Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma"

Transkriptio

1 Uudenmaan TE-keskus Raportti ennakoinnin käynnistyssuunnitelmasta Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 UUDENMAAN TE-KESKUS RAPORTTI ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMASTA STRATEGINEN TASO TUNNUSLUKUJA SUUNNITTELUTASO RAKENNETAULUKOITA HANKEPÄÄTÖSTASO TYÖVOIMAKOULUTUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ YRITYSTUKIPÄÄTÖSTEN TIETOJÄRJESTELMÄ MUUT HANKETASON TIETOJÄRJESTELMÄT ANALYYSI- JA TUTKIMUSTASO LINKIT ERI TIETOLÄHTEISIIN PT-MALLI, ETLA JNE. TOUKOKUU 1999

3 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YHTEENVETO ENNAKOINTITOIMINNAN ALKUVAIHEESTA 3 UUDENMAAN TE-KESKUKSESSA 2. ENNAKOINNIN KYTKENTÄ JOHTAMISEEN, STRATEGISEEN 4 SUUNNITTELUUN JA TULOSJOHTAMISEEN 3. ENNAKOINNIN TIETOTARVEKARTOITUKSET TE-KESKUKSESSA Tilastolliset tietotarvekartoitukset Osasto- ja yksikkökohtaisten tietotarvekartoitusten toteuttaminen Yhteenveto ja johtopäätökset tietotarvekartoituksista 7 4. UUDENMAAN TE-KESKUKSEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄVISIO Määrällinen ennakointi Laadullinen ennakointi 9 5. ENNAKOINNIN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VERKOTTUMINEN ENNAKOINTIOIMINNAN ORGANISOINTI UUDENMAAN TE- 11 KESKUKSESSA 7. ENNAKOINNIN KOULUTUSSUUNNITELMA 12 Liitteet: Liite 1: Uudenmaan TE-keskuksen eri osastojen ennakoinnin tärkeimmät nykyiset tietolähteet Liite 2: Osasto- ja yksikkökohtaiset ennakoinnin tietotarvekartoitukset Uudenmaan TE-keskuksessa Liite 3:TE-keskusten ennakointijärjestelmän rakenteesta

4 3 1. YHTEENVETO ENNAKOINTITOIMINNAN ALKUVAIHEESTA UUDENMAAN TE-KESKUKSESSA Uudenmaan TE-keskuksen ennakointiryhmä perustettiin maaliskuussa Ryhmässä olivat alunperin edustettuina keskuksen kaikki kolme osastoa, Tekes ja Ulkomaankauppaliitto (nykyinen Finpro). Vuonna 1999 ryhmään on lisäksi kutsuttu pysyviksi asiantuntijoiksi Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen edustajat. Ennakointiryhmän työn painopiste oli alkuvaiheessa määrällisten tietotarpeiden kartoituksessa. Kevään ja alkusyksyn 1998 aikana ryhmä kartoitti keskuksen eri osastoilla käytössä olevia tilasto- ym. aineistoja. Todettiin, että jopa nykytilaa kuvaavissa tilastoissa oli joitakin ratkaisevia puutteita (ennen muuta yritystilastojen puute). Ryhmä perehtyi laajasti saatavilla olevaan tilastoaineistoon ja kävi useita keskusteluja Tilastokeskuksen kanssa. Ennakointi on alusta pitäen kytkeytynyt tiiviisti TE-keskuksen strategia- ja suunnittelutyöhön. TE-keskuksessa toimii suunnitteluryhmä, joka on perustettu lähes samanaikaisesti ennakointiryhmän kanssa ja ryhmissä toimii osin samoja ihmisiä. Määräraha ennakoinnin käynnistyssuunnitelmaa varten saatiin Uudellemaalla lokakuussa 1998 ja sillä palkattiin päätoiminen työntekijä marraskuun huhtikuun 1999 väliseksi ajaksi. Käynnistyssuunnitelman yhteydessä on tehty yksityiskohtaiset ennakointitiedon tarvekartoitukset TE-keskuksen eri osastojen, yksikköjen ja projektien kanssa. Tarvekartoituksia on käytetty myös henkilöstön sitouttamiseen ennakointitoimintaan. Niiden yhteydessä on henkilöstöä informoitu ESR-ennakointitoiminnasta yleensä,te- keskusennakoinnin tavoitteista ja menetelmistä sekä ennakointiryhmän toiminnasta Uudellamaalla. Jatkotyötä varten on tehty suunnitelma ennakoinnin koulutustilaisuuksista keskuksen eri henkilöstöryhmille. Hankkeelle on saatu ESR-rahoitus. Johtoryhmän kanssa on pidetty yksi puolenpäivän seminaari ja ennakointia on lisäksi käsitelty useissa johtoryhmän kokouksissa. Koska merkittävä osa määrällisistä ennakointitiedoista tullaan saamaan TE-keskuksille keskitetysti valtakunnallisen TE-keskusennakoinnin tukiprojektin toimesta, on Uudellamaalla tältä osin keskitytty ennakointijärjestelmän kehittämiseen. Yhdessä Kaakkois- Suomen TE-keskuksen kanssa on tehty alustava luonnos siitä, millainen TE-keskuksen ennakointijärjestelmän rakenne voisi olla. Toisaalta Uudenmaan ennakointiryhmä on pitänyt tärkeänä ennakoinnin laadullisten menetelmien haltuunottoa. Tältä pohjalta on tehty suunnitelma klusterianalyysimenetelmällä toteutettavasta tietointensiivisten business to business palvelujen ennakointihankkeesta ja saatu sille ESR-rahoitus. Hankkeessa on tarkoitus verkottua Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusten kanssa. Lisäksi Uusimaa on verkottumisosapuolena mm. Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan ennakointihankkeissa. Uudenmaan TE-keskus on myös anonut ERS-rahoitusta pienemmälle laadulliselle ennakointihankkeelle, jossa selvitettäisiin kolmannen sektorin kehitysnäkymiä ja työllistämismahdollisuuksia. Tietotarvekartoitusten yhteydessä on myös käynnistynyt eräitä jatkoprojekteja päätöksenteon tietopohjan kehittämiseksi. Näistä on mainittava ennen muuta työvoimakoulutuksen suunnittelu- ja ennakointijärjestelmän kehittämistyö. Pienempiä hankkeita tietopohjan vahvistamiseksi on käynnissä TE-keskuksen yritysosaston kansainvälistymisryh-

5 4 mässä sekä rahoitusryhmässä. Lähes kaikkien TE-keskuksen osastojen, yksikköjen ja projektiryhmien kanssa on sovittu jatkoyhteistyöstä vähintään niin, että ennakointiprojekti säännöllisin välein käy kertomassa toiminnastaan. Uudenmaan TE-keskus on verkottunut pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahdessa ennakointiin liittyvässä hankkeessa: koulutustarve-ennusteen laatimisessa ja Helsingin seudun nopeat indikaattorit hankkeessa. Koulutustarve-ennustetta varten on hankittu laaja tilastoaineisto ammattien pitkän aikavälin kehityksestä ja varsinaisen ennustetyön lisäksi sitä käytetään ammattien TOP10 -analyysien tekemiseen TE-keskuksen työvoimaosastolla. Yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa on ennakointityössä varsin kiinteää maakunnallisten liittojen kohdalla, jotka ovat TE-keskuksen ennakointiryhmässä edustettuina, samoin pääkaupunkiseudun kuntien kohdalla, joiden kanssa TE-keskuksella on konkreettisia yhteisiä hankkeita. Näiden lisäksi yhteistyötä on Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa koulutuksen hankintaryhmän kautta, jossa TE-keskuksen ennakointitoimintaa on käsitelty useammassa kokouksessa. TE-keskuksen ennakointiryhmän puheenjohtaja on myös mukana lääninhallituksen ammatillisten koulutustarpeiden ennakointijärjestelmän kehittämishankkeen toimintamallityöryhmässä. Edelleen keskuksen ennakointiprojektia on esitelty muutamissa työnantajatilaisuuksissa, joista mainittakoon Porvoon seudun muoviklusterin kehittämisseminaari sekä Lohjan seudun yrittäjien seminaari. 2. ENNAKOINNIN KYTKENTÄ JOHTAMISEEN, STRATEGISEEN SUUNNITTELUUN JA TULOSJOHTAMISEEN Ennakointitoiminta on Uudellamaalla ollut alusta lähtien kiinteä osa suunnittelua. Näin mm. siksi, että TE-keskuksen yhteistä suunnittelujärjestelmää lähdettiin kehittämään samanaikaisesti ennakointityön aloittamisen kanssa. Keskukseen on perustettu suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on suunnittelun yleinen kehittäminen, yhteisten suunnittelu- ja tulosohjausasiakirjojen laadinnan koordinointi sekä strategiapäivien ja suunnittelupäivien valmistelu. Ryhmä on kartoittanut keskuksen eri osastoilla vallitsevat käytännöt toimintaja talousuunnittelussa, vuosisuunnittelussa, toimintakertomuksen laadinnassa ja tulosohjauksessa. Suunnittelun organisointia on päätetty tehostaa niin, että tulossuunnittelusta tehdään TE-keskuksen suunnittelun pääväline. Myös strategiset pohdinnat liitetään sen yhteyteen, ja vuosittaisesta strategiapäivästä tehdään jatkuva käytäntö. Suunnittelujärjestelmä on aikataulutettu sekä koko TE-keskuksen että kaikkien kolmen osaston osalta. Kukin osasto sopeuttaa omaa suunnitteluaan yhteiseen järjestelmään niin, että päällekkäiseltä työltä vältytään. Muutoin osastojen ominaisluonne suunnittelussa säilyy. Ennakointi tuottaa suunnittelutyöhön keskeistä materiaalia erityisesti seuraavissa kohdin: - toimintaympäristön analyysissa - strategisten tavoitteiden asettamisessa ja painopisteiden määrittelyssä - menetelmällistä apua strategioiden käsittelyssä ja niiden kytkemisessä lyhyemmän tähtäyksen suunnitteluun Jo tähänastinen ennakointityö tarjoaa toimintaympäristön analyysiin oleellisesti aiempaa paremmat lähtökohdat, kun käytettävissä on useita valtakunnallisen ennakointiprojektin toimesta hankittuja määrällisiä alue-ennusteita taloudesta, työllisyydestä jne. Strategisten

6 5 tavoitteiden asettamiseen on edellä olevan lisäksi saatu pohjaa ennakoinnin tietotarvekartoituksilla, joiden yhteydessä on tullut esiin varsinaisten tietotarpeiden lisäksi useita toiminnallisia kysymyksiä. Menetelmällistä apua strategioiden käsittelyyn saadaan ennakoinnin laadullisista menetelmistä (skenaariot, swot-analyysit jne.) Ennakointia on Uudellamaalla käsitelty TE-keskuksen johtoryhmässä useita kertoja sekä suunnitteluasiakirjojen yhteydessä että omana kysymyksenään. Ennakointiryhmä ja johtoryhmä ovat pitäneet yhteisen puolen päivän ennakointiseminaarin. Johdon sitoutuminen ennakointiin on vahva. Ajankohtainen asia on tietotarvekartoituksen tulosten käsittely johtoryhmässä ja johtopäätösten tekeminen ainakin seuraavista asioista: - tarvittavasta tietoaineistosta - sisällöllisistä suoraan toiminnan painopisteisiin liittyvistä kysymyksistä (mm. muuttoliike ja maahanmuutto, yritysten kansainvälistyminen, uudet toimialat kuten sisältötuotanto, kolmas sektori) - TE-keskuksen sisäisen yhteistyön tiivistämisestä (mm. yhteiset asiakasrekisterit; yritys- osaston ja työvoimatoimistojen työnantajapalvelujen yhteistyö; koulutuksen, yritysneu- vonnan ja yritystukien kytkentä) 3. ENNAKOINNIN TIETOTARVEKARTOITUKSET TE-KESKUKSESSA 3.1. Tilastolliset tietotarvekartoitukset Tietotarvekartoitukset aloitettiin Uudenmaan TE-keskuksessa ennakointiryhmän toimesta jo ennen varsinaista käynnistyssuunnitelmavaihetta. Kevään ja alkusyksyn 1998 aikana ryhmä kartoitti keskuksen eri osastoilla käytössä olevat tilastoaineistot. Näistä on yhteenveto liitteenä 1. Yleisinä johtopäätöksinä todettiin osastoittain seuraavaa: Työvoimaosastolla on varsin mittava tietopohja työhallinnon tilastojärjestelmässä. Se on suurelta osin myös joustavasti käytettävissä valmiina aikasarjoina, sql-kyselyinä tilastotietokannasta ja valtakunnallisen ennakointiprojektin tuottamina jatkuvasti päivittyvinä graafeina. Toisaalta työnvälityksen asiakastietojärjestelmään URA:aan kootaan paljon sellaista tietoa, josta olisi suurta hyötyä käytännön päätöksenteossa ennen muuta työvoimakoulutuksen kohdalla, mutta jota ei nyt saada ulos järjestelmästä. Työvoimaosastolla on myös käytössään PC-Axis muodossa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston keskeiset tiedot ja excel-muodossa työvoimatutkimuksen aluetaulut. Eräitä muita tilastoja, mm. koulutustilastoja, on julkaisumuodossa. Yritysosastolla on käytössä julkaisumuodossa joitakin yritystilastoja (mm. alkaneet ja lopettaneet yritykset), PK-barometri sekä KTM:n toimialaraportit ja -barometrit. Suureksi ongelmaksi koettiin varsinaisten yritystilastojen ja yritysrekisterin puute; näiden hankinnan ovat estäneet kustannussyyt, jotka liittyvät Uudenmaan suureen volyymiin. Yritysosastolla on lisäksi asiakasrekisteri, josta ei kuitenkaan tulosteta asiakastilastoja. Maaseutuosastolla maa- ja metsätalousministeriön TIKE:llä on mittava tilastoaineisto. Alueittaisia tietoja tuotannon rakenteesta jne. saadaan pyydettäessä, säännönmukaisesti tietoja TE-keskuksille ei tuoteta.

7 6 Käytössä olevien tilastojen kartoittamisen jälkeen ennakointiryhmä kävi useita keskusteluja Tilastokeskuksen edustajien kanssa tietopohjan täydentämisestä. Näissä keskusteluissa, joissa Tilastokeskuksen tarjontaan perehdyttiin demo:jen avulla, saatiin varsin kattava kuva käytettävissä olevista lisämahdollisuuksista ja niiden kustannuksista. Johtopäätöksenä päädyttiin tilaamaan kaksi uutta tilastoa: karttapohjainen Teema-CD sekä Pohjoismainen-CD. Vuoden 1999 alkupuolella on lisäksi tilattu eräitä erillisajoja yritystilastoista ja yritysrekisteristä. Uudenmaan TE-keskuksen ennakointiryhmän käsityksen mukaan ennakoinnin perustietojen turvaamisen kannalta olisi tärkeintä taata tietojen jatkuva saanti yhdestä lähteestä ja vertailukelpoisessa muodossa (luokitukset, aluejaot) sekä ennen muuta sähköisessä muodossa vähintään excel-taulukkoina, mutta mieluummin PC-Axis-muodossa Osasto- ja yksikkökohtaisten tietotarvekartoitusten toteuttaminen Käynnistyssuunnitelmavaiheen aikana on Uudenmaan TE-keskuksessa tehty tarkemmat, myös muuta kuin tilastopohjaa koskevat tietotarvekartoitukset. Aluksi on jokaiselle osastolle pidetty ennakointiprojektin esittelytilaisuus, jossa on käyty läpi ennakoinnin käsitettä ja menetelmiä, selostettu valtakunnallista ennakointiprojektia sekä kerrottu Uudenmaan projektin toiminnasta. Yritys- ja maaseutuosastolla ennakointiprojektin esittely on tapahtunut henkilökunnan kokouksessa, työvoimaosastolla laajassa johtoryhmässä. Tämän jälkeen on pidetty varsinaiset tietotarvetta kartoittavat kokoukset työvoima- ja yritysosastolla yksiköittäin. Maaseutuosastolla on erillinen yksikkökokous pidetty vain kalatalousyksikön kanssa. Yksikkökokousten lisäksi on käyty keskustelut lähes kaikkien TE-keskuksessa toimivien kehittämisprojektien kanssa. Myös näissä tarkemmissa keskusteluissa on tietotarvekartoituksen lisäksi selostettu ennakointiprojektin toimintaa. Osasto-, yksikkö- ja projektikohtaisia kokouksia on ollut yhteensä 19. Yksikkö- ja projektikohtaisista kokouksista valtaosassa on ollut mukana koko yksikön tai projektin henkilöstö. Työvoimaosaston palkkaturvayksikön kanssa pidettävä kokous on siirtynyt käynnistyssuunnitelmavaiheen jälkeen toteutettavaksi. Tekesin edustajien kanssa on käyty erillinen keskustelu. Työvoimatoimistoille ennakointitoimintaa on selostettu esimiespäivän, työvoimakoulutuksen suunnittelupäivän sekä työvoimaneuvojien ja ammatinvalinnanohjaajien koulutuspäivän yhteydessä. Yksikkö- ja projektikohtaisissa kokouksissa on selvitetty: - minkä tiedon varassa tähän asti on toimittu - mitä tietoa tarvittaisiin lisää - mitä tietoa ja yhteistyömahdollisuuksia erityisesti ennakointiprojekti voi tarjota. Tietotarvekartoitusta varten on lisäksi käyty läpi päätöksentekoprosesseja, myös niistä laadittuja prosessikaavioita. Kuitenkin vain harvan yksikön kohdalla pystytään sanomaan, mihin päätöksenteon vaiheeseen tietoa kaivattaisiin.

8 Yhteenveto ja johtopäätökset tietotarvekartoituksista Yksityiskohtaiset tulokset osasto-, yksikkö- ja projektikohtaisista tietotarvekartoituksista ovat liitteessä 2. Tietotarvekartoituksissa esille tulleet kehittämistä vaativat asiat voidaan jakaa toisaalta selkeästi tietopohjaa koskeviin kysymyksiin, toisaalta TE-keskuksen toimintaa ja sisäistä kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Tietopohjan osalta voidaan mainita mm. seuraavat kehittämistarpeet: - tarkempaa toimialatietoa mm. yrityskoon mukaan - tarkempaa TE-keskuksen osa-alueittaista, myös kuntakohtaista, tietoa - ala- ja aluekohtaisen tiedon yhdistäminen, nykyistä selkeämpi arvio siitä minkä tason tietoa tarvitaan, esimerkiksi miten laaja on yrityksen markkina-alue - kansainvälisiä vertailutietoja - vientiä koskevia tietoja ja tietoja potentiaalisten viejien tunnistamiseksi - tietoja potentiaalisten yrittäjien tunnistamiseksi - tietoja uusista toimialoista (mm. sisältötuotanto) - tietoja kolmannesta sektorista - tietoja maahanmuuton vaikutuksista - tietoja maatilayrittämisen tulevaisuudesta TE-keskuksen toimintaa koskevina kysymyksinä nousivat esiin mm. seuraavat asiat: - tietoisemman aluestrategian kehittäminen, alueellinen erikoistuminen, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden huomioon ottaminen - yrityspalvelujen johdonmukaistaminen osastojen ja työvoimatoimistojen yhteistyötä tiivistämällä: työvoimakoulutus - työvoimatoimistojen työnantajapalvelut - neuvonta ja konsultointi - yritysrahoitus on saatava jatkumoksi - TE-keskuksen palvelujen liittäminen Tekesin teknologian kehittämispalveluihin - yritysrahoituksen perustaa pohdittava: yleisen taloudellisen tilanteen merkitys toimialan kehitysnäkymien merkitys - itse yrityksen menestymisen arviointi - ennakointitietoa käytettävä alkavan yrittäjän uskon vahvistamiseen - useat TE-keskuksen projektit tuottavat case-tyyppistä tietoa siitä, mihin suuntaan työelämä on menossa (yrityshautomot, kasvuyritysprojekti, sisältötuotantoprojekti); nämä tiedot pitäisi koota ja käyttää niitä strategiatyön välineenä - olisi pystyttävä identifioimaan sellaiset yritykset, joilla on selkeästi liiketoiminnan uudistamisen tarve, ja olisi kehitettävä uusien alojen liiketoiminnan konsepteja - kansainvälistyminen olisi nähtävänä laajempana asiana kuin vain vientiin liittyvinä kysymyksinä, erityisesti kansainväliset verkostot ovat keskeisiä TE-keskuksen sisäistä kehittämistä koskevia kysymyksiä ovat mm. - tiedonvaihdon vähäisyys osastojen kesken - yhteisten asiakasrekisterien puute; samalle yritykselle voi mennä tukea, koulutusta, neuvontaa niin, että eri myöntäjät eivät tiedä toisistaan - ESR-toiminnan seurantajärjestelmän puuttuminen - maaseutuosaston ylikuormitus - vaikuttavuusmittarien kehittäminen yrityssektorilla niin, ettei tarkastella vain uusien yritysten syntymistä, vaan myös niiden toiminnan jatkumista - tutkimus- ja tiedotusyksikön saaminen koko keskusta palvelevaksi Osastoittain voidaan todeta, että jo tähänastisen ennakointityön nähtiin palvelevan varsin suoraan työvoimaosaston työvoimapalvelu- ja työvoimakoulutusyksikköjen sekä tutkimus-

9 8 ja tiedotusyksikön tarpeita. Yritysosastolla tarvetta oli ennen muuta yksityiskohtaisemmasta toimialatiedosta, ja siellä myös selkeimmin nähtiin tarve osastorajat ylittävään yhteistyöhön yrityspalveluissa. Maaseutuosastolla toiminta keskittyy hallinnollisiin tehtäviin, silti ennakointitiedolle nähtiin suurta tarvetta, koska huoli maaseudun elinkelpoisena säilymisestä on suuri. Erillisten projektien keskeisin ongelma on liian vähäinen kytkentä pysyväisluontoisten toimintojen kanssa. Tietotarvekartoituksissa tuli esille konkreettinen ehdotus erityisen ennakointipäivän järjestämisestä sekä kartoitus siitä kuka TE-keskuksessa tietää mitäkin. Eräiltä osin ennakointikokouksissa sovittiin jatkotyöstä, ennen muuta päätöksenteon tietopohjan vahvistamisesta. Työvoimaosaston työvoimakoulutusyksikön kanssa on käynnistetty koulutussuunnittelun kehittämisprojekti ja yritysosaston kansainvälistymispalvelujen tietopohjaa kehitetään yksikön ja ennakointiprojektin yhteistyöllä. Kolmannen sektorin tulevaisuudennäkymien kartoittamisesta on tehty erillinen hanke-esitys. Lähes kaikki yksiköt ja projektit ovat lisäksi halunneet säännöllistä informaatiota ennakointiprojektin jatkotyöstä. 4. UUDENMAAN TE-KESKUKSEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄVISIO 4.1. Määrällinen ennakointi Uudenmaan TE-keskuksen ennakointiryhmä on pitänyt hyvänä ennakoinnin käynnistyssuunnitelmavaiheessa omaksuttua työnjakoa, jonka mukaan pääosa määrällisistä ennakointitiedoista hankitaan TE-keskuksille keskitetysti valtakunnallisen ennakoinnin tukiprojektin toimesta ja keskuksissa pyritään ottamaan haltuun laadullisia ennakointimenetelmiä. Mikäli tämä käytäntö turvataan myös jatkossa, jää TE-keskuksen omaksi tehtäväksi arvioida tuotettuja talous-, työllisyys-, väestö- ym. ennusteita sen tiedon varassa, jota keskuksella itsellään on ja tehdä mahdollisesti omia vaihtoehtoisia ennusteita. Vaihtoehtojen tuottamisessa käyttöönsaatu TOOLBOX on hyvä apuväline. Uudellamaalla on aloitettu Työvoima alue-ennusteen samoin kuin ETLA-konsortion alue-ennusteen arviointi. Omina määrälliseen ennakointiin liittyvinä hankkeina Uudenmaan TE-keskus tuottaa yhteistyössä muiden alueviranomaisten kanssa kahta ennustetta. Valtakunnallisen opetushallinnon kehittämän MITENNA-mallin mukaisen koulutustarve-ennusteen laadinta on käynnisttety yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Lisäksi TE-keskus on mukana Helsingin seudun nopeat indikaattorit -hankkeessa, joka tuottaa kolme kertaa vuodessa tietoa aluetaloudesta ja työllisyydestä. Tässä vaiheessa tiedot tuotetaan julkaisuna, mutta kehitteillä on lisäksi intranet -järjestelmä, joka sisältäisiä tietoa vielä huomattavasti julkaisua laajemmin. Uudenmaan TE-keskuksen ennakointiryhmä pitää määrällisen ennakoinnin osalta kiireellisenä tehtävänä tietojen kokoamista järjestelmäksi. Järjestelmän periaatteina tulisi olla, että se on koko TE-keskusta kattava ja että siinä on eri tasoja erityyppisiä käyttäjäryhmiä (johto, suunnittelijat, päätöksentekijät, tutkijat) varten. Yhdessä Kaakkois-Suomen TEkeskuksen kanssa on tehty alustava luonnos siitä, millainen TE-keskuksen ennakointijärjestelmän rakenne voisi olla (liite 3). Uudenmaan TE-keskus on myös käynnistänyt järjestelmän yhtenä osana olevan työvoimakoulutuksen tietojärjestelmän kehittämistyön.

10 Laadullinen ennakointi Laadullisten ennakointimenetelmien puolella Uudenmaan TE-keskuksessa on käynnistynyt tai käynnistymässä kolme hanketta: - business to business palvelujen klusterianalyysihanke - ammattien TOP10-analyysit - kolmannen sektorin kehityksen ja työllistämismahdollisuuksien ennakointi Business to business -palvelujen klusterianalyysihankkeelle on saatu ESR-rahoitus. Hankkeen tavoitteena on kuvata tietointensiivisten liike-elämän palvelujen toimialan keskeisiä piirteitä ja tuottaa ennakointitietoa alan kehityksestä vuosille 2005 ja Hankkeen lähtökohtana on business-palvelujen huomattava kasvu viime vuosikymmeninä, mikä osin liittyy ns. toimintojen ulkoistamiseen. Business-palvelujen kehityksessä on kuitenkin todettu olevan myös kokonaan uusia kasvua edistäviä piirteitä, erityisesti niiden luonne osaamisen keskittyminä ja innovaatioiden välittäjinä. Edelleen alalle on tyypillistä voimakas keskittyminen Uudellemaalle. Keskeinen kehityspiirre tällä hetkellä on myös alan sisäinen voimakas murros, jossa monitoimiyritykset syrjäyttävät aiemmin erillisinä toimineita konsulttiyrityksiä. Ennakointihankkeen tarkoituksena on tarkemmin analysoida business-palvelujen toimialan rakennetta, alan kasvuun vaikuttavia tekijöitä, ulkoistamisprosessin näkymiä ja palveluyritysten tuottamaa lisäarvoa emoyrityksille. Hankkeessa kuvataan palveluyritysten ja emoyritysten verkostoitumisen luonnetta, samoin palveluyritysten omia keskinäisiä verkostoja, mm. monitoimiyritysten kehitystä. Edelleen tarkastellaan näiden yritysten maantieteellistä sijoittumista ja kansainvälistymistä. Kaiken edellä olevan pohjalta pyritään tunnistamaan alan osaamistarpeita, supistuvia ja kasvavia ammatteja ja kvalifikaatioita. Hankkeessa pyritään myös pääsemään konkreettisiin johtopäätöksiin tarvittavista toimenpiteistä ja käynnistämään joidenkin case-yritysten kanssa kehittämisprosesseja, jotka jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen. Edelleen hankkeen tarkoituksena on parantaa TEkeskuksen henkilöstön ennakointivalmiuksia ottamalla käyttöön yksi laadullisen ennakoinnin työkalu, klusterianalyysi, ja opettelemalla sen käyttöä. Hankkeessa on tarkoitus verkottua Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusten kanssa. Ammattien TOP10-analyyseja tehdään virkatyönä TE-keskuksen työvoimaosaston tutkimus- ja tiedotusyksikössä. Analyysien pohja-aineistona on edellä mainittua koulutustarveennustetta varten hankittu laaja tilastoaineisto ammattien pitkän aikavälin kehityksestä. TOP10 näkökulmina tarkastellaan mm. mitkä ammatit työllistävät eniten, mihin ammatteihin syntyy eniten uusia työpaikkoja, mitkä ovat suurimmat/pienimmät työttömyysammatit, mitkä ovat suurimmat/pienimmät poistuma-ammatit (Keijo Mäkelä 1998). Kolmatta sektoria koskeva ennakointihanke on vasta suunnitteluvaiheessa ja sille on haettu rahoitusta ESR-ennakointivaroista. Kansalaisjärjestöjen edustamaa toimintakenttää pidetään yleisesti erittäin potentiaalisena uusien työpaikkojen luojana, mutta siitä ei toisaalta ole olemassa juuri minkäänlaista tilastotietoa ja vain harvoja tutkimuksia. Ehdotetulla projektilla on tarkoitus tehdä kattava selvitys Uudellamaalla toimivista kansalaisjärjestöistä. Vaikka projekti pääosin rajoittuu Uudellemaalle, on sillä välttämättä valtakunnallinen ulottuvuus useiden alueella toimivien kansalaisjärjestöjen ollessa koko maan kattavia. Projektissa pyritään myös aikaansaamaan ehdotus siitä, miten kolmannen sektorin kehitystä jatkossa voitaisiin systemaattisesti seurata. Edelleen projektissa selvitetään

11 10 ei vain kansalaisjärjestöjen toiminnan nykytilannetta, vaan pyritään ennakoimaan millä sektoreilla toiminta on tulevaisuudessa kasvamassa ja mistä löytyy työllistämispotentiaalia tulevaisuudessa. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Uudenmaan TE-keskus on verkottunut useissa laadullisissa hankkeissa muiden TE-keskusten kanssa. Näistä mainittakoon Kaakkois- Suomen logistiikkahanke ja Pirkanmaan kaupan alan hanke. Verkottumisen avulla pyritään saamaan sekä konkreettista toimialoittaista tietoa että oppimaan ennakoinnin laadullisia menetelmiä. Laadullisten ennakointimenetelmien haltuunoton systemaattisempi suunnittelu, menetelmien vakiinnuttaminen ja analyysikohteet ovat vielä keskustelematta. 5. ENNAKOINNIN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VERKOTTUMINEN Uudenmaan TE-keskuksen ennakointitoiminta on verkottunut tiiviisti alueen maakunnallisten liittojen, pääkaupunkiseudun kuntien ja Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa. Verkottuminen maakunnallisten liittojen kanssa on järjestetty niin, että sekä Uudenmaan että Itä-Uudenmaan liiton edustajat ovat pysyvinä asiantuntijoina TE-keskuksen ennakointiryhmässä. Tätä kautta turvataan säännöllinen tietojenvaihto, sovitaan yhteisistä hankkeista jne. Verkottuminen Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa on tapahtunut alkuvaiheessa koulutuksen hankintaryhmän kautta, jossa TE-keskuksen ennakointitoimintaa on käsitelty useammassa kokouksessa. Kevään 1999 aikana opetusministeriö on myöntänyt lääninhallitukselle määrärahan alueellisen ammatillisten koulutustarpeiden ennakointijärjestelmän kehittämishankkeeseen. TE-keskuksen ennakointiryhmän puheenjohtaja on jäsenenä kehittämishankkeen toimintamallityöryhmässä. Kuten edellä määrällistä ennakointia käsittelevässä kohdassa todettiin, on Uudenmaan TE-keskuksella yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahdessa hankkeessa: ammatillisen koulutuksen tarve-ennusteessa ja Helsingin seudun nopeat indikaattorit - hankkeessa. Jälkimmäisessä ovat mukana pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi Uudenmaan liitto ja YTV.- Työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin ei aluetasolla ole ollut yhteyksiä. Sen sijaan valtakunnallisiin TT:n ja LT:n osaamistarvebarometrihankkeisiin on pidetty tutkijoiden välisiä yhteyksiä. Edelleen keskuksen ennakointiprojektia on esitelty muutamissa työnantajatilaisuuksissa, joista mainittakoon Porvoon seudun muoviklusterin kehittämisseminaari sekä Lohjan seudun yrittäjien seminaari. Myös SAK:n taholta on otettu yhteyttä keskustelujen käynnistämiseksi alueellisessa ennakoinnissa. Korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten suuntaan ennakointiyhteistyö on Uudellamaalla vielä kokonaan järjestämättä.

12 11 6. ENNAKOINTITOIMINNAN ORGANISOINTI UUDENMAAN TE-KESKUKSESSA Ennakointitoiminnasta Uudenmaan TE-keskuksessa vastaa ennakointiryhmä, joka perustettiin maaliskuussa Ryhmässä olivat alunperin edustettuina keskuksen kaikki kolme osastoa, Tekes ja Ulkomaankauppaliitto (nykyinen Finpro). Vuonna 1999 ryhmään on lisäksi kutsuttu pysyviksi asiantuntijoiksi Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen edustajat. Ennakointiryhmän kokoonpano on seuraava: projektipäällikkö Marja Toivonen, TE-keskus, ennakointi (puheenjohtaja) kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen, TE-keskus, yritysosasto projektipäällikkö Jorma Korhonen, TE-keskus, kasvuyritysprojekti vientiasiamies Eero Härkönen, TE-keskus, yritysosasto vientiasiamies Jaakko Sora, TE-keskus, yritysosasto yksikön päällikkö Olli Petramo, TE-keskus, työvoimaosasto, työvoimakoulutusyksikkö koulutussuunnittelija Mika Koskinen, TE-keskus, työvoimaosasto, työvoimakoulutusyksikkö projektiassistentti Merja Soosalu, TE-keskus, Yrittämisestä työtä -projekti tutkija Jouko Nieminen, TE-keskus, työvoimaosasto, tutkimus- ja tiedotusyksikkö kehittämispäällikkö Vilho Takamäki, TE-keskus, maaseutuosasto teknologia-asiantuntija Pekka Pesonen, Tekes tuotepäällikkö Helena Saren, Finpro apulaisjohtaja Pentti Tuovinen, Uudenmaan liitto kehittämispäällikkö Ilmi Tikkanen, Itä-Uudenmaan liitto Ennakointiryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. TE-keskuksen oman ennakointityön kehittämisen lisäksi ryhmä on pyrkinyt perehtymään laajemmin ennakoinnin menetelmiin ja sitä sivuavaan tutkimukseen. Tätä varten ryhmässä on ollut kuultavana mm. seuraavia asiantuntijoita: Timo Sneck ja Sakari Luukkainen VTT:ltä, Osmo Kuusi VATT:sta, Taina Hanhinen Satakunnan TE-keskuksesta, Juha Kinnunen ETLA:sta ja Pekka Tiainen työministeriöstä Käytännön ennakointityötä tekevät tällä hetkellä lähinnä ennakoinnin projektityöntekijä ja työvoimaosaston tutkija mahdollisuuksiensa mukaan. Ennakoinnin projektityöntekijä toimii ennakointiryhmän puheenjohtajana ja hänen vastuullaan on business to business -palvelujen klusterianalyysihanke. Työvoimaosaston tutkija tuottaa muiden tehtäviensä ohessa ammattien TOP10 -analyyseja. Lisäksi on tarpeen mukaan perustettu erillisiä työryhmiä tiettyihin kehittämishankkeisiin. Tällä hetkellä toimii kaksi työryhmää: - työvoimakoulutuksen suunnittelujärjestelmän kehittämiseksi koottu erillinen työryhmä, jossa ovat mukana työvoimaosaston työvoimakoulutusyksikkö sekä tutkimus- ja tiedotusyksikkö, KEKO- ja Yrittämisestä työtä -projektit sekä ennakoinnin projektityöntekijä - yritysosaston kansainvälistymispalvelujen tietopohjaa kehittävä työryhmä, jossa ao. yksikön lisäksi on mukana ennakoinnin projektityöntekijä. Jatkossa ennakointitoiminnan organisointi vaatii välttämättä erillisiä resursseja, muussa tapauksessa ennakointitoiminta kutistuu työvoimaosastokeskeiseksi lähinnä osaston tulosjohtamista palvelevaksi toiminnaksi.

13 12 7. ENNAKOINNIN KOULUTUSSUUNNITELMA Ennakointikoulutus Uudenmaan TE-keskuksessa on koostunut ja tulee koostumaan kolmesta kokonaisuudesta: - osasto- ja yksikkökohtaiset tietotarvekartoitukset ovat samalla toimineet koulutustilaisuuksina - on suunniteltu erillinen koulutushanke, jolle on saatu ESR-rahoitus - ennakointi otetaan mukaan mahdollisimman moniin muutoin järjestettäviin koulutustilaisuuksiin ja kokouksiin; nämä tilaisuudet painottuvat työvoimaosastolle Jo nyt on ennakointiasioita käsitelty mm. työvoimakoulutuksen suunnittelupäivillä ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutuspäivällä sekä sovittu käsittelystä tietopalveluseminaarissa. Työvoimatoimistojen johtajien kanssa on sovittu ennakointitiedon jatkuvasta välittämisestä esimiespäivien yhteydessä. Samoin on sovittu ennakointiin liittyvien asioiden säännöllinen käsittely työvoimaosaston laajassa johtoryhmässä. Erillisen koulutushankkeen lähtökohtana on järjestää koulutustilaisuuksia erikseen erityyppistä ennakointitietoa tarvitseville henkilöstöryhmille. Ainakin osa tilaisuuksista järjestetään avoimina niin, että niihin pyritään saamaan osallistujiksi myös pk-yritysten edustajia ja potentiaalisia ESR-hanke-esitysten tekijöitä. Edellisiä siksi, että aito yhteys työelämään olisi koulutuksessa mukana, jälkimmäisiä siksi, että ESR-hankkeiden kytkentä ennakointiin nykyisestään tiivistyisi. Koulutushankkeeseen sisältyy alustavan suunnitelman mukaan kuusi tilaisuutta: - Koulutustilaisuus osastojen laajoille johtoryhmille. Tilaisuudessa käsitellään ennakointia strategiatyön apuvälineenä, strategiatyön ja lyhyen tähtäyksen suunnittelun kytkentää, keskeisiä määrällisiä ennakointitetoja Uudenmaan osalta, määrällisen ennakointitiedon kytkemistä prosessien ymmärtämiseen. - Koulutustilaisuus TE-keskuksen yrityspalveluissa toimiville henkilöille. Tilaisuudessa pyritään löytämään lähtötietoja yritystukien ja yritysneuvonnan paremmalle kohdentamiselle. Painopisteenä on Uudenmaan yritystoiminnan ominaispiirteiden kartoittaminen, yritysten menestystekijöiden ymmärtäminen jne. - Koulutustilaisuus työvoimatoimistojen työnantajapalveluiden ja aktiivityönvälityksen vastuuhenkilöille sekä työvoimaosaston työnvälityksestä vastaaville henkilöille. Koulutuksessa käydään läpi toimialoittaisen kehityksen megatrendejä, kasvavia ja supistuvia aloja, työvoimatarpeiden määrällisen ja laadullisen ennakoinnin menetelmiä yleensä. - Koulutustilaisuus työvoimatoimistojen työnhakuryhmien vetäjille sekä työvoimaosaston tästä toiminnasta vastaaville henkilöille. Koulutus painottuu kvalifikaatiovaatimusten muuttumiseen, yleisten kvalifikaatioiden merkityksen osoittamiseen, työllistymismahdollisuuksien tarkasteluun eri aloilla. - Koulutustilaisuus työvoimatoimistojen ja työvoimaosaston ammatinvalinnanohjauksen ja tietopalvelun vastuuhenkilöille. Koulutustilaisuudessa käydään läpi mm. ammattien ja kvalifikaatioiden TOP10-analyyseja, osaamistarveluokituksia ym. asioita, joista mainitut henkilöstöryhmät voivat välittää tietoa eteenpäin paitsi yksilöasiakastyössä myös yhteistyössään koulujen opinto-ohjaajien kanssa.

14 - Koulutustilaisuus työvoimatoimistojen työvoimakoulutuksen vastuuhenkilöille sekä työvoimaosaston työvoimakoulutusyksikölle. Tilaisuudessa käsitellään em. työelämän ja ammattien muuttumiseen liittyviä asioita, mutta pyritään pääsemään selvästi pidemmälle koulutuksen sisältöjä koskeviin johtopäätöksiin asti. 13

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus

TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus Merja Mannelin TE-keskusennakoinnin käynnistyssuunnitelma Satakunnan TE-keskus Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. TE-KESKUSENNAKOINNIN

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online Elintarvikealan toimialaseminaari 15.11.2011 Kouvolan upseerikerho, KOUVOLA 15.11.2011 Jukka Vepsäläinen, Toimiala

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

hyödyntämismahdollisuuksia

hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialaseminaari Helsinki 8.12.2011 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia tietoa tulevaisuusorientoituneesti

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Työnvälityspalveluiden toimialaraportin julkistaminen Turku 16.10.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Ulkomaisen työvoiman käytöstä, syksy 2012,

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti

TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti Ennakointi TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti Väliraportti II 16.12.1999 Petri Honkanen Jouni Marttinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Projektin tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA

YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA Jouni Marttinen 18.5.1999 2 1. Johdanto Osana TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojektia on 4- alueen TE- keskuksille

Lisätiedot

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakointijaoston esitys työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Työvoima- ja elinkeinokeskus Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Ene Härkönen, 25.10.2007 Ennakointitiedon lisääminen ja jäsentäminen Pirkanmaan ennakointijärjestelmä, joka

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen Tampere 26.9.2006. Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä

Työelämäosaamisen edistäminen Tampere 26.9.2006. Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä Baronetti-järjestelmä on työelämän osaamisen ennakointijärjestelmä Online-tietoa osaamisesta: ammateissa yrityksissä toimialoilla alueellisesti Mahdollisia käyttäjiä mm. ammatilliset oppilaitokset, alueelliset

Lisätiedot

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Tavoite: kartoittaa laajasti mm. TEM hallinnon alan, ministeriöiden, seutukuntien ja kuntien arviot ja tarpeet taustana julkisen hallinnon vaikeutuva

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Taustatiedot Projektin nimi: Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen ennakoinnin käynnistäminen Yhteystiedot: Jorma Höykinpuro, ennakointiryhmän puheenjohtaja (vetovastuu)

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Jyväskylä 14.12. 2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla 2010 Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Ennakoinnin haasteita Hajanaisuus, koordinaation ja yhteisten foorumien puute, niukka resursointi, jaksollisuus

Lisätiedot

TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS. Jukka Varelius

TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS. Jukka Varelius TE-KESKUSTEN ENNAKOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HYÖDYNNETTÄVYYSTUTKIMUS Jukka Varelius TE-KESKUSTEN ALUEELLISEN ENNAKOINNIN KEHITTÄMIS- JA TUKIPROJEKTI TYÖMINISTERIÖ 9.1.2001 Sisällysluettelo Johdanto 1

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,

Arvoisa vastaanottaja, Arvoisa vastaanottaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän 17.9.2014. Työryhmän tehtävänä on 1) Koordinoida koulutustarpeen

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 12.12.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Toimialaraporttien käyttö 12 000-22 000 kpl/kk Alueelliset

Lisätiedot

Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa

Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa Vielä Satakunnan mailla miehet vakaiset tuntee esi-isäin lailla luonnon tuottehet Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa Yksikön päällikkö Juhani Sundell

Lisätiedot

Avoin tieto ja kuvakannat Toimiala Online ESR-hankkeen tavoitteena

Avoin tieto ja kuvakannat Toimiala Online ESR-hankkeen tavoitteena TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR Avoin tieto ja kuvakannat Toimiala Online ESR-hankkeen tavoitteena Toimiala Online kevätseminaari 23.5.2012 Paasitorni, HELSINKI 23.5.2012 Esa Tikkanen,

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.11.2016 Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja TOIMIALA ONLINE

TEM Toimialapalvelu ja TOIMIALA ONLINE TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR Jukka Vepsäläinen TEM Toimialapalvelu ja TOIMIALA ONLINE 23.-24. huhtikuuta 2013 Lapin ELY-keskus ROVANIEMI 20.4.2013 Esa Tikkanen, Jouko Nieminen, Jukka

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKAII

Loppuraportti OPE-OKAII Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OKA2) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Itämeri- foorumi 19.5.2011

Itämeri- foorumi 19.5.2011 Ammattibarometri- työmarkkinoiden muutoksen ennakoinnin väline Itämeri- foorumi 19.5.2011 Erikoissuunnittelija Jouni Marttinen AGENDA: 1. Ammattibarometrin taustahistoriaa 2. Ammattibarometrin laatiminen

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Projektiperustainen ennakointijärjestelmä

Projektiperustainen ennakointijärjestelmä Keijo Mäkelä ja Kimmo Heinonen 17.7.2001 Projektiperustainen ennakointijärjestelmä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite 4-ohjelma sisältää niin sanotun ennakointiprioriteetin, jossa on varattu määrärahoja

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Mitä lähdettiin tavoittelemaan? Tavoitteena luoda uusi rakenne korkeakoulutettujen asiantuntijuuden kehittämiselle

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Uudistunut aluehallinto ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä -seminaari Helsinki 30.3.2010 Merja Leinonen Mitä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on?

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI POHJOIS-SAVON TE-KESKUKSEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI tammikuu 2000 Laura Hakumäki Sisällysluettelo 1. Ennakointi, johtaminen, strateginen suunnittelu ja tulosjohtaminen... 3 2. Tietotarpeiden

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa JÄRJELLÄ, TUNTEELLA VAI VAISTOJEN VARASSA? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa Hallituksen puheenjohtaja Jorma Tarkki Sukkamestarit Oy Varkaus 14.8.2009 SELVITYKSEN TAUSTA Pk-yritysten

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Esityksen sisältö: 1. Alueellisesta ennakoinnista

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Toimialapalvelun ajankohtaista

Toimialapalvelun ajankohtaista Toimialapalvelun ajankohtaista Toimialojen rahoitusseminaari 11-12.5.2016, Helsinki Esa Tikkanen Ajankohtaista kesä ja alkusyksy 2016 (1/2) Avoin tilastotieto yrittäjyyden ja ennakoinnin tukena (TEM kärkih.-ehd.

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan foorumi 15.2.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Alueellisessa ennakoinnissa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot