Esikaupalliset hankinnat: Menetelmä yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden yrityslähtöiseksi kehittämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esikaupalliset hankinnat: Menetelmä yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden yrityslähtöiseksi kehittämiseksi"

Transkriptio

1 Ville Valovirta VTT Innovaatiotutkimus Tammikuu (6) Esikaupalliset hankinnat: Menetelmä yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden yrityslähtöiseksi kehittämiseksi Merkittävät yhteiskunnalliset haasteet pakottavat etsimään uusia innovatiivisia malleja niiden ratkaisemiseksi. Ilmastonmuutos, ikääntyminen, hyvinvointipalveluiden kustannusten kasvu ja kaupunkirakenteen muutokset haastavat julkisen sektorin toimijat etsimään uudenlaisia palveluita ja palvelujen tuottamistapoja. Nämä tarpeet luovat myös suuria mahdollisuuksia yrityksille innovaatioiden kaupallistamiseen ja maailmanlaajuiseen liiketoimintaan. Pullonkaulaksi on osoittautunut, ettei julkinen kysyntä riittävästi tue yritysten innovaatiotoimintaa yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Vallitsevat hankintakäytännöt ohjaavat valtion ja kunnat ostamaan ensisijaisesti olemassa olevia ratkaisuja markkinoilta, eivätkä tilaamaan uudenlaisia toteutustapoja. Puuttuu menetelmä yhteiskunnallisten tarpeiden ja yritysten innovaatiopotentiaalin yhteen nivomiseksi. Esikaupallisen hankinnan lähestymistapa on noussut esiin eurooppalaisessa keskustelussa lupaavana lähestymistapana yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaavien innovaatioiden vauhdittamiseksi. Esikaupallinen hankinta on t&k hankinta, jonka tavoitteena on laittaa yritykset kilpailemaan julkisen sektorin tarpeisiin vastaavien uusien ratkaisujen kehittämiseksi. 1 Menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa julkisen sektorin tunnistamaan kehittämistarpeeseen ei markkinoilla vielä ole olemassa tarjontaa ja jossa edellytetään vaativaa kehitystyötä sen ratkaisemiseksi. Keskeistä mallissa on kehitysprosessin jakaminen esikaupalliseen t&k vaiheeseen sekä sen tuloksena syntyvien kaupallisten lopputuotteiden markkinoihin. Tavoitteena on organisoida esikaupallinen innovaatioprosessi, jonka tuloksena markkinoille kehitetään uusia tuotteita ja palveluita. Kehitystyön päämääränä on myös tulosten kaupallistaminen, jolloin julkinen ostaja voi ottaa ne normaalien hankintamenettelyjen kohteeksi. Toinen tärkeä piirre on riskien ja hyötyjen jakamisen periaate. Julkinen sektori osallistuu tuotekehityksen rahoitukseen esikaupallisessa vaiheessa. Teollis ja tekijänoikeudet jaetaan siten, että yrityksille muodostuu riittävät kannustimet syntyvien innovaatioiden kaupallistamiseen. Julkinen toimija voi kuitenkin pyrkiä julkaisemisen sekä standardoinnin kautta edesauttamaan tulosten laajempaa hyödyntämistä. 1 Esikaupalliset hankinnat: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen varmistamiseksi Euroopassa. Euroopan komission tiedonanto, KOM(2007) 799.

2 Esikaupalliset hankinnat 2 (6) Suuria mahdollisuuksia useilla toimialoilla Esikaupallisen hankinnan malli avaa merkittäviä mahdollisuuksia useiden toimialojen kehittämiselle. Lupaavimpia sovelluskohteita ovat alat, joilla julkisen kysynnän rooli toimialan arvonmuodostuksesta on merkittävä kuten terveydenhuolto, liikenne, turvallisuus, ympäristö, energia ja sähköiset palvelut. Näillä aloilla julkiset hankinnat ovat merkittävässä tai jopa ratkaisevassa asemassa toimialan kehityksen suuntautumisessa suuren ostovoimansa ansiosta. Mikäli valtio ja kunnat näiden toimialojen suurimpina asiakkaina eivät kykene ostamaan myös innovatiivisia ratkaisuja, muodostuu yrityksille varsin vähän kannustimia tuotekehitykseen. Innovaatiotoimintaan kannustavien vaativien asiakkaiden puute onkin osasyy kyseisten toimialojen vaatimattomaan tuottavuuskehitykseen. Esikaupallisen hankinnan menetelmä ei sinänsä ole uusi. Erityisesti Yhdysvalloissa tämän kaltaisia lähestymistapoja hyödynnetään varsin laajalti. Liittovaltion hankinnoista 15 % käytetään t&k palveluihin, kun EU:n hankinnoissa vastaava osuus on vain prosentin luokkaa. 2 Yhdysvalloissa on kyetty luomaan voimakas kysyntäajuri yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden kaupallistamiseksi. Yritysten kannalta julkinen kysyntä innovaatioille on näin ollen moninkertainen Eurooppaan verrattuna. Lähestymistapa on erityisen merkittävässä asemassa puolustuksen ja turvallisuuden t&k hankinnoissa, mutta malli on laajasti käytössä myös mm. terveydenhuollon, energian ja ympäristönsuojelun aloilla. Myös Japanissa ja Etelä Koreassa sovelletaan t&k hankintoja laajassa mittakaavassa. Esikaupallinen hankintaprosessi etenee vaiheittain Esikaupallinen hankinta on vaiheittain etenevä prosessi. Kunkin vaiheen jälkeen suoritetaan väliarviointi, jonka perusteella valitaan lupaavimmat ratkaisut jatkokehitykseen. Vaiheessa 1 tehdään eksploratiivinen ratkaisun etsiminen vertailemalla yritysten esittämien ehdotusten teknistä, taloudellista ja organisatorista toteuttamiskelpoisuutta. Vaiheessa 2 kehitetään prototyyppi. Tässä pyritään varmistamaan, että ratkaisun ominaisuudet vastaavat julkisen ostajan asettamia toiminnallisia ja suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia. Vaiheessa 3 kehitetään ensimmäiset testituotteet. Tässä pyritään varmistamaan erilaisten ratkaisujen suorituskyky todellisissa julkisten palveluiden käyttöolosuhteissa. Tuloksena ovat mm. tuotteen tekninen erittely, kenttätesti ja päivitetty kustannus hyöty arvio. 2 Pre commercial procurement of innovation. A missing link in the European innovation cycle. March 2006, European Commission.

3 Esikaupalliset hankinnat 3 (6) Kuvio 1: Esimerkki vaiheittaisesta esikaupallisesta hankintaprosessista 3 Kukin vaihe on pyrittävä toteuttamaan kilpailun periaatetta noudattaen siten, että viimeisessä vaiheessa valitaan vähintään kaksi toimittajaa tuotteen kehittämiseen. Tällä luodaan markkinoita uusille tuotteille. Samalla varmistetaan, ettei yksittäiselle yritykselle muodostu hallitsevaa markkina asemaa valtion ja kuntien hankinnoissa. Esikaupallinen t&k hankinta on käytännössä vaiheittain hallinnoitava yksi t&k palveluja koskeva puitesopimus. Kaupallistaminen ja markkinoiden kehittäminen Kokemusten valossa esikaupallinen hankintaprosessi onnistuu parhaiten, kun sen kanssa toteutetaan rinnakkain muita markkinoiden syntymiseen kohdistuvia kehittämistoimia. 3 Esikaupalliset hankinnat: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen varmistamiseksi Euroopassa. Euroopan komission tiedonanto, KOM(2007) 799.

4 Esikaupalliset hankinnat 4 (6) Ensinnäkin tarvitaan perusteellinen ja osallistava ennakointi, jossa sekä yhteiskunnallisten tarpeiden että teknisten valmiuksien kehitystä arvioidaan relevantilla aikajänteellä. Ennakointia tarvitaan, jotta julkiset organisaatiot muodostavat strategisen näkemyksen yhteiskunnallisten tarpeiden kehityksestä sekä ratkaisuvaihtoehdoista. Yrityksille ennakoinnin tulee puolestaan antaa signaaleja siitä, millaisille tuotteille valtion ja kuntien hankinnoissa tulee olemaan kysyntää. Kysyntäsignaali madaltaa yritysten riskiä tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen, kun tulevaisuuden markkinat ovat paremmin ennakoitavissa. Kysynnän tunnistaminen ja artikulointi on useissa yhteyksissä todettu tärkeäksi funktioksi innovaatiojärjestelmien toiminnassa. 4 Toiseksi esikaupallisen hankintaprosessin rinnalla on syytä edistää ratkaisujen standardointia, joka nostaa toimialan teknologisia valmiuksia, kehittää ratkaisujen yhteensopivuutta sekä edistää tuotteiden käyttöönottoa ja kaupallistamista. 5 Standardoinnilla voidaan myös ehkäistä julkisten ostajien lukkiutumista yhteen toimittajaan ja sen omistamaan teknologiaan. Avoimia rajapintoja muodostavien standardien edistämiseen informaatio ja kommunikaatioteknologian soveltamisessa on yhteiskunnallinen intressi, jolla voidaan aikaansaada merkittäviä kansantaloudellisia hyötyjä. Pohjoismaisten matkapuhelinmarkkinoiden kehitys tarjoaa kiinnostavan esimerkin standardoinnin ja julkisten hankintojen yhteispelistä. Suomen ja Ruotsin posti ja telelaitosten tekemät verkkojärjestelmähankinnat sekä yhteispohjoismaisen matkapuhelinstandardin (NMT) kehittäminen olivat molemmat tärkeässä roolissa edelläkävijämarkkinoiden syntymiselle Pohjoismaihin. 6 Samaan aikaan luotiin edellytykset sekä markkinoiden muodostumiselle että kysyntä uudenlaisille tuotteille. Kolmanneksi on tarpeen kehittää toimialan regulaatiota sellaisen aikaperspektiivin puitteissa, jossa yrityksille tarjotaan mahdollisuus kehittää uutta tuoteportfoliota uusiin lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Tämä on tärkeää mm. ympäristö ja turvallisuuslainsäädännön alueilla. Neljänneksi tulee varmistaa kehitettävien ratkaisujen ja palveluiden käyttäjälähtöisyys. Esikaupallisia hankintaprosesseja tulisi kehittää ympäristöissä, joissa loppukäyttäjät pystyvät osallistumaan kehitystyöhön ja heidän palautteensa kyetään keräämään ja 4 Ks. esim. Kuhlmann & Smits 2001, The rise of systemic instruments in innovation policy. International Journal of Foresight and Innovation Policy 1 (1/2), Cate, A., Harris, J., Shugars, J., Westling, H. Technology procurement as a market transformation tool. 6 Lehenkari, J. & Miettinen, R Standardisation in the construction of a large technological system. The case of the Nordic mobile telephone system. Telecommunications Policy, 26 (3 4), Palmberg, C Technological systems and competent procurers. The transformation of Nokia and the Finnish telecom industry revisited? Telecommunications Policy 26 (3 4), Beise, M Lead markets: countryspecific drivers of the global diffusion of innovations. Research Policy 33,

5 Esikaupalliset hankinnat 5 (6) analysoimaan perusteellisesti. Käyttäjälähtöiset kehittämisalustat (ns. living labit) ja testausympäristöt tulisi kytkeä esikaupalliseen kehittelyyn. Viidenneksi voidaan soveltaa muita markkinoiden kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten demonstraatiohankkeita, tiedotusta ja koulutusta, sertifiointimenettelyjä sekä vapaaehtoisia standardeja. Näillä pyritään muokkaamaan maaperää otolliseksi tuotteiden kaupallistamiselle. 7 Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksella pyritään markkinoiden rakentamiseen strategisella otteella. Toimijoiden roolit Esikaupallisen t&k hankinnan malli edellyttää toimiakseen uudenlaista työnjakoa toimijoiden välillä sekä uusien tehtävien ja roolien omaksumista. Valtion ja kuntien hankintoja toteuttavilla organisaatioilla on avainrooli: Yhteiskunnallisten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja keskeisten innovaatiokohteiden priorisointi Yhteiskunnalle tärkeiden palveluiden potentiaalin arviointi sekä kiinnostavien markkinoiden luominen yrityksille sekä kotimaassa että kansainvälisesti Esikaupallisten t&k hankintojen käynnistäminen strategisesti merkittävistä kehittämiskohteista Yritykset vastaavat tuotekehityksestä: Ratkaisuvaihtoehtojen tarjoaminen julkisen sektorin uudistumistarpeisiin Tuotekehitys ja kaupallistaminen T&k toiminnan rahoittajaorganisaatiot tukevat prosessia: Osallistuminen esikaupallisen t&k hankinnan rahoitukseen silloin, kun tuloksena olevilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä kotimainen ja kansainvälinen liiketoimintapotentiaali Osallistuminen yritysten ratkaisuehdotusten teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden analysointiin prosessin eri vaiheissa tukeutuen vahvaan osaamiseen sillä saralla Tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli yhteistyön orkestroinnissa ja tiedon sekä parhaiden käytäntöjen välittämisessä: Palvelutarpeiden ja teknologisen kehityksen ennakointi Yhteistyöalustojen rakentaminen kysynnän ja tarjonnan välisen dialogin luomiseksi 7 Neij, L Methods for evaluating market transformation programmes: experience in Sweden. Energy Policy 29,

6 Esikaupalliset hankinnat 6 (6) Hankintaorganisaatioiden tukeminen kehitettävien palveluiden vaatimusten määrittelyssä Tuotekehityskumppanuus yritysten kanssa Puolueeton tuki standardien kehittämiseen Kehittämisorganisaatiot ja asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset tukevat prosessia: Kehittämisprosessien fasilitointi ja konsultointi Käyttäjälähtöisten kehittämisympäristöjen rakentaminen tuotteiden ja palveluiden toimivuuden testaukseen ja pilotointiin Yhteenveto Tarvitaan uusia työkaluja, joilla yrityssektorin innovatiivisuus voidaan valjastaa huomattavasti entistä tehokkaammin julkisten palveluiden uudistamiseen. Esikaupallisen t&k hankinnan menetelmä tarjoaa lähestymistavan vaiheittain eteneväksi kehittämisprosessiksi, jossa yritykset laitetaan kilpailemaan valtion ja kuntien hankintatarpeisiin vastaavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Lähestymistavalla on mahdollista edistää innovaatiotoimintaa sellaisilla toimialoilla, joilla julkisen kysynnän (valtion ja kuntien hankinnat) rooli on merkittävä, kuten terveydenhuolto, liikenne, turvallisuus, ympäristö, energia ja sähköiset palvelut. Esikaupallisen t&k hankinnan menetelmä pyrkii luomaan uusia ratkaisuja yhteiskunnallisten kehittämistarpeiden ratkaisemiseksi hyödyntämällä yritysten innovaatiopotentiaalia ja samalla luomalla niille kannustimet kaupallistamiseen.

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä 1 Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä Julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Markku Kotilainen (toim.) Tekesin katsaus 225/2008 Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Tarmo Lemola, Kimmo Viljamaa, Jorma Lievonen ja Jukka Yliherva

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Vuorisalo, Arja 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten

Lisätiedot

JOHTAMINEN TUKEMAAN KILPAILUKYKYÄ JA HYVINVOINTIA

JOHTAMINEN TUKEMAAN KILPAILUKYKYÄ JA HYVINVOINTIA Tietoyhteiskuntaohjelman työelämäjaosto: jaostoaloite 24.10.2005 Esitys johtamisen kehittämistä koskevaksi ehdotukseksi työelämäjaoston kokousten ja jäsenten antaman palautteen perusteella JOHTAMINEN TUKEMAAN

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Monimuotoinen käyttäjälähtöisyys yritysten uudistuvassa innovaatiotoiminnassa

Monimuotoinen käyttäjälähtöisyys yritysten uudistuvassa innovaatiotoiminnassa VTT TIEDOTTEITA 2536 Inka Lappalainen, Tiina Apilo, Annele Eerola, Jari Konttinen & Antti Pelkonen Monimuotoinen käyttäjälähtöisyys yritysten uudistuvassa innovaatiotoiminnassa Huomioita käyttäjälähtöisen

Lisätiedot

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 2 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2011 2013 Pohjoismaisen innovaatioyhteistyön visio 6 Yhteistyömuodot

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TERVEYSKLUSTERI JA HYVINVOINTIA TUKEVAT ELINTARVIKKEET

POHJOIS-SAVON TERVEYSKLUSTERI JA HYVINVOINTIA TUKEVAT ELINTARVIKKEET POHJOIS-SAVON TERVEYSKLUSTERI JA HYVINVOINTIA TUKEVAT ELINTARVIKKEET TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2017 Versio 3.3./30.4.2014 Luonnos 19.5.2014 Tiivistelmä Tämä työ käsittää terveysklusteri ja hyvinvointia tukevat

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Innovaatiojärjestelmä ja tutkimuksen kaupallistaminen: keskustelua OECD:n piirissä

Innovaatiojärjestelmä ja tutkimuksen kaupallistaminen: keskustelua OECD:n piirissä Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 3/1999 Kai Husso ja Seppo Kangaspunta Innovaatiojärjestelmä ja tutkimuksen kaupallistaminen: keskustelua OECD:n piirissä KAI HUSSO FL, erikoistutkija Suomen Akatemia

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Team Finland: Strategiapäivitys 2015

Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 1 2 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 3 4 Sisällys Team Finland: Strategiapäivitys

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Tuula Tuomainen, Antero Ensio Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Standardointiselvitystyön

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa

Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2440 Sirkku Kivisaari, Eveliina Saari & Juhani Lehto Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa Raision tilaaja-tuottajamallin levittämisen ensi askeleet VTT

Lisätiedot