KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0

2 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan olemus ja tehtävä.... Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden alijäämästä Jäsenmäärä Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset Tarkastajat ja edustajat....9 Yleishallinto ja kirkkoherranvirasto... SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.... Yleinen seurakuntatyö.... Tiedotus ja viestintä.... Musiikkityö..... Kuvaus toiminnasta..... Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.... Lapsi, perhe ja aikuistyö..... Lapsi, perhe ja aikuistyön päälinjat..... Päiväkerho Koululaisten iltapäiväkerho Pyhäkoulu Perhetyö Aikuistyö Varhaisnuorisotyö Kuvaus toiminnasta Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Rippikoulutyö Kuvaus toiminnasta Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Nuorisotyö Kuvaus toiminnasta Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Diakoniatyö Kuvaus toiminnasta... 0

3 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta....9 Lähetystyö Kuvaus toiminnasta Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta... HAUTATOIMI..... Kuvaus toiminnasta..... Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta... KIINTEISTÖTOIMI..... Kuvaus toiminnasta..... Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta... 5 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstön määrä Henkilötyövuosien määrä Henkilöstön sukupuoli, ikä, koulutus ja henkilömäärät tehtäväryhmittäin Henkilöstökoulutus Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Työkyky ja terveys Palkka ja henkilöstökustannukset Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukooste TALOUSINFORMAATIO Talousinformaation rakenne Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Tase Käyttötalousosa, talousarviovertailu Tuloslaskelmaosa, talousarviovertailu Investointien talousarviovertailu Tuloslaskelma, edellisen vuoden vertailu Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 KUVIOT TAULUKOT... 57

4 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 YLEISTÄ. Seurakunnan olemus ja tehtävä Kaste ja lähetyskäskyssään antaa Kristus seurakunnalleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 8:9 0) Lähetyskäsky on muuttumaton, vaikka käskynannosta on kulunut lähes kaksi tuhatta vuotta. Maailma sen sijaan on muuttunut. Kristuksen antama käsky on ensimmäinen ja ylin ohje, joka määrittelee seurakunnan perustehtävän myös muuttuneessa maailmassa. Seuraavia täsmentäviä ohjeita ovat luterilaisissa tunnustuskirjoissa määritellyt muotoilut sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräykset. Kirkkolaki määrittelee seurakunnan tehtävät ytimekkäästi: Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä (KL : ja vielä yksityiskohtaisemmin KJ. luku). Seurakunnan tehtävänä on ensisijaisesti toteuttaa Kristuksen antamaa ohjetta. Perustehtävän hoitaminen vaatii keskittymistä jumalanpalveluselämään, kirkollisiin toimituksiin ja lähetystyöhön. Jotta kirkkolain antaman velvoitteet tulevat täytetyiksi, pitää seurakunnan toiminnassa panostaa myös rippikouluopetukseen, kristilliseen kasvatustyöhön sekä diakoniaan ja sielunhoitoon. Seurakunnan toimintaympäristö vaikuttaa seurakunnan mahdollisuuksiin toteuttaa tehtäväänsä. Kun ympäröivässä yhteiskunnassa menee huonosti, heikkenee myös seurakunnan mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä. Vuonna 0 Karkkilan seurakunnan talouskehitys pakotti miettimään miten nykyisessä laajuudessaan oleva toiminta rahoitetaan. Vuoden 0 aikana seurakunnassa suunniteltiin säästöjä, joiden toteuttaminen tapahtuu vuosien 0 ja 0 aikana. Tulevat säästöt tulevat vaikuttamaan seurakunnan toimintaan. Jotain on tulevina vuosina tehtävä eri tavalla ja jotain on jätettävä tekemättä. Seurakunnan toimintaa on tärkeää kehittää niin, että yhä useampi kuntalainen tuntee kotiseurakunnan omakseen ja kasvaa yhteiseen kristilliseen vastuuseen. Seurakunnan jäsenmäärän pieneneminen on saatava loppumaan. Seurakunnan on jatkossa keskityttävä perustehtäviin, jotka tulee toimittaa laadukkaasti seurakuntalaisia toimintaan kutsuen. Kristuksen käsky ja kirkkolaki ovat ohjeita, jotka ohjaavat kehittämään toimintaa tiettyyn suuntaan. Seurakunta päättää näiden ohjeiden tulkitsemisesta ja käytännön toteuttamisesta. Toimintakertomuksessa vuoden 0 toimintaa ja sille asetettuja tavoitteita peilataan seurakuntamme perustoimintokuvaukseen, vuoden 0 talous ja toimintasuunnitelmaan sekä seurakunnan strategiaan.

5 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 5 Kirkkovaltuusto.5.0. Taloudellinen tilanne Kuvio : Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosi 0 (00) Kirkollisverokertymä vuonna 0 oli eur (+5%). Osuus yhteisöveron tuotosta oli eur (+%) ja kokonaisverokertymä.6.7 eur (+7%). Suluissa on esitetty vertailu vuoteen 00. Vuoden 0 talousarvioon budjetoitu verotulokertymä oli eur. Verotuloja kertyi.7 eur (+%) budjetoitua enemmän. Yhteisöveron tuotto oli oleellisesti budjetoitua korkeampi ja verotulokertymän budjettiylitys perustui tähän. Vuoden 0 kirkollisverotuoton kehitykseen vaikutti talouden hidastunut kasvu, kirkonjäsenkehitys ja paikkakunnan muuttotappio. Verotulot vuosittain Toteutunut Talousarvio TA TA.0.80 TA.9.88 TA.8.0 TA TA Toteutuminen % 97, 00, 99,9 97 0,5 0, Taulukko : Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosittain Vuoden 0 aikana Karkkilan työttömyys väheni. Vuoden lopussa työttömyysaste oli 8,%, kun se tammikuun lopussa oli ollut 9%. Karkkilalaisista kuului kirkkoon 000luvun alussa yli 79%. Vuoden 0 lopussa kirkkoon kuului enää noin 7% kaupunkilaisista. Jäsenmäärän muutos vaikuttaa oleellisesti kirkollisverokertymään.

6 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 6 Kirkkovaltuusto.5.0 VUOSI Yhteisöveron osuus verotuloista Verotulot/jäsen Vuosikate Vuosikate/jäsen,50 6,9 0,80 9,7 Vuosikate %/(toimintatulot + verotulot) 9,8 7, 0,7,% Poistot Poistot/jäsen,5 7, 9,0 9, Poistot %:ia verotuloista 6,99 8, 9,5 8,9 Vaihto ja rahoitusomaisuus yhteensä Kassavarat Yli/alijäämä Seurakunnan väkiluku Muutos edelliseen vuoteen 7 8 Seurakuntaan kuuluminen %:ia 76,6 75,9 7,6% 7,% Taulukko : Karkkilan seurakunnan talouden tunnuslukuja ja seurakuntalaisten määrä. Seurakunnan taseessa vaihtuvat vastaavat olivat vuoden 0 päättyessä 7. eur (.5 eur). Ne on sijoitettu rahalaitoksiin. Seurakunta on velaton. Rahavarat lisääntyivät hieman vuoden 0 aikana. Yhteiskunta on siirtynyt hitaamman kasvun aikaan ja verotulojen kasvu on taittunut. Verotulot riittävät kattamaan toimintamenot, mutta poistojen jälkeen tulos on alijäämäinen. Investointeihin ei ole varaa. Tämän takia seurakunnassa tehtiin vuoden 0 aikana toiminnan ja talouden sopeutussuunnitelma, joka ohjasi jo vuoden 0 suunnittelua. Sopeuttamissuunnitelma määritteli keinoja, joilla toiminta ja talous saadaan tasapainoon valtuustokauden 0 0 aikana. Sopeutusratkaisuilla oli vaikutuksia jo vuoden 0 aikana. Seurakunnan vuosikate oli 6.5 eur ( 5.98 eur ) positiivinen. Kun vuosikatteesta vähennetään korjausinvestoinnit 8.69 eur, on kassavirta investointien jälkeen.5 eur ( 7.68 eur) positiivinen. Seurakunnassa on kahden vuoden aikana tehty vain välttämättömiä korjausinvestointeja. Niiden arvo on oleellisesti poistoja alhaisempi. Seurakuntataloudessa pyrkimyksenä on, että vuosikatteesta vähennettyjen poistojen jälkeen pitäisi tilikauden tuloksen olla positiivinen. Vuonna 0 vuosikate oli 6.5 eur positiivinen. Poistojen ja poistoeron nettovaikutus tilikauden alijäämään oli.056 eur. Tilikauden alijäämä oli 58.9 eur ( eur). Talousarvio oli laadittu 7.8 eur alijäämäiseksi. Sopeutustoimet vaikuttivat jo vuoden 0 aikana, mutta vuoden 0 myötä ne ovat täydessä käytössä. Seurakunnan veroprosentti nostettiin vuoden 0 alusta,50 %:iin. Seurakunnallisessa toiminnassa pappien määrä vähennettiin neljästä kolmeen ja 60% diakonin virka lopetettiin. Hartauselämän tehtäviä resurssoitiin hieman uudella tavalla. Hallintoa tiivistettiin jo vuoden 00 aikana yhdellä henkilöllä ja kiinteistö ja hautausmaatehtäviä organisoitiin uudella tavalla kun yksi työntekijä vaihtoi työnantajaa. Karkkilan seurakunnassa työskentelee vuoden 0 alussa 8 henkilöä. Henkilömäärä vuoden 0 syksyllä oli.

7 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 7 Kirkkovaltuusto.5.0 Pääluokat TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE ERO Toteuma Tal.arvio Toteuma Tal.arvio Lisätal. arvio Toteuma Tal.arvio Lisätal.arvio sisältyen Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Yhteensä Taulukko : Talousarvio vertailu pääluokittain eli toiminnoittain Talousarvion sitovuustasona kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate päätyi.80 eur paremmaksi kuin talousarvioon oli budjetoitu. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi 6.0 eur lisätalousarvion, joka liittyi ulkoistettuihin palveluihin. Toimintakate oli lisätalousarvion jälkeenkin 0.86 eur budjetoitua parempi. Pääluokkatasojen yleishallinto, seurakunnallinen toiminta ja kiinteistötoimen toimintakate toteutui budjetoitua parempana. Hautaustoimen pääluokkataso ylittyi 8.5 eur. Talousarvioon suunniteltua työkonevaihtoa leasingrahoituksella ei toteutettu, eikä myyntivoitto realisoitunut. Hautausten lukumäärä oli 8% edellisvuotta alhaisempi, joten hautaustoimen tuotot jäivät budjetoitua alhaisemmiksi.. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden alijäämästä Kertomusvuonna tilinpäätös oli 58.9 euroa alijäämäinen. Talousarvio oli suunniteltu 7.8 eur alijäämäiseksi. Tilikauden alijäämä 58.9 eur kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille.. Jäsenmäärä Seurakunnan väkiluku (=läsnä oleva väestö) oli kertomusvuoden lopussa 6.78 henkilöä. Kaupungin asukasmäärä oli vuoden lopussa 9.90 henkilöä. Seurakuntaan kuului 7% kaupunkilaisista. Poissaolevaan väestöön kuului 8 henkilöä. Ulkomaiden kansalaisia oli 0 ja ruotsinkielisiä 59. Seurakuntaan on muuttanut kertomusvuoden aikana (9) henkilöä ja poismuuttaneita on ollut 98 (06). Seurakuntaan liittyi (9) henkilöä ja seurakunnasta erosi 8 (5) henkilöä. Vuonna 0 liitettiin lapsikasteessa seurakunnan jäsenyyteen 76 lasta. Aikuisia tai nuoria seurakuntaan liittyi kuusi. Seurakunnan jäseniä kuoli vuoden aikana 70. Avioliiton solmi yhteensä 8 paria. Näistä 5 paria sai kirkollisen vihkimisen. Avioliiton kirkollinen siunaaminen toimitettiin kahdelle parille. Avioeroja oli. Seurakunnan jäsenyydestä eroaminen hidastui. Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin jatkoi pienenemistään entiseen tahtiin, sillä kunnan väkiluku kääntyi laskuun. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat seurakunnan jäsenmäärään ja seurakunnan talouteen..5 Kirkolliset vaalit Kertomusvuonna ei ollut kirkollisia vaaleja..6 Kirkkovaltuusto Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä on kirkkolain mukaisesti 9. Seuraavat henkilöt on yleisillä vaaleilla valittu jäseniksi vuosiksi 00.

8 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 8 Kirkkovaltuusto.5.0 I Kotiseurakunta 90 ääntä, 6 paikkaa Brofeldt Leena, Klemola Raine, Myntti Tuija, Suikka Irja, Sundström Mia, Söderström Minna. Varalla Leinamo Liisa, Saari Jouni. II Kirkko keskellä arkea 6 ääntä, 8 paikkaa Kivilä Jorma, Mitrunen Henna, Otava Olli, Rantala Titta, Ryyppö Vesa, Saarni Pirkko, Syrjänen Vesa, Örn Leena. Varalla Koskinen Päivi, Mikkola Johanna, Otava Heidi, Peltonen Tapani, Sarva Martti. III Sos.dem. Yhteisvastuu ääntä, 5 paikkaa Boije Eija, HopeavirtaHanhinen Sirkku, Keskinen Tuure, Pakarinen Toini, Sintonen Risto. Varalla Bergman IngeMaij, Salminen Kai, Sintonen Pirjo, Ståhl Martti, Väyrynen Lauri. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Leena Brofeldt ja varapuheenjohtajana Risto Sintonen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja käsitteli yhteensä 8 asiaa. Lisäksi pidettiin valtuustoseminaari 5..0 ja valtuuston iltakoulu Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset..0 Valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Leena Brofeldtin ja varapuheenjohtajaksi Risto Sintosen. Valitsi suhteellisen vaalilautakunnan jäseniksi Mia Sundströmin, Sirkku HopeavirtaHanhisen ja Jorma Kivilän. Heidän varamiehikseen valittiin Tuija Myntti, Toini Pakarinen ja Vesa Ryyppö. Valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Jorma Kivilän (Vesa Syrjänen) ja kirkkoneuvoston jäseniksi Minna Söderströmin (Tuija Myntti), Mia Sundsrömin (Irja Suikka), Tuure Keskisen (Eija Boije), Kari Laineen (Vesa Ryyppö) ja Titta Rantalan (Leena Örn), heidän henkilökohtaiset varajäsenet suluissa. Valitsi tilitarkastajaksi vuosiksi 00 Audiator Ab JHTTyhteisön. Päätti kokouspalkkioiden arvosta KirVESTES:in 6 mukaisesti, uudet palkkioarvot astuvat voimaan..0 lähtien..5.0 Valitsi KehäIT:n johtokunnan jäsenet kaudelle 00. Hyväksyi vuoden 00 tasekirjan, toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen. Merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 00. Myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 00. Päätti kirkollisveroprosentiksi, Hyväksyi kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen noudatettavaksi Karkkilan seurakunnassa Päätti lakkauttaa toisen diakoniaviran (60%) Karkkilan seurakunnassa. 60% diakonian virka on strategiassa määritetty tarkasteltavaksi parittomina vuosina. Hyväksyi lisätalousarviopyynnön liittyen Lohjan perheasiainneuvottelukeskuksen takautuviin veloituksiin vuosilta Hyväksyi toiminta ja taloussuunnitelman vuodelle 0 sekä ennakkosuunnitelmia vuosille 00. Perusti vaalilautakunnan vuonna 0 toteutettavia kirkkoherranvaaleja varten. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kivilä. Vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet ovat Pirkko Saarni, Jorma Kivilä, Leena Brofeldt ja Sirkku HopeavirtaHanhinen, varajäseniksi valittiin Eija Boije, Irja Suikka, Minna Söderström ja Kari Laine. Hyväksyi lisätalousarviopyynnön liittyen KehäIT:n kustannuksiin..7 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvostossa on kuusi luottamushenkilöä. Sen tehtävä on johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden ylläpitoa ja huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto voi asettaa alaisuuteensa työryhmiä ja toimikuntia, jotka ovat työntekijöiden kanssa

9 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 9 Kirkkovaltuusto.5.0 yhdessä mukana käytännön työssä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtajana ovat virkansa puolesta kirkkoherra ja sihteerinä seurakunnan talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden aikana 6 kokouksessa yhteensä 75 asiaa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana kirkkovaltuuston valitsemana on vuosina 0 0 Jorma Kivilä ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Vesa Syrjänen. Muut jäsenet ovat Minna Söderström (Tuija Myntti), Mia Sundsröm (Irja Suikka), Tuure Keskinen (Eija Boije), Kari Laine (Vesa Ryyppö) ja Titta Rantalan (Leena Örn), heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on merkitty sulkuihin..7. Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset 9..0 Nimesi työryhmän, joka keskittyy suunnittelemaan, kuinka toiminnan ja talouden tasapaino voidaan turvata ja saavuttaa kuluvan valtuustokauden aikana. Hyväksyi yhteistyösopimuksen KLKuntahankintojen kanssa, tämä mahdollistaa Karkkilan seurakunnan hyödyntämään yhteiskilpailutuksen tuloksia hankintatoimen eri alueilla Käsitteli työalojen toimintakertomuksia ja lähetti ne jatkovalmisteluun. Päätti kanttorin sijaisen määräaikaisesta virkasuhteesta ajalle Päätti liittyä KLkuntahankintojen yhteishankintasopimukseen polttoaineiden osalta, hankintakanava on Teboil. Käsitteli KehäIT:n asioita, hyväksyttiin johtosääntömuutos, käsiteltiin etäkäyttösopimuksia sekä esitettiin johtokunnan jäseniksi EevaMari Salmea ja varalle Juhani Korte. Päätti kerhohuoneen remontin toteuttamisesta...0 Kävi lävitse 00 alustavan tulos, tase ja rahoituslaskelman sekä tehtäväalueittaiset menojen ylitykset ja alitukset. Kävi lävitse yhteistyötoimikunnan työsuunnitelman vuodelle 0. Hyväksyi käyttöönotettavaksi Karkkilan seurakunnassa työkyvyn tukemisen mallin. Merkitsi tiedoksi, että Karkkilan seurakunnassa käyttöönotetaan sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä Katrina Kävi lävitse tasekirjan. version, sisältäen toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taselaskelman, rahoituslaskelman ja investointilaskelman ja lähetti aineiston jatkovalmisteluun, lopullinen tasekirja tulee esittelyyn seuraavaan kokoukseen. Merkitsi tiedoksi talouspäällikön yamktutkinnon opinnäytetyön valmistumisen, aiheena Johtamisen työkalujen kehittäminen Karkkilan seurakunnassa Hyväksyi osaltaan vuoden 00 tasekirjan, toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen ja lähetti tasekirjan edelleen tilintarkastettavaksi. Kuuli toiminta ja taloustyöryhmää tuotetusta ajankohtaisraportista sekä päätti, että kirkkovaltuustolle pidetään toiminnansopeuttamissuunnitelmien tiimoilta iltakoulu Lähetti tilintarkastetun tasekirjan, joka sisältää toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja lähetti sen edelleen kirkkovaltuustolle. Hyväksyi toiminta ja taloustyöryhmän suunnitelman talouden tasapainottamiseksi, jota käsiteltiin kirkkovaltuuston iltakoulussa..0. Esitti kirkollisveroprosentin tarkistamista,50%:iin vuoden 0 alusta osana tasapainottamissuunnitelmaa. Esitti, että kirkkovaltuusto valitsee Espoon hiippakunnan piispanvaaliin kuusi maallikkovaltsijaa.

10 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 0 Kirkkovaltuusto Päätti, että Karkkilan seurakunnalle sopivin aika liittyä kirkon taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi on vuonna 0. Päätti kesäajan kirkkoherranviraston ja päivystävän papin palveluajoista..6.0 Hyväksyi talousarvioraamin vuodelle Hyväksyi osaltaan Karkkilan seurakunnassa noudatettavaksi kirkon henkilöstön kehittämissopimusta..8.0 Suoritti hautausmaakatselmuksen uudella ja vanhalla hautausmaalla ja totesi hautausmaat hyvin hoidetuiksi. Hyväksyi suunnitteluolettamukset toiminnan ja talouden suunnittelulle vuodelle 0. Hyväksyi vuoden 0 hinnastomuutokset. Päätti muuttaa kirkkoherranviraston ja päivystävän papin päivystysajan toistaiseksi, uusi palveluaika on arkipäivisin kello Käsitteli työalojen toimintasuunnitelmia vuodelle 0 ja lähetti suunnitelmat jatkovalmisteluun. Keskusteli ostopalvelusopimuksen solmimisesta Lohjan perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa. Käsitteli KehäIT:n ajankohtaisia kuulumisia ja keskusteli lisätalousarviopyynnöstä. Päätti liittyä KLkuntahankintojen yhteishankintasopimukseen sähkön osalta, hankintakanava on Oulun sähkönmyynti Oy, sopimusaika Päätti osaltaan nuorisoohjaajien tehtävänimikkeen muuttamisesta nuorisotyönohjaajiksi. Käsitteli vuoden 0 työntekijä resurssointia..0.0 Käsitteli vuoden 0 talousarvion. versiota ja lähetti sen jatkovalmisteluun. Hyväksyi koulutussuunnitelman vuodelle Antoi Espoon tuomiokapitulille lausunnon kirkkoherran viran avoimeksi julistamista varten. Päätti osaltaan lakkauttaa toisen diakonianviran, joka on 60% diakonian virka, ja strategiassa määritelty tarkistettavaksi parittomina vuosina. Päätti osaltaan irtisanoa 60% diakonianvirkaa hoitavan viranhaltijan Hyväksyi ostopalvelusopimuksen Lohjan perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hyväksyi osaltaan lisätalousarvion koskien perheasiainneuvottelukeskuksen suorittamien palvelujen takautuvista veloituksista vuosilta ja lähetti sen edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Päätti vanhalla hautausmaalla tehtyjen katselmusten perusteella ja tehtyjen huomautusten seurauksena lunastaa haudat, jotka yhä olivat hoitamatta seurakunnan haltuun ja julistaa hautaoikeus menetetyksi. Hyväksyi osaltaan toiminta ja taloussuunnitelmat vuodelle 0 sekä ennakkosuunnitelmat vuosille 00. Päätti vuoden 0 kokousaikatauluista. Päätti kolehtisuunnitelmasta vuodelle 0. Esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan perustamista kirkkoherran vaalia varten. Päätti seurakuntatalon ja pappilan valvontakameroiden hankinnasta. Hyväksyi osaltaan KehäIT:n esittämän lisätalousarvion.

11 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto Päätti kanttorin sijaisen ja hartaustoimen avustajan tehtävänkuvasta ja määräaikaisesta tilapäisestä virkasuhteesta määräajalle Päätti statuspapinkirja jäsentietojärjestelmän irtisanomisesta alkaen..0, koska Kirjuri jäsentietojärjestelmä tulee käyttöön vuoden 0 aikana. Merkitsi tiedoksi KehäIt:n ajankohtaiskatsauksen..8 Tarkastajat ja edustajat Tilintarkastajiksi on valittu vuosiksi 0 0 tilintarkastusyhtiö Oy Audiator Ab JHTTyhteisö. Päävastuullisena tarkastajana Raimo VainioKaila (JHTT, HTM). Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntaliiton liittovaltuuston jäsenenä vuoden 0 loppuun asti on toiminut Irja Suikka. Eteva kuntayhtymän kehitysvammatyön johtokunnan läsnäolojäsenenä on toiminut kausilla 000 Heidi Otava..9 Yleishallinto ja kirkkoherranvirasto Karkkilan seurakunta on ollut mukana Järvenpään seurakunnan isännöimässä ITyhteistyöalueessa, KehäIT:ssä. KehäIT:n tehtävänä on keskitetysti hallita sopijaseurakuntien ITasioita. Karkkilan seurakunta on hyödyntänyt IT palveluita niin laajasti kuin se on ollut mahdollista. Loppuvuoden 0 aikana kävi selväksi, ettei KehäIT ei pysty lunastamaan sille osoitettua tehtävää. Siksi sopijaseurakunnat päättivät purkaa yhteistyöalueen. KehäIT:n palvelemat seurakunnat joutuvat vuoden 0 alkupuolen aikana liittymään johonkin toiseen ITalueeseen. Karkkilan seurakunta aloitti neuvottelut Espoon seurakuntayhtymän kanssa ITyhteistyöstä. Karkkilan seurakunta solmi raamisopimuksen KLkuntahankintojen kanssa, jolloin seurakunta pystyy liittymään KLkuntahankintojen neuvottelemiin hankintasopimuksiin. Vuonna 0 päätettiin öljyn ja sähkön hankkimisesta KLkuntahankintojen hankintakanavien kautta. Vuonna 0 on jatkettu käytäntöä, että kaikkien oleelliset hankintakanavat on katettu sopimuksin. Kirkkohallituksen keskitetyn jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, käyttöönotto on siirtynyt. Karkkilan seurakunta osallistuu hankkeen etenemiseen kirkkohallituksen ja rovastikunnallisen tukirenkaan ohjeiden mukaan. Kirjurin käyttöönotto on suunniteltu 0 syksyyn. Kirkkohallituksen toinen keskitetty hanke, henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskus, on edennyt. Pilottiseurakunnat aloittavat vuoden 0 aikana. Karkkilan seurakunnan liittymisajankohdaksi on suunniteltu loppuvuotta 0, joka on viestitty kirkkohallitukseen. Karkkilan seurakunnassa otettiin keväällä 0 käyttöön sähköinen Katrina toiminnanohjausjärjestelmä, jossa hallitaan tapahtumien ja henkilöiden varauksia, työ, vapaaaika ja lomajärjestelyjä. Katrina toimii tiedotuksen apuna ja tilastointitiedon keruujärjestelmänä. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA. Yleinen seurakuntatyö Seurakunnan toiminta on keskittynyt omiin toimitiloihin: vuonna 78 rakennettuun puukirkkoon sekä viereisessä korttelissa sijaitseviin uuteen ja vanhaan seurakuntataloon. Virastotalo on samassa korttelissa sijaitsevassa vanhassa pappilarakennuksessa. Korttelissa on lisäksi piharakennus, jossa on tila lähetysja diakoniatyön kangaspuille. Rakennuksessa on myös EUruuan varasto. Uudella hautausmaalla, noin kolmen kilometrin päässä keskustasta, on siunauskappeli ja konehalli. Seurakunnan leirikeskus Leiriranta sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä kaupungin keskustasta Pienojanlammen rannalla. Vakinaisissa viroissa tuomiokapitulin antamalla valtakirjalla on seurakunnassa kirkkoherra, kappalainen ja kanttori. Kirkkoherrana toimi Juhani Korte. Kappalaisen viranhaltija Matti Pirhonen oli koko vuoden virkavapaalla. Kappalaisen virkaa hoiti. seurakuntapastorin virassa oleva Hannu Bogdanoff..

12 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 seurakuntapastorin viransijaisena toimi Selja Väistö, jonka on. seurakuntapastorin viranhaltija.. seurakuntapastorin virkaa hoiti Mirka Härkönen. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra vastasi yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta, vs. kappalainen lähetys ja diakoniatyöstä, vs.. seurakuntapastori perhe, aikuis ja lapsityöstä ja vs.. seurakuntapastori rippikoulu, varhaisnuoriso ja nuorisotyöstä. Yleisessä seurakuntatyössä toimittiin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Kirkon vuosien 000 teeman Pyhä mukaisesti seurakunnan tavoitteena oli kehittää jumalanpalvelus ja hartauselämää. Vuoden aikana toimitettiin kolme erityisiä panostuksia vaatinutta Jumalanpalvelusta: Motoristikirkko keväällä Karkkilan torilla, rovastikunnallisen lähetysjuhlan jumalanpalvelus marraskuussa sekä kirkkoherra Juhani Kortteen läksiäisjumalanpalvelus joulukuun alussa. Myös joulu ja pääsiäisajan sekä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukset toteutettiin voimavaroja säästämättä. Vaihtoehtoisia toteutuksia messuille olivat toukokuussa toteutettu Taize lauluja sisältänyt messu ja juhannuspäivänä pidetty AnnaMari Kaskisen kansanlaulujen sävelmiin sanoittama kansanlaulukirkko sekä nuorisotyön kanssa yhteistyössä toteutettu 0synttäreiden Gospeljuniormessu. Ruotsinkielisille seurakuntalaisille järjestettiin Svenskspråkig bönekväll, ruotsinkielinen hartaus kirkossa. Sen toteutuksesta vastasi teologiharjoittelija EvaLotta Blom yhdessä kanttorin kanssa. Toinen tavoite oli järjestää messuavustajakoulutus seurakunnan vapaaehtoisille. Isoskoulutuksessa messukoulutus toteutettiin jo keväällä. Sen yhteydessä tulevat isoset avustivat jumalanpalveluksissa. Seurakunnan muille vapaaehtoisille koulutus toteutettiin syksyllä 0. Vapaaehtoisten kouluttajina toimivat kirkkoherra Juhani Korte ja suntio Hanna Rajala. Koulutus sisälsi neljä opetusjaksoa, joissa käytiin läpi kirkonpalvelijan ja ehtoollisavustajan tehtäviä. Koulutuksen kävi läpi seurakuntalaista. Kirkkoherra myönsi heistä yhdeksälle oikeuden toimia seurakunnan messussa ehtoollisavustajana. Seurakunta lähetti viisikymmentä vuotta sitten rippikoulunsa käyneille seurakuntalaisille henkilökohtaisen kutsukirjeen messuun ja messun jälkeisille kirkkokahveille seurakuntatalolle. Pyhäinpäivän iltahartauteen Karkkilan kirkkoon sai kutsun jokainen vuoden aikana lähiomaisensa menettänyt. Seurakunta aloitti vuoden 0 alussa kaksi uutta hartaustilaisuutta: Kerran kuukaudessa kirkossa pidettävän hiljaisen rukouksen tunnin ja kerran viikossa seurakuntatalolla toimitettavan kompletorion. Hiljaisen rukouksen tunnista vastaa seurakunnan luottamushenkilöihin kuuluva Titta Rantala. Kompletorion toimittamisesta puolastaan vastaa nuorisotiimi. Sotainvalidien toimisto toimi tiistaisin seurakuntatalossa. Maanantaisin seurakuntatalon kerhohuoneessa kokoontui rukouspiiri, joka toimi vapaaehtoisvoimin. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkui. Ortodoksit toimittivat liturgian erikseen sovittuina aikoina seurakuntatalon kerhohuoneessa isä Kalevi Kasalan johdolla. 00 Kaikkiaan 00 Keskiarvo 0 Kaikkiaan 0 Keskiarvo Pääjumalanpalvelukset, messu Pääjumalanpalvelukset, sanajumalanpalvelus Muut Jumalanpalvelukset 67 6, Kaikki Jumalanpalvelukset , Ehtoollisvieraat päämessuissa Musiikkitilaisuudet 60 0, 068 Muut seurakuntatilaisuudet

13 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 Taulukko : Jumalanpalveluksien ja musiikkitilaisuuksien käyntikerrat vuonna 0.. Tiedotus ja viestintä Seurakunnan tiedotus on tapahtunut paikallislehtien välityksellä. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan molemmissa paikallislehdissä kerran viikossa. Tapahtumista ilmoitetaan myös tarvittaessa erilaisin mainoksin. Seurakunnan tilaisuuksiin on aktiivisesti kutsuttu paikallislehtien edustajia mukaan. Karkkilan seurakunta on mukana Karkkilan palveluhakemistossa ja Koti Karkkilassa julkaisussa. Karkkilalaisiin koteihin on paikallislehden liitteenä lähetetty tiedote seurakunnan ajankohtaisista tapahtumista ennen pääsiäistä ja joulua. Seurakunnalla on internetsivusto (www.karkkilanseurakunta.fi), jossa kirkolliset ilmoitukset ja ajankohtaiset asiat ovat esillä. Kirkkoherra kutsuu kaikki seurakuntaan muuttavat tervetulleeksi Karkkilan seurakuntaan erityisellä tervehdyskirjeellä. Erilaisista netissä toimivista hakupalveluista on tietoisesti hankkiuduttu eroon ja keskitytty paikalliseen näkyvyyteen.. Musiikkityö.. Kuvaus toiminnasta Seurakuntamme kuorotoiminta oli vuoden aikana vilkasta. Seurakunnassa toimi säännöllisesti neljä kuoroa: Kanttorin johtamat Kirkkokuoro ja veteraanikuoro Huruukot, Elina Pikkuhookanan johtama lasten kuorokerho ja Raili Pajun johtama lauluryhmä Sylviat. Kirkkokuoro, Huruukot, lasten kuorokerho, lauluryhmä Sylviat sekä projektiluonteisesti kokoontunut nuorten bändi ja kuoro vierailivat säännöllisesti jumalanpalveluksissa rikastuttamassa jumalanpalveluselämän musiikkia. Erityinen panostus kuoroilla oli vuoden 0 aikana neljässä jumalanpalveluksessa. Motoristikirkossa oli mukana Kirkkokuoro sekä nuorten bändin ja lauluryhmä. Rovastikunnallisen lähetysjuhlan messussa lauloivat Kirkkokuoro ja lauluryhmä Sylviat. Kirkkoherra Juhani Kortteen läksiäismessua olivat toimittamassa Kirkkokuoro, Huru ukot ja lauluryhmä Sylviat. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta olivat toimittamassa Kirkkokuoro, Huruukot ja lasten kuorokerho. Kirkkokuoro lauloi helmikuussa 70vuotiaiden kutsumessussa, kauneimmat joululaulut tilaisuudessa, jouluaamun messussa, pitkäperjantain jumalanpalveluksessa ja. pääsiäispäivän messussa. Lauluryhmä Sylviat oli mukana. adventin messussa. Lasten kuorokerho puolestaan osallistui vuoden aikana kolmeen perhemessuun. Perheille suunnattu Kauneimmat joululaulut IItilaisuus toteutettiin yhdessä kuorokerhon ja vapaaehtoisten bändin kanssa. Huruukot esiintyivät maaliskuussa ja joulukuussa työväentalolla, veteraanipäivän hartaudessa huhtikuussa, toukokuussa Kaunialan sotavammasairaalassa ja marraskuussa keskiviikkokerhossa. Kirkkokuoro Huruukot Sylviat Kuorokerho Jäseniä 6 kpl 0 kpl 8 kpl 7 kpl Taulukko 5: Kuorolaisten lukumäärä kuoroittain. Yhteislaulutilaisuuksia seurakunnassa oli kolme: Raili Pajun johtama Toivevirsitilaisuus huhtikuussa, kansanlaulukirkko keskiviikkokerhossa toukokuussa sekä isänmaallisia virsiä tilaisuus reserviläisten hengellisen illan yhteydessä tammikuussa. Konsertteja oli vuoden aikana kaikkiaan kymmenen kappaletta: Karkkisällien yhteisvastuukonsertti ja musiikinopettaja Anna Tallgrénin johtama koululaiskonsertti rippikoululaisille maaliskuussa, Minna Sisko Mutasen Palmusunnuntainkonsertti huhtikuussa, Kalevi Kiviniemen urkukonsertti ja Hanna Lehtosen johtama Rautapäivien konsertti toukokuussa, Jussi Syrenin johtama Sulattokonsertti elokuussa ja neljä jouluajan konserttia (MikaAnteron joukonsertti, Lionsin järjestämä Fredin joulukonsertti, Sampopankin isännöimä Tommi Soidinmäen joulukonsertti ja Hannan ja Elinan joulukonsertti keskiviikkokerhossa).

14 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Musiikkityön painopiste oli lasten ja nuorten musiikkitoiminnassa sekä seurakunnan jumalanpalveluselämän monimuotoisuudessa ja vaihtoehtoisuudessa. Painopiste jumalanpalveluselämän monimuotoisuudessa toteutui kuorojen yhteistyönä. Yhteiskuoroprojektit rikastuttivat messuja ja loivat niihin yhteisöllisyyden tuntua. Yhteistyö yhdisti työaloja ja jakoi iloa yhteisen tavoitteen saavuttamisesta. Onnistumisesta kertoi seurakuntalaisten hyvä palaute. Monimuotoisuuden ja vaihtoehtoisuuden toteutuminen näkyi myös lasten ja nuorten musiikkitoiminnassa. Erityisesti perhemessujen musiikillinen panostus ja kuorokerhon mukanaolo toivat perhemessuihin uudenlaista sisältöä. Nuorten bänditoiminta oli aktiivista. Tärkeä rooli bänditoiminnassa oli nuorisotyönohjaaja JariPekka Järvisellä, joka oli mukana nuorten bändissä. Motoristikirkko oli esimerkki työalojen hyvästä yhteistyöstä, samoin konfirmaatiomessujen musiikin bänditoiminta. Vuoden aikana jumalanpalveluselämässä näkyi sukupolvien kohtaaminen. Huruukot ja lasten kuorokerho lauloivat yhdessä itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa. Kuorojen yhdessä esittämä veteraanin iltahuuto jumalanpalveluksen lopussa sai kiitosta. Idean toteuttamista seuraavana itsenäisyyspäivänä kannattaa harkita. Joulunajan juhlamessujen tavoitteet toteutuivat. Vierailevien muusikoiden panostus välittyi Jouluyön messun elämyksellisyydessä. Musiikillisen panoksensa antoivat Mika Nikander, Raakel Lehtonen ja Satu Tauro. Suntio Hanna Rajala toimi vuoden aikana viulistina monessa messussa. Vuoden konserttielämä oli aktiivista ja monipuolista. Yhteistyö eri tahojen kanssa oli tärkeää. Näin kustannukset pysyivät kurissa. Suunnitellut hää ja hautajaismusiikkikonsertit jäivät toteutumatta.. Lapsi, perhe ja aikuistyö.. Lapsi, perhe ja aikuistyön päälinjat Päiväkerhon ja koululaisten iltapäiväkerhon sekä avointen perhekerhojen toiminta oli vuonna 0 säännöllistä. 6 vuotiaiden päiväkerhoryhmiä oli kolme: Touhuset, Puuhaset ja Veitikat. Kolmivuotiaiden päiväkerhoryhmiä oli vuonna 0 kaksi: Tiuhtit ja Viuhdit. Arja Koijärvi vastasi 6 vuotiaiden päiväkerhon käytännön työstä työparinaan joko iltapäiväkerhon käytännön työstä vastaava Sari Vahtera tai avointen kerhojen, vauvapiirin ja vuotiaiden päiväkerhon käytännön työstä vastaava Pia Heikkinen. Kolmivuotiaiden päiväkerhoa ohjasi Pia Heikkinen ilman työparia. Keväällä kerhoissa työskenteli myös Tia Mutikainen, mutta hänen määräaikaisuuttaan ei syksyllä 0 enää jatkettu talouden sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi. Arja Koijärvi ja Sari Vahtera ohjasivat myös koululaisten iltapäiväkerhoa koko vuoden ajan. Koululaisten iltapäiväkerho kokoontui koulujen lukuvuoden mukaisesti arkisin klo.6.0. Seurakunnan perhekerhot eli avoimet kerhot ja vauvapiiri kokoontuivat keväällä kolme kertaa viikossa aamupäivisin. Suuren suosion vuoksi uusi avoimen kerhon ryhmä perustettiin maanantaiiltapäivään. Perhekerhojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Pia Heikkinen. Pyhäkoulutyö jatkui päiväkotipyhäkouluna. Yhteistyöpäiväkodeiksi tuli vuoden aikana Toivikkeen päiväkoti Ahmoolla ja Högforsin päiväkoti keskustassa. Yhteistyötä Nyhkälän esiopetusryhmien kanssa tiivistettiin. Yhteisenä painopisteenä varhaiskasvatuksessa oli luomakunta. Yhteistyötä nuorisotyön tiimin kanssa kehitettiin vuoden aikana. Yhteisiä hankkeita olivat kymppisynttärit ja varhaisnuorten leirit kesällä. Kesäkahvilaa pidettiin kesäkuun ajan auki vanhan seurakuntatalon pihalla. Kaikkia kerholaisia vanhempineen kutsuttiin vuoden aikana järjestettyihin perhemessuihin ja muihin perheille suunnattuihin seurakunnan tilaisuuksiin, kuten kauneimmat joululaulut tilaisuuteen.

15 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 5 Kirkkovaltuusto Päiväkerho... Kuvaus toiminnasta 6 vuotiaiden ja vuotiaiden päiväkerhot kokosivat tilastojen mukaan seurakunnan toimintaan 88 lasta. Päiväkerhon lukuvuosi noudatti koulun lukuvuotta. Puuhaset kokoontuivat kolmena aamuna viikossa, Touhuset kahtena. Veitikat kokoontuivat iltapäivisin kahdesti viikossa. Tiuhtit ja Viuhdit kokoontuivat kerran viikossa aamupäivisin. Vuoden alussa 6 vuotiaiden päiväkerhoryhmiä ohjasi kaksi työntekijää, mutta ryhmäkoon pienennyttyä syksyllä työntekijäresursseja vähennettiin päiväkerhotyöstä ja suunnattiin koululaisten iltapäiväkerhoon. Päiväkerhoissa luomakuntapainopiste näkyi kierrätysmateriaalien käyttönä sekä erilaisissa askarteluissa. Päiväkerhossa tehtiin myös retkiä luonnon keskelle. Päiväkerhoissa järjestettiin kevätjuhla.5. Tilaisuudessa oli 8 henkilöä. Päiväkerhot osallistuivat myös lasten ja nuorten puurojuhlaan sekä lasten puurojuhlakirkkoon. Pappi piti kirkkohetken tai hartauden päiväkerholaisille kaksi kertaa lukukauden aikana. Päiväkerholaisia perheineen kutsuttiin vuoden aikana myös kaikkiin perhemessuihin, perheille suunnattuihin joulunajan tapahtumiin laadittiin erillinen kutsu.... Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Vuoden 0 aikana oli tarkoitus pitää päiväkerholaisille ja heidän perheilleen pieniä kirkkohetkiä Karkkilan kirkossa. Kevään aikana osallistujamäärät tippuivat kuitenkin niin paljon, että kerhohartauksien suhteen palattiin vanhaan käytäntöön, jossa pappi vieraili kerhon arjessa. Päiväkerhon arki toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti. Hyvin suosittuja olivat päiväkerhon retket: Nummelan Liikuntasampoon 0.5. osallistui runsaasti päiväkerholaisia vanhempineen. Myös kerhopäivän aikana toteutetut retket lähiympäristöön Nyhkälänharjulle ja Asemasuolle keräsivät positiivista palautetta kerholaisten vanhemmilta. vuotiaiden päiväkerhossa ryhmät olivat täynnä, mutta 6 vuotiaiden kerhossa tapahtui selvää pudotusta. Syksyllä kerhossa oli lasta vähemmän kuin keväällä (0%). 009 kevät / syksy 00 kevät/syksy 0 kevät / syksy Päiväkerhoryhmiä / /5 5/5 Lapsia yhteensä 50/50 50/76 59/7 Taulukko 6: Päiväkerhoryhmien ja lasten määrä vuosina Koululaisten iltapäiväkerho... Kuvaus toiminnasta Koululaisten iltapäiväkerho keräsi tilastojen mukaan vuonna 0 kouluikäistä lasta. Keväällä ilmoittautuneita lapsia oli 7 ja kerhossa oli Sari Vahteran lisäksi toinen kerhonohjaaja. Syksyllä ilmoittautuneiden määrä laski kuitenkin alle kymmeneen (9 ilmoittautui, 7 aloitti), joten syksyllä Sari Vahtera jatkoi kerhonohjaajana ilman työparia. Kerholasten lukumäärässä tapahtui selvää laskua syksyyn 00 verrattuna. Prosentuaalisesti kerholasten määrä väheni 59%:a. Koululaisten iltapäiväkerho kokoontui kouluvuoden mukaan arkisin klo Pappi vieraili koululaisten iltapäiväkerhossa kaksi kertaa lukukauden aikana.... Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Vuoden 0 toimintasuunnitelmassa koululaisten iltapäiväkerhon painopisteenä oli niin ikään luomakunta ja pyhän yhteydessä. Pyhäpainopiste näkyikin kerhon arjessa; hartaushetkiä oli lähes viikoittain,

16 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 6 Kirkkovaltuusto.5.0 vaikka Viivi Villava hahmo osoittautui käytännössä koululaisille soveltumattomaksi. Iltapäiväkerhossa harjoiteltiin toimintasuunnitelman mukaisesti yhdessä olemisen taitoja. Toimintasuunnitelmasta poiketen iltapäiväkerhossa ei opeteltu perinneleikkejä. Kouluun lähtevien siunaaminen toteutettiin juuri ennen syyslukukauden alkua perheen sunnuntaina 7.8. Sunnuntain jumalanpalvelukseen osallistui 60 henkilöä. Vuonna 00 vastaavaan jumalanpalvelukseen osallistui 5 henkilöä. Kasvua oli näin ollen 5 henkilön verran (+%)... Pyhäkoulu... Kuvaus toiminnasta Vuonna 0 yhteistyötä päiväkotien kanssa tiivistettiin. Prosessi alkoi keväällä, kun karkkilalaisia päiväkoteja kutsuttiin seurakuntatalolla järjestettyyn pääsiäisvaellukseen (8. ja..). Osallistujia oli runsaasti. Päiväkodeille jaettiin tilaisuudessa yhteystieto ja esittelylomake seurakunnan tarjoamasta yhteistyömahdollisuudesta. Kaksi päiväkotia, Högfors ja Toivike, sekä Nyhkälän koulun esiopetusryhmät ilmaisivat halukkuutensa yhteistyöhön. Syksyllä näille ryhmille järjestettiin kirkkoseikkailu Karkkilan kirkossa. Osallistujia oli yhteensä yli 60, joista valtaosa oli lapsia. Tämän lisäksi pappi ja osaaikainen kanttori vierailivat yhteistyöpäiväkodeissa syksyllä. Ennen seurakunnan puurojuhlaa järjestettiin yhteistyöpäiväkodeissa joululaulumuskari, jossa harjoiteltiin puurojuhlakirkon lauluja ja virsiä. Kaikki Karkkilan päiväkotilapset ja esikoululaiset kutsuttiin seurakunnan puurojuhlaan, johon kuului draamallinen kirkkohetki. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 0. Kehtoluokkakortteja seurakunta lähetti vuotiaille.... Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Vuoden 0 toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin, että päiväkodit tavoitettaisiin vuoden aikana kertaa. Tämä tavoite saavutettiin ja ylitettiin yhteistyöpäiväkotien kanssa (5 kohtaamista). Muut päiväkodit tavoitettiin kaksi kertaa vuoden aikana pääsiäisvaelluksen ja puurojuhlan kautta. Pyhäkoulutyö kasvoi ja selkiytyi vuoteen 00 verrattuna. Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvoteltiin yhdessä toiminnan sisällöstä suunnittelupalavereissa. Elina Pikkuhookanan mukanaolo joululaulumuskareissa loi monipuolisuutta yhteistyöhön. Seurakunta sai siitä paljon positiivista palautetta...5 Perhetyö..5. Kuvaus toiminnasta Vuonna 0 seurakunnan perhekerhot, eli avoimet kerhot ja vauvapiiri, kokoontuivat kertaa: avoimet kerhot 9 kertaa ja vauvapiiri 9. Osallistujia oli vuoden aikana 96 aikuista ja 96 lasta. Avoimet kerhot kokoontuivat kolmena arkiaamuna viikossa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo Perhekerhojen suosio oli keväällä niin suuri, että syksyllä perustettiin uusi ryhmä maanantaiiltapäivään klo.0.0. Piirien ohjelman laati Pia Heikkinen kevät ja syyslukukaudelle. Vapaan jutustelun ja yhdessäolon lisäksi kerhoissa muun muassa askarreltiin Pia Heikkisen tai muun ohjaajan johdolla. Jouluaskarteluun osallistui myös seurakunnan vapaaehtoisia. Elina Pikkuhookana piti vuoden aikana myös perhekerhoissa muskarituokioita. Kerhokerrat päättyivät yhteiseen hiljentymiseen ja hartauteen sekä emännän valmistamaan välipalaan. Pappi vieraili perhekerhoissa kaksi kertaa lukukauden aikana Kokoontumiskertoja Kerhoryhmiä ja Käyntikertoja lapsia aikuisia

17 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 7 Kirkkovaltuusto.5.0 Taulukko 7: Perhekerhoihin osallistujamäärät vuosina Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Vuoden 0 toimintasuunnitelmassa perhetyön tavoitteena oli säilyttää suuri osallistujamäärä. Kokoontumiskertojen määrä kasvoi vuoden aikana :lla. Keskimäärin kerhossa oli vuonna 0 yksi lapsi kerhokerralla enemmän kuin vuonna 00, aikuisia oli puolestaan keskimäärin,5 enemmän. Perhekerhojen jumalanpalvelus ja hartauselämä kehittyi vuoden aikana merkittävällä tavalla: Pia Heikkinen piti jokaisen kerhokerran yhteydessä pienen hartauden. Perheiden kirkkohetket Karkkilan kirkossa kuitenkin lopetettiin vähäisen osallistujamäärän takia, ja perhekerhoissa palattiin käytäntöön, jossa pappi vieraili kerhossa ja piti hartauden. Toimintasuunnitelmasta poiketen kahta asiantuntijaluentoa ei onnistuttu vuoden aikana järjestämään kaupungin perhetyöntekijöiden aikataulujen takia, mutta kerhossa vieraili askartelun ohjaaja Susanna Heikkala, joka opasti aikuisia jouluaskarteluissa. Perhekerhoissa tehdyt retket saavuttivat suuren suosion: kevätretkelle.5. osallistui 80 henkilöä ja.0. syksyn laavuretkelle 88 henkilöä...6 Aikuistyö..6. Kuvaus toiminnasta Miestenpiiri kokoontui säännöllisesti seurakuntatalolla kuun alussa perjantaiaamuisin. Läsnä piirissä on ollut järjestään yli 0 henkilöä. Miestenpiirin ohella seurakunnassa aloitti naistenpiiri vapaaehtoisten aloitteesta. Naistenpiiri kokoontui säännöllisesti seurakuntatalolla kuun ensimmäisenä sunnuntaina klo Naistenpiirissä kuten miestenpiirissäkin vieraili usein luennoitsija. Yhteiset lauluillat kokosivat runsaan osallistujamäärän (>0). Muuten naistenpiiriin osallistui noin 0 henkilöä. Seurakuntatalolla järjestettiin myös yhteiskristillinen naistenilta yhteistyössä helluntaiseurakunnan kanssa. Osallistujia oli noin 50. Perhemessuja järjestettiin vuoden aikana viisi: Marianpäivänä 7.., rukoussunnuntaina 9.5., perheen sunnuntaina 7.8., Mikkelinpäivänä.0. ja. adventtina Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Naistenpiirin kävijämäärät ovat osoittaneet, että säännöllisille kokoontumisille on tarvetta. Vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisia vieraiden hankkimisessa ja toiminnan suunnittelussa. Vapaaehtoiset ovat kantaneet vastuun myös piirin hartauselämästä. Tällaista toimintaa on syytä tukea tulevaisuudessakin. Yhteiskristillinen naistenilta oli myös suosittu. Resurssien vähyyden vuoksi yksi tapahtuma vuodessa riittänee jatkossakin. Vuoden 0 tavoitteena oli järjestää yksi gospelmessu tai muu vastaava nuorille aikuisille. Tällainen järjestettiin. pääsiäispäivänä seurakuntatalolla. Osallistujia oli 5, joista valtaosa ei kuitenkaan kuulunut kohderyhmään. Kutsumessua Karkkilaan muuttaneille ei järjestetty resurssien vähäisyyden vuoksi. Tavoitteena oli järjestää vuoden aikana neljä perhemessua. Perheiden jumalanpalveluksia järjestettiin vuoden aikana viisi. Toimintasuunnitelmaan kirjattu yhteistyö jumalanpalvelusten suunnittelemisesta kerhojen kanssa ei toteutunut. Keskimääräinen osallistujatavoite 75 henkilöä messua kohden saavutettiin juuri ja juuri, vaikka kolmessa perhemessussa kävijämäärät kasvoivat. On syytä miettiä keinoja, miten saamme perhemessut yhä houkuttelevammiksi. Perheiden kauneimmissa joululauluissa oli 5 henkilöä. Vuosi Kirkkovuosi Läsnä 00/0 palmusunnuntai/marianpäivä 88/00 00/0 helluntai/rukoussunnuntai 90/60 00/0 kouluun lähtevien siunaaminen/sama 5/60 00/0 mikkelinpäivä/sama 7/90 0. adventti 65 Taulukko 8: Perhekirkkoihin osallistujamäärät vuosina 00 0

18 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 8 Kirkkovaltuusto Varhaisnuorisotyö.5. Kuvaus toiminnasta Vuonna 0 seurakunnan varhaisnuorten kerhotoiminta lisääntyi. Kevätkaudella oli neljä salibandykerhoa ja kaksi kokkikerhoa. Syyskaudella pidettiin neljää salibandykerhoa, kokkikerhoa, toimintakerhoa ja näytelmäkerhoa. Vuoden aikana kerhoihin osallistui kaikkiaan n. 50 lasta. Kerhoihin osallistuneista 00 oli poikia ja 50 tyttöjä. Osallistujien määrä lähes kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Kerhoissa toimi ohjaajina vuoden aikana yhteensä rippikoulukoulun käynyttä kerhonohjaajaksi koulutettua nuorta. Heistä neljä oli poikia ja kahdeksan tyttöä. Kerhonohjaajien koulutus toteutettiin Lohjan rovastikunnan seurakuntien yhteistyönä. Kerhonohjaajien jatkokurssi pidettiin lauantaina 5.. Karkkilassa ja peruskurssi Vihdin Riuttarannassa. Huhtikuussa pidettiin Selvä Juttu ennaltaehkäisevän päihdetyön koulutusta alakoulujen kuudensille luokille. Selvä Juttu toteutettiin Noppateatterin esityksen ja siihen liittyvien oppituntivierailujen muodossa. Selvä Juttu pidettiin aikaisempien vuosien tapaan yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen, koulujen ja poliisin kanssa. Kesällä järjestettiin kaksi varhaisnuortenleiriä Leirirannassa teemalla: Daavid paimenpojasta kuninkaaksi. Ensimmäinen leiri pidettiin ja toinen leiri..8. Ensimmäiselle leirille osallistui lasta ja toiselle lasta. Seurakunnan päiväkerhonohjaajat olivat mukana leirien toteutuksessa. Kymppisynttärit seurakunnan vuonna 00 syntyneille jäsenille pidettiin seurakuntatalolla.9. yhteistyössä seurakunnan lapsi ja musiikkityön kanssa. Kutsuja kymppisynttäreille lähetettiin 89 ja osallistuneita oli 7. Päivänavauksia pidettiin alakouluilla entiseen tapaan Nyhkälässä kerran viikossa ja Ahmoolla, Tuorilassa ja Haukkamäessä kerran kuukaudessa. Varhaisnuorisotyöstä vastaava viranhaltija aloitti kerhotyön erityisosaamisen koulutuksen, jonka yhteydessä käynnistettiin kerhotoiminnan kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on tiivistä koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä erityisesti kerhotoiminnan osalta..5. Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Kerhojen kasvaneet osallistujamäärät ja lisääntynyt kerhotarjonta johtuivat kerhotoimintaan suunnatuista voimavaroista. Seurakuntamme hyvillä ja sitoutuneilla kerhonohjaajilla oli suuri merkitys kerhojen suosion kasvuun. Varhaisnuorten molemmat leirit olivat täynnä. Kymppisynttärit kokosivat kolmanneksen ikäluokasta. Suosio osoittaa, että kymppisynttäreiden kaltaiselle, tietylle ikäryhmälle suunnatulla, toiminnalla on kysyntää. Salibandykerhojen osallistuminen JiiPeeturnaukseen jäi toteutumatta järjestäjän vaihdettua ajankohtaa. Yhteistyö alakoulujen kanssa jäi tavoiteltua pienemmäksi..6 Rippikoulutyö.6. Kuvaus toiminnasta Karkkilan seurakunnan rippikoulut toteutettiin rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Rippikouluryhmiä oli neljä: kolme leiririppikoulua ja yksi päiväkouluryhmä. Päiväkoulun kävi viisi nuorta. Leirikouluissa osallistujia oli 66. Leirit pidettiin omassa leirikeskuksessa ja päiväkouluryhmä kokoontui seurakuntatalolla. Oppilaan ja opettajankirjoina rippikouluissa oli Quo Vadis kirjasarja. Sisällöltään rippikoulut noudattivat piispainkokouksen v. 00 hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa. Rippikoulu koostui seurakuntaan tutustumisjaksosta, varsinaisesta intensiivijaksosta ja konfirmaatiosta. Seurakuntaan tutustumisjakso koostui 0 erilaisesta tilaisuudesta, joista rippikoululaiset keräsivät merkinnät rippikoulukorttiin. Leiriryhmissä intensiivijakso käsitti kaksi koulupäivää seurakuntatalolla ja seit

19 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 9 Kirkkovaltuusto.5.0 semän päivän mittaisen leirin. Päiväkoulu kesti seitsemän arkipäivää. Konfirmaatiot pidettiin intensiivijaksoja seuraavana sunnuntaina. Rippikouluryhmien ohjaajina toimi kolme seurakunnan viranhaltijaa: pappi, nuorisotyönohjaaja ja määräaikainen kesätyöntekijä. Muista viranhaltijoista kanttori ja diakonityöntekijä osallistuivat ryhmien opetukseen. Apuohjaajina leireillä toimi 67 isoskoulutuksen käynyttä nuorta (rippileirien isosia oli kaikkiaan 7.). Päiväkoulun opetuksessa ei ollut mukana isosia Rippikouluryhmiä 5 kpl 5 kpl 5 kpl kpl Rippikoulun käyneitä yhteensä 85 hlöä 06 hlöä 9 hlöä ilmoittautuneita oman seurakunnan jäseniä 78 hlöä 0 hlöä 9 hlöä 78 hlöä muita hlöä hlöä hlöä muualla käyneitä hlöä hlöä hlöä yksityisrippikoululaisia hlöä hlöä Taulukko 9: Rippikouluryhmät vuosittain.6. Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Vuonna 0 Karkkilan seurakunnassa kävi rippikoulun 7 nuorta. Karkkilan seurakunnan järjestämän rippikoulun kävi 7 nuorta. Syksyllä 00 Karkkilan seurakuntaan kuului 75 vuonna 996 syntynyttä nuorta ja tavoitteena oli vähintään 75 karkkilalaisnuoren rippikoulun suorittaminen ja konfirmointi vuonna 0. Rippikoulutyön määrällistä tavoitetta ei saavutettu. Myös päiväkoulun suosio laski edellisvuodesta rajusti. Kun vuonna 00 päiväkoulun kävi nuorta, vuonna 0 päiväkoululaisia oli vain viisi. Tämä johti siihen, että seuraavan vuoden rippikoulut toteutetaan leirimuotoisina. Rippikoulun suosio on laskenut viime vuosina koko maassa ja etenkin EteläSuomessa. Sama kehitys on saavuttanut myös Karkkilan seurakunnan. Jatkossa on tarpeellista toteuttaa rippikoulutyötä niin, että Karkkilan seurakunnan rippikoulutyö tavoittaa mahdollisimman hyvin koko rippikouluikäluokan tulevina vuosina. Rippikoulutyön tavoitteena oli jatkaa rippikoulujen jumalanpalvelus ja hartauselämän kehittämistä. Rippikoulujen jumalanpalvelus ja hartauselämää kehitettiin muokkaamalla leirijumalanpalveluksen aiheita rippikoulujen lukujärjestyksen mukaan. Tavoite toteutui myös rippikoululaisten messukoulutuksen myötä. Jumalanpalveluselämä tuli lähelle rippikoululaisia, kun he osallistuivat messukoulutukseen ja messuissa avustamiseen seurakuntaan tutustumisjaksolla. Hartauselämä rippikoulutyön painopistealueena toteutui myös isoskoulutuksen osalta, kun nuorteniltojen hartauselämää toteutettiin Varttikirkon kompletorion kaavalla..7 Nuorisotyö.7. Kuvaus toiminnasta Nuorisotyön viikkotoimintaa järjestettiin ympäri vuoden. Kevät ja syyskaudella nuorteniltoja oli kahdesti viikossa, torstaisin Avoin ikkuna ja lauantaisin Jobbis. Kesäkaudella nuorteniltoja pidettiin kerran viikossa. Avoimen ikkunan yhteyteen liitettiin Varttikirkko, joka on kaikille seurakuntalaisille avoin hartaushetki. Päivänavauksia pidettiin Yhteiskoulussa ja Lukiossa kerran viikossa. Yhteistyössä kaupungin työntekijöiden kanssa seurakunnan nuorisotyö toteutti keskiviikkoisin nuorten iltapäivätoimintaa, Olkkaria. Hiihtolomalla järjestettiin yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa laskettelumatka Himokselle. Syyskaudella osallistuttiin kahteen musiikkitapahtumaan, syyskuussa toteutettiin päiväretki Tampereelle Ristirockiin ja marraskuussa tehtiin viikonloppumatka Maata näkyvissä festareille Turkuun. Isoskoulutusta järjestettiin kevätkaudella vanhan mallin mukaisesti joka toinen viikko. Syyskaudella uuden isoskoulutusryhmän aloittaessa aikataulua muutettiin ja otettiin käyttöön isoskoulutuskortti, johon koulutettavat keräsivät merkintöjä toimintaan osallistumisesta ja siinä avustamisesta. Isoskoulutusta oli syyskaudella kerran kuukaudessa kolme tuntia kerrallaan. Lisäksi jokainen isoskoulutettava nuori suoritti isoskortin tehtäviä, tai jatkaa niiden suorittamista vuoden 0 keväällä. Isoskoulutuskorttiin merkinnät

20 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu 0 Kirkkovaltuusto.5.0 kerätään nuortenillan ohjelman ja hartauden toteuttamisesta, Varttikirkossa sekä sunnuntain messussa avustamisesta ja nuorteniltoihin osallistumisesta. Viikonlopun mittaiset isoskoulutusleirit järjestettiin touko ja syyskuussa. Isoskoulutusnuoret osallistuivat Isosseikkailu tapahtumaan Vihdissä.. ja. vuoden isosten jatkokoulutus järjestettiin rovastikunnallisesti.. vuoden koulutus toteutettiin viikonloppuleirinä, mutta. vuoden koulutus pidettiin päivämuotoisena vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kerhonohjaajien koulutus järjestettiin myös rovastikunnallisena yhteistyönä. Viikonlopun mittainen peruskurssi oli elokuussa ja päivän mittainen jatkokurssi oli helmikuussa nuorteniltoja 7 kpl 6 kpl 66 kpl osallistujia Taulukko 0: Nuorteniltojen ryhmät ja osallistujat vuosittain.7. Arviointi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Painotimme hartauselämän tärkeyttä Pyhäpainopisteen mukaisesti. Tavoitteenamme oli kehittää hartauselämää ja sen tuloksena syntyi Varttikirkko, jossa käytetään kompletorion kaavaa. Varttikirkko lähti alkuvuodesta käyntiin hienosti, mutta nuorten into hiipui kesän aikana. Syksyllä saimme kävijämäärät nousuun. Muita seurakuntalaisia Varttikirkko ei tavoittanut toivotulla tavalla. Syynä todennäköisesti oli myöhäinen kellonaika ja epäselvä mainonta. Nuorten osallistaminen hartauselämään on ollut Varttikirkon kautta luontevaa, koska siellä on erilaisia palvelutehtäviä. Kaikki isoset saivat alkuvuodesta messukoulutuksen. He ovat palvelleet erilaisissa tehtävissä messussa. Edelleen vaaditaan kuitenkin työtä sen eteen, että nuoret aktiivisemmin osallistuisivat hartauksien toteutukseen..8 Diakoniatyö.8. Kuvaus toiminnasta Diakoniatyön toimintaympäristö oli hyvin samantapainen kuin edellisenä vuonna. Toiminta koostui viikoittaisesta toiminnasta; päivystyksistä, kotikäynneistä, asiakastapaamisista, puhelinkontakteista ja yhteyksistä eri viranomaisiin ja järjestöihin. Iso osa viikoittaista toimintaa oli asiakkaiden henkilökohtainen ohjaaminen ja tukeminen, kerho ja ryhmätoiminnat sekä vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen ja organisoiminen perjantaikahvilassa. Satunnaisia toimintoja olivat vuosittainen Yhteisvastuukeräyksen organisointi, erilaiset leirit, retket, juhlat ja tempaukset. Diakoniatyössä kokeilimme vapaaehtoisten kanssa myyjäisten ja tapahtumien järjestämistä hiukan eritavoin. Tänä vuonna pidimme joulumyyjäiset Ruukin markkinoilla Karkkilan torilla. Vuosittainen diakonian jouluaaton ruokailu järjestettiin ensi kertaa aatonaattona. Tilaisuus oli samalla henkilökunnan jouluruokailu. Koska painopiste oli ylivelkaantuneiden perheiden tukeminen, tuettiin perheitä taloudellisesti diakoniatyön avustuksilla ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lastensuojelun perhetyön kanssa tehdyllä ryhmätoiminnalla. Perheryhmä aloitti kokoontumiset vuoden 00 syksyllä ja jatkoi toimintaansa kevään 0. Ryhmän tavoitteena oli koota erityisesti yksinhuoltajia erilaisten teemojen ympärille ja antaa heille tietoa ja kokemuksia vertaisryhmästä. Lisäksi perheille tarjottiin mahdollisuus osallistua kesällä järjestettävälle retkelle Hop Lop seikkailupuistoon. Retkeen saimme taloudellista tukea Karkkilan Lions Clubilta. Järjestimme myös toiminnallisen perhepäivän Vihdin seurakunnan leirikeskuksessa yhteistyössä Vihdin seurakunnan ja Vihdin ja Karkkilan lastensuojelun perhetyön kanssa. Lisäksi diakoniatyö ideoi kumppaneiden kanssa (srk:n nuorisotyö, karviaisen lastensuojelun perhetyö ja kaupungin nuorisotyö) eriikäisille lapsille ja nuorille, joiden perheet ovat syrjäytymisvaarassa, ryhmätoimintaa. Projektiluontoiseen toimintaan haimme rahoitusta EU:lta. Päätös rahoituksesta ei tullut vuoden loppuun mennessä, joten projektin tulevaisuus on avoin.

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 00 Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto..00 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 009 Kirkkoneuvosto..00 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan olemus ja tehtävä.... Taloudellinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 22.4.2015 Kirkkovaltuusto 7.5.2015 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

Kirkkoneuvosto 22.4.2015 Kirkkovaltuusto 7.5.2015 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.1.1 Kirkkoherran katsaus vuoteen 2014... 1 1.1.2 Taloudellinen tilanne... 2 1.2. Hallinto... 3 1.3.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016 KOULULAISILLE! syksy 2015 & kevät 2016 Koululaisten kerhot kokoontuvat kirkonkylän seurakuntatalossa, Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Ojakkalan kerhohuoneella. Kerhot muuttuvat syksystä alkaen jaksoihin,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOTEEN 2013 JA 2014 Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1 TALOUDELLISET

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.11.2014 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2016 JA 2017 Kirkkoneuvosto 19.11.2014 Sivu 2 Karkkilan seurakunnan

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.1.2013 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali... 3 3. Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.4.2013 kello 18.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTO 17.2.2016

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTO 17.2.2016 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (8) KOKOUSAIKA 17.2.2016 klo 17 19.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot