KREIKAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KREIKAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 KREIKAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnitteluosasto 2007 Suvi Ritola

2 Kreikan eläkejärjestelmä Päivitetty: marraskuu 2007 Lisätietoja: Suvi Ritola puh Kvtiimi: Mika Vidlund, Jarna Bach, Juha Knuuti, Suvi Ritola Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin Faksi (09) Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Tfn Fax (09) Finnish Centre for Pensions FI00065 Eläketurvakeskus Finland Tel , Fax

3 SISÄLTÖ 1 Yleistä Hallinto Rahoitus Työeläkkeet Vanhuuseläke Oikeus vanhuuseläkkeeseen Vanhuuseläkkeen määräytyminen Varhennusmahdollisuudet Työkyvyttömyyseläke Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen Työkyvyttömyyseläkkeen määräytyminen Perhe-eläke Oikeus perhe-eläkkeeseen Perhe-eläkkeen määräytyminen Pakollinen lisäeläkejärjestelmä Oikeus eläkkeeseen Etuudet Yrittäjien eläkejärjestelmä Vähimmäiseläketurva Työmarkkinoilla sovittu lisäeläketurva Vuoden 2002 laki Ryhmäeläkevakuutukset Indeksiturva Verotus Sosiaaliturvasopimukset Eläkejärjestelmän tulevaisuudennäkymiä Lähteitä ja linkkejä ELÄKETURVAKESKUS 3

4 Kreikan eläkejärjestelmä lyhyesti Lakisääteiset eläkejärjestelmät Yleinen sosiaalivakuutusjärjestelmä Maatalousalalla ja yrittäjillä omat järjestelmänsä Toimialakohtaisia järjestelmiä Pakollinen yleinen lisäeläkejärjestelmä ja toimialakohtaisia lisäeläkejärjestelmiä Julkisella sektorilla omat järjestelmänsä Työmarkkinoilla sovittu lisäeläketurva Erittäin vähäistä. Lisäeläkejärjestelmien perustaminen tuli mahdolliseksi vuonna Eläkeikä Rahoitus Eläkkeen määräytyminen Hallinto Ennen vakuutetuilla naisilla 60 ja miehillä 65 vuotta, tämän jälkeen vakuutetuilla 65 vuotta. Oikeus täyteen eläkkeeseen 37 vakuutusvuoden jälkeen iästä riippumatta. Useita varhennusmahdollisuuksia. Jakojärjestelmä. Työntekijän eläkevakuutusmaksu 6,67 % ja työnantajan 13,33 % palkasta. Ennen vakuutetuilla maksua peritään ylärajaan e/kk asti ja jälkeen vakuutetuilla ylärajaan 5 076,51 e/kk asti (v. 2007). Valtio osallistuu rahoitukseen vuosittain noin 1 % BKT:stä vastaavalla summalla. Vuodesta 1993 alkaen vakuutetuilla eläkettä karttuu 2 % vuodessa (70 % 35 vuodessa). Eläkkeen perusteena ovat 5 viimeisen vuoden ansiot. Ennen vuotta 1993 vakuutetuilla eläke lasketaan palkkaluokkataulukon perusteella ja 35 vuodessa on mahdollista saada 80 %:n eläkekarttuma. Perusteena on 5 parhaan vuoden ansiot viimeisten 10 vuoden ajalta. Pakollinen lisäeläketurva on enintään 20 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Yleistä sosiaalivakuutusjärjestelmää hoitaa IKA- ETAM, joka kerää vakuutusmaksut ja toimii myös yhdyslaitoksena sosiaaliturvasopimusasioissa. Työ- ja sosiaaliministeriö valvoo IKA:n toimintaa. Pakollinen lisäeläkejärjestelmä ETEAM toimii IKA:n yhteydessä hallinnollisesti erillisenä yksikkönä. 4 ELÄKETURVAKESKUS

5 1 Yleistä Taulukko 1. Tilastotietoja väestöstä ja taloudesta Väkiluku (2007) 11,2 milj. Odotettavissa oleva elinikä (2005) Miehet 76,8 Naiset 81,6 Vanhushuoltosuhde (65+/15 64) (2005) 26,8 % Työttömyysaste (2006) 8,9 % Työllisyysaste 15 64v. (2006) 61,0 % BKT/asukas, ostovoimakorjattu (2005) BKT:n reaalikasvu (2006) 4,3 % Inflaatio (2006) 3,3 % Keskitulo (2003) e/v Lähde: Eurostat Lakisääteinen eläketurva perustuu pääsääntöisesti työntekoon. Sosiaaliturvasta on säädetty useissa eri laeissa ja järjestelmä on hallinnollisesti hajanainen. Suurin osa palkansaajista kuuluu palkansaajien yleiseen sosiaalivakuutukseen, jota hoitaa sosiaalivakuutuslaitos IKA- ETAM. Maatalousalan yrittäjien ja työntekijöiden sosiaalivakuutusta hoitaa OGA ja yrittäjien sosiaalivakuutusta OAEE. Nämä kolme sosiaalivakuutusjärjestelmää kattavat yhteensä reilut 80 % työllisistä. Edellä mainittujen suurten sosiaalivakuutusjärjestelmien lisäksi lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat pienemmät erityisalojen eläkekassat, esimerkiksi lakimiesten, insinöörien ja merimiesten kassat. Eri kassoissa eläkkeen saamisen ehtoja, vakuutusmaksuja ja etuuksia koskevat säännökset voivat vaihdella etenkin ennen vuotta 1993 järjestelmään tulleiden osalta. Monet pienet eläkekassat ovat yhdistyneet IKAaan, josta on pyritty luomaan kaikkien yksityisen sektorin palkansaajien laitos. Pienempiä kassoja on kuitenkin edelleen yli 20. Eläkkeiden määräytyminen ja eläkkeen saamisen ehdot ovat erilaiset ennen vuotta 1993 vakuutetuille ja vuodesta 1993 alkaen vakuutetuille. Vuosina järjestelmiä on tarkoitus yhtenäistää asteittain. Jakson lopussa vanhuuseläkkeen ehtojen on tarkoitus olla samat kaikille palkansaajille ja eläke tulisi laskea yhtenäisellä menetelmällä myös erityisjärjestelmissä ja julkisella sektorilla. Pakolliset lisäeläkkeet muodostavat kiinteän osan työeläketurvaa. Lisäetuuksia maksavat ammattialakohtaiset avustuskassat ja yleinen lisäeläkejärjestelmä ETEAM. Ne IKA:aan kuuluvat työntekijät, jotka eivät kuulu muuhun lisäeläkekassaan, kuuluvat pakollisesti ETEAM:iin. Myös lisäeläketurvaa hoitavia kassoja on pyritty yhdistämään. Yleinen sosiaalivakuutusjärjestelmä kattaa periaatteessa kaikki työntekijät ja yrittäjät ja järjestelmä tarjoaa korkean korvaustason. Käytännössä kuitenkin kaksi kolmasosaa IKA:n ELÄKETURVAKESKUS 5

6 eläkeläisistä saa minimieläkettä, mihin ovat syinä esimerkiksi vakuutusmaksujen kierto ja rikkonaiset työurat. Vakuutetulle kertyy vakuutusvuosia keskimäärin 25. Työmarkkinoilla sovittu vapaaehtoinen lisäeläketurva on erittäin vähäistä. Laki on rajoittanut työnantajakohtaisia eläkejärjestelmiä, mutta vuonna 2002 säädettiin tällaiset eläkejärjestelmät mahdollistava laki. Lisäeläketurvaa on järjestetty lähinnä suurten yritysten henkilökunnalle. Pienyrityksissä, joita kreikkalaisista yrityksistä valtaosa on, lisäeläkejärjestelyt ovat olleet hyvin harvinaisia. Työeläkejärjestelmä takaa minimieläkkeen niille, joilla vakuutusaikaa ei muuten ole riittävästi. Minimieläke on noin 40 % maan keskipalkasta. Niille Kreikassa pysyvästi asuville kreikkalaisille, jotka eivät muutoin saa riittävää toimeentuloa eläkeiässä, voidaan maksaa työnteosta ja maksetuista vakuutusmaksuista riippumatonta toimeentulotuen luonteista vähimmäiseläkettä. Väestön vanheneminen ja anteliaat eläke-etuudet, esimerkiksi monet vanhuuseläkkeen varhennusmahdollisuudet, asettavat Kreikan eläkejärjestelmän kestävyydelle haasteita. Lisäksi järjestelmän hajanaisuus tekee sen tehottomaksi ja kalliiksi. Köyhyysriski on eläkkeensaajalla suuri huolimatta järjestelmän korkeista teoreettisista korvausasteista, koska eri järjestelmissä etuudet vaihtelevat ja vakuutusmaksujen kierto on yleistä. Vuoden 2002 eläkeuudistuksessa ei järjestelmän kestävyyteen kovin voimakkaasti puututtu. Hajanaisuus on myös edelleen ongelma, vaikka sitä on pyritty vähentämään luvulta asti. Nyt uusi eläkeuudistus on suunnitteilla (ks. luku 10). 2 Hallinto Palkansaajien sosiaaliturvaa hoitaa sosiaalivakuutuslaitos palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa IKA ETAM (Idryma Koinonikon Asfaliseon Eniaio Tameio Misthoton). Jälkimmäinen osa liitettiin nimeen vuoden 2002 laissa kuvaamaan pyrkimystä kassojen yhdistymiseen. Maatalousalan sosiaaliturvaa hoitaa OGA (Organismos Georgikon Asfaliseon) ja yrittäjien sosiaaliturvaa OAEE (Organismos Asfalisis Eleftheron Epaggelmation). Ennen näiden suurten sosiaalivakuutusjärjestelmien syntyä sosiaaliturvasta huolehtivat lähinnä työnantajien perustamat avustuskassat. Ne ovat saaneet jatkaa toimintaansa itsenäisesti hallituksen valvonnan alaisina. Kassat maksavat lakisääteisiä työeläkkeitä ja sairaanhoitoetuuksia. Erilliset kassat on esimerkiksi lakimiehillä, insinööreillä, merimiehillä ja pankeilla. Lakisääteisiä peruseläkkeitä ja sairaanhoitoetuuksia myöntäviä itsenäisiä kassoja oli toiminnassa 24 vuonna Palkansaajien vakuutuslaitoksesta IKA-ETAM:ista on ollut tarkoitus luoda kaikkien yksityisen sektorin palkansaajien eläkelaitos. Useat eläkekassat ovatkin yhdistyneet IKA:aan. IKA:n valvonta kuuluu työ- ja sosiaaliministeriölle, joka valvoo myös useimpia muita elä- 6 ELÄKETURVAKESKUS

7 kejärjestelmiä. IKA:lla on useita paikallistoimistoja. Se huolehtii vakuutusmaksujen keräämisestä ja toimii myös yhdyslaitoksena sosiaaliturvasopimusasioissa. Pakollisten lisäeläkkeiden hallinnosta vastaa Palkansaajien yhdistynyt lisäeläkekassa ETEAM (Eniaio Tameio Epikourikis Asfalisis Misthoton), joka on IKA-ETAM:in yksikkö. Pakollisia lisäeläkkeitä ja/tai sairaanhoitoetuuksia hoitavia itsenäisiä kassoja oli 124 vuonna Lisäeläkekassoja on tarkoitus yhdistää ja liittää ETEAM:iin. Aiemmin kassa oli nimeltään TEAM. Valtaosa kassoista on sosiaaliministeriön valvonnassa, osa kuuluu työministeriön valvontaan. 3 Rahoitus Eläkkeiden rahoitus perustuu jakojärjestelmään. Eläkkeet kustannetaan työntekijän ja työnantajan maksuin sekä valtion tuella. Työntekijän eläkevakuutusmaksu on 6,67 prosenttia ja työnantajan 13,33 prosenttia kuukausipalkasta. Vakuutusmaksuja peritään vuodesta 1993 alkaen vakuutetuilta 5 076,51 euron kuukausituloihin (14 kertaa vuodessa) asti ja ennen vuotta 1993 vakuutetuilta euron kuukausituloihin asti (v. 2007). Vuodesta 1993 alkaen vakuutettujen osalta valtio osallistuu eläkkeiden rahoitukseen maksamalla IKA:lle 1 % BKT:stä vuosina Aiemmin kolmikantainen rahoitus oli järjestetty siten, että valtio maksoi vakuutusmaksua 10 % palkasta. Pakollisten ETEAM-lisäeläkkeiden vakuutusmaksut ovat 3 % sekä työntekijältä että työnantajalta. Myös lisäeläkejärjestelmä on jakojärjestelmä. Raskaassa ja terveydelle haitallisessa työssä olevien vakuutusmaksut ovat korkeammat kuin yleiset maksut. Työntekijän maksu on tällöin 8,87 % ja työnantajan maksu 14,73 %. Työnantajamaksua korotetaan vielä yhdellä prosenttiyksiköllä, jos työhön liittyy erityinen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Taulukko 3. Sosiaalivakuutusmaksut vuonna Työntekijä Työnantaja Yhteensä Työeläkevakuutus 6,67 % 13,33 % 20 % Pakollinen lisäeläke 3 % 3 % 6 % Sairausvakuutus 2,55 % 5,10 % 7,65 % Työttömyys 1,33 % 3,67 % 5 % Kaikkia vakuutusmaksuja peritään vuodesta 1993 alkaen vakuutetuilta 5 076,51 euron kuukausituloihin asti ja ennen vuotta 1993 vakuutetuilta euron kuukausituloihin asti. Minimipalkkaa ansaitsevien osalta valtio kattaa työnantajan vakuutusmaksun kokonaan. Työnantajan vakuutusmaksua alennetaan 2 prosenttiyksikköä, jos kokopäivätyön palkka on alle 587 euroa kuukaudessa (v. 2002). Maanviljelijöiltä peritään 7 %:n suuruista vakuutusmaksua ja yrittäjät maksavat 20 %:n suuruista vakuutusmaksua. ELÄKETURVAKESKUS 7

8 Valtion virkamiesten eläkkeen maksetaan suoraan budjetista ja valtio kattaa rahoituksen siltä osin kun vakuutusmaksut eivät riitä. Valtio tukee myös tarpeen mukaan eri alojen kassoja. Hajanaisessa järjestelmässä kassojen rahoitus ei ole kovin läpinäkyvää ja kassat saattavat esimerkiksi turvautua eläkkeiden rahoituksessa sairausetuuksia varten kerättyihin varoihin tai toisin päin. Viime aikoina kassojen sijoituksiin on alettu kiinnittää huomiota. Kassojen johdon valintaa on alettu kontrolloida tiukemmin ja sijoitussäännöksiin on suunnitteilla muutoksia. Nyt vakuutuskassat saavat sijoittaa ainoastaan Kreikkaan ja 77 % varoista on sijoitettava valtion obligaatioihin. 4 Työeläkkeet Järjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Eläkkeen määräytyminen ja eläkkeen saamisen ehdot ovat erilaiset ennen ja sen jälkeen järjestelmään tulleilla. Näiden kahden järjestelmän erottamiseksi niistä käytetään jatkossa nimiä vanha eläkejärjestelmä (ennen järjestelmään tulleet) ja uusi eläkejärjestelmä ( lähtien järjestelmään tulleet). Vuonna 1993 ja sen jälkeen vakuutetuilla on eri järjestelmissä, myös julkisella sektorilla, yhtenäiset eläke-etuudet. Heille säädettiin aiemmin liittyneitä heikommat etuudet, joita tosin on jonkin verran parannettu kun järjestelmien eriarvoisuutta on pyritty vähentämään. Ennen vuotta 1993 järjestelmään liittyneillä etuudet voivat vaihdella eri järjestelmissä. Vuosina järjestelmiä yhtenäistetään asteittain. Jakson lopussa vanhuuseläkkeen ehtojen on tarkoitus olla samat kaikille palkansaajille ja eläke lasketaan yhtenäisellä menetelmällä myös erityisjärjestelmissä ja julkisella sektorilla. Ennen vuotta 1993 vakuutettujen osalta 35 vuodessa kertyvä 80 prosentin korvausaste laskee 70 prosenttiin palkasta (prosenttiyksikön lasku joka vuosi jakson aikana), kun taas vuodesta 1993 alkaen vakuutettujen eläkekarttumaa on jo korotettu niin, että 35 vuodessa kertyvä korvausaste on noussut 60 prosentista 70 prosenttiin. 4.1 Vanhuuseläke Oikeus vanhuuseläkkeeseen Eläkeikä on uudessa järjestelmässä 65 vuotta ja vanhassa järjestelmässä miehillä 65 ja naisilla 60 vuotta. Uudessa järjestelmässä eläkkeelle jäämistä voi kuitenkin siirtää 67- vuotiaaksi asti, mihin asti myös karttuu eläkettä. Täyden eläkkeen saa sekä uudessa että vanhassa järjestelmässä 37 vakuutusvuoden jälkeen iästä riippumatta. Vanhassa järjestelmässä sekä miehet että naiset saavat täyden eläkkeen 58-vuotiaana 35 vakuutusvuoden jälkeen. Järjestelmä tarjoaa useita mahdollisuuksia siirtyä eläkkeelle ennen yleistä vanhuuseläkeikää (ks. luku 4.1.3). 8 ELÄKETURVAKESKUS

9 Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää, että vakuutusmaksuja on maksettu vähintään päivältä (15 vuodelta). Äidin hyväksi luetaan vuoden 2003 jälkeen syntyneistä lapsista vakuutusaikaa ensimmäisestä lapsesta yksi vuosi, kahdesta lapsesta 2,5 vuotta ja kolmesta lapsesta 4,5 vuotta. Vakuutusaika voidaan vaihtoehtoisesti lukea myös isän hyväksi. Vanhuuseläkkeessä vakuutusaikana otetaan huomioon myös työkyvyttömyyseläkkeen maksuaika. Sairaus- tai työttömyyskorvauksen maksuaikaa otetaan molempia huomioon enintään 200 päivää viimeisten 10 vuoden ajalta ennen eläkkeen alkamista. Vuonna 2005 säädetyn lain mukaan 65 vuotta täyttäneellä on mahdollisuus ostaa vakuutusmaksuaikaa enintään 150 päivää saadakseen oikeuden eläkkeeseen Vanhuuseläkkeen määräytyminen Eläkkeen määräytyminen vanhassa eläkejärjestelmässä Vanhassa järjestelmässä eläke muodostuu perusosasta ja lisäosasta. Eläkkeen määräämistä varten käytössä on 28 palkkaluokkaa. Työntekijän palkkaluokka määräytyy viiden parhaan vuoden ansioiden perusteella 10 viimeisen vuoden ajalta. Eläkeperusteena on 12 kuukauden vuosipalkka ilman pääsiäisen ja joulun ylimääräisiä kuukausipalkkoja. Eläkkeen laskentaan mukaan otettujen vuosien ansiot tarkistetaan eläkkeiden vuosikorotusten mukaisesti. Eläke lasketaan palkkaluokan viitepalkasta kertomalla se eläkeprosentilla (30 70 %). Eläkeprosentti on sitä suurempi mitä pienempi palkka on. Ylimmän palkkaluokan viitepalkka on samalla järjestelmän eläkepalkkakatto. Joidenkin palkkaluokkien viitepalkat (v. 2004) ja eläkeprosentit on koottu taulukkoon 4. Taulukko 4. Joidenkin palkkaluokkien viitepalkat ja eläkeprosentit vuonna 2004 Kuukausieläke saadaan kertomalla päiväkohtainen viitepalkka 25:llä. Päiväpalkan yläraja Palkkaluokka 1 9, , , , , , , , , , , , , ,33 Lähde: Watson Wyatt: Benefits Report Europe 2005 Viitepalkka/päivä 9,36 11,25 13,53 15,55 17,96 20,40 22,65 24,87 27,17 29,36 31,41 34,23 43,25 80,34 Eläkeprosentti ELÄKETURVAKESKUS 9

10 Viitepalkkoja ja palkkaluokkien rajoja tarkistetaan vuosittain IKA:n päätöksellä kuluttajahintaindeksin muutoksen perusteella. Eläkkeen lisäosa määräytyy vakuutusajan pituuden ja palkkaluokan mukaan. Kun vakuutusaikaa on päivää, lisäosaa karttuu 1 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta jokaista 300 vakuutuspäivän jaksoa kohti. Kun vakuutusaika ylittää päivää, karttuu lisäosaa palkkaluokan mukaisen prosentin mukaan jokaista 300 vakuutuspäivää kohti (ks. taulukko 5). Taulukko 5. Eläkkeen lisäosan karttumisprosentti palkkaluokittain Palkkaluokka Vakuutusaikaa päivää, karttumisprosentti Lähde: Watson Wyatt: Benefits Report Europe 2005 Vakuutusaikaa 7800 päivää tai enemmän, karttumisprosentti 1,5 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 Eläkkeeseen maksetaan vanhassa järjestelmässä lisää huollettavasta puolisosta ja lapsista. Puolisosta maksettava lisä vuonna 2007 oli 40,77 euroa kuukaudessa. Huollettavasta lapsesta maksetaan lisää, jos lapsi on alle 18-vuotias tai alle 24-vuotias ja opiskelee päätoimisesti tai ilman ikärajaa, jos hän on työkyvytön. Korotus on vanhassa järjestelmässä ensimmäisestä lapsesta 20 %, toisesta 15 % ja kolmannesta 10 % eläkkeestä. Eläke ja siihen maksettavat lisät voivat yhteensä olla enintään sen suuruiset kuin palkkaluokan viitepalkka. Kuukausieläke voi siten olla enintään 25 kertaa viitepäiväpalkka. Vuonna 2007 eläkkeen enimmäismäärä oli 2 172,25 euroa ilman puolisosta ja lapsista maksettavia korotuksia. Eläkkeellä on myös vähimmäismäärä, joka ilman puolisosta ja lapsista maksettavia korotuksia oli 445,37 euroa kuukaudessa vuonna Eläkkeen määräytyminen uudessa eläkejärjestelmässä Uudessa järjestelmässä eläkettä karttuu 2 % vuodessa (70 % 35 vuodessa). Eläkettä karttuu vuotiaana 3 % vuodessa, jos vakuutusvuosia on jo täynnä 35. Eläkkeen perusteena ovat viiden viimeisen vuoden keskiansiot. Kunakin vuonna otetaan huomioon 12 kuukauden ansiot ilman joulun ja pääsiäisen ylimääräisiä palkkoja. Tulot tarkistetaan samalla prosentilla kuin kyseisten vuosien eläkkeitä on tarkistettu, lukuun ottamatta eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden tuloja. 10 ELÄKETURVAKESKUS

11 Eläkkeen perusteena olevat tulot otetaan vuonna 2007 huomioon 5 076,51 euron kuukausituloihin asti (vuodessa 14 x), joka on myös vakuutusmaksujen perusteena olevan palkan katto. Eläkkeen enimmäismäärä vuonna 2007 on 2 538,28 euroa kuukaudessa. Minimieläke on 70 % vuoden 2002 minimipalkasta. Minimieläkettä on vuodesta 2003 lähtien korotettu eläkkeiden tarkistusten mukaan. Minimieläke oli 453,71 vuonna Lapsikorotus ensimmäisestä lapsesta on 8 % eläkkeestä, toisesta 10 % ja kolmannesta ja useammasta lapsesta 12 % kustakin Varhennusmahdollisuudet Palkansaajien yleisessä sosiaalivakuutuksessa on useita mahdollisuuksia siirtyä eläkkeelle ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Vuoden 1993 eläkeuudistuksessa varhennusmahdollisuuksia tiukennettiin uusilta vakuutetuilta, mutta vuoden 2002 eläkeuudistus toi jopa lisää mahdollisuuksia varhennettuun eläkkeeseen ja varhennusvähennystä pienennettiin. Varhennusten käyttöä lisää myös se, että varhennusvähennyksiä ei useimmiten tehdä täysimääräisinä, koska suurin osa IKA:n eläkeläisistä saa minimieläkettä, johon varhennusvähennystä ei tehdä. Varhennusvähennys on 1/267 kuukautta kohti eli 4,5 % vuodessa. Sekä vanhassa että uudessa järjestelmässä on oikeus täyteen eläkkeeseen 37 vakuutusvuoden jälkeen iästä riippumatta. Ennen vuotta 1993 järjestelmään tulleilla on seuraavat mahdollisuudet jäädä eläkkeelle ennen yleistä vanhuuseläkeikää: Miehet voivat jäädä vähentämättömälle eläkkeelle 62 vuoden ja naiset 57 vuoden ikäisinä, jos he ovat maksaneet vakuutusmaksut vähintään päivältä (33 vuodelta). Sekä miehet että naiset voivat jäädä vähentämättömälle eläkkeelle 58 vuoden ikäisinä, jos he ovat maksaneet vakuutusmaksut 35 vuodelta. Äidit, joilla on alle 18-vuotias tai työkyvytön lapsi, voivat saada vähentämättömän eläkkeen 55 vuoden ikäisinä. Vakuutusaikaa tulee olla vähintään päivää (18 vuotta). Eläke voidaan maksaa vähennettynä jo 50 vuoden iästä. Raskaassa tai terveydelle haitallisessa työssä olleet miehet voivat jäädä vähentämättömälle eläkkeelle 60 vuoden ja naiset 55 vuoden ikäisinä. Vakuutusaikaa on oltava vähintään päivää (15 vuotta), josta raskasta työtä vähintään päivää (12 vuotta). Vähintään päivää raskasta työtä täytyy olla tehty eläkettä edeltävien viimeisten 13 vuoden aikana. Jos työn kestoa koskevat edellytykset eivät täyty, eläke voidaan maksaa vähennettynä. Sekä miehet että naiset voivat saada täyden eläkkeen 55-vuotiaana, jos vakuutusaikaa on täynnä 35 vuotta ja tästä 25 vuotta on ollut raskaassa tai terveydelle haitallisessa työssä. Vähennetty varhaiseläke voidaan maksaa miehille 60 vuoden ja naisille 55 vuoden iästä. Vakuutusmaksut on täytynyt maksaa päivältä (15 vuodelta) ja viimeisten viiden vuoden aikana 100 päivältä joka vuosi. ELÄKETURVAKESKUS 11

12 Vuonna 1993 ja sen jälkeen järjestelmään tulleita koskevat seuraavat vanhuuseläkkeen varhennusta koskevat määräykset: Sekä miehet että naiset voivat saada vähennetyn eläkkeen 55-vuotiaana, jos vakuutusaikaa on päivää (35 vuotta). Eläkettä vähennetään jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkeikä alittaa 65 vuotta. Sekä miehet että naiset voivat saada vähennetyn eläkkeen 60 vuoden iästä, jos he ovat olleet vakuutettuja vähintään päivää. Eläkettä vähennetään jokaista kuukautta kohti, jolla eläkeikä alittaa 65 vuotta. Raskaassa tai terveydelle haitallisessa työssä vähintään ¾ vaadittavasta päivän vähimmäisvakuutusajasta olleet miehet ja naiset voivat jäädä eläkkeelle 60 vuoden iästä lähtien ilman, että eläkettä vähennetään. Äidit, joilla on alle 18-vuotias tai työkyvytön lapsi ja jotka ovat olleet vakuutettuja vähintään päivää (20 vuotta), voivat saada vanhuuseläkkeen vähentämättömänä 55 vuoden iästä ja vähennettynä 50 vuoden iästä. Raskaaksi tai terveydelle haitalliseksi on luokiteltu tehtäviä 150 eri kategoriassa. Kaivosalan yms. lisäksi mukana on esimerkiksi rakennustyö, sairaanhoito, leipomotyö, lääkkeiden, meikkien, autojen, juuston ja salamin tuotanto sekä valtion tv-kanavien juontotehtävät. Vuonna 2006 eläkkeelle siirtyneistä miehistä noin 16 % sai eläkkeen 65 vuoden eläkeiän perusteella ja naisista 30 % 60 vuoden eläkeiän perusteella. Miehillä 4,6 % eläkkeistä oli varhennusvähennyksellä vähennettyjä, naisista vähennetty eläke myönnettiin 17 %:lle. Miehistä 40 % ja naisista 14 % sai ennenaikaisen eläkkeen raskaan tai terveydelle haitallisen työn perusteella. Miehistä 9 % ja naisista 0,4 % sai eläkkeen 35 työvuoden täyttymisen perusteella. Työkyvyttömyyden perusteella eläkkeen sai 17 % miehistä ja 15 % naisista. 4.2 Työkyvyttömyyseläke Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen Henkilön katsotaan olevan täysin työkyvytön, jos hän on vähintään vuoden ajan kyvytön ansaitsemaan yli 1/5 vastaavan tehtävän normaaliansioista. Jos henkilö on kyvytön ansaitsemaan yli 1/3 normaaliansioista, saa hän 75 % eläkkeestä ja jos henkilö on kyvytön ansaitsemaan yli ½ normaaliansioista, saa hän 50 % eläkkeestä. Vakuutusaikaa tulee olla yhteensä 15 vuotta (4 500 päivää). Viiden vuoden (1 500 päivän) vakuutusaika riittää, jos tästä ajasta kaksi vuotta (600 päivää) on työkyvyttömyyttä edeltävän viiden vuoden aikana. Alle 21-vuotiaalta työntekijältä edellytetään vähintään vuoden (300 päivän) vakuutusaikaa. 21 vuotta täyttäneillä vakuutusaikaedellytys kasvaa 120 päivää jokaista vuotta kohden päivän vakuutusaikaan asti. 12 ELÄKETURVAKESKUS

13 4.2.2 Työkyvyttömyyseläkkeen määräytyminen Eläkkeen määräytymisperusteena on vanhuuseläke, joka on karttunut työkyvyttömäksi tuloon mennessä. Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena oleva vanhuuseläke lasketaan eri tavalla vanhassa ja uudessa järjestelmässä, kuten luvussa 4.1 on esitetty. Täysin työkyvyttömälle työkyvyttömyyseläke on 100 % karttuneesta vanhuuseläkkeestä. Jos työkyvyttömyysaste vähintään 67 %, eläke on 75 %, ja jos työkyvyttömyysaste on vähintään 50 %, eläke on 50 % vanhuuseläkkeestä. Eläkkeeseen maksetaan lisää, jos eläkeläinen on toisen henkilön jatkuvan avun tarpeessa. Vanhassa järjestelmässä lisä voi olla enintään 543,60 euroa kuukaudessa (v. 2007). Uudessa järjestelmässä lisä vastaa neljäsosaa vuoden 1991 BKT:sta henkeä kohti kuukausitasolle laskettuna ja eläkkeiden korotusten mukaan tarkistettuna. Eläkkeeseen voidaan myös maksaa korotusta huollettavista perheenjäsenistä samoin kuin vanhuuseläkkeeseen (ks ). Eläkkeen vähimmäis- ja enimmäismäärät ovat samat kuin vanhuuseläkkeessä. Vanhassa järjestelmässä minimieläke on 445,37 euroa kuukaudessa ja uudessa järjestelmässä 453,71 euroa kuukaudessa. Maksimieläke ilman perheestä maksettavia korotuksia on vanhassa järjestelmässä 2 172,25 euroa kuukaudessa ja uudessa järjestelmässä 2 538,28 euroa kuukaudessa. Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen ohella on mahdollista, kun ansiot jäävät edellä mainittujen työkyvyttömyysasteen mukaisten ylärajojen alle. 4.3 Perhe-eläke Oikeus perhe-eläkkeeseen Myös perhe-eläkkeen ehdot ovat erilaiset sen mukaan, onko edunjättäjä liittynyt järjestelmään ennen vai sen jälkeen. Vanhassa eläkejärjestelmässä perhe-eläkettä voidaan maksaa naisleskelle, puolisonsa elätettävänä olleelle työkyvyttömälle miesleskelle, lapselle tai taloudellisesti riippuvaiselle vanhemmalle tai lapsenlapselle. Uudessa järjestelmässä perhe-eläkettä voidaan maksaa mies- ja naisleskelle tai lapselle. Eronneella puolisolla on vuonna 2004 säädetyn lain mukaan oikeus leskeneläkkeeseen sekä vanhassa että uudessa järjestelmässä, jos hän on täyttänyt 65 vuotta eikä ole avioitunut uudelleen. Perhe-eläkkeen myöntämiseksi edunjättäjän on täytynyt maksaa vakuutusmaksut vähintään 15 vuodelta (4 500 päivältä) tai vähintään 5 vuodelta (1 500 päivältä), jos vakuutusaikaa oli vähintään vuosi (300 päivää) kuolemaa edeltäneiden viiden vuoden aikana. Leskeneläkkeen saamiseksi avioliiton on täytynyt kestää vanhassa järjestelmässä vähintään kuusi kuukautta tai jos edunjättäjä oli eläkkeellä, kaksi vuotta. Uudessa järjestelmässä avioliiton on täytynyt kestää vähintään vuoden, tai jos edunjättäjä oli eläkkeellä, kaksi vuotta. Tätä vaatimusta ei ole, jos puolisolla on elätettävä lapsi. Uudessa järjestelmässä les- ELÄKETURVAKESKUS 13

14 keneläkkeen saamiseksi lesken tulee olla työkyvytön (vähintään 67 %) tai hänen ansioidensa tulee olla alle 40 kertaa ammattitaidottoman työntekijän päiväpalkka. Sekä vanhassa että uudessa järjestelmässä puolisolla on iästä riippumatta oikeus leskeneläkkeeseen kolmen vuoden ajan kuolemaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Eläke jatkuu kolmen vuoden jakson jälkeen, jos leski ei ole ansiotyössä, ei saa muuta eläkettä tai on vähintään 67-prosenttisesti työkyvytön. Jos leski työskentelee tai saa eläkettä, myönnetään 50 % täydestä leskeneläkkeestä. Vähennetty tai lakkautettu eläke maksetaan täytenä 65 vuoden iästä. Jos puoliso jatkaa työntekoa tai saa muuta eläkettä, leskeneläke on 70 %. Lapselle eläkettä voidaan maksaa, jos hän on alle 18-vuotias tai opiskelee päätoimisesti ja on alle 24-vuotias. Työkyvyttömälle lapselle eläkettä maksetaan iästä riippumatta Perhe-eläkkeen määräytyminen Vanhassa järjestelmässä leskeneläke on 70 % ja uudessa järjestelmässä 50 % edunjättäjän karttuneesta tai maksussa olleesta eläkkeestä. Jos leski kolmen vuoden jakson jälkeen työskentelee tai saa muuta eläkettä, myönnetään 50 % täydestä leskeneläkkeestä. Vähennetty tai lakkautettu eläke maksetaan täytenä 65 vuoden iästä. Jos leski jatkaa työntekoa tai saa muuta eläkettä 65 ikävuoden täyttämisen jälkeen, leskeneläkkeestä myönnetään 70 %. Lapseneläke on vanhassa järjestelmässä 20 % edunjättäjän karttuneesta tai maksussa olleesta vanhuuseläkkeestä lasta kohden. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, lapseneläke on 60 %. Jos lapsia on useampia, voi eläke kuitenkin olla enintään 80 % edunjättäjän eläkkeestä. Uudessa järjestelmässä lapseneläke on 25 % karttuneesta tai maksussa olleesta vanhuuseläkkeestä ja täysorvon eläke 50 %. Vanhassa järjestelmässä taloudellisesti riippuvaisille vanhemmille tai lapsenlapsille maksettava eläke on 20 % eläkkeestä. Perhe-eläkkeet eivät yhteensä voi ylittää edunjättäjän karttuneen tai maksussa olleen eläkkeen määrää. Uudessa järjestelmässä perhe-eläkkeet ovat vähintään 80 % edunjättäjän karttuneesta tai maksussa olleesta eläkkeestä. 4.4 Pakollinen lisäeläkejärjestelmä Suurin osa työntekijöistä kuuluu johonkin pakolliseen lisäetuusjärjestelmään. Lisäeläketurvaa järjestävät yleinen lisäeläkejärjestelmä ETEAM sekä lukuisat ammatti- ja työpaikkakohtaiset kassat. Eri kassojen tarjoamat etuudet vaihtelevat, mutta niiden tulee olla vähintään samantasoiset kuin ETEAM:ssa. Ammatti- tai työpaikkakohtaisen kassan jäsenyys on pakollinen kaikille kyseisellä alalla tai kyseisessä ammatissa työskenteleville palkansaajille ja yrittäjille. Lisäeläkejärjestelmiä on pyritty yhdistämään ETEAMiin. Yhdistyminen on kuitenkin edennyt hitaasti ja järjestelmä on edelleen erittäin hajanainen. 14 ELÄKETURVAKESKUS

15 Yleinen lisäeläkejärjestelmä ETEAM kattaa kaikki ne palkansaajat, jotka eivät kuulu johonkin muuhun lisäeläkekassaan. Vuonna 2005 järjestelmään kuului yli puolet kaikista palkansaajista. ETEAM toimii IKA:n yhteydessä hallinnollisesti erillisenä yksikkönä. Järjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä Oikeus eläkkeeseen Eläkeikä pakollisissa lisäeläkejärjestelmissä on sama kuin palkansaajien yleisessä järjestelmässä. Oikeus vanhuuseläkkeeseen edellyttää myös ETEAM-järjestelmässä, että työntekijä on ollut vakuutettuna vähintään työpäivää (15 vuotta). Jos ala tai ammattiryhmä on kuulunut ETEAM:iin alle kuusi vuotta, vaaditaan vakuutusaikaa päivää. Kuudennesta vuodesta alkaen vakuutusaikavaatimus kasvaa vuosittain 175 päivällä päivään asti ja sen jälkeen vielä 150 päivällä vuodessa päivään asti. Oikeus työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeeseen edellyttää, että työntekijä on ollut vakuutettuna työpäivää, joista vähintään 600 eläkettä edeltävien viiden viimeisen vuoden aikana. Jos ala tai ammattiryhmä on kuulunut ETEAM:iin alle kuusi vuotta, vakuutusaikavaatimus on 700 päivää, joista 300 viimeisten viiden vuoden aikana järjestelmään liittymisen jälkeen. Kuudennesta vuodesta alkaen vakuutusaikavaatimus kasvaa 100 päivällä vuodessa päivään asti Etuudet Eläke voi olla 35 vakuutusvuoden jälkeen enintään 20 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Ennen vuotta 1993 vakuutukseen tulleiden vanhuuseläke muodostuu tasasuuruisesta perusosasta, siihen maksettavasta ansiosidonnaisesta lisästä ja vakuutusajan pituuden mukaan määräytyvästä lisäosasta. Eläkkeen perusteena oleva palkka määräytyy samoin kuin yleisen sosiaalivakuutuksen vanhuuseläkkeessä. Vuonna 1993 ja sen jälkeen vakuutukseen tulleilla eläkettä karttuu 0,571 prosenttia vuodessa. Vanhuuseläke on aina vähintään viisi kertaa ammattitaidottoman työntekijän vähimmäispalkan suuruinen. Perhe-eläke lasketaan samoilla prosenteilla kuin peruseläketurvassa karttuneesta tai maksussa olleesta vanhuuseläkkeestä. Leskeneläke on siis vanhassa järjestelmässä 70 % puolison maksussa olleesta tai karttuneesta lisäeläkkeestä ja lapsen eläke 20 % tästä eläkkeestä lasta kohden. Perhe-eläkkeet voivat yhteensä olla enintään 100 % edunjättäjän eläkkeestä. Uudessa järjestelmässä leskeneläke on 50 % edunjättäjän karttuneesta tai maksussa olleesta lisäeläkkeestä ja lapseneläke 25 % lasta kohden. Työkyvyttömyyseläke on järjestelmästä karttuneen vanhuuseläkkeen suuruinen. Sen vähimmäismäärä on sama kuin vanhuuseläkkeessä. ELÄKETURVAKESKUS 15

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:1 Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

02/2012. Väestön ikääntymisen ja talouskriisin vaikutuksia Euroopan maiden eläkejärjestelmiin. Eläketurvakeskus

02/2012. Väestön ikääntymisen ja talouskriisin vaikutuksia Euroopan maiden eläkejärjestelmiin. Eläketurvakeskus 02/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Väestön ikääntymisen ja talouskriisin vaikutuksia Euroopan maiden eläkejärjestelmiin Antti Mielonen, Hannu Ramberg ja Mika Vidlund Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Kreikassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Kreikassa Sosiaaliturvaoikeudet Kreikassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Juha Knuuti ja Antti Mielonen. Kokonaiseläke 2010. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1

Juha Knuuti ja Antti Mielonen. Kokonaiseläke 2010. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1 Juha Knuuti ja Antti Mielonen Kokonaiseläke 2010 Työeläke, kansaneläke ja verotus Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:1 Juha Knuuti ja Antti Mielonen Kokonaiseläke 2010 Työeläke, kansaneläke ja verotus

Lisätiedot

Pitkän vakuutusajan perusteella määräytyvät vanhuuseläkkeet Euroopassa

Pitkän vakuutusajan perusteella määräytyvät vanhuuseläkkeet Euroopassa ELÄKETURVAKESKUS MUISTIO 1 (10) Pitkän vakuutusajan perusteella määräytyvät vanhuuseläkkeet Euroopassa Sisältö 1 Yhteenveto... 2 2 Maakohtainen katsaus... 4 2.1 Belgia... 4 2.2 Espanja... 4 2.3 Italia...

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2003 ISBN 951-691-07-X Hakapaino Oy, Helsinki 2003 LUKIJALLE Tässä teoksessa esitellään Suomen eläkejärjestelmän ominaispiirteet. Pääpaino on yksityisen sektorin lakisääteisessä

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Norjassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Norjassa Sosiaaliturvaoikeudet Norjassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

03/2013. Katsaus perhe-eläkkeeseen. Eläketurvakeskus. Mervi Takala (toim.) ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2013. Katsaus perhe-eläkkeeseen. Eläketurvakeskus. Mervi Takala (toim.) ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Katsaus perhe-eläkkeeseen Mervi Takala (toim.) Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Katsaus perhe-eläkkeeseen Mervi Takala

Lisätiedot

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke 2013 Työeläke, kansaneläke ja verotus Juha Knuuti ja Suvi Ritola Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Sosiaaliturvaoikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Sosiaaliturvaoikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan komissio Tämän oppaan

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Saksassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Saksassa Sosiaaliturvaoikeudet Saksassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA R RAPORTTEJA Lakisääteiset eläkkeet Pitkän aikavälin laskelmat 2007 Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo smo Risku ja Hannu Sihvonen Lakisääteiset eläkkeet

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Joonas Pekkanen Tutkija Mika Vaihekoski Rahoitusinstituutin johtaja 2002 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim.

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim. 04/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim.) Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Yhdistyneessä kuningaskunnassa Sosiaaliturvaoikeudet Yhdistyneessä kuningaskunnassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa Sosiaaliturvaoikeudet Tanskassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot