SISUKAS PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISUKAS 2012-2016 - PROJEKTI"

Transkriptio

1 Christine Välivaara, Pesäpuu ry SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS PROJEKTI

2 I have a right I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need. To be me, to be safe, to believe in something - Sonata Arctica

3 SISUKAS PROJEKTI SISUKAS on Pesäpuu ry:n projekti sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn Projekti on osa RAY:n Pidetään huolta lapsesta ohjelmaa, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto

4 SISUKAS-projektin taustaa Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ovat monella tapaa riskiryhmässä. - Bo Vinnerljung

5 Sijoitetuilla lapsilla on tutkimusten mukaan keskimääräistä suurempi riski: Menestyä huonosti koulussa Saada olennaisesti heikompi koulutustaso Sairastua päihderiippuvuuksiin ja psyykkisiin sairauksiin Ajautua itsemurhaan Teiniraskauksiin Päätyä työttömäksi - Bo Vinnerljung (2010)

6 Sanavarasto 3 -vuotiaana Lapsilla, jotka tulevat hyvin toimivista kodeista, on kaksinkertainen sanavarasto verrattuna lapsiin, jotka tulevat kodeista, joissa on lastensuojelullista huolta. - Eva Tideman, Lundin yliopisto SkolFam Gävle

7 Ihmissuhdetrauman aiheuttamat yleisimmät vaikeudet lapselle tunnesäätelyn häiriintyminen kaikkea kiihtymystä, myös myönteistä vaikea hallita vaikeuksia vihan tunnistamisessa ja hallinnassa impulssikontrollin vaikeudet keskittymisvaikeudet stressinhallinta vaikeaa kielteinen minäkäsitys, massiivinen häpeä pikkuvanhuus, varhaiskypsyys Becker-Weidman 2008

8 Traumatisoituminen voi näkyä 1. Minäkäsitys ja identiteetti 2. Emotionaalinen kehitys 3. Sosiaalinen kehitys 4. Fyysinen kehitys kehityksen eri osa-alueilla 5. Kognitiivinen kehitys

9 Huostaanotetut nuorina aikuisina Huostassa olleet sijoittuvat toisen ja kolmannen asteen opintoihin muita selkeästi harvemmin Koulutuksen ja työllistymisen suhteen parhain tilanne on niillä naisilla, jotka on otettu huostaan ja sijoitettu perhehoitoon alle 12-vuotiaana Heikoin tilanne on teini-iässä huostaan otetuilla pojilla, jotka ovat olleet laitoshoidossa tai monessa eri sijoituspaikassa. Tarja Heino ja Marianne Johnson (2010), THL

10 TOIVOA NÄKYVISSÄ!

11 Koulutuksen merkitys kaikille lapsille Koulutus on tutkimusten mukaan keskeinen lasta suojaava sekä elämänhallintaa lisäävä tekijä aikuisuudessa Peruskoulun päättötodistuksella on keskeinen merkitys lapsen opintojen jatkamiselle tai niistä syrjäytymiselle perheen sosioekonomisesta taustasta riippumatta Keskeytyneet opinnot tai heikot arvosanat ovat selkeä riskitekijä, joka voi heikentää elämässä pärjäämisen mahdollisuuksia aikuisällä.

12 Mitä sijoitetut nuoret ajattelevat koulusta? Leimaaminen Kouluihin tietoa lastensuojelusta ja lasten oikeuksista Ennakkoluulot Häpeä Lapsi osalliseksi, luottohenkilön kanssa palavereihin Ls:n ja koulun yhteistyötä ja tiedonsiirtoa tulee kehittää Hyödyttömät palaverit Arvostava kohtaaminen Yksin jääminen Selvitetään ongelmien syyt, ei vain rangaista seurauksista Opettaja puuttuu rohkeasti, kuuntelee, välittää, kannustaa Kiusaaminen Syntipukkius

13 SISUKAS pähkinänkuoressa Tavoitteena on edistää perheisiin sijoitettujen, alakouluikäisten lasten edellytyksiä menestyä koulussa ja selviytyä elämässä Projekti kehittää Suomeen yhteistyömallin 7-12-vuotiaiden sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseen ruotsalaista SkolFam mallia soveltaen Projektin asiantuntijatiimi; psykologi, erityisopettaja ja sosiaalityöntekijä, kartoittavat alakouluikäisten oppimisvalmiudet, suunnittelevat tukimuodot ja seurannan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa kahden vuoden päästä lapsille tehdään seurantakartoitus..

14 SISUKAS-projektin tulostavoitteet Tuottaa mallin juurruttamiseksi: SISUKAS-mallin käsikirja Sijoitettu lapsi koulussa - esite Opettajan opas Arviointitutkimusta sekä koulutusta

15 SISUKAS-projekti Keski-Suomessa mukana sijoitettua lasta (7-12-v.) sijaisperheet koulut Keski-Suomessa 2 kartoitusta/lapsi + tuki ja seuranta

16 Lapsen ympärillä olevien aikuisten yhteistyötä tiivistetään SISUKAS-tiimi tekee tiivistä yhteistyötä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa Kasvatuskumppanuus sijaisperheen ja koulun välille Oppimiselle asetetaan yhdessä tavoitteita, tuetaan ja kehitystä seurataan Lapsi on osallisena, myönteinen kierre

17 SISUKAS- interventio SkolFam Opettaja/koulu Oppilas Sijaisperhe Aika: 2 vuotta Kartoitus 1 kevät 2013 Suunnitelma/tuki/seuranta Kartoitus 2 kevät 2015

18 Prosessin kulku SkolFam Terveydentilan kartoittaminen Sosiaalityöntekijän yhteydenotto Tapaaminen sijaisperheen kanssa Tapaaminen koulun kanssa Pedagoginen ja psykologinen kartoitus 1 Analyysi tuentarpeista Palaute lapselle, sijaisperheelle ja opettajalle Opetuksen järjestämisen suunnitelma Tuki ja seuranta kahden vuoden ajan Pedagoginen ja psykologinen kartoitus 2 Seurannan jatkaminen

19 Kartoitus kokemuksena lapselle = kiva koulupäivä Tavoitteena: - Myönteinen kokemus lapselle ja sijaisperheelle - Mahdollisuus luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde sijaisperheen kanssa - Tarjota lapselle hyvä työskentely-ympäristö - Hyvin strukturoitu päivä kotona tai koulussa, lapsi saa päättää

20 Psykologin tekemä kartoitus: WISC IV (Wechsler Intelligence Scale for Children ) kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioiminen Beck Young People Inventories, hyvinvointikysely lapselle VAS scale (Visual Analogue Scale) oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus ABAS II (Adaptive Behavior Assessment System) sopeutuvuus; perhe/opettaja täyttää SDQ Strengths and Difficulties Questionnaire, vahvuudet/haasteet, lyhyt lapsen käyttäytymiseen liittyvä kysely ; perhe/opettaja täyttää

21 Erityisopettajan tekemä kartoitus Lukemisen ja matematiikan valmiudet Havainnointi luokassa, vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden kanssa Opettajan haastattelu liittyen lapsen koulunkäyntiin teemoina esim. Käyttäytyminen siirtymätilanteissa, ohjeiden noudattaminen, vihan hallinta

22 Kartoituksen tulokset analysoidaan ja tehdään lapselle yksilöllinen suunnitelma Sisältää kuvauksen lapsen yksilöllisistä tuen tarpeista Tarjoaa opettajille ja sijaisvanhemmille välineitä tukea lasta kouluun liittyvissä haasteissa. Sisältää kuvauksen käytettävistä pedagogisista menetelmistä sekä vastuuhenkilöistä Esim. Tietokonepohjaiset ohjelmat lukemisen ja matematiikan taitojen harjoittamiseen

23 Lapsen kehittämistarpeet ohjaavat tukimuotoja Kehittämisalueet/ tavoitteet Kirjoittaminen, lukeminen, matematiikka Sosiaalinen vuorovaikutus Itseluottamus, tavoitteellisuus, itseohjautuvuus Fyysinen kehitys(esim. motoriikka, näkö, kuulo) Itsetunto, hyvinvointi Yleistieto, sanavarasto Läksyjen teko Toimenpiteet Pedagoginen ohjaus; esim. Tietokonepohjaiset harjoitusohjelmat Psykososiaalinen ohjaus/ ilmapiiri luokassa/ organisaatio Vahvuuksien näkyväksi tekeminen - opetusstrategiat Motorinen ohjaus kontaktit asiantuntijoihin: MTI (keskittyminen), FMT (toiminta- ja musiikkiterapia) jne Lapsen kanssa työskentely/ Perheneuvola Ohjaus sijaisperheessä Luodaan edellytyksiä työskentelylle kotona

24 Koulu Empaattiset ja sitoutuneet aikuiset, jotka valmiita suunnittelemaan ja järjestämään oppimisympäristön lapsen stressiä vähentäväksi Oppimisympäristön ja metodien hyödyntäminen Psykososiaalinen ohjaus, luokan ilmapiiri Antaa palautetta pienistäkin edistysaskeleista Tarjota tarvittaessa erityisopetusta, tukipalveluita Läksyjentekoapua koulussa

25 Koti Arkipäivän jutustelu Sähköpostiviestintä koulun kanssa Tuki lapselle kotitehtävissä Hyvät arjen rutiinit Lapselle ääneen lukeminen Lautapelien pelaaminen yhdessä

26 Ruotsin kokemuksia SkolFamkartoituksesta1 Lapset ovat lahjakkuudeltaan normaaleja tunne-elämältään suhteellisen toimintakykyisiä minäkäsitys suhteellisen hyvä Mutta: Useimmat alisuoriutuvat koulussa Monet opettajista yliarvioivat lapsen suorituksia Kartoitus ja yksilöllinen tuki lapselle johtavat nopeasti merkittäviin muutoksiin monen lapsen oppimistuloksissa

27 Ruotsin kokemuksia kartoituksesta 2 Lasten tiedollinen suorituskyky parani Keskiarvot paranivat lähes kaikissa pedagogisissa testeissä Lukemisnopeus on lisääntynyt merkittävästi kaikilla lapsilla Vuorovaikutustaidot ja prososiaalisuus ovat parantuneet kaikilla MUTTA: Jotkut lapsista voivat tunne-elämältään huonommin, vaikka he ovatkin edistyneet oppimisvalmiuksissaan. Matematiikan ja sanojen ymmärtämistä tulisi parantaa kautta linjan kehittämällä työskentelytaitoja.

28 Ruotsin SkolFam -mallissa hyväksi koettua 1. Ongelmat nostetaan lapsesta oppimisympäristö-, yhteistyö- ja kysymyksiksi 2. Sijaisvanhempien osaaminen ja lapsituntemus hyödennetään koulussa 3. Lapsen sosiaalityöntekijä voi paremmin turvata lapsen oikeuksien toteutumista koulussa 4. Kartoituksissa painotetaan lapsen edellytysten ja tarpeiden näkyväksi tekemistä 5. Pedagoginen tuki lähtee lapsen tarpeista ja hyödyntää uusimpia tuen muotoja ja välineitä 6. Kaikki osapuolet sitoutuvat yhteistyöhön, myös rehtori mukana 7. Työskentelymalli, jota arvioidaan systemaattisesti

29 Jyväskylän kaupunki SISUKAS kumppanit Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö Niilo Mäki-instituutti Lapsiasiavaltuutetun toimisto THL VALTERI verkosto, OKM Jyväskylän yliopisto, Opettajan koulutus ja Psykologian laitos Tampereen yliopisto, Sosiaalityö KASTE, Lapset ja perheet, Itä- ja Keski-Suomi Adoptioperheet ry Emma& Elias ohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö? 217 Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?»opettajan työ on enimmäkseen luokkataistelua», huokaisi matematiikan opettaja Risto Markkanen 1970-luvulla. Mitähän taistelua sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Sijoitettu Sijoitettu lapsi lapsi koulussa koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Pieni opas sijoitetun lapsen

Lisätiedot

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 3... Toiminnanjohtajalta / Raili Bäck-Kiianmaa 4... Sisukas pärjää elämässä / Christine Välivaara 7... Varhaiset interventiot

Lisätiedot

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA 1 SISUKAS 2012-16 SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 SISUKAS PROJEKTI 2012-2013 SISUKAS (2012 2016) eli Sijoitettu lapsi koulussa -projekti, on osa RAY:n Emma ja Elias

Lisätiedot

Dosentti, erikoistutkija Tarja Heino. 18.4.11 Tarja Heino 1

Dosentti, erikoistutkija Tarja Heino. 18.4.11 Tarja Heino 1 2.4.2011 Sosiaalifoorumin tilaisuus Kitketään köyhyys kunnollisella koulutuksella Koulutus pelastaa huostaanotetun nuoren tulevaisuuden? Järj. Kuuntele köyhää -verkosto. Dosentti, erikoistutkija Tarja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA 1 SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 SISUKAS-PROJEKTI 2012 2016 SISUKAS (2012 2016) eli Sijoitettu lapsi koulussa -projekti, on osa RAY:n Emma ja Elias - avustusohjelmaa.

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.4.2011. Opetussuunnitelman muutos luku 5.3. huolto ja turvallisuuden edistäminen hyväksytty sivistyslautakunnassa 9.6.2014 PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN

OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN Mari Ilmonen OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN Opetuksen järjestäminen Lastensuojelulaitos Vaarinsaaressa Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

Pesäpuun lehti 2/2010

Pesäpuun lehti 2/2010 Pesäpuun lehti 2/2010 NOFCA kokoontui Jyväskylässä Lastensuojelutarpeen selvityksen kouluttajaverkosto koolla Sijaissisaruus perheen biologisten lasten näkökulmasta Sijaissisarusten oma kehittäjäryhmä

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD Verkkosivut Terveysnettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Hoitotyön

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot