Dosentti, erikoistutkija Tarja Heino Tarja Heino 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dosentti, erikoistutkija Tarja Heino. 18.4.11 Tarja Heino 1"

Transkriptio

1 Sosiaalifoorumin tilaisuus Kitketään köyhyys kunnollisella koulutuksella Koulutus pelastaa huostaanotetun nuoren tulevaisuuden? Järj. Kuuntele köyhää -verkosto. Dosentti, erikoistutkija Tarja Heino Tarja Heino 1

2 Esityksen sisältö Koulutus pelastaa huostaanotetun nuoren tulevaisuuden? Katsaus tutkimustuloksiin Koulutuksesta Työllistymisestä Kehittämishanke Johtopäätöksiä

3 Paikallistutkimus Tampere, Pori, Hämeenlinna, Tampereen seutukunnat lastensuojelun asiakkaaksi tulessa 27 % :lla lapsista oli vaikeuksia koulunkäynnissä (Heino 2007) huostaanottohetkellä 48 % :lla lapsista oli vaikeuksia koulunkäynnissä (Hiitola 2008). huostaanoton aikana lasten vaikeudet koulunkäynnissä olivat pysyneet samana tai ne olivat entisestään vaikeutuneet 25 % kohdalla, ja tilanne oli parantunut 54 % kohdalla (Hiitola 2009)

4 Manu Kitinoja (2005) kiinnitti väitöskirjassaan huomiota koulukotiin päätyneiden lasten koulunkäyntihistoriaan. Näistä lapsista 12 % (ikäkohortista vain 2 %) oli aloittanut koulunkäynnin vuoden myöhemmin kuin normaalisti aloitetaan. Melkein kaikki koululykkäystä saaneet siirrettiin myöhemmin luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Kaksi oppilasta kolmesta (63 %) oli ollut ennen koulukotisijoitusta erityisopetuksessa (väestössä 4,3 %). Tämän lisäksi moni sijoitettu oli saanut muuta kuin luokkamuotoista erityisopetusta. Joka kolmas (32 %) lapsi oli jäänyt luokalle ennen koulukotiin sijoitusta, kun vastaava osuus väestön lapsista on alle 1 %. Alhaisin koulukotiin sijoitetun lapsen keskiarvo oli 4,00 ja paras 8,5. Kaikkien aineiden keskiarvo oli 6 Koulusta poissaoloja oli kertynyt keskimäärin paljon.

5 Ruotsissa Emmy Wernerin ja Ruth Smithin Kauai-tutkimus (2003). Kaksi kolmesta riskioloissa eläneistä lapsista selvisi kohtuullisen hyvin 30-vuotiaana, kun 18-vuotiaana tehdyssä mittauksessa heistä vain yhdellä kolmesta meni hyvin. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään suojaavia tekijöitä. Tärkeimmäksi suojaavaksi tekijäksi osoittautui koulumenestys ja että lapsi sai koulutusta (tutkinnon). Tämä tulos toistuu kaikissa uhanalaisen lapsuuden eläneiden lasten pitkittäistutkimuksissa. (vägen ut ur utsatthet; escape from disadvantage)

6 Syrjäytyminen/poiskäännyttäminen Hänninen & Karjalainen & Lehtelä (toim.) 2007 korostaa sosiaalisen syrjäytymisen ymmärtämistä dynaamisena ja monensuuntaisena prosessina, jossa vaihtelevien tilanteiden ja tapahtumien yhteisenä piirteenä on niissä elävien ihmisten toimintavaihtoehtojen vähäisyys, tulevaisuuden epävarmuus ja sosiaalinen haavoittuvuus. ei näe prosessia aktiivisena syrjäyttämisen politiikkana vaan pikemminkin poiskäännyttämisenä. Poiskäännyttäminen toteutuu institutionaalisissa käytännöissä, joissa syrjäytymisen syitä ja prosessin yksityiskohtia on vaikea osoittaa.

7 > poiskäännytys lastensuojelussa Poiskäännyttämisen käsite lastensuojelun yhteydessä tarkoittaa, että huostaan otetut ovat normaalipalvelujen ja -tuen piiristä eri syistä pois käännytettyjä, lastensuojelun vastuulle siirtyneitä lapsia. Miten poiskäännytys näkyy vielä lastensuojelusta jo poistuneiden, huostassa olleiden lasten elämässä nuorina aikuisina? Artikkelissa tarkastellaan eräiden keskeisten instituutioiden - perhe, koulutus, työelämä - kautta sitä, miten lapsena tai nuorena huostaan otettuina olleet ovat kiinnittyneet näihin yhteiskunnallisiin instituutioihin

8 Kaksi artikkelia 2010 Heino, Tarja & Johnson, Marianne: Huostassa olleet lapset nuorina aikuisina. Saarikallio-Torp, Miia & Heino, Tarja & Hiilamo, Heikki & Hytti, Helka & Rajavaara, Marketta: Lapset huostassa, vanhemmat ahdingossa Havaintoja huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhempien toimeentulosta ja työmarkkina-asemasta. Kirjassa Ulla Hämäläinen ja Olli Kangas (toim.) Perhepiirissä. Kelan tutkimuksia Julkaisu yhteistyössä Georg Henrik von Wreden politiikkaohjelman kanssa.

9 24 -vuotiaiden korkein suoritettu tutkinto vuonna 2006 sukupuolen mukaan, erikseen huostassa olleet ja koko ikäluokka

10 23-24-vuotiaiden suorittamat tutkinnot sukupuolen, huostaanottoiän ja sijoituspaikan mukaan 2006 (%). Huostassa olleet vs. kaikki v Kaikki v. naiset Kaikki v. miehet Nainen, 0-12 v., perhe Mies, 0-12 v., perhe Nainen, 0-12 v., siirto Nainen, 0-12 v., laitos Nainen, >12 v., siirto Nainen, >12 v., perhe Mies, >12 v., perhe Mies, 0-12 v., siirto Mies, 0-12 v., laitos Nainen, >12 v., laitos Mies, >12 v., laitos Mies, >12 v., siirto Perusaste Ylioppilastutkinto Muu keskiaste Korkea-aste 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11 Huostassa olleiden ja koko väestön vuotiaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2006

12 Vain perusasteen koulutuksen Kaikki v. Huostassa olleet v. suorittaneet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työlliset Opiskelijat Varusmiehet Työttömät Eläkeläiset Lapsiaan kotona hoitavat Muut

13 Ylioppilastutkinnon suorittaneet Kaikki v. Huostassa olleet v. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työlliset Opiskelijat Varusmiehet Työttömät Eläkeläiset Lapsiaan kotona hoitavat Muut

14 Muu keskiasteen ( ei yo) koulutusta Kaikki v. Huostassa olleet v. suorittaneet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työlliset Opiskelijat Varusmiehet Työttömät Eläkeläiset Lapsiaan kotona hoitavat Muut

15 Korkea- asteen koulutusta Kaikki v. Huostassa olleet v. suorittaneet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työlliset Opiskelijat Varusmiehet Työttömät Eläkeläiset Lapsiaan kotona hoitavat Muut

16 Helsingborg kokeiluprojekti; Bo Vinnerljung havaitsi (2010) Luokkaerot tuottavat alemman sosiaaliluokan oppilaille kokemuksen, että he ovat vähemmän pidettyjä, ja tällainen kokemus heijastuu pitkälle aikuisikään. Hän viittaa myös tutkimuksiin, joiden mukaan perhehoidossa olleet lapset ovat jääneet jälkeen koulussa - ei siksi että heillä olisi puuttuvia lahjoja, vaan pikemminkin erilaisten keskeytysten, muuttojen ja puutteellisen jatkuvuuden takia. Sama asia havaitaan laitoksessa olleiden lasten seurantatutkimuksissa.

17 Epäonnistuminen koulussa on perhehoidossa olleiden lasten kohdalla suurempi riski kuin niille lapsille, jotka kuuluvat köyhimmän 2 % joukkoon. Vinnerljung korostaa myös, että sijaisvanhemmilla, laitosohjaajilla, sosiaalityöntekijöillä ja opettajilla on taipumusta aliarvioida sijoitettujen lasten lahjoja ja että heidän odotuksensa ovat pessimistisiä lasten koulutulosten suhteen. Moni lapsi näytti olleen kognitiivisesti alistimuloituja. ALISUORIUTUMINEN tavallista

18 Ruotsin lapsiasiamies Fredrik Malmberg (2010) on ottanut esille epätasa-arvon huostaan otettujen lasten ja muiden lasten opetuksen järjestämisen suhteen. Valtakunnallinen selvitys vuonna 2009 (Skolinspektion) tutki (otostutkimus) niiden laitosten opetusta, jotka antoivat erityisopetusta. Tulokset olivat masentavia: vain yksi 31 tutkitusta yksiköistä antoi opetusta kaikissa aineissa ja tarjosi opetusta sen ajan johon lapsilla on oikeus. Lisäksi havaittiin, että usein kunnallinen koululaitos on passiivinen varmistamaan, että oppilaiden oikeus opetukseen toteutuu myös sijoitettujen lasten osalta. Asenteissa ja tiedoissa havaittiin myös puutteita: sijoitetut lapset saatettiin mieltää kehitysvammaisiksi. > Fredrik Malmberg vaatii jokaiselle huostaan otetulle lapselle pitäisi tehdä koulupsykologinen ja -pedagoginen tutkimus. tarvittava tuki järjestetään ja sen toteutumista seurataan niin koulussa kuin sijoituspaikassa.

19 Vinnerljungin johtopäätös on selkeä: Sijoitettujen lasten koulunkäynti pitää nostaa hoidon keskiöön! Näiden lasten pitää saada parempaa tukea koulunkäyntiin - heidän tarpeensa siihen on muita lapsia suurempi. Lapsilla on oikeus opetukseen

20 Johtopäätöksiä Koulutus on merkittävä suojaava tekijä. Ongelmallista on, että näin moni huostassa olleista ei suorita perusasteen jälkeistä tutkintoa. Heidän tilanteensa on huonompi kuin muiden perusasteen koulutukselle jäävien. Heti jos on suorittanut yo-tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon, huostaan otettujen pääasiallinen toiminta näyttää hyvin samanlaiselta kun muiden samanikäisten. Muun keskiasteen koulutus ei näytä 'nostavan' huostassa olleita muiden nuorten työllisyystasolle. Koulutuksen ja työllistymisen suhteen parhain tilanne on niillä naisilla, jotka on otettu huostaan ja sijoitettu perhehoitoon alle 12-vuotiaana, Heikoin tilanne on teiniiässä huostaan otetuilla pojilla, jotka ovat olleet laitoshoidossa tai monessa eri sijoituspaikassa.

21 Pohdintaa - mikä "pelastaa" huostaanotetun lapsen tulevaisuuden? Yhteiskunnan vastuu sijoituksen aikana ja sen jälkeen. Sosiaalifoorumin teema: oikeus ja kohtuus > Retoriikasta todelliseen vastuunottoon yli sektorien, osallisuuden vahvistaminen ("ihmistä ei jätetä") sekä järjestelmätasolla että yksilöiden kohdalla. Tarpeet - monialaisuus Ei pelkästään koulutustaso pelasta Ote elämään, halu olla mukana Kannattelevat ja riittävän pysyvät ihmissuhteet Mielekkyyden ja osallisuuden kokemus > Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla? Kenen vastuu? Ajoitus?

22 Pesäpyy ry:n nuorten Selviytyjät -ryhmän laatimat selviytymisen mittarit Nuori on selviytynyt kun hän kykenee nauttimaan elämästään olemaan ylpeä itsestään menneisyydestään huolimatta arvostamaan itseään asettamaan omalle toiminnalleen tavoitteita ja saavuttamaan niitä pärjäämään omassa arjessaan rakastamaan kohtaamaan menneisyytensä asiat ja uskaltaa luottaa toisiin ihmisiin katsomaan tulevaisuuteen luottavaisena Pesäpuu ry - Selviytyjät

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Yhteinen intressi? Susan Kuivalainen: VTT, ma. professori, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto

Yhteinen intressi? Susan Kuivalainen: VTT, ma. professori, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto Yhteinen intressi? Susan Kuivalainen: VTT, ma. professori, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto Ikonen, Anna-Kaisa: Työttömyyseläkejärjestelmä ja muuttuvat intressit. Tutkimus työttömyyseläkejärjestelmän

Lisätiedot

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 6 2011 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Aila Eerola, Kotka Tiina Silvasti Sosiaalipolitiikalla syytä itsearviointiin Olli Kangas Palkittu

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista Riikka Åstrand Pro

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Prosessinäkökulma ehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä lastensuojelun ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin 10-2009 Sektoritutkimuksen

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

Keskeneräistä yhdenvertaisuutta

Keskeneräistä yhdenvertaisuutta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 6 / 2 0 0 6 ilka haarni Keskeneräistä yhdenvertaisuutta Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Sijoitettu Sijoitettu lapsi lapsi koulussa koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Pieni opas sijoitetun lapsen

Lisätiedot

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ Janni Kollanus Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero

1/2012. Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 Lasten ja nuorten osallisuus -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2012 3... Toiminnanjohtajalta / Raili Bäck-Kiianmaa 4... Sisukas pärjää elämässä / Christine Välivaara 7... Varhaiset interventiot

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

Nuoria koskeva syrjäytymistieto

Nuoria koskeva syrjäytymistieto Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena Suurpää (toim.) nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena

Lisätiedot

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Arjen ankkurit selviytymisen mittarit Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Mitä tarvitaan? Mistä riippuu? Kuka määrittää? Turvallisuus Mistä riippuu? Turvallisuus Katse eteenpäin Katse hetkessä Mistä riippuu?

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ KOSKEVAN TUTKIMUKSEN MAHDOLLISUUDET

LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ KOSKEVAN TUTKIMUKSEN MAHDOLLISUUDET Veli-Matti Ulvinen (toim.) LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ KOSKEVAN TUTKIMUKSEN MAHDOLLISUUDET NUORAn julkaisuja Nro 6 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Nuorisoasiain neuvottelukunta Helsinki 1998 Kirjoittajat

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Tuikku Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Loppuraportti 2008 www.odl.fi Ulla Kaipainen TUIKKU ESISELVITYS PROJEKTI työttömille

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot

Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä

Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2008:1 Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä Marjo Mikkonen HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Tekijä(t) - Författare - Author(s) Mikkonen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA Pro gradu -tutkielma Anu Käpylä Kasvatustieteiden tiedekunta Sari Poikela Kevät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 KOULUKOKEMUKSET 3 2.1 Kokemus käsitteenä ja

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TÄNÄÄN Saija Kangas Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija Kangas

Lisätiedot