Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Ruukin koulun remontin aikaiset väistötilat 697/45/451/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 22 24.02.2011 Sivistyslautakunta 89 25.08.2011. Ruukin koulun remontin aikaiset väistötilat 697/45/451/2008"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Ruukin koulun remontin aikaiset väistötilat 697/45/451/2008 SIVLK 22 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on lausunnossaan puoltanut Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ehdotusta yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeen kiireellisyysjärjestyksestä vuosille Ruukin alakoulun peruskorjaus on merkitty v OPM:n rahoitussuunnitelmaan vuodelle Hankesuunnitelman kustannusarvio on euroa, johon valtionapua saataisiin 50% Rakentamisen aikaiseen opetukseen väliaikaisissa tiloissa ei saada erillistä valtionapua. Väistötilat on oltava valmiina ennen rakentamistöiden alkua. Opetus ei ole mahdollista Ruukin koulun tiloissa yhtä aikaa rakennustöiden kanssa. Hyvissä ajoin on suunniteltava ja rakennettava väistötilat. Väistötilojen tarve on noin yksi lukuvuosi. On selvitetty erilaisia mahdollisuuksia. Lähtökohtana on, että opetussuunnitelmia on noudatettava myös evakon aikana. Olemassa olevista tiloista toimintaa voidaan jatkaa Nikkilän talossa, jossa on aamu- ja iltapäivätoiminta sekä terveydenhoitajan tilat. Vaahteran talossa voidaan jatkaa erityisen tuen oppilaiden opetus kahdessa luokassa. Siellä ovat myös terapiatilat. Yläkoulun kotitalouden ja tekstiilityön opetus järjestetään Ruukin yläkoulun tiloissa. Muualta ei ole tällä hetkellä löydettävissä tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia väistötiloja. Koulunjohtaja Jaakko Kemola esittää kolme eri laista vaihtoehtoa: 1. Rakennetaan viipalekoulu, jossa on 17 perusopetustilaa+ liikuntatila+teknisen työntila+opettajainhuone/kanslia sosiaalitiloineen. Lisäksi tarvitaan huoltotilat. Opettajakunta kannattaa tätä vaihtoehtoa. 2. Rakennetaan viipalekoulu, jossa on 14 perusopetustilaa+liikuntatila+teknisen työntila+opettajainhuone/kanslia sosiaalitiloineen. Lisäksi

2 huoltotilat. Suuret ikäluokat opetetaan aamu- ja iltapäiväryhmissä klo välillä. 3. Rakennetaan viipalekoulu,,jossa on 8 perusopetustilaa+liikuntatila+teknisen työntila+opettajainhuone/kanslia sosiaalitiloineen. Lisäksi tarvitaan huoltotilat Opetus järjestetään kaksivuorojärjestelmänä klo välisenä aikana. Opetusministeriön päätös valtionavun myöntämisestä Ruukin koulun peruskorjaukseen on odotettavissa kesällä Lopullinen hankesuunnitelma on oltava valmiina ELY-keskuksessa helmikuussa Rakentaminen voi alkaa kesällä 2013, jolloin samanaikaisesti on rakennettava väistötilat siten, että opetus niissä voi alkaa syksyllä Suunnitteluun on varattava määräraha talousarvioon Stj:n esitys: Sivistyslautakunta pyytää teknistä tointa selvittämään väistötilojen rakentamis- ja vuokrakustannukset eri vaihtoehdoissa. Siivous- ja ruokapalvelupäälliköltä pyydetään selvitys kustannusvaikutuksista ruokailun ja siivouksen järjestämisestä eri vaihtoehdoissa. Kustannusselvitysten jälkeen sivistyslautakunta päättää erikseen valittavasta väistötilasta. Päätös: Hyväksyttiin. SIVLK 89 Siikasalon seurakunnan kirkkoneuvosto on to dennut, ettei seurakunnalla ole tarjota Ruukin seurakunnal ta ilman oman toimintansa kohtuutonta häiriintymistä väis tötilaa Ruukin koulun tarpeisiin vuosina Kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila on toimittanut Ruukin alakoulun väistö tilaselvityksen. Tässä selvityksessä arvioidut kustannukset perustuvat Al geco Oy:ltä saamaan budjettitarjoukseen, jossa kustannuk set annettu m² hinnoilla. Tarkastelussa esitetyt pohjaratkaisut ovat Algeco Oy:n anta mista pohjaratkaisuista muokattuja esimerkkejä. Vuokrakontteja kilpailutettaessa toimittaja esittää oman pohjaratkaisun tarvittavalle väliaikaistilatarpeelle.

