Valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen eteneminen. TEM:n hallinnonalan tutkimuspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen eteneminen. TEM:n hallinnonalan tutkimuspäivä 18.3.2014"

Transkriptio

1 Valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen eteneminen TEM:n hallinnonalan tutkimuspäivä

2 Tilannekatsaus 1. Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen tavoitteet 2. Uudistuksen toimeenpanon tilanne 3. Uudet rahoitusinstrumentit: aikataulut ja prosessit

3 Uudistuksen lähtökohta ja tavoitteet Lähtökohta: yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisut edellyttävät kokonaisvaltaisempaa näkemystä ja monialaisempia ja toimivampia ratkaisuja kuin aiempi sektorilähtöinen malli on kyennyt tuottamaan Tähän vastaamiseksi tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistus (TULA) pyrkii seuraaviin tavoitteisiin: vahvistaa monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä tutkimusta, vapauttaa resursseja tutkimuksen tukipalveluista ja kiinteistä rakenteista tutkimustoimintaan, muodostaa tutkimuslaitoksista aihepiireittäin nykyistä suurempia ja vahvempia kokonaisuuksia sekä lisätä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä

4

5 Toimenpide Vastuutahot Ajankohta ja status Hallituksen esitykset Tutkimuslaitosten yhteen sulauttaminen 2015 Moniteknologinen tutkimus- ja kehittämiskeskus Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus Luonnonvarakeskus TEM, kuullen STM ja YM MMM MMM toimeenpano ja seuranta ministeriöissä, Kirsi Kanslialainen, yksikkö Edennyt aikataulussa, Tavoitteena saada yhtiöittämistä koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle 3/2014. Uusi yhtiö käynnistyisi Neuvottelut perustettavan yhtiön rahoituksesta on käynnistetty VM:n kanssa. Suunnitteluvaihe valmistunut, toteutusvaihe käynnistynyt. Organisaatiomuutos on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti Luonnonvarakeskus-hankkeen kanssa. Tämä on perusteltua, koska samassa yhteydessä tehtäviä siirtyy MMM:n tietopalvelukeskuksesta (Tike) myös Luonnonvarakeskukseen. Lausuntokierros käyty, Tavoitteena on saada laki eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella ja vahvistetuksi tämän vuoden puoliväliin mennessä. Strategia hyväksytty, tutkimusagenda valmistuu 3/2014. Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin YO:oon 2015 Kuluttajatutkimuskeskus OKM yhteistyössä TEM ja HY Työryhmä KTK:n yhdistämiseksi asetettu Tavoitteena on, että sopimus on allekirjoitettu ennen juhannusta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen OKM yhteistyössä OM ja HY OKM, yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa Työryhmä asetettu 1/2014. Työryhmä laatii yhdistämissuunnitelman (lainsäädännölliset, hallinnolliset ja voimavaroihin liittyvät näkökohdat sekä henkilöstön asemaan, rekistereihin ja tiloihin liittyvät kysymykset) , materiaalin kerääminen aloitettu, selvitystyö suunnitteilla liittyen yhteistyöesteisiin, valmistelukokouksia OKM-TUNE-UNIFUI-ARENE, tapaaminen tutkimuslaitoksia ohjaavien ministeriöiden kanssa kick-off seminaari (+taustakysely) Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen LYNET , valmistelu käynnistetty tutkimusjohtajien tapaamisella 1/2014. Laajentumisesitys käsittelyssä MMM ja YM yhteistyössä (MMM:n, YM:n, LVM:n ja TEM:in kansliapäälliköt sekä nykyisten ja uusien LYNET-laitosten LVM ja TEM yli/pääjohtajat.) SOTERKO STM yhteistyössä YM, LVM , johtoryhmän käsittelyt 9/2013 ja 1/2014 ja TEM THL:n ja TTL:n arviointi STM yhteistyössä OKM mennessä, alustavat tulokset käytössä 4/2014, kp-työryhmä asetetaan johtopäätösten käsittelyyn. Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä Henkilöstön asema toimintojen uudelleen järjestelyissä Periaatepäätöksen OKM ja VNK 2015 alkaen (erilliset kalvot), lakimuutos lausuntokierroksella saakka (ml. STN-perustaminen) Valtioneuvoston käsittelyssä VNK 2014 alkaen, selvitys- ja tutkimussuunnitelma VN yleisistuntoon 3.4. Ministeriöt, VNK , TEA-toiminnan voimavarat koottu 2014 talousarvion osalta, jatkuu vastaavasti Kaikki osapuolet Ohjekirje VNK/VM 11/2013 Huomioidaan kaikissa ao. VNK asettanut 2013 > hallituskaudeksi, suunnitelman mukaisesti HE Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Yhtiöittämisestä, HE Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 4/2014 HE luonnonvarakeskusta koskevaksi Lainsäädännöksi, 4/2014 Ei suunnitelmassa kevät 2014 Ei suunnitelmassa kevät 2014 HE laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) muuttamisesta 3/2014

6 Uudet päätöksentekoa tukevat strategisen tutkimuksen rahoitusvälineet Strateginen tutkimus VN:n päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminta Strategisen tutkimuksen rahoitusväline: Rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka etsii ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. Mahdollistaa tutkimuksen suuntaamisen tutkimuksen katvealueille ja niille tutkimuksen osa-alueille, joilla ei ole tutkimuslaitostoimintaa. Rahoituskriteerit: yhteiskunnallinen relevanssi, vaikuttavuus ja tieteellinen laatu v käytettävissä 70 miljoonaa euroa Valtioneuvosto asettaa OKM:n esityksestä strategisen tutkimuksen neuvoston (STN), joka sijoitetaan Suomen Akatemian yhteyteen Itsenäinen ja riippumaton Tekee aloitteen keskeisimmistä teema-alueista ja painopisteistä, jotka VN:n yleisistunto määrittää. VN-päätös valmistellaan VNK:n koordinoimana yhteistoiminnassa eri ministeriöiden kanssa, tutkimustoimijoita ja TIN:oa kuullen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoitusväline: Rahoittaa selvityksiä, arviointeja ja tutkimuksia, joilla vastataan VN:n ja ministeriöiden päätöksenteon tietotarpeisiin. Vahvistaa tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä. Edistää TEAS-tiedon systemaattista ja laajaalaista käyttöä päätöksenteossa (tiedolla johtaminen). Lisää selkeyttä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja suunnitelmallisuutta. Rahoituskriteerit: yhteiskunnallinen relevanssi, vaikuttavuus ja laatu. v käytössä 5 M, ,5 M ja ,5 M sitomattomia varoja Osoitetaan horisontaalisiin hankkeisiin ja ministeriöiden hallinnonalakohtaisiin päätöksentekoa tukeviin selvityshankkeisiin, joita koordinoidaan suunnitelmassa, jonka valmistelusta vastaa VNK:n johdolla TEA-työryhmä. Suunnitelman vahvistaa VN yleisistunto. Hankkeiden suuntaamisesta päättää ja tilaajaryhmänä toimii VNK:n johdolla TEA-työryhmä. Temaattisten toimenpiteiden kesto: pääsääntöisesti 1-3 vuotta, yksittäiset toimeksiannot voivat olla huomattavasti lyhyempiäkin.

7 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen OKM:n asettama laajapohjainen ohjausryhmä kokoontunut 3 kertaa ja valmistellut osaltaan STN-osiota hallituksen esitykseksi laiksi Suomen Akatemiasta keskustelutilaisuus lausuntokierroksella olevasta lakiehdotuksesta. Jatkoaikataulu: sivistyspoliittinen ministerityöryhmä, raha asianvaliokunnan käsittely, HE valtioneuvoston päätettäväksi, Akatemialain säädösmuutokset voimaan VNK valmistelee VN:n päätöstä teema-alueista ja painopisteistä yhteistoiminnassa ministeriöiden kanssa (TEA). VNK kokoaa ministeriöiden esitykset strategisen tutkimuksen teemaehdotuksista keskusteltaviksi TEA-työryhmän kokoukseen Taustamateriaalina huomioidaan myös ministeriöiden yhteinen toimintaympäristökuvaus (6/2014) ja tulevaisuuskatsaukset Valmistelussa kuullaan tutkimusasiantuntijoita ja tutkimus- ja innovaationeuvostoa: Suomen Akatemian tilaisuudet tutkimuslaitosten edustajille, korkeakoulujen edustajille ja elinkeinoelämää hyödyntävän tutkimuksen asiantuntijoille. Kesä-/elokuu VN nimittää strategisen tutkimuksen neuvoston ja Suomen Akatemian hallituksen Tavoitteena on, että hallitus voi tehdä VNK:n esityksestä päätöksen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä, sekä tarvittaessa rahoituksen suuntaamista määriteltyjen painopisteiden välillä 10/2014

8 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Teematyöpajat (Suomen Akatemian kokoon kutsumina) 17.3.: tutkimuslaitosten edustajille, korkeakoulujen edustajille ja strategisen tutkimuksen tuloksia hyödyntäville asiantuntijoille Hallituksen päätös (VNK:n esittelystä) vuodelle 2015 tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä, sekä tarvittaessa rahoituksen suuntaamisesta määriteltyjen painopisteiden välillä 11/2014 OKM:n asettama ohjausryhmä aloittaa toimintansa Teematyöpajat ministeriöiden edustajille / TEA-ryhmälle VNK:n kutsumana (16.4. ja 20.5.) Kriteerien määrittely STN:n jäsenille, 4-5/2014 Kuuleminen hallituksen esitykseen sisällytettävistä teemoista STN:n asettaminen (OKM:n esittelystä) 7-8/2014 VNK:n kutsumana 6 ja 10/2014 STN käynnistää ohjelmahaun 11-12/2014 HE Suomen Akatemiasta 3/2014, lakiehdotus lausunnoille 17.1., keskusteltutilaisuus > laki voimaan 7/2014 STN:n aloite teemaalueista ja painopisteistä 9/2014 STN tekee rahoituspäätökset 3-5/

9 Tulevaisuusselonteko 01/2014 Tulevaisuuskatsaukset 10/2014, Toimintaympäristökuvaus 6/2014, Tutkimustulosten hyödyntämismenettelyt Jatkuva ennakointi & tutkimustulosten hyödyntämismenettelyt päätöksenteossa ennakointi & Jatkuva tutkimustulosten ennakointi ja tutkimustulosten hyödyntämismenettelyt päätöksenteossa päätöksenteossa Tulevaisuusselonteko 01/2018, Tutkimustulosten hyödyntämismenettelyt Hallitusohjelman seuranta HOT Hallitusohjelman seuranta HOT Hallitusohjelman seuranta HOT Hallitusohjelman Hallitusohjelman seuranta seuranta seuranta HOT HOT HOT Hallitusohjelman seuranta Tutkimussuunnitelmat ja teemaehdotukset Täydennysehdotukset 8/2015, Tutkimussuunnitelmat ja teemaehdotukset valmistuvat 12/2015 Tutkimussuunnitelmat ja teemaehdotukset valmistuvat joulukuussa Tutkimussuunnitelmat ja teemaehdotukset valmistuvat ja teemaehdotukset valmistuvat ja teemaehdotukset joulukuussa valmistuvat joulukuussa Tutkimussuunnitelmat ja teemaehdotukset valmistuvat joulukuussa Tammihelmikuu VNK yhteensovitus Joulu-tammikuu TEA VNK yhteensovitus TEA, KPkokous Helmikuumaaliskuu Maaliskuu VN-yleisistunto Helmikuu VN-yleisistunto Kehyskäsittely

10 Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteet ja kärkiteemat luonnos I Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana (TEA-jaosto, pj. STM) 1. Yhteiskunnan polarisaation ehkäisy vastuuministeriö STM 2. Koulutuksellisen tasa-arvon vaikutukset osaaminen, kasvu ja hyvinvointi - vastuuministeriö OKM 3. Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen: kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus vastuuministeriö OM II Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto (TEA-jaosto, pj. TEM) 1. Arktisuuden mahdollisuudet vastuuministeriö LVM 2. Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet vastuuministeriö YM 3. Työpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus ja vaihtoehdot vastuuministeriö TEM 4. Teollinen Internet ja automatisaatio vastuuministeriö TEM III Kestävä julkinen talous (TEA-jaosto, pj. VM) 1. Finanssipoliittiset säännöt vastuuministeriö VM 2. Julkisen talouden sopeutustoimien ajoitus ja rakenne vastuuministeriö VM 3. Maankäytön ja asumisen kehittäminen vastuuministeriö YM Luonnosversio, johon saattaa tulla muutoksia. IV Turvallinen yhteiskunta (TEA-jaosto, pj. SM) 1. Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki vastuuministeriö SM 2. Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana vastuuministeriö SM 3. Uudet teknologiat mahdollisuutena ja uhkana vastuuministeriö SM V Hallinto mahdollistajana (TEA-jaosto, pj. VNK) 1. EU:n uusien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle vastuuministeriö YM 2. Tieto yhteiskunnan kilpailuetuna vastuuministeriö MMM 3. Kunta- ja palvelurakenteet vastuuministeriö VM 4. Ohjauksen uudet työkalut ja kokeilukulttuurin tuki vastuuministeriö VNK

11 SELVITYS- JA TUTKIMUSSUUNNITELMAN AIKATAULU Suunnitelman tarkentaminen ministeriöiden yhteistyönä Käännös (sv) Selvitys- ja tutkimussuunnitelma VN:n yleisistunnossa 3.4. VNK:lta toimeenpanoohjeistus ministeriöille TEA-jaostotoiminnan aloitus Ensimmäiset hakuilmoitukset jaostoilta TEA-käsittely Ensimmäiset haut auki Hakuaika päättyy arviointija hankintapäätösesitykset (1 kk valmisteluaikaa) TEA-käsittely viikolla hankintapäätökset viikolla 38 (15.9. alkava viikko) Täydentävät hakuilmoitukset jaostoilta mennessä TEA-käsittely viikolla 34 ( alkava viikko) Toinen haku auki viikolla 35 Hakuaika umpeutuu viikolla 42 1 kk valmistelua, valmistelua, TEA-käsittely käsittely 47 ( viikolla alkava 47 viikolla ( viikko) alkava viikko) viimeiset 2014 hankintapäätökset viikolla

12 Arviointikriteerit hauissa (alustava) Relevanssi ja vaikuttavuus Arviointiasteikko 1 = Heikko 2 = Tyydyttävä 3 = Hyvä 4 = Erittäin hyvä 5 = Erinomainen 0 = Ei relevantti 1. Kysyntälähtöinen: kohdistuu VN:n päätöksessä linjattuihin teemoihin ja painopisteisiin ja ministerin/päätöksentekijän tunnistettuun / ennakoituun tarpeeseen 2. Osuva: ongelma- ja ratkaisukeskeinen, tarjoaa käytännössä hyödynnettävää tietoa ja ratkaisuja tunnistettuun tarpeeseen, vastaa tunnistetun päätöstilanteen tarpeeseen 3. Tutkimuksellisesti laadukas: täyttää asetetut kriteerit liittyen uutuusarvoon, menetelmälliseen luotettavuuteen ja teoreettiseen uskottavuuteen, ongelman- ja hypoteesin muotoilu, teoreettinen pohja, koottavan ja käytettävän aineiston laatu, projektisuunnitelma, vastuutoteuttajan ja toteuttajatiimin/konsortion osaaminen 4. Riittävän laaja-alainen: poikkihallinnollinen, huomioi eri hallinnonalojen tarpeet ja riittävän monitieteinen, kattaa tarvittavat osaamisalueet 5. Vaikuttava: Suunnitellulla aikajänteellä/tavalla hyödynnettävissä, hakemus sisältää kuvauksen uskottavasta vaikuttavuuden mekanismista. Vaikuttavuus edellyttää myös uskottavan viestintäsuunnitelman toimittamista.

13 Julkaisutoiminta ja tutkimustuloksista viestiminen periaatteet Päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutetaan avoimen ja aktiivisen viestinnän periaatetta noudattaen. Tämä sisältää sekä hankkeen perustietojen että tulosten julkisuuden, mutta myös aktiivisen hankkeesta ja sen tuloksista viestimisen päätöksentekijöille ja potentiaalisille hyödyntäjille. TEAjaoston tehtävänä on turvata tämä vuoropuhelu. Tutkimustuloksien julkaiseminen: tulokset, joihin ei liity immateriaalioikeuksia, on julkaistava siten, että ne ovat kaikkien hyödynnettävissä samoin ehdoin. Julkaisut ovat pääsääntöisesti sähköisiä. Selvityksen/hankkeen toteuttajalta edellytetään viestintäsuunnitelma ja tiedonhallintasuunnitelma. Hankkeissa kiinnitetään erityishuomiota siihen, että toteuttajalla on riittävä valmius ja resurssit välittää tietoa myös päätöksentekijöiden ja tiedon hyödyntäjien kannalta helposti hyödynnettävässä, ilmaisultaan selkeässä ja hyvin visualisoidussa muodossa. Viestinnän hyödyntäjälähtöisyyteen kiinnitetään erityisesti huomiota: Tiedon välittämisen muoto voi tutkimusraportin lisäksi olla esim. policy review -tyyppinen kooste, video, keskustelufoorumi tai seminaari.

14 Yhteystiedot sähköpostit: tula(at)vnk.fi projektipäällikkö Sari Löytökorpi (ministeriohjausryhmän sihteeri) p tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith p neuvotteleva virkamies Anne Miettinen p projektisuunnittelija Jenni Lahtinen p verkkosivut:

Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014

Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014 Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014 Valtion tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 2012 Valtion tutkimuslaitosten menot ja

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon - informaatiotilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Korkeakoulujen ohjauksen kehittäminen. Ylijohtaja Tapio Kosunen

Korkeakoulujen ohjauksen kehittäminen. Ylijohtaja Tapio Kosunen Korkeakoulujen ohjauksen kehittäminen Ylijohtaja Tapio Kosunen Puheenvuoron teemat AMK-uudistus Koulutusvienti Yliopisto- ja amkdialogi Avoin tiede ja tietojen avoin saatavuus Tutkimuslaitosten ja rahoituksen

Lisätiedot

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA Uusi menettely ja uudet asiakirjat Valtioneuvoston ohjelmajohtamisen simulointihankkeen raportti Helsinki 15.10.2002 Julkaisija:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Kannanoton kirjaus TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN JA MUU JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYDEN TUKEMINEN JA JULKISTEN PALVELUJEN JA ETUUKSIEN RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi

Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2014 Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Politiikkaohjelmat Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Politiikkaohjelmat ISSN 1796-9492 (nid.) ISSN 1796-9638 (PDF) ISBN 978-952-499-092-9

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013 Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013 Sisällys 1 TAVOITTEET... 5 2 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 18 3 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA... 19 4 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITÄMINEN...

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Joensuu 11.12.2014 Ylijohtaja Tapio Kosunen Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Hallitusohjelman kirjaus SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE Hallitus huolehtii osaamisen, työn ja yrittämisen

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Loppuraportti Kesäkuu 2009 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä Demokratia- kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 8.4.2012 OM 7/021/2011 Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä Käyntiosoite Postiosoite Puhelin

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen perustaminen

Luonnonvarakeskuksen perustaminen Luonnonvarakeskuksen perustaminen Hannu Raitio, Juha Heikkilä, Kimmo Kukkavuori & Ilkka P. Laurila Authors: Hannu Raitio, Juha Heikkilä, Kimmo Kukkavuori & Ilkka P. Laurila ISBN: 978-952-326-049-8 Copyright:

Lisätiedot

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM. 24.06.2014 1 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle,

Lisätiedot