Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014"

Transkriptio

1 Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen

2 Valtion tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 2012

3 Valtion tutkimuslaitosten menot ja rahoitus 2011

4 Hallitusohjelman tavoitteet

5 Haasteita: Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen taustalla Tutkimuslaitoskenttä heterogeeninen ja hajanainen koko, tehtäväkirjo, tutkimusintensiivisyys seuranta-, valvonta- ja muut viranomaistehtävät Tutkimuksen katvealueet rahoituksen uudelleen kohdentaminen vaikeaa Voimavarat laitosrakenteissa Päällekkäisyydet yliopistojen kanssa työnjaon epäselvyys Tutkimusyhteenliittymät eivät riitä ratkaisemaan toiminnallis- rakenteellisen uudistamisen tarvetta Laitosten yhteys strategiseen ohjaukseen heikko koordinoitu ohjaaminen kehittymätöntä laitosten polkuriippuvuus VN/ministeriöissä ei riittävää tilaamisen osaamista eikä sitomattomia voimavaroja Kehittämistarpeita: Tutkimuksen hyödyntäminen näyttöön perustuva toimintapolitiikka Strategisen kokonaisnäkemyksen vahvistamisen tarve Vakavimmat haasteet eivät ratkaistavissa yhden politiikka-alueen keinoin

6 Innovaatiojärjestelmän arvoketju

7 Tutkimuslaitosten ja tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ja ohjauksen ulottuvuudet

8 Yhteenveto Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus toteutetaan asteittain vuosina ) Tutkimuslaitosten rakenteen uudistaminen: kokoaminen ja yliopistosiirrot 2) Kilpaillun tutkimusrahoituksen merkittävä laajennus: o pidemmän aikavälin tietotarpeiden rahoittamiseen ja osaamisen kehittämiseen strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen o lyhyen aikavälin tietotarpeiden rahoittamiseen VN:n päätöksentekoa tukevan tutkimus- ja selvitystoiminnan vahvistaminen 3) Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön tiivistäminen: sopimusperusteiset yhteenliittymät

9 Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen tavoitteet vahvistaa monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä tutkimusta, vapauttaa resursseja tutkimuksen tukipalveluista ja kiinteistä rakenteista tutkimustoimintaan sekä muodostaa tutkimuslaitoksista aihepiireittäin nykyistä suurempia ja vahvempia kokonaisuuksia lisätä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä

10 VN periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi toimenpidekokonaisuudet Rakenteelliset uudistukset: A) Tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen B) Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin yliopistoon C) Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen D) Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen Tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset: E) Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen F) Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen G) Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä Uudistuksen toimeenpano ja seuranta: H) Henkilöstön asema toimintojen uudelleen järjestelyissä I) Periaatepäätöksen toimeenpano ja seuranta

11 A. Tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen Toimet: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdistetään Luonnonvarakeskukseksi. Geodeettinen laitos, Maanmittauslaitoksen Inspire-asiat ja paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen ja kehittämiseen liittyvä toiminta, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimialariippuvat tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen yhdistetään Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus yhdistetään Moniteknologiseksi tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi, jonka muuttamiseksi valtion kokonaan omistamaksi voittoa tavoittelemattomaksi erityistehtäväyhtiöksi käynnistetään valmistelu. Vaikutukset: Toiminnallinen ja taloudellinen perusta vahvistuu. Lisää tutkimuslaitosten toimintaedellytyksiä tutkimuksen monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden vahvistamiseksi. Vahvistaa tutkimuksen infrastruktuurien kokoamis-, investointi- ja hallintaedellytyksiä. Synnyttää vahvempia monitieteisiä tutkimusorganisaatioita, jotka pystyvät kilpailemaan rahoituksesta menestyksellisesti muiden eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimukseen ja havaintoihin perustuvia palveluja voidaan tuottaa integroituina viranomaisille ja muille palvelujen käyttäjille.

12 Toimet: B. Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskus ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos yhdistetään 2015 Helsingin yliopistoon valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvina instituutteina tai yksikköinä. Samassa yhteydessä valtion tutkimuslaitoksilta kootaan 0,5 M oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistamiseen. Vaikutukset: Yliopisto tarjoaa laajemman tutkijayhteisön ja mahdollistaa tutkimuksen vahvistumisen. Tutkimuksen monitieteisyys saa yliopistolla laaja-alaisemman ja vahvemman pohjan. Tutkimuksen riippumaton asema vahvistuu, kun tutkimus siirretään yliopistolle. Vahvistaa tutkimuksen ja korkeakoulutuksen välistä yhteyttä.

13 C. Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen Toimet: Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) ja Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän (SOTERKO) puitteissa aloitettua toimintaa kehitetään ja laajennetaan. Vaikutukset: Yhteenliittymät edistävät tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä. Edistää henkilöstön liikkuvuutta laitosten välillä. Tutkimuksen infrastruktuurit ja seurantajärjestelmät saadaan laajempaan yhteiseen käyttöön.

14 D. Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen Toimet: Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön syventämiseksi synnytetään prosessi, jossa tutkimuslaitokset ja korkeakoulut muodostavat asteittain aitoja osaamisen keskittymiä (sopimusperusteiset yhteenliittymät) Yhteenliittymissä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset muodostavat alueellisesti yhteisiä kampusalueita, joilla on yhteisiä toimintoja (mm. fyysisten voimavarojen ja tutkimusinfrastruktuurin yhteiskäyttö). Vaikutukset: Tarjoaa sekä korkeakouluille että tutkimuslaitoksille synergisiä etuja ja vahvistaa suomalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän vahvuutta kokonaisuutena. Tuottaa merkittäviä etuja suomalaisen osaamisen kilpailukyvylle ja yhteiskuntaa palvelevalle tutkimukselle.

15 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen arviointi THL:n ja TTL:n toiminta arvioidaan mennessä Arvioinnissa selvitetään laitosten strategisten tutkimusalueiden ja keskeisten kehittämisja viranomaistehtävien tarkoituksenmukaisuus ja yhteensopivuus ottaen huomioon ohjauksen ja päätöksenteon tarpeet valtioneuvoston piirissä mahdollisten päällekkäisten toimintojen karsiminen sekä tarkoituksenmukainen työnjako ja tutkimustehtävien jakautuminen tutkimuslaitosten ja yliopistojen kesken kehittämisehdotukset laitosten strategisesta ohjauksesta ja niissä hoidettavista tutkimus-, kehittämis- ja viranomaistehtävistä sekä yliopistoihin siirrettävästä tutkimustoiminnasta

16 Uudet rahoitusvälineet Strateginen tutkimus Strategisen tutkimuksen rahoitusväline: Rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka etsii ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. Mahdollistaa tutkimuksen suuntaamisen tutkimuksen katvealueille ja niille tutkimuksen osa-alueille, joilla ei ole tutkimuslaitostoimintaa. Rahoituskriteerit: yhteiskunnallinen relevanssi, vaikuttavuus ja tieteellinen laatu v käytettävissä 70 miljoonaa euroa Valtioneuvosto asettaa OKM:n esityksestä strategisen tutkimuksen neuvoston, joka sijoitetaan Suomen Akatemian yhteyteen Itsenäinen Tekee aloitteen keskeisimmistä teemaalueista ja painopisteistä, jotka VN yleisistunto määrittää, sekä tarvittaessa rahoituksen suuntaamisen määriteltyjen painopisteiden välillä. VN-päätös valmistellaan VNK:n koordinoimana yhteistoiminnassa eri ministeriöiden kanssa, tutkimustoimijoita ja TIN:oa kuullen. VN:n päätöksentekoa tukeva TEAS-toiminta (VN-TEAS) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoitusväline: Vahvistaa tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä. Edistää TEAS-tiedon systemaattista ja laajaalaista käyttöä päätöksenteossa (tiedolla johtaminen). Tuottaa VN:n ja ministeriöiden käyttöön päätöksentekoa tukevaa tutkimusta ja selvityksiä. Lisää selkeyttä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja suunnitelmallisuutta. Rahoituskriteerit: yhteiskunnallinen relevanssi ja vaikuttavuus v käytössä 5 M, ,5 M ja ,5 M sitomattomia varoja Osoitetaan horisontaalisiin hankkeisiin ja ministeriöiden hallinnonalakohtaisiin päätöksentekoa tukeviin selvityshankkeisiin, joita koordinoidaan suunnitelmassa, jonka valmistelusta vastaa VNK:n johdolla TEA-työryhmä. Suunnitelman vahvistaa VN yleisistunto. Hankkeiden suuntaamisesta päättää VNK:n johdolla TEA-työryhmä. Temaattisten toimenpiteiden kesto: pääsääntöisesti 1-3 vuotta, yksittäiset toimeksiannot voivat olla huomattavasti lyhyempiäkin.

17 E. Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen (1/4) Perustetaan Suomen Akatemian yhteyteen vapaan tieteellisen tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusvälineiden rinnalle kolmas kilpaillun rahoituksen pilari, strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitusväline Tältä rahoitetaan ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ohjelmamuotoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin Rahoitus 70 M kootaan asteittain vuosina Tekes Suomen Akatemia 10 Tutkimuslaitokset 7,5 10 7,5 52, ,5 7,5 4,

18 Vaikutukset: Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen (2/4) Strateginen tutkimus palvelee yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä tuottamalla ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta. Rahoitusta kohdennetaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. Tämä tarkoittaa, että rahoitusta kohdennetaan laaja-alaisesti erilaisten yhteiskunnan merkittävien ja suurien haasteiden tutkimukseen mm. elinkeinoelämän uudistamista ja kilpailukykyä palvelevaan tutkimukseen, julkisen sektorin kehittämistä palvelevaan tutkimukseen jne. Mahdollistaa tutkimuksen suuntaamisen yhteiskunnan muuttuvien tietotarpeiden mukaisesti. Mahdollista tutkimuksen suuntaamisen tutkimuksen katvealueille ja niille tutkimuksen osa-alueille, joilla ei ole tutkimuslaitostoimintaa.

19 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen (3/4) Strategisen tutkimuksen ohjaus Valtioneuvosto ohjaa strategisesti suunnattua tutkimusta määrittäen tutkimuksen tutkimuksen keskeisimmät teema-alueet ja painopisteet - VN vahvistaa strategisen tutkimuksen päätöksen Ohjelmaan ei sisällytetä eikä tutkimusneuvosto rahoita lyhytkestoisia selvitys-, seuranta- ja arviointitarpeita Ohjelma valmistellaan valtioneuvoston kanslian koordinoimana yhteistoiminnassa eri ministeriöiden kanssa - valmistelussa kuullaan tutkimusasiantuntijoita ja tutkimus- ja innovaationeuvostoa VN ja sen ministeriöt eivät osallistu suoraan rahoituksen osoittamiseen tutkimushankkeille tai ohjelmille. Strategisen tutkimuksen neuvosto Perustetaan strategisen tutkimuksen neuvosto sijoitetaan Suomen Akatemian yhteyteen VN asettaa neuvoston (pj + 8 jäsentä) jäsenet tunnustettuja tutkijoita ja tutkimuksen asiantuntijoita, jotka edustavat tutkimuksen käyttäjiä ja joilla on kokemusta laajoista hallinnon, elinkeino- ja muun työelämän ja tutkimuksen muutosten johtamisesta Neuvosto vastaa itsenäisesti strategisen tutkimustoiminnan järjestämisestä, hallinnosta ja rahoittamisesta Neuvosto päättää itsenäisesti tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta, ohjelmien rahoituksesta, tutkimushankkeiden valinnasta sekä tarvittavien päätöksentekorakenteiden asettaminen (tutkimusohjelmatoimikunnat: ohjelmavalmistelu, hankkeiden valinta ja ohjelmien koordinaatio)

20 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen (4/4) Strategisen tutkimuksen toiminta ja hankkeiden valinta Hankkeiden valinta avoimen kilpailun kautta Valinnassa painotetaan yhteiskunnallista relevanssia, vaikuttavuutta ja tutkimuksen laatua Ulkopuoliset asiantuntijapaneelit Monitieteisyys ja tieteiden välisyys Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusyhteenliittymien vahvistuminen Rahoitus tutkimushankkeille täysimääräistä ja monivuotista hallinnollisen taakan minimoimiseksi ja osaamisen kumuloimiseksi Kansallinen vastinrahoitus EU-hankkeisiin, jotka tukevat strategisen tutkimusohjelman tavoitteita Ohjelmien ja tutkimushankkeiden arviointi Strategisen tutkimuksen neuvoston toiminnan käynnistäminen ja sijoitus Toiminta käynnistetään 2015 ja neuvosto sijoitetaan Suomen Akatemian yhteyteen

21 Strategisen tutkimuksen neuvoston perustamista tukeva ohjausryhmä OKM on asetettu laajapohjainen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on tukea säädösvalmistelua strategisen tutkimuksen neuvoston perustamiseksi Virkamiesvalmistelu strategisen tutkimuksen neuvoston perustamiseksi tehdään yhteistyössä OKM:n ja VNK:n kanssa: puheenjohtaja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, OKM varapuheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Lankinen, VNK sihteereinä opetusneuvos Erja Heikkinen ja opetusneuvos Mirja Vihma, OKM sekä tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK Virkamiesvalmisteluun sisältyy kuulemistilaisuuden järjestäminen ja valmistelussa voidaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita ja hankkia tarvittavia selvityksiä ja lausuntoja.

22 F. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan vahvistaminen (1/2) Vaikutukset: Tietoon perustuvan toimintapolitiikan ja strategisen kokonaisnäkemyksen vahvistaminen. Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystiedon systemaattinen ja laaja-alainen käyttö päätöksenteossa, ohjauksessa ja toimintakäytännössä (tiedolla johtaminen). Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käyttöön päätöksentekoa tukevia selvityksiä ja tutkimuksia. Horisontaalisten ja ministeriöiden toimialoille kuuluvien ratkaisujen tukeminen yhteisellä tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnalla. Selkeys, avoimuus, läpinäkyvyys ja suunnitelmallisuus valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnassa lisääntyy. Lisää valtioneuvoston yhteistä päätöksentekoa.

23 Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan vahvistaminen (2/2) Valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan kokoamalla tutkimuslaitoksilta VN ja sen ministeriöiden käytettäväksi asteittain tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaan 12,5 M Määrärahat VN yhteisessä käytössä ja niitä osoitetaan yhteisiin hankkeisiin, horisontaalisiin hankkeisiin ja ministeriöiden hallinnonalakohtaisiin tutkimus- ja selvityshankkeisiin. Tutkimus- ja selvitystoiminnan aikajänne yleensä 1 3 vuotta Pääsääntöisesti selvityksiä, ennakointeja, tutkimuskatsauksia, seurantatutkimuksia ja arviointeja VN:n yhteinen tutkimuksen tilaajaryhmä päättää VNK:n johdolla tutkimushankkeiden suuntaamisesta Selvitys- ja tutkimushankkeita suunnitellaan ja koordinoidaan VN:n päätöksentekoa palvelevan selvitys ja tutkimustoiminnan suunnitelmalla, josta päätetään VN:n yleisistunnossa Suunnitelma sisältää vuosittain rahoitettavan ja toteutettavan tutkimuksen painopisteet, valmistelu- ja ohjausvastuut ja toteutusaikataulun Kunkin ministeriön tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjataan ministeriökohtaisella suunnitelmalla Ministeriöt kokoavat pääluokissa eri talousarviomomenteille pirstoutunutta tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaa yhdelle tai muutamalle talousarviomomentille VN:n yhteisesti rahoitettu tutkimus ja ministeriöiden pääluokkiin osoitetun tutkimusrahoituksen keskeiset hankkeet sovitetaan yhteen VN:n tutkimussuunnitelmassa

24

25 F. Henkilöstön asema toimintojen uudelleen järjestelyissä (1/2) Rakenteellinen uudistaminen: Uudistuksesta aiheutuvat vaikutukset henkilöstön asemaan ovat riippuvaisia kunkin tutkimuslaitoksen kulu- ja henkilöstörakenteesta, tutkimustehtävien ja muiden viranomaistehtävien suhteellisesta osuudesta sekä tutkimuslaitoksen toiminnan strategisesta suuntaamisesta. Uudistaminen antaa mahdollisuuden strategiseen muutokseen ja voimavarojen uudelleen järjestämiseen. Laitosten toiminnan ja talouden vahvistaminen edellyttää organisaatioiden yhtenäistämistä ja painopisteiden valintaa. Lyhyellä aikavälillä fuusioiden toteuttamisessa palkkausjärjestelmien ja toimitila- ja muiden infrastruktuuriratkaisujen yhtenäistäminen saattaa aiheuttaa kustannusten nousua, joka joudutaan kattamaan toiminnan sopeuttamisella.

26 Henkilöstön asema toimintojen uudelleen järjestelyissä (2/2) Alueelliset vaikutukset: Muutokset eivät merkitse toimintojen valtakunnallista keskittämistä. Aluevaikutuksia arvioidaan laaja-alaisesti yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Pääosa tutkimuslaitosten henkilöstöstä toimii nykyisellään pääkaupunkiseudulla. Enimmäkseen riippuvaisia tutkimuslaitosten omista toimintapoliittisista ja toimipisteverkostoa koskevista ratkaisuista. Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittämistavoitteeseen sisältyy toimipisteiden kokoaminen alueellisesti yhteisille kampusalueille. Tämä voi edellyttää toimipisteiden siirtämistä ja investointeja, jotka voivat edellyttää tutkimuslaitosten toiminnan sopeuttamistoimia.

27 Tutkimuslaitosselvitystyön kriteerejä

28

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi

Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2012 Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa Tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen 47 miljoonan euron lisäys valtion vuoden talousarviossa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa

HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa Työryhmä jättää rehtorille ehdotuksensa 30.8.2013. Professori Timo Kairesalo (Ympäristötieteiden

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Päätöksenteosta muutoksentekoon. Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014

Päätöksenteosta muutoksentekoon. Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014 Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2014 1 2 Sisällys 1 Valtioneuvoston toimintaympäristö...9 2 Keskeiset teemat...11

Lisätiedot

Puolustushallinnon tutkimustoiminta

Puolustushallinnon tutkimustoiminta Osastrategia Puolustushallinnon tutkimustoiminta Puolustushallinnon tutkimustoiminta osastrategia Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimustoiminnan periaatteet... 2 Tutkimustoiminnan kehittäminen... 3 Hallinnonalan

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot