PERHEPÄIVÄHOITO Tiimi/Yksikkö:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEPÄIVÄHOITO Tiimi/Yksikkö:"

Transkriptio

1 PERHEPÄIVÄHOITO

2 Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut 3. Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa 3.1. Kasvatuskumppanuus 3.2. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 4. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 4.1 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa 4.2 Varhaiskasvatusympäristö 4.3 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa 4.4. Lapselle ominainen tapa toimia Liikkuminen Leikki Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Tutkiminen 5. Varhaiskasvatuksen sisältöalueet 5.1 Matemaattinen orientaatio 5.2 Luonnontieteellinen orientaatio 5.3 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 5.4 Esteettinen orientaatio 5.5 Eettinen orientaatio 5.6 Uskonnollis-katsomuksellinen 6. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 6.1 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi 6.2 Erityisen tuen järjestäminen 6.3 Erityisen tuen toteuttaminen 7. Eri kieli ja kulttuuriryhmien perustuva varhaiskasvatus 8. Verkostoyhteistyö 9. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi 10. Varhaiskasvatustoiminnan sisällöllinen arviointi, kehittäminen ja seuranta LIITTEET!

3 Saatteeksi Ajatellen, pohtien, keskustellen.. ja muistiin kirjaten, Tänka, reflektera, diskutera och anteckna! Näin aloitimme jokaisen vasu-kirjeen, minkä lähetimme päivähoitomme toimipisteisiin työstäessämme varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vasu-ohjausryhmään valikoitui henkilöitä useimmista päivähoidon ammattiryhmistä. Siinä huomioitiin myös kaupunkimme kaksikielisyys. Vasu-kirjeet lähtivät myös ruotsin kielellä, näin työntekijät pystyivät vastaamaan omalla äidinkielellään. Prosessinomainen työskentely näinkin laajaa asiakirjaa tehtäessä oli tietoinen valinta. Se vaati kenttäväeltä ajan löytymistä yhteiselle pohdinnalle, keskusteluja ja kirjaamisia yhteisiksi mielipiteiksi. Varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista ( ) sekä Stakesin laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ( ). Kokkolalainen varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin rinnakkain asiaan liittyvien koulutusten kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen alkoi syyskuussa 2003 informaatio- ja keskustelutilaisuudella. Koulutusosiot jatkuivat edelleen syksyn 2006 aikana. Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 2006 ja se on toiminut välineenä erinomaisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi Kokkolassa. Perhepäivähoidon ja päiväkotien toimipisteet ovat tehneet yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien laatimisen Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen. Ohjausryhmä: Kytölaakso Kai, osastopäällikkö, puheenjohtaja Nukarinen Ulla, va. varhaiskasvatustoiminnan koordinaattori, sihteeri Harjupatana Pirjo, kiertävä erityislastentarhanopettaja, Vasu-mentor Paavolainen Riitta, lastentarhanopettaja, Vasu-mentor Peltoniemi Tarja, lastenhoitaja Lundell Seija;, lastentarhanopettaja Laitinen-Suomela Pia, lastentarhanopettaja Kalliokoski Helena, kodinhoitaja Pekola Hannele, lastentarhanopettaja Nygård Tom, lastentarhanopettaja Parpala Tuulamaija, perhepäivähoidonohjaaja Sundell Lotta, kiertävä perhepäivähoitaja Koskela Soili, perhepäivähoitaja Wickström Susanne, päiväkodin johtaja, päivähoidon johtoryhmän edustaja

4 Päivitystä varhaiskasvatussuunnitelmaan tehtiin syksyllä Kunnassa tapahtui suuria muutoksia, jotka aiheuttivat päivitystarpeen. Vuoden 2009 alusta kuntaliitoksen myötä Kokkola ja samalla varhaiskasvatuksen kenttä laajeni. Vuoden 2010 alusta taas koko varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimeen. Myös lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma oli otettu käyttöön heti kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman jälkeen. Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitettu paitsi konkreettiseksi työvälineeksi kasvattajille, myös välineeksi ohjata varhaiskasvatuksen laatua. Myös vanhempia on kuultu suunnitelmaa päivitettäessä. Päivitysryhmään osallistuivat Satu Forsberg, Annika Rintamäki, Pirjo Harjupatana, Tuula- Maija Parpala, Riitta Sinko, Ulla-Maija Airaksinen, Tarja Peltoniemi, Riitta Paavolainen ja Minna Andersson. Päivitetty On hyvä, että matkalla on päämäärä. Mutta tärkeää on lopulta matka, ei päämäärä! ~Ursula K. Le Guin~ PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Perhepäivähoidon oma varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhdessä perhepäivähoidon ohjaajien ja perhepäivähoitajien kanssa. Jokaisen kappaleen jälkeen perhepäivähoidon osuus näkyy omana kappaleenaan. Koska Kokkolan perhepäivähoidossa on alueellisia erityispiirteitä, halusimme jättää tilaa jokaisen kappaleen jälkeen myös tiimille/yksikölle kirjata omat erityispiirteensä..

5 Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Varhaiskasvatus, johon myös esiopetus sisältyy on kokonaisuus, missä hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Riippuu varhaiskasvatustilanteesta, tilannetta ohjaavista arvoista, lapsen ominaisuuksista, kasvattajan persoonallisuudesta ja näkökulmasta mikä näistä osa-alueista näyttäytyy hallitsevimpana. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä suurempi osa aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksesta tapahtuu hoitotilanteissa. Ympäristöllä, etenkin sen tunneilmastolla ja siellä vallitsevilla sosiaalisilla suhteilla, on suuri merkitys lapsen kasvulle. Lapsella on luontainen tapa tutkia, kokeilla ja etsiä tietoa. Ne ovat perustana oppimiskokemuksille. Arkipäivän erilaiset tilanteet, joissa lapselle annetaan mahdollisuus osallistua, kysellä, kokeilla, tehdä omia ratkaisuja, ovat pohjana lapsen yleiselle hyvinvoinnille sekä oppimisille. Varhaiskasvatuksessa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat kokonaisuuden. Hoitoa tarvitaan luonnollisesti enemmän, mitä pienempi lapsi on. Hoito ja huolenpito ovat kuitenkin tarpeen kaiken ikäisille lapsille. Kun lapsen omatoimisuus lisääntyy, aikuisen tehtävänä on ohjata tilanteissa eteenpäin ja näin edistää uusien asioiden oppimista. Kaikki tilanteet ovat kasvatustilanteita, ja kasvatuspäämäristä keskustellaan vanhempien kanssa. Vanhempien tehtävänä on toimia lastensa ensisijaisina kasvattajina ja varhaiskasvatushenkilöstön tehtävänä on tukea heitä ammatillisesti. Henkilökunnan ammatillisuus tuo päivähoitoon sellaista kasvatustietoisuutta, mitä vanhemmilta ei voida edellyttää. Varhaiskasvatus on myös opetusta ja lapsuus on vahvaa oppimisen aikaa. Oppiminen on jatkuvaa ja monimuotoista: leikeissä, perushoitotilanteissa ja ohjatuissa tuokioissa. Opetus tapahtuu spontaanisti päivän eri tilanteissa. Opetustilanteissa on muistettava lapsen luontainen tapa toimia ja oppia. Oppiminen lähtee ihmettelystä ja tutkimisesta. Näin tuetaan myös elinikäisen oppimisen innostavaa alkua. Kasvattajan on tärkeää erottaa opettaminen ja oppiminen.

6 PERHEPÄIVÄHOIDOSSA: Perhepäivähoidossa pidämme tärkeänä hoitosuhteen alkua. Perhe voi käydä hoitopaikassa tutustumassa tarpeen mukaan useampia kertoja ennen hoidon aloittamista. Osa hoitajista tekee myös alussa kotikäynnin lapsen kotiin. Näin saamme hyvän alun molemminpuoliselle luottamukselle ja yhteistyölle. Uuden hoitolapsen aloittaessa perhepäivähoidon ohjaaja tekee yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelman hoitosopimusosion. Tässä tarkentuvat perhepäivähoidon käytänteet ja mm lapsen varahoitopaikka. Hoitaja tekee varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa n 1-2 kk kuluttua hoidon alkamisesta ja päivittää sitä hoitosuhteen aikana. Keväisin käydään arviointi/palautekeskustelu vanhempien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla käytettävissämme on erityislastentarhanopettajan palvelut. Tällöin teemme yhdessä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa kuntoutussuunnitelman. Perhepäivähoidossa on paljon pieniä alle 3-vuotiaita lapsia ja ryhmäkoot ovat pieniä. Kodinomaisuus ja lapsen yksilöllinen huomioiminen ovat perhepäivähoidolle ominaisia asioita. Tiimi/yksikkö:.

7 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukasta ja monipuolista päivähoito- ja esiopetuspalvelua niitä tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen. Kokkolan varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, ja keskeistä on lapsen ihmisarvo. Lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti. Lapsen etu on tärkeintä, ja lapsen on voitava turvata aikuiseen. Toiminnan pohjana on rehellisyys sekä lapsia että aikuisia kohtaan. Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on ammatillinen tietoisuus lapsen kehityksestä ja kasvusta. Kasvattajalla tulee olla aikaa toimia lasten kanssa yhdessä. Heidän kanssaan keskustellaan ja heitä kuunnellaan mielipiteet huomioiden ja niitä kunnioittaen. Kasvatusnäkemys on sidoksissa koko yhteiskunnan käsitykseen lapsesta. Lapsen kuunteleminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on lapsilähtöistä kasvatusta yksilöllisyyttä tukien minäkeskeisyydestä sosiaaliseen vuorovaikutukseen kasvaen. Lapsi tarvitsee muita lapsia leikeissään ja aikuisen tukea ja turvaa. Kasvattaja asettaa tarvittavat rajat. Kasvatus perustuu lämpimään, kannustavaan ja hyväksyvään ilmapiiriin, joka luo lapselle hyvät kasvuolosuhteet ja pohjan itsetunnon kehittymiselle. Lapsen vahvuuksia tuetaan kannustamalla häntä aktiiviseksi tiedonetsijäksi omakohtaisten kokemusten ja elämysten kautta. Kasvattaja on kiinnostunut lapsesta ja tuntee lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet. Kasvattajien toiminta on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Arvokeskusteluja tulee käydä säännöllisesti varhaiskasvatusyksiköissä. Perheiden erilaiset tavat, arvot ja kulttuurit otetaan huomioon lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. PERHEPÄIVÄHOIDOSSA: Perhepäivähoidon keskeisinä arvoina pidämme lapsilähtöisyyttä ja läheisiin sekä pysyviin kiintymyssuhteisiin perustuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajan työssä on ominaista tiivis yhteistyö perheiden kanssa.

8 2. Varhaiskasvatuspalvelut (lueteltuna liitteessä 3) Avoin varhaiskasvatustoiminta - seurakunta - järjestöt Perhe Varhaiskasvatuspalvelut Kotihoidontuki Kokkola-tuki Esiopetus Yksityinen päivähoito Kunnallinen päivähoito Erityisvarhaiskasvatus s Leikkitoiminta

9 Päiväkotitoiminta Kunnalliset päiväkodit Kaksikielisenä kaupunkina Kokkolassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä päiväkoteja. Kokkola on jaettu kuuteen päivähoitoalueeseen, joista yksi on perhepäivähoidon alue. Päivähoitoalueet tekevät yhteistyötä, jotta päiväkotipalvelut olisivat samanlaatuisia riippumatta päiväkodin koosta tai sijainnista. Ostopalvelupäiväkodit Ostopalvelulla on pitkät perinteet kokkolalaisessa päivähoidossa. Kokkolan päivähoidon ja esiopetuksen palveluista n.18% hankitaan ostopalveluna yksityiseltä sektorilta. Kunnallinen ja ostopalvelupäivähoito toimivat kiinteässä yhteistyössä tuottaen laadukkaita päivähoidon palveluja kokkolalaisille lapsiperheille. Daghemmet Trivselvrån ja Såka daghem ovat ruotsinkielisiä päiväkoteja. Yksityinen Lastenkammarin päiväkoti on suomenkielinen. Englantilainen päiväkoti antaa kielikylpypäivähoitoa. Perhepäivähoito Kokkolan jatkuvasti kehittyvä perhepäivähoito on noussut yhdeksi varteen otettavaksi päivähoitomuodoksi niin päättäjien kuin käyttäjienkin keskuudessa. Tämä näkyy perheiden tekemissä valinnoissa hoitopaikkaa haettaessa. Perhepäivähoito on pystynyt vastaamaan nyky-yhteiskunnan haasteisiin mm. kehittämällä erilaisia hoitomuotoja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kokkolassa perhepäivähoitoa toteutetaan hoitajan omassa kodissa, ryhmäperhepäivähoitokodeissa ja joissakin tapauksissa lasten omissa kodeissa. Oppiminen on elinikäinen prosessi, ja se on otettu huomioon perhepäivähoidon toiminnan sisältöä suunniteltaessa. Perhepäivähoitoryhmä on pieni ja toiminta kodinomaista jolloin myös hyvien kiintymyssuhteiden syntyminen mahdollistuu. Pienen ryhmän etuna on rauhallinen ja kiireetön kasvu- ja oppimisympäristö, sekä tiivis yhteistyö vanhempien kanssa. Kokkolassa on myös yksityisiä perhepäivähoidon tarjoajia ja 3 yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Esiopetus Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Lapsi osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Kunnilla on velvollisuus järjestää maksutonta esiopetusta kaikille esiopetusikäisille lapsille vähintään 700 tuntia vuodessa. Vanhemmat valitsevat osallistuuko lapsi esiopetukseen. Koko varhaiskasvatusaika muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Myös esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus päivähoitoon. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä tehdään yhteistyötä käytännön toiminnassa, opetussuunnitelmien laadinnassa ja kouluun siirtymiseen liittyvissä asioissa. Näitä yhteistyömuotoja toteutetaan molemmin puolin toimintaan osallistumisten, vierailujen ja tutustumisten muodossa. Kokkolassa perusopetuslain mukainen esiopetus on opetustoimen hallinnonalaa. Suurin osa esiopetuksesta on kunnallisten ja yksityisten päiväkotien kokopäiväryhmissä tapahtuvaa toimintaa, osa esiopetusryhmistä toimii koulujen yhteydessä.

10 Leikkitoiminta Kokkolassa on viisi ympäri vuoden toimivaa leikkikenttää, joissa järjestetään ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille ohjattua ja valvottua ulkoleikkitoimintaa. Leikkikentillä tarjotaan vapaamuotoista toimintaa lapsille ja lapsiperheille. Kentillä on myös mahdollisuus lyhytkestoiseen ns. parkkiaikaan, mihin ikärajana pidetään kolmea vuotta. Leikkikentät tarjoavat lapsille ja aikuisille tilaisuuden tutustua toisiinsa. Vaihtoehtona kielikylpyopetus Kokkolassa kielikylpyopetusta järjestetään Hakalahden päiväkodissa, jossa kielikylpykielenä on ruotsi. Englantilainen päiväkoti tarjoaa nimensä mukaisesti englanninkielistä kielikylpyä. Molemmissa päiväkodeissa lapsi osallistuu kielikylpyopetukseen vähintään kaksi vuotta ennen kouluun siirtymistä. Kielikylpytoiminta on päiväkotitoimintaa, jota ohjaa yhteinen opetussuunnitelma. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallisen englannin tai ruotsin kielen taidon saavuttaminen. Kansainvälisyyden lisääntyessä kielitaidon merkitys korostuu, ja kieli toimii siltana ympäröivään maailmaan. Lapselle vieraan kielen omaksuminen on yleensä helppoa. Lapsi omaksuu vierasta kieltä leikin ja toiminnan avulla. Lasta kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä, mutta äidinkielen käyttö sallitaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Esi- ja alkuopetuksessa korostuu tekemisen ja kokemuksen kautta oppiminen. Päiväkodissa tapahtuvassa kielikylvyssä noudatetaan päiväkotien yleistä varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Kokkolan omaa kielikylpykielen opetussuunnitelmaa.

11 3. Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa 3.1 Kasvatuskumppanuus Vanhemmilla on ensisijainen oikeus ja vastuu lasten kasvattamiseen. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyötä, molempien mielipiteiden huomioimista ja kunnioittamista. Kasvatuskumppanuudessa tulee yhdistyä vanhempien ja varhaiskasvattajien tiedot, taidot ja kokemukset. Kasvattajien luottamus omaan ammattitaitoon viestii vanhemmille turvallisesta kasvuympäristöstä. Käytännössä kasvatuskumppanuus alkaa tutustumisesta ja syvenee päivittäisinä kohtaamisina keskusteluhetkissä aamu- ja iltapäivisin. Vanhempainkeskusteluja järjestetään kaikkien vanhempien kanssa. Molemminpuolinen avoimuus palvelee lasten etua ja lasten sekä perheiden asioita käsitellään aina luottamuksellisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmaa noudatetaan ja sen pohjalta laaditaan jokaiselle lapselle oma hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka laatimisessa vanhempien osuus on merkittävä. Joissakin päiväkodeissa toimii myös vanhempaintoimikunta, jonka kautta on mahdollista osallistua ja vaikuttaa yhteiseen toimintaan. PERHEPÄIVÄHOIDOSSA: Pienet hoitoyksiköt takaavat tiiviin kasvatuskumppanuuden vanhempien kanssa. Näin pääsemme mahdollisimman hyvään yhteistyöhön lapsen asioissa ja voimme tukea toinen toistamme kasvatustehtävässä. Tiedonkulku vanhempien ja hoitajien kanssa:

12 3.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kokkolassa on laadittu yhteinen, lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka on jo käytössä päivähoidon yksiköissä (liite 2) Päivähoidon/esiopetuksen aloittamisvaiheessa voidaan käyttää ns. keskustelulomaketta (liite 1), joka on pohjana ensimmäisessä tapaamisessa vanhempien kanssa. Keskustelu pyritään käymään ennen päivähoidon/ esiopetuksen aloittamista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan hoitosuhteen alkaessa ja päivitetään säännöllisesti. Suunnitelma laaditaan yhdessä huoltajien kanssa, ja se on käytössä lapsen koko päivähoidon ajan ja seuraa lasta hänen siirtyessä päivähoitomuodosta toiseen tai esiopetuksesta kouluun. Myös lapsen ajatuksia varhaiskasvatuksesta kirjataan lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. PERHEPÄIVÄHOIDOSSA: Varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen ja päivittäminen jokaisen perheen kanssa on tärkeää. Vaikka hoitajat tapaavatkin vanhempia päivittäin, tulee olla mahdollisuus tarvittaessa keskusteluun pitkin toimintakautta rauhallisessa tilanteessa ilman lapsiryhmää.

13 4. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 4.1 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksessa henkilöstö muodostaa kasvattajayhteisön, joka koostuu erilaisen koulutustaustan ja työkokemuksen omaavista työntekijöistä. Varhaiskasvatuksessa tiimityö on keskeinen työmuoto. Kasvattajayhteisössä, johon myös perhepäivähoidon tiimit kuuluvat, käydään säännöllistä arvokeskustelua sekä keskenään että vanhempien kanssa. Kasvattajalta edellytetään sitoutumista kasvattajayhteisön yhteisiin arvoihin ja päämääriin. Kasvattajalla tulee olla kyky ja halu ymmärtää lapsen mieltä ja maailmaa. Kasvattajan on välttämätöntä oppia havainnoimaan herkästi ja hienosyisesti. Aikuisen on mentävä kyykkyyn sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti voidakseen nähdä läheltä se, mikä on lapselle tärkeätä. (Martti Lindqvist, Lastentarha 1/2006) Avoin keskustelukulttuuri ja toimivat yhteistyön rakenteet auttavat tiimejä hyvän toiminnan ylläpitämiseen, ja samalla tukevat ammatillisuuden kasvua. Kasvattajat ylläpitävät ja kehittävät ammatillista osaamistaan ja tiedostavat varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet.

14 4.2 Varhaiskasvatusympäristö Varhaiskasvatusympäristö on kokonaisvaltainen ja moniulotteinen. Siihen kuuluvat näkyvä ja kosketeltava fyysinen ympäristö, kokemuksellinen ja muistava psyykkinen ympäristö sekä sosiaalinen ympäristö kaikkine vuorovaikutustilanteineen. Lapset ja henkilökunta ovat yhdessä luomassa ympäristöä; aikuiset luovat ympäristölle puitteet ja siihen kuuluu olennaisena asiana myönteinen ilmapiiri. Kasvattajat huolehtivat kasvuympäristön pedagogisesta selkeydestä ja toimivuudesta. Turvallinen pihapiiri ja lähellä oleva luonto ovat tärkeitä paikkoja lasten leikeille ja tutkimusretkille. Varhaiskasvatusympäristö on lapsia varten, ja siinä näkyvät lasten tekemät työt. Siellä on tilaa ja mahdollisuuksia leikille. Ympäristö on kannustava, muuntuva, viihtyisä ja mahdollistaa pitkäkestoisen leikin. Ympäristön esteettisyys merkitsee eri ihmisille eri asioita, ja sen tarjoamat erilaiset elämykset ovat tärkeitä lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Kasvuympäristön turvallisuus on edellytys hyvälle ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle. 4.3 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kieli on lapselle sosiaalisen vuorovaikutuksen, ajatusten ja tunteiden viestintäväline. Kielen osa-alueita ovat kuunteleminen, puhuminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Kielen oppiminen on aina luova ja persoonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä on tärkeä merkitys. Kielen avulla lapsi jäsentää havaintojaan, tutustuu ympäristöönsä ja saa tietoa. Lapsi totuttelee kertomaan ja keskustelemaan omista tunteistaan, toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan sekä ilmaisemaan havaintojaan ja päätelmiään. Lapsen kysymyksiä arvostetaan ja häntä rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun ja esiintymistilanteisiin leikin ja mielikuvituksen kautta. Ryhmän jäsenenä hän oppii kuuntelemaan sekä lasten että aikuisten puhetta, osallistumaan keskusteluun ja odottamaan omaa vuoroaan. Kielellä on keskeinen merkitys lapselle ominaisessa tavassa toimia. Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan ja kieli kehittyy leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä. Lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, asiatekstejä, runoja, loruja ym. niin, että hän saa tilaisuuden nauttia kuulemastaan. Lasta sadutetaan: hänen itse keksimiään satuja, kertomuksia, runoja ja muita tuotoksia kuunnellaan, dokumentoidaan, esitetään ja asetetaan esille. Vuorovaikutus koostuu sanattomasta viestinnästä (eleet, ilmeet. äännähdykset, kehon liikkeet), puheesta ja kuuntelusta. Lapsen sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä on erityisesti tuettava kielen avulla. Lapsi ymmärtää kehityksensä varhaisvaiheessa asioita huomattavasti enemmän kuin pystyy tuottamaan puheeksi.

15 4.4 Lapselle ominaisia tapoja toimia Liikkuminen Liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja kasvun perusta. Kasvattajan tehtävä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista eri ympäristöissä huomioiden vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet. Kokkolan kaupunki tarjoaa myös lapsiasukkailleen monipuolisia liikuntapaikkoja. ( Leikki Elinikäisen leikkimisen voisi nostaa iskulauseeksi elinikäisen oppimisen rinnalle: leikkiä ikä kaikki, oppia ikä kaikki. Siellä, missä on mielikuvitusta ja luovuutta, iloa ja tyydytystä, on myös leikkiä. Aivan erityisesti leikki kuuluu leikki-ikään. Kouluikää edeltävinä vuosina leikkiminen on siinä määrin tunnusomaista, että sitä on pidetty lapsen johtavana toimintana. Leikille tarvitaan aikaa, vapautta ja mahdollisuus jatkua myöhemmin. Työ tehdään loppuun asti, mutta leikki voi jäädä kesken. Onnistunut leikki on vapaaehtoista, pitkäkestoista ja kaikille tilaa antavaa. Tarvittaessa kasvattaja voi osallistua lasten leikkiin ja tukea lasta sekä monipuolistaa leikkiä mielikuvin ja välinein. :

16 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Meissä kaikissa asuu pieni taiteilija. Kasvattaja kannustaa lasta tekemään, kokemaan ja ilmaisemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja aistimuksiaan monipuolisesti. Taiteellisessa kokemisessa ja ilmaisemisessa ovat läsnä tunteet, leikki, mielikuvitus ja luovuus, työskentelyyn uppoutuminen ja ongelmanratkaisu, omista tuotoksista nauttiminen, sekä onnistumisen, epäonnistumisen että uudelleen yrittämisen kokemukset. Tutkiminen Lapsi on luonnostaan tutkija, jonka kaikki aistit ovat intensiivisesti mukana hänen kokemusmaailmassaan. Lapsi oppii tilanteissa, joissa on paljon kosketeltavaa, haistettavaa, maistettavaa, kuultavaa ja nähtävää. Kasvattajan tehtävänä on antaa mahdollisuus monenlaiseen tutkimiseen

17 5.Varhaiskasvatuksen sisältöalueet On tärkeää muistaa, että varhaiskasvatuksessa lapsi ei opiskele tai suorita eri sisältöjä eikä lapselle aseteta suoriutumisvaatimuksia. Sisältöalueet muodostavat kasvatuksesta vastuussa olevalle henkilökunnalle kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä kasvattajien tulee tarjota, jotta lapsen kasvu ja kehitys etenisi tasapainoisesti. 5.1 Matemaattinen opitaan plus ja miinuslaskuja ja että matematiikassa lentää joskus koneitakin Matematiikka on osa lapsen jokapäiväistä ympärillä olevaa elämää. Matematiikka kehittää lapsen loogista ajattelua. Lasta rohkaistaan ja kannustetaan päättelemään ja kertomaan ajattelunsa kulkua. Eri aisteja hyväksikäyttäen lapsi havainnoi ympärillään tapahtuvaa toimintaa. Hän oppii tekemällä, tutkimalla, kokeilemalla, vertaamalla ja päättelemällä. Kasvatushenkilöstön tehtävänä on rakentaa haastava ja mielekäs kasvu- ja oppimisympäristö, joka innostaa lapset tutkimaan ja kokeilemaan. Sen, minkä itse tekee, oppii parhaiten!

18 5.2 Luonnontieteellinen tehdään retkiä metsään ja syödään eväitä. Puhutaan luonnosta, tutkitaan eläimiä, puita ja lintuja! Varhaiskasvatuksessa lapsi tutustuu lähiympäristöön ja luontoon. Lapsilla on luontainen kiinnostus luontoon ja sen ilmiöihin. Kasvattajien kanssa harjoitellaan ottamaan vastuuta luonnon ja ympäristön hyvinvoinnista. Samoin tutustutaan ihmisen rakentaman ympäristön ja luonnon yhteiseloon, näin lapsi oppii arvostamaan elinympäristöään. Jo pienenä opitaan oman toiminnan vaikutus ympäristöömme. Lapsen omakohtaiset havainnot ja kokemukset rakentavat hänen maailmankuvaansa. Yhdessä kasvattajan kanssa lapsi oppii tutkimaan, päättelemään, tekemään oletuksia ja havainnoimaan ympäristön monimuotoisuutta sekä ymmärtämään ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta. 5.3 Historiallis- yhteiskunnallinen puhutaan menneistä, mietitään kaupungin asioita ja tehdään elokuva. Historia on tunnelmaa! Lapselle luodaan kuvaa menneistä ajoista tarinoiden, esineiden ja dokumenttien avulla. Lapselle tuodaan tutuksi Kokkolan historiaa ja tapahtumia huomioiden lapsen kehitysvaihe. Kulttuuriperinnön siirtäminen tapahtuu esim. perinnetapahtumia järjestämällä. Kasvatushenkilöstön tulee huomioida eri maista tulleiden lasten kulttuuritausta. 5.4 Esteettinen puhutaan paljon, että pitääkö panna stoppi tien laitaan vai kolmio! Lasten kanssa yhdessä luotu ympäristö lisää esteettisiä kokemuksia, jossa taiteella ja kulttuurilla on moninaiset mahdollisuudet lapsen kasvatuksessa niin arjessa kuin juhlassa. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan musiikkiin, kuvataiteisiin, kirjallisuuteen ja teatteriin. Näin voidaan tarjota lapselle omakohtaisia aistimuksia, elämyksiä ja kokemuksia.

19 5.5 Eettinen lapsellista, menee joku eteen jos se aikoo kaataa luontoa!! Eettiset kysymykset ovat läsnä lapsen arjessa ja vuorovaikutustilanteissa. Aikuisten tulee ohjata lapsia pohtimaan oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa, totuutta ja valhetta Eettisten kysymysten käsittely tulee tapahtua lapsen oman kehitystason mukaisesti. Näin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan muodostumista. Aikuisen tulee tiedostaa antamansa mallin merkitys lapsen eettiselle kasvulle. Pelot, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lapsen elämään. Kasvattajan tulee tukea lasta niiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. 5.6 Uskonnollis- katsomuksellinen näkee omilla silmillään. Tietää kaikkea ja uskoo siihen mitä tietää esim. Taivaan Isään ja Jeesukseen Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on kunnioittaa perheen vakaumusta ja sopia lapsikohtaisesti sen käytännöistä. Lapset oppivat suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia tapoja, mm. kirkolliset juhlapyhät ja tavat. Kasvattajan herkkyys lasten kysymysten kuulemiseen ja avoimeen keskusteluun tukee lasta pohtimaan ja ihmettelemään uskontoon ja kulttuuriin liittyviä asioita. Lasta ohjataan hyväksymään ja kunnioittamaan lähellä olevia erilaisia uskontoja ja katsomustapoja.

20 6. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 6.1 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi Tuen tarve voi ilmetä fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Se voi olla lyhytaikaista tai pysyvämpää. Tuen tarvetta arvioitaessa luodaan kokonaiskuva lapsesta yhteistyössä vanhempien ja päivähoitohenkilöstön kesken ja määritellään yksilölliset toimintamahdollisuudet sekä tuen ja ohjauksen tarpeet. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen syntyminen, kasautuminen ja pitkäkestoisuus. Mahdollisimman varhainen puuttuminen ja tukitoimien käynnistäminen on toiminnassa keskeisellä sijalla. Useilla lapsilla on jo päivähoitopaikkaa haettaessa asiantuntijalausunto erityisen tuen tarpeesta, jolloin erityisvarhaiskasvatukselliset tukitoimet aloitetaan heti. Myöhemmin ilmenevän erityisen tuen tarpeen tunnistamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien, kasvatushenkilöstön ja tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Moniammatillisten kasvu- ja hoitoryhmien toiminnan tavoitteena on tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja päivähoidon henkilökunnan kasvatustyön tukeminen. Kasvu- ja hoitoryhmissä käsiteltävistä asioista keskustellaan vanhempien kanssa ennen niiden esille tuomista kasvu- ja hoitoryhmissä. Varhaisen tuen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota lapsen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Kielellisen kehityksen seuranta painottuu erityisesti 2-5-vuotiailla. Kaikille 5-vuotiaille lapsille tehdään KEHU -arviointi ( 5-vuotiaan lapsen kehityksen kartoitus. Suoritetusta arviosta saatua tietoa hyödynnetään mahdollisen tuen tarpeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuusivuotiaiden arvioinnissa painotutaan mahdollisten tulevien oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Kouluvalmiuden ryhmätutkimus toteutetaan kiertävien erityislastentarhanopettajien toimesta esiopetusryhmissä osalle ryhmän lapsista.

21 6.2 Erityisen tuen järjestäminen Kokkolassa erityistä hoitoa ja tukea tarvitseva lapsi sijoitetaan päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmään. Tarpeen mukaan palkataan avustavaa henkilökuntaa tai lapsi otetaan huomioon hoidettavien lasten kokonaislukumäärässä (esim. ns.pienryhmät). Kokkolassa on tällä hetkellä yksi integroitu erityisryhmä kielihäiriöisille lapsille. Kokkolassa päivähoidossa toimii neljä kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja integroidussa erityisryhmässä on yksi erityislastentarhanopettaja. Lapsella voi olla ryhmässä oma avustaja tai useammalla lapsella yhteinen avustaja. 6.3 Erityisen tuen toteuttaminen Tuen toteuttamisen lähtökohtana on lapsen kehityksen yksilöllisyyden ja kokonaisvaltaisuuden huomioiminen. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuutta jakaen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvatustoimintaa mukautetaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Työskentelyä eriytetään pienryhmä- ja/tai yksilöohjauksen avulla. Toimintamenetelmiä ja sisältöjä tarkennetaan huomioiden lapsen henkilökohtainen oppimistyyli. Vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ryhmätyöskentelyssä. Vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät (kuvat, viittomat, esineet) ovat käytössä niitä tarvitseville lapsille. Kuvia tai esineitä apuna käyttäen lapselle laaditaan tarvittaessa päiväjärjestys struktuurin ylläpitämiseksi. Erityistukea tarvitseville lapsille päivähoidon arjen merkitys kuntouttavana toimintana on keskeistä. Erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille laaditaan lapsen Varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluva lakisääteinen kuntoutussuunnitelma ja pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin kuuluville HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Näissä määritellään lapsen voimavarat ja vahvuudet sekä kehityksen tuettavat osa-alueet. Kuntoutus- ja HOJKS -palavereihin osallistuvat lapsen vanhemmat sekä muut lapsen kanssa työskentelevät henkilöt. Kokkolassa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten oppivelvollisuus toteutuu esiopetuksen lisäksi osin heidän tulevissa kouluissaan (esim. harjaantumisopetus, dysfasiaopetus).

22 7.Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin perustuva varhaiskasvatus Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla tarkoitetaan tässä sekä saamelaisia, romaneja ja viittomakielisiä että maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kokkolassa näiden lasten varhaiskasvatus järjestetään päivähoitopalveluiden yhteydessä siten, että lapsi toimii muiden lasten tavoin lapsiryhmän jäsenenä. Päivähoitopaikan saatuaan lapsen vanhemmat tulevat tutustumaan hoitopaikkaan, jolloin käydään läpi vanhempien kanssa perheen kulttuuritausta ja tavat. Hyvät tulkkipalvelut ja niiden saatavuus riittävän pitkään ovat ensiarvoisen tärkeitä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei lapsi missään vaiheessa joudu tulkiksi aikuisten välille. Lapsen vanhempia kannustetaan säilyttämään perheen kulttuuri sekä ylläpitämään ja kehittämään lapsen äidinkieltä. Oman äidinkielen säilyttäminen lapsen tunnekielenä ja lapsen tunteiden ilmaisemisen välineenä on tärkeää, ja ensisijainen vastuu siitä on lapsen huoltajilla. Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten mahdollisuutta oppia suomea tai ruotsia toisena kielenä luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Kielen omaksuminen vahvistuu, kun lapsi kuulee puhuttua kieltä ja häntä rohkaistaan myös omaan puheen tuottamiseen. S2-kielen (suomi toisena kielenä) omaksuminen varhaiskasvatuksessa perustuu toiminnalliseen ja kielelliseen vuorovaikutukseen. Erityisissä S2-toimintatuokioissa autetaan lasta omaksumaan uusia käsitteitä ja kielen rakennetta. Päivähoito on eri- kieli ja kulttuuritaustaiselle lapselle tukimuoto, joka auttaa häntä sopeutumaan uuteen kulttuuriin. Kokkolassa S2-kielen ohjelmaa on alettu tekemään ja se valmistunee syksyllä 2010.

23 8.Verkostoyhteistyö Lapsen henkilökohtaiseen verkostoon kuuluvat perhe, suku, ystävät ja naapurit. Keskeisimpiin yhteistyötahoihin päivähoidossa ja esiopetuksessa kuuluvat kiertävät erityislastentarhanopettajat, neuvolat, terapeutit, sosiaalityö, perheneuvola, erikoissairaanhoito, opetustoimi ja maahanmuuttajapalvelut. Verkostoyhteistyö mahdollistaa nopean ja varhaisenpuuttumisen lapsen ja perheen asioissa. Päivähoidossa ja esiopetuksessa yhteistyötä tehdään myös seurakunnan, liikunta ja kulttuuritoimen, sekä erilaistenjärjestöjen kanssa. Lapselle on tärkeä, että hänen lähipiirissään olevat aikuiset ovat keskenään yhteistyössä tukien lasta yksilönä hänen omista lähtökohdistaan käsin. 9. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Varhaiskasvatuksessa arvioidaan kaupungin ja yksikön varhaiskasvatussuunnitelmien sekä jokaisen lapsen henkilökohtaisen suunnitelman toteutumista. Arviointi perustuu aina lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen, sekä kasvattajayhteisön toiminnan ja työtapojen säännölliseen havainnointiin ja dokumentointiin. Tämä toimii perustana varhaiseen puuttumiseen. Varhaiskasvatuksessa lasta tuetaan arvioimaan myös omaa oppimistaan. Lapsiryhmiä opetetaan keskustelemaan ja arvioimaan arjen eri tilanteita, ja näin vahvistetaan lasten osallisuutta (esim. lastenkokoukset ).

24 10. Varhaiskasvatustoiminnan sisällöllinen arviointi, kehittäminen ja seuranta Varhaiskasvatuksen laadun toteutumiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Arviointi perustuu asetettuihin tavoitteisiin ja arvoihin. Lähtökohtana ovat Kokkolan varhaiskasvatusta ohjaavat suunnitelmat. Varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelma ohjaa arviointia ja sitä päivitetään vuosittain. Osa arviointitoimenpiteistä ohjataan sivistyskeskuksen toimesta, osa on varhaiskasvatusyksiköiden vastuulla. Kokkolassa on käytössä TAK- arviointiohjelma (tutki, arvioi, kehitä). TAK- arviointimenetelmällä arvioidaan varhaiskasvatuksen laatua sisältäen mm. asiakaskyselyt lapsille ja vanhemmille, henkilöstökyselyt, johtajuuden arvioinnin sekä itse- ja tiimiarvioinnit. Syksystä 2008 arviointeja on voitu toteuttaa internetin kautta. Sitä on hyödynnetty esiopetuksen asiakaskyselyssä ja koko varhaiskasvatushenkilöstölle tehdyssä kyselyssä. Kuntatasolla on yhtenäinen päivähoidon arviointisuunnitelma vuoteen 2012 asti (LIITE 4). Varhaiskasvatuksen yksiköt laativat toimintasuunnitelman toimintakaudeksi, jonka avulla arvioidaan ja kehitetään toimintaa.

25 Liitteet LIITE 1 Hyvät vanhemmat! LIITE 2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LIITE 3 Varhaiskasvatuspalvelut Kokkolassa LIITE 4 Varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelma, TAK LIITE 1 Hyvät vanhemmat! Lapsenne on saanut kunnallisen päivähoito- / esiopetuspaikan! Laadukas päivähoito/esiopetus on yhteistyötä, johon tarvitaan perheen asiantuntemusta omasta lapsesta sekä päivähoidon henkilöstön ammatillista osaamista ja kokemusta. Tällä kirjeellä toivomme tietoja lapsestanne jotta hänen päivähoidon/esiopetuksen alkaminen olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Varatkaa aika yhteiselle keskustelulle lapsestanne! Toivomme, että mietitte alla olevia kysymyksiä ja kirjaatte ajatuksianne! 1. Keitä kuuluu perheeseenne? Lapselle muut tärkeät henkilöt? 2. Lapsenne luonteenpiirteitä, vahvuuksia? 3. Missä hän tarvitsee tukea, ohjausta ja rajoja? 4. Ruokailutottumukset; erityisruokavalio sekä mahdolliset allergiat? 5. Minkälainen on lapsenne levon tarve? 6. Siisteyskasvatus esim. omatoimisuus wc:ssä asioimisessa? 7. Onko lapsenne elämässä tapahtunut tai tapahtumassa asioita joista meidän tulisi tietää? 8. Minkälaisia odotuksia, toiveita tai ennakkokäsityksiä teillä on päivähoidosta / esiopetuksesta? Varatkaa tutustumisaika ajoissa! Terveisin päivähoidon/ esiopetuksen henkilöstö

26 LIITE 3 Perinteinen perhepäivähoito/hoitajan kotona Kunnalliset päiväkodit Hakalahden pk Halkokarin pk Kaustarin pk Keltaviirin pk Kirkonmäen pk Kiviniityn pk Koivuhaan pk Koivurinteen pk Lumikonkolon pk Länsipuiston pk Meritullin pk Pajulinnun pk Nahkurin pk Pikiruukin pk Peltokorven pk Peurankadun pk Ruotsalainen pk Rytimäen pk Tervanpolttajan pk Tulliharjun pk Ykspihlajan pk Öjan pk Ostopalvelu päiväkodit Englantilainen lastentarha Daghemmet Trivselvrån Såka daghem Yksityinen päiväkoti, Lastenkammari Yksityinen ryhmäperhepäivähoito Nasun talo Puh kulma Tikrun tupa Ryhmäperhepäivähoito Bamsebo Kapuntupa Knattebo Leppis Muksula Muksumaja Päivänpaiste Ruotsalon ryhmis Tenavatupa Tiitiäinen Vekaravaja Villabo Hirvenpesä Leikkikentät Hakalahden leikkikenttä Halkokarin leikkikenttä Kirkonmäen leikkikenttä Koivuhaan leikkikenttä Rytimäen leikkikenttä Päivähoitopaikoista löytyy lisätietoja Kokkolan kaupungin sivuilta

27

28 LIITE 4 Varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelma Toimenpide (12-14 yksiköiden vastuulla) Varhaiskasvatuksen asiakaskysely vanhemmille 2. Esiopetuksen asiakaskysely vanhemmille 3. Leikkitoiminnan asiakaskysely 4. Päivähoidon aloittamisen arviointi 5. Lasten kysely (kotona vastataan) 6. Esikoululaisten kysely (kotona vastataan) 7. Henkilöstökysely 8. Johtajuuden arviointi 9. Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman arviointi 10. Erityisvarhaiskasvatuksen arviointi 11. Yksityisen / ostopalvelupäivähoidon arviointi tarvittaessa 12. Tiimin puolivuosiarviointi 13. Jatkuva laadun arviointi 14. Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys (yksiköt) Päivähoidon aloittamisen arviointikysely kaikille uusille perheille! Yhteenveto puolivuosittain! kesä- ja tammikuussa Jatkuva laadun arviointi: käytössä erilaisia menetelmiä: EFQM, TAK, SWOT Varhaiskasvatussuunitelman päivitys sisältää mm. arvojen, toiminta-ajatuksen ja -suunnitelman tarkastelua muun arvioinnin pohjalta. päivitetty

KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut 3. Vanhempien ja lasten osallisuus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Tervanpolttajan päiväkoti

Tervanpolttajan päiväkoti Tervanpolttajan päiväkoti 1 KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Saatteeksi Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut 3.

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Kirkonmäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kirkonmäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Kirkonmäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Kirkonmäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kirkonmäen päiväkoti Päiväkodin osoite: Kirkonmäen päiväkoti Ventuksentie 27 67700 Kokkola Toimintavuosi

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot