Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista"

Transkriptio

1 Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista Sandvik, Björn: Puhdas Varallisuusvahinko - Mikä se on? Puhtaan varalli- suusvahingon kahdesta käsitetulkinnasta, Defensor Legis N:o 1/2010 s Puhdas varallisuusvahinko: Artikkelissaan Björn Sandvik käsittelee aihetta, joka on herättänyt kiinnostusta useampien kuin yhden oikeustieteiden harjoittajan mielessä. Vahingonkorvaus- lainsäädäntö Suomessa ei sisällä kirjoitetussa muodossa käsitettä puhdas varalli- suusvahinko. Käsite on kuitenkin Sandvikin mukaan yleisesti oikeustieteessä ja oikeuskäytännössä omaksuttu ja käytetty. Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 pykäläs- sä puhtaasta varallisuusvahingosta käytetään kuvausta - sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Samaa ilmaisua käyte- tään myöäs vahingonkorvausoikeuden erityissäännöissä. Vahingonkorvauslaki 5:1 Korvattava vahinko 1 ( /509) Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4 a ja 6 :ssä säädetyin edellytyksin kärsimyksestä. Milloin vahinko on aiheutettu rangais- tavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapa- uksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sel- laisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahin- koon. Artikkelissa keskustellaan siitä, mitä taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, on. Sandvik esittää oikeuskirjallisuuden jakavan edel- lä esitetyn käsitteen tulkinnan kahteen osa: Suppeaan ja laajaan tulikintaan. Sup- pean käsitetulkinnan mukaan puhdas varallisuusvahinko on sellainen taloudelli- nen vahinko, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- tai esinevahinkoon. Laa- jaan käsitetulkintaan sisällytetään myös taloudellinen vahinko, joka on kärsitty toisen henkilö- tai esinevahingon seurauksena.

2 Se voidaanko käsitettä tulkita suppeasti vai laajasti, ei selviä lainsäädännön esitöis- tä kuin oikeuskäytännöstäkään. Myös oikeustieteen tutkijat ottavat eri kantoja ky- symykseen. Aihe on mielenkiintoinen, koska aiheesta kirjoitettu materiaali osoite- taan kritiikille altis. Artikkelissa käsitellään oikeustieteen näkökulmaa asiaan. Li- säksi asiaa valotetaan käytännön oikeustapausten valossa. Mielenkiintoisena pidin erityisesti kirjoittajan tapaa käsitellä puhdasta varallisuusvahinkoa ja sen korvaa- mista aluksi vahingonkorvauslain näkökulmasta ja tämän jälkeen erityislakien nä- kökulmasta. Inha, Jyri & Juha Raitio: Ajankohtaista eurooppaoikeutta - Puoli vuosisataa Rooman sopimusta - Mistä, miten, minne?, Defensor Legis N:o 2/2007 s Artikkeli käsittelee kronologisesti tälläkin hetkellä hyvin ajankohtaista aihetta - Euroopan unionin integroitumista. Rooman sopimus, joka on alun perin Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukset yhdessä, allekirjoitettiin Kyseisellä sopimuksella luotiin yhteisöjen toimielin- ja päätöksentekojärjestelmä, Euroopan integraation ns. ylikansallinen institutionaa- linen rakenne. Mielenkiintoisin osa kirjoitusta oli minusta koko tekstin viimeinen kappale, jossa kerrotaan presidentti de Gaullen vertaus eurooppalaisen talousyh- teisön rakentamista keskiajan katedraalien rakennustyöhön - niitä ei rakennettu yhden sukupolven aikana, eivätkä niiden rakenteet aina noudattaneet työn aloitta- neiden ajatuksia vaan ne nousivat yhteisöjensä keskelle vähitellen mitä erilaisim- pien käsityöläisten, taiteilijoiden ja ajattelijoiden kohottamina eikä niitä rakennet- tu yhtä vaan jokaista sukupolvea varten. Andersson, Edward: Perintönä ja tasinkona saatujen osakkeiden luovutus- voittoverotuksesta, Defensor Legis N:o 2/2007 s OIkeustiedettä parhaimmillaan. Kirjoitus on ajankohtainen ja koskettaa suurta joukkoa juristeja käytännön työssä. Artikkelissa käytetään lähteenä KHO:n ratkai- suja, viranomaisen kirjallisia ohjeita ja oikeustieteen tulkintoja. Johtopäätöksessä yksilöidään KHO prejudikaatti, jota jatkossa on noudatettava. Andersson antaa selvän toimintaohjeen, jota noudattamalla voidaan välttää aiheettomia veroja. Aihe koskee, kuten otsikossa sanotaan, perintönä ja tasinkona saatujen osakkeiden luo- vutusvoittoverotusta.

3 Artikkelin ensimmäinen ongelmanasettelu perustuu KHO:n ratkaisuun, jossa se yllättävästi katsoo pesän osakkaan saaneen osakkeet vasta perinnön jaossa. Kir- joittaja kritisoi päätöstä ja ihan aiheesta. Omaisuus siirtyy perintösaannossa perit- tävän kuolinhetkellä. Kysymys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tässä tilanteessa sen vuoksi, että tuomioistuin ratkaisee, milloin perinnönsaaja on hankkinut luo- vuttamansa osamaisuuden. Tässä tapauksessa osakkeita on hankittu kuolinpesään perittävän kuoleman jälkeen. Lisäksi perillinen on hankkinut osakkeita itse myö- hemmin, mutta alle 10 vuotta ennen luovutusta ja lopuksi hän on saanut vielä lah- jaksi osakkeita ennen luovutusta. Kysymys on siitä, mitkä osakkeet perillinen on myynyt kun hän on luovuttanut ainoastaan osan osakkeista maksaakseen lahjave- ron. Tuloverolain 47,4 :n mukaan sovelletaan fifo - periaatetta. Kun osakkeet ovat kaikki olleet samalla arvo- osuustilillä ja perintö on jaettu kuolinpesän osalta vasta vähän ennen luovutusta, on tuomioistuin katsonut luovutetuiksi osakkeet, jotka on hankittu alle 10 vuotta ennen luovutusta ostamalla. Andersson kuvaa eri lähteitä, jotka yksiselitteisesti johtavat siihen, että perintönä saadun omaisuuden hankin- tamenon määrittämiseen ei liity mitenkään perinnönjaon ajankohta. Toinen mieleen jäänyt suurempi kokonaisuus artikkelissa kohdistuu kuvattuun tilanteeseen, jossa leski on halukas luovuttamaan kuolleen puolisonsa nimissä ole- vaa yhteisenä kotina yli 2 vuotta käytettyä asuntoa. Oletetaan, että leski saa tasin- kona asunnon, joka onkin hyvin yleinen tapa suorittaa ositus. Tuloverolain 46,2 :n mukaan osituksessa saadun omaisuuden omistusaika ja hankintameno lasketaan ositussaantoa edellisestä saannosta. Asian ydin on se, katsotaanko lesken verotuk- sen näkökulmasta asuneen yhteisenä kotina pidetyssä asunnossa kaksi vuotta ja näin tulisiko sovellettavaksi ns. kahden vuoden sääntö. Tuloverolain mukaan asunnon luovutusvoitto on verovapaa jos luovuttaja on asunut asunnossa kaksi vuotta saannon jälkeen. Jos asunto luovutetaan siten, että ositusta lesken ja vaina- jan välillä ei ole tehty, niin lesken saanto katsotaan kuolinpäivän mukaan. Jos taas ositus on tehty, katsotaan lesken saanto edellisen saannon mukaan eli tässä tapa- uksessa vainajan alkuperäisen saannon mukaan. Jos ositus siis on tehty, katsotaan lesken asuneen asunnossa kaksi vuotta ennen luovutusajankohtaa. Saarnilehto, Ari: Kohtuullinen reklamaatioaika, Defensor Legis N:o 2/2010 s

4 Artikkelissa käsitellään, kuten otsikko antaa ymmärtää, kohtuullista reklamaatio- aikaa. Reklamaatio on yleinen käsite, joka merkitsee käytännössä vastalausetta määrätyn oikeustilan osalta. Reklamaatiovelvollisuus on voimassa myös ilman kir- joitetun lain tukea. Reklamaatiosta voidaan myös sopia. Reklamaation tekeminen liitetään siihen, että sopimuksen syntymiseen tai täyttämiseen liittyvistä epäsel- vyyksistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista tiedotetaan vastapuolelle kohtuullises- sa ajassa ja annetaan vastapuolelle näin mahdollisuus reagoida ja ennakoida tule- vaa. Reklamaatiosta säädetään oikeustoimilaissa tarjouksen ja vastauksen yhteydessä. Siitä säädetään kuitenkin hyvin laajasti erityislainsäädännössä. Artikkelissa käsi- tellään aihetta koskevaa lainsäädäntöä laajasti ja oikeuskäytäntöä sivuten. Asian käsittely on mielestäni toteutettu artikkelissa mainiosti. Aluksi määritellään mikä reklamaatio on lainsäädännön ja oikeustieteen näkökulmasta. Lisäksi esitellään oikeustapaus. Tämän jälkeen asiaa käsitellän laajasti yhden oikeustapauksen kaut- ta. Ajatus artikkelin kirjoittaminen on todennäköisesti saanut alkunsa juuri artik- kelin lopussa pitkällisesti esitetyn oikeustapauksen vuoksi. Lopuksi artikkelissa todetaan, että kohtuullisen reklamaatioajan määrittäminen on erittäin hankalaa koska sitä ei ole suoraan lainsäädännössä määritelty ja ratkaisut on tehtävä mitä moninaisimmista lähtökohdista. Oman mielipiteeni mukaan tämä alue on tuomioistuinten todellista harkintakenttää, jossa päätökset on tehtävä käyttäen tilanteesta riippuen hyvinkin laajaa harkintaskaalaa. Mäntysaari, Petri: Osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu ja identifikaatio (2), Defensor Legis N:o 1/2000 s Artikkellissaan Mäntysaari käsittelee hyvin laajasti vahingonkorvausvastuuta. Täs- sä artikkelissa käsitellään kattavasti kysymyksiä vahingoista, jotka on aiheutettu tai kärsitty sopimussuhteen ulkopuolella sekä sopimussuhteessa. Osakeyhtiö aihe- uttaa hyvin harvoin korvattavaksi tulevia vahinkoja pelkästään olemalla olemassa. Kysymys osakeyhtiön vahingonkorvausvastuusta linkittyykin vahvasti isännänvas- tuuseen. Joku siis toimii osakeyhtiön puolesta ja aiheuttaa vahingon, jonka osake- yhtiö on velvollinen korvaamaan. Vahingonkorvauslain isännänvastuuta koskevien määräysten tarkoituksena on hallituksen esityksen (HE 187/1973 s.10) edistää asiallisesti samanlaisten tapaus-

5 ten yhdenmukaista käsittelyä vähentämällä sopimukseen perustuvan korvausvas- tuun ja sopimuksenulkoisen korvausvastuun välisiä eroja. Mäntysaari nojaa artik- kelissaan lukuisiin teoksiin esittäessään mielipiteen, että vahingonkorvauslain määräyksiä voidaan soveltaa sopimussuhteissa vähintään analogisesti siltä osin, kuin sopimuksen määräyksistä tai sopimusoikeuden määräyksistä ei johdu muuta. Artikkelissa Mäntysaari käsittelee hyvin yksityiskohtaisesti mitä vahingonkorvaus- lain 2:1 ja 3:1 tarkoittavat ja keitä korvausvastuun piiriin kuuluu. Artikkeli on erit- täin kattava ja lähdemateriaali poikkeuksellisen laaja. Lainsäädäntöä ja sen valmis- telumateriaalia käsitellään myös oikeusvertailevasta näkökulmasta, joka antaa aiheeseen syvyyttä. Kirjoituksessa on käyty läpi lainsäädäntöä hyvin laajasti ottaen huomioon myös erilaiset tilanteet ja toimialat. Mieleenpainuvana näin kirjoittajan keskustelun osakeyhtiön vastuun työtaisteluun ryhtyneiden työntekijöiden aiheut- tamasta vahingosta. Siinä työnantaja ei joudu vastuuseen sellaisesta työntekijän työtaistelulla aiheuttamasta vahingosta, jota ei ole aiheutettu työssä. Artikkelia lukiessa huomasin hyvin eron joihinkin muihin artikkeleihin sen suh- teen, että tässä suurin osa väitteistä on haettu muista tutkimuksista. Artikkelissa ei juurikaan esitetä kirjoittajan omia mielipiteitä tai tulkintoja vaan jokaiseen väit- teeseen löytyy lähde. Lisäksi alaviitteitä on käytetty runsaasti, mikä minusta on hyvä asia. Kirjoitus on laaja ja suhteellisen yksityiskohtainen ja sen vuoksi alaviit- teiden laaja käyttö helpottaa lukijaa suuresti. Mäntysaari on kirjoittanut alaviittei- siin lähteet ja mm. KKO:n ratkaisut sillä tavalla avaavasti, että lukija voi jatkaa ar- tikkelin lukua lähes keskeytyksettä. Korva, Mika: Vahingonkorvaus informaatiohäiriön seurauksena, Defensor Legis N:o 3/2004 s Artikkeli on kirjoitettu ansiokkaasti ja kirjoitusasua ei voi moittia. Aihe on erittäin mielenkiintoinen. Kirjoituksessa on tarkastellaan vahingonkorvausta jatkuvan tie- donantovelvollisuuden rikkomisen seurauksena arvopaperimarkkinoilla. Jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta säädellään arvopaperimarkkinalaissa. Lisäksi säätelyksi voidaan lukea tavallaan myös arvopaperipörssin säännöt. On helppo kuvitella päällisin puolin, että jatkuvan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti aiheuttaisi sijoittajalle oikeuden vahingonkorvaukseen. Artikkelissaan Korva avaa kuitenkin selkeästi ja havainnollistavasti lukijalle asian todellisen luonteen. Informaatiohäi- riöstä aiheutunut vahinko on puhdas varallisuusvahinko. Vahinko voi syntyä arvo-

6 paperimarkkinoilla niin sopimusperusteisessa suhteessa, kuin sopimuksenulkoi- sessa suhteessa. Korvan mukaan sopimusperusteisessa vastuussa korvattavaksi tulevat lähtökohtaisesti kaikki aineelliset vahinkolajit ilman mitään erityisvaati- muksia. Sopimuksenulkoisessa suhteessa on asetettu puhtaan varallisuusvahingon korvauskelpoisuudelle erityisvaatimuksia - vahingonkorvauslain 5 luvun 1 pykä- län mukaisten edellytysten täyttyminen. Erityislain perusteella Korvan mukaan erityisiä edellytyksiä ei ole. Jotta puhdas varallisuusvahinko tulee korvattavaksi VahL 5:1:stä poikkeavasti, pitää erityislaissa olla säädetty korvausvastuusta. Arvopaperimarkkinalaissa on säädetty vahingonkorvausvastuusta. Arvopaperi- markkinoilla konkretisoituva vahinko on ongelmallinen. Vahinko on muutos sellai- sen yhtiön osakkeen markkinahinnassa, joka on syyllistynyt jatkuvan tiedonanto- velvollisuuden laiminlyöntiin - informaatiohäiriöön. Vaikeutena on erityisesti yksi- löidä arvopaperin markkinahinnan muutos, joka on aiheutunut juuri informaatio- häiriöstä. Normaalisti arvopaperin hintaan vaikuttaa lukematon määrä rationaali- sia ja irrationaalisia tekijöitä. Tarkastelu tulee suorittaa aina informaatiohäiriön vaikutusaikana (ex ante). Vain sellaisen informaatiohäiriön voidaan katsoa aiheut- taneen vahinkoa, jolla on ollut todellista vaikutusta markkinakurssiin. Puhdas ta- loudellinen vahinko on yleensä helposti määriteltävissä taloudellisten tilojen diffe- renssinä. Aiheutunut vahinko voidaan siis usein havaita välittömästi tosiseikastoa tarkastelemalla. Aiheutunut tappio on samalla aiheutunut vahinko. Vahinko on osoitettavissa pelkästään rahamäärään kohdistuvalla todistelulla. Informaatiohäiriötilanteessa on kuitenkin hankaluutena hypoteettisen kurssikehi- tyksen erottaminen todellisesta kurssikehityksestä. Hypoteettinen kurssikehitys tarkoittaa tässä yhteydessä kehitystä, joka olisi tapahtunut jos informaatiohäiriötä ei olisi tapahtunut. Hypoteettista kurssia muodostettaessa lähtökohtana ovat oike- at ja riittävät tiedot. Tämä on kuitenkin vaikeaa, koska kurssikehityksestä pitäisi erottaa muut informaatiohäiriön lisäksi kurssikehitykseen vaikuttavat seikat. Se on käsittääkseni hyvin vaikeaa tai hyvin helppoa ja riippuu siitä, miten hyvin voi- daan yksilöidä informaatiohäiriön vaikutus kurssiin. Sijoittajien asemaa turvataan siten, että heillä on riittävän tehokkaita oikeusturva- keinoja. Tällaionen oikeusturvakeino on arvopaperimarkkinalain vhingonkorvaus- säännöstö. Vahingonkorvauksella kompensoidaan informaatiohäiriön aiheuttama tappio. Käytännössä liikkeeseenlaskija todetaan laiminlyöneen AML:n mukaista jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta ja se on riittävä seikka sille, että tuottamus on

7 käsillä. Tuottamuksen osalta on Korvan mukaan syytä soveltaa käännettyä todis- tustaakkaa, koska liikkeeseenlaskijalla on huomattavasti paremmat edellytykset näyttää, onko tuottamus käsillä vai ei. Toisaalta sijoittajan on usein mahdotonta osoittaa, että häntä on johdettu harhaan, sillä päätöksentekoprosessiin vaikuttavia psykologisia seikkoja ei pystytä täysin selvittämään. Sijoittajat toimivat arvopape- rimarkkinoilla sillä edellytyksellä, että säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. => lähteenä käytetty Timosen teostas: Määräysvalta, hinta ja markkinavoima Mielenkiintoista artikkelissa on erityisesti se, miten rahoitusteorian ja taloustie- teen teoriat otetaan oikeustieteessä annetuiksi tekijöiksi. Tästä hyvänä esimerkki- nä voidaan pitää teoriaa tehokkaista markkinoista, jossa markkinoiden oletetaan olevan informaatiotehokkaat. Harmillisena pidän kuitenkin teorian suppeaa avaa- mista ja käsittelyn kritiikittömyyttä. Taloustieteellinen tutkimus osoittaa selkeästi, ettei markkinoiden informaatiotehokkuus yllä kuin teorian keskivahvaan tehok- kuuteen. Esimerkiksi suomalaisella osakemarkkinalla informaatiotehikkuus on pääasiallisesti hyvin heikkoa. Näin ollen markkinoiden olettaminen tehokkaiksi on hyvin kyseenalaista. Ymmärrän kuitenkin, että asian ollessa hyvin vaikeasti toteu- tettavissa, jotkin asian on parempi kiinnittää ja ottaa annettuina tekijöinä. Myös viittaus kirjallisuuteen aiheesta näyttää olevan vähemmän taloustieteellistä. Artikkelissa käsitellään sitä, miten virheellinen informaatio vaikuttaa arvopaperin hintaan ja sitä kautta synnyttää mahdollisia tappioita sijoittajalle. Asia mainitaan useassa yhteydessä, mutta kertaakaan ei mainita sitä, että sijoittajan on realisoita- va arvopaperi, jotta vahinko aiheutuu konkreettisesti. Lisäksi herää kysymys, pi- tääkö sijoittajan tehdä realisointipäätös virheellisen informaation perusteella. En usko tämän kuitenkaan olevan relevantti seikka, koska sijoittajalla on tuskin näyt- tövelvollisuus arvopaperin realisointia koskevan päätöksen tekemiseen liittyvistä omista motiiveistaan. Wuolijoki, Sakari: Sijoitusrahasto- osuuden panttaus, Defensor Legis N:o 3/2007 s Kirjoitus rahasto- osuuksien panttaamisesta on paikallaan. Kuten Wuolijoki kirjoit- taa, esineoikeudellinen kirjallisuus on panttauksen osalta hieman ikääntynyttä. Aiheen tekee erityisesti mielenkiintoiseksi se, että rahastosijoittaminen on yleisty- nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana räjähdysmäisesti ja se on osakseen saa- mastaan kritiikistä huolimatta varteen otettava vaihtoehto myös tulevaisuudessa

8 yhtenä säästämisen muotona. Rhasto- osuuden esineoikeudellinen luonnehdinta on käsitelty artikkelissa hyvin ja mielenkiintoisimpana osana artikkelia pidän kirjoit- tajan esittämää argumentointia kansainvälisen yksityisoikeuden osalta. Artikkelis- sa yksilöidään suuri määrä vallitsevia epäselvyyksiä muun muassa rahasto- osuuksien panttaukseen sovellettavasta laista. Yhdyn kirjoittajan mielipiteeseen siitä, että asiaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi pikaisesti uudistaa. Toisena mielenkiintoisena kysymyksenä pitäisin vielä erityisesti kirjoittajan avaamaa pohdiskelua, joka koskee panttauksen julkivarmistusta. Käytännöllisesti katsoen enemmän käytetty ja vanhempi tapa julkivarmistaa rahasto- osuuden panttaus on tehdä osuustodistusten tradeeraus, eli pyydetään rahastoyhtiöltä osuustodistus ja tämän jälkeen pantinantaja antaa sen pantinsaajan hallintaan jon- kin saamisen vakuudeksi. Jos rahastoyhtiö ei kuulu samaan konserniin pantinhalti- jan kanssa, voisi hypoteettisesti ajatellen kasvaa riski siitä, että pantinantaja pyrki- si kuolettamaan osuustodistuksen pantinhaltijan tietämättä ja tämän jälkeen vaa- tia rahastoyhtiötä lunastamaan rahasto- osuudet. Minusta kirjoittaja käyttää mah- tavaa oivalluskykyä tässä kohdassa. Mielenkiintoisena jatkotutkimuskysymyksenä pitäisin myös annetun esimerkin valossa tapauksen rikosoikeudellista luonnehdin- taa ja toisaalta vahingonkorvausvastuun arvioimista rahastoyhtiön näkökulmasta. Vaihtoehtona tradeeraukselle Wuolijoki esittää julkivarmistuksessa käytettäväksi denuntaatiota, jossa hän löytää analogian keinoin osakeyhtiölaista mahdollisuuden ilmoittaa osakkeen panttauksesta yhtiölle. Näin ollen denuntaatio voisi toimia myös rahasto- osuuden panttauksessa ilmoittamalla rahastoyhtiölle osuuden pant- tauksesta. Tästä ei ole sääntelyä laissa eikä siitä ole myöskään korkeimman oikeu- den käytäntöä. Minusta kirjoittaja olisi voinut käsitellä artikkelissaan vielä hyvin paljon käytän- nössä esiintynyttä tapaa pantata koko arvo- osuustili saamisen vakuudeksi. Tällais- ta tilannetta olisi mielenkiintoista analysoida myös rahasto- osuuksia sisältävän ns. rahasto- osuustilin panttaukseen. Kolehmainen, Antti: Edunvalvonta, Lahja ja jäämistösuunnittelu, Defensor Legis N:o 3/2010 s Artikkelissa käsitellään sekä edunvalvonnassa olevan päämiehen varojen lahjoit- tamista, että edunvalvontavaltuutuksen nojalla toisen varojen lahjoittamista. Lah- joittamisen eri muodot käydään hyvin läpi ja pohdinta on paikoin melko syvällistä.

9 Aihe oli hyvin rajattu ja kirjoitus sisältääkin hyvää pohdintaa. Holhoustoimilain järjestelmä on suomalaisessa oikeusjärjestyksessä saanut osakseen suhteellisen suurta kritiikkiä. Se on monessa suhteessa suuria aukkoja jättävä ja johtaa tuomio- istuimen ratkaisuihin, joissa päätökset on usein tehty jopa arvokysymysten äärellä. Asiat ovat hankalia ja suurin osa KKO:n päätöksistäkin näyttää olevan tehty äänes- tysratkaisuin. Edunvalvontavaltuutuksen kirjoitusvaiheessa on erittäin tärkeää kirjoittaa määrä- ykset hyvin yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Päämiehen varojen lahjoituskielto on lähes ehdoton ja päämiehen etu on todellisuudessa vain suuri arvoitus, johon vas- tauksen löytäminen on enemmänkin subjektiivista tarinan kerrontaa kuin oikeaa, kaikki näkökulmat huomioon ottaavaa normatiivista päättelyä. Kolehmaisen viimeiset sanat päämiehen yritysomaisuuden siirtämisestä jälkipol- ville herätti vierastusta. Ymmärrän hyvin sen, että yrityksen etua arvioitaessa on ajateltava asiaa jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. Vaikka työntekijöillä voikin olla intressejä yritykseen liittyen, eivät ne voi vaikuttaa siihen arviointiin, joka koskee vajaavaltaisen omistajan osuuden luovuttamista vastikkeettomasti lahjana tilan- teessa, jossa omistajan on katsottu olevan oikeustoimikelvoton. Ymmärrä silti hy- vin kirjoittajan näkökulman asiaan siinä, että päätöksenteko näissä asioissa on enemmän arvokysymys, kuin yhden ainoan oikean ratkaisun löytäminen. Vastuuta on vaikeaa ainakaan kokonaisuudessaan siirtää näissä asioissa lainsäätäjälle. Suu- rin vastuu mielestäni kuuluu omistajalle, jonka olisi ajoissa määrättävä miten asi- assa menetellään jos hänen toimintakykynsä tulevaisuudessa heikentyisi. Siihen tarkoitukseen edunvalvontavaltuutuksen luomat mahdollisuudet on suunnteltu. Kolehmainen, Antti: Edunvalvontavaltuutus, lahja ja lahjansaajan asema, De- fensor Legis N:o 3/2010 s Tämä artikkeli pyörittää mielenkiintoista kysymystä siitä, millaisessa asemassa lahjansaaja on edunvalvontavaltuutustilanteissa. Kysymys on mielenkiintoinen. Jos valtuuttaja on antanut valtuutetulle valtakirjassa luvan lahjoittaa omaisuuttaan ja valtuutettu jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä. Voiko lahjansaaja saada va- hingonkorvausta jos valtuutettu ei tee lahjoitusta ja toisaalta onko edunvalvonta- valtuutetulla velvollisuutta lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta?

10 Tapauksessa on yleensä riidatonta se, että kysymyksessä on ns puhdas taloudelli- nen vahinko. Siitä säädetään VahL 5 luvun 1 pykälässä. Tällaisen vahingon kor- vaamisen edellytyksenä on, että se aiheutetaan rangaistavaksi säädetyllä teolla, julkista valtaa käyttämällä tai sen korvaamiseen on muuten erittäin painavia syitä. Tässä tapauksessa viimeksi mainitut erityisen painavat syyt ja niiden käsillä ole- minen on olennaista. Kolehmainen käy artikkelissaan läpi mielenkiintoisia KKO:n tapauksia, mutta niitä yhdistää pääasiallisesti se, että erittäin painavat syyt viittai- sivat asiantuntijan ja toisaalta korostuneen luottamuksen rikkomiseen. Edunval- vontavaltuutettu on harvoin asiantuntija ja hän myös nauttii harvoin julkista luot- tamusta, joten hänen voidaan ainoastaan odottaa toimivan huolellisesti. Ei ole suo- raa tulkintaa siitä, että edunvalvontavaltuutetun antamatta jäänyt lahja olisi sellai- nen seikka, joka automaattisesti johtaisi erittäin painavien syiden käsillä oloon. Toinen kysymys onkin sitten se, voiko edunvalvontavaltuutettu joutua vahingon- korvausvelvolliseksi laiminlyödessään lahjan antamisen sopimussuhteita koskevi- en periaatteiden mukaan. Sopimussuhteen valtuuttajan ja valtuutetun välillä voi- taisiin katsoa olevan käsillä, jos edunvalvontavaltuutus olisi nimenomaan tehty esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdoksesta huolehtimiseksi. Tällainen tapaus voisi olla tyypillinen tilanne, jossa sopimussuhde siis voitaisiin katsoa olevan syn- tynyt lahjan tai alihintaisen kaupan toteuttamiselle tulevaisuudessa. Artikkelissa lähteiden käyttö on runsasta, vaikkakin lähteiden määrä ei ole kovin runsas. Artikkelissa on käytetty KKO tapauksia selventämään asian uskottavuutta, mutta minusta niiden soveltaminen nimenomaan aiheeseen liittyen tuntuu aluksi hieman kaukaa haetulta. Aiheesta ei ilmeisesti ole suoraan soveltuvaa ennakkorat- kaisua, joten jostain on tuki löydettävä. Minusta oli hauska myös huomata, että kirjoittaja viittaa tekstissä myös omaan aikaisemmin kirjoittamaansa artikkeliin. Halila, Heikki: Lyhyenpiä kirjoituksia: Pankkien neuvontapalvelut ja perin- töoikeuden järjestelmä, Defensor Legis N:o 3/2010 s Heikki Halila on kirjoittanut Defensor Legis - lehteen mielipidekirjoituksen, jossa hän ottaa kantaa väitöstilaisuudessa käytyyn keskusteluun. Kirjoitus oli ennakko- luuloinen ja vailla todellista oikeustieteellistä argumentointia tai lähteitä. Kirjoitus sopisi mielestäni paremmin iltalehteen tai Turun Sanomien mielipidepalstalle.

11 Hidén, Paulus: Epäsuoran epälikvidin sijoitustoiminnan sääntelystä, Defen- sor Legis N:o 4/2010 s Artikkeli poikkeaa aikaisemmista artikkeleista selvästi. Tässä Hidén käy läpi lain- säädäntöä, joka koskee erilaisia rahastoja. Mielenkiintoinen seikka artikkelissa oli kysymys siitä, että kiinteistörahastolain mukaisia kiinteistörahastoja ei ole tähän mennessä perustettu yhtään kappaletta, vaikka kyseinen laki on tullut voimaan jo vuonna Syyksi tälle Hidén on arvioinut sen, ettei siihen liity verokannustetta ja lisäksi rahastomuotoisena toimiminen luo turhia rajoituksia ja sääntelyä toi- minnalle. Aihealueen nimeäminen epäsuoraksi epälikvidiksi sijoitustoiminnaksi on mielen- kiintoinen. Artikkelin aluksi määritellään käsitteet epäsuora sijoitustoiminta ja epälikvidi toiminta. Epäsuora sijoitustoiminta on yhteydessä erilaisten rahastojen tai sijoitusyhtiöiden kautta tapahtuvaan sijoitustoimintaan, jossa useampi sijoittaja sijoittaa rahastoon tai vastaavaan, joka puolestaan tekee sijoitukset suoraan varsi- naisiin sijoituskohteisiin. Epälikvidin sijoitustoiminnan käsitteellä pyritään rajaamaan tarkastelu sellaisiin malleihin, joissa sijoituskohteet ovat luonteeltaan muuta kuin kaupankäynnin koh- teena olevia arvo- osuusmuotoisia tai muuten likvidejä arvopapereita. Tarkastelu rajautuu toisin sanoen lähinnä rahastoihin, joiden kohteena ovat epälikvidit koh- teet, tyypillisimmin kiinteistöt tai listaamattomat yritykset. Artikkelissa käydään läpi vallitsevaa ja suunnitteilla olevaa lainsäädäntöä varsi- naista tulkintaa tai näkemystä sen enempää ottamatta. Jatkuu

Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista

Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista Sandvik, Björn: Puhdas Varallisuusvahinko - Mikä se on? Puhtaan varalli- suusvahingon kahdesta käsitetulkinnasta, Defensor Legis N:o 1/2010 s. 25-36

Lisätiedot

Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista

Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista Lukupiiri 4. tehtävä Juha Roine / tekstejä artikkeleista Sandvik, Björn: Puhdas Varallisuusvahinko - Mikä se on? Puhtaan varalli- suusvahingon kahdesta käsitetulkinnasta, Defensor Legis N:o 1/2010 s. 25-36

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Vahingonkorvausvaatimus tulonmenetyksestä TRE:5380/03.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta

Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:126 Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta Velvoiteoikeudellisia kirjoituksia I Ari Saarnilehto (toim.)

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee?

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Sokos Hotel Presidentti Asiantuntija Jasmi Rekola Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö Jakelu Viite Valtiovarainministeriön kirje 24.2.2011 (VM004:00/2009), jossa korkeimmalta oikeudelta pyydetään lausuntoa arvo paperi markkina lainsäädännön kokonaisuudistus

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ HAY seminaari 21.9.2016 Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS Siinä nimetään kuka hoitaa tulevaisuudessa omia asioita, jos niitä ei kykenen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 225 Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä HEL 2015-000537 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä Vallilan terveysaseman

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä 5.11.2015 KKO:n ratkaisu 2015:34 Rekisteröidyn urheiluseurayhdistys A:n jalkapallojaoston joukkueista osa

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot