Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen""

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 5559/ /2015 KH 230 Oikeusministeriö pyytää mm. Joensuun kaupungin lausuntoa oikeusministeriön työ ryh män mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" (Mietintöjä ja lau sun to ja 14/2015). Koko mietintö on luettavissa internet-osoitteessa: OMML_14_2015_Karajaoik.pdf Lausunto on pyydetty toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään Muutokset tuomiopiireissä Käräjäoikeuksia on tällä hetkellä 27. Työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Poikkeuksena tästä oli si vat Ahvenanmaan, Helsingin, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Var si nais-suo men käräjäoikeudet, joiden tuomiopiirit säilyisivät ennallaan. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oi keus ver koston jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien kärä jä oi keuk sien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita. Joidenkin po liisi- ja syyttäjäpiirien alueilla toimisi kuitenkin edelleen useampia kuin yksi kä rä jäoi keus. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 14. Molemmat mallit noudattavat maakuntajakoa lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa, joka kielellisistä syistä kuuluisi jatkossakin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuo mio pii riin. Työryhmä ehdottaa tarkistuksia myös tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi kes ki tet ty jen asiaryhmien tuomiopiirijakoon. Ehdotusten mukaan merioikeus-, maa oi keus-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-, ryhmäkanne- ja so ti las oi keu denkäyn ti asioi ta käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenisi nykyisestä. Muutokset toimipaikoissa Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähennetään ny kyi ses tä 57:stä 33:een. Käräjäoikeuksilla olisi 17 tai 14 hallinnollisen kanslian lisäk si 7 tai 10 muuta kansliaa. Istuntopaikkoja olisi lisäksi 9 paikkakunnalla. Käräjäoikeus tai kanslia lakkaisi 12 paikkakunnalta. Näistä kolme on sellaisia, joil-

2 la on käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia. Muista kanslioista lakkaisivat ne viisi, jot ka vuoden 2010 uudistuksessa säilytettiin, ja ne neljä, joille uudistuksessa jäi toi min taa siirtymäkaudeksi. Osalla näistä paikkakunnista säilyisi kuitenkin is tunto paik ka. Vireillä jo olevat lakkautukset toteutettaisiin suunnitelmien mukaisesti. Nykyisistä istuntopaikoista lakkautettaisiin valtaosa, koska ne ovat vähäisellä käy töl lä, niiden turvallisuudessa on puutteita ja niiden vaatima tekninen va rus telu ta so edellyttäisi käyttötarpeeseen nähden suuria investointeja. Is tun to paik ko ja säilytettäisiin lähinnä Lapin alueella, missä niiden tarve on pitkistä vä li mat kois ta johtuen suurin. Vaikutukset Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden osalta työryhmämietinnön esitykset tar koit taisi vat sitä, että 17 käräjäoikeuden mallissa Pohjois-Karjalan käräjäoikeus säilyisi itse näi se nä käräjäoikeutena ja sen tuomiopiirinä säilyisi entisellään (Poh jois-kar jalan maakunta). Työryhmän esittämä toinen malli (14 käräjäoikeuden malli) eroaa 17 kä rä jä oi keuden mallista mm. siinä, että Itä-Suomen alueella yhdistettäisiin Etelä-Savon, Poh jois-sa von ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeudet. Yhdistetyn käräjäoikeuden tuo mio pii ri käsittäisi kolme maakuntaa (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Poh jois-karja la). Sen alueella asuu tällä hetkellä yli ihmistä. Käräjäoikeuden hal lin tokans lia olisi Kuopiossa, ja sivukansliat Joensuussa ja Mikkelissä. Sekä 17 että 14 käräjäoikeuden mallissa Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden Nurmek sen istuntopaikka lakkaa. Joensuun kaupungin lausunto Työryhmä on toisena mallina esittänyt, että käräjäoikeuksia olisi koko maassa vain 14. Tämä tarkoittaisi nykyisten Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Poh jois-kar jalan käräjäoikeuksien yhdistämistä uudeksi Itä-Suomen käräjäoikeudeksi, jonka kes kus pai kak si on esitetty Kuopiota ja sivukansliapaikkakunniksi Joensuuta ja Mik ke liä. Joensuun kaupunki ei pidä tätä 14 käräjäoikeuden mallia perusteltuna ja vastustaa mallin mukaista itsenäisen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden lak kautta mis ta. Joensuun kaupunki ei näe, että uudistuksen perusteluina käytetyt kä rä jä oi keuksien toiminnan tehostamista koskevat tavoitteet voisivat toteutua vaih to eh dossa, jossa käräjäoikeusverkostoa supistetaan rajusti. Tuomioistuintoiminnan ins titu tio naa li sen ja toiminnallisen perustan murentaminen ei ole perusteltua Joensuus sa, jossa sijaitsee vahva yliopistollisen oikeuskoulutuksen ja -tutkimuksen kes kit ty mä. Oikeuslaitos ja käräjäoikeusverkosto ovat niin merkittävä yhteiskunnallinen ins ti-

3 tuu tio, että sen kehittäminen ei voi tapahtua yksipuolisesti ja pelkästään val tion taloudellisista lähtökohdista käsin. Kehitystyön tulee tapahtua jo oi keu den hoidon perustuslaillisesta erityisasemastakin johtuen ainoastaan kansalaisten ja yhtei sö jen oikeusturvasta lähtien. Yksityiskohtaisina perusteluina esitämme seuraavan: 1) Ennen mahdollista käräjäoikeusverkoston kehittämistä tulee tehdä pe rus teelli nen ja yleisesti yhteiskunnassa hyväksytty selvitys siitä, millä tavoin oi keus laitos ta tulee kehittää erityisesti oikeusturvanäkökohdista lähtien. Kä rä jä oi keusver kos toa kehitettiin viimeksi vuoden 2010 alussa suurelta osiltaan hyvin toi mivak si kokonaisuudeksi, eikä nyt tule tehdä hätiköityjä oikeushallinnon ke hit tämis rat kai su ja vain taloudellisin perustein. 2) Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden yhdistäminen syn nyt täi si väestöpohjaltaan (Helsingin käräjäoikeuden jälkeen) ja alueellisesti (La pin käräjäoikeuden jälkeen) Suomen toiseksi suurimman käräjäoikeuden. Väes töl li ses ti ja alueellisesti näin suurella käräjäoikeudella ei saavuteta ta voi teltu ja hyötyjä. Alueellisesti hyvin laajan käräjäoikeuden johtamiseen liittyy eri tyi siä haasteita. Työskentely hajautetusti useassa toimipisteessä hankaloittaa joh tamis ta, toiminnan organisointia ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. Poh jois-karja lan käräjäoikeus on toiminut tehokkaasti ja tuloksellisesti nykyisen ko koi se na itsenäisenä yksikkönä.tämän on havaittavissa esim. vertaamalla Poh jois-kar jalan käräjäoikeuden käsittelyaikoja muiden käräjäoikeuksien kä sit te ly ai koi hin. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden kaikkien asiaryhmien käsittelyajat ovat koko sen toiminnan ajan olleet huipputasoa, valtakunnallisesti joko parhaat tai kol men parhaan joukossa. Vuonna 2015 rikosasioista käsitellään alle kahdessa kuu kaudes sa 72 % ja laajoista riita-asioista alle kuudessa kuukaudessa 43 %. Kä rä jä oikeu des sa ei ole ollut, eikä myöskään vuonna 2015 tule olemaan missään asia ryhmäs sä yhtään asiaa, jota käräjäoikeudesta johtuneesta syystä käsiteltäisiin yli 12 kuukautta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ratkaistaan vuoden 2015 tu los neuvot te lu asia kir jan mukaisesti vuonna asiaa. Työkuormaa on riittävästi. 3) Nykyisen kokoisena Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on riittävän kokoinen mahdol lis taak seen myös tuomareiden osittaisen erikoistumisen tietynlaisiin jut tui hin. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on toiminut jo usean vuoden ajan siten or ga ni soitu nee na, että lainkäyttö toteutetaan kahdessa eri osastossa, joille mo lem mil le tuomareineen on määrätty oma erikoistumisalueensa. Tällä eri kois tu mi sel la käräjäoikeus on jo vuosia toteuttanut suurempien käräjäoikeuksien pe rus tee na esitettyä vaatimusta lisätä lainkäytön tehokkuutta ja laatua. Pohjois-Karjalan kärä jä oi keu den lain käytön hyvää tasoa osoittaa se, että tuomiot ja päätökset muut tu vat ylemmissä tuomioistuimissa valtakunnallisesti mitattuna vain vähän. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen oikeustieteiden koulutus edes auttaa osaltaan myös tuomareiden koulutusmahdollisuuksia. 4) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden henkilötyövuosimäärä on vuonna 2015 noin 49 henkilötyövuotta, joista tuomareita on 12, käräjänotaareita 3, kans lia hen ki lökun taa 26 ja haastemiehiä 7. Näiden lisäksi on muutamia määräaikaisia työn te ki-

4 jöi tä ja koulutuksiin liittyviä harjoittelijoita. Työvoimaa on hyvin saatavilla mm. Itä-Suo men yliopiston Joensuun kampuksen OTM-koulutuksen ansiosta. Oi keustie teen koulutus luo erinomaiset edellytykset käräjäoikeuden asian tun ti ja tar vetta ajatellen ja myös laajemmin oikeusalan keskittymän kehitykselle. Poh jois-karja lan käräjäoikeutta tulee klusteriperustaisesti kehittää ja vahvistaa, ei hei kentää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on myös riittävän suuri, jotta se selviää tilapäisistä ruuh ka ti lan teis ta (vrt. esim. Ahvenanmaan käräjäoikeus). Käräjäoikeuden toi mialue on maantieteellisesti jo nykyisellään laaja. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden kokoisessa käräjäoikeudessa vastoin mietinnön pe rus te lu ja pystytään toteuttamaan erinomaisella tavalla kaikki hyvän oi keu denhoi don edellytykset kansalaisten ja oikeushenkilöiden oikeusturvan var mis ta misek si. Huomattakoon myös, että sekä 14 että 17 käräjäoikeuden mallissa Satakunnan kä rä jä oi keus säilyisi itsenäisenä käräjäoikeutena. Verrattaessa 14 kä rä jä oi keu den mallin mukaista Itä-Suomen käräjäoikeuden alueellista laajuutta ja muu ten kin käräjäoikeuden kokoa, niin voi todeta, että jos Satakunnan käräjäoikeus yh dis tetäi siin 14 käräjäoikeuden mallin mukaiseen Pohjanmaan käräjäoikeuteen, näin syntyvä käräjäoikeus olisi kokonaishenkilöstöltään vain hiukan suurempi kuin Itä-Suomen käräjäoikeus, mutta tuomarimäärältään samansuuruinen ja maantie teel li ses ti pienempi. Vastaavasti 17 käräjäoikeuden mallissa Poh jois-kar ja lan käräjäoikeus ei olisi ratkaisevasti pienempi kuin Satakunnan käräjäoikeus. Tä mäkin osaltaan osoittaa, että 14 käräjäoikeuden mallin mukaiselle laajalle Itä-Suomen käräjäoikeudelle ei ole olemassa johdonmukaisia perusteita. 5) Väestön keskittymisellä maan eteläosiin ei voi olla ratkaisevaa merkitystä oikeu den hoi don järjestelyjen perusteena. Pohjois-Karjalan väestömäärä on kes kitty mi ses tä huolimatta pysynyt suhteellisen vakaana ja pysyy sellaisena en nus teiden mukaan myös tulevaisuudessa. Pohjois-Karjalan maakunnan oma väes töpoh ja ( ) on jo yksin riittävä peruste käräjäoikeuden säilyttämiselle. Joensuun asema kasvukaupunkina on vahva. 6) Oikeuspalvelujen saatavuus tulee turvata kohtuullisessa ajassa ja kus tan nuksin, mikä edellyttää käräjäoikeusverkostolta riittävää maantieteellistä kat ta vuutta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on pystynyt takaamaan hyvin alueelliset oikeus pal ve lut ja oikeusturvan huolimatta jo nyt pitkistä etäisyyksistä maakunnan kes kus kau pun kiin Joensuuhun. Alueellinen oikeusaputoimisto ja paikalliset asian ajo toi mis tot tuottavat osaltaan laadukkaita oikeuspalveluja koko maa kunnan alueella. On välttämätöntä, että valtion perustuslain määräämiin pe rus tehtä viin kuuluva oikeushallinto on alueellisesti läsnä maakunnissa myös jatkossa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden yhdistäminen laajan Kuopiosta käsin toimivan Itä-Suo men käräjäoikeuden osaksi ei toteuttaisi vaatimusta kä rä jä oi keus ver koston riittävästä maantieteellisestä kattavuudesta ja oikeuspalvelujen saa ta vuudes ta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Tuomioistuintoiminnan kes kit tä mi sel lä Kuopioon olisi varmuudella myös heikentävä vaikutus sekä asianajo pal ve lu jen että oikeusapupalvelujen maakunnalliseen saatavuuteen.

5 7) Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksien yhdistämistä ei voida perustella silläkään, että käräjäoikeuksien tuomiopiirit seuraisivat syyt täjä- ja poliisiviranomaisten toimialuejakoa, koska - kuten työ ryh mä mie tin nös sä kin todetaan - käräjäoikeuksien tuomiopiirit eivät kaikkialla maassa kui ten kaan vastasi 14 käräjäoikeuden mallissakaan syyttäjä- ja poliisiviranomaisten toi mialue ja koa. Syyttäjä- ja poliisiviranomaisten toimialuejaosta tullaan siis joka tapauk ses sa muuallakin Suomessa poikkeamaan. 8) Toimintoja keskittävän uudistuksen tehokkuutta tarkasteltaessa on huo mioita va uudistuksen kokonaisvaikutukset ja vaihtoehtoiskustannukset. Esimerkiksi pe rus te luis sa suurten yksikköjen eduksi todettu tuomarien erityisosaamisen hyödyn tä mi nen edellyttäisi käytännössä joko tuomarien tai kansalaisten liik ku mis ta maantieteellisesti hyvin laajalla alueella. Tuomarien matkustaessa kä sit te ly paikka kun nil le matka-aika ja -kustannukset syövät nopeasti mahdolliset eri tyis osaami sen hyödyntämiseen liittyvät edut ja säästöt. Matka-aika kä rä jä oi keu den sijaintipaikaksi ajatellusta Kuopiosta Joensuuhun on suuntaansa kaksi tun tia, joten edestakainen matka vie puolikkaan työpäivän. Kansalaisten ja yhteisöjen näkökulmasta keskittyvä tuomioistuinverkosto muine oi keus pal ve lui neen merkitsee palvelujen saavutettavuuden heikkenemistä ja ylimää räi siä nykyistä kalliimpia oikeudenkäyntikustannuksia. Myös oikeusturva uhkai si heiketä. 9) Pohjois-ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksien yhdistämisellä ei saavutetaan erityisiä säästöjä. Työryhmämietinnönkin mukaan 17 kä rä jä oi keuden mallissa Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksien yhteen las ket tu henkilöstötarvearvio on yhteensä 176 henkilötyövuotta. 14 kä rä jäoi keu den mallissa Itä-Suomen käräjäoikeuden henkilöstötarvearvio on 175 hen kilö työ vuot ta, ts. käytännössä sama kuin 17 käräjäoikeuden mallissa. Myös toi mi tila tar ve olisi entisenlainen. Esitetty 14 käräjäoikeuden vaihtoehto on uudistukselle asetetuista tavoitteista poi ke ten kokonaistaloudellisesti tehoton ja todennäköisesti kustannuksia li sää vä jo nykyisillä oikeuskäytännöillä. Viime vuosina on myös esitetty toiveita oi keuskäy tän tö jen ja muutoksenhakumenettelyn muuttamisesta suuntaan, jossa oikeu den käyn nit painottuisivat nykyistä vahvemmin käräjäoikeuksiin, ja ho vi oikeuk sien tehtäväksi jäisi selkeiden virheiden korjaaminen. Mikäli tähän suuntaan ede tään, laajuudeltaan 14 käräjäoikeuden mallin haasteelliset puolet ko ros tui sivat entisestään, sillä tehtävää työtä ja matkustamista olisi vielä enemmän kuin ny ky käy tän nöil lä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle rakennetaan parhaillaan uutta modernia toi mita loa yhdessä poliisihallinnon kanssa. Uusi Joensuun oikeus- ja poliisitalo val mistuu 2017 tarjoten esimerkilliset toimitilat käräjäoikeudelle. Uusi talo on suun ni teltu kaikilta osiltaan toimimaan itsenäisen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden toi miti la na. 10) Käräjäoikeusverkostonkin kehittämisessä on tarpeen valtioneuvostotason koor di naa tios sa huomioida oikeushallinnon ja laajemmin koko valtiosektorin toi-

6 min to jen ja työpaikkojen sijoittuminen eri puolille maata. Ei voi olla niin, että kärä jä oi keus ver kos ton uudistuksessa kävisi niin kuin monissa muissakin viime vuosien hallinnollisissa uudistuksissa, joissa Pohjois-Karjala on menettänyt ase miaan. Oikeusministeriön hallinnonalalla on vireillä myös toinen uudistus, joka kohtelee Poh jois-kar ja laa ikävimmillään tylysti. Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) uu dis tetus sa toimitilavisiossa Juuan vankilaa esitetään lakkautettavaksi. 11) Oikeusministeriössä on valmistunut selvitysmiestyönä arviointi tuo mio is tuinten keskushallinnon uudistamisesta perustamalla tuomioistuinvirasto. Ta voit teena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaisi tuo mio istuin ten riippumatonta asemaa, edistäisi hallintotehtävien tehokasta hoi ta mis ta sekä vahvistaisi tuomioistuinten mahdollisuutta keskittyä lain käyt tö teh tä vään sä. Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat esittäneet tuo mio istuin vi ras ton sijoittamista Joensuuhun. Joensuussa on pitkä kokemus ja näyttöä tu lok sek kaas ta keskitetyn hallinto-, talous- ja kehittämistyön sijoittumisesta. Osaa vaa työvoimaa on tarjolla sekä oikeushallinnon ja tuomioistuinten pal ve lutuo tan to työ hön että korkean osaamis- ja koulutustason ohjaustehtäviin. Itä-Suo men yliopiston oikeustieteen laitoksella on pitkäaikaiset yh teis työ suh teet alueen tuomioistuimiin (hovioikeus, käräjäoikeudet, hallinto-oikeus), oi keus minis te ri öön, poliisihallintoon ja syyttäjälaitokseen. Itä-Suomessa onkin ke hit ty vä oikeusalan asiantuntijakeskittymä, joka on tehnyt mahdolliseksi laa ja mit tai sen yliopiston edustajien ja käytännön toimijoiden verkostoitumisen. Tuo mio is tuinvi ras to olisi luonnollinen lisäys tähän keskittymään. 12) Siltä osin kun 17 käräjäoikeuden mallissa yrityssaneerausasioiden käsittely on esitetty keskitettäväksi Itä-Suomen hovioikeuden aluella Kaakkois-Suomen kärä jä oi keu teen Kouvolaan, voi todeta, että Kouvola sijaitsee Itä-Suomen ho vi oikeus pii rin eteläreunassa. Mietinnössä on viitattu siihen, että välimatka Joen suusta Kouvolaan olisi 320 kilometriä. On kuitenkin muistettava, että ulosotto- tai yrityssaneerausasia voi koskea myös Pohjois-Karjalan maakunnan poh jois osas sa toimivaa tahoa. Matkaa Kouvolaan voi tulla tällöin yli 4oo ki lo metriä.yrityssaneeraus- ja ulosottovalitusten keskittämistä käsiteltäväksi ho vi oikeus pii rin eteläreunalla olevaan käräjäoikeuteen ei voida pitää perusteltuna. Ottaen huomioon välimatkat myöskään 17 käräjäoikeuden mallissa esitettyä maaoi keus asioi den siirtymistä Pohjois-Savon käräjäoikeudesta Etelä-Savon kä rä jä oikeu teen Mikkeliin ei voida pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon myös näissä asioissa usein esille nouseva katselmusten toimittamistarve. Yhteenveto Yhteenvetona Joensuun kaupunki toteaa, että se ei pidä 14 käräjäoikeuden mallia perusteltuna lähtökohtana jatkovalmistelulle. 14 käräjäoikeuden mallin si jas ta jatkovalmistelu on tehtävä niin, että Pohjois-Karjalan käräjäoikeus säilyy it se näise nä käräjäoikeutena. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on nykyisellään riittävän kokoi nen pystyäkseen toimimaan tuloksellisesti ja tehokkaasti. Valmistelija: kaupunginlakimies

7 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausuntona oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Kä räjä oi keus ver kos ton kehittäminen". Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007:

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: Kunnanhallitus 62 21.01.2008 LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ 643/07/075/2007 KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: "1. Tausta käräjäoikeusverkoston kehittämiselle

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista Kaupunkikehitysjaosto 32 05.03.2014 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista 536/51.510/2012 KKJ 32 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Lausuntopyyntö Pirkanmaan liitto pyytää

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot