JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT"

Transkriptio

1 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas

2 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alueella tarjotaan intervallihoitoa useassa paikassa. Alajärvellä intervallihoitoa tarjotaan terveyskeskuksen vuodeosasto 2:lla (1 paikka), Kaupinkartanon dementiayksikössä ( 2 paikkaa) sekä Lehtimäen vanhainkoti Wilhelmiinassa ( 2 paikkaa). Hoivakoti Rantakaisla ja Suvituuli Lehtimäellä tarjoavat intervallihoitoa satunnaisesti pysyvien asukkaiden pitempien sairaala- tai kuntoutusjaksojen aikana. Vimpelissä intervallihoitoa tarjotaan terveyskeskuksen kuntoutusosasto 3:lla ( 4 paikkaa), asumispalveluyksikkö Niikoolissa (1 paikka) sekä dementiakoti Aisakellossa (2 paikkaa). Soinissa intervallipaikkoja ei toistaiseksi ole, mutta tavoitteena on saada muistihäiriöistä kärsiviä varten intervallipaikka dementiakoti Suvituuleen. Soinilaisille intervallihoitoa tarvitseville pyritään järjestämään tarkoituksenmukainen intervallihoitopaikka muualta yhteistoiminta-alueelta. Intervallihoitoon ottamisesta päättää kukin palvelua tarjoava yksikkö seuraavien perusperiaatteiden mukaisesti: 1. Hoitavan omaisen/läheisen tukeminen 2. Omaishoitajan loman mahdollistaminen 3. Asiakkaan toimintakyvyn säilyttäminen/parantaminen Säännöllisen jaksohoidon piiriin ottamisesta päättää sijoitushoitaja. Jaksohoidon edellytyksenä on, että ikäihminen ei selviä kotona enää omaishoidon ja kotihoidon palvelujen turvin säännöllisistä intervallijaksoista huolimatta. Jaksohoitopäätös oikeuttaa ikäihmiselle säännöllisen kuukausittaisen hoitojakson asiakkaan tarpeita palvelevassa intervallihoitoa tarjoavassa yksikössä. Tavallisesti asiakas on puolet kuukaudesta ( väh. 16 vrk) kotona ja loput kuukaudesta jaksohoidossa. Intervallipaikat pyritään jakamaan tasapuolisesti niin, että mahdollisimman moni ikäihminen omaisineen hyötyy palvelusta. Intervallihoidossa toteutetaan yksilöllistä hoitosuunnitelmaa ja kuntouttavaa työotetta. Jakson aikana potilaan toimintakyky arvioidaan ja terveydentilaa ja hyvinvointia havainnoidaan kokonaisvaltaisesti. Samoin kartoitetaan asiakkaan apuvälinetarve ja mahdolliset kodin muutostarpeet. Myös omaisen jaksaminen huomioidaan antamalla omaiselle palveluohjausta ja tukea. 2.PALVELUASUMISEEN/ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN SEKÄ LAITOSHOITOON SIJOITTAMISEN KRITEERIT Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava sosiaalipalveluna mm. asumispalveluista, joilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon määritelmissä korostetaan, että palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen että palvelut. Kuitenkin joissakin kunnissa vanhusten vuokrataloista käytetään palvelutalon nimikettä huomioimatta, onko asukkaille tarjolla palveluja. Tässä esityksessä palveluasuminen tarkoittaa vain niitä avohoidon yksiköitä, jotka tarjoavat sekä asumisen että asiakkaan tarvitsemat palvelut. Palveluasuminen eroaa vanhainkodeissa asumisesta ja osaston pitkäaikaishoidosta siten, että Kansaneläkelaitos määrittää palveluasumisen yksiköt avohoidon yksiköiksi.(stakes, Raportteja 14/2007) Vanhusten palveluasuminen on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat eriasteista apua asumisensa järjestämisessä ja tukea arjen askareissa ja päivittäisissä toiminnoissa. Palveluasuminen jaetaan tavalliseen palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Palveluasuminen on asumismuoto, jossa on päiväsaikaan henkilökunta paikalla, mutta asukkaiden on selviydyttävä itsenäisesti/turvapuhelimen turvin yön ajan. Asukkailla voi olla käytössään apuvälineitä, mutta heidän on selviydyttävä liikkumisesta pääsääntöisesti ilman ulkopuolista apua. Palveluasuminen

3 soveltuu yleensä huonosti muistihäiriöiselle. tapauskohtaisesti palveluasumisen piiriin valituilla ikäihmisillä voi kuitenkin olla lievä tai keskivaikea muistihäiriö, mutta ei vaeltelua tai hankalia käytöshäiriöitä. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa on hoitohenkilökunta läsnä ympäri vuorokauden. Asumismuoto on ryhmäasumista, jossa asukkailla on oman huoneen/asunnon lisäksi käytössään yhteiset oleskelu-, ruokailu- ja saniteettitilat. Tehostetun palveluasumisen piiriin ohjautuvien ikäihmisten toimintakyky on selkeästi laskenut niin, että he tarvitsevat hoitajan läsnäoloa, valvontaa ja/tai hoivaa ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautisen avun ja hoivan tarve voi johtua joko fyysisen, psyykkisen tai kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemisestä. Asiakkailla on tavallisesti useita pitkäaikaissairauksia ja fyysinen toimintakyky on laskenut huomattavasti vaikeuttaen liikkumista ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Apuvälineiden lisäksi he tarvitsevat hoitajan apua liikkumiseen ja arjen askareista selviytymiseen. Kognitiivisen toimintakyvyn lasku tuo mukanaan huomattavan ohjauksen ja valvonnan tarpeen. Järvi-pohjanmaan yhteistoiminta-alueella ikäihmisille tarjolla oleva palveluasuminen on pääsääntöisesti tehostettua palveluasumista, jonka piiriin ikäihmiset siirtyvät, kun kotona selviytyminen ei enää ole mahdollista. Laitoshoitoon sijoittuvat ne ikäihmiset, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa toimintakyvyn laskun sekä erilaisten pitkäaikaisten sairauksien vuoksi. Heidän liikuntakykynsä on huono ja he tarvitsevat runsaasti apua sekä liikkumisessa että päivittäisissä toimissa. Laitoshoitoon sijoittuvat dementikot ovat usein pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavia -vaeltelevia tai muuten vaikeasti käytösoireisia dementiaa sairastavia ikäihmisiä laitoshoitoon ei voida sijoittaa. Laitoshoitoon sijoittuvat ikäihmiset tulevat pääosin tehostetun palveluasumisen yksiköistä sekä terveyskeskuksen akuuttiosastolta. Asiakkaiden hakeutuminen ja sijoittuminen palveluasumiseen sekä laitoshoitoon tapahtuu sijoitushoitajan kautta ja toimesta. Lähtökohtana tähän asumismuotoon pääsemiseen on, että kaikki kotona selviytymistä tukevat toimenpiteet ja palvelut on käytetty. Asiakasvalinnassa käytetään apuna erilaisia asiakkaan toimintakykyä arvioivia mittareita, kuten mm. RAVA-indeksiä, GDS 15- seulaa (ikäihmisten depressioseula ), MMSE-testiä sekä tarvittaessa Cerad-tutkimusta. Arvio palvelun tarpeesta ei perustu kuitenkaan pelkästään erilaisiin testeihin ja mittareihin, vaan jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti huomioiden mm. terveydentila, asuinolosuhteet sekä sosiaalinen verkosto. Tehostetun palveluasumisen valinnassa käytetään seuraavia valintakriteereitä: asiakas tarvitsee päivittäisissä toimissaan selvitäkseen palveluja enemmän kuin 80 tuntia kuukaudessa tukipalvelujen lisäksi asiakkaan itsenäinen ja turvallinen selviytyminen edellyttää hoito-, tarkastus- tai valvontakäyntejä enemmän kuin 4 käyntiä/vrk asiakkaan yöaikaista turvallisuutta ei voida taata turvapuhelimenkaan turvin asiakkaan RAVA-indeksi on dementiaa sairastavilla valintatilanteessa >2,2 ja muilla > 2,5 Valintaan vaikuttavia seikkoja ovat myös: pitkäaikaissairaudet ja niiden hoidosta selviytymättömyys mielenterveysongelmat ja psyykkisen toimintakyvyn selkeä lasku vaikeat tuki-ja liikuntaelinsairaudet, vammat sekä näistä johtuva liikkumisen selkeä vaikeus yksinäisyys, turvattomuus ja pelkotilat, joihin ei voida päivittäisiä käyntejä lisäämällä vaikuttaa päihdeongelmat ja syrjäytyneisyys sosiaalisen verkoston puuttuminen huonot asuinolot, asunnon kaukainen sijainti ja kodin esteellisyys

4 Laitoshoidon sijoituskriteerit: asiakas tarvitsee hoivaa tuntia kuukaudessa asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaosasto- tai sairaalatasoista hoitoa ja huolenpitoa asiakas ei ole sairauden ja toimintakyvyn laskun takia enää hoidettavissa muissa yksiköissä, vaan tarvitsee vanhainkoti- tai pitkäaikaisosastohoitoa pitkäaikaispäätös saattohoito Laitoshoitoon siirrytään yleensä muista yksiköistä ja siirtymisestä päättää tilanteesta riippuen joko sijoitushoitaja tai lääkäri (osastosiirrot lääkäri, vanhainkotipaikat sijoitushoitaja Palveluja haetaan kirjallisena sitä varten kehitetyllä hakemuksella. Mikäli hakija ei hakuhetkellä täytä tehostetun palveluasumisen piiriin pääsyn kriteereitä, saa hän kielteisen päätöksen kirjallisena. Mikäli asiakas on oikeutettu palveluun, hän saa tiedon kriteereiden täyttymisestä ja tarpeidensa mukaisesta paikasta viranhaltijapäätöksenä. Jos sopivaa paikkaa ei ole tarjota heti, asiakas jää odottamaan sopivan paikan vapautumista. Paikka pyritään tarjoamaan mahdollisimman pian. Paikan odottaminen voi vaatia hakijalta ja hänen omaiseltaan kärsivällisyyttä. Se asettaa myös vaatimuksia palvelujärjestelmälle, jonka on kyettävä turvaamaan ikäihmisen turvallisuus odotusajan. Sijoitushoitaja ohjaa ja neuvoo omaisia sekä tekee mahdollisuuksien mukaan kotikäyntejä paikkaa odottavien ikäihmisten luokse selvittäen kotona selviytymisen mahdollisuuksia ja lisätuen tarvetta. Samalla hän arvioi toimintakyvyn ja terveydentilan muutoksia. 2.1 Järvi-pohjanmaan yhteistoiminta-alueen palveluasumisyksiköt ja laitoshoitopaikat Palveluasumista ( ei yövalvontaa) tarjotaan alueellamme tällä hetkellä vain Vimpelissä seuraavissa yksiköissä: Kouluniemen palvelukoti (ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen) - ei suuria muistiongelmia;lievä dementia mahdollinen - ei vaikeita mielenterveysongelmia;lievä depressio mahdollinen - päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevat - itsenäisesti tai apuvälineen turvin liikkuvat - ilman yöaikaista hoivaa/valvontaa selviytyvät; avun hälytys turvapuhelimella - RAVA-indeksi 2,2-2,5 valintatilanteessa Hemilänrannan palvelutalo (ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen) - lievä/keskivaikea dementia mahdollinen,ei kuitenkaan käytöshäiriöitä - apua päivittäisissä toiminnoissa tarvitsevat - itsenäisesti tai apuvälineen turvin liikkuvat - ilman yöaikaista hoivaa/valvontaa selviytyvät,avun hälytys turvapuhelimella - RAVA-indeksi 2,2-2,5 valintatilanteessa Tehostettua palveluasumista sekä laitoshoitoa (ympärivuorokautinen valvonta) tarjotaan Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alueella joka kunnassa. Tehostettua palveluasumista on alueellamme tarjolla sekä kunnallisena, yksityisten palvelujärjestäjien että yhdistysten järjestämänä. Laitoshoitoa tarjotaan sekä vanhainkodeissa (Soini ja Alajärvi/Lehtimäen kylä) että terveyskeskuksen vuodeosasto 2:lla (Alajärvi). Lisäksi yhteistoiminta-alueella on kolme dementiakotia.

5 Alajärvellä: Hoivakoti Kultalanka (tehostettu palveluasuminen) -asukkaiksi otetaan myös lievää/keskivaikeaa dementiaa sairastavia (sopeuduttava yhteisöön, ei vaikeita käytösoireita ) -tilanteesta riippuen myös saattohoito mahdollinen - RAVA-indeksi valintatilanteessa Hoivakoti Tuulikki (tehostettu palveluasuminen) -asukkaiksi otetaan myös lievää dementiaa sairastavia -lievistä mielenterveysongelmista (esim. depressio) kärsivät vanhukset -tilanteesta riippuen myös saattohoito mahdollinen -RAVA-indeksi 2,5-2,7 valintatilanteessa Kultakämmenen asumispalveluyksikkö (tehostettu palveluasuminen) -tilanteesta riippuen myös saattohoito mahdollinen -tarkoitettu etupäässä muille kuin muistihäiriöistä kärsiville, mutta lievä dementia valintatilanteessa mahdollinen. -RAVA-indeksi 2,5-2,7 Kaupinkartanon palvelutalo tarjoaa tehostettua palveluasumista muistihäiriöistä kärsiville sekä eriasteista palveluasumista ikäihmisille. Tämän lisäksi yhdistyksellä on tarjolla rivitaloasuntoja ikäihmisille. Kaupinkartanon Mäntykoti (tehostettu palveluasuminen) -ympärivuorokautista hoivaa/yövalvontaa ajoittain tarvitsevat -päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevat -itsenäisesti tai apuvälineellä liikkuvat -asukkaiksi otetaan lievää/keskivaikeaa dementiaa sairastavia (sopeuduttava yhteisöön, ei vaikeita käytösoireita ) -RAVA-indeksi valintatilanteessa -kyettävä hälyttämään apua (yövalvonta dementiaosastolta) Kaupinkartanon dementiakoti Dementiakoti on jakautunut neljään yksikköön; Pihlajakoti, Koivukoti, Kuusikoti ja Tammikoti. Yksiköissä hoidetaan dementiapotilaita, joiden muistihäiriö vaihtelee keskivaikeasta vaikeaan. Paikan saaminen edellyttää diagnosoitua muistisairautta. Henkilöstö on perehtynyt muistihäiriöiden hoitoon. Kaupinkartanon tiloissa toimii myöskin yhteistoiminta-alueen muistineuvola. -ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevat asiakkaat -itsenäisesti, apuvälineellä tai yhden avustamana liikkuvat (valintatilanteessa) -haastavat muistihäiriöpotilaat

6 -intervallihoito (2 paikkaa) sekä päivätoiminta ( 2 x vko) -RAVA-indeksi alkaen 2,2-2,5 valintatilanteessa Terveyskeskus, vuodeosasto 2 (laitoshoito) -pitkäaikaissairaiden hoiva/vuodeosasto -sairaalatasoista hoitoa tarvitsevat vanhukset -paljon apua liikkumisessa tarvitsevat sekä vuodepotilaat -täysin autettavat dementikot (pitkälle edennyt taudinkuva) - saattohoito -1-2 intervallipaikkaa -RAVA-indeksi 3,3-3,5 valintatilanteessa Villa Rantakaisla (tehostettu palveluasuminen), Rannankylä -tilanteesta riippuen myös saattohoito mahdollinen -tarkoitettu etupäässä muille kuin muistihäiriöistä kärsiville, mutta lievä dementia valintatilanteessa mahdollinen. -RAVA-indeksi 2,5-2,7 valintatilanteessa Länsituuli (tehostettu palveluasuminen), Länsikylä -omatoimisesti, apuvälineen ja/tai hoitajan tukemana liikkuvat -asukkaiksi otetaan myös lievää/keskivaikeaa dementiaa sairastavia (sopeuduttava yhteisöön, ei vaikeita käytösoireita) -lievistä mielenterveysongelmista (esim. depressio) kärsivät vanhukset -RAVA-indeksi 2,5-2,7 valintatilanteessa Vanhainkoti Wilhelmiina (laitoshoito), Lehtimäki -asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, mutta eivät sairaalatasoista hoitoa -paljon apua liikkumisessa tarvitsevat sekä vuodepotilaat -myös saattohoito mahdollista -lievä/keskivaikea dementia mahdollinen -ei vaikeita käytösoireita -täysin autettavat dementikot (pitkälle edennyt taudinkuva) -RAVA-indeksi 3,3-3,5 valintatilanteessa Soinissa: Hoivakoti Apila (tehostettu palveluasuminen) -etupäässä muille kuin muistihäiriöisille, mutta asukkaiksi otetaan myös lievää dementiaa sairastavia -lievistä mielenterveysongelmista (esim. depressio) kärsivät vanhukset -RAVA-indeksi 2,5-2,7 valintatilanteessa Dementiakoti Suvituuli (tehostettu palveluasuminen) -edellyttää diagnoosia muistisairaudesta -ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevat asiakkaat

7 -itsenäisesti, apuvälineellä tai yhden avustamana liikkuvat (valintatilanteessa) -haastavat muistihäiriöpotilaat -RAVA-indeksi alkaen 2,2-2,5 valintatilanteessa Vanhainkoti Kotivaara (laitoshoito) -asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, mutta eivät sairaalatasoista hoitoa -paljon apua liikkumisessa tarvitsevat sekä vuodepotilaat -myös saattohoito mahdollista -lievä/keskivaikea dementia mahdollinen -ei vaikeita käytösoireita -täysin autettavat dementikot (pitkälle edennyt taudinkuva) -RAVA-indeksi 3,3-3,5 valintatilanteessa -muutetaan vuoden 2009 loppuun mennessä tehostetun palveluasumisen yksiköksi Vimpelissä: Niikooli (tehostettu palveluasuminen) -asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, mutta eivät sairaalatasoista hoitoa -paljon apua liikkumisessa tarvitsevat sekä vuodepotilaat -myös saattohoito mahdollista -tarkoitettu etupäässä muille kuin muistihäiriöisille, mutta lievä/keskivaikea dementia mahdollinenei vaikeita käytöshäiriöitä -RAVA-indeksi 3,3-3,5 valintatilanteessa Dementiakoti Aisakello (tehostettu palveluasuminen) -edellyttää diagnoosia muistisairaudesta -ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevat asiakkaat -itsenäisesti, apuvälineellä tai yhden avustamana liikkuvat (valintatilanteessa) -haastavat ja käytösoireiset sekä psyykeoireiset potilaat -intervallihoito (2 paikkaa) -RAVA-indeksi 2,2-2,5 valintatilanteessa Muut ikäihmisten hoiva -ja hoitopalveluita sekä laitoshoitoa tarjoavat paikat: Terveyskeskuksen vuodeosasto 1, Alajärvi (akuuttiosasto) -sairaalahoitoa akuutisti tarvitsevat vanhukset -erikoissairaanhoidon jälkeistä jatkohoitoa, toimenpiteitä ja tutkimuksia sekä lääketarkastuksia tai aloitusta tarvitsevat vanhukset -saattohoito -osastolle ei oteta sosiaalisin indikaatioin eikä siellä tarjota intervallihoitoa -osalla paikoista pitkäaikaispotilaita -uusia pitkäaikaispäätöksiä ei osastolla enää tehdä Järviseudun sairaala osasto 1 (psykiatrinen akuutti- ja kuntoutusosasto), Vimpeli -erikoislääkärijohtoisen perusterveydenhuollon hoidettavissa olevat psykiatrista akuuttihoitoa tarvitsevat ikäihmiset ( mm. depressio, harhat, käytösoireinen dementia, lääketarkastukset/- kokeilut) -mielenterveysongelmista kärsivien ikäihmisten kuntoutusjaksot -mielenterveysongelmista kärsivien ikäihmisten intervallijaksot silloin, kun osastolla tilaa -tukea ja ohjausta arjen askareissa ja asioiden hoitamisessa tarvitsevat mielenterveysongelmista

8 kärsivät ikäihmiset -itsenäisesti liikkuvat (poikkeustapauksessa myös apuvälineliikkuja) -avo-osastolla hoidettavissa olevat potilaat Järviseudun sairaala osasto 2 (psykiatrinen pitkäaikaisosasto), Vimpeli -käytösoireiset ( agressiivisuus,vaeltelu) vanhukset mm. psykiatrinen sairaus, dementia, aivovaurio, delirium silloin, kun sairaus on hoidettavissa perusterveydenhuollossa -dementiaa sairastavien lääketarkistukset -pitkäaikaispaikalla paljon apua, ohjausta ja valvontaa tarvitsevat psykiatrista sairautta sairastavat ikäihmiset -suljetut ovet -valvontaa ja turvallista ympäristöä tarvitsevat potilaat -tulevaisuudessa painotus selkeämmin pelkkään psykiatriaan -pitkäaikaispaikkojen vähentäminen Terveyskeskuksen vuodeosasto 3, Vimpeli (kuntoutusosasto) - tuki-ja liikuntaelinsairauksista/-leikkauksista toipuvat, halvauspotilaat sekä muuten vammautuneet aktiivista kuntoutusta tarvitsevat potilaat -tietyissä tapauksissa (mm. vuodeosaston 1 ylikuormitus) akuuttihoitoa, erikoissairaanhoidon jälkeistä jatkohoitoa, toimenpiteitä ja tutkimuksia sekä lääketarkastuksia tai -aloitusta tarvitsevat vanhukset -saattohoito -osastolla on 4 intervallipaikkaa omaisten loman mahdollistamiseksi, kuntoutusta ja kotona selviytymisen tukemista varten -paikat tarkoitettu koko Järvi-pohjanmaan yhteistoiminta-alueen asukkaille -osalla paikoista pitkäaikaispotilaita -uusia pitkäaikaispäätöksiä ei osastolla enää tehdä 3.TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on turvata ikäihmiselle mahdollisimman itsenäinen, yksilöllisyyttä kunnioittava ja laadukas elämä. Tämä tapahtuu tukemalla ikäihmisen omia jäljellä olevia voimavaroja ja ylläpitämällä hänen toimintakykyään. Kaiken lähtökohtana on ikäihmisen itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen. Asumispalveluita tarjoavien yksiköiden tulee panostaa kuntouttavaan työotteeseen ja asukkaan elämänlaatuun tavoitteena turvata aktiivinen vanhuus, johon kuuluu ihmissuhteita, virkistystä ja mielihyvää tuottavia asioita yksilöllisesti kunkin tarpeiden mukaan. Tehostetun palveluasumisen tulee tarjota turvallinen, esteetön ja viihtyisä asuinympäristö tukea ja auttaa ikäihmistä niissä päivittäisissä toimissa, joista hän ei ilman apua selviä ohjata ja tukea ikäihmistä itsestä huolehtimisessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä korostaa asumisen kodinomaisuutta sekä turvata asukkaan yksityisyys tukea asukkaiden sosiaalisia kontakteja ja kannustaa omaisia ylläpitämään aktiivisesti yhteyttä vanhukseensa järjestää mielekästä, asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävää ja elämänlaatua parantavaa ajankulua ja tekemistä huomioida ikäihmisen elämänhistoria ja kunnioittaa hänen itsemääräämisoikeuttaan Ikäihmisen tulee voida luottaa asumisensa pysyvyyteen ja kaikkia turhia siirtoja yksiköstä toiseen olisi vältettävä. Ikäihmiselle on turvattava mahdollisuus viettää loppuelämänsä samassa paikassa aina kuolemaan saakka, mikäli se vain hoidollisesti on mahdollista. Palveluasumisen tulee perustua yhteisesti sovittuun hoito- ja palvelusopimukseen, jonka yhteydessä on mahdollista keskustella myös siitä, missä ja millaista hoitoa saaden ikäihminen haluaa viimeiset aikansa viettää. Tällainen

9 keskustelu tuo turvaa ja selkeyttä niin henkilökunnalle, ikäihmiselle kuin hänen omaisilleenkin.

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN

VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN Liperin kunta Sosiaali- ja terveysosasto VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN Vanhuspalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit

Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällys 1. KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 19.5.2009 Päivi Joensuu Terttu Lakaniemi Merja Mäkitalo SISÄLLYS 1. Omaishoidontuki 2. Omaishoidontuen hakeminen 3. Tuen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet

Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet Ympärivuorokautista apua tarvitsevan iäkkään palvelutarpeet Harriet Finne-Soveri, ikäihmisten palvelut - yksikön päällikkö 2010-05-20 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Miten näemme palvelut ja niiden tarpeen

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille Yksilövastuinen hoitotyö opas omahoitajille JOHDANTO... 3 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ... 4 OMAHOITAJUUS... 5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN... 6 OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 7 HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMA... 9 HOITOTUKI...

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2014 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 8.12.2014 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena

Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena Hyvästä parempaan RAI muutoksen tukena RAI - seminaari 10.3.2010 Kirsi Kiviniemi, kehittämispäällikkö 11.3.2010 1 Hyvästä parempaan - missä olemme nyt? Muutoksella kohti parempaa Ikäihmisten palveluiden

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

HOITOON OHJAAMISEN KRITEERIT / Hoito- ja vanhuspalvelut

HOITOON OHJAAMISEN KRITEERIT / Hoito- ja vanhuspalvelut NAANTALIN KAUPUNKI HOITOON OHJAAMISEN KRITEERIT / Hoito- ja vanhuspalvelut (tulosyksiköt syksy 2012, hoito- ja vanhuspalveluiden esimiestyöryhmä 15.11.2012, 26.11.2012, 18.12.2012, 14.1.2013, SAS-työryhmä

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Johdattelua Palvelutarveluokitus (MAPLe) vs. asiakasrakenneluokitus ( RUG-III/23) kotihoidon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tervetuloa tutustumaan asumispalveluihimme! SOTEsi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan alueilla.

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot

AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Avh-potilaista joka toiselle jää pysyvä haitta, puolelle heistä vaikea-asteinen. Toisaalta joka neljäs toipuu oireettomaksi, yli puolet omatoimisiksi ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot