Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä. Opiskelijaohjauksen kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä. Opiskelijaohjauksen kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä"

Transkriptio

1 Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjauksen kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) osahanke

2 2(15) Versiohistoria versio pvm Tekijä Kuvaus Minna Taam-Ukkonen Ensiluonnos teksti ja kuviot Marjut Heiskanen Kommentit Tarja Tervo-Heikkinen Ulkoasu, pääversio, pdf Sisällysluettelo Opiskelijaohjauksen kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä... 3 Opiskelijaohjauksen kehittämisen tulokset Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Opiskelijaohjauksen laatusuositukset Turvallinen ja laadukas opiskelijaohjaus- viitekehys Opiskelijaohjaajakoulutus verkko- tai virtuaalioppimista hyödyntäen Opiskelijaohjauksen kehittämisen tilan nykytilan kuvaaminen sekä tulevaisuuden suunnitelmien ja visioiden muodostaminen Opiskelijaohjauksen kehittämisen verkostorakenteet... 10

3 3(15) Opiskelijaohjauksen kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Opiskelijaohjausta kehitettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä VeTeVT- osahankkeen aikana projektin alussa laadittujen saavutettavien tulosten pohjalta. Opiskelijaohjauksen kehittäminen linjattiin yhdessä Kuopion yliopistollisen sairaalan Hoitotyön opetustiimin sekä Ve- TeVT- osaprojektin ohjausryhmän kanssa. Opiskelijaohjauksen kehittämistä linjasivat Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma, KYS-Erva strategia, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) strategia ja henkilöstöstrategia sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmat. VeTeVT osaprojektin alussa laaditut opiskelijaohjauksen kehittämiseen liittyvät saavutettavat tulokset: 1. Opiskelijaohjauksen laatusuositukset 2. Turvallinen ja laadukas opiskelijaohjaus, viitekehyksen luominen 3. Opiskelijaohjaajakoulutus verkko- tai virtuaalioppimista hyödyntäen 4. Opiskelijaohjauksen kehittämisen nykytilan kuvaaminen sekä tulevaisuuden suunnitelmien ja visioiden muodostaminen. Opiskelijaohjausta on kehitetty systemaattisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä usean vuoden ajan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osa kehittämisestä oli alkanut jo ennen VeTeVT-osaprojektia, osa käynnistyi projektin aikana sekä kehittäminen jatkuu tulevaisuudessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti. Tulosten lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä opiskelijaohjauksen kehittämiseen muodostui erilaisia verkostorakenteita, joka on tulos, jota ei alkuperäisessä suunnitelmassa ollut laadittu. 5. Opiskelijaohjauksen kehittämisen verkostorakenteet

4 4(15) Opiskelijaohjauksen kehittämisen tulokset Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 1. Opiskelijaohjauksen laatusuositukset Opiskelijaohjauksen laatusuositukset laadittiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellisessa opiskelijaohjauksen kehittämisverkostossa. Tässä verkostossa toimii sairaanhoitopiirin eri terveydenhuollon organisaatioiden edustajia, oppilaitosten opettajia sekä opiskelijoita. Nämä yhteistyössä laaditut laatusuositukset päivitetään jatkossa vuosittain opiskelijaohjauksen yhteistyöverkostossa. Opiskelijaohjauksen laatusuositukset pohjautuvat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopistollisen sairaala LYHTY-projektissa ( ) kehitettyihin laatukriteereihin, STM:n terveysalan koulutuksen työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu-suositukseen, tutkittuun tietoon sekä käytännön toimijoiden kokemustietoon. Laatusuositusten tarkoituksena on kehittää harjoittelun toteutusta ja yhtenäistää harjoittelun ohjauksen käytänteitä. Niiden tavoitteena on varmistaa jokaiselle opiskelijalle turvallinen ja laadukas harjoittelu terveydenhuollon organisaatioissa. Laatusuositukset sisältävät laatuvaatimukset ja kriteerit: sopimuksiin ja resursseihin, tiedottamiseen, harjoitteluyksikön toimintaan, perehdytykseen, teoriaan ja käytäntöön, opiskelijaan, ohjaajaan, ohjaajakoulutukseen, ohjaavaan opettajaan ja arviointiin liittyen. Laatusuositukset laadittiin sekä kirjallisen muotoon, että verkkomateriaaliksi. Laatusuositukset ovat avoimesti saatavilla seuraavasta linkistä. 2. Turvallinen ja laadukas opiskelijaohjaus- viitekehys Turvallisen ja laadukkaan opiskelijaohjauksen viitekehys kehitettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitotyön opetuksen tiimissä.turvallisen ja laadukkaan harjoittelun edistämiseksi on luotu opiskelijaohjauksen koordinointijärjestelmä, joka on toiminut vuodesta 2007 alkaen. Opiskelijaohjauksen koordinointijärjestelmän tavoitteena on luoda Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYSin) työyksiköistä turvallisia, laadukkaita ja vetovoimaisia oppimisympäristöjä. Opiskelijoiden harjoittelupaikkojen koordinoinnista vastaavat opetuksesta vastaava ylihoitaja sekä kliinisen hoitotyön opettajat. He muodostavat hoitotyön opetuksen tiimin. Kliinisen hoito-

5 5(15) työn opettajien ja ylihoitajan työnkuvat on määritelty, ne on osittain kuvattu myös opiskelijoiden oppimis- ja ohjausprosessissa, kuvio 1. Heidän työtehtävistään 50%:a sisältyy opiskelijoiden oppimis- ja ohjausprosessiin sekä sen kehittämiseen ja 50%:a henkilöstön osaamisen kehittämiseen esimerkiksi erilaiset ammattitaitoa kehittävät koulutukset. Hoitotyön opetustiimi on laatinut tiimisopimuksen, jossa on sovittu muun muassa tiimin tavoitteet, palaverikäytännöt, yhdessä sovitut toimintatavat, tiimivastaava ja hänen tehtävänsä. Opiskelijoiden turvallinen ja laadukas harjoittelu on edellyttänyt opiskelijoiden oppimis- ja ohjausprosessin kuvaamista, kuvio 1. Prosessissa on kuvattu opiskelijoiden ohjaukseen osallistuvien henkilöiden tehtävät ja vastuut opiskelijan oppimispolussa (www.psshp.fi/hoitotyo -> opiskelijat -> ohjausprosessi -> opiskelijan oppimis- ja ohjausprosessi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa). Kuvio 1. Opiskelijan oppimis- ja ohjausprosessi Jokainen opiskelija saa organisaatio- ja työyksikkökohtaisen perehdytyksen harjoittelun alussa ja jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja/ohjaajat. Opiskelija harjoittelee nimetyn ohjaajan työvuorojen mukaisesti omat tavoitteensa huomioiden. Jokaisessa työ-

6 6(15) yksikössä on opiskelijavastaava/-t, jotka ovat kehittäneet opiskelijaohjauksen osaamistaan mm. opiskelijaohjaajakoulutuksissa sekä opiskelijavastaavien koulutuspäivissä. Opiskelijavastaava suunnittelee ja neuvottelee työyksikön opiskelijamäärän yhdessä kliinisen hoitotyön opettajan kanssa, nimeää lähiohjaajat, vastaanottaa ja perehdyttää opiskelijat työyksikköön sekä tukee opiskelijaohjaajia. Ohjaaja tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä harjoittelun aikana. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opiskelijan olohuoneeseen, joka on vertaisoppimistilanne merkityksellisistä oppimiskokemuksista. Opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittymistä tuettiin ensimmäisessä erikoissairaanhoidon harjoittelussa, esimerkiksi seminaarissa, jossa käsiteltiin ja analysoitiin jokaisen opiskelijan merkityksellistä potilaskohtaamista. Opiskelijoiden toiveiden mukaan järjestettiin myös seminaari kivun arvioinnista ja hoidosta. Opiskelijaohjauksen laatua mitataan säännöllisesti CLES+T (Clinical Learning Environment Scale, Saarikoski)-mittarin avulla. Vuosittain palkitaan kolme parasta opiskelijaohjauksen laatuyksikköä. Tarvittaessa puututaan mittauksessa esille tulleisiin epäkohtiin ja ongelmiin muun muassa opiskelijaohjaajakoulutuksissa sekä opiskelijavastaavien palavereissa. Kuvio 2. Turvallinen ja laadukas opiskelijaohjauksen viitekehys

7 7(15) 3. Opiskelijaohjaajakoulutus verkko- tai virtuaalioppimista hyödyntäen VeTeVT- osaprojektin alussa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä lähdettiin ohjaajakoulutusta kehittämään Moodle- oppimisympäristöön. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä päädyttiin odottamaan tätä verkkokurssia, joka voitaisiin ottaa käyttöön myöhemmin kurssin valmistuessa. Verkko-oppimisympäristöjen suurin etu olisi se, että ohjaajat voisivat opiskella opiskelijaohjaukseen liittyviä asioita ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi verkkomateriaaliin voi palata tarvittaessa. Tavoitteena olisi saada kaikille opiskelijaohjaukseen osallistuville opiskelijaohjauksen peruskoulutus. Virtuaalioppimisen hyödyntämistä hoitotyön oppimisessa kartoitettiin projektin aikana kirjallisuuskatsauksella ja perehtymällä Second Life- oppimisympäristöön. Virtuaalinen oppiminen on tulevaisuuden mahdollisuus ohjaajien kouluttamiseen. Virtuaaliseen oppimisympäristöön pystytään rakentamaan sairaaloita, joissa ohjaajat voisivat harjoitella opiskelijaohjaukseen liittyviä tilanteita esimerkiksi tavoitekeskusteluja, väli- ja loppuarviointeja sekä erilaisten opiskelijaohjaukseen liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisuja. Virtuaalioppimisessa voidaan hyödyntää yhteistoiminnallista ja kokemuksellista oppimista. Tämä oppimismuodon toteuttaminen vaatii opetuksesta vastaavien kouluttautumista virtuaalioppimiseen sekä riittävää resurssointia. Virtuaalisen oppimisympäristö kokemusten mukaan virtuaalimaailmassa opitut tiedot ja taidot on helposti siirrettävissä todellisiin tilanteisiin. 4. Opiskelijaohjauksen kehittämisen tilan nykytilan kuvaaminen sekä tulevaisuuden suunnitelmien ja visioiden muodostaminen Opiskelijaohjauksen nykytila on kuvattu turvallisessa ja laadukkaassa opiskelijaohjauksen viitekehyksessä, kuvio 2. Opiskelijaohjauksen kehittämisen tulevaisuuden suunnitelmat ja visioiden muodostaminen sisältää: Opiskelijaohjauksen laatusuositukset Opiskelijaohjauksen laadunarviointi Ohjaajien ohjausvalmiuksien lisääminen Harjoittelupaikkojen riittävyyden takaaminen ja harjoittelujen kehittäminen potilaan hoitopolkujen mukaisiksi Opiskelijoiden opinnäytetyöt

8 8(15) Opiskelijat tulevina työntekijöinä Hoitotyön opetuksen laadunarvioinnit. Opiskelijaohjauksen laatusuositukset Tavoitteena on, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellisessa opiskelijaohjauksen yhteistyöverkostossa laaditut laatusuositukset otetaan käyttöön kaikissa KYSin työyksiköissä ja mahdollisimman monessa sairaanhoitopiirin terveydenhuollon organisaatiossa. Laatusuosituksista kerätään palautetta ja ne päivitetään vuosittain opiskelijaohjauksen alueellisessa yhteistyöverkostossa. Tulevaisuudessa opiskelijaohjauksen valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa arvioidaan, kuinka laatusuositusten käyttöä seurataan ja voidaanko siitä muodostaa laadunmittauskriteerit eri terveydenhuollon organisaatioissa. Opiskelijaohjauksen laadunarviointi Tavoitteena on, että opiskelijaohjauksen laatua arvioidaan säännöllisesti CLES (Clinical Learning Environment Scale)-mittarilla, joka on yksi Kuopion yliopistollisen sairaalan tuloskortin mittareista. CLES-mittari sisältää työyksikön ilmapiirin, hoidon lähtökohtiin, ohjauksellisiin lähtökohtiin ja ohjaussuhteen toimivuuteen liittyviä väittämiä. Koko KYSin tavoitetasona on vuonna 2011: 8,3 (asteikolla 0-10, jossa 0=täysin eri mieltä, 10= täysin samaa mieltä). Tavoitetaso määritellään vuosittain. Tavoitteena on lisäksi, että jokainen KYSissä harjoittelussa ollut opiskelija täyttää sähköisen palautelomakkeen harjoittelun päätyttyä. Vastausprosentin tavoitetaso on yli 70%:a. Kliinisen hoitotyön opettajat raportoivat tulokset työyksiköille ja yhteistyökumppaneille puolivuosittain. Hoitotyön ja kuntoutuksen alan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Opiskelijan olohuoneeseen (merkityksellisistä oppimiskokemuksista keskustelutilaisuus) harjoittelun aikana. Opiskelijan olohuoneen merkitystä opiskelijan omalla oppimiselle arvioidaan CLES-mittarin lisäkysymyksissä. Kliinisen hoitotyön opettajat analysoivat Opiskelijan olohuoneen laadulliset päiväkirjat vuosittain ja raportoivat tulokset työyksiköille ja yhteistyökumppaneille.

9 9(15) Ohjaajien ohjausvalmiuksien lisääminen Tavoitteena on, että opiskelijaohjaajilla on riittävät ohjausvalmiudet sekä he ylläpitävät ja kehittävät ohjausosaamistaan. Kaikki opiskelijaohjaukseen osallistuvat ovat käyneet ohjaajakoulutuksen vuoden 2015 loppuun mennessä. Ohjaajakoulutuksia järjestetään verkkoopiskeluna Moodlessa sekä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Hoitotyöntekijöiden ohjausvalmiuksia arvioidaan osana ammatillisen osaamisen arviointia ja kehityskeskusteluja. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön ohjaajien ohjausvalmiuksia arvioiva mittaristo vuoden 2013 aikana. Harjoittelupaikkojen riittävyys ja harjoittelujaksojen kehittäminen potilaiden hoitopolkujen mukaisesti Hoitotyön ja kuntoutuksen alan opiskelijoille turvataan riittävä määrä harjoittelupaikkoja. Jokainen työyksikkö arvioi yhdessä kliinisen hoitotyön opettajan kanssa harjoittelupaikkamäärän suhteessa henkilökuntaan ja potilaspaikkamäärään. Harjoittelupaikkojen määrän riittävyyttä ja laatua arvioidaan vuosittain oppilaitosten edustajien kanssa. Poliklinikat otetaan harjoittelupaikkoina aktiiviseen käyttöön. Harjoittelupaikkojen tarjontaa kehitetään potilaiden hoitopolkujen ja - ketjujen mukaisesti yhteistyössä oppilaitosten, perusterveydenhuollon ja KYSTERIn kanssa. Oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä, jotta opiskelijoiden harjoittelujaksot jakautuisivat tasaisesti lukukauden aikana. Mahdollisesti myös kesä- ja muut lomaajat otetaan käyttöön. Opiskelijoiden opinnäytetyöt Tavoitteena on, että opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheet liittyvät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaan. Kliinisen hoitotyön opettajat ylläpitävät aihepankkia ja välittävät tiedot säännöllisesti oppilaitoksen yhdyshenkilölle. KYSin ja oppilaitosten

10 10(15) kanssa kehitetään yhteistyömalli opinnäyte- ja kehittämistöiden ohjaukseen ja tulosten hyödyntämiseen vuoteen 2013 mennessä. Opiskelijat tulevina työntekijöinä Tavoitteena on, että opiskelijoita kohdellaan tulevina työntekijöinä. Heille järjestetään jo harjoittelujen aikana organisaatioon, työyksikköön ja työtehtäviin liittyviä perehdytyksiä sekä erilaisia rekrytointitilaisuuksia. Lisäksi heille kerrotaan KYSissä työskentelymahdollisuuksista erilaisissa rekrytointitilaisuuksissa mm. rekrytointipäällikön tapaaminen ensimmäisten harjoittelujen aikana ja valmistuvien opiskelijoiden kahvitilaisuus. Hoitotyön opetuksen vaikuttavuuden arvioinnit Kliinisen hoitotyön opetuksen toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan joka toinen vuosi siihen kehitetyllä mittarilla, joka perustuu kliinisen hoitotyön opettajien työnkuvaan. Kyselyyn vastaajina ovat hoitotyön johtajat, osastonhoitajat ja opiskelijavastaavat sekä oppilaitosten opettajat. Tavoitetasona väittämissä (asteikolla 1-10, jossa 0=täysin eri mieltä, 10= täysin samaa mieltä) sekä yleisarvosanana on 8. Kliinisen hoitotyön opettajien toimintaa arvioivat opiskelijat CLES-mittarin lisäkysymyksissä. Tavoitetasona on 8. Kliiniset hoitotyön opettajat arvioivat vuosittain toistensa toimintaa (seminaari, perehdytys, koulutukset tms.) vertaisarvioinnin avulla. 5. Opiskelijaohjauksen kehittämisen verkostorakenteet VeTeVT-osahankkeen alussa laadittujen tulosten lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä opiskelijaohjauksen kehittämisessä muodostui uusia verkostorakenteita KYSissä, Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin ja Erva-alueella sekä valtakunnallinen opiskelijaohjauksen verkostoyhteistyö tiivistyi.

11 11(15) KYSin sisäiset opiskelijaohjausverkostot Kuopion yliopistollisen sairaalan sisällä toimii verkostoina opiskelijavastaavien palaverit sekä opiskelijaohjausneuvosto. Opiskelijavastaavien palavereita järjestetään säännöllisesti, yhdestä kahteen kertaa lukukaudessa. Palavereissa ovat läsnä opiskelijavastaavat kliinisten harjoittelujaksojen/koulutusohjelmien mukaisesti, harjoittelun vastuuopettajat oppilaitoksista (amk, ammattija aikuisopisto). Palavereissa teemoina ovat olleet muun muassa opiskelijoiden harjoitteluun liittyvät ajankohtaiset asiat, arviointi, palautteet, harjoittelupaikkojen määrät ja hyvien käytänteiden jakaminen. Nämä palaverit ovat olleet tärkeitä kliinisten harjoittelupaikkojen edustajien ja oppilaitoksen opettajien yhteistyön kannalta. Opiskelijaohjausneuvosto aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Opiskelijaohjausneuvostossa on edustaja/-t kustakin palveluyksiköstä KYSin nykyisen organisaatiorakenteen mukaan (opiskelijavastaavat tai opiskelijaohjauksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt), kliinisen hoitotyön opettajat ja ylihoitaja. Tapaamisissa on joka kerta jokin tietty teema, joka on yhdessä valittu. Kustakin teemasta pitää alustuksen kukin palveluyksikön edustaja vuorollaan. Tämän jälkeen on reflektoiva keskustelu aiheesta eri yksiköiden näkökulmista juuri tästä tietystä teemasta. Opiskelijaohjausneuvostolla on yhdessä laaditut toiminnan pää- ja alatavoitteet: 1. lisätä tietoisuutta laadukkaasta opiskelijaohjauksen oppimis- ja ohjausprosessista a. jalkauttaa opiskelijaohjauksen laatusuosituksia sekä osallistua niiden päivittämiseen b. tiedottaa opiskelijaohjauksen PSSHP:n, ERVA ja valtakunnallisten verkostojen toiminnasta 2. lisätä opiskelijamyönteisyyttä työyksiköissä a. tukea ja motivoida opiskelijaohjaajia 3. jakaa opiskelijaohjaukseen liittyviä hyviä näyttöön perustuvia käytänteitä a. perehdytys, tiedottaminen, viestintä b. moniammatillisuus 4. vahvistaa opiskelijaohjauksen osaamista a. koulutukset, teemapäivät ja seminaarit b. verkostoituminen ja yhteistyö KYSin sisällä sekä oppilaitosten kanssa c. kansainvälisyys ja monikulttuurisuus d. opiskelijavastaavan rooli

12 12(15) e. opiskelijalähtöisyys, oppimistyylit f. moniammatillisuuden hyödyntäminen g. ongelmatilanteiden ratkaisut Opiskelijaohjausneuvosto arvioi säännöllisesti tavoitteiden saavuttamista ja tarvittaessa niitä tarkennetaan. Se jatkaa toimintaa normaalina pysyvänä rakenteena KYSin sisällä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella verkostona toimii opiskelijaohjauksen alueellinen yhteistyöverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna Tässä on edustajia PSSHP:n alueen terveydenhuollon organisaatioista, oppilaitoksista opiskelijoita ja opettajia sekä yliopiston edustaja. Tapaamisia on kahdesta kolmeen kertaan lukukaudessa. Yhteistyöverkosto on laatinut yhdessä toiminnan tavoitteet ja alatavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu systemaattisesti yhden kerran toiminnan aikana. Yhteistyöverkoston tavoitteet ja niiden saavuttaminen: 1. Päätavoite: kehittää opiskelijaohjauksen laatua ja verkostoitua sekä laatia suosituksia ohjaukseen alueellisesti Alatavoitteet Kuvata opiskelijoiden oppimis- ja ohjausprosessit eri organisaatioissa Opiskelijoiden oppimis- ja ohjausprosessi kuvattu Yhtenäistää opiskelijaohjauksen laatukriteerit Laadittu yhteneväiset laatukriteerit v Yhtenäistää opiskelijaohjauksen laadun mittausta Yhteisestä laadunmittarista sovittu Jaettu opiskelijaohjauksen laadunmittauksen liittyviä käytäntöjä sekä tehty vertailua tunnusluvuista Tiedottaa ja ideoida opiskelijaohjaajien koulutuksista Selkiyttää yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän kanssa Opetussuunnitelmayhteistyö Kehittää opiskelija-arvioinnin ja ohjauksen uusia käytänteitä Edistää opiskelijoiden hakeutumista ja sitouttaa alalla pysymistä Jalkauttaa yhteistyöverkoston tavoitteet ja toiminnot kliiniseen työhön

13 13(15) Oppilaitosyhteistyö Oppilaitosyhteisyö muodostaa oman verkostorakenteensa opiskelijaohjauksen kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään opiskelijavastaavien palavereissa, yhdysopettajatapaamisissa (kliinisen hoitotyön opettajat mukana), lukukausipalavereissa (amk, ammatti- ja aikuisopisto), työssäoppimiskoordinaattorin tapaamisissa (työssäoppimispaikat ryhmittäin), hallintoylihoitajan, ylihoitajan ja rehtoreiden tapaamisissa. Lisäksi oppilaitosten opettajat ovat mukana kokouksissa, palavereissa ja koulutuksissa. Jatkossa eri oppilaitosten harjoittelusta vastaavien opettajien ja kliinisen hoitotyön opetuksen pitävät palavereita kaksi kertaa lukukaudessa ja tarvittaessa. Pohdittavaksi ja sovittavaksi tulee erityisesti harjoittelupaikkojen tasa-arvoinen jakaantuminen eri oppilaitosten kesken, tasainen harjoittelujaksojen jakaantuminen lukukausittain (yhtenäinen suunnitelman laatiminen) sekä suunnitelman ja toteutuksen arviointia koskeva palaveri, perutut ja keskeytyneet harjoittelut. Erva opiskelijaohjauksen kehittämisen yhteistyö ERVA-yhteistyötä tehdään sairaanhoitopiirien opiskelijaohjauksesta vastaavien yhteistyökokouksissa. Kokouksia pidetään yhdestä kahteen kertaa lukukaudessa. Kokousten aiheina ovat olleet muun muassa opiskelijaohjauksen ajankohtaiset asiat sairaanhoitopiireittäin, opiskelijamitoitukset (opiskelijat työyksiköittäin), valtakunnallisen verkoston toiminta ja vertaistuki opiskelijaohjauksen kehittämisessä. Opiskelijaohjauksen valtakunnallinen yhteistyöverkosto Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on ollut mukana valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa sen perustamisesta vuodesta 2007 alkaen. Yhteistyöverkoston toiminta tehostui ja tiivistyi projektin aikana. Valtakunnallisella yhteistyöverkostolla on tapaamiset kerran vuodessa teemoitetuissa vuosipäivissä, jotka sovitaan edellisen vuoden yhteistyötapaamisessa. Verkoston jäsenet ovat sairaanhoitopiirien opiskelijaohjauksen vastuuhenkilöitä muun muassa kehittämispäälliköt, opetusylihoitajat, opetuskoordinaattorit, kliiniset opettajat ja kliinisen hoitotyön opettajat.

14 14(15) Valtakunnallisen verkoston tarkoituksena kehittää harjoittelun laatua ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti. Tavoitteina ovat opiskelijaohjauksen kehittäminen ja laadukkaan potilashoidon turvaaminen näyttöön perustuvien opiskelijaohjauksen käytäntöjen vahvistaminen ja juurruttaminen opiskelijaohjauksen asiantuntijuuden vahvistaminen ja vertaistuki terveysalan vetovoimaisuuden ja rekrytoinnin edistäminen Valtakunnallisessa verkostossa toimii aktiivisesti neljä alaverkostoa 1. Opiskelijaohjauksen laadunarviointi Alaverkosto arvioi opiskelijaohjauksen laatumittareita ja yhdenmukaisti laadunmittausta valtakunnallisesti. Tapaamisten aiheena on ollut muun muassa CLES+T (Clinical Learning Environment Scale+ Teacher) tunnuslukujen benchmarking vuosittain. 2. Opiskelijoiden perehdytys Alaverkosto toimii opiskelijaperehdytyksen laatukriteerien ja niiden toteutumisen edistämiseksi kliinisessä harjoittelussa. Alaverkosto on laatinut yhteisartikkelin eri sairaanhoitopiirien perehdytykseen liittyvistä hyvistä käytännöistä suhteessa laatutavoitteeseen ja laatukriteereihin. 2. Opinnäytetyöt Alaverkosto on vertaillut ja koostanut yhteenvedon sairaanhoitopiirien opinnäytetyölupakäytänteistä. 3. Ohjaajakoulutukset Alaverkosto on laatinut suositukset opiskelijaohjaajakoulutuksiin sekä osallistunut Ve- TeVT-osahankkeessa kehitetyn opiskelijaohjauksen verkkokurssin ideointiin.

15 15(15) Kuvio 1. Opiskelijaohjauksen kehittämisen verkostorakenteen eri tasot Projektin alussa laaditut saavutettavat tulokset toteutuivat hyvin Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä. Lisäksi kehittämisessä painottui opiskelijaohjauksen kehittämisen verkostorakenteiden muodostaminen. Verkostorakenteen avulla pystyttiin edistämään näyttöön perustuvaa opiskelijaohjauksen kehittämistä sekä erityisesti jakamaan hyviä käytäntöjä.

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

päivitytty Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät

päivitytty Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen osallistuvien henkilöiden työtehtävät. Työtehtävissä on

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä

Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä Tiina Stenman Perehdytys- ja koulutuskoordinaattori shyamk, AmO Merja Nummelin Kliinisen hoitotyön opettaja, sh, TtM 28.1.2016 Ennen harjoittelun

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville 1 (5) Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville Kohderyhmä: PKSSK:n terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita ohjaava henkilöstö. Tavoite: Koulutuksen kokonaistavoitteena

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ ELLILÄ HEIKKI, ELORANTA SINI, FRANCK TEIJA, LAKANMAA RIITTA-LIISA, MYLLYMÄKI ANNUKKA, MÖRT SUSANNA, NUMMELIN MERJA JA WALTA LEENA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön / elintatapohjauksen

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä on käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

TAITO- hanke. Projektipäällikkö Katja Luojus, TtT, sh Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAITO- hanke. Projektipäällikkö Katja Luojus, TtT, sh Pirkanmaan sairaanhoitopiiri TAITO- hanke Projektipäällikkö Katja Luojus, TtT, sh Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Seminaari Miksi emme loisi Tampereelle yhtä maailman parhaista terveydenhuollon koulutuksen kampuksista? 26.10.2012 Kaupin

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Tilannekatsaus 1 (6) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Partnerin (osahanke) toiminta ja Olemassa olevan laadunhallintajärjestelmän saattaminen sähköisen toimintajärjestelmän muotoon ottaen huomioon

Lisätiedot

Opiskelijavastaavan ja lähiohjaajan tehtävät. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015

Opiskelijavastaavan ja lähiohjaajan tehtävät. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015 Opiskelijavastaavan ja lähiohjaajan tehtävät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015 Opiskelijavastaavan tehtävät Koordinoi ja vastaa laadukkaasta näyttöön perustuvasta opiskelijan harjoittelujakson suunnittelusta,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA Polkuja työelämään seminaari 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tapani Hiltunen Keravan ammattiopisto Sisältö Ammatillisen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Koskela Tarja, sairaanhoitaja (YAMK), Oulun yliopistollinen sairaala Mustakangas Satu, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA 2 Harjoittelujaksoista Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (4kk). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään

Lisätiedot

Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto. Yyterin kansainvälisyyspäivät Tiina Sarisalmi

Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto. Yyterin kansainvälisyyspäivät Tiina Sarisalmi Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto Yyterin kansainvälisyyspäivät 6.9.2013 Tiina Sarisalmi Koulujen kansainvälisen toiminnan kehittyminen Koulujen hankkeet, joita OPH koordinoi

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Tietovaraston hyödyntäminen johtamisessa Teija Strandman Laatupäällikkö Ylä-Savon ammattiopisto

Tietovaraston hyödyntäminen johtamisessa Teija Strandman Laatupäällikkö Ylä-Savon ammattiopisto Tietovaraston hyödyntäminen johtamisessa Teija Strandman Laatupäällikkö Ylä-Savon ammattiopisto Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa n. 9500

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot