Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työstä työeläkettä. Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu. Kuvitus: Anssi Keränen"

Transkriptio

1 Työstä työeläkettä Eläkeasiat pähkinänkuoressa 9 lk. Yläkoulu Kuvitus: Anssi Keränen

2 Suomalainen sosiaalivakuutus Työeläke on keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa.

3 Työstäsi kasvaa työeläke! Työeläke kertyy palkasta. Jos työeläke jää pieneksi, kansaneläke ja takuueläke tarjoavat minimitoimeentulon.

4 Miten eläke kertyy Eläkettä kertyy kaikesta palkasta 18 vuotta täyttäneelle. Myös opiskelusta ja oman alle 3 vuotiaan lapsen hoidosta kertyy eläkettä. Ulkomaat: työntekomaan mukaan, paitsi lähetetyt työntekijät.

5 Milloin ja mille eläkkeelle Joustavasti eläkkeelle vuotiaana Vanhuuseläke 62 vuotias voi jäädä eläkkeelle, mutta eläke 7,2 % pienempi Varhennettu vanhuuseläke Ikääntyvä voi keventää työntekoa Osa aikaeläke Työkyky heikkenee vuotiaana Kuntoutustuki Työkyvyttömyyseläke Perheenhuoltajan kuolema Perhe eläke, leskelle ja alle 18 vuotiaille lapsille.

6 Miten työeläke rahoitetaan Jokainen on vuorollaan maksaja ja saaja (sukupolvisopimus). Osa maksuista rahastoidaan tulevia sukupolvia varten.

7 Miten rahat riittävät? Eläkeläisten määrä kasvaa ja elinikä pitenee. Työuria on pidennettävä, jotta työeläkemaksu pysyy kohtuullisena. Työeläkerahastojen tuotoilla on suuri merkitys.

8 Elinaikakerroin Ihmiset elävät pidempään myös työskentelyvuosia on lisättävä. Elinaikakerroin säätää eläkkeen pidentyvään elinaikaan. Eläkettä pienentävän vaikutuksen voi korvata jatkamalla työssä pitempään.

9 Tarkista työeläkeote säännöllisesti!

10 Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta. Sosiaalivakuutus Työeläke: Turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Työansioista kertyneen eläkkeen maksaa työeläkelaitos. Kansaneläke: perusturva vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta Kansaneläkelaitoksesta (Kela). Sairausvakuutus: sairauden, äitiys- ja isyysloman ajalta Kelasta. Liikennevakuutus: Moottoriajoneuvolla tapahtuneissa onnettomuuksissa henkilövahingot liikennevakuutusyhtiöstä. Korvaa myös vastapuolen ajoneuvolle aiheutuneet vahingot. Työtapaturmavakuutus: työssä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat työnantajan ottamasta tapaturmavakuutuksesta. Sotilastapaturma: varusmies- ja sotilaspalveluksessa sattuneet tapaturmat Valtionkonttorista. Työttömyysvakuutus: työttömälle työnhakijalle ansiosidonnaisesta työttömyyskassasta tai Kelasta.

11 DIA 2. Työstäsi kasvaa työeläke: kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteispeli Eläketurva muodostuu kahdesta toisiaan täydentävästä järjestelmästä: työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. 1. Työeläke maksetaan vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä tai perhe-eläkkeenä. Työeläkkeen perustana on työ joko palkansaajana tai yrittäjänä. Se muodostuu koko työuran aikaisista ansioista. Työeläkkeelle voi jäädä joustavasti vuotiaana. Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset. 2. Kansaneläke antaa vähimmäisturvan henkilöille, joiden työeläke jää pieneksi tai jotka eivät ole olleet työelämässä. Työeläke vähentää kansaneläkkeen määrää. Kansaneläkettä voi hakea 65-vuotiaana. Perusturvaa hoitaa Kela. Takuueläke on vähimmäiseläke, joka korottaa kansaneläkkeen varassa elävän tuloja. Sen myötä eläkkeensaajan vähimmäisturva on aina vähintään 687,74 e/kk. Takuueläke tuli voimaan alkuvuodesta Vuonna 2010 suomalaisten keskimääräinen eläke oli noin 1370 e/kk. DIA 3. Miten työeläke kertyy? Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän täytettyä 18 vuotta. Työeläkettä kertyy kaikista vakuutetuista työansioista. Pimeästä työstä ei kerry vanhuuden turvaa. Eläke lasketaan vuosityöansioista ikäsidonnaisilla karttumaprosenteilla: vuotiaana 1,5 % vuotiaana 1,9 % vuotiaana 4,5 % Palkattomat jaksot Erilaisilta palkattomilta jaksoilta, kuten sairausloman, työttömyyden ja äitiysvapaan ajalta kertyy eläkettä tietyin ehdoin. Opiskelu kannattaa, sillä suoritetusta ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta kertyy eläkettä. Myös oman alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisesta kertyy eläkettä (kotihoidon tuki). Ulkomaat Mikäli olet ulkomailla töissä suomalaisen yrityksen lähettämänä, eläke kertyy Suomen lainsäädännön mukaisesti. Jos työnantajasi on ulkomainen, eläkkeesi kertyy työskentelymaan eläkejärjestelmän mukaisesti. Jos työskentelymaa on EU- tai ETA-maa, Sveitsi tai sillä on sosiaaliturvasopimus Suomen kanssa, työstä kertyvä eläke maksetaan Suomeen. Sosiaaliturvasopimusmaita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja Australia. Sosiaaliturvasopimusten ulkopuolelle jää joukko maita, joista eläkkeitä ei välttämättä makseta Suomeen. Eläkeoikeus on hyvä selvittää ennen ulkomailla työskentelyä. Lisätietoja saat Eläketurvakeskuksesta.

12 DIA 4. Milloin ja mille eläkkeelle (Diassa eri eläkemuodot) DIA 5. Sukupolvisopimus kuka maksaa ja kuinka paljon? Palkansaajien työeläkkeet rahoitetaan vakuutusmaksulla, jota maksavat sekä työntekijä että työnantaja. Keskimääräinen työeläkemaksu yksityisellä sektorilla on yhteensä n. 23 % palkoista. Työntekijän osuus maksusta vuonna 2011 alle 53-vuotiaat 4,7 % palkasta 53 vuotta täyttäneet 6,0 % palkasta Työnantaja suorittaa vakuutusmaksut valitsemalleen työeläkelaitokselle. Yrittäjä vastaa eläkkeestään itse. Työeläkkeiden rahoitus on osittain rahastoiva. Osa eläkevakuutusmaksuista menee suoraan eläkkeisiin, osa sijoitetaan tulevaisuutta varten. Tätä sanotaan sukupolvisopimukseksi. Jokainen on vuorollaan saajana ja maksajana. Nykyennusteiden mukaan väestö vanhenee voimakkaasti seuraavina vuosikymmeninä. Kertyneillä rahastoilla ja niiden tuotoilla voidaan hillitä vakuutusmaksujen nousua ja turvata tulevat eläkkeet. - Lisätietoa sijoituksista - Lisätietoa työeläkevakuutusmaksuista

13 DIA 6. Miten rahat riittävät? Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle väestön huoltosuhde muuttuu merkittävästi. Tällä hetkellä yhtä yli 65-vuotiasta kohden on neljä työikäistä. Vuonna 2050 suhde on 1:2. Tällä hetkellä omaa eläkettä saavia suomalaisia on lähes 1,3 miljoonaa. Vuonna 2050 heitä on puoli miljoonaa enemmän. Ikäluokkien koon lisäksi huoltosuhteen muutokseen vaikuttaa ihmisten pidentyvä elinikä. Koska ihmiset elävät pidempään, he myös nauttivat eläkettä aikaisempia sukupolvia kauemmin. Eläkejärjestelmälle muutos tarkoittaa rahoituspainetta: vuonna 2050 Suomen eläkemenot tällä hetkellä n. 22 miljardia euroa ovat yli kaksinkertaiset. Rahoituspaineeseen on varauduttu rahastoimalla osa työeläkemaksuista. Suomalaisten työeläkelaitosten sijoitusrahastoissa on nyt noin 140 miljardia euroa varallisuutta. Rahaston tuottavuuden lisäksi rahoituksen turvaaminen edellyttää työurien pidentämistä. Tällä hetkellä suomalainen jää eläkkeelle keskimäärin 60-vuotiaana, kolme vuotta ennen vanhuuseläkeiän alarajaa. Suurin syy alhaiseen eläkkeellesiirtymisikään löytyy työkyvyttömyyseläkkeistä. Kun tilastosta poistetaan työkyvyttömät, eläkkeelle jäädään keskimäärin 63 vuoden iässä. Työhyvinvoinnin merkitys on siis keskeinen paitsi yksilön myös yhteiskunnan näkökulmasta. Kun ihmiset viihtyvät työpaikalla, syntyy tulosta, verotuloja, eläkevarallisuutta ja hyvinvointia. Työhyvinvoinnin lisäksi myös eläkeiän nostamisesta käydään aktiivista poliittista keskustelua. DIA 7. Elinaikakerroin kuka elää satavuotiaaksi? (Bonus-kalvo) Elinaikakerroin otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna Se on mekanismi, joka säätää eläkkeet eliniän nousuun. Jos ihmiset elävät nykyistä vanhemmaksi, heille maksetaan myös eläkettä kauemmin. Tässä tapauksessa elinaikakerroin pienentää kuukausieläkettä. Jos eliniänodote ei nouse tulevaisuudessa, ei elinaikakertoimellakaan ole vaikutusta. Nykyennusteiden mukaan suomalaisten elinikä tulee todennäköisesti pitenemään. Kertoimen leikkaavan vaikutuksen voi kuitenkin korvata jatkamalla työssä. Noin puolet pidentyvästä eliniästä olisi käytettävä työn tekoon. Elinaikakertoimen kaltaisia eläkkeen laskentaan liittyviä mekanismeja on myös muissa EU-maissa. Kerroin määritellään jokaiselle ikäluokalle 62-vuotiaana odotettavissa olevan eliniän perusteella käyttäen edellisen viiden vuoden kuolevuuslukuja. Kerrointa käytetään eläkkeelle siirryttäessä. - Lisätietoa elinaikakertoimesta (laskuri)

14 DIA 8. Tarkista työeläkeote! Työeläkelaitos toimittaa työeläkeotteen, josta ilmenee työsuhteet 18 ikävuoden jälkeen ja niiden perusteella kertynyt eläketurva. Lähettäjänä on se eläkevakuuttaja, jossa viimeisin työsuhde on vakuutettu. Otteita on mahdollista tulostaa ja tarkastella myös itse sähköisesti milloin tahansa. (www.tyoelake.fi) On tärkeää tarkistaa, että otteella on kaikki siihen asti kertyneet työ- ja yrittäjäsuhteet. Olet itse vastuussa tietojen paikkansa pitävyydestä. Mahdollisista puutteista tulee ottaa yhteys otteen antaneeseen eläkevakuuttajaan. Mistä lisätietoa Jos olet yksityisalan töissä tai yrittäjä, voit tarkistaa eläketietosi omalta eläkevakuuttajaltasi tai Eläketurvakeskuksesta (ETK). Valtion, kunnan ja kirkon palveluksessa olevat tarkistavat eläketietonsa Kevasta. Lisätietoa eläkeasioista saa myös suoraan eläkelaitoksista, Eläketurvakeskuksesta ja Työeläkevakuuttajat TELAsta.

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017. Kaakkois-Suomen aluetoimisto

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017. Kaakkois-Suomen aluetoimisto TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 Kaakkois-Suomen aluetoimisto Neuvottelutulos Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK ovat päässeet sopuun työeläketurvaan tehtävistä

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne

Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄN ARVIO / OSA 1 Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne Nicholas Barr Professori, London School of Economics Eläketurvakeskus PENSI ONSSKY DDSCENTRALEN

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ

LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TÄYDENTÄMINEN VAPAAEHTOISILLA SÄÄSTÖILLÄ ELÄKEVAKUUTUSSÄÄSTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Ohjaaja: Antti

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä?

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläkkeen hakeminen ulkomailta Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta. ETK hoitaa yhteydenpidon

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA R RAPORTTEJA Lakisääteiset eläkkeet Pitkän aikavälin laskelmat 2007 Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo smo Risku ja Hannu Sihvonen Lakisääteiset eläkkeet

Lisätiedot

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Joonas Pekkanen Tutkija Mika Vaihekoski Rahoitusinstituutin johtaja 2002 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä TYÖELÄKE 5 2011 Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin Ratkaisuja ei voi Enää lykätä Pääkirjoitus Perusidealtaan yksinkertainen ja pitävä Yhdeksänvuotias Lauri sanoo tässä lehdessä

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2003 ISBN 951-691-07-X Hakapaino Oy, Helsinki 2003 LUKIJALLE Tässä teoksessa esitellään Suomen eläkejärjestelmän ominaispiirteet. Pääpaino on yksityisen sektorin lakisääteisessä

Lisätiedot

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN?

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 26.11.2009 ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kandidaatintutkielma Marjo

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1 Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä

Lisätiedot