Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista"

Transkriptio

1 Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista Sandvik, Björn: Puhdas Varallisuusvahinko - Mikä se on? Puhtaan varalli- suusvahingon kahdesta käsitetulkinnasta, Defensor Legis N:o 1/2010 s Puhdas varallisuusvahinko: Artikkelissaan Björn Sandvik käsittelee aihetta, joka on herättänyt kiinnostusta useampien kuin yhden oikeustieteiden harjoittajan mielessä. Vahingonkorvaus- lainsäädäntö Suomessa ei sisällä kirjoitetussa muodossa käsitettä puhdas varalli- suusvahinko. Käsite on kuitenkin Sandvikin mukaan yleisesti oikeustieteessä ja oikeuskäytännössä omaksuttu ja käytetty. Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 pykäläs- sä puhtaasta varallisuusvahingosta käytetään kuvausta - sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Samaa ilmaisua käyte- tään myöäs vahingonkorvausoikeuden erityissäännöissä. Vahingonkorvauslaki 5:1 Korvattava vahinko 1 ( /509) Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4 a ja 6 :ssä säädetyin edellytyksin kärsimyksestä. Milloin vahinko on aiheutettu rangais- tavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapa- uksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sel- laisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahin- koon. Artikkelissa keskustellaan siitä, mitä taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, on. Sandvik esittää oikeuskirjallisuuden jakavan edel- lä esitetyn käsitteen tulkinnan kahteen osa: Suppeaan ja laajaan tulikintaan. Sup- pean käsitetulkinnan mukaan puhdas varallisuusvahinko on sellainen taloudelli- nen vahinko, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- tai esinevahinkoon. Laa- jaan käsitetulkintaan sisällytetään myös taloudellinen vahinko, joka on kärsitty toisen henkilö- tai esinevahingon seurauksena.

2 Se voidaanko käsitettä tulkita suppeasti vai laajasti, ei selviä lainsäädännön esitöis- tä kuin oikeuskäytännöstäkään. Myös oikeustieteen tutkijat ottavat eri kantoja ky- symykseen. Aihe on mielenkiintoinen, koska aiheesta kirjoitettu materiaali osoite- taan kritiikille altis. Artikkelissa käsitellään oikeustieteen näkökulmaa asiaan. Li- säksi asiaa valotetaan käytännön oikeustapausten valossa. Mielenkiintoisena pidin erityisesti kirjoittajan tapaa käsitellä puhdasta varallisuusvahinkoa ja sen korvaa- mista aluksi vahingonkorvauslain näkökulmasta ja tämän jälkeen erityislakien nä- kökulmasta. Inha, Jyri & Juha Raitio: Ajankohtaista eurooppaoikeutta - Puoli vuosisataa Rooman sopimusta - Mistä, miten, minne?, Defensor Legis N:o 2/2007 s Artikkeli käsittelee kronologisesti tälläkin hetkellä hyvin ajankohtaista aihetta - Euroopan unionin integroitumista. Rooman sopimus, joka on alun perin Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukset yhdessä, allekirjoitettiin Kyseisellä sopimuksella luotiin yhteisöjen toimielin- ja päätöksentekojärjestelmä, Euroopan integraation ns. ylikansallinen institutionaa- linen rakenne. Mielenkiintoisin osa kirjoitusta oli minusta koko tekstin viimeinen kappale, jossa kerrotaan presidentti de Gaullen vertaus eurooppalaisen talousyh- teisön rakentamista keskiajan katedraalien rakennustyöhön - niitä ei rakennettu yhden sukupolven aikana, eivätkä niiden rakenteet aina noudattaneet työn aloitta- neiden ajatuksia vaan ne nousivat yhteisöjensä keskelle vähitellen mitä erilaisim- pien käsityöläisten, taiteilijoiden ja ajattelijoiden kohottamina eikä niitä rakennet- tu yhtä vaan jokaista sukupolvea varten. Andersson, Edward: Perintönä ja tasinkona saatujen osakkeiden luovutus- voittoverotuksesta, Defensor Legis N:o 2/2007 s OIkeustiedettä parhaimmillaan. Kirjoitus on ajankohtainen ja koskettaa suurta joukkoa juristeja käytännön työssä. Artikkelissa käytetään lähteenä KHO:n ratkai- suja, viranomaisen kirjallisia ohjeita ja oikeustieteen tulkintoja. Johtopäätöksessä yksilöidään KHO prejudikaatti, jota jatkossa on noudatettava. Andersson antaa selvän toimintaohjeen, jota noudattamalla voidaan välttää aiheettomia veroja. Aihe koskee, kuten otsikossa sanotaan, perintönä ja tasinkona saatujen osakkeiden luo- vutusvoittoverotusta.

3 Artikkelin ensimmäinen ongelmanasettelu perustuu KHO:n ratkaisuun, jossa se yllättävästi katsoo pesän osakkaan saaneen osakkeet vasta perinnön jaossa. Kir- joittaja kritisoi päätöstä ja ihan aiheesta. Omaisuus siirtyy perintösaannossa perit- tävän kuolinhetkellä. Kysymys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tässä tilanteessa sen vuoksi, että tuomioistuin ratkaisee, milloin perinnönsaaja on hankkinut luo- vuttamansa osamaisuuden. Tässä tapauksessa osakkeita on hankittu kuolinpesään perittävän kuoleman jälkeen. Lisäksi perillinen on hankkinut osakkeita itse myö- hemmin, mutta alle 10 vuotta ennen luovutusta ja lopuksi hän on saanut vielä lah- jaksi osakkeita ennen luovutusta. Kysymys on siitä, mitkä osakkeet perillinen on myynyt kun hän on luovuttanut ainoastaan osan osakkeista maksaakseen lahjave- ron. Tuloverolain 47,4 :n mukaan sovelletaan fifo - periaatetta. Kun osakkeet ovat kaikki olleet samalla arvo- osuustilillä ja perintö on jaettu kuolinpesän osalta vasta vähän ennen luovutusta, on tuomioistuin katsonut luovutetuiksi osakkeet, jotka on hankittu alle 10 vuotta ennen luovutusta ostamalla. Andersson kuvaa eri lähteitä, jotka yksiselitteisesti johtavat siihen, että perintönä saadun omaisuuden hankin- tamenon määrittämiseen ei liity mitenkään perinnönjaon ajankohta. Toinen mieleen jäänyt suurempi kokonaisuus artikkelissa kohdistuu kuvattuun tilanteeseen, jossa leski on halukas luovuttamaan kuolleen puolisonsa nimissä ole- vaa yhteisenä kotina yli 2 vuotta käytettyä asuntoa. Oletetaan, että leski saa tasin- kona asunnon, joka onkin hyvin yleinen tapa suorittaa ositus. Tuloverolain 46,2 :n mukaan osituksessa saadun omaisuuden omistusaika ja hankintameno lasketaan ositussaantoa edellisestä saannosta. Asian ydin on se, katsotaanko lesken verotuk- sen näkökulmasta asuneen yhteisenä kotina pidetyssä asunnossa kaksi vuotta ja näin tulisiko sovellettavaksi ns. kahden vuoden sääntö. Tuloverolain mukaan asunnon luovutusvoitto on verovapaa jos luovuttaja on asunut asunnossa kaksi vuotta saannon jälkeen. Jos asunto luovutetaan siten, että ositusta lesken ja vaina- jan välillä ei ole tehty, niin lesken saanto katsotaan kuolinpäivän mukaan. Jos taas ositus on tehty, katsotaan lesken saanto edellisen saannon mukaan eli tässä tapa- uksessa vainajan alkuperäisen saannon mukaan. Jos ositus siis on tehty, katsotaan lesken asuneen asunnossa kaksi vuotta ennen luovutusajankohtaa. Saarnilehto, Ari: Kohtuullinen reklamaatioaika, Defensor Legis N:o 2/2010 s

4 Artikkelissa käsitellään, kuten otsikko antaa ymmärtää, kohtuullista reklamaatio- aikaa. Reklamaatio on yleinen käsite, joka merkitsee käytännössä vastalausetta määrätyn oikeustilan osalta. Reklamaatiovelvollisuus on voimassa myös ilman kir- joitetun lain tukea. Reklamaatiosta voidaan myös sopia. Reklamaation tekeminen liitetään siihen, että sopimuksen syntymiseen tai täyttämiseen liittyvistä epäsel- vyyksistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista tiedotetaan vastapuolelle kohtuullises- sa ajassa ja annetaan vastapuolelle näin mahdollisuus reagoida ja ennakoida tule- vaa. Reklamaatiosta säädetään oikeustoimilaissa tarjouksen ja vastauksen yhteydessä. Siitä säädetään kuitenkin hyvin laajasti erityislainsäädännössä. Artikkelissa käsi- tellään aihetta koskevaa lainsäädäntöä laajasti ja oikeuskäytäntöä sivuten. Asian käsittely on mielestäni toteutettu artikkelissa mainiosti. Aluksi määritellään mikä reklamaatio on lainsäädännön ja oikeustieteen näkökulmasta. Lisäksi esitellään oikeustapaus. Tämän jälkeen asiaa käsitellän laajasti yhden oikeustapauksen kaut- ta. Ajatus artikkelin kirjoittaminen on todennäköisesti saanut alkunsa juuri artik- kelin lopussa pitkällisesti esitetyn oikeustapauksen vuoksi. Lopuksi artikkelissa todetaan, että kohtuullisen reklamaatioajan määrittäminen on erittäin hankalaa koska sitä ei ole suoraan lainsäädännössä määritelty ja ratkaisut on tehtävä mitä moninaisimmista lähtökohdista. Oman mielipiteeni mukaan tämä alue on tuomioistuinten todellista harkintakenttää, jossa päätökset on tehtävä käyttäen tilanteesta riippuen hyvinkin laajaa harkintaskaalaa. Mäntysaari, Petri: Osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu ja identifikaatio (2), Defensor Legis N:o 1/2000 s Artikkellissaan Mäntysaari käsittelee hyvin laajasti vahingonkorvausvastuuta. Täs- sä artikkelissa käsitellään kattavasti kysymyksiä vahingoista, jotka on aiheutettu tai kärsitty sopimussuhteen ulkopuolella sekä sopimussuhteessa. Osakeyhtiö aihe- uttaa hyvin harvoin korvattavaksi tulevia vahinkoja pelkästään olemalla olemassa. Kysymys osakeyhtiön vahingonkorvausvastuusta linkittyykin vahvasti isännänvas- tuuseen. Joku siis toimii osakeyhtiön puolesta ja aiheuttaa vahingon, jonka osake- yhtiö on velvollinen korvaamaan. Vahingonkorvauslain isännänvastuuta koskevien määräysten tarkoituksena on hallituksen esityksen (HE 187/1973 s.10) edistää asiallisesti samanlaisten tapaus-

5 ten yhdenmukaista käsittelyä vähentämällä sopimukseen perustuvan korvausvas- tuun ja sopimuksenulkoisen korvausvastuun välisiä eroja. Mäntysaari nojaa artik- kelissaan lukuisiin teoksiin esittäessään mielipiteen, että vahingonkorvauslain määräyksiä voidaan soveltaa sopimussuhteissa vähintään analogisesti siltä osin, kuin sopimuksen määräyksistä tai sopimusoikeuden määräyksistä ei johdu muuta. Artikkelissa Mäntysaari käsittelee hyvin yksityiskohtaisesti mitä vahingonkorvaus- lain 2:1 ja 3:1 tarkoittavat ja keitä korvausvastuun piiriin kuuluu. Artikkeli on erit- täin kattava ja lähdemateriaali poikkeuksellisen laaja. Lainsäädäntöä ja sen valmis- telumateriaalia käsitellään myös oikeusvertailevasta näkökulmasta, joka antaa aiheeseen syvyyttä. Kirjoituksessa on käyty läpi lainsäädäntöä hyvin laajasti ottaen huomioon myös erilaiset tilanteet ja toimialat. Mieleenpainuvana näin kirjoittajan keskustelun osakeyhtiön vastuun työtaisteluun ryhtyneiden työntekijöiden aiheut- tamasta vahingosta. Siinä työnantaja ei joudu vastuuseen sellaisesta työntekijän työtaistelulla aiheuttamasta vahingosta, jota ei ole aiheutettu työssä. Artikkelia lukiessa huomasin hyvin eron joihinkin muihin artikkeleihin sen suh- teen, että tässä suurin osa väitteistä on haettu muista tutkimuksista. Artikkelissa ei juurikaan esitetä kirjoittajan omia mielipiteitä tai tulkintoja vaan jokaiseen väit- teeseen löytyy lähde. Lisäksi alaviitteitä on käytetty runsaasti, mikä minusta on hyvä asia. Kirjoitus on laaja ja suhteellisen yksityiskohtainen ja sen vuoksi alaviit- teiden laaja käyttö helpottaa lukijaa suuresti. Mäntysaari on kirjoittanut alaviittei- siin lähteet ja mm. KKO:n ratkaisut sillä tavalla avaavasti, että lukija voi jatkaa ar- tikkelin lukua lähes keskeytyksettä. Korva, Mika: Vahingonkorvaus informaatiohäiriön seurauksena, Defensor Legis N:o 3/2004 s Artikkeli on kirjoitettu ansiokkaasti ja kirjoitusasua ei voi moittia. Aihe on erittäin mielenkiintoinen. Kirjoituksessa on tarkastellaan vahingonkorvausta jatkuvan tie- donantovelvollisuuden rikkomisen seurauksena arvopaperimarkkinoilla. Jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta säädellään arvopaperimarkkinalaissa. Lisäksi säätelyksi voidaan lukea tavallaan myös arvopaperipörssin säännöt. On helppo kuvitella päällisin puolin, että jatkuvan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti aiheuttaisi sijoittajalle oikeuden vahingonkorvaukseen. Artikkelissaan Korva avaa kuitenkin selkeästi ja havainnollistavasti lukijalle asian todellisen luonteen. Informaatiohäi- riöstä aiheutunut vahinko on puhdas varallisuusvahinko. Vahinko voi syntyä arvo-

6 paperimarkkinoilla niin sopimusperusteisessa suhteessa, kuin sopimuksenulkoi- sessa suhteessa. Korvan mukaan sopimusperusteisessa vastuussa korvattavaksi tulevat lähtökohtaisesti kaikki aineelliset vahinkolajit ilman mitään erityisvaati- muksia. Sopimuksenulkoisessa suhteessa on asetettu puhtaan varallisuusvahingon korvauskelpoisuudelle erityisvaatimuksia - vahingonkorvauslain 5 luvun 1 pykä- län mukaisten edellytysten täyttyminen. Erityislain perusteella Korvan mukaan erityisiä edellytyksiä ei ole. Jotta puhdas varallisuusvahinko tulee korvattavaksi VahL 5:1:stä poikkeavasti, pitää erityislaissa olla säädetty korvausvastuusta. Arvopaperimarkkinalaissa on säädetty vahingonkorvausvastuusta. Arvopaperi- markkinoilla konkretisoituva vahinko on ongelmallinen. Vahinko on muutos sellai- sen yhtiön osakkeen markkinahinnassa, joka on syyllistynyt jatkuvan tiedonanto- velvollisuuden laiminlyöntiin - informaatiohäiriöön. Vaikeutena on erityisesti yksi- löidä arvopaperin markkinahinnan muutos, joka on aiheutunut juuri informaatio- häiriöstä. Normaalisti arvopaperin hintaan vaikuttaa lukematon määrä rationaali- sia ja irrationaalisia tekijöitä. Tarkastelu tulee suorittaa aina informaatiohäiriön vaikutusaikana (ex ante). Vain sellaisen informaatiohäiriön voidaan katsoa aiheut- taneen vahinkoa, jolla on ollut todellista vaikutusta markkinakurssiin. Puhdas ta- loudellinen vahinko on yleensä helposti määriteltävissä taloudellisten tilojen diffe- renssinä. Aiheutunut vahinko voidaan siis usein havaita välittömästi tosiseikastoa tarkastelemalla. Aiheutunut tappio on samalla aiheutunut vahinko. Vahinko on osoitettavissa pelkästään rahamäärään kohdistuvalla todistelulla. Informaatiohäiriötilanteessa on kuitenkin hankaluutena hypoteettisen kurssikehi- tyksen erottaminen todellisesta kurssikehityksestä. Hypoteettinen kurssikehitys tarkoittaa tässä yhteydessä kehitystä, joka olisi tapahtunut jos informaatiohäiriötä ei olisi tapahtunut. Hypoteettista kurssia muodostettaessa lähtökohtana ovat oike- at ja riittävät tiedot. Tämä on kuitenkin vaikeaa, koska kurssikehityksestä pitäisi erottaa muut informaatiohäiriön lisäksi kurssikehitykseen vaikuttavat seikat. Se on käsittääkseni hyvin vaikeaa tai hyvin helppoa ja riippuu siitä, miten hyvin voi- daan yksilöidä informaatiohäiriön vaikutus kurssiin. Sijoittajien asemaa turvataan siten, että heillä on riittävän tehokkaita oikeusturva- keinoja. Tällaionen oikeusturvakeino on arvopaperimarkkinalain vhingonkorvaus- säännöstö. Vahingonkorvauksella kompensoidaan informaatiohäiriön aiheuttama tappio. Käytännössä liikkeeseenlaskija todetaan laiminlyöneen AML:n mukaista jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta ja se on riittävä seikka sille, että tuottamus on

7 käsillä. Tuottamuksen osalta on Korvan mukaan syytä soveltaa käännettyä todis- tustaakkaa, koska liikkeeseenlaskijalla on huomattavasti paremmat edellytykset näyttää, onko tuottamus käsillä vai ei. Toisaalta sijoittajan on usein mahdotonta osoittaa, että häntä on johdettu harhaan, sillä päätöksentekoprosessiin vaikuttavia psykologisia seikkoja ei pystytä täysin selvittämään. Sijoittajat toimivat arvopape- rimarkkinoilla sillä edellytyksellä, että säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. => lähteenä käytetty Timosen teostas: Määräysvalta, hinta ja markkinavoima Mielenkiintoista artikkelissa on erityisesti se, miten rahoitusteorian ja taloustie- teen teoriat otetaan oikeustieteessä annetuiksi tekijöiksi. Tästä hyvänä esimerkki- nä voidaan pitää teoriaa tehokkaista markkinoista, jossa markkinoiden oletetaan olevan informaatiotehokkaat. Harmillisena pidän kuitenkin teorian suppeaa avaa- mista ja käsittelyn kritiikittömyyttä. Taloustieteellinen tutkimus osoittaa selkeästi, ettei markkinoiden informaatiotehokkuus yllä kuin teorian keskivahvaan tehok- kuuteen. Esimerkiksi suomalaisella osakemarkkinalla informaatiotehikkuus on pääasiallisesti hyvin heikkoa. Näin ollen markkinoiden olettaminen tehokkaiksi on hyvin kyseenalaista. Ymmärrän kuitenkin, että asian ollessa hyvin vaikeasti toteu- tettavissa, jotkin asian on parempi kiinnittää ja ottaa annettuina tekijöinä. Myös viittaus kirjallisuuteen aiheesta näyttää olevan vähemmän taloustieteellistä. Artikkelissa käsitellään sitä, miten virheellinen informaatio vaikuttaa arvopaperin hintaan ja sitä kautta synnyttää mahdollisia tappioita sijoittajalle. Asia mainitaan useassa yhteydessä, mutta kertaakaan ei mainita sitä, että sijoittajan on realisoita- va arvopaperi, jotta vahinko aiheutuu konkreettisesti. Lisäksi herää kysymys, pi- tääkö sijoittajan tehdä realisointipäätös virheellisen informaation perusteella. En usko tämän kuitenkaan olevan relevantti seikka, koska sijoittajalla on tuskin näyt- tövelvollisuus arvopaperin realisointia koskevan päätöksen tekemiseen liittyvistä omista motiiveistaan. Wuolijoki, Sakari: Sijoitusrahasto- osuuden panttaus, Defensor Legis N:o 3/2007 s Kirjoitus rahasto- osuuksien panttaamisesta on paikallaan. Kuten Wuolijoki kirjoit- taa, esineoikeudellinen kirjallisuus on panttauksen osalta hieman ikääntynyttä. Aiheen tekee erityisesti mielenkiintoiseksi se, että rahastosijoittaminen on yleisty- nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana räjähdysmäisesti ja se on osakseen saa- mastaan kritiikistä huolimatta varteen otettava vaihtoehto myös tulevaisuudessa

8 yhtenä säästämisen muotona. Rhasto- osuuden esineoikeudellinen luonnehdinta on käsitelty artikkelissa hyvin ja mielenkiintoisimpana osana artikkelia pidän kirjoit- tajan esittämää argumentointia kansainvälisen yksityisoikeuden osalta. Artikkelis- sa yksilöidään suuri määrä vallitsevia epäselvyyksiä muun muassa rahasto- osuuksien panttaukseen sovellettavasta laista. Yhdyn kirjoittajan mielipiteeseen siitä, että asiaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi pikaisesti uudistaa. Toisena mielenkiintoisena kysymyksenä pitäisin vielä erityisesti kirjoittajan avaamaa pohdiskelua, joka koskee panttauksen julkivarmistusta. Käytännöllisesti katsoen enemmän käytetty ja vanhempi tapa julkivarmistaa rahasto- osuuden panttaus on tehdä osuustodistusten tradeeraus, eli pyydetään rahastoyhtiöltä osuustodistus ja tämän jälkeen pantinantaja antaa sen pantinsaajan hallintaan jon- kin saamisen vakuudeksi. Jos rahastoyhtiö ei kuulu samaan konserniin pantinhalti- jan kanssa, voisi hypoteettisesti ajatellen kasvaa riski siitä, että pantinantaja pyrki- si kuolettamaan osuustodistuksen pantinhaltijan tietämättä ja tämän jälkeen vaa- tia rahastoyhtiötä lunastamaan rahasto- osuudet. Minusta kirjoittaja käyttää mah- tavaa oivalluskykyä tässä kohdassa. Mielenkiintoisena jatkotutkimuskysymyksenä pitäisin myös annetun esimerkin valossa tapauksen rikosoikeudellista luonnehdin- taa ja toisaalta vahingonkorvausvastuun arvioimista rahastoyhtiön näkökulmasta. Vaihtoehtona tradeeraukselle Wuolijoki esittää julkivarmistuksessa käytettäväksi denuntaatiota, jossa hän löytää analogian keinoin osakeyhtiölaista mahdollisuuden ilmoittaa osakkeen panttauksesta yhtiölle. Näin ollen denuntaatio voisi toimia myös rahasto- osuuden panttauksessa ilmoittamalla rahastoyhtiölle osuuden pant- tauksesta. Tästä ei ole sääntelyä laissa eikä siitä ole myöskään korkeimman oikeu- den käytäntöä. Minusta kirjoittaja olisi voinut käsitellä artikkelissaan vielä hyvin paljon käytän- nössä esiintynyttä tapaa pantata koko arvo- osuustili saamisen vakuudeksi. Tällais- ta tilannetta olisi mielenkiintoista analysoida myös rahasto- osuuksia sisältävän ns. rahasto- osuustilin panttaukseen. Kolehmainen, Antti: Edunvalvonta, Lahja ja jäämistösuunnittelu, Defensor Legis N:o 3/2010 s Artikkelissa käsitellään sekä edunvalvonnassa olevan päämiehen varojen lahjoit- tamista, että edunvalvontavaltuutuksen nojalla toisen varojen lahjoittamista. Lah- joittamisen eri muodot käydään hyvin läpi ja pohdinta on paikoin melko syvällistä.

9 Aihe oli hyvin rajattu ja kirjoitus sisältääkin hyvää pohdintaa. Holhoustoimilain järjestelmä on suomalaisessa oikeusjärjestyksessä saanut osakseen suhteellisen suurta kritiikkiä. Se on monessa suhteessa suuria aukkoja jättävä ja johtaa tuomio- istuimen ratkaisuihin, joissa päätökset on usein tehty jopa arvokysymysten äärellä. Asiat ovat hankalia ja suurin osa KKO:n päätöksistäkin näyttää olevan tehty äänes- tysratkaisuin. Edunvalvontavaltuutuksen kirjoitusvaiheessa on erittäin tärkeää kirjoittaa määrä- ykset hyvin yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Päämiehen varojen lahjoituskielto on lähes ehdoton ja päämiehen etu on todellisuudessa vain suuri arvoitus, johon vas- tauksen löytäminen on enemmänkin subjektiivista tarinan kerrontaa kuin oikeaa, kaikki näkökulmat huomioon ottaavaa normatiivista päättelyä. Kolehmaisen viimeiset sanat päämiehen yritysomaisuuden siirtämisestä jälkipol- ville herätti vierastusta. Ymmärrän hyvin sen, että yrityksen etua arvioitaessa on ajateltava asiaa jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. Vaikka työntekijöillä voikin olla intressejä yritykseen liittyen, eivät ne voi vaikuttaa siihen arviointiin, joka koskee vajaavaltaisen omistajan osuuden luovuttamista vastikkeettomasti lahjana tilan- teessa, jossa omistajan on katsottu olevan oikeustoimikelvoton. Ymmärrä silti hy- vin kirjoittajan näkökulman asiaan siinä, että päätöksenteko näissä asioissa on enemmän arvokysymys, kuin yhden ainoan oikean ratkaisun löytäminen. Vastuuta on vaikeaa ainakaan kokonaisuudessaan siirtää näissä asioissa lainsäätäjälle. Suu- rin vastuu mielestäni kuuluu omistajalle, jonka olisi ajoissa määrättävä miten asi- assa menetellään jos hänen toimintakykynsä tulevaisuudessa heikentyisi. Siihen tarkoitukseen edunvalvontavaltuutuksen luomat mahdollisuudet on suunnteltu. Kolehmainen, Antti: Edunvalvontavaltuutus, lahja ja lahjansaajan asema, De- fensor Legis N:o 3/2010 s Tämä artikkeli pyörittää mielenkiintoista kysymystä siitä, millaisessa asemassa lahjansaaja on edunvalvontavaltuutustilanteissa. Kysymys on mielenkiintoinen. Jos valtuuttaja on antanut valtuutetulle valtakirjassa luvan lahjoittaa omaisuuttaan ja valtuutettu jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä. Voiko lahjansaaja saada va- hingonkorvausta jos valtuutettu ei tee lahjoitusta ja toisaalta onko edunvalvonta- valtuutetulla velvollisuutta lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta?

10 Tapauksessa on yleensä riidatonta se, että kysymyksessä on ns puhdas taloudelli- nen vahinko. Siitä säädetään VahL 5 luvun 1 pykälässä. Tällaisen vahingon kor- vaamisen edellytyksenä on, että se aiheutetaan rangaistavaksi säädetyllä teolla, julkista valtaa käyttämällä tai sen korvaamiseen on muuten erittäin painavia syitä. Tässä tapauksessa viimeksi mainitut erityisen painavat syyt ja niiden käsillä ole- minen on olennaista. Kolehmainen käy artikkelissaan läpi mielenkiintoisia KKO:n tapauksia, mutta niitä yhdistää pääasiallisesti se, että erittäin painavat syyt viittai- sivat asiantuntijan ja toisaalta korostuneen luottamuksen rikkomiseen. Edunval- vontavaltuutettu on harvoin asiantuntija ja hän myös nauttii harvoin julkista luot- tamusta, joten hänen voidaan ainoastaan odottaa toimivan huolellisesti. Ei ole suo- raa tulkintaa siitä, että edunvalvontavaltuutetun antamatta jäänyt lahja olisi sellai- nen seikka, joka automaattisesti johtaisi erittäin painavien syiden käsillä oloon. Toinen kysymys onkin sitten se, voiko edunvalvontavaltuutettu joutua vahingon- korvausvelvolliseksi laiminlyödessään lahjan antamisen sopimussuhteita koskevi- en periaatteiden mukaan. Sopimussuhteen valtuuttajan ja valtuutetun välillä voi- taisiin katsoa olevan käsillä, jos edunvalvontavaltuutus olisi nimenomaan tehty esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdoksesta huolehtimiseksi. Tällainen tapaus voisi olla tyypillinen tilanne, jossa sopimussuhde siis voitaisiin katsoa olevan syn- tynyt lahjan tai alihintaisen kaupan toteuttamiselle tulevaisuudessa. Artikkelissa lähteiden käyttö on runsasta, vaikkakin lähteiden määrä ei ole kovin runsas. Artikkelissa on käytetty KKO tapauksia selventämään asian uskottavuutta, mutta minusta niiden soveltaminen nimenomaan aiheeseen liittyen tuntuu aluksi hieman kaukaa haetulta. Aiheesta ei ilmeisesti ole suoraan soveltuvaa ennakkorat- kaisua, joten jostain on tuki löydettävä. Minusta oli hauska myös huomata, että kirjoittaja viittaa tekstissä myös omaan aikaisemmin kirjoittamaansa artikkeliin. Halila, Heikki: Lyhyenpiä kirjoituksia: Pankkien neuvontapalvelut ja perin- töoikeuden järjestelmä, Defensor Legis N:o 3/2010 s Heikki Halila on kirjoittanut Defensor Legis - lehteen mielipidekirjoituksen, jossa hän ottaa kantaa väitöstilaisuudessa käytyyn keskusteluun. Kirjoitus oli ennakko- luuloinen ja vailla todellista oikeustieteellistä argumentointia tai lähteitä. Kirjoitus sopisi mielestäni paremmin iltalehteen tai Turun Sanomien mielipidepalstalle.

11 Hidén, Paulus: Epäsuoran epälikvidin sijoitustoiminnan sääntelystä, Defen- sor Legis N:o 4/2010 s Artikkeli poikkeaa aikaisemmista artikkeleista selvästi. Tässä Hidén käy läpi lain- säädäntöä, joka koskee erilaisia rahastoja. Mielenkiintoinen seikka artikkelissa oli kysymys siitä, että kiinteistörahastolain mukaisia kiinteistörahastoja ei ole tähän mennessä perustettu yhtään kappaletta, vaikka kyseinen laki on tullut voimaan jo vuonna Syyksi tälle Hidén on arvioinut sen, ettei siihen liity verokannustetta ja lisäksi rahastomuotoisena toimiminen luo turhia rajoituksia ja sääntelyä toi- minnalle. Aihealueen nimeäminen epäsuoraksi epälikvidiksi sijoitustoiminnaksi on mielen- kiintoinen. Artikkelin aluksi määritellään käsitteet epäsuora sijoitustoiminta ja epälikvidi toiminta. Epäsuora sijoitustoiminta on yhteydessä erilaisten rahastojen tai sijoitusyhtiöiden kautta tapahtuvaan sijoitustoimintaan, jossa useampi sijoittaja sijoittaa rahastoon tai vastaavaan, joka puolestaan tekee sijoitukset suoraan varsi- naisiin sijoituskohteisiin. Epälikvidin sijoitustoiminnan käsitteellä pyritään rajaamaan tarkastelu sellaisiin malleihin, joissa sijoituskohteet ovat luonteeltaan muuta kuin kaupankäynnin koh- teena olevia arvo- osuusmuotoisia tai muuten likvidejä arvopapereita. Tarkastelu rajautuu toisin sanoen lähinnä rahastoihin, joiden kohteena ovat epälikvidit koh- teet, tyypillisimmin kiinteistöt tai listaamattomat yritykset. Artikkelissa käydään läpi vallitsevaa ja suunnitteilla olevaa lainsäädäntöä varsi- naista tulkintaa tai näkemystä sen enempää ottamatta. Jatkuu

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ HAY seminaari 21.9.2016 Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS Siinä nimetään kuka hoitaa tulevaisuudessa omia asioita, jos niitä ei kykenen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä 5.11.2015 KKO:n ratkaisu 2015:34 Rekisteröidyn urheiluseurayhdistys A:n jalkapallojaoston joukkueista osa

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Mynämäen kunta 2048364-4 Keskuskatu 21 23100 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 6 23100 Mynämäki 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot