia omavalvonnasta Omavalvontasuunnitelma palvelujen valvonnan välineenä (Valvira) Vrt. ympäristöterveydenhuolto: elintarvikkeiden ja ruokahuollon omavalvonta Yksityisen sosiaalipalvelun valvontalain 2011 myötä omavalvonta tullut myös sosiaalipalveluihin: Valviran ohjeet omavalvonnasta koskee myös julkisia yksikköjä Omavalvontasuunnitelma osana laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen kokonaisjärjestelmää Holma 2010/soveltaen Rousu

30 Esimerkki: OMAVALVONTA KUNTOUTUSTOIMINNASSA Tunnistetaan riskit ja missä voi mennä pieleen kirjataan, miten riskit ehkäistään ennalta ja miten toimitaan, jos puutteita todetaan (lähtökohtana asiat, joita meillä ei saa tapahtua!) Tiedetään, mitä laatu- ja muita vaatimuksia kohdistuu omaan toimintaan ja on selvitetty, miten omalta osalta niihin pystytään vastaamaan On mietitty, mitä hyvä laatu tarkoittaa omassa työssä konkretisoidaan se (laatulupaus, omat laatukriteerit tai vastaavat) Osataan kertoa (myös paperilla), mitä kuntoutustoiminta sisältää ja millaisia työmenetelmiä sekä arviointikäytäntöjä on käytössä Tehdään pari kertaa vuodessa laatuinventaario : mikä on mennyt hyvin, miten toimintaa on kehitetty ja missä vielä olisi parantamista ( laatukatselmus ) Omavalvonnassa tarvitaan systemaattista itsearviointia, vertailuja muiden kanssa, palautetta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta, sosiaalityöntekijöiltä jne. Laatukäsikirja tai vastaava dokumentti keskeisistä periaatteista ja toimintatavoista, joiden toteutumista seurataan ja valvotaan Holma 2010/soveltaen Rousu 2011

31 Arviointia yamk-koulutuksen laatutyöryhmän aineistoista Arviointikriteerit asiakirja: hyvä kokonaisuus Asiakirjan nimi: Suositus hyvästä ammattikäytännöstä Yamk-koulutusohjelman suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin ja kehittämiseen? Koulutusohjelman tämänkaltainen kokonaisarvioinnin aikajänne: esimerkiksi kolmen (3) vuoden välein? suositus tästä Voisiko suositus sisältää yhteisiä valtakunnallisia laatutason tavoitteita ainakin keskeisistä koulutusohjelman menestystekijöistä? Resursointi ja henkilöstön osaaminen kohta (s.5): jäin kaipaamaan opetushenkilöstöä on opiskelijoiden määrän nähden riittävästi (Akavan tavoite 1 opettaja/10 opiskelijaa), opetuksen tuntiresursointi (t / opintopiste?) Ont-ohjauksen resursointi (ja hyvä käytäntö) Itse- ja vertaisarviointi-työväline: hyvä apuväline, erityisesti kohta 6. päivitys aina uusien OKM:n tavoitemittareiden mukaan Taulukko-osa excel-tiedostoksi nettisivuille (vrt. ITE-menetelmä) Kyselyn vastaaja-analyysi: peittävyys, kato, edustavuus ei käynyt ilmi keitä 30 vastaajaa olivat johtopäätökset > Yamk-laatuverkoston toimintasuunnitelmaksi eteenpäin Mitä olette aikoneet saada aikaiseksi laatutyöryhmässä?

32 Myös Vapaaehtoistyön ja Järjestö- ITE ITE perus Itsearviointi- ) lomake: Arviointiohje + sanasto Arviointikysykysymykset (25) ITEsinkku PäiväkotiITE ITE toimisto ITE tuotepaketti Yhteenveto tuloksista: laatuprofiili CD-romppu: laskentapohja + lomakkeet Tarkistuslista ja sen sovellukset: mm. mitä eri kohdat hyvässä yrityksessä voisivat sisältää, mitä tavoitellaan Rousu 2012 soveltaen Holma Lomake johtopäätöksille ja jatkosuunnitelmille

33 Jatkoideoita Tarve laatia työväline, jolla voisi vuosittain työstää tiiviin itsearvioinnin BSC-kehyksessä: kriittisten menestystekijöiden - 12 kohdan mittaristo? Tai Rakenne/ Prosessit / tulokset kehyksessä - 9 kohdan mittaristo? Tehostaisi itsearviointia, sisäistä arviointia sekä vertaisarviointia Toimet, joilla yksiköiden laatutasoa kuvaavat tiedot olisi saatavilla yhteisillä nettisivuilla: hyödyt: lisäisi asiakkaiden mahdollisuutta vertailla ja toisaalta pakottaisi jokaisen amk:n tuottamaan tiedot sivuille, vrt. Palveluvaaka.fi suosituksen käyttöönotto paranisi ja myös koulutusohjelmien suunnittelu, toteutus ja seuranta kehittyisi yhdenmukaisemmaksi, vertailtavaksi Koulutusohjelma saisi laatumerkin kun noudattaa suosituksen mukaista arviointijärjestelmää, merkin voisi laittaa kunkin koulutusohjelman nettisivuille (merkin kehittely, myöntöproseduuriksi riittää se, että amk on tehnyt päätöksen käyttää suositusta arvioimme koulutustamme yhteisen suosituksen mukaisesti )

34 Jatkoideoita Onko vastaavaa käytäntöä joissakin muissa maissa? Edellyttää varmaan yhtenäisen suosituksen legitimointia esimerkiksi Arenessa Olisiko tarpeen myös yhteistyössä työstää keskeisten asioiden laatutasotavoitteet ja hankkia niille myös hyväksyntä osana suositusta? (OKM:n laatumittarit + amk:n yhdessä työstämät mittarit) Muut toimet aktivoida sisäistä ja vertaisarviointia (ovat hyviä tapoja kehittää omaa toimintaa) Keskeisten laatutyön hallinnan kompetenssien kuvaaminen (työelämän laadun kehittämisessä tarvittava yamk-tason osaaminen). Yamk-laadunhallinnan opetuksen keskeisen sisällön kuvaaminen? Työelämän ja koulutuksen laadun kehittämisen yhteistyömuotojen kehittäminen: kummiorganisaatioita, työelämätilauksia laadun kehittämisen opinnäytetöiksi tai laajemmiksi oppimistehtäviksi vertaisarviointia työelämän ja koulutuksen kesken laatujärjestelmistä, tai jostakin laatunäkökulmasta

35

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Laatua päihdetyöhön Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Yleinen määritelmä Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Näin hyödynnämme CAFia uudistuksessa - esimerkkinä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Sote-spurtti

Näin hyödynnämme CAFia uudistuksessa - esimerkkinä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Sote-spurtti Näin hyödynnämme CAFia uudistuksessa - esimerkkinä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Sote-spurtti 2016-2019 Kristiina Hellstén, FT, projektipäällikkö 13.12.2017 Tietoa Turun kaupungista ja turkulaisista

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010

Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010 Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010 Sisäisen toimivuuden perusulottuvuudet Palvelutyytyväisyys Sisäinen toimivuus Työelämän laatu

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Toteutuminen tällä hetkellä kuitenkin hyvin vaihtelevaa

Toteutuminen tällä hetkellä kuitenkin hyvin vaihtelevaa Laatu-kanava Terveydenhuoltolaki velvoittaa terveydenhuollon organisaatiot laatimaan suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta STMn asetus edellyttää mm. alueellista yhteistyötä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki Historian

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Pettu-Eerikin Hovi 4.11.2014 Tom Källroos LAATUTONNI LYHYESTI Laatutonni on Visit Finlandin omistama ja Haaga-Perhon yksinoikeudella operoima, matkailu-

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä Janne Murto 19.9.2017 1. Viranomaisten vaatimukset Koulutuksen järjestäjillä on oltava toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta

Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta KOKOA seminaari 10.10.2013 Kuopio Pääsuunnittelija Sirpa Moitus & erikoissuunnittelija Touko Apajalahti KKA:n auditointimallin

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Opetusministeriö Merja Lehtonen PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO PALAUTE PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERIT -VÄLIRAPORTISTA Opetusministeriön asettamassa työryhmässä

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän kehittäminen vuoden 2014 auditoinnin jälkeen

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän kehittäminen vuoden 2014 auditoinnin jälkeen Tampereen yliopiston laatujärjestelmän kehittäminen vuoden 2014 auditoinnin jälkeen Laatujärjestelmien kehittämisseminaari 14.6.2017 Laatupäällikkö Jukka Mäkinen Kehittämispäällikkö Leena Ahrio Esityksen

Lisätiedot

Laatutähti-työkalu Oulu 1

Laatutähti-työkalu Oulu 1 Laatutähti-työkalu 29.5.2013 Oulu 1 30.5.2013 2 Tehtävät A. Tasapainoinen kokonaisuus B. Seuranta ja arviointi 1. Tietoperusta ja etiikka 2. Kohdentaminen ja suunnittelu 3. Resurssien vahvistaminen 4.

Lisätiedot

LEADER-RYHMIEN LAATUTYÖN SPARRAUSPÄIVÄ: VERTAISAUDITOINTI

LEADER-RYHMIEN LAATUTYÖN SPARRAUSPÄIVÄ: VERTAISAUDITOINTI LEADER-RYHMIEN LAATUTYÖN SPARRAUSPÄIVÄ: VERTAISAUDITOINTI JANNE MARNIEMI, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING 24.8.2017 OHJELMA klo 9.30 Aamukahvi klo 10.00 Tervetuloa: päivän ohjelma ja tavoitteet, verkostoasiantuntija

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta: laatustrategian lähtökohtia Edistetään korkealaatuista

Lisätiedot

Tämä on rinnakkaistallenne. Rinnakkaistallenteen sivuasettelut ja typografiset yksityiskohdat saattavat poiketa alkuperäisestä julkaisusta.

Tämä on rinnakkaistallenne. Rinnakkaistallenteen sivuasettelut ja typografiset yksityiskohdat saattavat poiketa alkuperäisestä julkaisusta. Tämä on rinnakkaistallenne. Rinnakkaistallenteen sivuasettelut ja typografiset yksityiskohdat saattavat poiketa alkuperäisestä julkaisusta. Julkaisun tekijä(t): Julkaisun nimi: Lämsä, Katja; Paldanius,

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Tilannekatsaus 1 (6) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Partnerin (osahanke) toiminta ja Olemassa olevan laadunhallintajärjestelmän saattaminen sähköisen toimintajärjestelmän muotoon ottaen huomioon

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laatustrategian toteuttaminen: Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi vuonna 2015 Opetusneuvos

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 8.4.2016 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

CAF, ulkoinen palaute. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC

CAF, ulkoinen palaute. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC CAF, ulkoinen palaute Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC Sisältö Erinomainen toiminta, 8 tunnusmerkkiä Miksi kannattaa hakea ulkoista palautetta? Mitä arvioidaan ja miten järjestetty? Erinomaisen toiminnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle TEHYN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN PÄIVÄT 11. 12.5.2017 Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle Taisto Hakala Viestintäpäällikkö DI, palomestari, EMBA, MQ Sisältö Viestintä & tulevaisuus Viestintä & muutos

Lisätiedot