3 Lisäksi väliaikaistilojen kustannuksissa huomioitava tilojen perustamiseen liittyviä muita töitä/kustannuksia: - konttien tuonti kohteeseen (budjettitarjouksessa mai ninta: toimitusehto, vapaasti varastossamme Nurmijär vellä) - tarvittavat työt routimattoman maapohjan saamiseksi - rakennuksen ulkopuoliset LVI-työt (vesi- ja viemäriliit tymät + niihin liittyvät työt) - rakennuksen ulkopuoliset sähkötyöt (väistötilojen vaa timan sähköistyksen järjestäminen) - nousuportaiden, askelmien ja kulkutasojen tekeminen - ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan seuranta vuok ra-aikana, tarvittavat IV-huollot vuokra-aikana - tilojen käyttökustannukset vuokra-aikana - mikäli tilat sijoitetaan Yrityspuistoon: Koulun käytössä olevan alueen ja joen vierustan aitaus sekä IV:n riittä vyyden tarkastelu ja toimenpiteet -muuttokustannuksia ei ole huomioitu Kustannusarviota tarkennetaan edellä mainittujen osal ta, kun vaihtoehto on valittu. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 ei ole otettu kantaa konttien sijoit tamiselle. Mikäli konttiratkaisuun (vaihtoehdot 1, 2 tai 3) päädy tään, synergiaetujen (liikuntatilat, ruokailu) vuoksi väliai kaistilat kan nattaisi sijoittaa yläaste/lukion yhteyteen esim. soraken tälle. Väliaikaistilojen vuokra-aika: - Kustannusten arvioinnissa arvioitu, että vuokratilojen tarve on elokuun alusta kesäkuun loppuun 2014 (11kk). - Väliaikaistilojen pystytys kesä/heinäkuussa Väliaikaistilojen purku heinä/elokuussa Tavoiteltava peruskorjaustöiden rakennusaika: kesäkuu heinäkuu 2014 (13 kk) Algeco Oy:n antamat yksikköhinnat (alv 0%) Pystytys 50 /m² Vuokra 13 /m²/kk Purku 50 /m² Esille on tullut neljä erilaista vaihtoehtoa: 1. VAIHTOEHTO Rakennetaan viipalekoulu, jossa on 17 perusopetustilaa +lii-

4 kuntatila+teknisentyöntila+opettajainhuone/kanslia sosiaali tiloineen. Lisäksi tarvitaan huoltotilat. Opettajakunta kannat taa tätä vaihtoehtoa. Pystytys ,00 Vuokra ,00 Purku ,00 Yht. (alv 0%) Hinta yhteensä (alv 0%) ,00 2. VAIHTOEHTO Rakennetaan viipalekoulu, jossa on 14 perusopetustilaa +liikuntatila+teknisentyöntila+opettajainhuone/kanslia. Suuret ikäluokat opetetaan aamu- ja iltapäiväryhmissä klo välillä. Pystytys ,00 Vuokra ,00 Purku ,00 Yht. (alv 0%) ,00 - ilman opettajien omaa konttia Opettajien sosiaalitilat: Pystytys 8 250,00 Vuokra ,00 Purku 8 250,00 Yht. (alv 0%) ,00 - opettajien kontti + wc:t Hinta yhteensä (alv 0%) ,00 3. VAIHTOEHTO Rakennetaan viipalekoulu, jossa on 8 perusopetustilaa +liikuntatila+teknisentyöntila+opettajainhuone/kanslia. Opetus järjestetään kaksivuorojärjestelmänä klo välisenä aikana. Pystytys ,00 Vuokra ,00 Purku ,00 Yht. (alv 0%) ,00 Opettajien sosiaalitilat: Pystytys 8 250,00 Vuokra ,00 Purku 8 250,00 Yht. (alv 0%) ,00

5 - opettajien kontti + wc:t Hinta yhteensä (alv 0%) ,00 4. VAIHTOEHTO Käytetään olemassa olevia tiloja kunnasta ja Yrityspuiston alueelta. Vuokrataan loput väistötilat (kontit). Kontit sijoitetaan Yrityspuiston alueelle (nurmikentälle). Paikka+tilat hy väksytettävä terveys- ja paloviranomaisella. RYP:n vuokra yht. Werstas (koko rakennus) Yrityspalvelukeskus (koko rak.) Tekninen tila (välihalli 100 m²) Yht. (alv 0%) 3 700,00 /kk 1 862,00 /kk 350,00 /kk 5 912,00 /kk Jos vuokra-aika 11 kk yht ,00 (alv 0%) Tarvittava konttien vuokraustarve yhteensä 4 opetusti laa+sos.tilat. Konttien vuokra (n. 300 m²) Pystytys ,00 Vuokra ,00 Purku ,00 Yht. (alv 0%) ,00 Hinta yhteensä (alv 0%) ,00 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Tuula Nevala on selvittä nyt toiminnallisia vaihtoehtoja ruokailun ja siivouksen osalta: Vaihtoehto 1. Jos viipalekoulu sijoitetaan yläkoulun viereen, - ruokailu mahdollisesti porrastetusti onnistuisi yläkoulun ruokalassa, kuljetus samalla tavalla keskuskeittiöstä kuin tällä hetkellä, tästä ei tulisi lisäkustannuksia - siivoustilat olisi keskitetysti yhdellä alueella, liikunta- ja teknisen työntila yläkoululla, ei lisäkustannuksia Vaihtoehto 2. Jos viipalekoulu rakennetaan yläkoulun viereen, - sama kuin vaihtoehto 1 Vaihtoehto 3.

6 Jos viipalekoulu rakennetaan yläkoulun viereen, ruokailu mahdollisesti porrastetusti yläkoulun ruokasalis sa työaikamuutoksilla, tästä ei tulisi lisäkustannuksia Vaihtoehto 4. Tilat yrityspuistosta + kontit yrityspuiston alueella, - ruokailutila mahdollisesti 1) luokkaruokailu, retkiajatus - vaatii terveysviranomaisen lausunnon - luokkaruokailu järjestäminen/ vastuu opettajilla ( keittiö henkilökuntaa ei joka luokkaan) - mustien kuljetuslaatikoiden, keittoastioiden ja vuokien hankinta -l isäkuljetuskustannuksia 2) yrityspuiston välihallissa, vaatii terveys- ja paloviran omaisten lausunnon ( ilmastointi?, kertakäyttöastiat, ruoka kuljetus Mäkelänrinteen keittiöltä), ei lisäkustannuksia 3) oma kontti ruokailutilaa varten: pystytys, vuokra ja purku ( Algeco Oy:n antamat yksikköhinnat) yht li säkustannuksia, kertakäyttöastiat Stj:n esitys Sivistyslautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle Ruukin alakoulun peruskor jauksen suunnittelutoimikunnan nimeämistä. Suunnittelutoi mikunta jatkaa hankkeen rakennustoimikuntana. Sivistys lautakunnan edustajaksi esitetään Esa Lehto. Käyttäjien edustajaksi esitetään Jaakko Kemola. Selvitetään virasto vaihtoehto. Suunnittelutoimikunta vastaa myös väistötilojen suunnitte lusta. 2. väistötilat toteutetaan vaihtoehto 4:n mukaisesti. Ruokailu järjestetään luokissa. Varataan taloussuunnitelmaan vuo del le 2013 tar vit ta vat mää rä rahat, Tekninen toimi kilpailuttaa tarvittavat konttitilat. 3. esittää tekniselle toimelle,kilpailutetaan Ruu kin ala kou lun pe ruskor jauk sen suunnittelutyöt. Varataan tarvittava määräraha vuoden 2012 talousarvioon. Määräraha pitää si säl lään ark ki tehti suun nit te lun (pää suun nitte lu), rakenne-, säh kö- ja LVIA-suunnit telun tar jouskil pailun perusteella.

7 Määräraha tarkentuu myöhemmin. Päätös: Jaakko Kemola oli asiantuntijana klo 18:00-18:40. Sivistystoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07.

Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07. Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07.2015 Nojanmaan koulun kokonaiskustannusarvion hyväksyminen 669/55/551/2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanvaltuusto Aika 07.04.2014 klo 19:00-20:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 23.04.2015 klo 16:00-18:20 Paikka Euran kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari puheenjohtaja Ansio Teemu

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196 Kunnanhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 104-117 Otsikko Sivu 104 Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Tekninen lautakunta 21.05.2014 AIKA 21.05.2014 18:00-19:55 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot