YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA"

Transkriptio

1 YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA Jouni Marttinen

2 2 1. Johdanto Osana TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojektia on 4- alueen TE- keskuksille varattu mk määräraha ennakointitoiminnan käynnistyssuunnitelmien tekemiseen. Projektin ohjausryhmä teki viime syksyn aikana päätökset kaikkien keskusten osalta näiden suunnitelmien käynnistämisestä. Samalla ohjausryhmä edellytti, että suunnitelmiin on sisällytettävä seuraavat vähimmäiskriteerit : 1. Ennakointi on kytkettävä johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen. 2. On kartoitettava ennakoinnin tietotarpeet; TE- keskuksen omat tietotarpeet sekä asiakkaiden tarpeet ja odotukset. 3. On kuvattava TE- keskuksen ennakointijärjestelmävisio; ennakoinnin kohteet, tietosisällöt ja menetelmät. 4. On kuvattava ennakoinnin alueellinen yhteistyö ja verkottuminen. 5. On esitettävä TE- keskuksen ennakoinnin organisointi. 6. On valmisteltava ennakoinnin koulutussuunnitelma; miten johto ja muu henkilökunta sitoutetaan ennakointiin 7. On laadittava loppuraportti TE- keskusennakoijille järjestetyssä ennakointiseminaarissa VI kuultiin TEkeskusten raportit ja selvitykset TE- keskusten ennakoinnin käynnistyssuunnitelmien toteuttamisesta ja nykyisestä tilanteesta. Selvityksen ennakointitoiminnan liikkeellelähdöstä ja käynnistyssuunnitelmien toteuttamisesta esittivät kaikki seminaariin osallistuneet TE- keskukset. Seminaariin eivät osallistuneet Kainuun, Pohjois-Savon eikä Pohjanmaan TEkeskukset. Kaikkien 4- alueen TE- keskusten lisäksi myös Pohjois- Karjala on toteuttanut käynnistyssuunnitelmansa em. kriteereitä noudattaen. Alustavien keskustelujen perusteella myös Kainuu ja Lappi harkitsevat ennakointitoiminnan käynnistämistä em. kriteerein. Valtaosa 4- alueen TE- keskusten käynnistyssuunnitelmista on loppusuoralla ja loppuraportit ilmestyvät kesään mennessä. Tiettyjä vaikeuksia käynnistyssuunnitelman toteuttamisessa on ilmennyt, jos suunnitelman tekijä on joutunut välillä hoitamaan oman vakituisen virkansa tehtäviä. TE- keskusennakoijille lähetettiin etukäteen liitteessä 1. olevat ohjeet ja kysymykset, joihin haluttiin vastauksia.

3 3 2. Miten ennakointi on kytketty TE- keskuksen johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen? Ennakointi ei saa olla TE- keskusten toiminnasta irrallaan olevaa erillistä toimintaa, vaan ennakointi on kytkettävä kiinteäksi osaksi keskuksen ydinprosesseja. TE- keskusten yhteenvedoissa ehkä suurimpana puutteena oli se, että ennakoinnin yhteyttä ydinprosesseihin ei oltu pystytty täsmentämään riittävän konkreettisella tavalla. Ongelma on tietenkin se, etteivät nämä ydinprosessit ole olleet etukäteen tiedossa. Toisaalta on kohtuutonta vaatia, että ydinprosessit olisi selvitetty käynnistyssuunnitelmien aikana. Aika olisikin kulunut lähinnä tähän selvitystyöhön. TE- keskusten ydinprosessien ja niiden osaprosessit voidaan jäsentää esimerkinomaisesti seuraavasti: 1. Päätöksentekoprosessit - yritystuki - työvoimakoulutuksen hankinta - ESR- tuki - työllisyystuki - työllisyysperusteinen investointituki - maaseutuyritystuki 2. Asiakaspalveluprosessit - yritysneuvonta - työnvälitys - ammatinvalinnanohjaus - tietopalvelu - työnhakuryhmät 3. Suunnitteluprosessit - tulosohjaus - TTS - Budjetti - Toimintaympäristöanalyysit - LTS Lisäksi ennakointi on kytkettävä osaksi strategista suunnittelua. Strategisia linjauksia ovat olleet aiempina vuosina muun muassa: 1. Yrittäjyyden edistäminen 2. Työmarkkinoiden toiminnan edistäminen 3. Työvoiman kysynnän vahvistaminen 4. Syrjäytymisen ehkäisy 5. Työorganisaatioiden kehittäminen 6. Viennin edistäminen

4 4 Muutamissa selvityksissä tuotiin esille myös se, että ennakointia ja sen tuottamaa ennakointitietoa tullaan hyödyntämään juuri perustetuissa työvoimakoulutuksen ja aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen hankinta- ja ennakointitoimikunnissa. Joissakin TE- keskuksissa korostettiin sitä, että TE- keskusten ennakoinnin on palveltava myös työvoimatoimistojen päätöksentekoa ja palveluprosesseja. 3. Miten ennakoinnin tietotarvekartoitukset on toteutettu ja kartoituksen tulokset? - tietotarvekartoituksen menetelmät - TE- keskuksen omat keskeiset ennakointitiedon tarpeet - TE- keskuksen sidosryhmien odotukset ja tietotarpeet Tukiprojekti on ohjeistanut TE- keskuksia käyttämään tietotarvekartoituksissa seuraavia menetelmiä: 1. Kyselyt ja haastattelut 2. Päätöksenteko- ym. prosessien analyysit; esimerkiksi vuokaaviot 3. Toimintatutkimukset; osallistutaan prosesseihin toimijoina 4. Strategia- ja ongelmalähtöiset analyysit; selvitetään tiettyyn ongelmaan liittyvät ennakointitiedon tarpeet. Selvästi yleisin tietotarvekartoituksissa käytetty menetelmä on ollut haastattelut. Haastatteluiden kohteina ovat olleet TE- keskusten johto, esittelijä- ja asiantuntijavirkamiehet, työvoimatoimistojen johto ja työvoimaneuvojat. Haastatteluiden lisäksi menetelminä on käytetty osasto-, yksikkö- tai tiimikohtaisia keskustelutilaisuuksia. TE- keskuksen ja sen osastojen ydinprosesseissa tarvittavia tietotarpeita on yritetty selvittää vain parissa TE- keskuksessa. Menetelminä näissäkin on käytetty lähinnä teemahaastatteluja, mutta myös vuokaavio- ja simolointitekniikoita on kokeiltu. TE- keskusten tietotarvekartoitusten tulokset Ennakointitiedon tarpeet eivät haasteltujen mielissä olleet kovin selvästi jäsentyneitä. Tarpeet liittyivät ehkä enemmänkin tiedon parempaan hallintaan eli tiedon helppoon saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen. Tietotarpeet olivat joko tehtäväkohtaisia (selvät osasto/yksikkörajat) tai yleisiä (ei osastokohtaisia) riippuen siitä, oliko kysymyksessä lähinnä rutiinitehtäviä hoitava virkailija (valvonta) vai kehittämis- tai suunnittelutehtäviin painottuva virkailija. Irrallisen tiedon tarjonnan lisääminen ei haastateltavien mielestä tuo lisäarvoa, vaan ennemminkin kaivataan analyyttistä, toimintaympäristön muutoksen ymmärrystä lisäävää tietoa.

5 5 Tietotarvekartoituksissa ei ole selvitetty pelkästään ennakointitiedon tarvetta, vaan myös sitä, minkälaista ennakointitietoa TE- keskusten eri yksiköt omassa toiminnassaan tuottavat. Elinkeinorakenteen, työmarkkinoiden, yritysten toiminnan ym. kehitystä kuvaava tieto on oltava TE- keskusten käytössä aikasarjamuodossa, jotta erilaisten trendien kehityskulkuja voitaisiin seurata. Laadukasta historiatietoa on mahdollista omatoimisesti mallintaa ja ekstrapoloida eli tuottaa näin tulevaisuustietoa perinteisin tilastomatemaattisin menetelmin. Määrällisen ennakointitiedon lisäksi useissa raportoinneissa painotetaan laadullisen ennakointitiedon merkitystä ja tärkeyttä. Suurimmat haasteet liittyvätkin juuri ennakoinnin laadullisten menetelmien kehittämiseen. Tänä keväänä käynnistyvissä TE- keskusten uusissa ESR- ennakointihankkeissa keskitytään muun muassa skenaariotyöskentelyyn, heikkoihin signaaleihin ja klusterianalyyseihin. Osastokohtaiset tietotarpeet TE- keskusennakoinnin tietotarpeita on tarkasteltu osastokohtaisesti vain muutaman TE- keskuksen käynnistyssunnitelmassa. Seuraavassa osastokohtaisessa tarkastelussa ei puututa yksittäisiin tietotarpeisiin, vaan pyritään tarkastelemaan tietotarpeita yleisellä tasolla. Kesäkuussa valmistuvassa tiedonhankintasuunnitelmassa esitetään yksittäisen ennakointitiedon tarve kysynnän näkökulmasta. Yritysosasto (YOS) Yritysosastoilla ennakointitietoa on hyödynnetty muun muassa yritystukipäätöksissä, vaikkakaan sitä ei ole tehty systemaattisesti eikä organisoidusti. Ennakointitieto on ollut hiljaisena tietona yritystutkijoiden korvien välissä. Nyt tämä tieto pitäisi saada kaikkien muiden te-keskuslaisten käyttöön. Yritysosaston avaintoimintojen informaatioperusta muodostuu suurelta osin yritystutkimuksista saadusta informaatiosta (taseet ja yrittäjien näkemykset) sekä KTM:n toimialapäälliköiden tuottamista toimialaraporteista ja barometreistä sekä rahoitusnäkemys- katsauksista. Keskeisenä ennakointitiedon lähteenä pidetään myös KTM:n pk- barometriä. Lisäksi tietolähteinä käytetään lukuisten aluekehitykseen kiinnittyneiden toimijoiden asiantuntijanäkemyksiä. Tällaisia tahoja edustavat mm. pääomarahoittajat, seutukunnalliset kehittämiskeskukset ja maakuntaliitto. Kansainvälistymisyksikkö hyödyntää FinPro:n (entisen Ulkomaankauppaliiton) vientikeskusten ylläpitämiä Select- tietokantaraportteja (toimiala-, liikeyhteyssekä maaraportit) sekä yrityskontakteja alueen potentiaalisiin vientikauppaa harjoittavaan yrityksiin. Erityisen tärkeänä raporteissa pidetään teknologiaennusteita, joita KTM ja TEKES tuottavat. Teknologinen kehitys määrittelee pitkälti muun muassa

6 6 koulutustarpeet ja työvoiman laadulliset vaatimukset, minkä vuoksi teknologiassa tapahtuvat muutokset pitäisi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös kansainvälistymiseen liittyvä ennakointitietoa pidetään tärkeänä TEkeskusennakoinnissa. Työvoimaosasto (TOS) Työvoimaosastolla päätöksenteossa, palvelutuotannossa ja toiminnan suunnittelussa hyödynnetään yleisesti työhallinnon oman URA- järjestelmän tuottamaa valtavaa tietomassaa. Työministeriön tilastokoneelta voidaan tehdä SQL- kyselyitä ja parhaillaan ollaan ottamassa käyttöön CrystaInfo-ohjelmaa, jolla voidaan tehdä tilastollisia analyysejä tietokannoista. Tukiprojektin aloitteiden pohjalta kehitettyä työvoimaosaston tietojärjestelmää (JOTI) pidetään yleisesti oikeansuuntaisena ja ensimmäisenä askeleena kohti koko TE- keskusten yhteistä tietojärjestelmää. Tietojärjestelmään on kontsruoitu ja automatisoitu koko maan työvoimaosastojen ja työvoimatoimistojen tulostavoiteseurannat sekä lähes kahdenkymmenen työllisyystilannetta, avointen työpaikkojen ja työhallinnon toimenpiteiden kehitystä kuvaavaa aikasarjaa ja graafista esitystä. Työvoimaosastolla ennakointitietoa tarvitaan työvoimapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen jatkuvasti. Tällä hetkellä TOS kerää ja hyödyntää ennakointitietoa kaikkein systemaattisimmin. Maaseutuosasto (MOS) Maaseutuosaston avaintoimijoiden käytössä oleva informaatioperusta on koostunut valtakunnantasoisesta tilastomateriaalista liittyen jokakeväiseen maataloustuki-hakemuskierrokseen. Nyttemmin MMM:n tilastopalveluyksikkö (TIKE) on aloittanut tukihakemusinformaation analysoinnin ja jakelun aluetasoisena tietona. Perinteisenä informaatiolähteenä ovat toimineet maaseutuasiamiehet ja -sihteerit, jotka ovat työssään jatkuvassa vuorovaikutuksessa maanviljelijöihin. Kalatalousyksikön käyttämät tietolähteet ovat usealla taholla. Päätöksenteossa hyödynnetään mm. alan tutkimuslaitosten selvityksiä, kalatalouden toimialaraporttia ja EU:n päätöksiä kalastuskiintiöiden osalta sekä elintarvike- ja rehukalatalouden kotimaisia sekä ulkomaisia muutostrendejä koskien maailmanmarkkinahinta- ja kilpailukykykehitystä. Maaseutuosastoilla nähdään, että sen varsinainen tehtävä on valtakunnallisen ja EU:n maatalouspolitiikan toimeenpano. Ennakointitiedon tarve nähdään kontrollifunktion näkökulmasta melko vähäisenä. MMM:n hallinnonalan tietotuotanto on mittavaa, mutta tieto on lähinnä historiatietoa (TIKE).

7 7 TE- keskuksen yhteiset tietotarpeet Lähes kaikissa TE- keskusten raporteissa esitettiin yritys- ja toimipaikkarekisterin hankkimista TE- keskuksiin. Rekisteri ei liity suoranaisesti ennakointiin, mutta sitä tarvitaan esimerkiksi yrityskyselyiden otantoihin. Yleisellä tasolla voidaan TE- keskuksen tietotarpeet tiivistää seuraaviin ilmiöalueisiin, joista tarvitaan seuraavanlaista ennakointitietoa: - Elinkeinorakenteen muutos - Työvoiman kysyntä - Yritysrakenne - Ammattirakenne - Työelämän muutossuunnat - Työmarkkinoiden toiminnan muutokset - Työorganisaatioiden muutokset - Työn sisällön muutokset - Uudet työn organisoitumisen tavat - Kolmannen sektorin kehityssuunnat - Osaamistarpeiden muutokset - Teknologian muutokset - Investointien kehitysnäkymät - Yritysten kannattavuusnäkymät - Kansainvälinen kehitys ja ulkomaankauppa - Maa-, metsä- ja kalatalouden muutossuunnat Liitteessä 2 on esitetty yksi näkemys siitä, miten ennakointitieto voidaan kytkeä TE- keskuksen ydinprosesseihin. TE- keskusten käynnistyssuunnitelmia viimeisteltäessä voidaan tietotarpeita edelleen tarkentaa ko. luokituksen ja esityksen pohjalta. TE- keskusennakoinnissa tarvittava ennakointitieto on kytkettävä myös TEkeskuksen avaintulosalueisiin. Sidosryhmien odotukset TE- keskusennakoinnista Keskeisiä haastatteluja sidosryhmiä ovat olleet työmarkkinajärjestöt, maakunnallinen liitto, lääninhallitus, koulutuskuntayhtymät, kunnalliset kehittämiskeskukset jne. Erityisesti työmarkkinajärjestöt ovat pitäneet TE-

8 8 keskuksia luontevimpina ennakoinnin asiantuntijoina ja koordinoijina alueilla. TE- keskusten odotetaan tuottavan systemaattisesti alueellista ennakointitietoa mm. osaamiskvalifikaatioista ja investoinneista. Tietojen toivottiin olevan alueellistettuja, käyttäjäystävällisessä muodossa ja eri aikajänteellä. Sidosryhmien tietotarpeiden kartoituksessa haastattelut ovat olleet yleisin tietotarpeiden kartoitusmenetelmä. Menetelminä on käytetty myös seminaareja. Sidosryhmät pitävät ennakointia tärkeänä TE- keskusten osaamisalueena ja TE- keskusennakointiin kohdistetaan suuria odotuksia. Muun muassa oppilaitokset odottavat erityisen paljon TE- keskusennakoinnilta ja sen tarjoamalta ennakointitiedolta. Tietotarvekartoitusten valmistuttua tukiprojekti tulee laatimaan tiedonhankintasuunnitelman kesäkuussa. Projekti neuvottelee tilastokeskuksen edustajien kanssa tietojen yhteishankinnasta syksyllä. Projekti on tehnyt vuoden 2000 tulo- ja menoarvioon liittyvän määrärahaesityksen KTM:lle tilastokeskuksesta yhteishankinnalla hankittavista tiedoista. 4. Minkälainen on TE- keskuksen ennakointijärjestelmävisio? - ennakoinnin kohteet - ennakointimenetelmät Useassa TE- keskuksessa ennakointijärjestelmän peruslähtökohtana on pidetty tukiprojektissa kehitettyä ennakointijärjestelmävisiota: Pitkän aikavälin ennakointitietoa tuotetaan PT- mallilla (Työvoima 2017), skenaariotyöskentelyllä sekä hyödyntämällä heikkoja signaaleita. Keskipitkän aikavälin ennakointina toimivat ETLAkonsortio- hankkeen määrälliset tulokset ja Satakunnassa kehitetty osaamistarvebarometri. Melko monessa TE- keskuksessa kokeillaan ja käynnistetään kevään aikana klusterianalyysejä. Lyhyen tähtäimen ennakointitiedossa nojaudutaan lähinnä ETI- tietokantaan ja asiantuntijaraatien SWOT- analyyseihin. Yleisesti toivotaan myös, että ennakoinnin lähtökohtana tarvittavat väestöä, taloutta, työvoimaa, elinkeinorakennetta, yritysrakennetta jne. koskeva ns. historiatieto tuotetaan valtakunnallisesti. Melko yleisenä TE- keskusennakoinnin kulmakivenä pidetään Pohjanmaalla kehitettyä työvoima- ja koulutustarvetutkimusta (TKTT). Kevään aikana pidettyyn koulutukseen osallistui suurin osa keskuksista, ja kymmenkunta keskusta on aikonut vielä tämän kevään aikana tehdä yrityskyselyitä tällä

9 9 mallilla. Malli sopii hyvin käytettäväksi myös yritysosastolla ja maaseutuosastolla. Parasta antia TKTT:ssä ovat kuitenkin ns. asiantuntijaraatien tekemät 2-3 toimialan SWOT- analyysit. Asiantuntijaraatien työn tulokset valmistuvat loppukesästä eli juuri, kun TE- keskuksissa valmistellaan ja työstetään toimintaympäristöäanalyysejä. TKTT on ennakointityökalu, joka edustaa jatkuvuutta ja pysyvyyttä keskuksen ennakointijärjestelmässä. Vuosien kuluessa siitä muodostuu kehityksen kulkua kuvaava barometrityyppinen ennakoinnin työvälinen TE- keskuksiin. TKTT:n osaamistarpeiden muutosta kuvaavaa osiota voidaan syventää Satakunnassa kehitetyllä ns. osaamistarvebarometrillä. Satakunnassa onkin käynnistynyt ESR- ennakointiprojektina osaamistarvebarometrihanke, jossa työvoimatoimistot kartoittavat yritysten ydinammattien kvalifikaatioita ja niiden muutoksia. Erillisrahoituksella toteutetaan klusterikohtaisia analyysejä ja erillisselvityksiä. TE- keskuksessa ei kukaan pysty näitä analyyseja toteuttamaan oman työnsä ohessa. Myös omia TE- keskusaluekohtaisia koulutustarve- ennustehankkeita on menossa (MITENNA- malli). TE- keskuksen tietojärjestelmä Epäselvyyttä ja tietynlaista hämminkiä TE- keskusennakointia kohtaan on aiheuttanut epätietoisuus TE- keskuksen tietojärjestelmän kehitystyöstä. Tukiprojektin eräänä ydintavoitteena on integroida ennakointitieto valtakunnallisesti kehitettäviin TE- keskuksen ohjaus- ja tietojärjestelmiin. Sen sijaan tukiprojektin tavoitteisiin ei kuulu TE- keskuksen tietojärjestelmän kehittäminen. Tällaista valtakunnallista kehittämishanketta ole kuitenkaan saatu käynnistettyä. Tukiprojekti on tehnyt esityksen KTM:lle valtakunnallisen TE- keskusten tietojärjestelmäprojektin käynnistämiseksi. Myös tietohallintajaosto on esittänyt loppuraportissaan ns. JOTI- projektin käynnistämistä (1997). Työhallinnossa tehtyä JOTI- kehittämistyötä voidaan pitää hyvänä lähtökohtana ja perustana alettaessa rakentaa koko TE- keskuksen tietojärjestelmää. Tukiprojektin tavoitteena on, että tilastokeskuksesta hankittavan tiedon tietovarastona käytetään eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden käyttämää ns. Senaattori- järjestelmää, johon on jo kerätty tilastokeskuksen tuottamaa valtakunnallista ja alueellista tietoa. Tilastokeskus huolehtii tiedon päivityksestä. Nykyisessä tietojärjestelmän kehitysvaiheessa ongelmaksi koetaan yhdistelmätiedon vähäisyys. Jatkokehitystyössä onkin tähdättävä tietojärjestelmään, jossa eri menetelmillä ja aikajänteellä tuotettua

10 10 ennakointitietoa voidaan yhdistää esimerkiksi toimialoittain ja alueellisesti. Ennakointi ei saa olla pelkkää tietojen keräilyä, vaan siihen kuuluu olennaisena osana tietojen analysointi ja johtopäätösten teko. Tietojärjestelmän rakentamisessa on lähdettävä liikkeelle minimitarpeista. Järjestelmää kehitetään sen käytöstä saatujen kokemusten perusteella. Myös TE- keskusten omia tietojärjestelmän kehittämishankkeita on suunnitteilla. Muun muassa työvoimakoulutuksen päätöksenteon tukijärjestelmän (DSS) kehittämistä harkitaan ainakin kahdessa TEkeskuksessa Nykyisessä ennakointikäytännössä ennakoijan työajasta suurin osa on kulunut tietojen tekniseen hankintaan ja tuottamiseen. Uuden TE- keskuksen tietojärjestelmän ja siihen integroidun ennakointitietokantojen (ETI, ON- Line jne.) ansiosta työaika voidaan käyttää tietojen analysointiin, tulkintaan ja johtopäätösten tekoon. 5. Miten ennakoinnin alueellinen yhteistyö ja verkottuminen on tarkoitus järjestää? Alueellinen yhteistyö on käynnistynyt hyvin kaikilla alueilla. Monissa TEkeskuksissa maakunnalliset liitot osallistuvat ennakointiryhmien työskentelyyn. Lapissa ennakointiyhteistyöhön ollaan lähdössä laajalla rintamalla; yhteistyössä ovat mukana Lapin yliopisto, Lapin liitto, lääninhallitus jne. Keskeisin alueellisen yhteistyön foorumi on vuoden alussa kaikissa TEkeskuksissa toimintansa käynnistäneet hankinta- ja ennakointitoimikunnat. Niissä ovat edustettuina kaikki keskeiset alueelliset toimijat. Alueellista yhteistyötä tehdään myös useissa alueellisissa ennakointihankkeissa, joita on käynnissä kaikkien TE- keskusten alueilla. Useilla alueilla on järjestetty myös ennakointiseminaareja alueellisille toimijoille. Yhteistyöllä tähdätään päällekkäisen työn välttämiseen ja toiminnan koordinointiin. Samoin alueellisella yhteistyöllä pyritään vähentämään yrityskäyntejä samoihin yrityksiin. Erittäin välttämättömänä pidetään yhteistyötä ja verkottumista lääninhallituksissa liikkeelle lähteviin lääninhallitusten ennakointijärjestelmän kehittämishankkeisiin. TE- keskusten on varmistettava, ettei ennakointijärjestelmiin koota samoja tietoja ja vältetään näin päällekkäinen kehitystyö. 6. Miten ennakointitoiminta organisoidaan TE- keskuksessa?

11 11 TE- keskusten ennakointitoiminta on käynnistynyt ns. 4- alueilla ennakoinnin käynnistyssuunnitelmilla, mutta myös kaikissa 6- alueen TE- keskuksissa on käynnistynyt prosessi, jolla TE- keskuksen ennakointia kehitetään. Kaikissa TE- keskuksissa toimivat ennakointiryhmät, joissa on edustajat kaikilta TEkeskuksen osastoilta. Joillakin alueilla ennakointiryhmä muodostuu TEkeskuksen ylimmästä johdosta, johtajasta ja osastopäälliköistä. Ennakointiryhmän tehtävänä tulee jatkossa olemaan TE- keskuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, henkilöstön ennakointikoulutuksen organisointi ja evaluointi. Ryhmän tulee toimia aktiivisesti ennakointi- ja hankintatoimikunnan kanssa. Suurimmassa osassa TE- keskuksia lähtökohtana on organisoida TEkeskusennakointi niin, että ennakointitiedon tuotannosta ja koordinoinnista vastaa yksi henkilö (vrt. tukiprojektin TE- keskuksille tekemä ennakoinnin resurssointikysely). Tietoa syntyy ja sitä tuotetaan niin monessa lähteessä, että sen hallintaan tarvitaan erikoiskoulutuksen saanutta analyytikkoa. Lähes kaikki TE- keskukset esittivät yhden henkilövuoden lisätarpeesta siinä vaiheessa, kun ennakointi vakiinnutettaan osaksi TE- keskuksen toimintaa. Ennakointitoiminnan kehittäminen jatkuu kaikissa 4- alueen TE- keskuksissa käynnistyssuunnitelmien päättymisen jälkeen projektiperustaisesti. Hämeen TE- keskusta lukuunottamatta keskukset ovat mukana jossakin lähinnä ennakoinnin laadullisia menetelmiä kehittävässä hankkeessa tai ovat itse hankkeen toteuttajia. Hämeessäkin käynnistyy ennakoinnin koulutusprojekti. TE- keskusennakoinnin ääripäitä ovat tilanne, jossa yksi analyytikko analysoi ja kirjoittaa toimintaympäristön kehitystä arvioivia analyysejä ja toisaalta tilanne, jossa ennakointi on osa jokaisen työtä. Haastatteluissa esitettiin toivomuksia siitä. että joku käsittelisi ja analysoisi ennakointitietoa valmiiksi, koska oman työn ohessa siihen ei löydy juuri aikaa. Ennakointia ei saa nähdä erillistoimintana, vaan ennakointinäkökulma on sisällytettävä kaikkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja palvelutuotantoon. Kaikkiaan ennakoinnin valtakunnallisen tukiprojektin tavoitteena on tuottaa sellaisia valtakunnallisia ratkaisuja ja tietojärjestelmiä, joissa ennakointitieto on helposti ja käyttäjäystävällisesti saatavissa selkeässä ja mahdollisimman pitkälle analysoidussa muodossa. Myös tiedon päivitys hoidetaan valtakunnallisesti. 7. Miten henkilökunta ja johto koulutetaan? Useassa TE- keskuksessa on tarkoitus käynnistää erilliset koulutushankkeet, joiden tavoitteena on perehdyttää niin TE- keskusten johto kuin henkilökunta sekä myös sidosryhmät valtakunnallisesti kehitettyihin ennakoinnin menetelmiin ja tietojärjestelmien käyttöön. Koulutuksella pyritään myös

12 12 ennakoinnin käsitteiden, käytäntöjen ja sisältöjen yleiseen esittelyyn sekä ennakoivan työotteen sisäistämiseen. Tavoitteena on, että ennakointinäkökulma sisällytetään kaikkeen asiakaspalveluun, päätöksentekoon ja muuhun toimintaan. Haastava tehtävä on kouluttaa niin TE- keskusten kuin työvoimatoimiston henkilökunta ennakointitiedon hyödyntämiseen ja käyttöön osana jokapäiväistä palveluprosessia, päätöksentekoa ja suunnittelua. 8. Minkälaisia kokemuksia käynnistyssuunnitelman aikana on kertynyt? - miten johto on sitoutunut ennakointiin? - miten eri osastot ovat sitoutuneet ennakointiin? - millä keinoilla sitoutumista voisi jatkossa parantaa? TE- keskusten ennakointitoiminnan käynnistämistä on haitannut se, että koko TE- keskuksen toimintafunktio ja tarkoitus on vielä kateissa ja selkiintymätön. Ennakointi voisi olla niitä ensimmäisiä asioita, joissa TE- keskukset voisivat löytää yhteistä tekemistä ja myös toimintoja, jotka tuottavat synenergiaa koko keskukselle. Osassa TE- keskuksia on esiintynyt ongelmia johdon sitoutumisessa ennakointiin. Myös yritysosaston ja maaseutuosastojen edustajien osallistuminen varsinkin valtakunnalliseen kehittämistyöhön on ollut vähäistä. Ongelmat liittyvät todennäköisesti ainakin osittain tiedon kulkuun ja välittymiseen. Tukiprojektin tavoitteet sekä projektin tekemiset ja aikaansaannokset eivät ole selvästikään kaikkien TE- keskusjohtajien tiedossa huolimatta siitä, että johtajille on järjestetty erillinen ennakointiseminaari ja projektia on esitelty useissa eri tilaisuuksissa. Tukiprojektin ja myös TEkeskusten ennakoijien pitäisi tehostaa TE- keskusten johdolle ja osastoille suunnattua tiedotusta. TE- keskusten Intranet iin tullaan perustamaan kaikille avoin TE- keskusennakoinnin keskustelufoorumi. Käynnistyssuunnitelmien ehkä tärkein funktio on ollut siinä, että haastatelluille henkilöille on mahdollisesti selkiytynyt ennakoinnin merkitys TE- keskuksen toiminnassa ja päätöksenteossa. Käynnistyssuunnitelmat ovat toimineet henkilöstön koulutustilaisuuksina ja niiden avulla henkilöstöä on sitoutettu ennakointiin.

13 13 LIITE 1 TE- keskusten ennakoinnin käynnistyssuunnitelmien benchmarking Toivomme, että painotatte esityksessänne seuraavia kohtia ja annatte vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten ennakointi on kytketty TE- keskuksen johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen? 2. Miten ennakoinnin tietotarvekartoitukset on toteutettu ja kartoituksen tulokset? - tietotarvekartoituksen menetelmät - TE- keskuksen omat keskeiset ennakointitiedon tarpeet - TE- keskuksen sidosryhmien odotukset ja tietotarpeet 3. Minkälainen on TE- keskuksen ennakointijärjestelmävisio? - ennakoinnin kohteet - ennakointimenetelmät 4. Miten ennakoinnin alueellinen yhteistyö ja verkottuminen on tarkoitus järjestää? 5. Miten ennakointitoiminta organisoidaan TE- keskuksessa? 6. Miten henkilökunta ja johto koulutetaan? 7. Minkälaisia kokemuksia käynnistyssuunnitelman aikana on kertynyt? - miten johto on sitoutunut ennakointiin? - miten eri osastot ovat sitoutuneet ennakointiin? - millä keinoilla sitoutumista voisi jatkossa parantaa?

14 14

15 Jouni Marttinen TE- keskusennakoinnin kohteet, tietosisällöt ja menetelmät LIITE 2 Ydinprosessit 'Ennakointitieto' Menetelmät Strategiset linjaukset I PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT (Voidaan jäsentää myös aikajänt. ja laadun muk.) Yritystuki Potentiaaliset kasvualat/klusterit ETI, TKTT, PTM Työvoiman kysyntä toimialoittain Ekon.mallit, Menestystuotteet Klusterianalyysit Kannattavuus Elinkaarimallit Kilpailutilanne Heikot signaalit(hs) Työvoimakoulutus Työvoiman kysyntä toimialoittain/ ETI, TKTT Ammattiryhmittäin Osaamistarve- Voimistuvat/supistuvat kvalifikaatiot barometri, PTM, kompetenssit/osaamistarpeet Ekon.mallit Koulutuksen vaikuttavuus/sijoittuminen Klusterianalyysit Rekrytointiongelmat HS Oppilaspalaute (historiatieto) ESR- tuki Pitkäaikaistyöttömyys TOS:n ennusteet Nuorisotyöttömyys Erillisprojektit Syrjäytyminen Megatrendit,HS Työorganis.muutokset Skenaariot Työllistämistuki Maaseutuyritystuki

16 16 II PALVELUPROSESSIT Ennakointitieto Menetelmät Yritysneuvonta Pot.kasvualat/klusterit ETI,TKTT,PTM, Työvoiman kysyntä toimial. Ekon.mallit, Menestystuotteet Klusterianal. TEOS Teknologia MINT-anal. Elinkaa- Kannattavuus toimial. Malli, Yritysanal Arvoketjuanal. HS Työnvälitys Työvoiman kysyntä ammattiryhmittäin Eti,TKTT,PTM,HS AVO Kvalifikaatioiden/osaamistarpeiden muut. Os.tarvebarom. TIEPA Työnhakuryhmät III SUUNNITTELUPROSESSIT TUJO Toimintaympäristöanalyysit Ministeriöt määrittelevät Ministeriöt määrittelevät Budjetti LTS

17 17 IV STRATEGISET LINJAUKSET YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN Ennakointitieto Menetelmät. Investoinnit ETI, Kannattavuus MT,HS Teknologia Yritysanalyysit Vienti TKTT TYÖMARKKINOIDEN TOIMINNNAN EDISTÄMINEN Työmarkkinoiden toiminta Työmarkkinoiden dynamiikka ETI,TKTT,Ekonom. Kohtaanto/rekrytointiongelmat mallit,ptm,aikasar- Työvoiman kysyntä ja tarjonta ja-analyysit,skenaa Työttömyys riot, Megatrendit Ikääntyminen HS Virtuaalityön markkinat Kolmas sektori Skenaariot Kansainvälistyminen Ulkomaalaiset Skenaariot SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Pitkäikaistyöttömyys ErIllisselvitykset Skenaariot TYÖORGANISAATIODEN KEHITTÄMINEN Uudet työn organ.muodot TKTT, Osaamistarvebaro ULKOMAANKAUPPA Viennin edistäminen TK:n panos-tuotos- Malli, TKTT MAA-, METSÄ- KALATALOUS jne.

18 18

TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus

TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus Merja Mannelin TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. TE-KESKUSENNAKOINNIN

Lisätiedot

Itämeri- foorumi 19.5.2011

Itämeri- foorumi 19.5.2011 Ammattibarometri- työmarkkinoiden muutoksen ennakoinnin väline Itämeri- foorumi 19.5.2011 Erikoissuunnittelija Jouni Marttinen AGENDA: 1. Ammattibarometrin taustahistoriaa 2. Ammattibarometrin laatiminen

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakointijaoston esitys työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti

TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti Ennakointi TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti Väliraportti II 16.12.1999 Petri Honkanen Jouni Marttinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Projektin tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Esityksen sisältö: 1. Alueellisesta ennakoinnista

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Työvoima- ja elinkeinokeskus Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Ene Härkönen, 25.10.2007 Ennakointitiedon lisääminen ja jäsentäminen Pirkanmaan ennakointijärjestelmä, joka

Lisätiedot

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan foorumi 15.2.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Alueellisessa ennakoinnissa

Lisätiedot

hyödyntämismahdollisuuksia

hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialaseminaari Helsinki 8.12.2011 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia tietoa tulevaisuusorientoituneesti

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla 2010 Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Ennakoinnin haasteita Hajanaisuus, koordinaation ja yhteisten foorumien puute, niukka resursointi, jaksollisuus

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online Elintarvikealan toimialaseminaari 15.11.2011 Kouvolan upseerikerho, KOUVOLA 15.11.2011 Jukka Vepsäläinen, Toimiala

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS. Jukka Varelius

TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS. Jukka Varelius TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS Jukka Varelius TE-KESKUSTEN ALUEELLISEN ENNAKOINNIN KEHITTÄMIS- JA TUKIPROJEKTI TYÖMINISTERIÖ 9.1.2001 Sisällysluettelo Johdanto 1

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Taustatiedot Projektin nimi: Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen ennakoinnin käynnistäminen Yhteystiedot: Jorma Höykinpuro, ennakointiryhmän puheenjohtaja (vetovastuu)

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) - Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012

Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) - Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) - keskeinen alueellinen ennakointikäytäntö EU-komission evaluoinnissa Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen EU-komission

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Klusterianalyysi-työkirja

Klusterianalyysi-työkirja Analyysin laatijat (yhteystietoineen): Version päiväys: 2000 KLATYÖKIRJA.RTF Klusterianalyysi-työkirja Saatesanat Käsillä on työkirja klusterianalyysin laatimiseksi pitäen silmällä erityisesti osaamistarpeiden

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen Tampere 26.9.2006. Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä

Työelämäosaamisen edistäminen Tampere 26.9.2006. Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä Online-tietoa osaamisesta: ammateissa yrityksissä toimialoilla alueellisesti Mahdollisia käyttäjiä mm. ammatilliset oppilaitokset, alueelliset

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Jouko Nieminen (toim.) Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. TIIVISTELMÄ Jouko

Lisätiedot

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Ennakointifoorum 7.11.2013 Mari Korpiola/PKS Ennakointi Yhteistyössä Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla Taustaa PKS Ennakoinnille Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Työnvälityspalveluiden toimialaraportin julkistaminen Turku 16.10.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Ulkomaisen työvoiman käytöstä, syksy 2012,

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Uudenmaan TE-keskus Raportti ennakoinnin käynnistyssuunnitelmasta Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. UUDENMAAN TE-KESKUS RAPORTTI

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa

Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa Vielä Satakunnan mailla miehet vakaiset tuntee esi-isäin lailla luonnon tuottehet Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa Yksikön päällikkö Juhani Sundell

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI tammikuu 2000 Laura Hakumäki Sisällysluettelo 1. Ennakointi, johtaminen, strateginen suunnittelu ja tulosjohtaminen... 3 2. Tietotarpeiden

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin Elinikäinen ohjaus Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin 27.11.2012 Tästä on hyvä jatkaa Maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä Syntyi OpinOven strategiaryhmän pohjalta MYR:n OSAT työryhmän alatyöryhmä

Lisätiedot

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen,

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen, Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi Marko Koskinen, 27.1.2012 Valtakunnallisia linjauksia - Hallitusohjelma: Koulutuksen ennakoinnilla ohjataan koulutuksen ja tutkintojen rakenteita, sisältöjä sekä määrällistä

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKAII

Loppuraportti OPE-OKAII Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OKA2) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.2.2017 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuusfoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Pirkanmaan Tulevaisuusfoorumi 2011 Marko Mäkinen Ennakoiva (proaktiivinen) työskentelyote Tulevaisuuden luonne Lähestymistapa SOPEUTTAVA ELI REAKTIIVINEN SUHTAUTUMINEN

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työ & työllisyys lukuja (lokakuu 2012) Työlliset (Tilastokeskus TK): 2 467

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TRADENOMIHARJOITTELUPAIKKA KEVÄÄLLE 2017 Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto tarjoaa harjoittelupaikkaa

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet

Aikuiskoulutuksen haasteet Aikuiskoulutuksen haasteet Väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutokset osaavan työvoiman saatavuus aikuisten muuttuva koulutuskäyttäytyminen Muutokset työmarkkinoilla pätkätyöt osa-aikaisuus löyhä kiinnittyminen

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdessä ennakoiden tulevaisuuteen. Keski-Suomi-ennakoi hankkeen arviointi , JAMK

Yhdessä ennakoiden tulevaisuuteen. Keski-Suomi-ennakoi hankkeen arviointi , JAMK Yhdessä ennakoiden tulevaisuuteen Keski-Suomi-ennakoi hankkeen arviointi 28.5.2013, JAMK Hanke on ollut erinomainen - se on saanut toimijat yhteen ja tekemään yhdessä maakunnan eteen! Esimerkillistä ennakointia

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Saija Miina & Anssi Niskanen 19.8.2009, maa- ja metsätalousministeriö Mikä oli Metsäalan tulevaisuusfoorumi 2003 2008? Tavoite ja tehtävä Omat tulevaisuusselvitykset

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Hanke-esittely Kevät 2012

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY nuorten maakunnassa; miten maakuntaohjelma näkyy ELY-keskuksen toiminnassa Ylijohtaja Matti Räinä 26.2.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa?

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Ajankohtaista OPH:ssa Sote ttk 24.11.2017 Anni Miettunen johtaja, ammatillinen koulutus @MiettunenAnni Ammatillisen koulutuksen uudistussuuntia 1/2 Koulutuksen

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot