Projektiperustainen ennakointijärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektiperustainen ennakointijärjestelmä"

Transkriptio

1 Keijo Mäkelä ja Kimmo Heinonen Projektiperustainen ennakointijärjestelmä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite 4-ohjelma sisältää niin sanotun ennakointiprioriteetin, jossa on varattu määrärahoja työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointiin ohjelmakaudella Lisäksi ESR:n tavoite 6:ssa on ollut varoja samaan tarkoitukseen. Ennakointiprioriteetti on tulkittu kaksijakoiseksi. Toisaalta on kysymys rakennemuutosalojen tunnistamisesta ja ennakoinnista, mihin perustuen tavoite 4-ohjelman muiden prioriteettien varoin voidaan kehittää opetusmenetelmiä ja järjestää koulutusta. Ennakointiprioriteetti sisältää myös laajemman tavoitteen eli toimivan ennakoinnin analysointijärjestelmän luomisen maahamme. Ennakointitiedon hyödyntäjiä ovat pk-yritykset, kouluttajat kuten oppilaitokset, viranomaiset keskus-, alue- ja paikallishallinnossa sekä järjestöt ja voivatpa yksittäiset kansalaisetkin saada tukea valinnoilleen ennakoinnista. Ennakointijärjestelmää on kehitetty projektiperustaisesti. Projektit on synnytetty alhaalta ylös periaatteella (bottom-up), joskin tiettyä teemoitusta on sovellettu. Painopisteenä ovat olleet etenkin niin sanotut toimialahankkeet ja klusterihankkeet sekä alueelliset koulutustarveselvitykset. Muita teemoja ovat olleet työn pitkän aikajänteen tulevaisuus, osaamisaluehankkeet (ammatti-, koulutusala, yksittäiset kvalifikaatiot), oppilaitoshankkeet (oppilaitosten ennakointivalmiuksien kehittäminen) sekä koordinoivat hankkeet. Projektiperustainen ennakointijärjestelmä koostuu sisällöllisesti kolmen aikajänteen hankkeista. Työn tulevaisuus -hankkeet kuten Työskenaariot -hanke ja Työvoima hanke edustavat visioaikajänteen 5-20 vuotta (1) hankkeita. Toimialahankkeissa tai klusterihankkeissa aikajänne on 2-5 vuotta (2). Näitä on käynnissä koskien muun muassa rakennusalaa, elektroniikka-alaa, tietotekniikkaa ja rahoitusalaa. Kun koulutustarvetietoa kerätään yritystasolta aikajänne on 0-2 vuotta (3). Tiedonkeruussa käytetään tyypillisesti kyselyjä, asiakaskäyntejä ja yritysanalyysejä. Ennakointijärjestelmä ei ole keskitetty suunnittelujärjestelmä, vaan erilaisten toimijoiden verkosto. Ennakointijärjestelmä voidaan hahmottaa ensinnäkin (1) dokumentteina kuten artikkeleina, raportteina tai sähköisinä julkaisuina tai atk-ohjelmina. Toiseksi (2) ennakointijärjestelmä voidaan nähdä ennakointimenetelminä (ks. Futura 2/97) tai niin

2 2 sanottuina parhaina ennakointikäytäntöinä. Kolmanneksi (3) ennakointijärjestelmä voidaan nähdä ennakoinnin asiantuntijajoukkona, joka näilläkin projekteilla maahamme koulutetaan. Neljänneksi (4) ennakointijärjestelmä voidaan tulkita tulevaisuusprosesseiksi, joita juuri ovat ennakointihankkeet ja niiden tuottamien tulosten toimeenpano ennen muuta ESR:n muilla varoilla. Viidenneksi (5) ennakointijärjestelmä voidaan hahmottaa kentän toimijoiden eli pkyritysten, oppilaitosten ja viranomaistahojen ennakointivalmiuksina eli ennakoinnin oppimisjärjestelmänä. Kuudenneksi (6) ennakointijärjestelmä voidaan ymmärtää ennen muuta internettiin tukeutuvana ja rakentuvana tietojärjestelmänä. Projektiperustainen ennakointijärjestelmä on ymmärrettävä määräaikaiseksi kehitysprosessiksi, jonka tuloksia hyödynnetään kansallisessa ennakoinnissa ja jolla kansallinen ennakointi saatetaan kuntoon ja kestävälle pohjalle. Lähde: Mäkelä Keijo & Heinonen Kimmo. Projektiperustainen ennakointijärjestelmä. Verkkojulkaisu: Työministeriö ESR-ennakointihankkeet (www.mol.fi/esf/ennakointi/, ): Käynnissä olevat projektit ATRAIN (Anticipatory training) Aktiivisen työvoimapolitiikan ennakointijärjestelmä Alueellisen ammatillisten koulutustarpeiden ennakointijärjestelmän kehittämishan Analysointijärjestelmän luomisen, kehittämisen ja hyödyntämisen koordinointi Asiantuntijakontaktien hyödyntäminen työelämän muutosten ennakoinnissa ESR-ENNAKOINNIN TUKIPROJEKTI ETMAK eli ennakoinnin tieto-, menetelmä- ja asennekoulutus Ennakoiden koulutusta ja työtä ymmärtämään Ennakoinnin kehittäminen koulutuksen järjestäjäyhteisöissä, ENKO Ennakoinnin koulutus ennakointivalmiuksien kehittämiseksi Ennakointia tukevan tutkimuksen verkottaminen Ennakointivalmiutta opetustoimeen, ENOP Etelä-Pohjanmaan ennakoinnin koulutus FUTUROLOGI 21- lokal framtidsberedskap inom den tredje sektorn Fostering employment in the environmental sector in Europe (FEESE) Henkilöstökvalifikaatiot sosiaali- ja terveydenhuollossa 2010 Hoitodata Kehitystarveanalyysikoulutus aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien ennakointi Näkövammaiset tulevaisuuden työ- ja opiskeluympäristössä-ennakointi Osaamisintensiivisten business to business-palvelujen tulevaisuudennäkymät Osaava alueellinen ennakointiverkosto Pienten ja keskisuurten yritysten ekokilpailukyky

3 3 Pohjois-Savon informaatioteknologian ennakointihanke Poliisin osaamisen ja koulutuksen ennakointihanki Päiväkirurgian hoitotyö Keski-Suomessa v Suomen avainklusterien tulevaisuus Sähköisten palveluiden skenaariot TE-keskuksen ennakointikoulutus TE-keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen perheen eri elämänvaiheissa Loppuneet projektit: ACO-projekti (Anticipative Consultant) ALUEELLISTEN ENNAKOINTIHANKKEIDEN KOORDINOINTI Akateemiset ja telemaattinen etätyö -tutkimus Akateemiset urat ja toimenkuvat Alueellinen talousennuste Alueiden toimiala- ja osaamisrakenne-ennusteet 2017 (Toolbox -sovellus) Aluekehitys ja koulutuksen ennakointi Ammatillinen muutostarve siivouspalveluyrityksissä Ammatillisen koulutuksen määrällisen ja laadullisen koulutustarpeen kartoittami Ammatillisen koulutuksen määrällisten koulutustarpeiden ennakointi Ammatillisen koulutuksen tarpeen ennakointi Keski-Pohjanmaalla Asiantuntijatyön muutosten ennakointi Autonhuolto huoltoasemilla DIA-2000:Insinööritarpeen laadullinen ja määrällinen ennakointihanke ELEN-Elektroniikka- ja sähköalan ennakointi ESR-ennakointi - tiedotuskampanja EVAMK - ennakointivalmiuksien kehittämisprojekti Elinikäisen oppimisen valmiudet:erityisesti metalliteollisuudessa työskentelevi Elintarviketeollisuuden rakennemuutos Ennakoinnin koulutus ennakointivalmiuksien kehittämiseksi Ennakointihanke Logistiikan osaamiskeskus Ennakointikoulutus Ennakointitiedon integrointi Ennakointivalmiuksien kehittäminen Ennakointivalmiuksien koulutus Uudenmaan TE-keskuksessa Etelä-Amerikan liiketoimintapotentiaalien ennakointi Etätyö muutoksen välineenä/telework for Change Etätyöpotentiaalin analyysi Suomessa Etätyöpotentiaalin laskentamallin englanninnos FAKTAT JA VISIOT FORMA Design aloilla toimivien pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan... Franchiseyrittäjyyden ennakointiselvitys Franchising-yrittäjyyden edistäminen Henkilöstön koulutus- ja osaamistarpeet Keski-Suomen pk-yrityksissä (Henkoosta) Humanistisen ja opetusalan ammatilliset tulevaisuuskuvat HÄMEEN TE-KESKUKSEN ALUEEN ENNAKOINTIVALMIUKSIEN KEHITTÄMISHANKE Ikääntyvät työntekijät pk-yrityksissä Informaatioteknologia ja Etelä-Pohjanmaan tulevaisuus - ennakointiprojekti Informaatioyhteiskunnan maaseudun ammatit Insinöörijohtajuus 2002 Julkisen sektorin henkilöstön kansainvälisyys- ja projektityövalmiusten analyys Järjestelmän luominen Vaasan läänin työelämän,työmarkkinoiden ja ammatillisten Kansainvälinen ennakointiseminaari Kansainväliset kvalifikaatiot - arviointi ja kouluttaminen Kansainvälistymisen kvalifikaatiot Kansainvälistyvä PK-yrityksen kehitys-ja osaamisalueiden koulutus Kansanopiston koulutustarvekartoitus Kanta-Hämeen alueen osaamisen kehittäminen:yritysjohdon valmennus sekä oppimist Kasvua ilman työpaikkoja? Tuotannon, tuottavuuden ja työllisyyden muutostekijät Kauko-Idän telemarkkinoiden kehitysanalyysi Kaupan tulevaisuus Pirkanmaalla

4 4 Keramiikka-alan koulutustarvekartoitus Keski-Suomen rakennustuoteteollisuuden menestystekijät Konttorikoneliikkeet, uusi teknologia Koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen kartoitus Koulutustarpeen ennakoinnin toimintamalli ylläpitäjille ja oppilaitoksi Koulutustarpeiden ennakointi Vaasan läänissä Kulttuurifoorm-Kulttuurituotanto elinkeinona ja työllistäjänä Kulttuurimatkailu tietoyhteiskunnassa Kulttuurin tulevaisuuden tekijät Laboratorioalan kvalifikaatiovaatimukset Liikkeenjohdon konsulttien laadullinen ja määrällinen ennakointihanke QUALICON Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden Lukiolaisen tulevaisuuspolut - projekti Maaseutubarometri Matkailun verkostointi ja tuotteistus Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden tulevaisuuskuvat Muotoilutarpeiden ennakointi ja palveluverkoston kehittäminen Musiikkibisneksen monet mahdollisuudet Naiset high tech -yrittäjinä Network assisted structural change in working life Opettajien perus- ja täydennyskoulutustarpeet Opetus ja työelämä pedagogisena yhteisönä Osaamiskeskusohjelma metsäklusterissa Oulun seudun Osaamiskeskuksen lääketieteen tekniikoiden PET-ESR4-etäpoliklinikan mahdollisuudet kehittää palvelu- ja hoitok PK-ENNAKOINTI. Pk-yritysten osaamistarpeiden ennakointimenetelmät -käsikirja PK-yritysten kasvutiet Päijät-Hämeessä PKT-yritysten verkostoitumisen apuvälineiden märittely PRODELFI Paikallisesti ennakoitava koulutustarveanalyysi työn ja koulutuksen niveltämise Palvelualan koulutustarveselvitys Palvelualan yritysten tulevaisuus kaupunkien ydinkeskustoissa Parhaat toimintakäytännöt ennakoinnissa Pk-yritysten Venäjän kauuppaan liittyvän osaamisen ja osaajien koulu. Pk-yritysten henkilöstön osaamistarpeen ja sen muutostarpeen kartoitusmenetelmä Pk-yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteinen tulevaisuus Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arviointimenetelmää I & II Pohjanmaan TE-keskuksen skenaariomalli Professional Delphi Scan (PDC) -asiantuntijajärjestelmän kehittäminen Projektiperustainen ennakointijärjestelmä-kertahankkeita vai Puinen asumiskulttuuri Puuteollisuuden verkostoimisohjelma REMU - Rahoitusalan ammattitaitovaatimukset EMU-ympäristössä Rakennusalan henkilöstön kehittämisprojekti SAK:n luottamusmiestiedustelu SataEnnakoijaa Satakunnan koulutustarvebarometri Skenaariotyö pidemmän aikavälin muutoksista työelämässä Sosiaali- ja terveysalan työtehtävien ja asiakassuhteiden analaysointi Sosiaali-ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet Sovelletun tietotekniikka-ja verkko-osaamisen tarveanalyysi Loviisanseudun pk-y Suomalaisen logistisen väylän kilpailukyky uudessa Pohjois-Euroopassa Syrjäytymisuhan alaisten teollisuustoimihenkilöiden resurssituki Sähköisen kaupankäynnin tulevaisuuden osaamistarpeet ja itse-ennakointivalmiude TAITAVA I TE-keskuksen ennakointitietojen ylläpito ja kehittäminen TE-keskuksen ennakointityön käytäntö TOSI-projekti: tuotantojärjestelmän organisatoriset ja sosiaaliset innovaatiot Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarve Teollisuuden osaamistarveluotain

5 5 Tietoliikenne- ja tietotekniika-alan yritykset Tietoyhteiskunnan työmarkkinakehityksen tulevaisuudenarvio 1997 Tohtorit ja pk-yritykset Tulevaisuuden kasvualojen ennakointi ja osaamistarpeiden ennustaminen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen Tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullinen ennakointi Työajat rakennemuutokseen sopeutumisen edistäjinä - ylityöselvitys Työelämän muutosten ennakoinnin työkalupakki (TOOLBOX) Työelämäosaamisen suuntaviivat (TEOS) Työn ja perheen yhteensovittamisen mallit-voimavara-analyysi, käyttöönotto,kehi Työn jakaminen ja työllisyys Työvoima Kasvu- ja työllisyystrategia väestön ikääntyessä + engl. käännös Työvoima 2017: Työllisyys- ja työvoimakehityksen alueellinen laskentamalli Työvoiman kvalifikaatioiden ennakointi Työvoiman tarve;laatu/määrä K-M-V-K alueen metalliteollisuudessa Työvoiman tulo-ja lähtövirrat ja yritysten joustavuus Työvälinehenkilöstön valintaperusteiden määrittelyjärjestelmä Uuden viestintäteknologian toimitusympäristö Uudet työaikaratk.ja org.mallit osana työ ja perh. yht.sovittamista Uusmediateollisuuden koulutustarpeet VARTTI -Varttuneet tietotaitajat Vaasan läänin klusteri- ja teknologia-analyysi Varsinaissuomalaisten kommunikaatioklusterin pk-yritysten kehitysnäkymät ja työ Verkostobarometri Verkostohankkeen koordinointi Vuorovaikutteisen verkottumisprosessin kehittämishanke Yksityisten palveluiden toimintaedellyrykset ja työllisyys Yrittäjäneuvonnan kehittäminen franchisingyrittäjyyden alueella Yrityslähtöisen koulutustarpeiden ennakointimallin kehittäminen Yrityslähtöisten osaamistarpeiden kartoitusmenetelmän kehittämisprojekti Yritysten toimintaympäristön muutosten online-tietopalvelu