Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä?"

Transkriptio

1 Eläkkeen hakeminen ulkomailta Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta. ETK hoitaa yhteydenpidon niihin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin, joista eläkettä haetaan ja välittää eläkkeen hakemista koskevat tiedot yhteisesti sovituilla lomakkeilla ulkomaille.

2 Suomessa asuva voi hakea EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaista ansaittua eläkettä samalla kun hän hakee eläkettä Suomesta. Suomalaisen eläkehakemuslomakkeen lisäksi hakija täyttää ulkomaan työskentelyä ja asumista koskevan lisätietolomakkeen, liite U:n. Eläkehakemus tulee vireille ja hakemusprosessi käynnistyy kaikissa EU-maissa samanaikaisesti, kun hakemus on vastaanotettu Suomessa. Eläketurvakeskus (ETK) välittää hakemustiedot EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin. Eläkehakemuslomakkeita saa ETK:sta, työeläkelaitoksesta ja Kelan toimistosta. Eläkkeenhakija voi palauttaa täytetyt lomakkeet mihin tahansa edellä mainituista paikoista. Lomakkeet ovat tulostettavissa myös internetissä osoitteissa ja Jos hakija asuu muussa EU/ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaassa kuin Suomessa, hän hakee Suomen eläkettä asuinmaansa eläkeviranomaisen kautta. Sieltä hakemus välitetään Suomen eläkelaitoksille käsiteltäväksi. Eläkkeet EU/ETA-maista EU-säännökset ja sosiaaliturvasopimukset takaavat, että maasta toiseen siirtyvä työntekijä saa sosiaaliturvaa samoin edellytyksin kuin maan omat kansalaiset saa eläkkeensä maasta toiseen vakuutetaan vain yhdessä maassa eli vakuutusmaksut maksetaan vain yhteen maahan kerrallaan. Suomen lisäksi EU-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro. ETA-maita ovat Islanti, Liechtenstein ja Norja. EU:lla on lisäksi sopimus Sveitsin kanssa siitä, että EU:n sosiaaliturvasäännöksiä sovelletaan myös Sveitsiin. Eläkkeet sosiaaliturvasopimusmaista Sosiaaliturvasopimusten tarkoituksena on mm. taata eläkkeiden vastavuoroinen maksaminen sopimusmaasta toiseen. Sopimukset ovat kuitenkin keskenään erilaisia, eivätkä kaikki eläkelajit välttämättä sisälly niihin.

3 Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Intian (tulossa voimaan kevään 2014 aikana), Israelin, Kanadan, Québecin ja USA:n kanssa. Eläkkeet sopimuksettomista maista EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella on lukuisa joukko maita, joista eläkeoikeuden selvittäminen jää hakijan itsensä huolehdittavaksi. Yhteystietoja voi kysyä Eläketurvakeskuksesta. Eläkkeen hakeminen Kun Suomessa asuva hakee eläkettä EU/ETA- ja/tai sosiaaliturvasopimusmaasta, hän täyttää Suomen eläkehakemuslomakkeen ja liite U:n. Eläkkeen hakeminen EU/ETA-maista käynnistyy näiden lomakkeiden perusteella. Sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä haettaessa ETK lähettää hakijalle täytettäväksi vielä erillisen hakemuslomakkeen. Hakemuksen voi täyttää ja tulostaa myös internetissä osoitteessa Sosiaaliturvasopimusmaan eläkehakemuslomake palautetaan aina suoraan ETK:lle. EU/ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä haettaessa hakemuslomakkeella tulee ilmoittaa ne maat, joista eläkettä haetaan. Vanhuuseläkettä haettaessa tulee ilmoittaa myös ajankohta, josta ulkomaisen vanhuuseläkkeen halutaan alkavan. Eläkeikä vaihtelee maittain. Vaikka 65 vuoden eläkeikä on tähän saakka ollut varsin yleinen, useat maat ovat parhaillaan nostamassa eläkeikää. Eläkeiän nostamisella saattaa olla pitkiäkin siirtymäaikoja. Joissakin maissa eläkkeen voi varhentaa alkamaan ennen varsinaista vanhuuseläkeikää tai lykätä alkamaan varsinaisen vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen. Lykkääminen tai varhentaminen saattaa vaikuttaa eläkkeen määrään. Ulkomailta maksettavan eläkkeen vaikutus omiin maksussa oleviin etuuksiin ja Suomessa karttuvaan työeläkkeeseen kannattaa selvittää jo ennen eläkehakemuksen jättämistä.

4 Liite U:n täyttämiseen tarvitaan seuraavat tiedot: työskentely- ja asumisajat ulkomailla työnantajan nimi ja paikkakunta työtehtävät tai ammatti osoitteet, joissa asuttu Suomen henkilötunnusta vastaava ulkomaan vakuutusnumero, jos se on tiedossa ulkomaan vakuutuslaitoksen tai järjestelmän nimi, jos tiedossa liitteeksi kopiot ulkomaan työskentelyä /asumista koskevista asiakirjoista, esimerkiksi työtodistuksista, työkirjasta, palkkakuiteista, vakuutuskortista tai opiskelutodistuksista. Liite U täytettävä huolellisesti Liite U on täytettävä huolellisesti, sillä siinä annetut tiedot ovat ulkomailla lähtökohtana hakemuksen käsittelemiselle ja eläkeoikeuden selvittämiselle. Kaikesta ulkomaan työskentelystä ja asumisesta on itse ilmoitettava, koska näitä tietoja ei saada muualta. Jokainen maa tekee oman eläkepäätöksen Kukin maa myöntää eläkkeen tai hylkää eläkehakemuksen oman lainsäädäntönsä perusteella. Esimerkiksi vanhuuseläkeiät vaihtelevat maittain. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen yhdestä maasta ei tarkoita sitä, että samoin perustein saa eläkkeen kaikista muistakin maista. Myös eläkkeen määrä lasketaan kussakin maassa siellä vakuutetun työ- ja/tai asumisajan perusteella. Ulkomaan eläkeviranomainen antaa eläkepäätöksen maan omalla kielellä ja maksaa eläkkeen suoraan eläkkeensaajalle. Jos hakija on tyytymätön ulkomaan eläkeviranomaisen antamaan päätökseen, hän voi valittaa siitä joko suomeksi, ruotsiksi tai jollain muulla EU:n virallisella kielellä. Valitus tulee ensisijaisesti lähettää suoraan ulkomaille päätöksessä olevien muutoksenhakuohjeiden mukaisesti, mutta sen voi toimittaa myös Eläketurvakeskukseen (ETK), työeläkelaitokseen tai Kelaan välitettäväksi edelleen ulkomaille.

5 Hakemuksen käsittelyn vaiheet Kun Suomen ja ulkomaan eläkettä haetaan samalla hakemuksella, työeläkelaitos käsittelee hakemuksen Suomen työeläkkeen osalta. Kela tekee päätöksen kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä yleensä vasta sen jälkeen, kun on selvillä minkä verran hakijalle maksetaan työeläkkeitä ja korvauksia Suomesta ja ulkomailta. ETK täyttää EU-alueella käytettävät yhteiset eläkehakemuslomakkeet ja liittää hakemukseen todistuksen Suomen työskentelyajoista ja Kelan todistuksen Suomen asumisajoista. ETK lähettää hakemuksen käsiteltäväksi ulkomaan eläkeviranomaiselle, joka saattaa pyytää hakijalta lisätietoja hakemuksen käsittelyä varten. Pyyntöihin vastaaminen on erittäin tärkeää. Vastaamatta jättäminen voi johtaa eläkehakemuksen hylkäämiseen. Kun kaikki ulkomaiset ja kotimaiset eläkepäätökset on annettu, ETK tekee hakijalle niistä yhteenvedon, josta käy ilmi päätösten sisältö pääpiirteittäin. Eläkehakemuksen käsittelyssä on mukana useita eri toimijoita: Työeläkelaitos käsittelee hakemuksen työeläkkeen osalta Kansaneläkelaitos (Kela) käsittelee hakemuksen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen osalta ETK välittää hakemuksen niihin EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin, joista eläkettä on haettu. Kaikilta edellä mainituilta tahoilta tuleviin tiedusteluihin kannattaa vastata viipymättä hakemusasian sujuvan käsittelyn varmistamiseksi. Eläkehakemuksen käsittelyaika ulkomailla EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa hakemusten käsittely saattaa kestää puolesta vuodesta useaan vuoteen. Ulkomaan vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin 6 kuukautta ennen haluttua eläkkeen alkamisaikaa. Eläkkeen maksaminen takautuvalta ajalta Koska eläkehakemusten käsittelyaika on ulkomailla usein pidempi kuin Suomessa, ulkomaan eläke saatetaan myöntää ja maksaa takautuvasti. Tällöin eläkkeen maksu takautuen voi johtaa etuuksien takaisinperintään Suomessa.

6 Myös silloin kun toisen maan eläke alkaa aikaisemmasta ajankohdasta kuin Suomen eläke, voi syntyä takaisinperintätilanne, johon sovelletaan EU-lainsäädäntöä. Toisen maan eläkkeestä voidaan joissakin tilanteissa periä takaisin samalle ajalle Suomesta myönnettyä sairauspäivärahaa tai työttömyysetuutta, toimeentulotukea tai eläkettä. Ulkomaan eläkkeen vaikutus Suomesta maksettaviin etuuksiin Ulkomailta myönnettävällä lakisääteisellä työeläkkeellä (työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä) voi olla vaikutusta Suomessa karttuvaan työeläkkeeseen, jos eläkkeensaaja jatkaa työskentelyä tai yritystoimintaa Suomessa. Suomessa vanhuuseläkkeelle voi jäädä vuotiaana. Työeläkettä karttuu vuodessa työansioista 1,5 % vuotiaille, vuoden iässä 1,9 % ja vuoden iässä 4,5 %. Jos työssä oleva saa samanaikaisesti työeläkettä toisesta maasta, on Suomen työeläkkeen karttuma iästä riippumatta vain 1,5 % vuosiansioista. Ulkomailta maksettavalla eläkkeellä voi olla vaikutusta myös muihin Suomesta myönnettäviin tai maksussa oleviin etuuksiin. Ulkomainen lakisääteinen työeläke saattaa estää osa-aikaeläkkeen myöntämisen ja maksamisen. Lisäksi ulkomaan eläke voi vaikuttaa sairauspäivärahojen, työttömyysetuuksien ja opintotuen maksamiseen ja voi johtaa jo maksettujen etuuksien takaisinperintään. Yrittäjän pakollinen YEL-vakuutus päättyy, jos hänelle myönnetään Suomesta tai ulkomailta lakisääteinen vanhuuseläke. Sen jälkeen hän voi ottaa itselleen vapaaehtoisen yrittäjän eläkevakuutuksen. Lisätietoja ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta osa-aikaeläkkeeseen, työeläkkeen karttumiseen ja yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuteen saa työeläkelaitoksesta, ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan liittyvistä asioista työttömyyskassasta ja Kelan maksamista etuuksista Kelan toimistosta. Eläkkeen verotus Ulkomaisen eläkkeen verotuksesta saa lisätietoja verottajan Kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta on tai internetin kautta

7 Eläkearviot ulkomailta Ulkomaisen eläkkeen ennakkoarvion (ennakkolaskelma) voi halutessaan pyytää itse suoraan kyseisen EU/ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaan eläkeviranomaiselta. Pyyntöön tarvittavat tiedot vaihtelevat maittain. Yhteystietoja saa Eläketurvakeskuksesta. Lisä- ja sopimuseläkkeet haettava itse Monissa maissa lakisääteistä eläketurvaa täydentävät ammatilliset lisä- ja sopimuseläkkeet. Eläketurvakeskus ei välitä ulkomaille näitä eläkkeitä koskevia hakemuksia, koska ne eivät pääsääntöisesti kuulu EU-asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten piiriin. Mahdollinen oikeus lisä- tai sopimuseläkkeeseen hakijan tulee selvittää itse. Muutoksista ilmoitettava Eläkkeensaajan on ilmoitettava ulkomaan eläkkeen maksajalle kaikista olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista (esim. asuinmaa, osoite, siviilisääty ja tieto työskentelyn aloittamisesta). EU/ ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaat pyytävät eläkkeensaajiltaan yleensä vuosittain ns. elossaolotodistuksen. Todistukseen tarvitaan usein vahvistus ja leima eläkkeensaajan asuinmaan viranomaiselta (esim. Eläketurvakeskus tai Kela). Jos todistusta ei palauteta, ulkomaan eläkeviranomainen saattaa keskeyttää eläkkeen maksamisen. Kysy lisää Neuvoja eläkkeen hakemiseen ja apua ulkomaisten eläkelaitosten yhteystietojen selvittämiseen saa ETK:n Ulkomaisten eläkeasiain osastolta, puh (suomeksi) tai (ruotsiksi). Lisätietoja eläkkeen hakemisesta ulkomailta ja ulkomaisten eläkelaitosten yhteystietoja sekä ulkomaan eläkkeitä koskevaa yleistä tietoa saa myös ETK:n internet-sivuilta Oikopolut -kohdasta Muiden maiden eläkkeet. Eläkkeisiin liittyviä kysymyksiä voi esittää myös verkkopalvelussa

8 Oikotie Suomen eläketietoon Omat työeläketiedot voi tarkistaa internetissä osoitteessa Tunnistautuminen palveluun onnistuu pankkien verkkopalvelutunnuksilla. Työeläkejärjestelmän yhteisessä verkkopalvelussa on työeläkeotepalvelu. Sieltä vakuutetut saavat sähköisellä työeläkeotteella eläkearvion Suomessa ansaitusta eläkkeestä. Sähköisellä otteella kerrotaan työskentely- ja ansiotietojen lisäksi karttuneen työeläkkeen määrä sekä tiedot eräiden sosiaalivakuutusetuuksien perusteella mahdollisesti karttuneesta eläkkeestä. Otteella on tavallisesti myös arvio työkyvyttömyyseläkkeestä ja vanhuuseläkkeestä 63-, 65- ja 68-vuotiaana. Eläkelaitosten ja -yhtiöiden omille kotisivuille pääsee myös osoitteen kautta. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Puhelin: Postiosoite: ELÄKETURVAKESKUS

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen 31.10.2014 Hannele Kantanen Keva Lisätietoja: www.keva.fi Kevan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 Suomen eläkejärjestelmä Perusturva Ansioturva Täydentävä turva

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 1 Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ulla Siltaloppi Tampereen teknillinen yliopisto, Kansainväliset palvelut Palvelut ulkomailta

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 EU-maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

BRITANNIASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI

BRITANNIASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI 1/12 BRITANNIASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI Ikääntyminen on hyvin ajankohtainen aihe monen ulkosuomalaisen elämässä tällä hetkellä. Suuriin ikäluokkiin kuluvia suomalaisia on lähtenyt hyvin

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 1 2014 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot