Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013"

Transkriptio

1 Jäsenkunnat Ylä-Savon sote Sopimuskunnat Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy

2 Sairaalan toimintaan vaikuttavista ulkopuoliset tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa Lääkärien saatavuus Kumppanuuslääkärimalliin tulee sitoutua pitkäaikaisesti, koska odotettavissa ei ole että lääkäreiden saatavuus oleellisesti paranisi. Tähän KYS on antanut suullisen hyväksynnän. Psykiatrian nykyinen yhteistyömalli KYS:n kanssa tulee olla myös pitkällä tähtäimellä mahdollinen Ostopalvelulääkärien varassa toimivat pienet poliklinikat tulee vaihtoehtoislaskelmien jälkeen keskittää tai siirtää kokonaan ostopalveluksi. Sopimuskuntien ja muiden ulkokuntien ostot: kuntarakennelaki ja sotelinjaukset Tässä vaiheessa on täysin mahdotonta sanoa miten uusi sotelinjaus ja kuntarakennelaki vaikuttaa sopimuskuntien (Lapinlahti, Keitele ja Pielavesi) tai muiden naapurikuntien sote palvelujen järjestämiseen? Kuntaselvityksiä tehdessä tulisi naapurikuntien nykyisiä rakenteita tarkastella Ylä- Savoon vertailuna, koska Ylä-Savon tuotantomalli on tehokas. Muiden Pohjois-Savon kuntien asiakkaiden ohjautumiseen Iisalmen sairaalan asiakkaiksi vapaassa valintatilanteessa ei tule toteutumaan eikä kilpailutilanne KYS:n kanssa ole järkevä yhteistoiminnan ja resurssien käytönkään näkökulmasta. Realismia on, että KYS ei ole ohjaamassa nykyistä enemmän asiakkaita Iisalmen sairaalaan tuttavuusohjelma ei tule olemaan sen suuntainen Tässä selvityksessä muiden kuin sopimuskuntien myynnin lisäys on otettu huomioon siten, että myyntiä voidaan joustavasti lisätä mutta siihen varautumiseen ei tilaratkaisussa jouduta investoimaan. 1

3 Hoito- ja hoivapalvelujen ja terveyskeskusvuodeosastojen kehittämisen vaikutus erikoissairaanhoitoon Ongelmat ja haasteet Hoito- ja hoivapalvelujen ja sisätautien ja neurologian kokonaisuus ovat keskitasoa edullisemmat Ylä-Savossa. Eli voisi sanoa, että tälläkin työnjaolla saadaan tehokas toiminta. Kuitenkin sisätautien että kirurgian vuodeosastohoidon ja terveyskeskusakuuttihoidon käyttö on runsasta ja nostaa kustannuksia. Käyttöä nostaa runsaat ja pitkähköt hoitojaksot. Hoitojaksoja määrää kasvattaa puolestaan mm. potilaiden runsaat siirrot erikoissairaanhoidon osastoilta terveyskeskuksen akuuttiosastolle. Koska vanhusten perustason akuutti- ja kuntoutus hoidon tarve vuoteen 2030 kasvaa merkittävästi, osastohoidon rakenne tulee toiminnan ja kustannusten näkökulmasta kuitenkin muuttaa mahdollisimman tehokkaaksi ja joustavaksi 2

4 Iisalmen sairaalan poliklinikkatoiminta Nykytilanne Iisalmen sairaalan poliklinikkapalveluiden kustannukset lähes kaikilta osin ovat yksikköhinnoiltaan edulliset. Vaikka palveluja käytetään runsaasti Iisalmen sairaalan poliklinikkatoiminta ei nosta erikoissairaanhoidon kustannuksia. Iisalmen sairaalan poliklinikkatoiminta on lähipalveluna tuotettu sellaisilla erikoissairaanhoidon poliklinikoilla, joissa volyymit ovat riittävät ja yksikköhinnat pysyvät sen takia alhaisina. Ainoa suppeampi erikoispalvelu on hematologia. Palvelujen korkea käyttö johtuu kolmesta eri tekijästä: terveasemien päivystyspainotteisesta toimintamallista, jonne on vaikea siirtää jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. korkea sairastavuus hyvä tarjonta lähellä Tulevaisuuden linjaukset Ainoastaan ihotaudit pienenä erikoisalana on sellainen että sen hoitaminen kokonaan KYS:stä tai ostopalveluna yksityissektorilta tulee harkita ainakin, jos kumppanuusmalli ei toteudu. Poliklinikkatoiminta, joka pysyvästi joudutaan hoitamaan kalliina ostopalveluna tulee harkita keskitettäväksi KYS:iin. Näihin kuuluu hematologia, jos nykyinen lääkärimalli ei onnistu. Gastroenterologian poliklinikka ja skopiatoiminta liittyvät sairaalan muuhun toimintaan niin kiinteästi, että niiden toteutus ostopalvelunakin on välttämätön sairaalan tiloissa. KYS:stä ei ole siirtymässä Iisalmen suuntaan mitään merkittävää polikliinistä toimintaa Kumppanuuslääkäri malli on näin hyvin toimivan poliklinikkatoiminnan edellytys niillä erikoisaloilla, joissa ei omia lääkäreitä ole mahdollista saada. Poliklinikkatoiminnan tehokkuus tulee pitää eikä yksikköhinnat saa laskea. Poliklinikkatoiminnan prosessien kehittäminen ja henkilöstön käytön optimointi tulee olla kehittämisen painopiste. Ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen kasvu vuoteen 2030 tulee kattaa sillä, että perusterveydenhuoltoon siirtyy osa erikoissairaanhoidon kontrolleista. 3

5 Ylä-Savon SOTE:n päivystystoiminnan kehittäminen Yhteispäivystyksen toiminta tulisi koota yhden organisaation, hallinnon ja budjetin alaiseksi toiminnaksi. Koko päivystykseen osallistuva hoitohenkilökunta tulisi liittää osaksi yhteispäivystyksen henkilöstöä. Erikoisalapäivystäjien palvelut voidaan ostaa sairaalasta. Päivystysajan hoitoon ottamisen kriteereitä tulisi arvioida erityisesti arki-iltojen ma-to sekä sunnuntai-iltojen osalta, jolloin ns. ei-päivystyksellisen hoidon tarpeessa olevia käyntejä voitaisiin keskittää osaksi virka-ajan toimintaa. Ko. hoidon tarpeen arviointi edellyttää yhtenäisten kriteereiden käyttöä sekä joustavaa ohjausjärjestelmää, jolloin hoitaja voi varata potilaalle seuraavaksi päiväksi ajan, jos potilaan sairaus tai oire ei edellytä päivystysajan käyntiä. Erityisesti Iisalmen terveyskeskuksen oman päiväaikaisen kiireellisen hoidon päivätoiminnan tehostaminen vähentäisi päiväkäyntejä yhteispäivystyksessä ja säästäisi Iisalmen kustannuksia. Vaativat virka-ajan päivystyskäynnit kuuluvat yhteispäivystykseen. Kiuruveden viikonloppupäivystyksen lopettaminen kustannus-, medisiinisistä syistä ja vähäisestä todellisten päivystyspotilaiden lukumäärästä johtuen. Yhteispäivystyksessä on sekä kuvantamisen että laboratoriotutkimusten mahdollisuudet, jolloin potilas saa pääasiassa tutkimukset ja hoidon yhdellä käynnillä. Kiuruveden arki-iltojen vastaanottoaikaa voitaisiin hyvin jatkaa, mutta resursseista riippuen voidaan käyttää terveyskeskuksen pidennettyä aukioloaikaa eikä päivystystyötä, jolloin virka-aika voidaan jatkaa kello 18:an siten, että terveyskeskus hoitaa ko. ajalla terveyskeskustasoisia käyntejä mukaan lukein päiväpäivystyspotilaat. Sairaalan erikoisalapäivystyksen järjestelyt vastaavat ministeriön uusiakin suosituksia. Erikoisalakohtainen puhelinpäivystyksen tarve on olemassa jo vuodeosastojen johdosta, jolloin ko. päivystäjä on luonnollisesti myös yhteispäivystyksen käytettävissä. Päivystysleikkaustoiminnan laajentamiselle ei ole olemassa indikaatioita, mutta nykyisen kaltainen päiväajan päivystysleikkaustoiminta on sekä taloudellisesti, toiminnallisesti että asiakaslähtöisesti mielekästä toimintaa. 4

6 Operatiivinen toiminta Nykytilanne Leikkausten määrä on neljää leikkaustiimiä kohti hyvä ja leikkaustoimenpiteiden kustannukset ovat edulliset. Leikkaussaleja jää käyttämättä kaksi kappaletta. Tosin tyhjät salit antavat joustavuutta leikkausten nopeaan vaihtoon saleissa ja siten tehostaa toimintaa. Leikkaustoiminta on monipuolisesti. Ison osan kapasiteettia vie proteesikirurgia, joka on kiistelyn kohteena tulisiko se keskittää isompiin yksiköihin laadun turvaamiseksi. Vuoteen 2030 tällä työnjaolla vanhusten määrän lisääntyminen lisää proteesikirurgiaa noin 60 kappaletta /vuosi Iisalmen sairaalassa. Vuodeosastokapasiteettiin ei juurikaan vaikutusta. Päivystysaikainen leikkaustoiminta on keskitetty KYS:iin ja päivystysaikaiset valmius- ja päivystyskustannukset evät ole kustannuksia nostava tekijä. Leikkausjonot Ylä-Savon alueella ovat pienet eikä resursseja jononpurkuihin tarvita Tulevaisuuden haasteet Tulevaisuuden merkittävä uhka on, että proteesikirurgia keskittyy isompiin yksiköihin. Tätä ei ole linjattu Kuopion erikoissairaanhoidossa, mutta KYS:n uudisrakentamisen myötä paine keskittämiseen kasvaa. Muutos voi olla vääjäämätön myös ortopedien saatavuuden takia. Kaihikirurgian säilyminen takaa myös sairaalan resurssien optimaalista käyttöä ja leikkaustoiminnan tehokkuutta Onko sopimuskunnista saatavissa leikkaustoimintaa sairaalaan lisää. Ainakin proteesikirurgian keskittämisen yhteydessä lisäleikkausten tarve on pakottava sairaalan tehokkaana pysymisen näkökulmasta.. Periaatteessa KYS:n kanssa käydyissä neuvotteluissa tätä mahdollisuutta ei suljettu pois. Tämä asia tulee pitää esillä sote- ja kuntarakenneuudistusten valmistelussa avoimesti. Realistisesti tarkasteltuna KYS:sta ei olla siirtämässä Iisalmen sairaalaan mitään operatiivista toimintaa nykyistä enemmän. Ikärakenteen muutoksen lisääntyä kysyntä on leikkausalitilojentilojen puolesta helposti hoidettavissa. Mikäli proteesikirurgia keskittyy KYS:aan eikä ympäristökunnista saada lisää potilaita Iisalmen sairaalaan, sairaalan leikkaustoiminta jää pieneksi ja lähes täysin päiväkirurgiseksi. Tähänkin muutokseen on varauduttava sopeuttamalla resursseja. Mitään pakottava keinoa ei Ylä-Savolla ole ohjata lisää asiakkaita Iisalmen sairaalaan. Kuntauudistuksen ja KYS ohjannan varaan ei tule rakentaa haaveita. 5

7 Aikuisten mielenterveyspalvelut Yleistä Käytännössä mielenterveys ja päihdepalvelut toteutetaan kokonaan Ylä-Savon soten omana toimintana ja sairastavuuteen nähden edullisesti. Kustannuskehitys vuonna 2012 oli aleneva 5,4%. Avopalvelut (ilman palveluasumista) ovat monipuoliset ja rakenteeltaan vastaavat tarpeeseen. Alueellisuuskin on hyvin huomioitu. Vuonna 2012 avopalvelujen kustannukset eivät olleet korkeat. Laitoshoidon purku on siirtänyt ja siirtää resursseja avohoitoon. Päihdepalvelujen integrointi mielenterveyspalveluihin on myös toteutettu ja vaikuttaa tehokkaalta. Vuoden 2012 ja 2013 muutokset ovat olleet hoidollisen tavoitteen mukaisia. Vuoden 2012 toteuman mukaan muutos on tuonut myös kustannussäästöjä. Palveluasuminen käyttö on Kiuruvedellä korkea ja nostaa kustannuksia Väestökehitys alueella ja sairastavuusmuutokset eivät lisää mielenterveyspalvelujen tarvetta. Päihdeongelmien kehitystä on tarkkaan vaikea arvioida. Palvelujen järjestäminen toteutuu hyvin Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti Ongelmat ja haasteet Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus on monipuolinen ja integroitunut ja siitä johtuen jopa sirpaleinen. Sen johtaminen ja yhteen toimiminen on haaste. Sen tulee olla yhden johdon alla ja eri sektoreista muodostettu johtoryhmätyöskentely tulee olla vahvaa. Osastohoidon tarve on pieni,medisiinisesti on kuitenkin perusteltua olla vähintään kaksi erillistä osastoa. Vaarana on että näiden pienien osastojen yksikköhinnat nousevat korkeiksi koska todellinen käyttö on vain noin 11 hoitopaikkaa osastoa kohden. Varsinkin jos jäsenkuntien ulkopuolelle myynti vähenee. Nykyiset osastot Koljonvirran sairaalassa ovat STM:n suositusten vastaisia. STM:n suosituksen mukaan psykiatrinen sairaala hoito tulee olla somaattisen erikoissairaanhoidon yhteydessä. Sairaalassa tarvitaan nyt esim. noin 22 vuodepaikka kohden 5 yöhoitajaa. Nykyiselle ja tulevalle osastotarpeelle tulisi löytää tilat, joissa paikkamäärä on maksimissaankin jopa vain 26 paikka. Medisiinisesti tarve on jakaa osasto kahteen tai jopa kolmeen osaan. Erillisiä osastoina kaksikin pientä osastoa tulee kustannustehottomaksi. Samoin jos osastot ovat yksinään erillään muusta toiminnasta turvallisuuden takia yömiehitys tulee olla korkeampi. 6

8 Ehdotukset Ylä-Savon lasten mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi Palveluvalikoima avohoidossa on hyvä, laaja ja monipuolinen sitä voisi kuvata häiriöpalvelujen kokonaisuudeksi, johon kuuluu myös erikoissairaanhoito. Sen johtaminen ja yhteen toimiminen on haaste. Sen tulee olla yhden johdon alla ja eri sektoreista muodostettu johtoryhmätyöskentelyn tulee olla vahvaa. Lasten ja nuorten avopsykiatria toteutuu Ylä-Savon omana toimintana ja laitoshoidon käyttö suhteellisen alhainen samoin kuin huostaanottojen määrä. Resursseja laitoshoidosta on siirretty muun muassa kouluihin. Lasten ja nuorten määrä ei muutu ennusteiden mukaan alueella vuoteen 2030 eikä psykiatrinen sairastavuus. Työttömyys korreloi huostaanottoihin 7

9 Vuodeosastotarpeeseen vaikuttavat tekijät Tämän selvityksen erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen akuuttihoidon osastojen paikkamäärien tarvelaskelmissa on huomioitu, että: Vanhusten sisäänotot vuodeosastoille akuuteissa tilanteissa minimoidaan Laajentamalla kotisairaalan toimintaa kattamaan osa vanhusten tarvitsemasta akuuttihoitojaksoista kotona tai palveluasumisessa ilman päivystykseen siirtoa Varmistamalla päiväaikainen vanhusten sairaanhoidon tarve sairaanhoidollisen ja lääkäripalvelujen tehostamisella kotihoidossa ja palveluasumisessa. Muilla kotihoidon uusilla toimintamalleilla tehostetaan kotihoitoa,mutta ei vaikuteta sairaalatarpeeseen. Vanhusten hoitojaksojen määrää optimoidaan ja hoitojaksoja lyhennetään: Tehostamalla kuntoutuksen toimintamalleja kotona ja avohoidossa, Sairaalaan sisäänotot tapahtuvat siten, että minimoidaan vanhusten siirto osastolta toiselle Kotiutus tapahtuu pääsääntöisesti sairaalasta kotiin tai kuntoutusosastolle. Hoivahotellimallia ei rakenneta. Kirurgian osastotarve supistuu joka tapauksessa entisestään eikä leikkaustoiminnassa tapahdu mitään sellaista muutosta että vuodeosastopaikkoja tarvittaisiin enempää kun nykyinen laskennallinen paikkamäärä. Sekin on hieman yli mitä vertailukunnissa taso on. Sisätautien osastohoidonkin tarve on vähäistä ja raja perusterveydenhuollon akuuttihoitoon on häilyvä. Sisätautien paikkamäärä lasketaan suhteuttamalla tarve sairastavuuteen ja vertailukuntien tasoon. Vuodeosastojen sisäinen työnjako ja sisäinen paikkamäärä eri toiminnoille on liukuva Kaikki akuuttipainotteisin vuodeosastotoiminta siirtyy vähitellen Iisalmen sairaalaan Sairaalan vuodeosastot on saneerattava tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi ja saneeratuilla osastoilla tulee olemaan pitkäaikainen käyttö akuuttiosastoina Mielenterveys- ja päihdeosastojen paikkamäärien tarvelaskelmissa on huomioitu, että: Mielenterveys- ja päihdeosastohoito on nykyisellä tasolla, joka on valtakunnallinenkin suositus ja väestörakenteesta johtuvaa lisätarvetta ei tule, mutta pieni varaus otetaan huomioon jäsenkuntien ulkopuoliseen myyntiin. Psykiatrisen vuodeosastohoidon tarve on vain yhteensä noin 24 paikkaa, mutta muiden kuin jäsenkuntienmyynnille on syytä varata hieman osastotilaa muutosten yhteydessä mutta maksimissaan tarve on paikkaa. mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoittuvat muun 24/7 toiminnan läheisyyteen 8

10 Somaattinen vuodeosastotoiminta Iisalmessa ja tarve vuoteen 2030 Kotisairaala Kotisairaalan toiminta tulee fokusoida kolmeen tehtävään: lyhentämään sairaalahoitojakson pituutta, jolloin pienellä potilasryhmällä kotiutus kotisairaalaan ja sitä normaaliin kotihoitoon tukemaan kotihoitoa vanhusten akuutissa hoitotilanteessa kotiin tai palvelutaloon ilman siirtoa päivystykseen hoitamaan somaattista erityishoitoa tarvitsevat asiakkaat kotona (saattohoito, infuusiohoidot) Dialyysiosasto Osasto on tehokas ja yksikköhinnat edulliset. Tehokkuuden edellytys on sopimus- ja muille kunnille myynnin jatkuminen nykyisen tasoisena Sisätautien vuodeosasto Sisätautien hoitopäivien ja jaksojen käyttö vertailukuntien korkeimpia Sisätautien vuodeosastokäyttö voisi olla jopa10 paikkaa vähäisempää eli tasolla 20 jos hoitojaksojen pituus ja määrä olisi sama tasoa kuin keskimäärin vertailukunnissa suhteutettuna sairastavuuteen. Mutta raja perusterveydenhuollon akuuttihoitoon on hyvin liukuva ja siksi ratkaisuja tehtäessä on tarkasteltava myös terveyskeskuksen akuuttihoitoa. Vuoteen 2030 lisätarve yli 65-vuotialla on 6-9 paikkaa, mutta alle 65-vuotiaden tarve vähenee yhden paikan verran Operatiivinen vuodeosastotoiminta Hoitopäivistä laskettuna kirurgian laskennalliset sairaansijat ovat 12,9 eli tarve on todella pieni Kuormitusprosentti oli vuonna 2012 alhainen eli 65 % Kuormitusprosentin alhaisuudesta johtuen hoitopäivän hinta on korkeahko (512 ) ilman leikkausosaston kustannuksia. Polikliininen toiminta osastolla ei ole siinä mittakaavassa että se oleellisesti vähentäisi kustannusta. Kirurgian vuodeosastokäyttö voisi olla 3 paikkaa vähäisempää jos hoitojaksojen pituus ja määrä olisi sama tasoa kuin keskimäärin vertailukunnissa. Vuoteen 2030 lisätarve yli 65 -vuotialla on 3 paikkaa, mutta alle 65 vuotiaiden tarve vähenee kahden paikan verran. Kirurgian vuodeosastohoidon tarve nyt ja tulevaisuudessa on erittäin pieni näillä leikkausvolyymeilla ja tulevaisuuden leikkausprofiileilla. Kuntoutusosastotarve on nyt tasolla 7 sisältäen vaativan kuntoutuksen ja lonkkapotilaiden kuntoutushoidon sekä osin terveyskeskustasoisen kuntoutuksen aivohalvauksen jälkeen. Liäs tarve vuoteen 2030 on 2-3 paikkaa Somaattisen vuodeosastopalvelujen myyntiä jäsenkuntien ulkopuolelle ei ole lisättävissä. Kuopion yliopistollisesta sairaalasta ei ole tarvetta eikä medisiinisesti perusteltua siirtää Iisalmen somaattisen erikoissairaanhoidon osastoille nykyistä enemmän asiakkaita. Sekä kirurginen että sisätautien osastotarve ovat pienet nyt ja lisätarvettakaan vuoteen 2030 ei oleellisesti ole. 9

11 Ylä-Savon terveyskeskuksen akuuttihoito vuonna 2013 ja tarve vuoteen 2030 Akuuttipaikkojen muutos vuonna 2013 toteutunut v 2012 tavoite v 2013 Pitkäaikaispaikat yhteensä 34,8 18,0 Akuuttipaikat yhteensä 87,7 90,0 Paikat yhteensä hoitopäivistä laskettuna 121,7 96,9 Akuuttihoidon käytössä % 72,1 92,9 Vuoden 2012 terveyskeskusakuuttihoidossa on tapahtunut suuri muutos ja kaksi osastoa on lopetettu, vuonna 2013 hoito keskittyy kolmeen osastoon (osasto 1 ja 3 sekä Kiuruveden vuodeosasto) Jotta akuuttihoitoa olisi riittävästi kyseisten osastojen tulisi tuottaa vuonna 2013 saman verran akuuttihoitoa kuin vuonna 2012 eli akuuttihoidon käytössä tulisi olla 92 % ko osastojen paikoista Terveyskeskuksen akuuttipaikkojen tarve kasvaa merkittävästi vuoteen 2030, vuonna 2020 tarvitaan 8 lisäpaikkaa ja vuonna 2030 jo 36 lisäpaikkaa eli yhteensä vuoteen 2030 mennessä 44 paikkaa. 10

12 Uusi osastorakenne ja sijoittelu Uusi osastorakenne Kuntoutus 7-8 paikkaa eriytetään omaksi toiminnaksi ja hankitaan ostopalveluna Iisalmen sairaalaan muodostaan kaksi osastoa, joista toinen on kirurgian ja sisätautien yhteisosasta ja toinen sisätautien, geriatrian ja terveyskeskusvuodeosastohoidon integroitu osasto. Tämän nimenä käytetään kuitenkin sisätautis-geriatrinen osasto, jotta se saadaan säilymään erikoistumispaikkana. Näiden kahden osastojen sisäinen jako on liukuva ja sallivat siten leikkaustoiminnan muutokset ja mahdolliset muiden kuin jäsenkuntien lisäostot Iisalmen sairaalasta. Terveyskeskusakuuttipotilaat hoitaa terveyskeskuslääkäri. Näiden osastojen paikkakoko on tilaratkaisujen mukaan. Terveyskeskuksen akuuttihoito osasto yksi loppuu ja sieltä osa potilaspaikoista korvautuu ISA:n osastopaikoilla ja osa kuntoutuksen ostopalveluna sekä molemmista osastoilta ( 1 ja 3 ) pitkäaikaispotilaat siirtyvät muihin palveluihin. Terveyskeskuksen osasto kolme säilyy nykyisenä (28 paikkaa) ja on jatkohoitopaikka pitkää kuntoutumista ja hoitoa vaativille potilaille Kiuruveden vuodeosasto (38 paikkaa) säilyy nykyisellään, mutta saa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tarvitseman lääkärituen yhteispäivystyksestä. Näin toimii suuri Suomen nykyisistä terveyskeskuksen vuodeosastoista ilman ongelmia. Psykiatrinen osasto toteutetaan paikkaisena. Medisiinisten tarpeiden takia osasto tulee pystyä jakamaan kahteen tai kolmeen osaan siten, että henkilökunnan valvonta ja kansliatilat palvelevat kuitenkin kaikkia osioita ja henkilökunta on yhteinen. Yksi osista olisi selviämisasema. Nämäkin tilat tulisi olla muun 24/7 toimivan osastotoiminnan läheisyydessä. Kaikkein tarkoituksenmukaisin sijoitus olisi rakentaa terveyskeskuksen tiloihin sieltä vapautuviin osastotiloihin. 11

13 Osastojen uusjaon tavoitetila s o m a a t t i n e n Nyt Operatiivinen vuodeosasto, laskennalliset paikat 12,9 Sisätautien vuodeosasto, laskennalliset paikat 27 Terveyskeskuksen akuutti osasto 1 paikat 29 Terveyskeskuksen akuutti osasto 3,paikat 28 Kiuruveden vuodeosasto paikat 36 Somaattiset (akuutit ja kuntoutus) paikat yhteensä Tavoite Sisätautisoperatiivinen osasto tavoite 30 paikkaa Sisätautis-geriatrien tv-vuodeosasto tavoite 30 paikkaa Terveyskeskuksen akuutti osasto 1 paikat 29 Kuntoutusostopalvelut 7-8 paikkaa Kiuruveden vuodeosasto paikat 36 Somaattiset (akuutit ja kuntoutus) paikat yhteensä 133 p s y k Psykiatrinen osasto, Laskennalliset paikat 11 Mielenterveys- ja päihdeosasto,laskennalliset paikat 11 Rakenteellisesti integroitu mielenterveys ja päihdeosasto rakenteellisesti 2-3 -osaisena tavoite paikkaa Tyhjät osastot Lakkautettu osasto, jossa psykiatrista avohoitoa Lakkautettu osasto toimii vanhustenhuollon väliaikaisena järjestelyosastona Osasto 3,onko mahdollista tehdä psykiatrin osasto mennessä Varauduttava noin 40 terveyskeskusakuuttihoitopaikan lisätarpeeseen v 2030 mennessä Voidaanko tähän käyttää lakkautettua osastoa ja/tai sairaalassa aiemmin vuodeosastoina toiminutta osaa Muutossuunnitelmiin tulee liittää aikautulutksen lisäksi : myös psykiatrian avohoitotilojen selvitys sairaalaosastojen remontin aikainen väistötila miten mielenterveys- ja päihdeosasto mahtuu terveyskeskuksen tiloihin Mitkä tilat vartaan lisääntyvälle akuuttihoidolle v 2030 mennessä 12

14 Toimenpiteiden priorisointi Alustava Osastojen uudelleen järjestelyyn liittyvä priorisointi: 1. Tarkennettu tilasuunnittelu ja muutosten/remonttien investointilaskelmat käynnistyvät välittömästi käyttäen hyväksi tässä esitytettyä uutta osastorakennetta 2. Vuoden 2013 aikana muodostetaan yhteinen kirurgian ja sisätautien osasto samaan aikaan kuin kuntoutustoiminnan ostopalvelut käynnistyvät. Tähän yhteyteen toteutetaan joko terveyskeskuksen osasto 3 lopettaminen ja sisätautien osaston muuttaminen integroiduksi osastoksi terveyskeskusvuodeosaston kanssa tai Sisätautien väliaikainen siirtyminen osastolle 3 remontin ajaksi, jonka jälkeen osasto 3 kokonaisuutena siirtyisi Iisalmen sairaalaan 3. Hoito- ja hoivapalvelut käyttävät terveyskeskuksen vapaana olevia tiloja muutoksen tukitiloina v Liittyy suunnitelmaan kalliin Pallospirtin toiminnan lopettamiseen. 4. Tilaselvitysten pohjalta jatketaan aikataulutusta siten, että vähitellen kaikki akuuttipainotteisin osastotoiminta keskittyy Iisalmen sairaalaan ja Koljonvirran sairaalasta luovutan. Tilaselvityksen tulee sisältää myös varaus tulevalla akuuttiterveyskeskusvuodeosaston lisääntyvälle tarpeelle. Kuntarakenne ja sotejärjestelyihin liittyvät toimenpiteet 1. Iisalmen ja Ylä-Savon soten tulee olla aktiivinen koko seudun sotejärjestelyjen osalta. Ylä-Savon tehokas ja edelleen kehittyvä sotepalveluiden järjestämismalli on varteen otettava vaihtoehto naapurien kuntien palveluiden järjestämiseen. Yhteistyö naapurien suuntaan lisäisi tehokuutta esim. Iisalmen sairaalassa ja hyödyntäisi koko aluetta. KYS:n tuottavuusohjelmassa tulee olla aktiivisesti mukana, mutta sen tavoitteena tulee olla enemmän KYS:n palvelujen tehostaminen kun työnjaon muuttaminen Iisalmen sairaalan ja KYS:n välillä. 13

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi Kuntamaisema Oy 19.5.2013

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Jäsenkunnat Ylä-Savon sote Sopimuskunnat Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Sisällysluettelo Tiivistelmäosio 3 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä Yhtymähallitus 27 05.02.2013 Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä 48/00.01.02.03/2013 Yhall 27 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä 21.10.2014 Lähettäjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Meijerikatu 2 (PL 4) 74101 Iisalmi Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 136 Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2014 HEL 2014-002648 T 06 00 00 Päätös päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 luonnos. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 luonnos. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 luonnos Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymän toimitusjohtajan katsaus...3 2 Talous- ja strategiaprosessi...4 2.1 Organisaation keskeiset

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 23.5.2017 1 (5) kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 5.5.2017 / Hankenro STM037:00/2017 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Sosiaali- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi 15.1.2015 Anna-Liisa Koivisto, johtava lääkäri Maritta Salonoja, geriatrian ylilääkäri Tavoite Iäkkään selviytyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä Yhtymähallitus 27 05.02.2013 Yhtymähallitus 121 14.06.2013 Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä 48/00.01.02.03/2013 Yhall 05.02.2013 27 Valmistelija: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

PoSoTe- sairaalahoidon integraation peruskysymyksiä

PoSoTe- sairaalahoidon integraation peruskysymyksiä PoSoTe- sairaalahoidon integraation peruskysymyksiä Valmistellut työryhmä: Jorma Penttinen, Seppo Lehto, Mikko Korhonen ja Simo Kokko - viimeistelty 4.10.2017 mennessä saatujen kommenttien perusteella

Lisätiedot

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 107 219/00.04.01/2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

10 i l ( 20(,5 _ R (o / ;t:;av3iuokka

10 i l ( 20(,5 _ R (o / ;t:;av3iuokka Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 475/2010 Kaupunginhallitus 18.11.2013 490 Lausunnon antaminen Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välisestä palvelusopimuksesta vuodelle 2014 Ylä-Savon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

Sairaala Sinua varten

Sairaala Sinua varten Satasairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat teesit Sairaala Sinua varten eija.vaula@satshp.fi 12-10-2016 Sisältö Tavoitteet Teesit Toiminta Päivystyssairaala Satasairaala hanke Toiminnallinen suunnitelma

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I

Lisätiedot

Kuntakierros Jorma Penttinen johtajaylilääkäri

Kuntakierros Jorma Penttinen johtajaylilääkäri Kuntakierros 2015 Jorma Penttinen johtajaylilääkäri Taloudesta v 2014 kuntalaskutuksen kasvuprosentiksi sallittiin 2,6%, toteuma 2,42% (LTA:sta TP:een) v 2015 kasvua voi olla 1 % (verrattuna v 2014 tp:een

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut Maakuntavaltuuston seminaari 24.2.2017 Yhteiset- ja työikäisten palvelut JANNE FORSBERG, ryhmän pj. janne.forsberg(at)ylasavonsote.fi p. 040 712 1040 POSOTE PALVELUKOKONAISUUDET vs. KANSALLISET PALVELUPAKETIT

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP 1962 Tiivis sairaala Keuhkosair ja psyk etäällä 2 21.11.2012 Toimintolähtöinen kokonaisuus Vuodeosastot

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI PERUSTASON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

ENNAKKOARVIOINTI PERUSTASON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT ENNAKKOARVIOINTI PERUSTASON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE LEIKKAUSTOIMINTA JATKUU ENNALLAAN LEIKKAUSTOIMINTA LOPETETAAN HEINOLASSA PERUSTASON

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILANNEKESKUS -odottamattomia kohtaamisia, ajanhermolla akuuttitilanteissa

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILANNEKESKUS -odottamattomia kohtaamisia, ajanhermolla akuuttitilanteissa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILANNEKESKUS -odottamattomia kohtaamisia, ajanhermolla akuuttitilanteissa SOTE-TIKE HANKE 2017-2018 Geriatripäivät 2018 Heli Mattila geriatrian asiantuntijalääkäri, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Oulun seudun terveydenhuollon palvelurakenneselvitys mihin on tultu vuoden 2011 aikana? Simo Kokko Oulu

Oulun seudun terveydenhuollon palvelurakenneselvitys mihin on tultu vuoden 2011 aikana? Simo Kokko Oulu Oulun seudun terveydenhuollon palvelurakenneselvitys mihin on tultu vuoden 2011 aikana? Simo Kokko Oulu 20.12.2011 14.5.2012 1 Oulun tilanne ja hallitusohjelmassa ennakoitu uusi terveydenhuollon palveluiden

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot