YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA"

Transkriptio

1 YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA Jouni Marttinen

2 2 1. Johdanto Osana TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojektia on 4- alueen TE- keskuksille varattu mk määräraha ennakointitoiminnan käynnistyssuunnitelmien tekemiseen. Projektin ohjausryhmä teki viime syksyn aikana päätökset kaikkien keskusten osalta näiden suunnitelmien käynnistämisestä. Samalla ohjausryhmä edellytti, että suunnitelmiin on sisällytettävä seuraavat vähimmäiskriteerit : 1. Ennakointi on kytkettävä johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen. 2. On kartoitettava ennakoinnin tietotarpeet; TE- keskuksen omat tietotarpeet sekä asiakkaiden tarpeet ja odotukset. 3. On kuvattava TE- keskuksen ennakointijärjestelmävisio; ennakoinnin kohteet, tietosisällöt ja menetelmät. 4. On kuvattava ennakoinnin alueellinen yhteistyö ja verkottuminen. 5. On esitettävä TE- keskuksen ennakoinnin organisointi. 6. On valmisteltava ennakoinnin koulutussuunnitelma; miten johto ja muu henkilökunta sitoutetaan ennakointiin 7. On laadittava loppuraportti TE- keskusennakoijille järjestetyssä ennakointiseminaarissa VI kuultiin TEkeskusten raportit ja selvitykset TE- keskusten ennakoinnin käynnistyssuunnitelmien toteuttamisesta ja nykyisestä tilanteesta. Selvityksen ennakointitoiminnan liikkeellelähdöstä ja käynnistyssuunnitelmien toteuttamisesta esittivät kaikki seminaariin osallistuneet TE- keskukset. Seminaariin eivät osallistuneet Kainuun, Pohjois-Savon eikä Pohjanmaan TEkeskukset. Kaikkien 4- alueen TE- keskusten lisäksi myös Pohjois- Karjala on toteuttanut käynnistyssuunnitelmansa em. kriteereitä noudattaen. Alustavien keskustelujen perusteella myös Kainuu ja Lappi harkitsevat ennakointitoiminnan käynnistämistä em. kriteerein. Valtaosa 4- alueen TE- keskusten käynnistyssuunnitelmista on loppusuoralla ja loppuraportit ilmestyvät kesään mennessä. Tiettyjä vaikeuksia käynnistyssuunnitelman toteuttamisessa on ilmennyt, jos suunnitelman tekijä on joutunut välillä hoitamaan oman vakituisen virkansa tehtäviä. TE- keskusennakoijille lähetettiin etukäteen liitteessä 1. olevat ohjeet ja kysymykset, joihin haluttiin vastauksia.

3 3 2. Miten ennakointi on kytketty TE- keskuksen johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen? Ennakointi ei saa olla TE- keskusten toiminnasta irrallaan olevaa erillistä toimintaa, vaan ennakointi on kytkettävä kiinteäksi osaksi keskuksen ydinprosesseja. TE- keskusten yhteenvedoissa ehkä suurimpana puutteena oli se, että ennakoinnin yhteyttä ydinprosesseihin ei oltu pystytty täsmentämään riittävän konkreettisella tavalla. Ongelma on tietenkin se, etteivät nämä ydinprosessit ole olleet etukäteen tiedossa. Toisaalta on kohtuutonta vaatia, että ydinprosessit olisi selvitetty käynnistyssuunnitelmien aikana. Aika olisikin kulunut lähinnä tähän selvitystyöhön. TE- keskusten ydinprosessien ja niiden osaprosessit voidaan jäsentää esimerkinomaisesti seuraavasti: 1. Päätöksentekoprosessit - yritystuki - työvoimakoulutuksen hankinta - ESR- tuki - työllisyystuki - työllisyysperusteinen investointituki - maaseutuyritystuki 2. Asiakaspalveluprosessit - yritysneuvonta - työnvälitys - ammatinvalinnanohjaus - tietopalvelu - työnhakuryhmät 3. Suunnitteluprosessit - tulosohjaus - TTS - Budjetti - Toimintaympäristöanalyysit - LTS Lisäksi ennakointi on kytkettävä osaksi strategista suunnittelua. Strategisia linjauksia ovat olleet aiempina vuosina muun muassa: 1. Yrittäjyyden edistäminen 2. Työmarkkinoiden toiminnan edistäminen 3. Työvoiman kysynnän vahvistaminen 4. Syrjäytymisen ehkäisy 5. Työorganisaatioiden kehittäminen 6. Viennin edistäminen

4 4 Muutamissa selvityksissä tuotiin esille myös se, että ennakointia ja sen tuottamaa ennakointitietoa tullaan hyödyntämään juuri perustetuissa työvoimakoulutuksen ja aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen hankinta- ja ennakointitoimikunnissa. Joissakin TE- keskuksissa korostettiin sitä, että TE- keskusten ennakoinnin on palveltava myös työvoimatoimistojen päätöksentekoa ja palveluprosesseja. 3. Miten ennakoinnin tietotarvekartoitukset on toteutettu ja kartoituksen tulokset? - tietotarvekartoituksen menetelmät - TE- keskuksen omat keskeiset ennakointitiedon tarpeet - TE- keskuksen sidosryhmien odotukset ja tietotarpeet Tukiprojekti on ohjeistanut TE- keskuksia käyttämään tietotarvekartoituksissa seuraavia menetelmiä: 1. Kyselyt ja haastattelut 2. Päätöksenteko- ym. prosessien analyysit; esimerkiksi vuokaaviot 3. Toimintatutkimukset; osallistutaan prosesseihin toimijoina 4. Strategia- ja ongelmalähtöiset analyysit; selvitetään tiettyyn ongelmaan liittyvät ennakointitiedon tarpeet. Selvästi yleisin tietotarvekartoituksissa käytetty menetelmä on ollut haastattelut. Haastatteluiden kohteina ovat olleet TE- keskusten johto, esittelijä- ja asiantuntijavirkamiehet, työvoimatoimistojen johto ja työvoimaneuvojat. Haastatteluiden lisäksi menetelminä on käytetty osasto-, yksikkö- tai tiimikohtaisia keskustelutilaisuuksia. TE- keskuksen ja sen osastojen ydinprosesseissa tarvittavia tietotarpeita on yritetty selvittää vain parissa TE- keskuksessa. Menetelminä näissäkin on käytetty lähinnä teemahaastatteluja, mutta myös vuokaavio- ja simolointitekniikoita on kokeiltu. TE- keskusten tietotarvekartoitusten tulokset Ennakointitiedon tarpeet eivät haasteltujen mielissä olleet kovin selvästi jäsentyneitä. Tarpeet liittyivät ehkä enemmänkin tiedon parempaan hallintaan eli tiedon helppoon saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen. Tietotarpeet olivat joko tehtäväkohtaisia (selvät osasto/yksikkörajat) tai yleisiä (ei osastokohtaisia) riippuen siitä, oliko kysymyksessä lähinnä rutiinitehtäviä hoitava virkailija (valvonta) vai kehittämis- tai suunnittelutehtäviin painottuva virkailija. Irrallisen tiedon tarjonnan lisääminen ei haastateltavien mielestä tuo lisäarvoa, vaan ennemminkin kaivataan analyyttistä, toimintaympäristön muutoksen ymmärrystä lisäävää tietoa.

5 5 Tietotarvekartoituksissa ei ole selvitetty pelkästään ennakointitiedon tarvetta, vaan myös sitä, minkälaista ennakointitietoa TE- keskusten eri yksiköt omassa toiminnassaan tuottavat. Elinkeinorakenteen, työmarkkinoiden, yritysten toiminnan ym. kehitystä kuvaava tieto on oltava TE- keskusten käytössä aikasarjamuodossa, jotta erilaisten trendien kehityskulkuja voitaisiin seurata. Laadukasta historiatietoa on mahdollista omatoimisesti mallintaa ja ekstrapoloida eli tuottaa näin tulevaisuustietoa perinteisin tilastomatemaattisin menetelmin. Määrällisen ennakointitiedon lisäksi useissa raportoinneissa painotetaan laadullisen ennakointitiedon merkitystä ja tärkeyttä. Suurimmat haasteet liittyvätkin juuri ennakoinnin laadullisten menetelmien kehittämiseen. Tänä keväänä käynnistyvissä TE- keskusten uusissa ESR- ennakointihankkeissa keskitytään muun muassa skenaariotyöskentelyyn, heikkoihin signaaleihin ja klusterianalyyseihin. Osastokohtaiset tietotarpeet TE- keskusennakoinnin tietotarpeita on tarkasteltu osastokohtaisesti vain muutaman TE- keskuksen käynnistyssunnitelmassa. Seuraavassa osastokohtaisessa tarkastelussa ei puututa yksittäisiin tietotarpeisiin, vaan pyritään tarkastelemaan tietotarpeita yleisellä tasolla. Kesäkuussa valmistuvassa tiedonhankintasuunnitelmassa esitetään yksittäisen ennakointitiedon tarve kysynnän näkökulmasta. Yritysosasto (YOS) Yritysosastoilla ennakointitietoa on hyödynnetty muun muassa yritystukipäätöksissä, vaikkakaan sitä ei ole tehty systemaattisesti eikä organisoidusti. Ennakointitieto on ollut hiljaisena tietona yritystutkijoiden korvien välissä. Nyt tämä tieto pitäisi saada kaikkien muiden te-keskuslaisten käyttöön. Yritysosaston avaintoimintojen informaatioperusta muodostuu suurelta osin yritystutkimuksista saadusta informaatiosta (taseet ja yrittäjien näkemykset) sekä KTM:n toimialapäälliköiden tuottamista toimialaraporteista ja barometreistä sekä rahoitusnäkemys- katsauksista. Keskeisenä ennakointitiedon lähteenä pidetään myös KTM:n pk- barometriä. Lisäksi tietolähteinä käytetään lukuisten aluekehitykseen kiinnittyneiden toimijoiden asiantuntijanäkemyksiä. Tällaisia tahoja edustavat mm. pääomarahoittajat, seutukunnalliset kehittämiskeskukset ja maakuntaliitto. Kansainvälistymisyksikkö hyödyntää FinPro:n (entisen Ulkomaankauppaliiton) vientikeskusten ylläpitämiä Select- tietokantaraportteja (toimiala-, liikeyhteyssekä maaraportit) sekä yrityskontakteja alueen potentiaalisiin vientikauppaa harjoittavaan yrityksiin. Erityisen tärkeänä raporteissa pidetään teknologiaennusteita, joita KTM ja TEKES tuottavat. Teknologinen kehitys määrittelee pitkälti muun muassa

6 6 koulutustarpeet ja työvoiman laadulliset vaatimukset, minkä vuoksi teknologiassa tapahtuvat muutokset pitäisi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös kansainvälistymiseen liittyvä ennakointitietoa pidetään tärkeänä TEkeskusennakoinnissa. Työvoimaosasto (TOS) Työvoimaosastolla päätöksenteossa, palvelutuotannossa ja toiminnan suunnittelussa hyödynnetään yleisesti työhallinnon oman URA- järjestelmän tuottamaa valtavaa tietomassaa. Työministeriön tilastokoneelta voidaan tehdä SQL- kyselyitä ja parhaillaan ollaan ottamassa käyttöön CrystaInfo-ohjelmaa, jolla voidaan tehdä tilastollisia analyysejä tietokannoista. Tukiprojektin aloitteiden pohjalta kehitettyä työvoimaosaston tietojärjestelmää (JOTI) pidetään yleisesti oikeansuuntaisena ja ensimmäisenä askeleena kohti koko TE- keskusten yhteistä tietojärjestelmää. Tietojärjestelmään on kontsruoitu ja automatisoitu koko maan työvoimaosastojen ja työvoimatoimistojen tulostavoiteseurannat sekä lähes kahdenkymmenen työllisyystilannetta, avointen työpaikkojen ja työhallinnon toimenpiteiden kehitystä kuvaavaa aikasarjaa ja graafista esitystä. Työvoimaosastolla ennakointitietoa tarvitaan työvoimapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen jatkuvasti. Tällä hetkellä TOS kerää ja hyödyntää ennakointitietoa kaikkein systemaattisimmin. Maaseutuosasto (MOS) Maaseutuosaston avaintoimijoiden käytössä oleva informaatioperusta on koostunut valtakunnantasoisesta tilastomateriaalista liittyen jokakeväiseen maataloustuki-hakemuskierrokseen. Nyttemmin MMM:n tilastopalveluyksikkö (TIKE) on aloittanut tukihakemusinformaation analysoinnin ja jakelun aluetasoisena tietona. Perinteisenä informaatiolähteenä ovat toimineet maaseutuasiamiehet ja -sihteerit, jotka ovat työssään jatkuvassa vuorovaikutuksessa maanviljelijöihin. Kalatalousyksikön käyttämät tietolähteet ovat usealla taholla. Päätöksenteossa hyödynnetään mm. alan tutkimuslaitosten selvityksiä, kalatalouden toimialaraporttia ja EU:n päätöksiä kalastuskiintiöiden osalta sekä elintarvike- ja rehukalatalouden kotimaisia sekä ulkomaisia muutostrendejä koskien maailmanmarkkinahinta- ja kilpailukykykehitystä. Maaseutuosastoilla nähdään, että sen varsinainen tehtävä on valtakunnallisen ja EU:n maatalouspolitiikan toimeenpano. Ennakointitiedon tarve nähdään kontrollifunktion näkökulmasta melko vähäisenä. MMM:n hallinnonalan tietotuotanto on mittavaa, mutta tieto on lähinnä historiatietoa (TIKE).

7 7 TE- keskuksen yhteiset tietotarpeet Lähes kaikissa TE- keskusten raporteissa esitettiin yritys- ja toimipaikkarekisterin hankkimista TE- keskuksiin. Rekisteri ei liity suoranaisesti ennakointiin, mutta sitä tarvitaan esimerkiksi yrityskyselyiden otantoihin. Yleisellä tasolla voidaan TE- keskuksen tietotarpeet tiivistää seuraaviin ilmiöalueisiin, joista tarvitaan seuraavanlaista ennakointitietoa: - Elinkeinorakenteen muutos - Työvoiman kysyntä - Yritysrakenne - Ammattirakenne - Työelämän muutossuunnat - Työmarkkinoiden toiminnan muutokset - Työorganisaatioiden muutokset - Työn sisällön muutokset - Uudet työn organisoitumisen tavat - Kolmannen sektorin kehityssuunnat - Osaamistarpeiden muutokset - Teknologian muutokset - Investointien kehitysnäkymät - Yritysten kannattavuusnäkymät - Kansainvälinen kehitys ja ulkomaankauppa - Maa-, metsä- ja kalatalouden muutossuunnat Liitteessä 2 on esitetty yksi näkemys siitä, miten ennakointitieto voidaan kytkeä TE- keskuksen ydinprosesseihin. TE- keskusten käynnistyssuunnitelmia viimeisteltäessä voidaan tietotarpeita edelleen tarkentaa ko. luokituksen ja esityksen pohjalta. TE- keskusennakoinnissa tarvittava ennakointitieto on kytkettävä myös TEkeskuksen avaintulosalueisiin. Sidosryhmien odotukset TE- keskusennakoinnista Keskeisiä haastatteluja sidosryhmiä ovat olleet työmarkkinajärjestöt, maakunnallinen liitto, lääninhallitus, koulutuskuntayhtymät, kunnalliset kehittämiskeskukset jne. Erityisesti työmarkkinajärjestöt ovat pitäneet TE-

8 8 keskuksia luontevimpina ennakoinnin asiantuntijoina ja koordinoijina alueilla. TE- keskusten odotetaan tuottavan systemaattisesti alueellista ennakointitietoa mm. osaamiskvalifikaatioista ja investoinneista. Tietojen toivottiin olevan alueellistettuja, käyttäjäystävällisessä muodossa ja eri aikajänteellä. Sidosryhmien tietotarpeiden kartoituksessa haastattelut ovat olleet yleisin tietotarpeiden kartoitusmenetelmä. Menetelminä on käytetty myös seminaareja. Sidosryhmät pitävät ennakointia tärkeänä TE- keskusten osaamisalueena ja TE- keskusennakointiin kohdistetaan suuria odotuksia. Muun muassa oppilaitokset odottavat erityisen paljon TE- keskusennakoinnilta ja sen tarjoamalta ennakointitiedolta. Tietotarvekartoitusten valmistuttua tukiprojekti tulee laatimaan tiedonhankintasuunnitelman kesäkuussa. Projekti neuvottelee tilastokeskuksen edustajien kanssa tietojen yhteishankinnasta syksyllä. Projekti on tehnyt vuoden 2000 tulo- ja menoarvioon liittyvän määrärahaesityksen KTM:lle tilastokeskuksesta yhteishankinnalla hankittavista tiedoista. 4. Minkälainen on TE- keskuksen ennakointijärjestelmävisio? - ennakoinnin kohteet - ennakointimenetelmät Useassa TE- keskuksessa ennakointijärjestelmän peruslähtökohtana on pidetty tukiprojektissa kehitettyä ennakointijärjestelmävisiota: Pitkän aikavälin ennakointitietoa tuotetaan PT- mallilla (Työvoima 2017), skenaariotyöskentelyllä sekä hyödyntämällä heikkoja signaaleita. Keskipitkän aikavälin ennakointina toimivat ETLAkonsortio- hankkeen määrälliset tulokset ja Satakunnassa kehitetty osaamistarvebarometri. Melko monessa TE- keskuksessa kokeillaan ja käynnistetään kevään aikana klusterianalyysejä. Lyhyen tähtäimen ennakointitiedossa nojaudutaan lähinnä ETI- tietokantaan ja asiantuntijaraatien SWOT- analyyseihin. Yleisesti toivotaan myös, että ennakoinnin lähtökohtana tarvittavat väestöä, taloutta, työvoimaa, elinkeinorakennetta, yritysrakennetta jne. koskeva ns. historiatieto tuotetaan valtakunnallisesti. Melko yleisenä TE- keskusennakoinnin kulmakivenä pidetään Pohjanmaalla kehitettyä työvoima- ja koulutustarvetutkimusta (TKTT). Kevään aikana pidettyyn koulutukseen osallistui suurin osa keskuksista, ja kymmenkunta keskusta on aikonut vielä tämän kevään aikana tehdä yrityskyselyitä tällä

9 9 mallilla. Malli sopii hyvin käytettäväksi myös yritysosastolla ja maaseutuosastolla. Parasta antia TKTT:ssä ovat kuitenkin ns. asiantuntijaraatien tekemät 2-3 toimialan SWOT- analyysit. Asiantuntijaraatien työn tulokset valmistuvat loppukesästä eli juuri, kun TE- keskuksissa valmistellaan ja työstetään toimintaympäristöäanalyysejä. TKTT on ennakointityökalu, joka edustaa jatkuvuutta ja pysyvyyttä keskuksen ennakointijärjestelmässä. Vuosien kuluessa siitä muodostuu kehityksen kulkua kuvaava barometrityyppinen ennakoinnin työvälinen TE- keskuksiin. TKTT:n osaamistarpeiden muutosta kuvaavaa osiota voidaan syventää Satakunnassa kehitetyllä ns. osaamistarvebarometrillä. Satakunnassa onkin käynnistynyt ESR- ennakointiprojektina osaamistarvebarometrihanke, jossa työvoimatoimistot kartoittavat yritysten ydinammattien kvalifikaatioita ja niiden muutoksia. Erillisrahoituksella toteutetaan klusterikohtaisia analyysejä ja erillisselvityksiä. TE- keskuksessa ei kukaan pysty näitä analyyseja toteuttamaan oman työnsä ohessa. Myös omia TE- keskusaluekohtaisia koulutustarve- ennustehankkeita on menossa (MITENNA- malli). TE- keskuksen tietojärjestelmä Epäselvyyttä ja tietynlaista hämminkiä TE- keskusennakointia kohtaan on aiheuttanut epätietoisuus TE- keskuksen tietojärjestelmän kehitystyöstä. Tukiprojektin eräänä ydintavoitteena on integroida ennakointitieto valtakunnallisesti kehitettäviin TE- keskuksen ohjaus- ja tietojärjestelmiin. Sen sijaan tukiprojektin tavoitteisiin ei kuulu TE- keskuksen tietojärjestelmän kehittäminen. Tällaista valtakunnallista kehittämishanketta ole kuitenkaan saatu käynnistettyä. Tukiprojekti on tehnyt esityksen KTM:lle valtakunnallisen TE- keskusten tietojärjestelmäprojektin käynnistämiseksi. Myös tietohallintajaosto on esittänyt loppuraportissaan ns. JOTI- projektin käynnistämistä (1997). Työhallinnossa tehtyä JOTI- kehittämistyötä voidaan pitää hyvänä lähtökohtana ja perustana alettaessa rakentaa koko TE- keskuksen tietojärjestelmää. Tukiprojektin tavoitteena on, että tilastokeskuksesta hankittavan tiedon tietovarastona käytetään eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden käyttämää ns. Senaattori- järjestelmää, johon on jo kerätty tilastokeskuksen tuottamaa valtakunnallista ja alueellista tietoa. Tilastokeskus huolehtii tiedon päivityksestä. Nykyisessä tietojärjestelmän kehitysvaiheessa ongelmaksi koetaan yhdistelmätiedon vähäisyys. Jatkokehitystyössä onkin tähdättävä tietojärjestelmään, jossa eri menetelmillä ja aikajänteellä tuotettua

10 10 ennakointitietoa voidaan yhdistää esimerkiksi toimialoittain ja alueellisesti. Ennakointi ei saa olla pelkkää tietojen keräilyä, vaan siihen kuuluu olennaisena osana tietojen analysointi ja johtopäätösten teko. Tietojärjestelmän rakentamisessa on lähdettävä liikkeelle minimitarpeista. Järjestelmää kehitetään sen käytöstä saatujen kokemusten perusteella. Myös TE- keskusten omia tietojärjestelmän kehittämishankkeita on suunnitteilla. Muun muassa työvoimakoulutuksen päätöksenteon tukijärjestelmän (DSS) kehittämistä harkitaan ainakin kahdessa TEkeskuksessa Nykyisessä ennakointikäytännössä ennakoijan työajasta suurin osa on kulunut tietojen tekniseen hankintaan ja tuottamiseen. Uuden TE- keskuksen tietojärjestelmän ja siihen integroidun ennakointitietokantojen (ETI, ON- Line jne.) ansiosta työaika voidaan käyttää tietojen analysointiin, tulkintaan ja johtopäätösten tekoon. 5. Miten ennakoinnin alueellinen yhteistyö ja verkottuminen on tarkoitus järjestää? Alueellinen yhteistyö on käynnistynyt hyvin kaikilla alueilla. Monissa TEkeskuksissa maakunnalliset liitot osallistuvat ennakointiryhmien työskentelyyn. Lapissa ennakointiyhteistyöhön ollaan lähdössä laajalla rintamalla; yhteistyössä ovat mukana Lapin yliopisto, Lapin liitto, lääninhallitus jne. Keskeisin alueellisen yhteistyön foorumi on vuoden alussa kaikissa TEkeskuksissa toimintansa käynnistäneet hankinta- ja ennakointitoimikunnat. Niissä ovat edustettuina kaikki keskeiset alueelliset toimijat. Alueellista yhteistyötä tehdään myös useissa alueellisissa ennakointihankkeissa, joita on käynnissä kaikkien TE- keskusten alueilla. Useilla alueilla on järjestetty myös ennakointiseminaareja alueellisille toimijoille. Yhteistyöllä tähdätään päällekkäisen työn välttämiseen ja toiminnan koordinointiin. Samoin alueellisella yhteistyöllä pyritään vähentämään yrityskäyntejä samoihin yrityksiin. Erittäin välttämättömänä pidetään yhteistyötä ja verkottumista lääninhallituksissa liikkeelle lähteviin lääninhallitusten ennakointijärjestelmän kehittämishankkeisiin. TE- keskusten on varmistettava, ettei ennakointijärjestelmiin koota samoja tietoja ja vältetään näin päällekkäinen kehitystyö. 6. Miten ennakointitoiminta organisoidaan TE- keskuksessa?

11 11 TE- keskusten ennakointitoiminta on käynnistynyt ns. 4- alueilla ennakoinnin käynnistyssuunnitelmilla, mutta myös kaikissa 6- alueen TE- keskuksissa on käynnistynyt prosessi, jolla TE- keskuksen ennakointia kehitetään. Kaikissa TE- keskuksissa toimivat ennakointiryhmät, joissa on edustajat kaikilta TEkeskuksen osastoilta. Joillakin alueilla ennakointiryhmä muodostuu TEkeskuksen ylimmästä johdosta, johtajasta ja osastopäälliköistä. Ennakointiryhmän tehtävänä tulee jatkossa olemaan TE- keskuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, henkilöstön ennakointikoulutuksen organisointi ja evaluointi. Ryhmän tulee toimia aktiivisesti ennakointi- ja hankintatoimikunnan kanssa. Suurimmassa osassa TE- keskuksia lähtökohtana on organisoida TEkeskusennakointi niin, että ennakointitiedon tuotannosta ja koordinoinnista vastaa yksi henkilö (vrt. tukiprojektin TE- keskuksille tekemä ennakoinnin resurssointikysely). Tietoa syntyy ja sitä tuotetaan niin monessa lähteessä, että sen hallintaan tarvitaan erikoiskoulutuksen saanutta analyytikkoa. Lähes kaikki TE- keskukset esittivät yhden henkilövuoden lisätarpeesta siinä vaiheessa, kun ennakointi vakiinnutettaan osaksi TE- keskuksen toimintaa. Ennakointitoiminnan kehittäminen jatkuu kaikissa 4- alueen TE- keskuksissa käynnistyssuunnitelmien päättymisen jälkeen projektiperustaisesti. Hämeen TE- keskusta lukuunottamatta keskukset ovat mukana jossakin lähinnä ennakoinnin laadullisia menetelmiä kehittävässä hankkeessa tai ovat itse hankkeen toteuttajia. Hämeessäkin käynnistyy ennakoinnin koulutusprojekti. TE- keskusennakoinnin ääripäitä ovat tilanne, jossa yksi analyytikko analysoi ja kirjoittaa toimintaympäristön kehitystä arvioivia analyysejä ja toisaalta tilanne, jossa ennakointi on osa jokaisen työtä. Haastatteluissa esitettiin toivomuksia siitä. että joku käsittelisi ja analysoisi ennakointitietoa valmiiksi, koska oman työn ohessa siihen ei löydy juuri aikaa. Ennakointia ei saa nähdä erillistoimintana, vaan ennakointinäkökulma on sisällytettävä kaikkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja palvelutuotantoon. Kaikkiaan ennakoinnin valtakunnallisen tukiprojektin tavoitteena on tuottaa sellaisia valtakunnallisia ratkaisuja ja tietojärjestelmiä, joissa ennakointitieto on helposti ja käyttäjäystävällisesti saatavissa selkeässä ja mahdollisimman pitkälle analysoidussa muodossa. Myös tiedon päivitys hoidetaan valtakunnallisesti. 7. Miten henkilökunta ja johto koulutetaan? Useassa TE- keskuksessa on tarkoitus käynnistää erilliset koulutushankkeet, joiden tavoitteena on perehdyttää niin TE- keskusten johto kuin henkilökunta sekä myös sidosryhmät valtakunnallisesti kehitettyihin ennakoinnin menetelmiin ja tietojärjestelmien käyttöön. Koulutuksella pyritään myös

12 12 ennakoinnin käsitteiden, käytäntöjen ja sisältöjen yleiseen esittelyyn sekä ennakoivan työotteen sisäistämiseen. Tavoitteena on, että ennakointinäkökulma sisällytetään kaikkeen asiakaspalveluun, päätöksentekoon ja muuhun toimintaan. Haastava tehtävä on kouluttaa niin TE- keskusten kuin työvoimatoimiston henkilökunta ennakointitiedon hyödyntämiseen ja käyttöön osana jokapäiväistä palveluprosessia, päätöksentekoa ja suunnittelua. 8. Minkälaisia kokemuksia käynnistyssuunnitelman aikana on kertynyt? - miten johto on sitoutunut ennakointiin? - miten eri osastot ovat sitoutuneet ennakointiin? - millä keinoilla sitoutumista voisi jatkossa parantaa? TE- keskusten ennakointitoiminnan käynnistämistä on haitannut se, että koko TE- keskuksen toimintafunktio ja tarkoitus on vielä kateissa ja selkiintymätön. Ennakointi voisi olla niitä ensimmäisiä asioita, joissa TE- keskukset voisivat löytää yhteistä tekemistä ja myös toimintoja, jotka tuottavat synenergiaa koko keskukselle. Osassa TE- keskuksia on esiintynyt ongelmia johdon sitoutumisessa ennakointiin. Myös yritysosaston ja maaseutuosastojen edustajien osallistuminen varsinkin valtakunnalliseen kehittämistyöhön on ollut vähäistä. Ongelmat liittyvät todennäköisesti ainakin osittain tiedon kulkuun ja välittymiseen. Tukiprojektin tavoitteet sekä projektin tekemiset ja aikaansaannokset eivät ole selvästikään kaikkien TE- keskusjohtajien tiedossa huolimatta siitä, että johtajille on järjestetty erillinen ennakointiseminaari ja projektia on esitelty useissa eri tilaisuuksissa. Tukiprojektin ja myös TEkeskusten ennakoijien pitäisi tehostaa TE- keskusten johdolle ja osastoille suunnattua tiedotusta. TE- keskusten Intranet iin tullaan perustamaan kaikille avoin TE- keskusennakoinnin keskustelufoorumi. Käynnistyssuunnitelmien ehkä tärkein funktio on ollut siinä, että haastatelluille henkilöille on mahdollisesti selkiytynyt ennakoinnin merkitys TE- keskuksen toiminnassa ja päätöksenteossa. Käynnistyssuunnitelmat ovat toimineet henkilöstön koulutustilaisuuksina ja niiden avulla henkilöstöä on sitoutettu ennakointiin.

13 13 LIITE 1 TE- keskusten ennakoinnin käynnistyssuunnitelmien benchmarking Toivomme, että painotatte esityksessänne seuraavia kohtia ja annatte vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten ennakointi on kytketty TE- keskuksen johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen? 2. Miten ennakoinnin tietotarvekartoitukset on toteutettu ja kartoituksen tulokset? - tietotarvekartoituksen menetelmät - TE- keskuksen omat keskeiset ennakointitiedon tarpeet - TE- keskuksen sidosryhmien odotukset ja tietotarpeet 3. Minkälainen on TE- keskuksen ennakointijärjestelmävisio? - ennakoinnin kohteet - ennakointimenetelmät 4. Miten ennakoinnin alueellinen yhteistyö ja verkottuminen on tarkoitus järjestää? 5. Miten ennakointitoiminta organisoidaan TE- keskuksessa? 6. Miten henkilökunta ja johto koulutetaan? 7. Minkälaisia kokemuksia käynnistyssuunnitelman aikana on kertynyt? - miten johto on sitoutunut ennakointiin? - miten eri osastot ovat sitoutuneet ennakointiin? - millä keinoilla sitoutumista voisi jatkossa parantaa?

14 14

15 Jouni Marttinen TE- keskusennakoinnin kohteet, tietosisällöt ja menetelmät LIITE 2 Ydinprosessit 'Ennakointitieto' Menetelmät Strategiset linjaukset I PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT (Voidaan jäsentää myös aikajänt. ja laadun muk.) Yritystuki Potentiaaliset kasvualat/klusterit ETI, TKTT, PTM Työvoiman kysyntä toimialoittain Ekon.mallit, Menestystuotteet Klusterianalyysit Kannattavuus Elinkaarimallit Kilpailutilanne Heikot signaalit(hs) Työvoimakoulutus Työvoiman kysyntä toimialoittain/ ETI, TKTT Ammattiryhmittäin Osaamistarve- Voimistuvat/supistuvat kvalifikaatiot barometri, PTM, kompetenssit/osaamistarpeet Ekon.mallit Koulutuksen vaikuttavuus/sijoittuminen Klusterianalyysit Rekrytointiongelmat HS Oppilaspalaute (historiatieto) ESR- tuki Pitkäaikaistyöttömyys TOS:n ennusteet Nuorisotyöttömyys Erillisprojektit Syrjäytyminen Megatrendit,HS Työorganis.muutokset Skenaariot Työllistämistuki Maaseutuyritystuki

16 16 II PALVELUPROSESSIT Ennakointitieto Menetelmät Yritysneuvonta Pot.kasvualat/klusterit ETI,TKTT,PTM, Työvoiman kysyntä toimial. Ekon.mallit, Menestystuotteet Klusterianal. TEOS Teknologia MINT-anal. Elinkaa- Kannattavuus toimial. Malli, Yritysanal Arvoketjuanal. HS Työnvälitys Työvoiman kysyntä ammattiryhmittäin Eti,TKTT,PTM,HS AVO Kvalifikaatioiden/osaamistarpeiden muut. Os.tarvebarom. TIEPA Työnhakuryhmät III SUUNNITTELUPROSESSIT TUJO Toimintaympäristöanalyysit Ministeriöt määrittelevät Ministeriöt määrittelevät Budjetti LTS

17 17 IV STRATEGISET LINJAUKSET YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN Ennakointitieto Menetelmät. Investoinnit ETI, Kannattavuus MT,HS Teknologia Yritysanalyysit Vienti TKTT TYÖMARKKINOIDEN TOIMINNNAN EDISTÄMINEN Työmarkkinoiden toiminta Työmarkkinoiden dynamiikka ETI,TKTT,Ekonom. Kohtaanto/rekrytointiongelmat mallit,ptm,aikasar- Työvoiman kysyntä ja tarjonta ja-analyysit,skenaa Työttömyys riot, Megatrendit Ikääntyminen HS Virtuaalityön markkinat Kolmas sektori Skenaariot Kansainvälistyminen Ulkomaalaiset Skenaariot SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Pitkäikaistyöttömyys ErIllisselvitykset Skenaariot TYÖORGANISAATIODEN KEHITTÄMINEN Uudet työn organ.muodot TKTT, Osaamistarvebaro ULKOMAANKAUPPA Viennin edistäminen TK:n panos-tuotos- Malli, TKTT MAA-, METSÄ- KALATALOUS jne.

18 18

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakointijaoston esitys työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan foorumi 15.2.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Alueellisessa ennakoinnissa

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin Elinikäinen ohjaus Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin 27.11.2012 Tästä on hyvä jatkaa Maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä Syntyi OpinOven strategiaryhmän pohjalta MYR:n OSAT työryhmän alatyöryhmä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Taustatiedot Projektin nimi: Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen ennakoinnin käynnistäminen Yhteystiedot: Jorma Höykinpuro, ennakointiryhmän puheenjohtaja (vetovastuu)

Lisätiedot

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TRADENOMIHARJOITTELUPAIKKA KEVÄÄLLE 2017 Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto tarjoaa harjoittelupaikkaa

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Pirkanmaan Tulevaisuusfoorumi 2011 Marko Mäkinen Ennakoiva (proaktiivinen) työskentelyote Tulevaisuuden luonne Lähestymistapa SOPEUTTAVA ELI REAKTIIVINEN SUHTAUTUMINEN

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen,

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen, Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi Marko Koskinen, 27.1.2012 Valtakunnallisia linjauksia - Hallitusohjelma: Koulutuksen ennakoinnilla ohjataan koulutuksen ja tutkintojen rakenteita, sisältöjä sekä määrällistä

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät 29. - 30.1.2014 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Opetushallitus samuli.levealahti@oph.fi

Lisätiedot

Tilastot maakunnallisessa aluekehityssuunnittelussa. Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö

Tilastot maakunnallisessa aluekehityssuunnittelussa. Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Tilastot maakunnallisessa aluekehityssuunnittelussa Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Maakunnan liitto ja sen tehtävät aluekehitysviranomaisena Kuntayhtymä, johon kuuluminen on kunnille pakollista. Ylintä

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen Pirkanmaan liitto Erityisasiantuntija Marko Koskinen 28.10.2010 Pirkanmaan kehittämisvisio (mitä tavoittelemme) Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tie kuntien tulevaisuuteen

Tie kuntien tulevaisuuteen Tie kuntien tulevaisuuteen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Valtuuston kevätkokous Ennakointiseminaari 22.5. Kuntaliiton ennakointityön pilotti 2014 2015- ENNAKOINTITYÖPAJAT Heikkojen signaalien keruu & trendikortit

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot Suomen Kuntaliitto Kyselyn tiedot Kysely toteutettiin 10.12.-21.12.2012 välisenä aikana. Kysely lähetettiin kuntajohtajille. Yhteensä 124 vastaajaa vastasi kyselyyn.

Lisätiedot

Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden selvittämiseen

Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden selvittämiseen Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden selvittämiseen Ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opetussisältöjen kehittäminen Kirsti Sorama Projektipäällikkö PROJEKTIN TARKOITUS Projektin tarkoituksena

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot