Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "137 25.09.2013. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus 1411/ /2013 VARKOLK 137 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt lautakuntien käyt tö ta lou den talousarviokehykset ja tilaukset vuodelle Lautakuntien tulee antaa omat talousarvioesitykset ja palveluarviot mennessä. Esityksen tulee sisältää tuottajan esitys palveluiden tuottamisesta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset varhaiskasvatus- ja kou lu tus lau takun nan tulosalueiden käyttötalouden talousarviokehykset ovat seuraavat (toimin ta ka te, ): (alkup.) 410 Koulutuspalvelut Päivähoitopalvelut Konservatorio Kansalaisopisto Yhteensä Käyttötalouden toimintakatteiden ohella kehys sisältää tulosaluekohtaiset tilauk set. Tilaukset sisältävät arvion tulosalueen palveluiden määristä ja yk sik kökus tan nuk sis ta sekä palvelujen tuotantoon varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen vuoden 2014 kehyksissä on huomioitu vuoden 2013 talous ar vion toteumaennusteet. Kehyksien ja tilausten mitoituksessa on huo mioitu arvioitu kustannuspaine sekä palveluiden kysynnän muutos. Lisäksi vuoden 2013 aikana toteutetut kertaluonteiset säästöt on palautettu talousarviopohjiin. Lisäksi taloustoimikunta on pyytänyt talousarvion valmisteluun liittyen ra ken nemuu tos esi tyk siä jo nykyisen lainsäädännön pohjalta helpottamaan taloudellista ti lan net ta. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvio ja tilaus on laadittu kuluvan vuo den alkuperäisen talousarvion pohjalta. Laadinnassa on huomioitu vuotta 2014 koskevat toiminnalliset muutokset sekä seuraavat yleiset perusteet: Henkilöstömenot - palkkojen korotusvaraus 0,57 % - vuoden 2013 aikana toteutetut kertaluonteiset henkilöstömenojen säästöt on pa lau tet tu talousarviopohjaan

2 Tilakustannukset - sisäiset vuokrat nousevat 1,5 % - siivouspalveluiden yksikköhinnat nousevat 0,6 % Sisäiset palvelut - ravintopalveluiden kustannukset nousevat 1,0 % - talouspalveluiden ja palkanlaskennan kustannukset nousevat 1,0 % Toimintatulot - kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ja taksoja korotetaan vähintään 5 %. Lautakunnan talousarvioesitys ja palveluarviot tulosalueittain Koulutuspalvelut Perusopetus (Liitteenä) Toimintatuloissa on otettu huomioon vain varsinaisesta toiminnasta saatavat tu lot sekä vuodelle 2014 siirtyvä hankerahoitus, josta on olemassa ra hoi tus päätök set. Perusopetuksen oppilasmäärä on lukuvuonna n. 95 oppilasta pienempi kuin lukuvuonna Lukuvuoden alusta perusopetuksen tuntimäärää on vähennetty. Vähen nyk sen arvioitu kustannusvaikutus henkilöstömenoissa v on n Oppilasmäärän lasku pienentää ateriapalvelun kustannuksia hinnan ko ro tuk sesta huolimatta n Toimintamenoja lisäävät vuoden 2014 aikana seuraavat tekijät: palkankorotusvaraus sisäiset vuokrat siivouskustannukset oppikirja- ja tarvikerahan palautus sisäisten palveluiden hintojen ko ro tuk set Sisäisten vuokrien lisäys johtuu vuokrien indeksikorotuksesta, Pataluodonkatu 6:n (Yhteiskoulun lukio) tilojen siirtymisestä Rantakylän koulun käyttöön ja sairaa la ope tuk sen uusien tilojen (tilat otetaan käyttöön , samalla aiemmin käy tös sä olleet tilat poistuvat käytöstä) aiheuttamista lisäkustannuksista. Muutok ses sa on lisäksi huomioitu Koveron koulun poistuminen käytöstä ja Ran ta kylän koulun yhden lamellin käytöstä poistuminen. Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin tähän toimintaan saaman val tion osuu den puitteissa. Kaupunki ylläpitää omana toimintana itse kahta il ta-

3 päi vä ker hoa. Muilta osin toiminnan järjestävät ulkopuoliset toimijat, joille kaupun ki maksaa avustusta toiminnan järjestämistä varten. Vuonna 2014 toimijoille mak set ta va korvaukset ovat samansuuruiset kuin vuonna Il ta päi vä toi mintaa järjestetään vuosittain n. 450:lle 1. ja 2. luokkien oppilaalle. Oppilashuolto Oppilashuollon resurssointi on esityksessä nykyisellä tasolla. Vuoden 2014 ai kana mahdollisesti toteutettavia muutoksia nuorten palveluissa ei ole huomioitu. Tukipalvelut Tukipalvelut käsittää varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen hallinnon kus tannuk set ja esi- ja perusopetuksen tukipalveluiden kustannukset. Merkittävimmät kustannukset ovat koulukuljetukset (n ), kou lun käyn ninohjaajien kustannukset (n ), valtionosuusjärjestelmän ul ko puo lel le jäävät kotikuntakorvaukset (n ) ja kaupungin sisäisten pal ve lu jen (palkanlaskenta, talouspalvelut, henkilöstöhallinto, kalustonhuolto) kus tan nukset (n ). Tukipalveluiden kustannuksiin on keskitetty kaikki eläkemenot kaikkien koulujen osalta. Kau pun gin sisäisten palvelujen kustannusten jako perusopetuksen ja lukioiden kes ken on huomioitu esityksessä. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkankorotusvaraukset. Hallinnon osal la on huomioitu yhden henkilön lisäys (hallinnon aluevastaava). Esiopetus Koulujen esiopetusryhmissä olevien oppilaiden määrä pysyy kuluvan vuoden tasol la, eli n. 190 oppilasta. Samoin ryhmien määrä pysyy samana (14 ryhmää). Vuoden 2014 aikana selvitetään esiopetuksen tarkoituksenmukainen jär jes tämis ta pa koulujen ja päiväkotien kesken. Samalla selvitetään kouluilla toimivien pien ten esiopetusryhmien yhdistämismahdollisuudet. Kotikuntakorvaukset Valtionosuusjärjestelmän mukaiset kotikuntakorvausmenot ja -tulot on otettu esi tyk seen kuluvan vuoden rahoituspäätöksen mukaisina. Ensi vuotta koskevat en nak ko tie dot saadaan vasta myöhemmin syksyn aikana. Lukiokoulutus (Liitteenä) Lukioiden opiskelijamäärä laskee n. 85:llä kuluvan vuoden talousarvion pe rustee na olevaan opiskelijamäärään verrattuna. Lukioiden kursseja on vähennetty lukuvuodelle Kurssien vä hen nyk sestä saadaan Enon lukion lakkautus huomioiden n :n säästö vuonna Yhteiskoulun tilakustannukset laskevat v koulun siirryttyä Rantakylästä Pa pin ka dul le n Muiden lukioiden tilakustannukset kasvavat in dek siko ro tuk ses ta johtuen yhteensä n

4 Palkankorotusvarauksesta johtuva henkilöstömenojen lisäys on n Lukioiden ateriakustannukset kasvavat v n Merkittävin tekijä kus tan nus ten kasvuun on Yhteiskoulun opiskelijoiden ruokailun järjestäminen Tie de puis ton ravintolassa. Tukipalvelut Lukioiden tukipalveluiden kustannukset muodostuvat kaupungin sisäisten pal velu jen (palkanlaskenta, talouspalvelut ja henkilöstöhallinto) lukioille koh den netuis ta kustannuksista. Kustannusten kasvu johtuu siitä, että em. kustannukset on kohdennettu lukioille vasta vuoden 2013 alusta. Päivähoitopalvelut (Liitteenä) Päiväkodit Päiväkotiasiakkaiden määrän ennustetaan kasvavan 67 lapsella. Kasvu vastaa vuo sien 2012 ja 2013 todellista kasvua. Toimintatuloissa on otettu huomioon päivähoitomaksuihin vuonna 2014 tuleva in dek si ko ro tus. Suurimmat toimintamenoissa kasvua aiheuttavat kulut ovat Penttilän päiväkodin lisäkustannukset ensimmäiseltä ko ko naisel ta vuodelta - Penttilän päiväkoti toimii ensimmäistä kokonaista vuotta uu sissa tiloissa. Elokuussa 2013 toimintansa aloittaneiden neljän li säryh män henkilökunnan palkkavaraus ja toimintakulut sisältyvät sum maan. Niinivaaran päiväkodin käyttöönotto alkaen -Taloon tulee 4 uutta päiväkotiryhmää, joihin tarvitaan palk ka varaus 12 työntekijälle sekä määrärahat toimintaan, ra vin to pal velui hin ja vuokriin Vuoden 2013 talousarviosta puuttuvat palkkavaraukset - 11 lastentarhanopettajaa, 11 päivähoitajaa Talousarvio-ohjeiden mukainen palkankorotusvaraus Päivähoidon sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kus tan nukset Vuokrien korotukset (ei sisällä Niinivaaran päiväkotia) Ravintopalveluiden korotukset

5 Siivouspalveluiden korotukset (poislukien Niinivaara ja Penttilä) Varhe-maksut ja eläkeperusteiset maksut Varahenkilöstön kustannusten korotus talousarvio-ohjeiden mukaan Esiopetus Esiopetusoppilaiden määrän ennuste perustuu vuosien 2011 ja 2012 sekä syksyn 2013 keskiarvojen pohjalta tehtyyn ennusteeseen. Esiopetusryhmien määrä perus tuu mitoitukseen 21 lasta / ryhmä. Ryhmäperhepäivähoito Vuoden 2013 aikana on suljettu Sahatien, Heinävaaran ja Latolankadun ryh mäper he päi vä ko ti yk si köt. Vuonna 2014 suljetaan Niinivaaran päiväkodin val mistues sa Lonikintien ryhmäperhepäiväkoti. Nämä muutokset on huomioitu esi tetyis sä toimintamenoissa. Perhepäivähoito Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä laskee, kun 10 perhepäivähoitajaa jää eläk keel le. Eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle saadaan yleensä 50 % uusia työn te ki jöi tä, joten hoitopaikkojen on arvioitu laskevan paikalla. Esi tykses sä on huomioitu perhepäivähoitajien eläköitymisestä aiheutuva kulujen pienen ty mi nen sekä talousarvio-ohjeen mukaiset prosenttikorotukset. Kotihoidontuki Vuonna 2013 kotihoidontukeen varattu määräraha on ylittymässä Vuo del le 2014 esitetty määräraha perustuu vuoden 2013 toteumaan ja lop puvuo den ennusteeseen. Yksityinen päivähoito Yksityisen päivähoidon palvelurahoihin on tulossa 2 %:n suuruinen in dek si ko rotus, josta on päätetty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa vuonna In dek si ko ro tuk seen on varattu määräraha esityksessä. Yksityisen päivähoidon vo lyy min oletetaan pysyvän ennallaan. Avoin varhaiskasvatus (muu kuntakohtainen tuki) Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan kokeiluna sellaisille perheille, joissa toi nen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Avoimen varhaiskasvatuksen ryh mä toi min ta on tarkoitettu 2-5 vuotiaille lapsille ja sitä tarjotaan päi vä hoi tojo no jen lyhentämiseksi. Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan on varattu mää rära haa , jolla toimintaa saadaan järjestettyä 6-7 ryhmässä. Hallinto ja muut yhteiset erät

6 Hallinnon kustannuksiin sisältyy päivähoidon hallinnon kustannusten lisäksi KuEl-elä ke menope rus tei set eläkemaksut, KuEL-varhemaksut, kaikki kes kus hallin non kulujen vyörytykset, atk-palvelut (lisenssimaksut esim. päi vä hoi to-oh jelmas ta sekä työterveyshuollon maksut. Nämä ovat kustannuksia, joita ei ole jaettu yksiköille. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkankorotusvaraukset se kä yhden henkilön vähennys (hallinnon aluevastaava). Konservatorio (Liitteenä) Talousarvion puitteissa järjestettävä toiminta konservatoriolla jakautuu kahteen osaan: Ammatilliseen koulutukseen ja musiikkiopistoon. Ammatillinen koulutus on järjestettävä lainsäädännön määrittelemissä puit teissa. Ammatillisen koulutuksen vuosittaiset toimintamenot ovat n , mi kä on ao. koulutuksen valtionosuuden perusteena käytettävä kustannus. Kustan nuk set ovat n. puolet konservatorion vuosittaisen talousarvion toi min ta kattees ta. Musiikkiopiston toiminnan järjestämiseen on siten toimintakatteella mitattuna n. puolet konservatorion vuosittaisesta talousarviosta. Musiikkiopiston osalta talou teen vaikuttaa merkittävästi kurssi- ja lukukausimaksutulot. Kau pun gin hal lituk sen talousarvioesitys merkitsee kurssi- ja lukukausimaksujen korotuksia (5%) se kä opetustuntien vähennystä toimintakustannusten (henkilöstömenot ja ti lakus tan nuk set) leikkaamiseksi. Arvio tarvittavasta tuntivähennyksestä on n. 100 tun tia nykytilanteeseen verrattuna. Kansalaisopisto (Liitteenä) Kaupunginhallituksen talousarviokehysesitys merkitsee sekä kurssimaksujen koro tuk sia että toiminnan supistamista. Kurssimaksuja korotetaan kau pun gin hal lituk sen talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti 5 %. Kustannusten kasvun hil litse mi sek si opetustunteja vähennetään alustavan arvion mukaisesti n. 200 tuntia.tuntimäärää vähennetään mm. nostamalla ryhmäkokoa ja karsimalla rin nakkais ryh miä. Tuntimäärän vähennys kohdistuu kokonaan Joensuussa jär jes tet tävään opetukseen. Sopimuskuntien opetus toteutetaan kuntien tekemien ti lausten mukaisesti. Yhteenveto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksestä liittee nä. Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen strategiset kehittämistavoitteet liit teenä. Investointimäärärahat Koulutuspalvelut Uimaharjun koulu valmistuu v marraskuun lopussa. Koulu otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Tilojen kalustaminen ja varustaminen tapahtuu jou lu-

7 kuus sa Määrärahavaraus Utran koulun teknisen työn opetustilojen purunpoistojärjestelmä ei täytä ny kyisiä vaatimuksia. Laitteisto on uusittava vuoden 2014 aikana, jotta oppilaiden työs ken te ly olo suh teet ovat turvalliset ja täyttävät tiloille asetetut vaatimukset. Määrärahavaraus Päivähoitopalvelut Niinivaaran päiväkoti valmistuu syksyn 2014 aikana. Tilojen kalustaminen ja varus ta mi nen tapahtuu välittömästi tilojen valmistuttua. Määrärahavaraus Konservatorio Konservatorion salin äänentoisto on uusittava. Lisäksi salin flyygeli on uusittava. Määrärahavaraus Investointimäärärahaesitys vuodelle 2014 yhteensä Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara, varhaiskasvatus- ja kou lu tus johta ja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää - hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen ja palve lu ar vioit vuodelle hyväksyä investointimäärärahaesityksen vuodelle hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen kehittämistavoitteet vuodelle 2014 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 PERUSTURVAN TALOUSARVIOESITYKSEN JA SITOVUUSTASOJEN KOHDENTAMISEN MUUTOS V. 2014/RANTASALMI PERYHLK 101 (Asian valmistelija

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot