VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä- ja vastauslomake, jossa on 12 kysymystä. Vastaukset tulee kirjoittaa tähän lomakkeeseen. 2. Arvostelu Kysymyksistä annetaan pisteitä seuraavasti: pistettä kysymyksestä pistettä kysymyksistä pistettä kysymyksistä pistettä kysymyksistä 12 maksimipisteet Kansaneläke 3 p. Kansaneläkkeeseen voi tietyin edellytyksin sisältyä ns. takuueläke, jolla pyritään takaamaan Suomessa asuvalle eläkkeensaajalle vähimmäistoimeentulo. Vaikuttavatko alla olevassa luettelossa mainitut etuudet takuueläkettä pienentävästi? Merkitse rastilla jokaisen väittämän kohdalle mielestäsi oikea vaihtoehto. Eläkettä saavan hoitotuki Rintamalisä Omaishoidon tuki Eläkkeen lapsikorotus Pääomatulot tai omaisuus Eläkkeensaajan ansiotulot Toimeentuloturva s. 83 vaikuttaa ei vaikuta 2. Tapaturmavakuutus 3 p. Vakuutusyhtiöiden valvonta ja toimeenpanijat a) Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanosta vastaa 11 yksityistä vakuutusyhtiötä. Mainitse kolme muuta toimeenpanijaa. b) Mitkä viranomaiset valvovat tapaturmavakuutusyhtiöiden toimintaa? Työtapaturmakirja sivut 241, 243 ja Etuus- ja maksuperusteiset eläkkeet 3 p. a) Mitä tarkoittaa etuusperusteinen eläkejärjestelmä? b) Mitä tarkoittaa maksuperusteinen eläkejärjestelmä? c) Onko Suomen työeläkejärjestelmä etuus- vai maksuperusteinen? Työeläkekirja s Sosiaaliturva 3 p. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sosiaaliturvan vähimmäisehtoja koskevassa sopimuksessa sekä Euroopan sosiaalivakuutuskoodissa sosiaaliturva kattaa yhdeksän yhteiskunnallista riskiä. Mitä nämä riskit ovat?

2 Työeläkekirja s Työeläkelakien mukaiset vanhuuseläkeiät 4 p. Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua vanhuuseläkeiän alarajan nostamispaineista. Mitkä ovat vanhuuseläkkeelle siirtymisen nykyiset ikärajat? a) Yksityisen sektorin TyEL ja YEL järjestelmissä? b) Kunnan palveluksessa olevilla KuEL:ssa? c) Valtion palveluksessa olevilla VaEL:ssa? Toimeentuloturva, s. 216, 220 ja Tapaturmavakuutus 4 p. Vakuuttamisvelvollisuuden soveltaminen. Ketkä yhtiömuotoisessa yrityksessä työskentelevät henkilöt eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin? Toimeentuloturva s Työttömyysajan toimeentulo 4 p. Joulukuussa vuonna 1955 syntynyt henkilö jää työttömäksi Hänellä on 30 vuoden yhtäjaksoinen työhistoria palkansaajana. a) Mitä etuutta hän voi saada työsuhteen päätyttyä ja kuinka kauan? b) Milloin hän voi saada työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen? Toimeentuloturva s. 163, Kelan etuudet pähkinänkuoressa s Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen työnantajille ja yrittäjille 4 p. Korvauksia maksetaan kahdessa luokassa. Mitkä korvaukset kuuluvat ensimmäiseen luokkaan ja mitkä korvaukset toiseen luokkaan? Toimeentuloturva s Sosiaalivakuutus 4 p. a) Mitä sosiaalivakuutuksella tarkoitetaan? b) Mitä sillä turvataan? Työeläke s Muutoksenhakuasteet 5 p. a) Luettele lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutoksenhakuasteet? b) Mitkä ovat Kelan tai työttömyyskassan työttömyysturvaa koskevan päätöksen muutoksenhakuasteet? Työtapaturmakirja s. 172 ja Toimeentuloturva s Kelan etuudet ja lapsiperheet 5 p. a) Mainitse kolme seikkaa, jotka vaikuttavat äidin oikeuteen saada äitiysavustusta? b) Kuka muu henkilö, kuin äiti, voi saada äitiysavustusta ja millä edellytyksillä? c) Millä edellytyksin Kela maksaa lapsilisää? d) Mitkä seikat vaikuttavat lapsilisän määrään? Toimeentuloturva s , 44

3 12. Ansioiden ja eläkkeiden indeksitarkistus 6 p. Millä indeksillä tarkistetaan vuosittain a) Kansaneläkkeitä, b) Työeläkkeitä, c) Työeläkkeiden perusteena olevia ansioita. Mitkä tekijät ja millä painoarvoilla ne vaikuttavat ko. indeksien määräytymiseen? Toimeentuloturva s. 78 ja 230 VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä- ja vastauslomake, jossa on 11 kysymystä. Vastaukset tulee kirjoittaa tähän lomakkeeseen. 2. Arvostelu Kysymyksistä annetaan pisteitä seuraavasti: pistettä kysymyksestä pistettä kysymyksistä pistettä kysymyksistä pistettä kysymyksistä 9-11 maksimipisteet Omaishoidon tuki 3 p. Alla olevassa taulukossa on esitetty 6 väittämää. Merkitse jokaisen kohdalle rastilla, onko väittämä oikein tai väärin. oikein väärin a) Omaishoidon tukea ei voida maksaa vanhuksen kotihoidosta b) Omaishoidon tuki ei ole veronalaista tuloa c) Omaishoidon tuesta tehdään sopimus Kelan ja hoitajan kesken d) Hoitopalkkion suuruuteen vaikuttaa kuinka sitovaa ja vaativaa hoito on e) Omaishoidon tukena voidaan antaa ateriapalveluita f) Omaishoitajalle karttuu työeläkettä 0,5 p. kustakin oikeasta; ma 3 p. Toimeentulokirja s. 86, Työttömyysturva 3 p. a) Millä edellytyksillä vuonna 1957 syntyneellä työttömällä työnhakijalla on oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin? b) Onko yrittäjällä 500 korvauspäivän jälkeen oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin? 0,5 p + 0,5 p + 0,5 p + 0,5 p + 1 p, Ma 3 p Kelan etuudet pähkinänkuoressa s. 59, Lapsi edunsaajana 4 p. Työntekijän kuoltua hänen lapsilla saattaa olla oikeus perhe-eläkkeeseen sekä työntekijän ryhmähenkivakuutuksen korvauksiin. Minkä ikäiset lapset voivat olla edunsaajina seuraavissa sosiaalietuuksissa? a) Työeläkelakien mukaisessa perhe-eläkkeessä

4 b) Kansaneläkelain mukaisessa perhe-eläkkeessä c) Työntekijän ryhmähenkivakuutuksessa 1 p + 1 p + 1 p + 1 p, Ma 4 p Toimeentuloturva s. 240, 247, Kansainvälinen sosiaaliturva 4 p. a) Työeläkettä Suomesta saava henkilö muuttaa pysyvästi ulkomaille asumaan. Hän ei ole Suomen kansalainen. Maksetaanko työeläkeperusteinen vanhuuseläke hänen uuteen asuinmaahansa ja onko asiassa jotakin rajoituksia? b) Kuinka pitkään ulkomaille muuttaneelle maksetaan kansaneläkettä Suomesta ja minkälaisia rajoituksia maksamiselle on olemassa. Mitä maita rajoitukset eivät koske? Toimeentuloturva s. 308, Lakisääteinen tapaturmavakuutus 4 p. Tapaturmavakuutuslain mukainen korvaus edellyttää työ- tai virkasuhdetta. Mitkä ovat työtapaturmakirjan mukaan neljä työsuhteen perustunnusmerkkiä? 1 p + 1 p + 1 p + 1 p ma 4 p Työtapaturmakirja s Työeläkelait 4 p. a) luettele julkisen sektorin eläkelait b) luettele yksityisen sektorin eläkelait kaikki oikein 4 p, muuten 0,5 p kustakin oikeasta Työeläkekirja s Potilasvakuutus 5 p. a) Potilasvahinkona korvataan terveyden ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja, jotka täyttävät laissa asetetut kriteerit. Millaisissa erilaisissa vahinkotilanteissa korvausta voi saada? b) Mistä potilasvakuutus otetaan? Toimeentuloturva s Kelan etuudet 5 p. Vaikuttavatko hakijan/talouden tulot seuraaviin Kelan maksamiin etuuksiin? kyllä Ei a) äitiysavustus b) elatustuki c) työttömän sairauspäiväraha d) vuorottelukorvaus e) adoptiotuki f) osittainen hoitoraha g) kuntoutusraha h) vanhempainraha i) kotihoidontuen hoitoraha j) lapsilisä 0,5p kustakin oikeasta, ma 5p Kelan etuudet pähkinänkuoressa s. 8, 10, 12, 13, 14, 16, 26, 36, 55 sekä liite s. 2-5, 7, 15, 16, 25

5 9. Työeläke 6 p. a) Mitkä ovat vanhuuseläkkeen karttumisprosentit ja ikärajat työntekijöille ja yrittäjille? b) Myös palkattomilta kausilta kertyy työeläketurvaa. Tällaisia ovat mm. äitiys-, isyys-, erityisäitiyssekä vanhempainrahakaudet. Mainitse kuusi muuta palkatonta aikaa, jolta kertyy työeläkettä. a) 0,5 p kustakin yht. 3 p sekä b) 0,5 p kustakin yht 3 p, ma 6 p Toimeentuloturva sivut 61, Yrittäjän eläkelaki YEL 6 p. YEL-joustomaksu Vuoden 2005 alusta alkaen yrittäjä on voinut maksaa vahvistettuun YEL-työtuloon perustuvaa vakuutusmaksua joko suurempana tai pienempänä tietyin edellytyksin ilman, että YEL-työtuloa muutetaan pysyvästi. a) Missä rajoissa jouston lisämaksua voidaan maksaa? b) Missä rajoissa YEL -maksussa voi joustaa alaspäin ja kuinka usein joustoa alaspäin voi käyttää? a) 3 p b) 3 p ma 6 p Toimeentuloturva s Ulkomaantyön vakuutuspalkka 6 p. a) Mitä tarkoitetaan ulkomaantyön vakuutuspalkalla? b) Miten vakuutuspalkka vaikuttaa työeläkemaksuihin ja työeläkkeeseen? c) Miten vakuutuspalkka vaikuttaa tapaturmavakuutusmaksuihin ja tapaturmakorvauksiin? 0,5 p + 0,5 p + 0,5 p + 0,5 p + 1p + 1p + 1p +1p, ma 6 p Toimeentuloturva s VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä- ja vastauslomake, jossa on 11 kysymystä. Vastaukset tulee kirjoittaa tähän lomakkeeseen. 2. Arvostelu Kysymyksistä annetaan pisteitä seuraavasti: pistettä kysymyksestä pistettä kysymyksistä pistettä kysymyksestä 6-11 maksimipisteet Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 p. Luettele lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutoksenhakuasteet. 1p + 1p + 1p; ma 3 p. Työtapaturmakirja s Tapaturmavakuutus 3 p. a) Mitkä pääryhmät voivat olla vakuutettuina Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain nojalla?

6 b) Mistä ko. vakuutuksen voi ottaa? a) 1p + 1p, b) 1p; ma 3 p. Työtapaturmakirja s.67, Toimeentuloturva s Liikennevakuutus 4 p. Millaisista vahingoista haetaan korvausta Liikennevakuutuskeskukselta? Toimeentuloturva s Työeläke 4 p. a) Selosta, mitä tarkoittaa työeläkkeen koskemattomuusperiaate? b) Eläkkeiden rahoittamiseksi on olemassa kaksi päävaihtoehtoa. Mitkä nämä ovat? a) 2p, b) 2p; ma 4 p. Työeläke s. 16, Kansaneläke 4 p. Vaikuttavatko seuraavat seikat kansaneläkkeen määrään? (merkitse rastilla sarakkeeseen kyllä tai ei) Työeläke Liikennevakuutuksen mukainen perhe-eläke Tapaturmaeläke Työnantajan kustantama vapaaehtoinen ryhmäeläke Ulkomailta maksettava eläke 63-ikävuoden jälkeen karttunut työeläke Työeläkkeen lapsikorotus tai lykkäyskorotus Suomessa asuttu aika 0,5 p. kustakin oikeasta; ma 4 p. Toimeentuloturva s. 81, 82 Kyllä Ei 6. Lakisääteiset korvaukset 5 p. Henkilö vammautuu työmatkalla sattuneessa liikennevahingossa ja hänelle aiheutuu useamman vuoden työkyvyttömyys. a) Mainitse sosiaalivakuutuslait, joiden perusteella henkilölle voidaan maksaa ansionmenetyskorvauksia. b) Kerro korvauksien ensisijaisuuden järjestys ja millä ehdoin korvausta voi tulla maksuun, huomioiden muiden lakien perusteella maksettavat korvaukset? a) 0,5 p kustakin laista; ma 2,5 p. b) 0,25 p kustakin oikeasta; ma 2,5 p. Toimeentuloturva s (SV), s , s.78 kansan- ja työeläke s , s Työeläke 5 p. Miten ulkomaalaisen Suomessa tehty työ vakuutetaan, jos a) työntekijä tulee työskentelemään EU/ETA-maasta tai sellaisesta maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus? b) työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta? a) 1p + 1p; b) 1p + 1p + 1p; ma 5 p. Toimeentuloturva s

7 8. Kelan etuudet 5 p. Mitkä seuraavista Kelan maksamista etuuksista ovat verottomia? (rastita vain verottomat etuudet) a) äitiysavustus b) äitiysraha c) kotihoidontuki d) lapsilisä e) adoptiotuki f) kuntoutusraha g) työttömän peruspäiväraha h) työttömän sairauspäiväraha i) yleinen asumistuki j) eläkettä saavan hoitotuki 0,5p kustakin oikeasta, ma 5 p. Kelan etuudet pähkinänkuoressa s. 8, 10, 12,13, 14, 24, 35, 58, liite s. 10, Lasten kotihoidontuki 5 p. Kenellä on oikeus lasten kotihoidontukeen ja millä edellytyksillä sitä voi saada? 2 pistettä, jos osaa vastata vanhempainrahaan, osittaiseen vanhempainrahaan ja maksettavaan isyysrahaan on päättynyt. Ranskalaisista viivoista 1 p. / vastaus; ma. 5 pistettä. Toimeentuloturva s Työntekijän eläkelaki (TyEL) 5 p. Työeläkevakuutusmaksut lasketaan prosentteina palkasta siltä ajalta, kun työeläkettä karttuu. Kerro, a) minkä ikäisiltä työntekijöiltä maksu peritään? b) miten työntekijän ikä vaikuttaa häneltä itseltä perittävän maksun suuruuteen? c) mikä taho vahvistaa vuosittain vakuutusmaksun laskuperusteen? d) miten työntekijän oma maksuosuus peritään? a) 0,5p + 0,5p =1p, b) 1p + 1p, c) 1p, d) 0,5p + 0,5p =1p; ma 5 p. Työeläke s Potilasvakuutus 6 p. a) Mitä korvauksia vahingon kärsinyt voi saada potilasvakuutuksen perusteella? b) Mitä korvauksia omaiset voivat saada, jos vahinko on aiheuttanut potilaan kuoleman? c) Mistä korvausta haetaan? Toimeentulokirja s. 30, 31

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN 0785-014X Edita Prima Oy Helsinki

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 161. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE 14.5.2012 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet

Lisätiedot

Vakuutusten kuvaukset

Vakuutusten kuvaukset Vakuutusten kuvaukset 1 LAKISÄÄTEISET HENKILÖVAKUUTUKSET:... 3 1.1 YLEINEN SOSIAALIVAKUUTUS... 3 1.1.1 SAIRAUSVAKUUTUS... 3 1.1.2 KANSANELÄKE... 3 1.1.3 YLEINEN PERHE-ELÄKE... 3 1.2 LAKISÄÄTEISET ELÄKEVAKUUTUKSET...

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 167. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 13.5.2014 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke 2013 Työeläke, kansaneläke ja verotus Juha Knuuti ja Suvi Ritola Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot