Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

2 Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut 3. Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa 3.1. Kasvatuskumppanuus 3.2. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 4. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 4.1 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa 4.2 Varhaiskasvatusympäristö 4.3 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 4.4. Lapselle ominainen tapa toimia Liikkuminen Leikki Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Tutkiminen 5. Varhaiskasvatuksen sisältöalueet 5.1 Matemaattinen orientaatio 5.2 Luonnontieteellinen orientaatio 5.3 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 5.4 Esteettinen orientaatio 5.5 Eettinen orientaatio 5.6 Uskonnollis-katsomuksellinen 6. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 6.1 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi 6.2 Erityisen tuen järjestäminen 6.3 Erityisen tuen toteuttaminen 7. Eri kieli ja kulttuuriryhmien perustuva varhaiskasvatus 8. Verkostoyhteistyö 9. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi 10. Varhaiskasvatustoiminnan sisällöllinen arviointi, kehittäminen ja seuranta LIITTEET!

3 Saatteeksi Ajatellen, pohtien, keskustellen.. ja muistiin kirjaten, Tänka, reflektera, diskutera och anteckna! Näin aloitimme jokaisen vasu-kirjeen, minkä lähetimme päivähoitomme toimipisteisiin työstäessämme varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vasu-ohjausryhmään valikoitui henkilöitä useimmista päivähoidon ammattiryhmistä. Siinä huomioitiin myös kaupunkimme kaksikielisyys. Vasu-kirjeet lähtivät myös ruotsin kielellä, näin työntekijät pystyivät vastaamaan omalla äidinkielellään. Prosessinomainen työskentely näinkin laajaa asiakirjaa tehtäessä oli tietoinen valinta. Se vaati kenttäväeltä ajan löytymistä yhteiselle pohdinnalle, keskusteluja ja kirjaamisia yhteisiksi mielipiteiksi. Varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista ( ) sekä Stakesin laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ( ). Kokkolalainen varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin rinnakkain asiaan liittyvien koulutusten kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen alkoi syyskuussa 2003 informaatio- ja keskustelutilaisuudella. Koulutusosiot jatkuivat edelleen syksyn 2006 aikana. Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 2006 ja se on toiminut välineenä erinomaisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi Kokkolassa. Perhepäivähoidon ja päiväkotien toimipisteet ovat tehneet yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien laatimisen Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen. Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty talvella 2011 ja otetaan käyttöön keväällä Ohjausryhmä: Kytölaakso Kai, osastopäällikkö, puheenjohtaja Nukarinen Ulla, va. varhaiskasvatustoiminnan koordinaattori, sihteeri Harjupatana Pirjo, kiertävä erityislastentarhanopettaja, Vasu-mentor Paavolainen Riitta, lastentarhanopettaja, Vasu-mentor Peltoniemi Tarja, lastenhoitaja Lundell Seija;, lastentarhanopettaja Laitinen-Suomela Pia, lastentarhanopettaja Kalliokoski Helena, kodinhoitaja Pekola Hannele, lastentarhanopettaja Nygård Tom, lastentarhanopettaja Parpala Tuulamaija, perhepäivähoidonohjaaja Sundell Lotta, kiertävä perhepäivähoitaja Koskela Soili, perhepäivähoitaja Wickström Susanne, päiväkodin johtaja, päivähoidon johtoryhmän edustaja

4 Päivitystä varhaiskasvatussuunnitelmaan tehtiin syksyllä Kunnassa tapahtui suuria muutoksia, jotka aiheuttivat päivitystarpeen. Vuoden 2009 alusta kuntaliitoksen myötä Kokkola ja samalla varhaiskasvatuksen kenttä laajeni. Vuoden 2010 alusta taas koko varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimeen. Myös lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma oli otettu käyttöön heti kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman jälkeen. Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitettu paitsi konkreettiseksi työvälineeksi kasvattajille, myös välineeksi ohjata varhaiskasvatuksen laatua. Myös vanhempia on kuultu suunnitelmaa päivitettäessä. Päivitysryhmään osallistuivat Satu Forsberg, Annika Rintamäki, Pirjo Harjupatana, Tuula- Maija Parpala, Riitta Sinko, Ulla-Maija Airaksinen, Tarja Peltoniemi, Riitta Paavolainen ja Minna Andersson. Päivitetty On hyvä, että matkalla on päämäärä. Mutta tärkeää on lopulta matka, ei päämäärä! ~Ursula K. Le Guin~

5 Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Varhaiskasvatus, johon myös esiopetus sisältyy, on kokonaisuus, missä hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Riippuu varhaiskasvatustilanteesta, tilannetta ohjaavista arvoista, lapsen ominaisuuksista, kasvattajan persoonallisuudesta ja näkökulmasta, mikä näistä osa-alueista näyttäytyy hallitsevimpana. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä suurempi osa aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksesta tapahtuu hoitotilanteissa. Ympäristöllä, etenkin sen tunneilmastolla ja siellä vallitsevilla sosiaalisilla suhteilla, on suuri merkitys lapsen kasvulle. Lapsella on luontainen tapa tutkia, kokeilla ja etsiä tietoa. Ne ovat perustana oppimiskokemuksille. Arkipäivän erilaiset tilanteet, joissa lapselle annetaan mahdollisuus osallistua, kysellä, kokeilla, tehdä omia ratkaisuja, ovat pohjana lapsen yleiselle hyvinvoinnille sekä oppimisille. Varhaiskasvatuksessa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat kokonaisuuden. Hoitoa tarvitaan luonnollisesti enemmän, mitä pienempi lapsi on. Hoito ja huolenpito ovat kuitenkin tarpeen kaiken ikäisille lapsille. Kun lapsen omatoimisuus lisääntyy, aikuisen tehtävänä on ohjata tilanteissa eteenpäin ja näin edistää uusien asioiden oppimista. Kaikki tilanteet ovat kasvatustilanteita, ja kasvatuspäämääristä keskustellaan vanhempien kanssa. Vanhempien tehtävänä on toimia lastensa ensisijaisina kasvattajina ja varhaiskasvatushenkilöstön tehtävänä on tukea heitä ammatillisesti. Henkilökunnan ammatillisuus tuo päivähoitoon sellaista kasvatustietoisuutta, mitä vanhemmilta ei voida edellyttää. Varhaiskasvatus on myös opetusta, ja lapsuus on vahvaa oppimisen aikaa. Oppiminen on jatkuvaa ja monimuotoista: leikeissä, perushoitotilanteissa ja ohjatuissa tuokioissa. Opetus tapahtuu spontaanisti päivän eri tilanteissa. Opetustilanteissa on muistettava lapsen luontainen tapa toimia ja oppia. Oppiminen lähtee ihmettelystä ja tutkimisesta. Näin tuetaan myös elinikäisen oppimisen innostavaa alkua. Kasvattajan on tärkeää erottaa opettaminen ja oppiminen. Edellä mainitut asiat toteutuvat myös Peurankadun päiväkodissa.

6 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukasta ja monipuolista päivähoito- ja esiopetuspalvelua niitä tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen. Kokkolan varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, ja keskeistä on lapsen ihmisarvo. Lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti. Lapsen etu on tärkeintä, ja lapsen on voitava turvata aikuiseen. Toiminnan pohjana on rehellisyys sekä lapsia että aikuisia kohtaan. Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on ammatillinen tietoisuus lapsen kehityksestä ja kasvusta. Kasvattajalla tulee olla aikaa toimia lasten kanssa yhdessä. Heidän kanssaan keskustellaan ja heitä kuunnellaan, mielipiteet huomioiden ja niitä kunnioittaen. Peurankadun päiväkoti tarjoaa laadukasta ja monipuolista päivähoitoa ja esiopetusta Koivuhaan ja Mesilän alueiden lapsille. Peurankadun päiväkodin arvopohja perustuu Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Meille tärkeitä asioita ovat lapsen fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, tasa-arvoinen kohtelu sekä kasvun ja kehityksen tukeminen. Kasvatusnäkemys on sidoksissa koko yhteiskunnan käsitykseen lapsesta. Lapsen kuunteleminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on lapsilähtöistä kasvatusta, yksilöllisyyttä tukien, minäkeskeisyydestä sosiaaliseen vuorovaikutukseen kasvaen. Lapsi tarvitsee muita lapsia leikeissään ja aikuisen tukea ja turvaa. Kasvattaja asettaa tarvittavat rajat. Kasvatus perustuu lämpimään, kannustavaan ja hyväksyvään ilmapiiriin, joka luo lapselle hyvät kasvuolosuhteet ja pohjan itsetunnon kehittymiselle. Lapsen vahvuuksia tuetaan kannustamalla häntä aktiiviseksi tiedonetsijäksi omakohtaisten kokemusten ja elämysten kautta. Kasvattaja on kiinnostunut lapsesta ja tuntee lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet. Kasvattajien toiminta on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Arvokeskusteluja tulee käydä säännöllisesti varhaiskasvatusyksiköissä. Perheiden erilaiset tavat, arvot ja kulttuurit otetaan huomioon lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Peurankadun päiväkodissa on lämmin, kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri. Tavoitteena on tukea lapsen hyvän itsetunnon kehitystä.

7 2. Varhaiskasvatuspalvelut (lueteltuna liitteessä 3) Avoin varhaiskasvatustoiminta - seurakunta - järjestöt Perhe Varhaiskasvatuspalvelut Kotihoidontuki Kokkola-tuki Esiopetus Yksityinen päivähoito Kunnallinen päivähoito Erityisvarhaiskasvatus s Leikkitoiminta Päiväkotitoiminta Kunnalliset päiväkodit Kaksikielisenä kaupunkina Kokkolassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä päiväkoteja. Kokkola on jaettu kuuteen päivähoitoalueeseen, joista yksi on perhepäivähoidon alue. Päivähoitoalueet tekevät yhteistyötä, jotta päiväkotipalvelut olisivat samanlaatuisia riippumatta päiväkodin koosta tai sijainnista.

8 Peurankadun päiväkoti valmistui ja aloitti toimintansa helmikuussa 1984 ja laajennusosa otettiin käyttöön helmikuussa Päiväkodissa on tänä päivänä seuraavat ryhmät: Pilvilinna: 12 lapsen ryhmä alle 3-vuotiaille Satulinna: 16 lapsen pienryhmä 3-5-vuotiaille Pomppulinna: 21 lapsen ryhmä 3-5-vuotiaille Peikkolinna: 20 lapsen ryhmä 6-vuotiaille Peurankadulla työskentelevät; 1 päiväkodin johtaja, joka on myös varhaiskasvatusalue 2:n palvelupäällikkö 6 lastentarhanopettajaa 6 lastenhoitajaa 4 avustajaa 1 lastenhoitaja perhepäivähoidon varahoitoa varten 1 laitosapulainen 2 keittäjää henkilökunnan ohjauksessa toimivia opiskelijoita ja harjoittelijoita Tutustuminen päiväkotiimme Lapsen aloittaessa päiväkodissamme pyrimme järjestämään ensimmäisen tutustumiskäynnin vain vanhemmille, jossa käymme läpi lasta koskevia asioita sekä tutustumme lapsen tulevaan ryhmään, henkilökuntaan ja päiväkodin tiloihin. Lapsen sopeutumista helpottaa, kun vanhemmat tutustuttavat lapsensa tulevaan hoitopaikkaan. Mikäli perhe ei puhu suomea, käytämme tarpeen mukaan tulkkipalveluita. Lapsen siirtyessä pienten ryhmästä isompien puolelle tai eskariin, henkilökunta tutustuttaa lapsen hyvissä ajoin uuteen ryhmään. Ihanteenamme on, että yksi tuttu aikuinen siirtyisi lapsen mukana. Ostopalvelupäiväkodit Ostopalvelulla on pitkät perinteet kokkolalaisessa päivähoidossa. Kokkolan päivähoidon ja esiopetuksen palveluista n.18% hankitaan ostopalveluna yksityiseltä sektorilta. Kunnallinen ja ostopalvelupäivähoito toimivat kiinteässä yhteistyössä tuottaen laadukkaita päivähoidon palveluja kokkolalaisille lapsiperheille. Daghemmet Trivselvrån ja Såka daghem ovat ruotsinkielisiä päiväkoteja. Yksityinen Lastenkammarin päiväkoti on suomenkielinen. Englantilainen päiväkoti antaa kielikylpypäivähoitoa. Esiopetus Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Lapsi osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Kunnilla on velvollisuus järjestää maksutonta esiopetusta kaikille esiopetusikäisille lapsille vähintään 700 tuntia vuodessa. Vanhemmat valitsevat osallistuuko lapsi esiopetukseen. Koko varhaiskasvatusaika muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Myös esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus päivähoitoon. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä tehdään yhteistyötä käytännön toiminnassa, opetussuunnitelmien laadinnassa ja kouluun siirtymiseen liittyvissä asioissa. Näitä yhteistyömuotoja toteutetaan molemmin puolin toimintaan osallistumisten, vierailujen ja tutustumisten muodossa. Kokkolassa perusopetuslain mukainen esiopetus on opetustoimen hallinnonalaa. Suurin osa esiopetuksesta on kunnallisten ja yksityisten

9 päiväkotien kokopäiväryhmissä tapahtuvaa toimintaa, osa esiopetusryhmistä toimii koulujen yhteydessä. Peurankadun esiopetus Toimintamme pohjautuu päiväkodin esiopetussuunnitelmaan. Tärkeää on lapsen turvallisuus, tasa-arvoinen kohtelu sekä kasvun ja kehityksen laaja-alainen tukeminen. Lasta ohjataan hyväksymään myös erilaisuus. Pääpainomme on vuorovaikutustaidoissa; esikouluvuoden jälkeen kouluun lähtevä lapsi on itseensä luottava, oppimishaluinen sekä rehti koululainen. Leikkitoiminta Kokkolassa on viisi ympäri vuoden toimivaa leikkikenttää, joissa järjestetään ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille ohjattua ja valvottua ulkoleikkitoimintaa. Leikkikentillä tarjotaan vapaamuotoista toimintaa lapsille ja lapsiperheille. Kentillä on myös mahdollisuus lyhytkestoiseen ns. parkkiaikaan, mihin ikärajana pidetään kolmea vuotta. Leikkikentät tarjoavat lapsille ja aikuisille tilaisuuden tutustua toisiinsa. Vaihtoehtona kielikylpyopetus Kokkolassa kielikylpyopetusta järjestetään Hakalahden päiväkodissa, jossa kielikylpykielenä on ruotsi. Englantilainen päiväkoti tarjoaa nimensä mukaisesti englanninkielistä kielikylpyä. Molemmissa päiväkodeissa lapsi osallistuu kielikylpyopetukseen vähintään kaksi vuotta ennen kouluun siirtymistä. Kielikylpytoiminta on päiväkotitoimintaa, jota ohjaa yhteinen opetussuunnitelma. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallisen englannin tai ruotsin kielen taidon saavuttaminen. Kansainvälisyyden lisääntyessä kielitaidon merkitys korostuu, ja kieli toimii siltana ympäröivään maailmaan. Lapselle vieraan kielen omaksuminen on yleensä helppoa. Lapsi omaksuu vierasta kieltä leikin ja toiminnan avulla. Lasta kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä, mutta äidinkielen käyttö sallitaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Esi- ja alkuopetuksessa korostuu tekemisen ja kokemuksen kautta oppiminen. Päiväkodissa tapahtuvassa kielikylvyssä noudatetaan päiväkotien yleistä varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Kokkolan omaa kielikylpykielen opetussuunnitelmaa. 3. Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa 3.1 Kasvatuskumppanuus Vanhemmilla on ensisijainen oikeus ja vastuu lasten kasvattamiseen. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyötä, molempien mielipiteiden huomioimista ja kunnioittamista. Kasvatuskumppanuudessa tulee yhdistyä vanhempien ja varhaiskasvattajien tiedot, taidot ja kokemukset. Kasvattajien luottamus omaan ammattitaitoon viestii vanhemmille turvallisesta kasvuympäristöstä. Käytännössä kasvatuskumppanuus alkaa tutustumisesta ja syvenee päivittäisinä kohtaamisina keskusteluhetkissä aamu- ja iltapäivisin. Vanhempainkeskusteluja järjestetään kaikkien vanhempien kanssa. Molemminpuolinen avoimuus palvelee lasten etua ja lasten sekä perheiden asioita käsitellään aina luottamuksellisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmaa noudatetaan ja sen pohjalta laaditaan jokaiselle lapselle oma hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka laatimisessa vanhempien osuus on merkittävä. Joissakin päiväkodeissa toimii myös vanhempaintoimikunta, jonka kautta on mahdollista osallistua ja vaikuttaa yhteiseen toimintaan.

10 Peurankadun päiväkodissa kohdataan vanhemmat päivittäin lasta tuotaessa ja hakiessa. Kuulumiset vaihdetaan molemmin puolin. Näin henkilökunnan on 3.2 helpompi Lapsen ymmärtää varhaiskasvatussuunnitelma lasta ja vastata lapsen tarpeisiin oikealla tavalla. Päiväkodin henkilökunnan tärkeä tehtävä on olla tukemassa vanhemmuutta. Kokkolassa on laadittu yhteinen, lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka on jo käytössä päivähoidon yksiköissä (liite 2). Päivähoidon/esiopetuksen aloittamisvaiheessa voidaan käyttää ns. keskustelulomaketta (liite 1), joka on pohjana ensimmäisessä tapaamisessa vanhempien kanssa. Keskustelu pyritään käymään ennen päivähoidon/ esiopetuksen aloittamista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/esiopetussuunnitelma laaditaan hoitosuhteen alkaessa ja päivitetään säännöllisesti. Suunnitelma laaditaan yhdessä huoltajien kanssa, ja se on käytössä lapsen koko päivähoidon ajan ja seuraa lasta hänen siirtyessä päivähoitomuodosta toiseen tai esiopetuksesta kouluun. Myös lapsen ajatuksia varhaiskasvatuksesta kirjataan lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Peurankadun päiväkodissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) /esiopetussuunnitelman tekee lastentarhanopettaja yhteistyössä ryhmän moniammatillisen henkilökunnan sekä huoltajien kanssa. Vasun/esiopetussuunnitelman laadinnasta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa lastentarhanopettaja. 4. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 4.1 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksessa henkilöstö muodostaa kasvattajayhteisön, joka koostuu erilaisen koulutustaustan ja työkokemuksen omaavista työntekijöistä. Varhaiskasvatuksessa tiimityö on keskeinen työmuoto. Kasvattajayhteisössä, johon myös perhepäivähoidon tiimit kuuluvat, käydään säännöllistä arvokeskustelua sekä keskenään että vanhempien kanssa. Kasvattajalta edellytetään sitoutumista kasvattajayhteisön yhteisiin arvoihin ja päämääriin. Kasvattajalla tulee olla kyky ja halu ymmärtää lapsen mieltä ja maailmaa. Kasvattajan on välttämätöntä oppia havainnoimaan herkästi ja hienosyisesti. Aikuisen on mentävä kyykkyyn sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti voidakseen nähdä läheltä se, mikä on lapselle tärkeätä. (Martti Lindqvist, Lastentarha 1/2006) Avoin keskustelukulttuuri ja toimivat yhteistyön rakenteet auttavat tiimejä hyvän toiminnan ylläpitämiseen, ja samalla tukevat ammatillisuuden kasvua. Kasvattajat ylläpitävät ja kehittävät ammatillista osaamistaan ja tiedostavat varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet. Peurankadun päiväkodissa on koulutettu hoito- ja kasvatushenkilökunta. Kasvatustiimeissä työskentelee lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, päivähoitajia, lähihoitajia sekä avustajia, jotka yhdessä voivat tarjota laadukasta päivähoitoa lapsille.

11 4.2 Varhaiskasvatusympäristö Varhaiskasvatusympäristö on kokonaisvaltainen ja moniulotteinen. Siihen kuuluvat näkyvä ja kosketeltava fyysinen ympäristö, kokemuksellinen ja muistava psyykkinen ympäristö sekä sosiaalinen ympäristö kaikkine vuorovaikutustilanteineen. Lapset ja henkilökunta ovat yhdessä luomassa ympäristöä; aikuiset luovat ympäristölle puitteet ja siihen kuuluu olennaisena asiana myönteinen ilmapiiri. Kasvattajat huolehtivat kasvuympäristön pedagogisesta selkeydestä ja toimivuudesta. Turvallinen pihapiiri ja lähellä oleva luonto ovat tärkeitä paikkoja lasten leikeille ja tutkimusretkille. Varhaiskasvatusympäristö on lapsia varten, ja siinä näkyvät lasten tekemät työt. Siellä on tilaa ja mahdollisuuksia leikille. Ympäristö on kannustava, muuntuva, viihtyisä ja mahdollistaa pitkäkestoisen leikin. Ympäristön esteettisyys merkitsee eri ihmisille eri asioita, ja sen tarjoamat erilaiset elämykset ovat tärkeitä lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Kasvuympäristön turvallisuus on edellytys hyvälle ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Päiväkotimme jokaisella ryhmällä on tarkoituksenmukaiset ja riittävän kokoiset tilat. Yhteisessä käytössä on myös monipuolinen liikunta- / juhlasali sekä uimahuone ja pikkukeittiöt. Varhaiskasvatusympäristöön kuuluu päiväkotia ympäröivä lähimetsä laavupaikkoineen. Luonnon läheisyys ja tunnelma näkyy myös päiväkodin pihassa, joka on jaettu erikseen pienille ja isoille turvallisuuden lisäämiseksi. Iso uudistettu piha mahdollistaa monipuolisen ulkoilun, liikunnan ja leikin. Lapsia on aina ohjaamassa riittävä määrä henkilökuntaa.

12 4.3 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kieli on lapselle sosiaalisen vuorovaikutuksen, ajatusten ja tunteiden viestintäväline. Kielen osa-alueita ovat kuunteleminen, puhuminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Kielen oppiminen on aina luova ja persoonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä on tärkeä merkitys. Kielen avulla lapsi jäsentää havaintojaan, tutustuu ympäristöönsä ja saa tietoa. Lapsi totuttelee kertomaan ja keskustelemaan omista tunteistaan, toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan sekä ilmaisemaan havaintojaan ja päätelmiään. Lapsen kysymyksiä arvostetaan ja häntä rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun ja esiintymistilanteisiin leikin ja mielikuvituksen kautta. Ryhmän jäsenenä hän oppii kuuntelemaan sekä lasten että aikuisten puhetta, osallistumaan keskusteluun ja odottamaan omaa vuoroaan. Kielellä on keskeinen merkitys lapselle ominaisessa tavassa toimia. Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan ja kieli kehittyy leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä. Lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, asiatekstejä, runoja, loruja ym. niin, että hän saa tilaisuuden nauttia kuulemastaan. Lasta sadutetaan: hänen itse keksimiään satuja, kertomuksia, runoja ja muita tuotoksia kuunnellaan, dokumentoidaan, esitetään ja asetetaan esille. Vuorovaikutus koostuu sanattomasta viestinnästä (eleet, ilmeet, äännähdykset, kehon liikkeet), puheesta ja kuuntelusta. Lapsen sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä on erityisesti tuettava kielen avulla. Lapsi ymmärtää kehityksensä varhaisvaiheessa asioita huomattavasti enemmän kuin pystyy tuottamaan puheeksi. Peurankadun päiväkodissa korostuu selkeä kielen käyttö kaikissa tilanteissa. Pienten ryhmässä oppiminen tapahtuu erityisesti laulujen, lorujen, satujen ja nimeämisen kautta. Isommilla kannustetaan näiden lisäksi enemmän käyttämään ja tuottamaan kieltä itse. Arjen eri tilanteissa nimetään asioita, keskustellaan ja opitaan tärkeää kuuntelemisen taitoa. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on myös kielen kannalta erittäin tärkeää. Kun kieli kehittyy toivotulla tavalla, se auttaa lasta sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Draaman avulla rohkaistaan lasta ilmaisemaan itseään ja käsittelemään tunteita. Lapsella on luonnostaan sata kieltä, tärkeä tehtävämme on auttaa lasta löytämään oma tapa ilmaista itseään. 4.4 Lapselle ominaisia tapoja toimia Liikkuminen Liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja kasvun perusta. Kasvattajan tehtävä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista eri ympäristöissä huomioiden vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet. Kokkolan kaupunki tarjoaa myös lapsiasukkailleen monipuolisia liikuntapaikkoja. (www.kokkola.fi/liikunta/liikuntapaikat) Peurankadun päiväkodin tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisimman monipuolista liikuntaa. Liikkumisen kautta lapsi oppii hahmottamaan oman kehonsa paremmin ja löytää liikkumisen ilon. Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa lasten jokapäiväisen riittävän liikkumisen, tarjoaa virikkeitä, välineitä, tilaa ja aikaa toimintaan sekä tukee lasten mahdollisuuksia monipuolisiin liikunnallisiin kokemuksiin.

13 Leikki Elinikäisen leikkimisen voisi nostaa iskulauseeksi elinikäisen oppimisen rinnalle: leikkiä ikä kaikki, oppia ikä kaikki. Siellä, missä on mielikuvitusta ja luovuutta, iloa ja tyydytystä, on myös leikkiä. Aivan erityisesti leikki kuuluu leikki-ikään. Kouluikää edeltävinä vuosina leikkiminen on siinä määrin tunnusomaista, että sitä on pidetty lapsen johtavana toimintana. Leikille tarvitaan aikaa, vapautta ja mahdollisuus jatkua myöhemmin. Työ tehdään loppuun asti, mutta leikki voi jäädä kesken. Onnistunut leikki on vapaaehtoista, pitkäkestoista ja kaikille tilaa antavaa. Tarvittaessa kasvattaja voi osallistua lasten leikkiin ja tukea lasta sekä monipuolistaa leikkiä mielikuvin ja välinein. Peurankadun päiväkodissa lasten leikkiä pidetään erittäin tärkeänä, joten sille halutaan antaa aikaa ja tilaa. Päivään sisältyy ohjatun toiminnan lisäksi aina vapaata leikkiä sekä sisällä että ulkona. Lapsiryhmien leikkipisteet on jaettu selkeästi eri teemoihin, esimerkiksi yhdessä huoneessa on autoleikki, toisessa kotileikki. Ryhmillä on käytössään monipuoliset tilat, jotka mahdollistavat pienryhmien toiminnan ja innostavat leikkeihin. Myös esimerkiksi ryhmien pikkukeittiöt ja liikuntasali voivat toimia leikkipaikkoina. Joka ryhmällä on kerran viikossa oman lelun päivä, jolloin leikkiryhmiä voidaan jakaa lasten omien lelujen mukaan. Aikuinen tukee lasten leikkiä, etenkin sen alkamista, ja ohjaa lapsia yhteisleikkiin. Aikuisen tärkeä tehtävä on olla mukana leikissä ja innostaa lapsia kehittämään ja jatkamaan leikkiään sekä käyttämään mielikuvitustaan. Aikuinen valvoo, että lapset saavat leikkiä turvallisesti ja häiriöttä ja että leikkijöitä ei ole liikaa samassa huoneessa. Lapsille opetetaan, että aina ennen leikin lopettamista tai toiseen leikkiin siirtymistä leikit korjataan pois. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan pitkäkestoista leikkiä, esimerkiksi legorakennelmia tai majoja saa jättää odottamaan, jotta leikkiä voi myöhemmin jatkaa. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Meissä kaikissa asuu pieni taiteilija. Kasvattaja kannustaa lasta tekemään, kokemaan ja ilmaisemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja aistimuksiaan monipuolisesti. Taiteellisessa kokemisessa ja ilmaisemisessa ovat läsnä tunteet, leikki, mielikuvitus ja luovuus,

14 työskentelyyn uppoutuminen ja ongelmanratkaisu, omista tuotoksista nauttiminen, sekä onnistumisen, epäonnistumisen että uudelleen yrittämisen kokemukset. Lapset leikkivät, liikkuvat, tutkivat ja saavat taiteellisia kokemuksia ja ilmaisun mahdollisuuksia päivittäin. Tärkeintä on tekeminen, ei lopputulos. Ohjaamme lapsia taiteelliseen kokemiseen päiväkodissamme monin eri työtavoin: Kirjallisuus - kuunteleminen, katseleminen, kertominen, lorutteleminen - sadut, runot, lorut, omat sadut - draama, nukketeatteri Musiikki - soittaminen, laulaminen, tanssiminen, kuunteleminen, liikkuminen, eläytyminen, esiintyminen, - soittimet, äänitteet, konsertit Kuvallinen ilmaisu - havaitseminen, maalaaminen, piirtäminen, värittäminen - erilaiset värit ja materiaalit, taidenäyttelyt Kädentaidot - rakenteleminen, askarteleminen, leikkaaminen, liimaaminen, repiminen, ompeleminen, muovaileminen, nikkaroiminen - erilaiset materiaalit Tutkiminen Lapsi on luonnostaan tutkija, jonka kaikki aistit ovat intensiivisesti mukana hänen kokemusmaailmassaan. Lapsi oppii tilanteissa, joissa on paljon kosketeltavaa, haistettavaa, maistettavaa, kuultavaa ja nähtävää. Kasvattajan tehtävänä on antaa mahdollisuus monenlaiseen tutkimiseen Kasvattajan tehtävä on rikastuttaa lapsen toimintaa erilaisilla sisältöaineksilla. Lapsen kasvaessa tutkittava ympäristö laajenee ensin omaan kotiin, pihaan ja vähitellen muualle lähiympäristöön. Lähiympäristöstä ja luonnosta löytyy paljon tutkittavaa. Peurankadun päiväkodissa tuemme lasten tutkimista erityisesti tekemällä retkiä sekä luontoon että rakennettuun ympäristöön (mm. leikkipuistot, kirkko, kirjasto, liikuntapaikat, tori). Lapsen silmillä löytyy uutta tutkittavaa tutuistakin paikoista. Tutkiessaan lapsi ihmettelee, kysyy, pohtii, kuuntelee, kokeilee, maistaa ja haistaa. Tällöin mukana on koko pieni keho ja kaikki aistit. Aikuinen tukee lapsen ajattelua, ongelmanratkaisua ja mielikuvitusta ihmettelemällä ja tutkimalla yhdessä lapsen kanssa.

15 5.Varhaiskasvatuksen sisältöalueet On tärkeää muistaa, että varhaiskasvatuksessa lapsi ei opiskele tai suorita eri sisältöjä eikä lapselle aseteta suoriutumisvaatimuksia. Sisältöalueet muodostavat kasvatuksesta vastuussa olevalle henkilökunnalle kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä kasvattajien tulee tarjota, jotta lapsen kasvu ja kehitys etenisi tasapainoisesti. 5.1 Matemaattinen opitaan plus ja miinuslaskuja ja että matematiikassa lentää joskus koneitakin

16 Matematiikka on osa lapsen jokapäiväistä ympärillä olevaa elämää. Matematiikka kehittää lapsen loogista ajattelua. Lasta rohkaistaan ja kannustetaan päättelemään ja kertomaan ajattelunsa kulkua. Eri aisteja hyväksikäyttäen lapsi havainnoi ympärillään tapahtuvaa toimintaa. Hän oppii tekemällä, tutkimalla, kokeilemalla, vertaamalla ja päättelemällä. Kasvatushenkilöstön tehtävänä on rakentaa haastava ja mielekäs kasvu- ja oppimisympäristö, joka innostaa lapset tutkimaan ja kokeilemaan. Sen, minkä itse tekee, oppii parhaiten! Tietoisesti ja tiedostamatta lapsi harjoittaa päivittäin matemaattisia taitojaan erilaisissa arjen toiminnoissa, esim. oman vuoron odotus, yhteiset aamuhetket, erilaisten pelien pelaaminen, jne. Tavoitteena on edistää lapsen oppimaan oppimista ja kehittää lapsen ongelmanratkaisukykyä. Aikuiset auttavat lasta ajattelemaan ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia. Oppiminen tapahtuu arjessa leikin avulla ja yhdessä toimien. Myös luonto tarjoaa mahdollisuuksia matemaattisten ongelmien tutkimiseen. 5.2 Luonnontieteellinen tehdään retkiä metsään ja syödään eväitä. Puhutaan luonnosta, tutkitaan eläimiä, puita ja lintuja! Varhaiskasvatuksessa lapsi tutustuu lähiympäristöön ja luontoon. Lapsilla on luontainen kiinnostus luontoon ja sen ilmiöihin. Kasvattajien kanssa harjoitellaan ottamaan vastuuta luonnon ja ympäristön hyvinvoinnista. Samoin tutustutaan ihmisen rakentaman ympäristön ja luonnon yhteiseloon, näin lapsi oppii arvostamaan elinympäristöään. Jo pienenä opitaan oman toiminnan vaikutus ympäristöömme. Lapsen omakohtaiset havainnot ja kokemukset rakentavat hänen maailmankuvaansa. Yhdessä kasvattajan kanssa lapsi oppii tutkimaan, päättelemään, tekemään oletuksia ja havainnoimaan ympäristön monimuotoisuutta sekä ymmärtämään ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta. Metsämörritoiminta Metsämörritoiminta on lasten kanssa ulkoilua lähiluonnossa. Toimintaa toteutetaan Peurankadun päiväkodissa/esikoulussa ikä- ja kehitystason mukaisissa ryhmissä. Ryhmät ovat Metsänuppuset, Metsämyttyset ja Metsämörrit. Olemme saaneet ohjausta ja koulutusta tehtävään Suomen Ladun Metsämörrikouluttajalta. Peurankadun päiväkoti on ainoa päiväkoti Kokkolassa, jolle on myönnetty Metsämörrisertifikaatti. Metsämörritoiminta painottuu meillä erityisesti syksyyn ja kevääseen, eskareilla myös talveen. Haluamme auttaa lasta muodostamaan tunnesiteen luontoon ja kaikkeen siellä olevaan. Tähän tunnesiteeseen kuuluvat asenteet, arvostukset ja samaistuminen. Ympäristöä koetaan eri asteilla. Tietoa, taitoja ja asioita opitaan leikkimällä ja olemalla, asioita työstämällä ja toimimalla ulkona luonnossa. Tiivis yhteistyö vanhempien kanssa luo parhaat edellytykset toiminnalle.

17 5.3 Historiallis- yhteiskunnallinen Lapselle luodaan kuvaa menneistä ajoista tarinoiden, esineiden ja dokumenttien avulla. Lapselle tuodaan tutuksi Kokkolan historiaa ja tapahtumia huomioiden lapsen kehitysvaihe. Kulttuuriperinnön siirtäminen tapahtuu esim. perinnetapahtumia järjestämällä. Kasvatushenkilöstön tulee huomioida eri maista tulleiden lasten kulttuuritausta. Päiväkodissamme on lapsia monista eri kulttuureista, joten saamme oppia asioita myös muiden maiden kulttuureista suomalaisen kulttuurin ja tapojen lisäksi. puhutaan paljon, että pitääkö panna stoppi tien laitaan vai kolmio! 5.4 Esteettinen Lasten kanssa yhdessä luotu ympäristö lisää esteettisiä kokemuksia, jossa taiteella ja kulttuurilla on moninaiset mahdollisuudet lapsen kasvatuksessa niin arjessa kuin juhlassa. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan musiikkiin, kuvataiteisiin, kirjallisuuteen ja teatteriin. Näin voidaan tarjota lapselle omakohtaisia aistimuksia, elämyksiä ja kokemuksia. Päiväkodissamme esteettinen orientaatio näkyy esimerkiksi siten, että lasten tekemää taidetta on esillä jatkuvasti ja päiväkodin juhlissa pääosassa ovat lasten omat esitykset. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään retkiä näytelmiin ja konsertteihin. Lapset pääsevät myös osallistumaan esimerkiksi pöytien kattamiseen tai päiväkodin juhlien valmisteluun. Aikuiset ovat itse esimerkillisiä tilojen käyttäjiä ja opettavat pitämään yllä siisteyttä ja järjestystä ja näin viihtyisää ympäristöä. 5.5 Eettinen lapsellista, menee joku eteen jos se aikoo kaataa luontoa!! Eettiset kysymykset ovat läsnä lapsen arjessa ja vuorovaikutustilanteissa. Aikuisten tulee ohjata lapsia pohtimaan oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa, totuutta ja valhetta Eettisten kysymysten käsittely tulee tapahtua lapsen oman kehitystason mukaisesti. Näin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan muodostumista. Aikuisen tulee tiedostaa antamansa mallin merkitys lapsen eettiselle kasvulle. Pelot, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lapsen elämään. Kasvattajan tulee tukea lasta niiden tunnistamisessa ja käsittelyssä.

18 Lapsiryhmissä tulee päivittäin esille kiperiäkin tilanteita, joissa käsitellään oikeaa ja väärää, syytä ja seurausta sekä asioita, joita opitaan oman kokemuksen ja tunteiden kautta. Pyrimme olemaan hyvänä esimerkkinä lapsille omalla käyttäytymisellämme. Turvataitoja lapsille, Askeleittain sekä käytöspassi ovat hyväksi koettuja ohjelmia ja apuvälineitä lapsen itsearvostuksen, vuorovaikutustaitojen ja ratkaisukeskeisen mallin oppimiseen. 5.6 Uskonnollis- katsomuksellinen näkee omilla silmillään. Tietää kaikkea ja uskoo siihen mitä tietää esim. Taivaan Isään ja Jeesukseen Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on kunnioittaa perheen vakaumusta ja sopia lapsikohtaisesti sen käytännöistä. Lapset oppivat suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia tapoja, mm. kirkolliset juhlapyhät ja tavat. Kasvattajan herkkyys lasten kysymysten kuulemiseen ja avoimeen keskusteluun tukee lasta pohtimaan ja ihmettelemään uskontoon ja kulttuuriin liittyviä asioita. Lasta ohjataan hyväksymään ja kunnioittamaan lähellä olevia erilaisia uskontoja ja katsomustapoja. Teemme yhteistyötä lähikirkon kanssa, esim. hartaudet juhlapyhinä. Tutustutaan arjessa eri uskontoihin ja katsomuksiin jokaisen lapsen ja perheen vakaumusta kunnioittaen, esimerkiksi vastaamalla lapsia askarruttaviin kysymyksiin, huomioimalla eri uskontojen tärkeitä tapahtumia, jne. Huomataan, että ihmiset ja tavat ovat erilaisia, mutta ihmiset silti yhtä arvokkaita. 6. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 6.1 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi Tuen tarve voi ilmetä fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Se voi olla lyhytaikaista tai pysyvämpää. Tuen tarvetta arvioitaessa luodaan kokonaiskuva lapsesta yhteistyössä vanhempien ja päivähoitohenkilöstön kesken ja määritellään yksilölliset toimintamahdollisuudet sekä tuen ja ohjauksen tarpeet. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen syntyminen, kasautuminen ja pitkäkestoisuus. Mahdollisimman varhainen puuttuminen ja tukitoimien käynnistäminen on toiminnassa keskeisellä sijalla.

19 Useilla lapsilla on jo päivähoitopaikkaa haettaessa asiantuntijalausunto erityisen tuen tarpeesta, jolloin erityisvarhaiskasvatukselliset tukitoimet aloitetaan heti. Myöhemmin ilmenevän erityisen tuen tarpeen tunnistamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien, kasvatushenkilöstön ja tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Moniammatillisten kasvu- ja hoitoryhmien toiminnan tavoitteena on tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja päivähoidon henkilökunnan kasvatustyön tukeminen. Kasvu- ja hoitoryhmissä käsiteltävistä asioista keskustellaan vanhempien kanssa ennen niiden esille tuomista kasvu- ja hoitoryhmissä. Varhaisen tuen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota lapsen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Kielellisen kehityksen seuranta painottuu erityisesti 2-5-vuotiailla. Kaikille 5-vuotiaille lapsille tehdään KEHU -arviointi ( 5-vuotiaan lapsen kehityksen kartoitus. Suoritetusta arviosta saatua tietoa hyödynnetään mahdollisen tuen tarpeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuusivuotiaiden arvioinnissa painotutaan mahdollisten tulevien oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Kouluvalmiuden ryhmätutkimus toteutetaan kiertävien erityislastentarhanopettajien toimesta esiopetusryhmissä osalle ryhmän lapsista. 6.2 Erityisen tuen järjestäminen Kokkolassa erityistä hoitoa ja tukea tarvitseva lapsi sijoitetaan päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmään. Tarpeen mukaan palkataan avustavaa henkilökuntaa tai lapsi otetaan huomioon hoidettavien lasten kokonaislukumäärässä (esim. ns. pienryhmät). Kokkolassa on tällä hetkellä yksi integroitu erityisryhmä kielihäiriöisille lapsille. Kokkolassa päivähoidossa toimii neljä kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja integroidussa erityisryhmässä on yksi erityislastentarhanopettaja. Lapsella voi olla ryhmässä oma avustaja tai useammalla lapsella yhteinen avustaja.

20 Peurankadun päiväkodissa aloitti syksyllä 2011 toimintansa integroitu pienryhmä Satulinna, jossa osa lapsista on erityistä tukea tarvitsevia. Ryhmässä työskentelee erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä tarvittava määrä avustajia. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia voi olla sijoitettuna myös muihin päiväkodin ryhmiin. Tarpeen mukaan lapsella on henkilökohtainen avustaja. Myös kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut ovat käytössä. 6.3 Erityisen tuen toteuttaminen Tuen toteuttamisen lähtökohtana on lapsen kehityksen yksilöllisyyden ja kokonaisvaltaisuuden huomioiminen. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuutta jakaen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvatustoimintaa mukautetaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Työskentelyä eriytetään pienryhmä- ja/tai yksilöohjauksen avulla. Toimintamenetelmiä ja sisältöjä tarkennetaan huomioiden lapsen henkilökohtainen oppimistyyli. Vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ryhmätyöskentelyssä. Vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät (kuvat, viittomat, esineet) ovat käytössä niitä tarvitseville lapsille. Kuvia tai esineitä apuna käyttäen lapselle laaditaan tarvittaessa päiväjärjestys struktuurin ylläpitämiseksi. Erityistukea tarvitseville lapsille päivähoidon arjen merkitys kuntouttavana toimintana on keskeistä. Erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille laaditaan lapsen Varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluva lakisääteinen kuntoutussuunnitelma ja pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin kuuluville HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Näissä määritellään lapsen voimavarat ja vahvuudet sekä kehityksen tuettavat osa-alueet. Kuntoutus- ja HOJKS -palavereihin osallistuvat lapsen vanhemmat sekä muut lapsen kanssa työskentelevät henkilöt. Kokkolassa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten oppivelvollisuus toteutuu esiopetuksen lisäksi osin heidän tulevissa kouluissaan (esim. harjaantumisopetus, dysfasiaopetus). 7.Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin perustuva varhaiskasvatus Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla tarkoitetaan tässä sekä saamelaisia, romaneja ja viittomakielisiä että maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kokkolassa näiden lasten varhaiskasvatus järjestetään päivähoitopalveluiden yhteydessä siten, että lapsi toimii muiden lasten tavoin lapsiryhmän jäsenenä. Päivähoitopaikan saatuaan lapsen vanhemmat tulevat tutustumaan hoitopaikkaan, jolloin käydään läpi vanhempien kanssa perheen kulttuuritausta ja tavat. Hyvät tulkkipalvelut ja niiden saatavuus riittävän pitkään ovat ensiarvoisen tärkeitä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön turvaamiseksi ja sen

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot