TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus"

Transkriptio

1 Merja Mannelin TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 TE-KESKUSENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMA SATAKUNNAN TE-KESKUS Merja Mannelin

3 Sisällys 1. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä 2. Ennakointitietotarpeiden selvitys 3. Ennakoinnin alueellinen yhteistyö, työnjako ja verkottuminen 4. Ennakointikoulutus TE-keskuksessa ja koulutustarve 5. Ennakoinnin kytkentä TE-keskuksen toimintaan 6. Suunnitelma TE-keskuksen ennakointijärjestelmäksi 7. Lopuksi

4 1. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin tarkoituksena oli käynnistää ennakoinnin kehittäminen Satakunnan TEkeskuksessa. Hanke liittyi valtakunnalliseen TE-keskusennakoinnin kehittämisprojektiin. Valtakunnallinen projekti käynnistettiin kesäkuussa 1998 ja se päättyy helmikuussa Satakunnan TE-keskuksen ennakoija on osallistunut alusta lähtien TE-keskusten valtakunnallisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojektin järjestämään ennakointikoulutukseen ja Work-shop-työskentelyyn. Valtakunnallisessa projektissa oli varattuna mk määräraha kullekin 4-alueen TE-keskukselle ennakointitoiminnan käynnistyssuunnitelman laatimiseksi. Käynnistyssuunnitelman tekeminen Satakunnan TEkeskuksessa aloitettiin , jolloin työvoimaosaston tutkija irrottautui projektiin. Projektin piti alun perin kestää saakka, mutta sille anottiin jatkoaikaa asti. Projektin toteutukseen on osallistunut myös TE-keskuksen osastoja ja johtoa edustanut kymmenhenkinen ennakointiryhmä, joka on kokoontunut käynnistyssuunnitelman aikana yhteensä 3 kertaa. Ennakointiryhmä on toiminut suunnittelun tukena sekä tiedonkulun parantajana projektin ja osastojen henkilöstön välillä. Käynnistyssuunnitelman tarkoituksena oli kartoittaa Satakunnan TE-keskuksen eri osastoilla ennakoinnin tietotarpeita, tietotuotantoa, työkäytäntöjä sekä organisoitumista. Tavoitteena oli myös verkottua alueen muiden ennakointihankkeiden ja sidosryhmien kanssa, jotta tiedettäisiin sidosryhmien tarpeet ja vältettäisiin päällekkäinen työ. Käynnistyssuunnitelman aikana pyrittiin TE-keskuksen johto ja henkilöstö sitouttamaan ennakointiin. Tavoitteena on kehittää Satakunnan TE-keskukseen helppokäyttöinen ennakointijärjestelmä. Tavoitteena on täydentää valtakunnan tasolla tuotettua ennakointitietoa omalla tiedolla. Valtakunnan tasolla ollaan kehittelemässä internet- ja infranetsivuja, jotka sisältävät ennakointitietoa. Nämä tiedot on tarkoitus liittää valtakunnalliseen Johdon tietojärjestelmään (jotiin). Ennakoinnin työkäytännöt pyritään saamaan sellaisiksi, että ne palvelevat johdon strategista suunnittelua ja henkilöstön päivittäistä päätöksentekoa. Kohderyhmänä ovat olleet TE-keskuksen henkilökunta sekä työvoimatoimistojen johtajat, jossain määrin myös työvoimatoimistojen virkailijat. TE-keskusennakoinnista ei ole järjestetty erillistä tiedotusta, vaan tietoa hankkeesta on annettu sekä talon sisäisissä että eri yhteistyötahojen ja alueen muiden ennakointiprojektien kokousten ja tilaisuuksien yhteydessä. 2. Ennakointitietotarpeiden selvitys TE-keskuksen sisällä haastateltiin 20 henkilöä. Johtajan lisäksi haastateltiin kaikki osastopäälliköt. Muut haastatellut olivat esittelijä- tai valmistelutehtävissä olevia henkilöitä. Työvoimaosastolta haastateltiin 7 henkilöä, yritysosastolta 8 henkilöä ja

5 maaseutuosastolta 4 henkilöä. Haastateltavat valittiin pääasiassa osastopäälliköiden esityksestä. Haastattelut tehtiin käyttäen apuna valmista kyselylomaketta, joka annettiin haastateltaville ennakolta. Ennen haastatteluja ennakoinnista annettiin tietoiskuja osastojen palavereissa, työkokouksissa jne. Haastatteluissa käytiin läpi: oman työn kuvaus (ydinprosessit), päätöksenteon tietoperusta, tietotarpeet suhteessa päätöksentekoon ja suunnitteluun, ennakoinnin kytkentä päätöksentekoon ja suunnitteluun, ennakointitiedon tuotanto ydinprosesseissa, tiedon hyödyntäminen sekä TE-keskuksen rooli ennakoinnissa. Päätöksenteon tietopohjana on lainsäädäntö, ohjelma-asiakirjat, alueohjelmat, ministeriöiden ohjauskirjeet jne. Keskeisimpiä tiedonlähteitä ovat internet, tiimifoorumi, tiedotusvälineet, rekisterit (osastoilla), tilastot ja seurantatiedot, tutkimukset, selvitykset, raportit, päätökset, erilaiset barometrit, suhdannetiedot, ennusteet, vientiasiamiesverkosto, yrityskontaktit, neuvottelu- ja koulutuspäivät, työryhmien kokoukset sekä asiakaspalautekyselyt ja henkilöstö/johtamisbarometrit. Kaikki haastattelut kertoivat saavansa runsaasti heikkoja signaaleja, joita sitten käytetään hyväksi päätöksenteossa. Monista eri tietolähteistä saaduista tiedoista päätöksentekijälle muodostuu kokonaisnäkemys. Tähän kokonaisnäkemykseen ja keskusteluihin esimiehen ja työtovereiden kanssa luotettiin päätöksenteossa paljon. Päätöksenteko ja suunnittelu tapahtuu pitkälti korvien välissä olevan tiedon varassa. Systemaattinen ennakointitiedon kerääminen oli useimmille vierasta. Ennakointia pidettiin pääsääntöisesti johdon strategisen suunnittelun välineenä. Ennakointi liitettiin selvimmin työvoimakoulutuksen suunnitteluun ja tutkijan työhön. Haastattelujen yhteydessä kuitenkin ennakoinnin merkitys oman työn kannalta tarkentui ja ennakointitietoa todettiin käytettävän jokapäiväisessä työssä nytkin. Ennakointitiedon käyttöä ei oltu tiedostettu, koska se ei ollut systemaattista. Ennakointitietoa tarvitaan joka osastolla päivittäisessä päätöksenteossa sekä suunnittelussa. Tiedon tarve ja käyttö vaihtelevat osastoittain jonkun verran. Kukin osasto käyttää omia perinteisiä tiedonlähteitään. Muiden osastojen tiedonlähteitä ei osata vielä hyödyntää. Maaseutuosastolla on käytössään runsas MMM:n tilastotuotanto, joka tosin on historiatietoa. Maaseutusuunnitelman laadinnan yhteydessä olisi tarvittu enemmän alueellista ennakointitietoa. Työvoimaosastolla ennakointitietoa käytetään työvoimapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tiedon lähteinä käytetään enimmäkseen TM:n ja omia tilastoja sekä eri tutkimuslaitosten tekemiä ennusteita. Yritysosastolla KTM:n toimialaraportit ja pk-toimialabarometrit sekä eri tutkimuslaitosten ennusteet ovat keskeisiä ennakointitiedon lähteitä. Teknologiayksikkö käyttää Tekesin omia julkaisuja tiedonlähteenään. Tarvittavan tiedon pitäisi olla: Nykyiset tiedon ongelmat: aluekohtaista * valtakunnallista ajantasaista * tieto vanhaa helposti saatavilla * tieto hajallaan helposti hyödynnettävissä (muokattua) * tietoa muokattava ennen käyttöä yhdistelmätietoa, kärkitietoa * keskeisen tiedon löytäminen vertailutietoa * vertailutieto puuttuu

6 Päivittäisessä työssä tarvitaan paljon alueellista tietoa mutta sitä ei koettu saavan riittävästi. Toimintaympäristötuntemuksessa koettiin puutetta. Maakunnan erityispiirteistä tarvittaisiin enemmän tietoa. Esimerkkeinä puutteista mainittiin mm. seuraavia: yritysten taustatiedot, tiedot teknologiasta, investoinneista ja kansainvälistymisestä, globaalitalouteen liittyvät yritykset (riskiyritykset), tiedot työvoiman vähentämis/lisäämistarpeista aloittain, työvoiman osaamistarpeet, koulutustarpeet, ammattien kehitys. Vaikka erilaista tietoa tarvitaankin paljon, silti tiedontarpeet liittyvät enemmän tiedon helpompaan saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen kuin tiedon tarjonnan lisäämiseen. Tarvittaisiin analyyttistä, toimintaympäristön muutoksen ymmärrystä lisäävää tietoa. Työvoimatoimistojen johtajista haastateltiin kaksikolmasosaa. Myös heille jaettiin ennakolta haastattelulomake, jossa kysyttiin mm. päätöksenteon tietoperustaa, tietotarpeita suhteessa päätöksentekoon ja suunnitteluun, ennakointitiedon tuotantoa ydinprosesseissa, tiedon hyödyntämistä ja toiveita TE-keskuksen suuntaan. Kaikilla toimistonjohtajilla tuntui olevan omat vakiintuneet tietolähteensä, joita käytetään ja joihin pääsääntöisesti oltiin melko tyytyväisiä. Varsinaista ennakointitietoa käytetään vähän joko tieto ei ollut helposti saatavilla tai se ei ollut riittävän alueellista. Erityisen paljon johtajat kertovat saavansa heikkoja signaaleja päivittäisessä työssään. Heikkoja signaaleja kuten muutakin ennakointitietoja käytetään oman käsityksen vahvistamiseen. Toimistonjohtajien haastatteluissa ilmeni, että työvoimatoimiston aluetta koskeva tieto ja ennakointitieto perustuvat paljolti yhteistyökumppaneilta saatuun tietoon. Keskeiset tiedonlähteet olivat kunnanjohtajat, kuntien elinkeinomiehet tai vastaavat sekä yrittäjäjärjestöt ja alueen suurimmat työnantajat. Moni toimistonjohtaja myönsi, että hänelle kertyy heikkoja signaaleja, joita ei osata aina hyödyntää. Osaamistarvebarometrista odotetaan uutta käyttökelpoista työvälinettä. Osaamistarvebarometri otetaan käyttöön jokaisessa työvoimatoimistossa. Mistään yhteisistä ennakointimenetelmistä työvoimatoimistojen kanssa ei sovittu, mutta jotkut toimistot olivat innostuneita kokeilemaan joitakin menetelmiä. Esimerkiksi Euran työvoimatoimistossa toimiston väki kokoontuu kerran viikossa yhteen kertomaan ja keskustelemaan kullekin virkailijalle viikon aikana kertyneistä heikoista signaaleista. Keskeisimmät asiat tullaan mahdollisesti kirjaamaan ylös. Ainakin Porin työvoimatoimisto aikoo kokeilla asiantuntijaraadin käyttöä ennakoinnissa. 3. Ennakoinnin alueellinen yhteistyö, työnjako sekä verkottuminen Satakuntaliiton kanssa on kiinteää yhteistyötä, erityisesti tilastolliset tietotarpeet ovat paljolti yhteneväisiä. Yhteistyön laajemmaksi esteeksi on tässä vaiheessa noussut Tilastokeskus, joka vaatii että kumpikin taho joutuu ostamaan omat tilastotietonsa. Sen

7 jälkeen kun saadaan TE-keskuksen johdon tietojärjestelmä tai kun tiedetään minkälainen siitä on muotoutumassa, Satakuntaliiton kanssa voidaan sopia tarkemmasta työnjaosta. Suurin osa yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa on tapahtunut Satakunnassa käynnissä olevien muiden ennakointiprojektien kautta. Satakunnassa meneillään olevia ennakointihankkeita ovat Koto-projekti, SataEnnakoijaa-hanke, Projekti Porin seudun työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen tiivistämiseksi, Osaamistarvebarometri sekä Monitaito-hanke. Porin kaupunki on mukana Suomen kuntaliiton Koto-projektissa. Koto-projekti on hanke, jossa kehitetään uutta toimintatapaa ammatillisen koulutustarpeen alueelliseen ja paikalliseen ennakointiin. Hankkeen tarkoituksena on ennakoida Porin kaupungin ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Ennakointihanke toteutetaan kahdessa osassa. Oppilaitoksista valmistuneiden sijoittumisselvitys on tehty ja nyt asiantuntijaraati pohtii mm. seuraavia seikkoja. Mitä sijoittumistilastot kertovat elinkeinoelämän tarpeista? Mihin suuntaan koulutusta pitäisi kehittää? Mihin suuntaan yhteistyötä pitäisi kehittää? Mitä hyötyjä yhteistyöltä odotetaan? Koto-projektin puitteissa TE-keskuksen edustajat ovat olleet mukana hankkeeseen liittyvissä palavereissa. Myös hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluu TE-keskuksen edustaja. SataEnnakoijaa on koulutushanke, joka lisää opettajien ennakointivalmiuksia ja ennakointitiedon hyväksikäyttöä. TE-keskuksen ennakoija ollut mukana SataEnnakoijien projektin kokouksissa syksystä lähtien. Ennakoinnista yleensä sekä Satakunnassa menossa olevista projekteista että erilaisista ennakointimenetelmistä on käyty puhumassa opettajille eri oppilaitoksissa eri puolella Satakuntaa. Yhteistyössä on valmisteltu posteri erilaisista ennakointimenetelmistä sekä suunniteltu että toteutettu viisi seminaarijaksoa kevään aikana. Yhden seminaarin aiheena oli TE-keskusennakointi. Seminaarien välitöinä olivat tutustumiset erilaisiin ennakointimenetelmiin ja niiden käyttäminen. Tavoitteena oli, että eri ryhmät kokeilisivat erilaisia menetelmiä ja niiden käyttökelpoisuutta opettajille. Osaamistarvebarometrin kautta ollaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Tällä hetkellä haastateltuja yrityksiä on noin 200. Yritysten määrä tulee lisääntymään selvästi nyt kun työvoimatoimistojen virkailijat ovat aloittaneet haastattelujen tekemisen. Yhteistyön tiivistymistä yrityksiin tapahtuu myös TE-keskuksen oman TOY-hankkeen kautta. TOYmalli sekä asiakasvastuu-systeemi käsitellään erikseen raportin lopussa. Porin työvoimatoimisto kokeilee asiantuntijaraadin käyttöä ennakoinnissa. Tarkoitus on, että raati kokoontuu elo-syyskuussa ja tammi-helmikuussa, jolloin tehdään tulostavoiteneuvotteluja varten alueen työmarkkina-analyysit. Toimistonjohtaja kokoaa alueen asiantuntijoista koostuvan raadin käsittelemään Porin alueen tulevaisuuden näkymiä ja TE-keskuksessa valmistellaan tausta-aineistoa alueen tilanteesta. Mahdollisesti jossain työvoimatoimistossa osaamistarvebarometrin tuloksia käydään läpi alueen asiantuntijoiden kanssa. Keskeinen osa verkottumista on TE-keskuksen ennakointi- ja hankintatoimikunta. Sen tehtävänä on työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin lisäksi hankintatoiminnan organisointi, tehtävien ja kohderyhmien tarkentaminen, tiedotus ja markkinointi sekä laadun arviointi ja seuranta.

8 TE-keskusten välinen yhteistyö ja verkottuminen on tapahtunut yhteisten seminaarien ja koulutusten kautta. Tiivis yhteistyö on pitänyt itse kunkin ajantasalla. Ennakointiin tutustumista on tapahtunut myös lukemalla alan kirjallisuutta. 4. Ennakointikoulutus TE-keskuksessa ja koulutustarve Ennakointia on esitelty jokaisen osaston koko henkilöstölle kunkin osaston nk. aamupalavereissa. Ennakointihankkeen esittely tapahtui heti projektin alussa ennen haastattelujen aloittamista. Ennakointihanketta on esitelty työvoimatoimistojen johtajille esimiespäivillä. Työvoimatoimistot pyritään pitämään ajantasalla jatkossakin. Seuraavan kerran ennakointia esitellään toimistonjohtajille kesäkuun esimiespäivillä. Lisäksi ennakoinnista on kerrottu eri työryhmien kokouksissa sekä yhteistyökomiteassa. Työvoimavirkailijoille järjestetyssä koulutuksessa ennakointi otettiin mukaan yhtenä teemana paneelikeskustelussa. Samantyyppinen tilaisuus järjestetään myös syksyllä. Toukokuun lopussa järjestettiin koko TE-keskuksen henkilöstölle puolen päivän koulutus. Koulutukseen osallistui noin puolet koko TE-keskuksen henkilöstöstä. Myönteistä oli, että tilaisuuteen osallistui TE-keskuksen johto kokonaisuudessaan sekä valtaosa esittelijöistä ja asiantuntijoista. Koulutuspäivällä käsiteltiin ennakoinnin järjestämistä Satakunnan TEkeskuksessa, esiteltiin osaamistarvebarometria ja TOY-mallia sekä käytiin läpi valtakunnallista ennakointitietoa. Muuten ennakointi sisällytetään tänä vuonna työkokouksiin ja teemakoulutuksiin. Ennakointi pyritään liittämään osaksi kehittämishankkeita (laatuhankkeita). Tavoitteena on, että ennakointi sisältyy osaksi joka päivästä toimintaa eikä sitä eroteta miksikään erilliseksi toiminnaksi. Yksi koulutuspäivä on järjestetty TOY-mallin ja asikasvastuu-systeemin kehittämisestä. Koulutukseen osallistui yli 20 henkeä eri osastoilta. Ko. systeemistä on kerrottu myöhemmin tarkemmin. Taina Hanhinen kouluttaa työvoimatoimistojen virkailijoita tekemään osaamistarvebarometrihaastatteluja, tallentamaan tiedot tietokantaan sekä ajamaan raportteja. Kustakin työvoimatoimistosta koulutetaan yksi henkilö. Koska TE-keskusten henkilöstöä sekä toimistojen johtajia pitäisi kouluttaa käyttämään osaamistarvebarometria, KTM-on-linea ja muitakin valtakunnallisia ennakointitietoja, suunnitelmissa on anoa työministeriöltä rahaa ennakointivalmiuksien kehittämiseen. Koulutus aloitettaisiin syksyllä.

9 5. Ennakoinnin kytkentä TE-keskuksen toimintaan Satakunnan TE-keskus ei ole tehnyt jatkohanketta ennakoinnille. Projektin päätyttyä ennakointi jatkuu siten, että nykyisen projektin vetäjä osallistuu edelleen valtakunnallisiin ennakointiseminaareihin. Myös ennakointiryhmä jatkaa toimintaansa. Jatkossa ennakointiryhmän tehtävänä tulee olemaan TE-keskuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, henkilöstön ennakointikoulutuksen organisointi jne. Ennakointia ei nähdä erillisenä, vaan kaikessa päätöksenteossa ja suunnittelussa pitäisi olla ennakointinäkökulma. Ennakointitietoa tarvitaan paitsi päätöksenteossa ja suunnittelussa myös asiakaspalveluprosesseissa ja tehtäessä strategisia linjauksia. Ennakointitiedon tuottaminen, käsittely, analysointi ja johtopäätösten tekeminen on kaikkien vastuuyksiköiden ja vastuuhenkilöiden tehtävä. Tämä edellyttää sitä, että ennakointitieto on helposti kaikkien saatavilla, käyttäjäystävällistä, valtakunnallisesti tuotettua, selkeää ja mahdollisimman pitkälle analysoitua. Ennakointi pyritään kytkemään TE-keskuksen johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen entistä enemmän. TE-keskuksen johto on laatinut ympäristöanalyysin, tavoitteet, toimintastrategiat ja painopisteet. Satakunnan kehitysnäkymät perustuvat maakunnan kehittämissuunnitelmaan. Maakunnan kehittämissuunnitelma on laadittu maakunnallisena yhteistyönä. Jatkossa on toivottavasti käytössä johdon tietojärjestelmä, josta saadaan helpommin tietoa alueen menneestä kehityksestä ja nykytilanteesta sekä valtakunnallisesti tuotetuista ennusteista. Tätä tietoa sekä itse kerättyä tietoa hyödynnetään ympäristöanalyysin tekemisessä, strategisessa suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. 6. Suunnitelma TE keskuksen ennakointijärjestelmäksi Osan ennakointijärjestelmää muodostaa johdon tietojärjestelmä, josta saadaan tieto siitä, missä nyt mennään (nykyinen ja mennyt kehitys). Toisen osan muodostaa valtakunnallisesti tuotetut pitkän- ja lyhyentähtäimen ennakointitiedot (ETI, alue-ennusteet, KTM-on-line jne), jotka integroidaan johdon tietojärjestelmään. Osaamistarvebarometri tullaan ottamaan käyttöön niin työvoimaosastolla kuin työvoimatoimistoissa ja laajentamaan jatkossa mahdollisesti muillekin osastoille. Osaamistarvebarometria hyödynnetään erityisesti työvoimakoulutuksen suunnittelussa. Muutenkin työvoimakoulutuksen suunnittelua ollaan kehittämässä laatuhankkeena. Eräänlainen heikkojen signaalien keräämistapa on TE-keskuksessa kehitteillä oleva TOYmalli (T = teknologia / tuotekehitys, O = osaaminen / työyhteisö, Y = yhteistyö / kansainvälistyminen) yhdistettynä asiakasvastuu-systeemiin. Systeemi on tarkoitus ottaa käyttöön jokaisella osastolla. Yrityskäyntien yhteydessä kerätään tietoa yritysten nykytilanteesta sekä suunnitelmista että tarpeista teknologian, osaamisen ja yhteistyön

10 osalta. Teknologian / tuotekehityksen osalta kehittämistarpeet jaetaan seuraavasti: tuotteiden ja menetelmien kehittäminen ja tutkimus, investoinnit, innovaatioiden käyttöönotto, energiansäästö ja energialähteiden hyödyntäminen. Osaamisen / työyhteisön osalta kehittämistarpeet jaetaan seuraavasti: strategia, markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu, tuotanto, taloushallinto ja kustannustietous, työyhteisö, työorganisaatio, yhteistyötaidot ja motivaatio, tietotekniikka, kielitaidot sekä uuden työvoiman hankinta ja koulutus. Yhteistyön / kansainvälistymisen osalta kehittämistarpeet jaetaan yritysyhteistyön kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Tiedot on tarkoitus tallentaa tietokantaan, niin että niistä voitaisiin ajaa tarvittaessa raportteja. Tietokanta-asiaa ei ole vielä ratkaistu, mutta tällä hetkellä selvitetään mahdollisuutta käyttää hyväksi osaamistarvebarometrin tietokantaa. Asiakasvastuu-systeemillä pyritään vähentämään yrityskäyntejä. Valitaan pilottiyrityksiä, joihin systeemiä sovelletaan. Kyseessä ei ole suuri järjestelmä vaan työkäytäntöjen muuttamista ennakoinnin suuntaan. Ennakoinnin kohteet: Menetelmät: Alueen yleistä kehitystä kuvaavat luvut Satakunnan tulevaisuusvisio Muiden tahojen tekemien ennusteiden hyväksikäyttö (Etla, TT, PT jne ) Osaamistarpeiden ennakointi Osaamistarvebarometri Teknologisen kehittymisen, osaamisen ja yhteistyön ennakointi yrityksissä TOY-malli 7. Lopuksi Haastatellut pitivät ennakointia erittäin tärkeänä. Osastojen välillä ei ollut tässä suhteessa eroja. Vaikka ennakointia pidetään tärkeänä, ennakointiin liittyvät näkemykset eri henkilöillä vaihtelevat erittäin paljon. Satakunnan TE-keskuksen ennakointijärjestelmää tullaan viemään eteenpäin pienin askelin osana muuta toimintaa. Johdon tietojärjestelmän kehittämistä pidetään erittäin tärkeänä. Olisi tärkeää saada valtakunnallisesti tuotettua tietoa menneisyydestä, nykyisyydestä sekä ennusteita tulevaisuudesta mahdollisimman helppokäyttöisessä muodossa. Myös TE-keskuksen sisällä eri osastojen pitäisi oppia hyödyntämään muiden osastojen tilastoja, raportteja, järjestelmiä ja yleensäkin käyttämään hyväkseen muiden osastojen tietämystä.

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Johtamisen huippua seminaari 10.6.2014, Kiasma Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus TASURI Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen Hanke käynnistyi 1.11.2013

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakointijaoston esitys työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamot nyt Ohjaamoja tällä hetkellä n. 35. Tulossa lisää. Suurin osa saa rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN Alue- ennakoinnin johtoryhmän kokous Satakuntalii*o 15.1.2016 Yhteenveto haasta*eluista Haasta*elukysymykset 1. Miten kauan olet ollut mukana alue-

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TAUSTATIETO- työryhmä

TAUSTATIETO- työryhmä TAUSTATIETO- työryhmä TYÖRYHMIEN YHTEISSEMINAARI 29.4.2016 Maria-Liisa Nurmi, Terhi Haapala, Hannele Koivisto, Anne Alavillamo, Aino Ylitalo, Erkki Välimäki, Arto Rautajoki (Anne Saarijärvi), Matti Rekiaro

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Pirkanmaan ennakointipalvelu alue-ennakoinnin kehittämishankkeen (2009 2013) ulkoinen arviointi Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Arviointi- ja koulutusyksikkö Sari Pitkänen ja Kimmo Terävä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa 15.1.2013 Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät työkäytännöt hankkeessa 1. Wikin käyttö asiakirjojen laatimisessa 2. Opettajablogi 3. AV-tekniikan hyödyntäminen

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin Elinikäinen ohjaus Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin 27.11.2012 Tästä on hyvä jatkaa Maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä Syntyi OpinOven strategiaryhmän pohjalta MYR:n OSAT työryhmän alatyöryhmä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto 9.11.2016 Ville Kujanpää Tavoite Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 Paula Kuusipalo Tapani Kojonsaari 20.3.2009 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN KEHITTÄMISOHJELMAT Ohjelman valtakunnallinen osio toteutetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010 Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Sisällys Ennakointikamarin taustaa tavoite toiminta tuloksia ja kokemuksia jatkosuunnitelmat Perustajajäsenet Tavoite

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli Valmistelussa

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista 2 Seudulliset strategiat 3 Ohjauksen konsepti 4 Foorumit,

Lisätiedot

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Rovaniemi Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto Jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle nuoruus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista 9.11.2012 Anne Mårtensson Opetushallitus VAMPO 2010-2015 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 2015

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Tulevaisuusseminaari Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus kansallisen metsäohjelman toteutukseen Tieteiden talo Arvioinnin tavoitteet

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja

Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja Tietoa päätöksentekoon -seminaari 2.4.2014 Tieteiden talo Valiokuntaneuvos Juha Martelius It ain t what you know that gets

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot