TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus"

Transkriptio

1 Merja Mannelin TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 TE-KESKUSENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMA SATAKUNNAN TE-KESKUS Merja Mannelin

3 Sisällys 1. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä 2. Ennakointitietotarpeiden selvitys 3. Ennakoinnin alueellinen yhteistyö, työnjako ja verkottuminen 4. Ennakointikoulutus TE-keskuksessa ja koulutustarve 5. Ennakoinnin kytkentä TE-keskuksen toimintaan 6. Suunnitelma TE-keskuksen ennakointijärjestelmäksi 7. Lopuksi

4 1. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin tarkoituksena oli käynnistää ennakoinnin kehittäminen Satakunnan TEkeskuksessa. Hanke liittyi valtakunnalliseen TE-keskusennakoinnin kehittämisprojektiin. Valtakunnallinen projekti käynnistettiin kesäkuussa 1998 ja se päättyy helmikuussa Satakunnan TE-keskuksen ennakoija on osallistunut alusta lähtien TE-keskusten valtakunnallisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojektin järjestämään ennakointikoulutukseen ja Work-shop-työskentelyyn. Valtakunnallisessa projektissa oli varattuna mk määräraha kullekin 4-alueen TE-keskukselle ennakointitoiminnan käynnistyssuunnitelman laatimiseksi. Käynnistyssuunnitelman tekeminen Satakunnan TEkeskuksessa aloitettiin , jolloin työvoimaosaston tutkija irrottautui projektiin. Projektin piti alun perin kestää saakka, mutta sille anottiin jatkoaikaa asti. Projektin toteutukseen on osallistunut myös TE-keskuksen osastoja ja johtoa edustanut kymmenhenkinen ennakointiryhmä, joka on kokoontunut käynnistyssuunnitelman aikana yhteensä 3 kertaa. Ennakointiryhmä on toiminut suunnittelun tukena sekä tiedonkulun parantajana projektin ja osastojen henkilöstön välillä. Käynnistyssuunnitelman tarkoituksena oli kartoittaa Satakunnan TE-keskuksen eri osastoilla ennakoinnin tietotarpeita, tietotuotantoa, työkäytäntöjä sekä organisoitumista. Tavoitteena oli myös verkottua alueen muiden ennakointihankkeiden ja sidosryhmien kanssa, jotta tiedettäisiin sidosryhmien tarpeet ja vältettäisiin päällekkäinen työ. Käynnistyssuunnitelman aikana pyrittiin TE-keskuksen johto ja henkilöstö sitouttamaan ennakointiin. Tavoitteena on kehittää Satakunnan TE-keskukseen helppokäyttöinen ennakointijärjestelmä. Tavoitteena on täydentää valtakunnan tasolla tuotettua ennakointitietoa omalla tiedolla. Valtakunnan tasolla ollaan kehittelemässä internet- ja infranetsivuja, jotka sisältävät ennakointitietoa. Nämä tiedot on tarkoitus liittää valtakunnalliseen Johdon tietojärjestelmään (jotiin). Ennakoinnin työkäytännöt pyritään saamaan sellaisiksi, että ne palvelevat johdon strategista suunnittelua ja henkilöstön päivittäistä päätöksentekoa. Kohderyhmänä ovat olleet TE-keskuksen henkilökunta sekä työvoimatoimistojen johtajat, jossain määrin myös työvoimatoimistojen virkailijat. TE-keskusennakoinnista ei ole järjestetty erillistä tiedotusta, vaan tietoa hankkeesta on annettu sekä talon sisäisissä että eri yhteistyötahojen ja alueen muiden ennakointiprojektien kokousten ja tilaisuuksien yhteydessä. 2. Ennakointitietotarpeiden selvitys TE-keskuksen sisällä haastateltiin 20 henkilöä. Johtajan lisäksi haastateltiin kaikki osastopäälliköt. Muut haastatellut olivat esittelijä- tai valmistelutehtävissä olevia henkilöitä. Työvoimaosastolta haastateltiin 7 henkilöä, yritysosastolta 8 henkilöä ja

5 maaseutuosastolta 4 henkilöä. Haastateltavat valittiin pääasiassa osastopäälliköiden esityksestä. Haastattelut tehtiin käyttäen apuna valmista kyselylomaketta, joka annettiin haastateltaville ennakolta. Ennen haastatteluja ennakoinnista annettiin tietoiskuja osastojen palavereissa, työkokouksissa jne. Haastatteluissa käytiin läpi: oman työn kuvaus (ydinprosessit), päätöksenteon tietoperusta, tietotarpeet suhteessa päätöksentekoon ja suunnitteluun, ennakoinnin kytkentä päätöksentekoon ja suunnitteluun, ennakointitiedon tuotanto ydinprosesseissa, tiedon hyödyntäminen sekä TE-keskuksen rooli ennakoinnissa. Päätöksenteon tietopohjana on lainsäädäntö, ohjelma-asiakirjat, alueohjelmat, ministeriöiden ohjauskirjeet jne. Keskeisimpiä tiedonlähteitä ovat internet, tiimifoorumi, tiedotusvälineet, rekisterit (osastoilla), tilastot ja seurantatiedot, tutkimukset, selvitykset, raportit, päätökset, erilaiset barometrit, suhdannetiedot, ennusteet, vientiasiamiesverkosto, yrityskontaktit, neuvottelu- ja koulutuspäivät, työryhmien kokoukset sekä asiakaspalautekyselyt ja henkilöstö/johtamisbarometrit. Kaikki haastattelut kertoivat saavansa runsaasti heikkoja signaaleja, joita sitten käytetään hyväksi päätöksenteossa. Monista eri tietolähteistä saaduista tiedoista päätöksentekijälle muodostuu kokonaisnäkemys. Tähän kokonaisnäkemykseen ja keskusteluihin esimiehen ja työtovereiden kanssa luotettiin päätöksenteossa paljon. Päätöksenteko ja suunnittelu tapahtuu pitkälti korvien välissä olevan tiedon varassa. Systemaattinen ennakointitiedon kerääminen oli useimmille vierasta. Ennakointia pidettiin pääsääntöisesti johdon strategisen suunnittelun välineenä. Ennakointi liitettiin selvimmin työvoimakoulutuksen suunnitteluun ja tutkijan työhön. Haastattelujen yhteydessä kuitenkin ennakoinnin merkitys oman työn kannalta tarkentui ja ennakointitietoa todettiin käytettävän jokapäiväisessä työssä nytkin. Ennakointitiedon käyttöä ei oltu tiedostettu, koska se ei ollut systemaattista. Ennakointitietoa tarvitaan joka osastolla päivittäisessä päätöksenteossa sekä suunnittelussa. Tiedon tarve ja käyttö vaihtelevat osastoittain jonkun verran. Kukin osasto käyttää omia perinteisiä tiedonlähteitään. Muiden osastojen tiedonlähteitä ei osata vielä hyödyntää. Maaseutuosastolla on käytössään runsas MMM:n tilastotuotanto, joka tosin on historiatietoa. Maaseutusuunnitelman laadinnan yhteydessä olisi tarvittu enemmän alueellista ennakointitietoa. Työvoimaosastolla ennakointitietoa käytetään työvoimapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tiedon lähteinä käytetään enimmäkseen TM:n ja omia tilastoja sekä eri tutkimuslaitosten tekemiä ennusteita. Yritysosastolla KTM:n toimialaraportit ja pk-toimialabarometrit sekä eri tutkimuslaitosten ennusteet ovat keskeisiä ennakointitiedon lähteitä. Teknologiayksikkö käyttää Tekesin omia julkaisuja tiedonlähteenään. Tarvittavan tiedon pitäisi olla: Nykyiset tiedon ongelmat: aluekohtaista * valtakunnallista ajantasaista * tieto vanhaa helposti saatavilla * tieto hajallaan helposti hyödynnettävissä (muokattua) * tietoa muokattava ennen käyttöä yhdistelmätietoa, kärkitietoa * keskeisen tiedon löytäminen vertailutietoa * vertailutieto puuttuu

6 Päivittäisessä työssä tarvitaan paljon alueellista tietoa mutta sitä ei koettu saavan riittävästi. Toimintaympäristötuntemuksessa koettiin puutetta. Maakunnan erityispiirteistä tarvittaisiin enemmän tietoa. Esimerkkeinä puutteista mainittiin mm. seuraavia: yritysten taustatiedot, tiedot teknologiasta, investoinneista ja kansainvälistymisestä, globaalitalouteen liittyvät yritykset (riskiyritykset), tiedot työvoiman vähentämis/lisäämistarpeista aloittain, työvoiman osaamistarpeet, koulutustarpeet, ammattien kehitys. Vaikka erilaista tietoa tarvitaankin paljon, silti tiedontarpeet liittyvät enemmän tiedon helpompaan saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen kuin tiedon tarjonnan lisäämiseen. Tarvittaisiin analyyttistä, toimintaympäristön muutoksen ymmärrystä lisäävää tietoa. Työvoimatoimistojen johtajista haastateltiin kaksikolmasosaa. Myös heille jaettiin ennakolta haastattelulomake, jossa kysyttiin mm. päätöksenteon tietoperustaa, tietotarpeita suhteessa päätöksentekoon ja suunnitteluun, ennakointitiedon tuotantoa ydinprosesseissa, tiedon hyödyntämistä ja toiveita TE-keskuksen suuntaan. Kaikilla toimistonjohtajilla tuntui olevan omat vakiintuneet tietolähteensä, joita käytetään ja joihin pääsääntöisesti oltiin melko tyytyväisiä. Varsinaista ennakointitietoa käytetään vähän joko tieto ei ollut helposti saatavilla tai se ei ollut riittävän alueellista. Erityisen paljon johtajat kertovat saavansa heikkoja signaaleja päivittäisessä työssään. Heikkoja signaaleja kuten muutakin ennakointitietoja käytetään oman käsityksen vahvistamiseen. Toimistonjohtajien haastatteluissa ilmeni, että työvoimatoimiston aluetta koskeva tieto ja ennakointitieto perustuvat paljolti yhteistyökumppaneilta saatuun tietoon. Keskeiset tiedonlähteet olivat kunnanjohtajat, kuntien elinkeinomiehet tai vastaavat sekä yrittäjäjärjestöt ja alueen suurimmat työnantajat. Moni toimistonjohtaja myönsi, että hänelle kertyy heikkoja signaaleja, joita ei osata aina hyödyntää. Osaamistarvebarometrista odotetaan uutta käyttökelpoista työvälinettä. Osaamistarvebarometri otetaan käyttöön jokaisessa työvoimatoimistossa. Mistään yhteisistä ennakointimenetelmistä työvoimatoimistojen kanssa ei sovittu, mutta jotkut toimistot olivat innostuneita kokeilemaan joitakin menetelmiä. Esimerkiksi Euran työvoimatoimistossa toimiston väki kokoontuu kerran viikossa yhteen kertomaan ja keskustelemaan kullekin virkailijalle viikon aikana kertyneistä heikoista signaaleista. Keskeisimmät asiat tullaan mahdollisesti kirjaamaan ylös. Ainakin Porin työvoimatoimisto aikoo kokeilla asiantuntijaraadin käyttöä ennakoinnissa. 3. Ennakoinnin alueellinen yhteistyö, työnjako sekä verkottuminen Satakuntaliiton kanssa on kiinteää yhteistyötä, erityisesti tilastolliset tietotarpeet ovat paljolti yhteneväisiä. Yhteistyön laajemmaksi esteeksi on tässä vaiheessa noussut Tilastokeskus, joka vaatii että kumpikin taho joutuu ostamaan omat tilastotietonsa. Sen

7 jälkeen kun saadaan TE-keskuksen johdon tietojärjestelmä tai kun tiedetään minkälainen siitä on muotoutumassa, Satakuntaliiton kanssa voidaan sopia tarkemmasta työnjaosta. Suurin osa yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa on tapahtunut Satakunnassa käynnissä olevien muiden ennakointiprojektien kautta. Satakunnassa meneillään olevia ennakointihankkeita ovat Koto-projekti, SataEnnakoijaa-hanke, Projekti Porin seudun työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen tiivistämiseksi, Osaamistarvebarometri sekä Monitaito-hanke. Porin kaupunki on mukana Suomen kuntaliiton Koto-projektissa. Koto-projekti on hanke, jossa kehitetään uutta toimintatapaa ammatillisen koulutustarpeen alueelliseen ja paikalliseen ennakointiin. Hankkeen tarkoituksena on ennakoida Porin kaupungin ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Ennakointihanke toteutetaan kahdessa osassa. Oppilaitoksista valmistuneiden sijoittumisselvitys on tehty ja nyt asiantuntijaraati pohtii mm. seuraavia seikkoja. Mitä sijoittumistilastot kertovat elinkeinoelämän tarpeista? Mihin suuntaan koulutusta pitäisi kehittää? Mihin suuntaan yhteistyötä pitäisi kehittää? Mitä hyötyjä yhteistyöltä odotetaan? Koto-projektin puitteissa TE-keskuksen edustajat ovat olleet mukana hankkeeseen liittyvissä palavereissa. Myös hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluu TE-keskuksen edustaja. SataEnnakoijaa on koulutushanke, joka lisää opettajien ennakointivalmiuksia ja ennakointitiedon hyväksikäyttöä. TE-keskuksen ennakoija ollut mukana SataEnnakoijien projektin kokouksissa syksystä lähtien. Ennakoinnista yleensä sekä Satakunnassa menossa olevista projekteista että erilaisista ennakointimenetelmistä on käyty puhumassa opettajille eri oppilaitoksissa eri puolella Satakuntaa. Yhteistyössä on valmisteltu posteri erilaisista ennakointimenetelmistä sekä suunniteltu että toteutettu viisi seminaarijaksoa kevään aikana. Yhden seminaarin aiheena oli TE-keskusennakointi. Seminaarien välitöinä olivat tutustumiset erilaisiin ennakointimenetelmiin ja niiden käyttäminen. Tavoitteena oli, että eri ryhmät kokeilisivat erilaisia menetelmiä ja niiden käyttökelpoisuutta opettajille. Osaamistarvebarometrin kautta ollaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Tällä hetkellä haastateltuja yrityksiä on noin 200. Yritysten määrä tulee lisääntymään selvästi nyt kun työvoimatoimistojen virkailijat ovat aloittaneet haastattelujen tekemisen. Yhteistyön tiivistymistä yrityksiin tapahtuu myös TE-keskuksen oman TOY-hankkeen kautta. TOYmalli sekä asiakasvastuu-systeemi käsitellään erikseen raportin lopussa. Porin työvoimatoimisto kokeilee asiantuntijaraadin käyttöä ennakoinnissa. Tarkoitus on, että raati kokoontuu elo-syyskuussa ja tammi-helmikuussa, jolloin tehdään tulostavoiteneuvotteluja varten alueen työmarkkina-analyysit. Toimistonjohtaja kokoaa alueen asiantuntijoista koostuvan raadin käsittelemään Porin alueen tulevaisuuden näkymiä ja TE-keskuksessa valmistellaan tausta-aineistoa alueen tilanteesta. Mahdollisesti jossain työvoimatoimistossa osaamistarvebarometrin tuloksia käydään läpi alueen asiantuntijoiden kanssa. Keskeinen osa verkottumista on TE-keskuksen ennakointi- ja hankintatoimikunta. Sen tehtävänä on työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin lisäksi hankintatoiminnan organisointi, tehtävien ja kohderyhmien tarkentaminen, tiedotus ja markkinointi sekä laadun arviointi ja seuranta.

8 TE-keskusten välinen yhteistyö ja verkottuminen on tapahtunut yhteisten seminaarien ja koulutusten kautta. Tiivis yhteistyö on pitänyt itse kunkin ajantasalla. Ennakointiin tutustumista on tapahtunut myös lukemalla alan kirjallisuutta. 4. Ennakointikoulutus TE-keskuksessa ja koulutustarve Ennakointia on esitelty jokaisen osaston koko henkilöstölle kunkin osaston nk. aamupalavereissa. Ennakointihankkeen esittely tapahtui heti projektin alussa ennen haastattelujen aloittamista. Ennakointihanketta on esitelty työvoimatoimistojen johtajille esimiespäivillä. Työvoimatoimistot pyritään pitämään ajantasalla jatkossakin. Seuraavan kerran ennakointia esitellään toimistonjohtajille kesäkuun esimiespäivillä. Lisäksi ennakoinnista on kerrottu eri työryhmien kokouksissa sekä yhteistyökomiteassa. Työvoimavirkailijoille järjestetyssä koulutuksessa ennakointi otettiin mukaan yhtenä teemana paneelikeskustelussa. Samantyyppinen tilaisuus järjestetään myös syksyllä. Toukokuun lopussa järjestettiin koko TE-keskuksen henkilöstölle puolen päivän koulutus. Koulutukseen osallistui noin puolet koko TE-keskuksen henkilöstöstä. Myönteistä oli, että tilaisuuteen osallistui TE-keskuksen johto kokonaisuudessaan sekä valtaosa esittelijöistä ja asiantuntijoista. Koulutuspäivällä käsiteltiin ennakoinnin järjestämistä Satakunnan TEkeskuksessa, esiteltiin osaamistarvebarometria ja TOY-mallia sekä käytiin läpi valtakunnallista ennakointitietoa. Muuten ennakointi sisällytetään tänä vuonna työkokouksiin ja teemakoulutuksiin. Ennakointi pyritään liittämään osaksi kehittämishankkeita (laatuhankkeita). Tavoitteena on, että ennakointi sisältyy osaksi joka päivästä toimintaa eikä sitä eroteta miksikään erilliseksi toiminnaksi. Yksi koulutuspäivä on järjestetty TOY-mallin ja asikasvastuu-systeemin kehittämisestä. Koulutukseen osallistui yli 20 henkeä eri osastoilta. Ko. systeemistä on kerrottu myöhemmin tarkemmin. Taina Hanhinen kouluttaa työvoimatoimistojen virkailijoita tekemään osaamistarvebarometrihaastatteluja, tallentamaan tiedot tietokantaan sekä ajamaan raportteja. Kustakin työvoimatoimistosta koulutetaan yksi henkilö. Koska TE-keskusten henkilöstöä sekä toimistojen johtajia pitäisi kouluttaa käyttämään osaamistarvebarometria, KTM-on-linea ja muitakin valtakunnallisia ennakointitietoja, suunnitelmissa on anoa työministeriöltä rahaa ennakointivalmiuksien kehittämiseen. Koulutus aloitettaisiin syksyllä.

9 5. Ennakoinnin kytkentä TE-keskuksen toimintaan Satakunnan TE-keskus ei ole tehnyt jatkohanketta ennakoinnille. Projektin päätyttyä ennakointi jatkuu siten, että nykyisen projektin vetäjä osallistuu edelleen valtakunnallisiin ennakointiseminaareihin. Myös ennakointiryhmä jatkaa toimintaansa. Jatkossa ennakointiryhmän tehtävänä tulee olemaan TE-keskuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, henkilöstön ennakointikoulutuksen organisointi jne. Ennakointia ei nähdä erillisenä, vaan kaikessa päätöksenteossa ja suunnittelussa pitäisi olla ennakointinäkökulma. Ennakointitietoa tarvitaan paitsi päätöksenteossa ja suunnittelussa myös asiakaspalveluprosesseissa ja tehtäessä strategisia linjauksia. Ennakointitiedon tuottaminen, käsittely, analysointi ja johtopäätösten tekeminen on kaikkien vastuuyksiköiden ja vastuuhenkilöiden tehtävä. Tämä edellyttää sitä, että ennakointitieto on helposti kaikkien saatavilla, käyttäjäystävällistä, valtakunnallisesti tuotettua, selkeää ja mahdollisimman pitkälle analysoitua. Ennakointi pyritään kytkemään TE-keskuksen johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja tulosjohtamiseen entistä enemmän. TE-keskuksen johto on laatinut ympäristöanalyysin, tavoitteet, toimintastrategiat ja painopisteet. Satakunnan kehitysnäkymät perustuvat maakunnan kehittämissuunnitelmaan. Maakunnan kehittämissuunnitelma on laadittu maakunnallisena yhteistyönä. Jatkossa on toivottavasti käytössä johdon tietojärjestelmä, josta saadaan helpommin tietoa alueen menneestä kehityksestä ja nykytilanteesta sekä valtakunnallisesti tuotetuista ennusteista. Tätä tietoa sekä itse kerättyä tietoa hyödynnetään ympäristöanalyysin tekemisessä, strategisessa suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. 6. Suunnitelma TE keskuksen ennakointijärjestelmäksi Osan ennakointijärjestelmää muodostaa johdon tietojärjestelmä, josta saadaan tieto siitä, missä nyt mennään (nykyinen ja mennyt kehitys). Toisen osan muodostaa valtakunnallisesti tuotetut pitkän- ja lyhyentähtäimen ennakointitiedot (ETI, alue-ennusteet, KTM-on-line jne), jotka integroidaan johdon tietojärjestelmään. Osaamistarvebarometri tullaan ottamaan käyttöön niin työvoimaosastolla kuin työvoimatoimistoissa ja laajentamaan jatkossa mahdollisesti muillekin osastoille. Osaamistarvebarometria hyödynnetään erityisesti työvoimakoulutuksen suunnittelussa. Muutenkin työvoimakoulutuksen suunnittelua ollaan kehittämässä laatuhankkeena. Eräänlainen heikkojen signaalien keräämistapa on TE-keskuksessa kehitteillä oleva TOYmalli (T = teknologia / tuotekehitys, O = osaaminen / työyhteisö, Y = yhteistyö / kansainvälistyminen) yhdistettynä asiakasvastuu-systeemiin. Systeemi on tarkoitus ottaa käyttöön jokaisella osastolla. Yrityskäyntien yhteydessä kerätään tietoa yritysten nykytilanteesta sekä suunnitelmista että tarpeista teknologian, osaamisen ja yhteistyön

10 osalta. Teknologian / tuotekehityksen osalta kehittämistarpeet jaetaan seuraavasti: tuotteiden ja menetelmien kehittäminen ja tutkimus, investoinnit, innovaatioiden käyttöönotto, energiansäästö ja energialähteiden hyödyntäminen. Osaamisen / työyhteisön osalta kehittämistarpeet jaetaan seuraavasti: strategia, markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu, tuotanto, taloushallinto ja kustannustietous, työyhteisö, työorganisaatio, yhteistyötaidot ja motivaatio, tietotekniikka, kielitaidot sekä uuden työvoiman hankinta ja koulutus. Yhteistyön / kansainvälistymisen osalta kehittämistarpeet jaetaan yritysyhteistyön kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Tiedot on tarkoitus tallentaa tietokantaan, niin että niistä voitaisiin ajaa tarvittaessa raportteja. Tietokanta-asiaa ei ole vielä ratkaistu, mutta tällä hetkellä selvitetään mahdollisuutta käyttää hyväksi osaamistarvebarometrin tietokantaa. Asiakasvastuu-systeemillä pyritään vähentämään yrityskäyntejä. Valitaan pilottiyrityksiä, joihin systeemiä sovelletaan. Kyseessä ei ole suuri järjestelmä vaan työkäytäntöjen muuttamista ennakoinnin suuntaan. Ennakoinnin kohteet: Menetelmät: Alueen yleistä kehitystä kuvaavat luvut Satakunnan tulevaisuusvisio Muiden tahojen tekemien ennusteiden hyväksikäyttö (Etla, TT, PT jne ) Osaamistarpeiden ennakointi Osaamistarvebarometri Teknologisen kehittymisen, osaamisen ja yhteistyön ennakointi yrityksissä TOY-malli 7. Lopuksi Haastatellut pitivät ennakointia erittäin tärkeänä. Osastojen välillä ei ollut tässä suhteessa eroja. Vaikka ennakointia pidetään tärkeänä, ennakointiin liittyvät näkemykset eri henkilöillä vaihtelevat erittäin paljon. Satakunnan TE-keskuksen ennakointijärjestelmää tullaan viemään eteenpäin pienin askelin osana muuta toimintaa. Johdon tietojärjestelmän kehittämistä pidetään erittäin tärkeänä. Olisi tärkeää saada valtakunnallisesti tuotettua tietoa menneisyydestä, nykyisyydestä sekä ennusteita tulevaisuudesta mahdollisimman helppokäyttöisessä muodossa. Myös TE-keskuksen sisällä eri osastojen pitäisi oppia hyödyntämään muiden osastojen tilastoja, raportteja, järjestelmiä ja yleensäkin käyttämään hyväkseen muiden osastojen tietämystä.

YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA

YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA Jouni Marttinen 18.5.1999 2 1. Johdanto Osana TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojektia on 4- alueen TE- keskuksille

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

hyödyntämismahdollisuuksia

hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialaseminaari Helsinki 8.12.2011 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia tietoa tulevaisuusorientoituneesti

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Uudenmaan TE-keskus Raportti ennakoinnin käynnistyssuunnitelmasta Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. UUDENMAAN TE-KESKUS RAPORTTI

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKAII

Loppuraportti OPE-OKAII Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OKA2) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Työnvälityspalveluiden toimialaraportin julkistaminen Turku 16.10.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Ulkomaisen työvoiman käytöstä, syksy 2012,

Lisätiedot

TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti

TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti Ennakointi TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti Väliraportti II 16.12.1999 Petri Honkanen Jouni Marttinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Projektin tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS. Jukka Varelius

TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS. Jukka Varelius TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS Jukka Varelius TE-KESKUSTEN ALUEELLISEN ENNAKOINNIN KEHITTÄMIS- JA TUKIPROJEKTI TYÖMINISTERIÖ 9.1.2001 Sisällysluettelo Johdanto 1

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen Tampere 26.9.2006. Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä

Työelämäosaamisen edistäminen Tampere 26.9.2006. Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä Online-tietoa osaamisesta: ammateissa yrityksissä toimialoilla alueellisesti Mahdollisia käyttäjiä mm. ammatilliset oppilaitokset, alueelliset

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Taustatiedot Projektin nimi: Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen ennakoinnin käynnistäminen Yhteystiedot: Jorma Höykinpuro, ennakointiryhmän puheenjohtaja (vetovastuu)

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Jyväskylä 14.12. 2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Tausta: hallituksen kannanotto Toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI tammikuu 2000 Laura Hakumäki Sisällysluettelo 1. Ennakointi, johtaminen, strateginen suunnittelu ja tulosjohtaminen... 3 2. Tietotarpeiden

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Ilpo Hanhijoki KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Tulevaisuuden osaamisperustan rakentaminen 11.6.2014 Opetushallituksen tehtävät ennakoinnissa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi (määrällinen

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko. Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto PYRY II -hanke Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.fi Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Itämeri- foorumi 19.5.2011

Itämeri- foorumi 19.5.2011 Ammattibarometri- työmarkkinoiden muutoksen ennakoinnin väline Itämeri- foorumi 19.5.2011 Erikoissuunnittelija Jouni Marttinen AGENDA: 1. Ammattibarometrin taustahistoriaa 2. Ammattibarometrin laatiminen

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online Elintarvikealan toimialaseminaari 15.11.2011 Kouvolan upseerikerho, KOUVOLA 15.11.2011 Jukka Vepsäläinen, Toimiala

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tampereen kauppakamari

Tampereen kauppakamari Tampereen kauppakamari Tehtävänä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta. Edustaa kaikenkokoisia yrityksiä ja kaikkia toimialoja

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että toimintaympäristön analyysin

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Jouko Nieminen (toim.) Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. TIIVISTELMÄ Jouko

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) - Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012

Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) - Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) - keskeinen alueellinen ennakointikäytäntö EU-komission evaluoinnissa Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen EU-komission

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Työvoima- ja elinkeinokeskus Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Ene Härkönen, 25.10.2007 Ennakointitiedon lisääminen ja jäsentäminen Pirkanmaan ennakointijärjestelmä, joka

Lisätiedot

Projektiperustainen ennakointijärjestelmä

Projektiperustainen ennakointijärjestelmä Keijo Mäkelä ja Kimmo Heinonen 17.7.2001 Projektiperustainen ennakointijärjestelmä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite 4-ohjelma sisältää niin sanotun ennakointiprioriteetin, jossa on varattu määrärahoja

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 12.12.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Toimialaraporttien käyttö 12 000-22 000 kpl/kk Alueelliset

Lisätiedot

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Ilpo Hanhijoki 30.3.2012 Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Alueiden ennakointiseminaari Porissa 29. - 30.3.2012 Ammattirakenne Työllisten määrä ammattiryhmittäin tai ammattiryhmien

Lisätiedot

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Esityksen sisältö: 1. Alueellisesta ennakoinnista

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Ennakointifoorum 7.11.2013 Mari Korpiola/PKS Ennakointi Yhteistyössä Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla Taustaa PKS Ennakoinnille Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA Veli-Pekka Laukkanen Kehitysjohtaja 12.2.2013 Tavoitteena OSUVA ennakointi: Työelämään osuva, alueellisesti verkostoitunut koulutuksen sekä kehittämis-

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 FOODWEST OY Historia Yritystiedot Omistajat Status Toimialueet vuonna 1995 perustettu elintarvikealan

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Henkilöstövoimavarojen kehittäminen - osaamisalueen toiminta KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan foorumi 15.2.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Alueellisessa ennakoinnissa

Lisätiedot

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan.

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan - Vapaaehtoistyö hoitotyön opetussuunnitelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulun toteutus Tapio Myllymaa Lähtökohtia

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Mitä lähdettiin tavoittelemaan? Tavoitteena luoda uusi rakenne korkeakoulutettujen asiantuntijuuden kehittämiselle

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen merkitys kunnille ja elinkeinoelämälle -seminaari 11.5.2011 Sanna Halttunen-Välimaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Turun toimisto

Lisätiedot